Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

In M. Of. nr. 51 din 23 ianuarie 2012 a fost publicata Legea nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Din cuprins:

ART. I

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 14 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;”.

2. La articolul 62 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

“c) cand a fost sanctionat disciplinar, in conditiile art. 100 lit. d).”

3. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 99

Constituie abateri disciplinare:

a) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu;

b) incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii;

c) atitudinile nedemne in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, celalalt personal al instantei sau al parchetului in care functioneaza, inspectori judiciari, avocati, experti, martori, justitiabili ori reprezentantii altor institutii;

d) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor de serviciu;

e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces;

f) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu;

g) nerespectarea de catre procuror a dispozitiilor procurorului ierarhic superior, date in scris si in conformitate cu legea;

h) nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor ori intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor, din motive imputabile;

i) nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa, precum si formularea de cereri repetate si nejustificate de abtinere in aceeasi cauza, care are ca efect tergiversarea judecatii;

j) nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a altor informatii de aceeasi natura de care a luat cunostinta in exercitarea functiei, cu exceptia celor de interes public, in conditiile legii;

k) absente nemotivate de la serviciu, in mod repetat sau care afecteaza in mod direct activitatea instantei ori a parchetului;

l) imixtiunea in activitatea altui judecator sau procuror;

m) nerespectarea in mod nejustificat a dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse in conformitate cu legea de conducatorul instantei sau al parchetului ori a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege sau regulamente;

n) folosirea functiei detinute pentru a obtine un tratament favorabil din partea autoritatilor sau interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toti cetatenii;

o) nerespectarea in mod grav sau repetat a dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;

p) obstructionarea activitatii de inspectie a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace;

q) participarea directa sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investitii pentru care nu este asigurata transparenta fondurilor;

r) lipsa totala a motivarii hotararilor judecatoresti sau a actelor judiciare ale procurorului, in conditiile legii;

s) utilizarea unor expresii inadecvate in cuprinsul hotararilor judecatoresti sau al actelor judiciare ale procurorului ori motivarea in mod vadit contrara rationamentului juridic, de natura sa afecteze prestigiul justitiei sau demnitatea functiei de magistrat;

s) nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale ori a deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii;

t) exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta.”

4. Dupa articolul 99 se introduce un nou articol, articolul 99^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 99^1

(1) Exista rea-credinta atunci cand judecatorul sau procurorul incalca cu stiinta normele de drept material ori procesual, urmarind sau acceptand vatamarea unei persoane.

(2) Exista grava neglijenta atunci cand judecatorul sau procurorul nesocoteste din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, normele de drept material ori procesual.”

5. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 100

Sanctiunile disciplinare care se pot aplica judecatorilor si procurorilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertismentul;

b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 20% pe o perioada de pana la 6 luni;

c) mutarea disciplinara pentru o perioada de pana la un an la o alta instanta sau la un alt parchet, situate in circumscriptia altei curti de apel ori in circumscriptia altui parchet de pe langa o curte de apel;

d) suspendarea din functie pe o perioada de pana la 6 luni;

e) excluderea din magistratura.”

ART. II

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 44

(1) Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste, prin sectiile sale, rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si a procurorilor, pentru faptele prevazute in Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Sectia pentru judecatori are rolul de instanta disciplinara si pentru magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitiei. Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de un judecator se exercita de Inspectia Judiciara, prin inspectorul judiciar, de ministrul justitiei sau de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(4) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de procurori se exercita de Inspectia Judiciara, prin inspectorul judiciar, de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

(5) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de un magistrat-asistent se exercita de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau de Inspectia Judiciara, prin inspectorul judiciar.

(6) In vederea exercitarii actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetarii disciplinare prealabile de catre Inspectia Judiciara.”

2. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 45

(1) In cazurile in care ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt titulari ai actiunii disciplinare, acestia pot sesiza Inspectia Judiciara in legatura cu abaterile disciplinare savarsite de judecatori si procurori.

(2) In cazul in care Inspectia Judiciara este titulara a actiunii disciplinare, aceasta se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizata in scris si motivat de orice persoana interesata, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, in legatura cu abaterile disciplinare savarsite de judecatori si procurori.

