Metodologia privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012 – 2013. Calendarul inscrierii

In M. Of. nr. 62 din 25 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3064/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012 – 2013 si a Calendarului inscrierii.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Metodologia privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012 – 2013, prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Se aproba Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012 – 2013, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3

Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala economic, finante, resurse umane, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

METODOLOGIE

privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012 – 2013

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, invatamantul primar cuprinde clasa pregatitoare si clasele I – IV.

ART. 2

(1) Cuprinderea elevilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012 – 2013 se face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) In sensul prezentei metodologii, prin parinti se intelege inclusiv tutori legal instituiti sau sustinatori legali.

(3) In sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se intelege inclusiv resedinta, dupa caz.

ART. 3

(1) In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, fiecare locuinta este arondata unei unitati de invatamant obligatoriu, aflata in proximitatea sa, numita in continuare scoala de circumscriptie. Totalitatea strazilor arondate unitatii de invatamant formeaza circumscriptia scolara a unitatii de invatamant respective.

(2) In vederea cuprinderii in clasa pregatitoare si in clasa I a tuturor copiilor care au varsta corespunzatoare, inspectoratele scolare judetene (ISJ) si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, realizeaza recenzarea acestora pentru fiecare dintre circumscriptiile scolare.

(3) In urma recenzarii copiilor care trebuie sa inceapa invatamantul primar in anul scolar 2012 – 2013, ISJ/ISMB stabilesc/stabileste proiectul planului de scolarizare la clasa pregatitoare, respectiv la clasa I.

(4) ISJ/ISMB aloca numarul de clase pregatitoare si de clase I tinand cont de capacitatea de cuprindere a fiecarei unitati de invatamant si de obligativitatea cuprinderii in scoala a tuturor copiilor din circumscriptia scolara. La alocarea numarului de clase pregatitoare si de clasa I se va tine cont de numarul copiilor care au implinit varsta pentru a incepe invatamantul primar, de optiunea parintilor de a-si inscrie copiii in clasa pregatitoare sau in clasa I si de participarea/neparticiparea in anul scolar 2011 – 2012 a acestor copii la invatamantul prescolar, de arondarea strazilor la unitatile de invatamant sau de cea mai buna oportunitate educationala identificata.

(5) Circumscriptiile scolare si proiectul planului de scolarizare sunt afisate la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar, conform calendarului inscrierii, pentru informarea parintilor si a publicului interesat.

ART. 4

(1) Conform legii, invatamantul primar este invatamant obligatoriu.

(2) Numarul de locuri care se aloca prin cifra de scolarizare pentru clasa pregatitoare si clasa I, in invatamantul de stat, este mai mare sau egal cu numarul copiilor care au implinit varsta pentru a incepe invatamantul primar, asigurand astfel fiecarui copil un loc.

(3) Parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2012 inclusiv au obligatia de a inscrie copiii in invatamantul primar, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentei metodologii.

(4) Parintii care nu inscriu in invatamantul primar sau impiedica inscrierea si/sau frecventarea scolii de catre copilul care a implinit varsta pentru a merge la scoala vor fi sanctionati in conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea clasei in care va fi inscris copilul

 

ART. 5

(1) Avand in vedere ca in anul scolar 2012 – 2013 vor incepe invatamantul primar atat copii de 6 ani, cat si copii de 7 ani, debutul scolar se poate face in acest an, in mod exceptional, in clasa pregatitoare sau in clasa I, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Stabilirea clasei in care va fi inscris copilul se face in functie de varsta copilului, de participarea/neparticiparea anterioara a acestuia la educatia prescolara, de dezvoltarea psihosomatica a copilului si de optiunea parintilor acestuia.

(3) Copiii care implinesc 7 ani pana la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi inscrisi in clasa I.

(4) Copiii care implinesc 6 ani pana la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi inscrisi in clasa pregatitoare, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (5).

