Normele metodologice referitoare la modelele raportarilor periodice pentru necesitati de analiza a stabilitatii financiare, aplicabile institutiilor de credit

In M. Of. nr. 55 din 24 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2012 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la modelele raportarilor periodice pentru necesitati de analiza a stabilitatii financiare, aplicabile institutiilor de credit.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Se aproba Normele metodologice referitoare la modelele raportarilor periodice pentru necesitati de analiza a stabilitatii financiare, aplicabile institutiilor de credit, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Normele metodologice referitoare la modelele raportarilor periodice prevazute la alin. (1) se aplica urmatoarelor entitati, denumite in intelesul prezentului ordin institutii de credit:

a) banci persoane juridice romane;

b) organizatii cooperatiste de credit;

c) banci de economisire si creditare in domeniul locativ;

d) banci de credit ipotecar;

e) sucursale din Romania ale institutiilor de credit straine, inscrise in Registrul institutiilor de credit potrivit prevederilor art. 417 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prevederile prezentului ordin se aplica institutiilor de credit incepand cu raportarea periodica intocmita pentru trimestrul I al anului 2012, care va cuprinde date privind activele si datoriile bilantiere existente in sold la sfarsitul respectivului trimestru.

ART. 2

(1) Institutiile de credit au obligatia sa intocmeasca trimestrial raportarile periodice pentru necesitati de analiza a stabilitatii financiare in conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

(2) Raportarile periodice se transmit in formatul electronic comunicat de Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei (SIRBNR), in conformitate cu Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

Raportarile periodice se transmit la termenele stabilite prin normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

ART. 4

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea masurilor prevazute de art. 226 si, respectiv, de art. 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 6

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modelele raportarilor periodice, aplicabile institutiilor de credit pentru necesitati de stabilitate financiara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 19 august 2008, precum si orice alte prevederi contrare prevederilor prezentului ordin.

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

referitoare la modelele raportarilor periodice pentru necesitati de analiza a stabilitatii financiare, aplicabile institutiilor de credit

 

1. La intocmirea raportarilor periodice de catre institutiile de credit se au in vedere prevederile Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile institutiilor de credit, prezentele norme metodologice, precum si oricare alte reglementari in materie in vigoare.

2. Raportarile periodice la nivel individual sunt intocmite in moneda nationala (lei) sau, dupa caz, in moneda straina (euro, dolari SUA, franci elvetieni sau alte monede), echivalarea in lei, acolo unde este cazul, facandu-se la cursul din ultima zi a perioadei de referinta.

3. Modelele de raportare au ca obiect prezentarea creantelor si datoriilor purtatoare de dobanda fixa sau, dupa caz, variabila, la valoarea contabila neta. De exemplu, in modelul de raportare intitulat “Situatia activelor si datoriilor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de maturitatea reziduala, in echivalent lei”, prevazut in anexa nr. 1, vor fi prezentate doar posturile de creante si datorii purtatoare de dobanda fixa, la valoarea contabila neta.

3.1. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de maturitatea reziduala, in echivalent lei”, prevazut in anexa nr. 1, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing), in echivalent lei”, prevazut in anexa nr. 7, contin totalul in echivalent lei al activelor si datoriilor purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.2. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere in lei purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de maturitatea reziduala”, prevazut in anexa nr. 2, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere in lei purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)”, prevazut in anexa nr. 8, contin doar acele pozitii in moneda nationala purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.3. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere in euro purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de maturitatea reziduala”, prevazut in anexa nr. 3, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere in euro purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)”, prevazut in anexa nr. 9, contin doar acele pozitii in euro purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.4. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere in dolari SUA purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de maturitatea reziduala”, prevazut in anexa nr. 4, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere in dolari SUA purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)”, prevazut in anexa nr. 10, contin doar acele pozitii in dolari SUA purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.5. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere in franci elvetieni purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de maturitatea reziduala”, prevazut in anexa nr. 5, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere in franci elvetieni purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)”, prevazut in anexa nr. 11, contin doar acele pozitii in franci elvetieni purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.6. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere in alte monede, purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de maturitatea reziduala, in echivalent lei”, prevazut in anexa nr. 6, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere in alte monede, purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing), in echivalent lei”, prevazut in anexa nr. 12, contin doar acele pozitii in alte monede purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila, in echivalent lei.

4. Repartizarea pe intervale de scadenta

4.1. Active si datorii purtatoare de dobanda fixa

Soldurile conturilor de principal purtatoare de dobanda fixa vor fi repartizate pe intervale de scadenta corespunzator maturitatii reziduale. Soldurile cu maturitatea reziduala la capetele intervalului (1 luna, 3 luni, 6 luni etc.) vor fi incluse in cadrul intervalului a carui borna inferioara este chiar durata reziduala. Creantele si datoriile atasate aferente activelor si datoriilor purtatoare de dobanda fixa vor fi repartizate pe benzi de scadenta corespunzator maturitatii reziduale. Soldul rezervei minime obligatorii va fi incadrat in primul interval de scadenta (< 1 luna). Sumele de amortizat aferente activelor si datoriilor purtatoare de dobanda fixa vor fi incluse in cadrul sumelor raportate pe prima banda de scadenta.