(3) Aspectele semnalate potrivit alin. (1) si (2) sunt supuse unei verificari prealabile efectuate de inspectorii judiciari din cadrul Inspectiei Judiciare, in cadrul careia se stabileste daca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare. Verificarile se efectueaza in termen de cel mult 45 de zile de la data solicitarii formulate de titularul actiunii disciplinare potrivit alin. (1) sau de la data sesizarii Inspectiei Judiciare potrivit alin. (2). Inspectorul-sef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificarii prealabile, cu cel mult 45 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.

(4) Daca in urma efectuarii verificarilor prealabile se constata ca nu exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare:

a) inspectorul judiciar transmite, in termen de cel mult 10 zile de la finalizarea acestora, ministrului justitiei, presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o propunere de clasare, daca Inspectia Judiciara a fost sesizata in conditiile alin. (1);

b) sesizarea se claseaza, iar rezultatul se comunica direct persoanei care a formulat sesizarea si persoanei vizate de sesizare, daca Inspectia Judiciara a fost sesizata in conditiile alin. (2).

(5) Primind propunerea de clasare prevazuta la alin. (4) lit. a), ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate:

a) sa dispuna clasarea lucrarii si comunicarea rezultatului persoanei care a formulat sesizarea si persoanei vizate de sesizare;

b) sa solicite motivat completarea verificarilor prealabile, atunci cand apreciaza ca acestea nu sunt complete. Completarea se efectueaza de catre inspectorul judiciar in termen de cel mult 30 de zile de la data cand a fost solicitata de titularul actiunii disciplinare;

c) sa dispuna inceperea cercetarii disciplinare prealabile.

(6) In cazul in care se constata ca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, inspectorul judiciar:

a) transmite autorului sesizarii, in termen de 7 zile de la finalizarea verificarii prealabile, propunerea de incepere a cercetarii disciplinare prealabile, daca Inspectia Judiciara a fost sesizata in conditiile alin. (1);

b) dispune, prin rezolutie, inceperea cercetarii disciplinare prealabile, daca Inspectia Judiciara a fost sesizata in conditiile alin. (2).

(7) Primind propunerea de incepere a cercetarii prealabile prevazute la alin. (6) lit. a), ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate dispune inceperea cercetarii disciplinare prealabile.

(8) In situatia in care mai multe sesizari privesc aceeasi fapta si aceeasi persoana, sesizarile se conexeaza.”

3. Articolul 45^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 45^1

(1) In cadrul cercetarii disciplinare se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice alte date concludente din care sa se poata aprecia asupra existentei sau inexistentei vinovatiei. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararilor judecatorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecatorului sau procurorului cercetat de a face declaratii ori de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica incheierea cercetarii. Judecatorul sau procurorul cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.

(2) Cercetarea disciplinara se desfasoara cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la informatiile clasificate si la protectia datelor cu caracter personal.

(3) Cercetarea disciplinara se suspenda atunci cand impotriva judecatorului sau procurorului cercetat s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru aceeasi fapta.

(4) Organul de urmarire penala este obligat sa comunice Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare, intr-un termen rezonabil, actul prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale.

(5) Suspendarea cercetarii disciplinare se dispune de inspectorul judiciar prin rezolutie si opereaza pana cand solutia pronuntata in cauza care a motivat suspendarea a devenit definitiva. Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

(6) Cercetarea prealabila se efectueaza in termen de 60 de zile de la data dispunerii acesteia, cu exceptia situatiei in care intervine suspendarea. Cercetarea disciplinara se poate prelungi cu cel mult 30 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.

(7) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de 30 de zile de la finalizarea cercetarii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data la care fapta a fost savarsita.”

4. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 46

(1) In cazul in care sesizarea s-a facut potrivit art. 45 alin. (2), inspectorul judiciar poate dispune, prin rezolutie scrisa si motivata:

a) admiterea sesizarii, prin exercitarea actiunii disciplinare si sesizarea sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii;

b) clasarea sesizarii, in cazul in care aceasta nu este semnata, nu contine datele de identificare ale autorului sau indicii cu privire la identificarea situatiei de fapt care a determinat sesizarea, precum si in cazul prevazut la art. 45 alin. (4) lit. b); rezolutia de clasare este definitiva;

c) respingerea sesizarii, in cazul in care se constata, in urma efectuarii cercetarii disciplinare, ca nu sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea actiunii.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), se poate face o noua sesizare, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

(3) Rezolutia inspectorului judiciar este supusa confirmarii inspectorului-sef. Inspectorul-sef poate dispune completarea cercetarii disciplinare de catre inspectorul judiciar. Completarea se efectueaza de catre inspectorul judiciar in termen de cel mult 30 de zile de la data cand a fost dispusa de catre inspectorul-sef.