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), copiii care implinesc 6 ani pana la data de 31 august 2012 inclusiv pot fi inscrisi in clasa I, la solicitarea scrisa a parintilor, in urmatoarele situatii:

a) daca sunt inscrisi si frecventeaza in anul scolar 2011 – 2012 grupa mare, pregatitoare pentru scoala;

b) daca nu sunt inscrisi sau nu frecventeaza grupa mare, pregatitoare pentru scoala, in anul scolar 2011 – 2012, dar evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. In cazul in care rezultatul evaluarii arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi inscrisi in clasa pregatitoare.

(6) Listele copiilor care sunt inscrisi si frecventeaza grupa mare, pregatitoare pentru scoala, in anul scolar 2011 – 2012, in format electronic needitabil, sunt puse la dispozitia fiecarei unitati de invatamant care are clase de invatamant primar de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, inainte de inceperea primei etape de inscriere.

ART. 6

(1) Parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2012 inclusiv pot sa isi inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentei metodologii, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice a acestora facuta de specialisti atesta pregatirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare.

(2) Parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2012 inclusiv care nu opteaza pentru inscrierea copiilor lor in clasa pregatitoare in anul scolar 2012 – 2013 sau ai celor in cazul carora evaluarea mentionata la alin. (1) arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare isi vor inscrie copiii la gradinita, in grupa mare.

(3) Situatiile mentionate la alin. (1) si (2), precum si la art. 5 sunt prezentate in tabelul prevazut in anexa nr. 1a.

(4) ISJ/ISMB vor solutiona orice situatie legata de inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I in interesul educational al elevului si in limitele legii.

(5) ISJ/ISMB au obligatia de a transmite, cu celeritate, la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS) informatiile referitoare la situatiile prevazute la alin. (4) si la modalitatile de solutionare a acestora. Informatiile vor fi transmise pe faxul Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii (DGEITPV) si pe e-mail inspectorului din DGEITPV responsabil cu monitorizarea procesului de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I in judetul respectiv.

ART. 7

(1) Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor, mentionata la art. 5 si 6, se efectueaza sub coordonarea centrului judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE), in perioada prevazuta de Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare si in clasa I.

(2) In evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte institutii/unitati, precum si medici scolari sau medici de familie, dupa caz.

(3) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti poate decide organizarea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor atat la sediul CJRAE/CMBRAE, cat si in diferite zone ale judetului/municipiului Bucuresti, pentru a facilita accesul parintilor si al copiilor la aceasta evaluare.

(4) Perioada de desfasurare a evaluarii dezvoltarii psihosomatice, programul zilnic stabilit pentru aceasta, precum si adresele unitatilor/institutiilor la care se desfasoara evaluarea sunt stabilite de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti si sunt afisate la toate unitatile de invatamant si pe site-ul ISJ/ISMB.

(5) Rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului este comunicat, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.

(6) Rezultatul evaluarilor dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judet/municipiul Bucuresti este inscris intr-un proces-verbal, semnat de specialistii care au efectuat evaluarea. CJRAE/CMBRAE transmite procesul-verbal comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, care asigura pastrarea sa la dosarul comisiei.

(7) In baza procesului-verbal, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste nivelul de clasa – clasa pregatitoare, respectiv clasa I – in care vor fi inscrisi copiii sau stabileste inscrierea copilului in invatamantul prescolar, conform rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice si prevederilor prezentei metodologii.

(8) Decizia comisiei judetene/a municipiului Bucuresti referitoare la nivelul de clasa in care urmeaza a fi inscrisi copiii care au participat la evaluarea dezvoltarii psihosomatice este comunicata prin afisare la unitatile de invatamant.

 

CAPITOLUL III

Alegerea unitatii de invatamant la care va fi inscris copilul

 

ART. 8

(1) Toti copiii ai caror parinti solicita inscrierea in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I la scoala de circumscriptie vor fi inmatriculati la unitatea de invatamant solicitata.

