Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile

In M. Of. nr. 50 din 20 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul comun al ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.

Din cuprins:

ART. 1

Prin prezentul ordin se aproba Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 1.

ART. 2

(1) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

a) Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta in anexa nr. 2;

b) Instiintare de restituire a unor sume reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 3;

c) Cerere de restituire a sumelor stabilite de instantele judecatoresti prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 4;

d) Evidenta cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 5;

e) Cerere de eliberare a adeverintei prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei, prevazuta in anexa nr. 6;

f) Adeverinta prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei, prevazuta in anexa nr. 7;

g) Referat privind determinarea diferentei de taxe platite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazut in anexa nr. 8.

(2) Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3

Administratia Fondului pentru Mediu, in coordonarea Ministerului Mediului si Padurilor, si Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

PROCEDURA

de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile

 

CAPITOLUL I

Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

1. Cadru general

1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand:

a) diferente intre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

b) diferentele de taxa rezultate in urma contestarii acesteia;

c) valoarea reziduala a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

1.2. Stabilirea diferentei de taxe de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) si b), denumite in continuare diferente de taxe platite, se face de catre organul fiscal competent, aflat in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar restituirea efectiva a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de catre unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.

1.3. Prin organ fiscal competent se intelege:

a) in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;

b) in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana fizica.

1.4. In vederea stabilirii diferentelor de taxe platite si a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea si documentatia necesara, in conformitate cu dispozitiile prezentei proceduri.

1.5. In baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, verifica in baza de date centralizata prevazuta la pct. 2.26 daca pentru autovehiculul indicat in cerere a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire.

1.6. Calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in baza elementelor de calcul prevazute in anexele la Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare lege, se face cu ajutorul aplicatiei informatice-suport, realizata si implementata de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

1.7. Dupa verificarea prealabila potrivit pct. 1.5 si in situatia in care se constata ca nu a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire de catre contribuabil, aceasta se determina prin referatul intocmit de organul fiscal competent, prevazut in anexa nr. 8 la ordin, si se restituie si/sau se compenseaza ulterior, in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal.

1.8. In conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca contribuabilul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele prevazute la pct. 1.1 se restituie numai dupa efectuarea compensarii.

1.9. In conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de solutionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozitiilor legale, este de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire la organul fiscal competent.

1.10. In temeiul dispozitiilor art. 124 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului legal de solutionare a cererii. Dobanzile cuvenite contribuabilului se suporta din bugetul Fondului pentru mediu ori bugetul de stat, dupa caz, din contul din care se efectueaza compensarea si/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobanzii.

1.11. In situatia in care persoana fizica sau juridica ce solicita restituirea diferentei de taxe platite ori a valorii reziduale a taxei nu detine documentul care atesta plata, in copie sau in original, compartimentul cu atributii de compensare/restituire va solicita unitatii Trezoreriei Statului, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de restituire, o copie a documentului care atesta plata, precum si confirmarea platii, utilizand in acest scop formularul “Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

 

2. Procedura de restituire a sumelor rezultate ca diferenta intre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

2.1. Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule in cuantumul stabilit conform prevederilor legale si care solicita restituirea diferentei de taxe platite depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor in cauza, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012.

2.2. La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.

2.3. In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza documentele prevazute la pct. 2.2, in copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaratii.

2.4. In cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, contribuabilul va depune, in original si in copie, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari sau anul fabricatiei, dupa caz.

2.5. Documentele in original se restituie contribuabilului dupa verificarea acestora si certificarea lor “conform cu originalul” pe copiile care raman la organul fiscal competent, in cadrul compartimentului cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment de specialitate.

2.6. Compartimentul de specialitate procedeaza la verificarea operatiunii de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, in sensul virarii sumei in cauza la bugetul Fondului pentru mediu/bugetul de stat, dupa caz, solicitand in scris, de indata, unitatii Trezoreriei Statului confirmarea platii, care va fi facuta de catre aceasta in termen de 3 zile lucratoare de la data solicitarii.

2.7. Concomitent, in vederea stabilirii diferentei de taxe platite, potrivit prevederilor art. 12 din lege, compartimentul de specialitate transmite compartimentului cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale o copie a cererii de restituire, insotita de documentatia depusa de contribuabil.

2.8. Pe baza elementelor de calcul prevazute de lege si de normele metodologice date in aplicarea acesteia, compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale stabileste valoarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si intocmeste in acest scop un referat privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Referatul se transmite compartimentului de specialitate, in termen de cel mult 5 zile lucratoare. In vederea calcularii diferentei dintre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platite de contribuabil si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, compartimentul de specialitate intocmeste referatul prevazut in anexa nr. 8 la ordin.