(4) Rezolutia inspectorului judiciar poate fi infirmata de inspectorul-sef, in scris si motivat, acesta putand dispune, prin rezolutie scrisa si motivata, una din solutiile prevazute la alin. (1) lit. a) sau c).

(5) Rezolutia de respingere a sesizarii prevazuta la alin. (1) lit. c) si alin. (4) poate fi contestata de persoana care a formulat sesizarea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare, fara indeplinirea unei proceduri prealabile.

(6) Solutiile pe care le poate pronunta Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti sunt;

a) respingerea contestatiei;

b) admiterea contestatiei si desfiintarea rezolutiei inspectorului judiciar sau, dupa caz, a inspectorului-sef si trimiterea dosarului pentru continuarea procedurii disciplinare.

(7) Hotararea Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti este irevocabila.”

5. Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 46^1

(1) In cazul prevazut la art. 45 alin. (7), Inspectia Judiciara comunica rezultatul cercetarii prealabile titularului actiunii disciplinare in termen de cel mult 7 zile de la finalizarea acesteia. Daca apreciaza ca cercetarea este incompleta, titularul actiunii disciplinare poate solicita o singura data Inspectiei Judiciare completarea acesteia. Completarea se efectueaza de catre inspectorul judiciar in termen de cel mult 30 de zile de la data cand a fost solicitata si se comunica titularului actiunii disciplinare in termen de cel mult 7 zile de la finalizarea acesteia.

(2) Dupa primirea rezultatului cercetarii prealabile, in conditiile alin. (1), ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate exercita actiunea disciplinara prin sesizarea sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.”

6. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 47

(1) In procedura disciplinara in fata sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecatorului sau a procurorului impotriva caruia se exercita actiunea disciplinara si a Inspectiei Judiciare ori, dupa caz, a ministrului justitiei, presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este obligatorie. Judecatorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecator ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecatorului sau a procurorului cercetat la judecarea actiunii nu impiedica desfasurarea in continuare a judecatii.

(2) Actiunea disciplinara este sustinuta in fata sectiilor de catre inspectorul judiciar care a exercitat-o si, numai in caz de imposibilitate a acestuia, de catre un inspector judiciar desemnat de inspectorul-sef.

(3) In cazul in care actiunea disciplinara este exercitata de ministrul justitiei, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, actiunea disciplinara este sustinuta de catre titular ori de un reprezentant desemnat de acesta.

(4) Partile au dreptul sa ia cunostinta de toate actele dosarului si pot solicita administrarea de probe.

(5) Dispozitiile art. 45^1 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator. Suspendarea se dispune, prin incheiere, de sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul in care constata ca sesizarea este intemeiata, aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege, in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de judecator sau procuror si cu circumstantele personale ale acestuia.

(7) Dispozitiile din prezenta lege ce reglementeaza procedura de solutionare a actiunii disciplinare se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.”

7. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 48

(1) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii solutioneaza actiunea disciplinara printr-o hotarare care cuprinde, in principal, urmatoarele:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara si incadrarea juridica a acesteia;

b) temeiul de drept al aplicarii sanctiunii;

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de judecator sau procuror;

d) sanctiunea aplicata si motivele care au stat la baza aplicarii acesteia;

e) calea de atac si termenul in care hotararea poate fi atacata;

f) instanta competenta sa judece calea de atac.

(2) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila privind cuprinsul hotararii.”

8. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 49

(1) Hotararile sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinara se redacteaza, obligatoriu, in termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare si se comunica, de indata, in scris, judecatorului sau procurorului vizat, precum si Inspectiei Judiciare ori, dupa caz, titularului actiunii disciplinare care a exercitat-o. Comunicarea hotararilor este asigurata de Secretariatul general al Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii fata de care se exercita actiunea disciplinara nu participa la lucrarile sectiei in care se judeca aceasta actiune.