(2) Pe locurile libere se inscriu si, ulterior, se inmatriculeaza copiii care provin din alte circumscriptii scolare, in conformitate cu solicitarile parintilor si cu prevederile prezentei metodologii.

(3) In sensul prezentei metodologii, numarul locurilor libere este stabilit ca diferenta dintre numarul de locuri alocate pentru un anumit nivel de clasa – clasa pregatitoare, respectiv clasa I – si numarul de copii din circumscriptie care trebuie inscrisi la acel nivel de clasa. Exemplificarea modului in care se stabileste numarul de locuri libere, in sensul prezentului articol, se regaseste in anexa nr. 1b.

ART. 9

(1) In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere definite conform art. 8, vor fi aplicate criterii de departajare, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare a copiilor, care se aplica in situatia in care la o unitate de invatamant exista mai multe cereri pentru inscrierea copiilor din afara circumscriptiei decat locuri libere, sunt urmatoarele:

a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti sau provine de la o casa de copii;

c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un parinte sau provine dintr-o familie monoparentala;

d) existenta unui document care dovedeste ca unul dintre parinti este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat in invatamant;

e) existenta unui frate/a unei surori a copilului inmatriculat/inmatriculata in unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea.

(3) In cazul in care numarul cererilor de inscriere de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, criteriile generale de departajare se aplica succesiv, in ordinea in care apar la alin. (2).

(4) Fiecare unitate de invatamant va stabili criterii specifice de departajare, care se aplica in situatia in care pe ultimele locuri exista copii aflati la egalitate din punctul de vedere al criteriilor mentionate la alin. (2).

(5) Criteriile specifice mentionate la alin. (4) nu pot fi discriminatorii si trebuie sa tina cont de faptul ca toti copiii au drepturi egale de acces la educatie, indiferent de conditia sociala si materiala, de sex, rasa, nationalitate, confesiune.

(6) Este interzisa includerea printre criteriile specifice mentionate la alin. (4) a oricaror tipuri de teste, examene si altele asemenea.

(7) Criteriile specifice mentionate la alin. (4) nu pot include existenta unor liste de preinscrieri, organizate in afara calendarului aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru inscrierea in clasa pregatitoare si in clasa I, sau orice alte proceduri care nu respecta spiritul si litera prezentei metodologii.

(8) In cazul in care la o unitate de invatamant pe ultimul loc liber este inmatriculat un copil din alta circumscriptie scolara, fratele sau geaman/sora sa geamana va fi admis/admisa la aceeasi unitate de invatamant, peste numarul de locuri alocat.

ART. 10

(1) Criteriile specifice de departajare mentionate la art. 9 alin. (4) sunt stabilite in consiliul de administratie al unitatii de invatamant si se transmit spre aprobare comisiei judetene/a municipiului Bucuresti.

(2) Criteriile specifice de departajare aprobate se anunta public, la data mentionata in calendarul de inscriere, prin afisare la sediul unitatii de invatamant.

(3) Modificarea criteriilor specifice de departajare dupa aceasta data este interzisa.

ART. 11

(1) In functie de situatia specifica, parintii pot solicita inscrierea copiilor lor in alta localitate decat localitatea de domiciliu, inclusiv in alt judet.

(2) In cazurile mentionate la alin. (1), parintii vor depune cererile-tip de inscriere la unitatile de invatamant nominalizate de ISJ/ISMB pentru inscrierea candidatilor din alte localitati.

(3) Informatiile referitoare la centrul special de inscriere, stabilit pentru inscrierea copiilor din alta localitate din judet sau din alt judet/municipiul Bucuresti, sunt disponibile la scoala de circumscriptie.

(4) Informatiile referitoare la centrul special de inscriere, stabilit pentru inscrierea copiilor din alta localitate din judet sau din alt judet/municipiul Bucuresti, sunt disponibile si pe site-ul fiecarui inspectorat.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de inscriere

 

ART. 12

(1) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti au/are obligatia sa asigure afisarea tuturor informatiilor referitoare la inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I, inclusiv circumscriptiile scolare si planul de scolarizare, la fiecare unitate de invatamant din judet, precum si pe site-ul ISJ/ISMB.