2.9. In vederea restituirii, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedeaza la verificarea datelor din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul existentei unor eventuale obligatii de plata neachitate inregistrate de catre contribuabil, si aplica in mod corespunzator dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.

2.10. In situatia in care, ca urmare a verificarilor efectuate, se confirma virarea sumei reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, precum si existenta unor obligatii fiscale restante ale contribuabilului, suma stabilita prin referatul prevazut in anexa nr. 8 la ordin se compenseaza cu obligatiile de plata restante, in conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop se intocmeste, in 3 exemplare, nota privind compensarea obligatiilor fiscale, in conformitate cu prevederile legale.

2.11. In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante inregistrate de catre contribuabil, organul fiscal competent efectueaza compensarea pana la concurenta celei mai mici sume, iar pentru diferenta intocmeste atat nota de restituire, cat si decizia de restituire a acestor sume.

2.12. Decizia de restituire, impreuna cu nota de restituire se intocmeste, si in cazul restituirii integrale a diferentei dintre cele doua taxe, atunci cand, in urma verificarilor efectuate potrivit pct. 2.9, nu se constata in sarcina contribuabilului obligatii fiscale restante.

2.13. Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si plata dobanzilor aferente se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor persoane fizice sau juridice, in contul bancar indicat de catre contribuabil prin cererea sa de restituire ori in numerar, dupa caz, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”.

2.14. In situatia in care sumele prevazute la pct. 2.13 nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, unitatile Trezoreriei Statului vor solicita in scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuarii compensarii/restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu are obligatia de a vira suma astfel solicitata, din contul 50.17 “Disponibil al fondului pentru mediu”, in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.

2.15. Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si plata dobanzilor aferente se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare in care a fost incasata suma.

2.16. In cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se va efectua numai prin decontare bancara in contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, in cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se va efectua fie in contul bancar indicat de acestia, fie in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

2.17. In vederea efectuarii restituirii in numerar, organul fiscal va transmite unitatii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea implinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, impreuna cu Instiintarea de restituire a unor sume reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

2.18. Programarea pe zile a contribuabililor pentru care restituirea se face in numerar se va efectua de catre unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in termenul legal de solutionare, cu exceptia situatiei prevazute la pct. 2.14, cand programarea se realizeaza in cel mult 7 zile de la transferul sumelor necesare efectuarii restituirii de catre Administratia Fondului pentru Mediu. Data la care a fost programat contribuabilul in vederea ridicarii in numerar a sumei va fi inscrisa de catre unitatea Trezoreriei Statului in instiintarea de restituire.

2.19. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, in ziua imediat urmatoare avizarii acestora, doua exemplare ale instiintarii de restituire si/sau ale notei de compensare, dupa caz.

2.20. Organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, va transmite contribuabililor un exemplar al instiintarii de restituire si/sau al notei de compensare, dupa caz, cel tarziu in ziua imediat urmatoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

2.21. In situatia in care contribuabilul nu se prezinta la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la data stabilita, unitatea de trezorerie va efectua reprogramarea acestuia la o data ulterioara, la solicitarea sa.

2.22. Dupa efectuarea compensarii si/ori a restituirii, dupa caz, unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire si le transmite pe celelalte doua organului fiscal competent, in termen de doua zile lucratoare.

2.23. Dupa primirea documentelor, organul fiscal competent va pastra un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire, pentru inregistrarea operatiunilor in evidenta analitica pe platitori, si il va transmite pe celalalt contribuabilului, in termen de 7 zile lucratoare.

2.24. Dosarele intocmite in vederea solutionarii solicitarilor de restituire a diferentelor de taxe platite se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.25. Cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, se gestioneaza informatic de catre organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.

2.26. In vederea realizarii unei baze de date centralizate, conform anexei nr. 5 la ordin, la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Administratia Fondului pentru Mediu transmite informatic situatia sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile si restituite de catre aceasta, in cel mult 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin sau de la data restituirii ulterioare de catre aceasta institutie a unor eventuale sume.

 

3. Procedura de restituire a sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

3.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare valoarea reziduala a taxei, prevazute la art. 7 alin. (2) din lege.

3.2. Contribuabilului care a platit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule i se restituie valoarea reziduala a acesteia atunci cand autovehiculul pentru care s-a platit taxa in Romania este scos din parcul auto national.

3.3. Valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.

3.4. Restituirea valorii reziduale a taxei se face la cererea contribuabilului prevazut la pct. 3.2, care se depune la organul fiscal competent. Modelul cererii de restituire este cel prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012.