(3) Impotriva hotararilor prevazute la alin. (1) se poate exercita recurs in termen de 15 zile de la comunicare de catre judecatorul sau procurorul sanctionat ori, dupa caz, de Inspectia Judiciara sau de catre ceilalti titulari ai actiunii disciplinare care au exercitat-o. Competenta solutionarii recursului apartine Completului de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Din Completul de 5 judecatori nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecatorul sanctionat disciplinar.

(4) Recursul suspenda executarea hotararii sectiei Consiliului Superior al Magistraturii de aplicare a sanctiunii disciplinare.

(5) Hotararea prin care se solutioneaza recursul prevazut la alin. (3) este irevocabila.”

9. Dupa articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 49^1

(1) Pe durata procedurii disciplinare, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din functie a magistratului, pana la solutionarea definitiva a actiunii disciplinare, daca exercitarea in continuare a functiei ar putea afecta desfasurarea cu impartialitate a procedurilor disciplinare sau daca procedura disciplinara este de natura sa aduca atingere grava prestigiului justitiei.

(2) Pe durata procedurii disciplinare, solutionarea cererii de acordare a pensiei de serviciu se suspenda pana la solutionarea definitiva a actiunii disciplinare.”

10. Articolul 61 se abroga.

11. Dupa articolul 64 se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 “Organizarea Inspectiei Judiciare si statutul inspectorilor judiciari”, cuprinzand articolele 64^1 – 64^15, cu urmatorul cuprins:

 

“CAPITOLUL VI^1

Organizarea Inspectiei Judiciare si statutul inspectorilor judiciari

 

ART. 64^1

(1) Se infiinteaza Inspectia Judiciara ca structura cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul in municipiul Bucuresti, prin reorganizarea Inspectiei Judiciare.

(2) Inspectia Judiciara este condusa de un inspector-sef, ajutat de un inspector-sef adjunct, numiti prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.

(3) Inspectia Judiciara actioneaza potrivit principiului independentei operationale, indeplinind, prin inspectori judiciari numiti in conditiile legii, atributii de analiza, verificare si control in domeniile specifice de activitate.

(4) Normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie se aproba, la propunerea inspectorului-sef, prin regulament adoptat prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 64^2

(1) Pentru realizarea atributiilor sale, Inspectia Judiciara dispune de un aparat propriu.

(2) Aparatul propriu al Inspectiei Judiciare este organizat in directii, servicii si birouri. In cadrul aparatului propriu al Inspectiei Judiciare functioneaza inspectori judiciari, personal de specialitate juridica asimilat magistratilor, functionari publici si personal contractual.

(3) Organizarea si functionarea Inspectiei Judiciare, structura organizatorica si atributiile compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al inspectorului-sef, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Inspectia Judiciara functioneaza cu un numar maxim de 70 de posturi.

(5) Posturile Inspectiei Judiciare prevazute la alin. (4) vor fi preluate din numarul maxim de posturi finantate Consiliului Superior al Magistraturii prin legea bugetara anuala.

(6) Numarul maxim de posturi pentru aparatul Inspectiei Judiciare poate fi modificat prin hotarare a Guvernului, la propunerea inspectorului-sef, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(7) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Inspectiei Judiciare se asigura integral de la bugetul de stat, fondurile destinate Inspectiei Judiciare fiind evidentiate distinct in bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.

ART. 64^3

(1) Inspectorul-sef si inspectorul-sef adjunct sunt numiti de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre inspectorii judiciari in functie, in urma unui concurs care consta in prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere respective si intr-o proba scrisa privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, rezistenta la stres si un test psihologic.

(2) Concursul se organizeaza de Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit regulamentului aprobat prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector-sef si inspector-sef adjunct se anunta cu cel putin 3 luni inaintea datei acestora.

(4) Mandatul inspectorului-sef si al inspectorului-sef adjunct este de 3 ani si poate fi innoit o singura data, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(5) Inspectorul-sef si inspectorul-sef adjunct pot fi revocati din functie de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor manageriale. Revocarea se dispune pe baza raportului anual de audit prevazut la art. 64^4.