(2) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti coordoneaza organizarea sedintelor de informare si consiliere a parintilor copiilor inscrisi la gradinita si care urmeaza sa inceapa invatamantul primar in anul scolar 2012 – 2013.

(3) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti asigura instituirea si functionarea unui telverde, la care parintii si alte persoane interesate pot obtine, gratuit, informatii referitoare la cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I.

(4) Numarul telverde mentionat la alin. (3) este 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul judetului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Braila indicativul este 239, pentru Bucuresti indicativul este 021.

(5) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti iau/ia toate masurile pentru comunicarea informatiilor legate de inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I, inclusiv posibilitatea de informare la telverde si numarul acestuia, catre mijloacele de comunicare in masa.

(6) Toate unitatile de invatamant au obligatia de a oferi informatii referitoare la procedura de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare sau in clasa I. Parintii se pot adresa celei mai apropiate unitati de invatamant, care ii va indruma in privinta pasilor pe care trebuie sa ii parcurga, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

ART. 13

(1) Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I se face in urma completarii unei cereri-tip de inscriere.

(2) Completarea cererii-tip de inscriere se face la secretariatul scolii la care se solicita inscrierea, in perioada prevazuta de calendarul inscrierii, prin introducerea in aplicatia informatica a datelor furnizate de parinte.

(3) Parintele depune in momentul completarii fisei de inscriere o fotocopie a actului de identitate propriu si o fotocopie a certificatului de nastere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de catre secretariatul unitatii de invatamant.

(4) In cazul in care solicita inscrierea la alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe langa documentele mentionate la alin. (3), parintii depun si documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare, in conformitate cu art. 9 si 10.

ART. 14

Cuprinderea in clasa pregatitoare si in clasa I se face in etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) prima etapa, in care vor fi inscrisi copiii ai caror parinti solicita inscrierea la scoala de circumscriptie;

b) a doua etapa, in care sunt inscrisi copiii ai caror parinti solicita inscrierea la o alta unitate scolara decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere;

c) a treia etapa, in care sunt inscrisi copiii ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta scoala decat scoala de circumscriptie, dar care nu au fost inmatriculati din lipsa de locuri sau ai caror parinti nu au participat la etapele anterioare de inscriere si solicita, in etapa a treia, inscrierea la scoala de circumscriptie;

d) a patra etapa, in care este asigurata inscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost distribuiti, din diferite motive.

 

CAPITOLUL V

Prima etapa de inscriere

 

ART. 15

(1) In prima etapa sunt procesate doar cererile parintilor care solicita inscrierea copiilor la scoala de circumscriptie.

(2) Completarea cererii-tip de inscriere se face la scoala de circumscriptie.

(3) In momentul completarii cererii, parintii vor fi informati ca aplicatia informatica nu permite inscrierea copilului la mai multe unitati de invatamant.

(4) Comisia de inscriere din unitatea de invatamant va verifica documentele depuse de parinte si nu va procesa cererile depuse de parintii care au domiciliul in afara circumscriptiei scolare.

(5) Comisiile judetene vor lua toate masurile pentru monitorizarea respectarii prevederii mentionate la alin. (4) si pentru sanctionarea membrilor comisiilor de inscriere din unitatile de invatamant care nu respecta prevederile prezentei metodologii.

ART. 16

(1) Cererile-tip de inscriere sunt completate in prezenta parintilor de catre un membru al comisiei de inscriere din scoala, direct in aplicatia informatica.

(2) Dupa completare, cererea-tip de inscriere este tiparita, verificata si semnata de parinte.