4.2. Active si datorii purtatoare de dobanda variabila

Soldurile conturilor de principal purtatoare de dobanda variabila/indexabila vor fi incluse in intervalul de reevaluare (repricing) corespunzator frecventei de revizuire a dobanzii. Suma alocata intervalului de reevaluare (repricing) va fi egala cu valoarea principalului ramas de rambursat (outstanding) pana in acel moment. Creantele si datoriile atasate aferente activelor si datoriilor purtatoare de dobanda variabila vor fi repartizate pe benzi de scadenta corespunzator maturitatii reziduale. Sumele de amortizat aferente activelor si datoriilor purtatoare de dobanda variabila vor fi incluse in cadrul sumelor raportate pe prima banda de scadenta.

Soldurile cu momentul de reevaluare (repricing) la casetele intervalului (1 luna, 3 luni, 6 luni etc.) vor fi incluse in cadrul intervalului a carui borna inferioara este chiar frecventa de revizuire. Astfel, daca frecventa de revizuire a dobanzii unui instrument este de 3 luni, soldul corespunzator acestuia va fi inclus in intervalul 3 – 6 luni, si nu in intervalul 1 – 3 luni.

In cazul instrumentelor financiare purtatoare de dobanda variabila pentru care nu este precizata o anumita frecventa de reevaluare (reevaluare ad hoc), pana la momentul realizarii modificarii de dobanda, soldul va fi inclus in intervalul de maturitate 6 luni – 1 an. Dupa momentul reevaluarii ratei de dobanda, ratele ramase de rambursat vor fi alocate pe benzi de scadenta corespunzator maturitatii lor, insa nu mai departe de intervalul de maturitate 6 luni – 1 an.

Pozitiile fara maturitate contractuala, independent de tipul de dobanda aplicata, vor fi incadrate in primul interval de scadenta (< 1 luna).

Principalul aferent creantelor restante nedepreciate va fi tratat dupa cum urmeaza: principalul curent va fi incadrat pe banda de scadenta in functie de tipul de dobanda si data de reevaluare (repricing), iar principalul restant va fi incadrat pe prima banda de scadenta.

Alocarea ajustarilor pentru deprecieri, altele decat cele determinate la nivel individual, se va face prin aplicarea procentului de ajustare colectiva la valoarea bruta a fiecarui activ financiar din cadrul fiecarui grup de active financiare. Procentul de ajustare colectiva este calculat ca raport intre valoarea ajustarilor constituite, potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, la nivelul fiecarui grup de active financiare pentru care nu au fost constituite ajustari pentru depreciere la nivel individual si valoarea contabila bruta totala a activelor financiare din grupul respectiv.

5. Controlul raportarilor periodice

In cazul fiecarui tabel, pentru fiecare linie referitoare la solduri, se va verifica urmatoarea relatie:

 

col. 1 = col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 + col. 8 + col. 9 + col. 10 + col. 11 + col. 12 + col. 13 + col. 14

 

6. Corespondenta raportarilor periodice cu planul de conturi aplicabil institutiilor de credit*1)

Pentru fiecare raportare periodica, pozitiile referitoare la solduri (aferente coloanelor 2 – 14) vor respecta urmatoarea corespondenta:

6.1. Activ

Sectorul financiar: ex.*2) 111 +/- ex. 1171 + ex. 121 + ex. 1271 +/- ex. 131 +/- ex. 141 +/- ex. 152 +/- ex. 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 – ex. 191 – ex. 192 – ex. 193 +/- ex. 201 +/- ex. 231 +/- ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare*3)) +/- ex. 25171 +/- ex. 261 +/- ex. 281 +/- ex. 282 – ex. 291 – ex. 292 – ex. 293 + ex. 30112 + ex. 30113 + ex. 30212 + ex. 30213 + ex. 3032 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 304 + ex. 3551 +/- ex. 3557 + ex. 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 – ex. 3911 – ex. 392 + ex. 401 + ex. 402 +/- ex. 407 +/- ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex.482 – ex.493 – ex.494

Sectorul gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei: +/- ex. 201 +/- ex. 202 +/- ex. 203 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/- ex. 206 +/- ex. 209 +/- ex. 243 +/- ex. 2511 (solduri debitoare) +/- ex. 25171 +/- ex. 261 +/- ex. 281 +/- ex. 282 – ex. 291 – ex. 292 – ex. 293 + ex. 30112 + ex. 30113 + ex. 30212 + ex. 30213 + ex. 3032 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 304 + ex. 3551 +/- ex. 3557 + ex. 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 – ex. 3911 – ex. 392 + ex. 401 + ex. 402 +/- ex. 407 +/- ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 482 – ex. 493 – ex. 494