(6) Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care se dispune revocarea din functie poate fi atacata cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Recursul suspenda executarea hotararii Consiliului Superior al Magistraturii. Hotararea prin care se solutioneaza recursul este irevocabila.

ART. 64^4

(1) Evaluarea calitatii managementului Inspectiei Judiciare se face anual, printr-un audit extern independent.

(2) Finantarea auditului prevazut la alin. (1) se face din bugetul Inspectiei Judiciare. Selectarea entitatii care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

(3) La procedura de achizitie publica nu pot participa entitati din sectorul public sau entitati din sectorul privat la care statul este actionar.

(4) Raportul de audit se intocmeste in primele 3 luni ale anului si cuprinde, in mod obligatoriu, recomandari privind modul de indeplinire a atributiilor manageriale, organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor de catre conducerea Inspectiei Judiciare, precum si recomandari privind necesitatea de reducere sau, dupa caz, de suplimentare a posturilor acesteia.

(5) In termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit, inspectorul-sef procedeaza la comunicarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii.

ART. 64^5

(1) Inspectorul-sef indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

a) exercita functia de conducere si organizare a activitatii Inspectiei Judiciare;

b) reprezinta Inspectia Judiciara in relatiile cu Consiliul Superior al Magistraturii sau cu alte institutii interne sau internationale;

c) exercita atributiile legale ce ii revin in calitate de ordonator de credite;

d) ia masuri pentru repartizarea aleatorie a dosarelor in cadrul Inspectiei Judiciare;

e) stabileste anual sau ori de cate ori se impune domeniile specifice de activitate cu privire la care se exercita controlul, dupa consultarea inspectorilor judiciari ori la propunerea oricaruia dintre titularii actiunii disciplinare;

f) stabileste echipele de control, in domeniile prevazute la lit. e);

g) numeste, in conditiile legii, inspectorii judiciari si celelalte categorii de personal din cadrul Inspectiei Judiciare, dispune modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca sau de serviciu ale acestora;

h) stabileste atributiile si sarcinile individuale ale personalului din subordine, aproband fisele de post ale acestuia;

i) evalueaza, in conditiile legii, personalul din subordine;

j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

(2) Inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare nu solicita si nu primeste instructiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoana in realizarea atributiilor sale referitoare la declansarea, desfasurarea si valorificarea controalelor, cu exceptia situatiilor prevazute de prezenta lege.

(3) Inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare este ordonator de credite, potrivit legii.

(4) Inspectorul-sef adjunct indeplineste urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea personalului Inspectiei Judiciare, altul decat inspectorii judiciari;

b) ajuta inspectorul-sef in activitatea de verificare si avizare a actelor si rezolutiilor intocmite de catre inspectorii judiciari;

c) coordoneaza activitatea de protectie si securitate a muncii;

d) coordoneaza formarea profesionala a inspectorilor judiciari si activitatea de unificare a practicii la nivelul Inspectiei Judiciare;

e) este inlocuitorul de drept al inspectorului-sef;

f) exercita orice alte atributii delegate de inspectorul-sef.

ART. 64^6

(1) Inspectorii din cadrul Inspectiei Judiciare sunt numiti in functie de catre inspectorul-sef, in urma unui concurs, pentru un mandat de 6 ani, dintre judecatorii si procurorii care au o vechime de cel putin 8 ani in magistratura, care au cel putin grad de tribunal sau parchet de pe langa tribunal si au avut calificativul <<foarte bine>> la ultima evaluare.

(2) Concursul consta in sustinerea unei probe scrise si a unui interviu, iar tematica de concurs include legile, regulamentele si orice alte reglementari in materia organizarii si functionarii instantelor, a parchetelor si a Inspectiei Judiciare, precum si prevederile Codului de procedura penala sau ale Codului de procedura civila, in functie de specializarea judecatorului sau procurorului candidat. Interviul are o pondere de maximum 30% in media finala a concursului. Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inspectorului-sef si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar in cadrul Inspectiei Judiciare si posturile care se scot la concurs se anunta cu cel putin 3 luni inaintea datei concursului. Concursul se organizeaza cu cel putin 3 luni inainte de data expirarii mandatului de inspector judiciar.