(3) In cazul existentei unei erori in transcrierea datelor, parintii o semnaleaza pe loc, iar comisia de inscriere din unitatea de invatamant procedeaza la corectarea greselii in baza de date computerizata si retipareste cererea-tip corectata din calculator, in vederea semnarii de catre parinte.

ART. 17

(1) Toti copiii ai caror parinti au solicitat inscrierea la scoala de circumscriptie vor fi inmatriculati conform optiunii, in perioada prevazuta de calendarul inscrierii.

(2) Lista candidatilor inmatriculati dupa prima etapa se afiseaza la scoala de circumscriptie, conform calendarului inscrierii.

 

CAPITOLUL VI

A doua etapa de inscriere

 

ART. 18

(1) Dupa incheierea primei etape, comisiile de inscriere din unitatile de invatamant afiseaza locurile ramase libere.

(2) Locurile ramase libere, stabilite in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3), de la toate unitatile de invatamant din judet vor fi afisate la fiecare unitate de invatamant care scolarizeaza clasa pregatitoare si clasa I si pe site-ul ISJ/ISMB, pentru informarea parintilor.

(3) Fiecare unitate de invatamant afiseaza programul de completare a cererilor-tip de inscriere de catre parintii care solicita inscrierea la alta scoala decat scoala de circumscriptie, precum si criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea scolara.

ART. 19

(1) In a doua perioada de inscriere, in conformitate cu calendarul inscrierii si cu programul afisat la unitatea de invatamant la care parintele doreste inscrierea copilului, se completeaza cererile-tip de inscriere de catre parintii din afara circumscriptiei scolare.

(2) Nu pot depune cereri de inscriere in a doua etapa parintii care au depus dosare si au semnat cererile-tip de inscriere in prima etapa.

(3) In momentul completarii cererii, parintii sunt informati cu privire la prevederile prezentei metodologii, la numarul de locuri libere si la criteriile de departajare generale si specifice care vor fi utilizate in cazul in care numarul de optiuni pentru respectiva unitate de invatamant este mai mare decat numarul de locuri libere.

(4) In momentul completarii cererii, parintii vor fi informati ca aplicatia informatica nu permite inscrierea copilului la mai multe unitati de invatamant.

(5) Unitatile scolare pun la dispozitia parintilor aceste informatii si prin afisare.

ART. 20

(1) Cererile-tip de inscriere sunt completate in prezenta parintilor de catre un membru al comisiei de inscriere din scoala, direct in aplicatia informatica.

(2) Dupa completare, cererea-tip de inscriere este tiparita, verificata si semnata de parinte.

(3) In cazul existentei unei erori, parintii o semnaleaza pe loc, iar comisia de inscriere din unitatea de invatamant procedeaza la corectarea greselii in baza de date computerizata si retipareste cererea-tip corectata din calculator, in vederea semnarii de catre parinte.

(4) In cazul in care aplicatia informatica semnaleaza ca pentru copilul respectiv a mai fost depusa o cerere de inscriere la alta unitate de invatamant, inscrisa in baza de date, intrucat a fost semnata de parinte, dosarul de inscriere nu va mai fi acceptat si ramane valabila optiunea deja asumata pentru alta unitate de invatamant.

ART. 21

Pana la data precizata in calendarul inscrierii, comisia de inscriere din fiecare unitate de invatamant la care au ramas locuri libere dupa prima etapa efectueaza procesarea cererilor parintilor copiilor proveniti din alte circumscriptii scolare si stabileste lista copiilor care vor fi inmatriculati in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I, in functie de numarul de cereri, de numarul de locuri libere si de criteriile de departajare.

ART. 22

La sfarsitul celei de-a doua etape de inscriere, fiecare unitate de invatamant care participa la etapa a doua de inscriere afiseaza lista copiilor inscrisi conform cererii parintilor, precum si lista copiilor care au optat pentru unitatea de invatamant respectiva, dar nu au putut fi inscrisi din lipsa de locuri.