Sectorul societatilor nefinanciare: +/- ex. 201 +/- ex. 202 + ex. 2032 +/- ex. 2037 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/- ex. 206 +/- ex. 209 +/- ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) +/- ex. 25171 +/- ex. 261 +/- ex. 281 +/- ex. 282 – ex. 291 – ex. 292 – ex. 293 + ex. 30112 + ex. 30113 + ex. 30212 + ex. 30213 + ex. 3032 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 304 + ex. 3551 +/- ex. 3557 + ex. 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 – ex. 3911 – ex. 392 + ex. 401 + ex. 402 +/- ex. 407 +/- ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 482 – ex. 493 – ex. 494

 

Sectorul guvernamental: Trezoreria Statului, administratiile centrale, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurari sociale: +/- ex. 131 +/- ex. 141 +/- ex. 152 +/- ex. 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 – ex. 191 – ex. 192 – ex. 193 +/- ex. 201 +/- ex. 202 +/- ex. 203 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/-ex. 206 +/- ex. 209 +/- ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) +/- ex. 25171 +/- ex. 261 +/- ex. 281 +/- ex. 282 – ex. 291 – ex. 292 – ex. 293 + ex. 30112 + ex. 30113 + ex. 30212 + ex. 30213 + ex. 3032 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 304 + ex. 3551 +/- ex. 3557 + ex. 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 – ex. 3911 – ex. 392 + ex. 401 + ex. 402 +/- ex. 407 +/- ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 482 – ex. 493 – ex. 494

 

6.2. Datorii

Sectorul financiar: ex. 112 +/- ex. 1172 + ex. 122 + ex. 1272 +/- ex. 132 +/- ex.142 +/- ex. 151 +/- ex. 162 +/- ex. 232 +/- ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ex. 25172 +/- ex. 253 +/- ex. 254 +/- ex. 262 +/- ex. 321 +/- ex. 325 +/- ex. 326 + ex. 3561 + ex. 3562 +/- ex. 3567 + ex. 377 + ex. 472 + ex. 531 + ex. 532 +/- ex. 537

Sectorul gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei: +/- ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ex. 25172 +/- ex. 253 +/- ex. 254 +/- ex. 262 +/- ex. 321 +/- ex. 322 +/- ex. 325 +/- ex. 326 + ex. 3561 + ex. 3562 +/- ex. 3567 + ex. 377 + ex. 531 + ex. 532 +/- ex. 537

Sectorul societatilor nefinanciare: +/- ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ex. 25172 +/- ex. 253 +/- ex. 254 +/- ex. 262 +/- ex. 321 +/- ex. 325 +/- ex. 326 + ex. 3561 + ex. 3562 +/- ex. 3567 + ex. 377 +/- ex. 472 + ex. 531 + ex. 532 +/- ex. 537

Sectorul guvernamental: Trezoreria Statului, administratiile centrale, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurari sociale: +/- ex. 132 +/- ex. 142 +/- ex. 151 +/- ex. 162 +/- ex.241 + ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ex. 25172 +/- ex. 253 +/- ex. 254 +/- ex. 262 +/- ex. 321 +/- ex. 325 +/- ex. 326 + ex. 3561 + ex. 3562 +/- ex. 3567 + ex. 377 + ex. 531 + ex. 532 +/- ex. 537

7. Incadrarea pe sectoare institutionale a clientilor institutiilor de credit se realizeaza astfel:

7.1. sectorul financiar: institutiile de credit rezidente si nerezidente, banci centrale, auxiliari financiari, societati de asigurare si fonduri de pensii, fonduri de piata monetara si alti intermediari financiari (inclusiv institutiile financiare internationale Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Reglementelor Internationale etc.);

7.2. sectorul gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei;

7.3. sectorul societatilor nefinanciare;

7.4. sectorul guvernamental: Trezoreria Statului, administratiile centrale, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurari sociale.

Sectoarele institutionale cuprinse la pct. 7 sunt definite conform Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32).

8. Rata medie a dobanzii va fi calculata conform metodologiei prevazute in Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobanzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodarii si societati nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18).

9. Raportarile vor avea frecventa trimestriala si vor fi transmise Bancii Nationale a Romaniei in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului pentru care se intocmeste raportarea. Pentru 2012, raportarea aferenta primului trimestru va fi transmisa pana la finele lunii aprilie.

10. In cazul in care informatiile prezentate in raportarile periodice intocmite pentru sfarsitul exercitiului financiar inregistreaza modificari in perioada cuprinsa intre data incheierii exercitiului financiar si data aprobarii situatiilor financiare anuale, institutiile de credit vor retransmite respectivele raportari periodice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

11. Anexele nr. 1 – 12*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

————

*1) In cazul organizatiilor cooperatiste de credit datele solicitate prin prezenta norma metodologica se vor raporta la nivelul retelei constituite din casa centrala si cooperativele de credit afiliate.

*2) Sintagma “ex.” se refera la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde continutului pozitiei din raportarile periodice la care se refera.

*3) In cazul conturilor bifunctionale, sintagmele “solduri debitoare”, respectiv “solduri creditoare” se refera la prezentarea distincta a sumei soldurilor analitice debitoare si, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifunctional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close