ART. 64^7

(1) Pe durata exercitarii mandatului de inspector-sef, inspector-sef adjunct si inspector judiciar, judecatorii si procurorii sunt suspendati de drept din functiile pe care le ocupa la instante si parchete. Judecatorii si procurorii cu functii de conducere sunt obligati sa opteze intre functia de conducere si cea de inspector judiciar, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de a ocupa in continuare functia de inspector judiciar. Dupa cele 30 de zile, postul de conducere sau de inspector judiciar pentru care nu s-a facut optiunea devine vacant de drept.

(2) Dispozitiile referitoare la sanctiunile si abaterile disciplinare, precum si procedura disciplinara se aplica in mod corespunzator inspectorilor judiciari.

(3) Inspectorii din cadrul Inspectiei Judiciare sunt revocati din functie in cazul in care li s-a aplicat o sanctiune disciplinara sau in cazul prevazut la art. 64^13 alin. (5).

(4) La incetarea functiei de inspector judiciar, judecatorii si procurorii revin la instantele sau parchetele unde au functionat anterior ori, cu consimtamantul lor, la alte instante sau parchete unde au dreptul sa functioneze potrivit legii. Art. 134^1 alin. (2) – (5) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

ART. 64^8

(1) Inspectorii judiciari isi desfasoara activitatea in mod independent si impartial.

(2) Inspectorii judiciari nu pot efectua cercetarea disciplinara sau orice alte lucrari care privesc judecatori sau procurori din cadrul instantelor ori parchetelor unde inspectorul a functionat. In acest caz, dosarul se repartizeaza altui inspector judiciar, in mod aleatoriu, cu respectarea dispozitiilor art. 64^9.

ART. 64^9

(1) Modul de repartizare a sesizarilor si a dosarelor disciplinare catre inspectorii judiciari se face in sistem computerizat sau in alt mod care asigura repartizarea aleatorie a dosarelor.

(2) Redistribuirea lucrarilor repartizate aleatoriu inspectorilor judiciari se poate face numai in urmatoarele cazuri, cu aplicarea alin. (1):

a) imposibilitate de exercitare a atributiilor timp de cel putin 20 de zile;

b) solicitare motivata a inspectorului judiciar caruia i-a fost repartizata lucrarea;

c) suspendarea din activitate, in conditiile legii;

d) ori de cate ori, fata de calitatea persoanei cercetate, impartialitatea cercetarii disciplinare ar putea fi afectata;

e) conflict de interese.

(3) Actele, documentele sau orice alte informatii solicitate de Inspectia Judiciara ori care sunt necesare pentru desfasurarea cercetarii disciplinare se transmit direct Inspectiei Judiciare.

(4) Inspectorii judiciari pot solicita, in conditiile legii, inclusiv conducatorilor instantelor sau parchetelor, orice informatii, date, documente sau pot face orice verificari pe care le considera necesare in vederea efectuarii cercetarii disciplinare ori a exercitarii celorlalte atributii prevazute de lege sau regulamente.

(5) Actele, documentele sau orice alte informatii care se afla pe rolul Inspectiei Judiciare au caracter confidential, cu exceptia celor care constituie, potrivit legii, informatii de interes public.

ART. 64^10

(1) Inspectorii judiciari au urmatoarele atributii:

a) in materie disciplinara, dispun si efectueaza cercetarea disciplinara in vederea exercitarii actiunii disciplinare fata de judecatori, procurori, inclusiv fata de cei care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum si fata de magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile prezentei legi;

b) efectueaza verificari la instantele de judecata in legatura cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecata, pronuntarea, redactarea si comunicarea hotararilor, inaintarea dosarelor la instantele competente, punerea in executare a hotararilor penale si civile si informeaza Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, formuland propuneri adecvate;

c) efectueaza verificari la parchete in legatura cu respectarea normelor procedurale privind primirea si inregistrarea lucrarilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea in lucrarile repartizate si independenta procurorilor, respectarea termenelor, redactarea si comunicarea actelor procedurale si informeaza Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, formuland propuneri adecvate;