3.5. La cererea de restituire se anexeaza urmatoarele documente:

a) copia legalizata a cartii de identitate a autovehiculului;

b) documentul eliberat de organele de politie competente, din care sa rezulte ca autovehiculul a fost scos din parcul auto national, in original si in copie;

c) documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat membru, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie;

d) dovada platii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule, in copie sau in original.

3.6. In situatia in care valoarea reziduala a taxei, calculata conform prevederilor legale, este mai mare decat taxa achitata la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, se restituie valoarea reziduala in limita taxei achitate.

3.7. In vederea restituirii valorii reziduale a taxei, procedura prevazuta la pct. 2.5 – 2.25 se aplica in mod corespunzator.

 

4. Procedura de restituire a sumelor reprezentand diferentele de taxa rezultate in urma contestarii acesteia

4.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand diferente de taxa rezultate in urma contestarii acesteia, potrivit prevederilor art. 9 din lege.

4.2. Contribuabilul care a platit taxa pentru emisiile poluate provenite de la autovehicule si care face dovada faptului ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea luata initial in calculul taxei, pe baza documentului privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, poate solicita organului fiscal competent restituirea diferentei de taxa rezultate in urma contestarii. Modelul cererii de restituire este cel prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012.

4.3. La cererea de restituire se anexeaza, in original si in copie, in vederea verificarii acestora, urmatoarele documente:

a) dovada platii taxei;

b) documentul eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul expertilor tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului.

4.4. In vederea restituirii diferentei de taxa rezultate in urma contestarii, procedura prevazuta la pct. 2.5 – 2.25 se aplica in mod corespunzator.

 

CAPITOLUL II

Procedura de restituire a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile

 

5.1. Contribuabilul care, in baza unei hotarari definitive si irevocabile a instantei judecatoresti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, va depune, in vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 4 la ordin.

5.2. Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a cheltuielilor banesti, precum si a oricaror alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, este cea prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.

5.3. In situatia in care, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, instantele judecatoresti dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule catre un contribuabil care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuata de catre societatea de leasing, in vederea efectuarii restituirii sumei dispuse de instantele de judecata, se va proceda astfel:

a) in cazul in care atat contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, cat si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre acelasi organ fiscal, respectiv sunt arondati aceleiasi unitati de trezorerie si contabilitate publica, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala contribuabil, prin intocmirea de catre aceasta a notei contabile,

b) in situatia in care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre organe fiscale diferite, respectiv sunt arondati la unitati de trezorerie si contabilitate publica diferite, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala beneficiar, prin intocmirea de catre aceasta a unui ordin de plata in care se va inscrie la rubrica “cod fiscal platitor” codul fiscal al societatii de leasing si la rubrica “cod fiscal beneficiar” codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzatoare.

5.4. Sumele de restituit stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita se suporta din taxa incasata in conturile organului fiscal competent sau din taxa virata la bugetul Fondului pentru mediu, dupa caz.

5.5. Procedura prevazuta la pct. 2.5 – 2.25 se aplica in mod corespunzator.

 

CAPITOLUL III

Procedura de intocmire si eliberare a documentului prevazut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012

 

6.1. In cazul in care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pana la intrarea in vigoare a legii si pentru care a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule, iar proprietarului platitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduala prevazuta la art. 7 alin. (1) din lege, organul fiscal competent elibereaza o adeverinta care atesta aceasta situatie, conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la ordin.

6.2. Adeverinta prevazuta la pct. 6.1 nu se elibereaza in cazul autovehiculelor care la momentul inmatricularii faceau parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite la plata acestor taxe. De asemenea, adeverinta nu se elibereaza in cazul autovehiculelor inmatriculate in perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2010, carora le corespunde norma de poluare Euro 5, pentru care, la momentul inmatricularii, taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule era 0.

6.3. In vederea eliberarii adeverintei prevazute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 6 la ordin, insotita de copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare.

6.4. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifica in baza de date centralizata privind cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si valoarea sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, daca taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule sau valoarea reziduala a taxei a fost sau nu restituita pentru autovehiculul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pana la intrarea in vigoare a legii, pentru care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania.

6.5. Adeverinta prevazuta la pct. 6.1 se prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Înmatriculările auto în România  

Cotutiu Aurelia, Cotutiu Ovidiu

„Ghidul…” este o prezentare a reglementărilor fiscale instituite în scopul atragerii a noi venituri la bugetul       statului care să înlocuiască încasările din taxele vamale abrogate la intrarea României în Uniunea Europeană,  reglementări care perseverează în încălcarea unor dispoziţii de bază ale TFUE. Oferă în acelaşi timp şi soluţii  pentru cei interesaţi în restabilirea ordinii de drept încălcate de legiuitor, guvern, autorităţile fiscale, iar uneori şi de instanţele judecătoreşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close