Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Ministerului Justitiei si al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie

In M. Of. nr. 51 din 23 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2735/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Ministerului Justitiei si al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Ministerului Justitiei si al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Ministerului Justitiei si al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie

 

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Ministerului Justitiei si al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, denumit in continuare personal contractual, se face, de regula, pe un post vacant, iar in situatia in care nu exista un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat superior.

(2) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani.

(3) Promovarea persoanelor incadrate in functii contractuale de debutant se realizeaza in functia, gradul sau treapta profesionala imediat superioara, la expirarea unei perioade de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an.

ART. 2

Promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual se face prin examen, organizat anual de catre compartimentul de resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

ART. 3

(1) Data, locul, modul de organizare a examenului si tematica pentru proba scrisa, aprobate de conducerea Ministerului Justitiei sau, dupa caz, de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, la propunerea compartimentului pentru resurse umane, precum si probele de examen se comunica tuturor persoanelor interesate prin intermediul conducatorilor compartimentelor in care acestea isi desfasoara activitatea, se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru examen.

(2) Cererile de inscriere la examen se depun, in termen de 15 zile de la afisarea datei examenului, la compartimentul pentru resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

 

CAPITOLUL 2

Conditii pentru inscrierea la examen

 

ART. 4

Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

 

CAPITOLUL 3

Organizarea si desfasurarea examenului

 

ART. 5

(1) La propunerea compartimentului pentru resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, ministrul justitiei, respectiv presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, numeste, prin ordin:

a) comisia de organizare a examenului;

b) comisia de solutionare a contestatiilor impotriva rezultatelor verificarii conditiilor de participare la examen;

c) comisia de examinare;

d) comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii la proba scrisa, proba practica si interviu.

(2) Comisia de organizare a examenului este formata din persoane din cadrul compartimentului pentru resurse umane din Ministerul Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

(3) Comisia de examinare este formata din 3 membri, din care un reprezentant al salariatilor, cu experienta si cunostinte in domeniul postului in care se face promovarea.

(4) Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii la proba scrisa, proba practica si interviu este formata din 3 membri, cu experienta si cunostinte in domeniul postului in care se face promovarea.

(5) Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisiile prevazute la alin. (1) persoana care se afla in urmatoarele situatii:

a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii;

b) este sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al acestor comisii.

ART. 6

(1) Verificarea indeplinirii conditiilor pentru participarea la examen se realizeaza in cel mult 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de inscriere la examen, de catre comisia de organizare a examenului.

(2) Rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor pentru participarea la examen se comunica candidatilor prin intermediul conducatorilor compartimentelor in care acestia isi desfasoara activitatea, se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.

(3) Candidatii ale caror cereri de inscriere la examen au fost respinse pot face contestatie in termen de doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor verificarii indeplinirii conditiilor pentru participarea la examen.

(4) Contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul verificarii indeplinirii conditiilor pentru participarea la examen se solutioneaza in termen de doua zile lucratoare.

(5) Rezultatele contestatiilor se comunica candidatilor prin intermediul conducatorilor compartimentelor in care acestia isi desfasoara activitatea, se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.

ART. 7

(1) Examenul de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilita de comisia de examinare, si interviu.

(2) Proba practica se sustine in cazul functiilor contractuale la care este necesara verificarea abilitatilor practice.

ART. 8

Comisia de examinare evalueaza candidatul in cadrul examenului de promovare in grade sau trepte profesionale pe baza urmatoarelor criterii:

a) cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b) comportament in situatii de criza;

c) abilitati de comunicare;

d) capacitate de sinteza.

ART. 9

(1) In cadrul probei scrise se evalueaza criteriul prevazut la art. 8 lit. a).

(2) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau in rezolvarea unui test-grila.

(3) Comisia de examinare are obligatia de a elabora 3 variante de subiecte de examen. Fiecare dintre variantele de subiecte de examen este introdusa intr-un plic sigilat si semnat de membrii comisiei de examinare, cu cel putin doua ore inainte de desfasurarea probei scrise.

(4) Timpul alocat pentru desfasurarea probei scrise se stabileste de comisia de examinare si nu poate depasi doua ore din momentul comunicarii subiectelor.

ART. 10

Aspectele constatate in timpul desfasurarii probei practice se consemneaza in scris intr-un proces-verbal care se semneaza de catre membrii comisiei de examinare si candidat.

ART. 11

(1) Proba scrisa sau, dupa caz, proba practica se noteaza cu un punctaj maxim de 100 de puncte.

(2) Membrii comisiei de examinare acorda individual punctaje pentru proba scrisa sau, dupa caz, proba practica, ce se consemneaza in borderoul de notare.

(3) Punctajul final al probei scrise sau, dupa caz, al probei practice se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor prevazute la alin. (2).

ART. 12

Rezultatele obtinute la proba scrisa sau, dupa caz, la proba practica se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.

ART. 13

Candidatii nemultumiti de notele obtinute la proba scrisa sau, dupa caz, la proba practica pot face contestatie in termen de doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor. Contestatiile se solutioneaza in maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere.

ART. 14

Rezultatele obtinute in urma solutionarii contestatiilor impotriva notarii la proba scrisa sau, dupa caz, la proba practica se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.

ART. 15

(1) In cadrul interviului sunt evaluate criteriile prevazute la art. 8 lit. b) – d).

(2) Comisia de examinare poate stabili si alte criterii de evaluare specifice care vor fi evaluate in cadrul interviului, precum:

a) complexitate, initiativa, creativitate si diversitate a activitatilor;

b) judecata si impactul deciziilor;

c) influenta, coordonare si supervizare.

(3) Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de examinare pe baza criteriilor de evaluare.

(4) Intrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza in scris intr-un proces-verbal care se semneaza de catre membrii comisiei de examinare si de catre candidat.

ART. 16

(1) Interviul se noteaza cu un punctaj maxim de 100 de puncte.

(2) Membrii comisiei de examinare acorda individual punctaje pentru interviu, care se consemneaza in borderoul de notare.

(3) Punctajul final al interviului se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor prevazute la alin. (2).

ART. 17

Rezultatele obtinute la interviu se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.

ART. 18

Candidatii nemultumiti de notele obtinute la interviu pot face contestatie in termen de doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor. Contestatiile se solutioneaza in maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere.

ART. 19

Rezultatele obtinute in urma solutionarii contestatiilor impotriva notarii la interviu se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.

ART. 20

(1) Punctajul examenului de promovare se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor finale obtinute la fiecare dintre cele doua probe, respectiv proba scrisa sau proba practica, dupa caz, si interviu.

(2) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

ART. 21

Rezultatele finale obtinute de candidati se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close