d) verifica eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente pentru asigurarea bunei functionari a instantei si a parchetului, a calitatii corespunzatoare a serviciului, semnaleaza deficientele constatate si formuleaza propuneri corespunzatoare pentru inlaturarea acestora, pe care le prezinta sectiei corespunzatoare;

e) verifica sesizarile adresate Inspectiei Judiciare sau se sesizeaza din oficiu in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a judecatorilor, procurorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii si a magistratilor-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ori in legatura cu incalcarea obligatiilor profesionale ale acestora;

f) efectueaza, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, verificari privind conditia bunei reputatii, pentru judecatorii si procurorii in functie;

g) efectueaza verificarile dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru solutionarea cererilor privind apararea reputatiei profesionale si a independentei judecatorilor; prezinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul cuprinzand rezultatul verificarilor;

h) efectueaza orice alte verificari sau controale dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii sau de inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare, in conditiile legii.

 

(2) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), d) se efectueaza din oficiu sau la solicitarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii ori a sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii.

ART. 64^11

(1) In exercitarea atributiilor lor prevazute la art. 64^10, cu exceptia celor referitoare la efectuarea cercetarii disciplinare, inspectorii judiciari intocmesc rapoarte de inspectie pe care le aduc la cunostinta instantelor/parchetelor supuse verificarilor, in vederea formularii de obiectiuni.

(2) Raportul de inspectie prevazut la alin. (1), impreuna cu obiectiile formulate, se inainteaza sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care stabileste masurile ce se impun pentru remedierea situatiei.

(3) In situatia in care apreciaza ca obiectiile sunt intemeiate, sectia Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune, in scris si motivat, retrimiterea raportului in vederea completarii verificarilor, cu indicarea in mod expres a aspectelor ce trebuie completate.

ART. 64^12

(1) Verificarea sesizarilor referitoare la buna reputatie a judecatorilor si procurorilor in functie se face de catre Inspectia Judiciara, din oficiu sau la solicitarea oricarei persoane interesate.

(2) Raportul de inspectie intocmit in urma verificarilor privind buna reputatie se comunica magistratului care face obiectul sesizarii si persoanei care a inaintat sesizarea, in termen de 15 zile de la intocmire, in vederea formularii de obiectii.

(3) Raportul de inspectie prevazut la alin. (2), impreuna cu obiectiile formulate, se inainteaza sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Pe baza raportului si a obiectiilor formulate, sectia corespunzatoare adopta hotararea privind constatarea indeplinirii sau a neindeplinirii de catre magistrat a conditiei de buna reputatie ori, daca apreciaza ca obiectiile sunt intemeiate, dispune, in scris si motivat, retrimiterea raportului in vederea completarii verificarilor, cu indicarea in mod expres a aspectelor ce trebuie completate. Hotararea prin care se constata neindeplinirea conditiei de buna reputatie cuprinde si propunerea de eliberare din functie, in temeiul art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Pe parcursul procedurii de verificare si constatare a indeplinirii conditiei de buna reputatie, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din functie a magistratului, pana la finalizarea procedurii, daca exercitarea in continuare a functiei ar putea afecta desfasurarea cu impartialitate a procedurilor de verificare sau daca aceste proceduri sunt de natura sa aduca atingere grava prestigiului justitiei.

(5) Hotararea sectiei prevazuta la alin. (3) poate fi atacata cu contestatie la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 15 zile de la comunicare, iar hotararea Plenului poate fi atacata cu recurs la sectia de contencios administrativ a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in acelasi termen. Hotararea instantei este irevocabila.

(6) Hotararea irevocabila prin care se constata neindeplinirea conditiei de buna reputatie se comunica Presedintiei Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.

ART. 64^13

(1) Evaluarea activitatii profesionale a inspectorilor judiciari se face anual de o comisie formata din inspectorul-sef si alti 2 membri alesi de adunarea generala a inspectorilor judiciari, prin acordarea unui calificativ: <<foarte bine>>, <<bine>>, <<satisfacator>> sau <<nesatisfacator>>.

(2) Inspectorii judiciari nemultumiti de calificativul acordat pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) In solutionarea contestatiei, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere inspectorului-sef ori inspectorului evaluat orice informatii pe care le considera necesare, iar citarea inspectorului judiciar pentru a fi audiat este obligatorie.

(4) Hotararile sectiilor pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform art. 36 alin. (2).

(5) Inspectorul judiciar care primeste calificativul <<nesatisfacator>> sau de doua ori consecutiv calificativul <<satisfacator>> este revocat din functia de inspector judiciar.

(6) Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari si procedura de evaluare se stabilesc prin regulamentul privind organizarea si functionarea Inspectiei Judiciare.

ART. 64^14

(1) Perioada in care judecatorul sau procurorul este inspector judiciar constituie vechime in functia de judecator sau procuror.

(2) Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari au toate drepturile judecatorilor si procurorilor detasati, precum si obligatiile prevazute de lege pentru judecatori si procurori.

(3) Inspectorii judiciari pot participa, pe parcursul mandatului, la concursurile sau procedurile de selectie in vederea promovarii in functii de executie a magistratilor. In caz de promovare, inspectorii pot opta intre continuarea mandatului de inspector, cu dobandirea noului grad profesional, si promovarea efectiva in functia de executie pentru care au candidat, in termen de 30 de zile de la data validarii rezultatelor examenului de promovare.

(4) Salarizarea si drepturile inspectorilor se stabilesc in conditiile legii.

ART. 64^15

Paza sediului Inspectiei Judiciare, a bunurilor si a valorilor apartinand acesteia, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in acest sediu se asigura, in mod gratuit, de catre Jandarmeria Romana, prin structurile sale specializate.”

ART. III

(1) Dispozitiile art. II se aplica la 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, data la care devine operationala Inspectia Judiciara. La aceeasi data se desfiinteaza comisiile de disciplina.

(2) Lucrarile si dosarele aflate pe rolul comisiilor de disciplina la data prevazuta la alin. (1) se finalizeaza de inspectorii judiciari care le au in lucru sau de alti inspectori desemnati de inspectorul-sef, potrivit prevederilor prezentei legi.

ART. IV

(1) Prin reorganizarea Consiliului Superior al Magistraturii, posturile din cadrul Inspectiei Judiciare de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii se preiau de Inspectia Judiciara organizata potrivit prezentei legi, iar personalul este preluat si reincadrat in noua structura in conditiile prezentei legi.

(2) Cheltuielile aferente personalului si posturilor preluate de Inspectia Judiciara de la Consiliul Superior al Magistraturii vor fi alocate din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii in bugetul Inspectiei Judiciare.

(3) Cheltuielile necesare pentru functionarea Inspectiei Judiciare, altele decat cele prevazute la alin. (2), vor fi alocate din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii. Echipamentele informatice, mobilierul, aparatura birotica, precum si alte active necesare desfasurarii activitatii Inspectiei Judiciare vor fi transferate, prin protocol de predare-preluare, din gestiunea Consiliului Superior al Magistraturii in gestiunea Inspectiei Judiciare.

(4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor de credite bugetare, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi in structura bugetului Consiliului Superior al Magistraturii si al Inspectiei Judiciare.

ART. V

(1) Seful Serviciului de inspectie pentru judecatori si seful Serviciului de inspectie pentru procurori vor continua sa functioneze ca inspectori in cadrul Inspectiei Judiciare, pana la expirarea mandatului lor de inspector.

(2) Inspectorii judiciari aflati in functie la data intrarii in vigoare a legii isi continua mandatul pana la data expirarii acestuia, urmand ca procedura prevazuta de prezenta lege pentru ocuparea functiilor de inspector judiciar sa se aplice pentru noile numiri.

(3) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va adopta hotararea pentru aprobarea regulamentului prevazut la art. 64^3 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al registraturii, cu modificarile si completarile ulterioare, si va organiza concursul pentru ocuparea functiilor de inspector-sef si inspector-sef adjunct. Inspectorul-sef in functie isi continua activitatea pana la data numirii in functie a inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare, in conditiile prezentei legi.

(4) In termen de 30 de zile de la numirea in functie, inspectorul-sef:

a) aproba regulamentul privind organizarea si functionarea Inspectiei Judiciare;

b) propune spre aprobare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii Regulamentul prevazut la art. 64^6 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele prevazute la art. 64^1 alin. (4) din aceeasi lege.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close