ART. 23

(1) Dupa a doua etapa de inscriere, unitatile de invatamant transmit comisiei judetene/a municipiului Bucuresti baza de date cu situatia copiilor inscrisi, precum si listele copiilor care au optat pentru unitatea de invatamant respectiva, dar nu au putut fi inscrisi din lipsa de locuri.

(2) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti actualizeaza baza de date judeteana/a municipiului Bucuresti si, tinand cont de distribuirea copiilor la diferite scoli, stabilesc/stabileste si afiseaza, pentru fiecare unitate de invatamant, numarul copiilor din circumscriptia scolara care au fost inscrisi la scoala de circumscriptie, numarul copiilor din circumscriptia scolara care au fost inscrisi la alta scoala si numarul de locuri libere, daca mai exista.

 

CAPITOLUL VII

A treia etapa de inscriere

 

ART. 24

(1) In a treia etapa de inscriere se depun si se proceseaza cererile parintilor care initial au solicitat inscrierea la alta scoala decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si doresc intoarcerea la scoala de circumscriptie.

(2) In a treia etapa de inscriere se depun si cererile parintilor din circumscriptia scolara, care doresc inscrierea la scoala de circumscriptie, dar care nu au participat la etapele anterioare de inscriere.

(3) Cererile-tip de inscriere sunt completate in prezenta parintilor de catre un membru al comisiei de inscriere din scoala, direct in aplicatia informatica.

(4) Dupa completare, cererea-tip de inscriere este tiparita, verificata si semnata de parinte.

(5) In cazul existentei unei erori, parintii o semnaleaza pe loc, iar comisia de inscriere din unitatea de invatamant procedeaza la corectarea greselii in baza de date computerizata si retipareste cererea-tip corectata din calculator, in vederea semnarii de catre parinte.

ART. 25

(1) La incheierea celei de-a treia etape de inscriere, baza de date judeteana/a municipiului Bucuresti este actualizata cu situatia copiilor inscrisi in a treia etapa.

(2) Aplicatia informatica stabileste numarul de locuri disponibile de la fiecare unitate de invatamant.

ART. 26

La incheierea celei de-a treia etape se considera locuri disponibile, pe langa locurile ramase neocupate dupa a doua etapa de repartizare, si locurile copiilor din circumscriptia scolara respectiva care au fost inmatriculati la o alta scoala, in etapa a doua de inscriere, sau care nu s-au inscris in nicio unitate de invatamant in etapele anterioare. Exemplificarea modului in care se stabileste numarul de locuri disponibile, in sensul prezentului articol, se regaseste in anexa nr. 1b.

ART. 27

(1) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti afiseaza situatia completarii locurilor la fiecare unitate de invatamant, numarul de locuri disponibile in sensul art. 26 si numarul copiilor neinscrisi dupa primele 3 etape.

(2) Informatiile mentionate la alin. (1) se afiseaza pe site-ul ISJ/ISMB, precum si la fiecare unitate de invatamant.

 

CAPITOLUL VIII

A patra etapa de inscriere

 

ART. 28

(1) In a patra etapa de inscriere, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti solutioneaza situatiile copiilor care nu au fost cuprinsi intr-o scoala in etapele anterioare.

(2) Procedura de inscriere a copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapele anterioare este stabilita de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti si este comunicata prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului.

(3) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti are obligatia de a informa MECTS, respectiv inspectorul responsabil pentru monitorizarea procesului de cuprindere in clasa pregatitoare si in clasa I in judetul respectiv/municipiul Bucuresti, cu privire la procedura mentionata la alin. (2).

(4) Pentru rezolvarea situatiilor mentionate la alin. (1), comisia judeteana/a municipiului Bucuresti utilizeaza locurile disponibile, stabilite conform art. 26.

ART. 29

(1) In etapa a patra de inscriere se proceseaza, in primul rand, pentru fiecare unitate de invatamant la care mai exista locuri disponibile cererile parintilor care au optat in etapa a doua pentru respectiva scoala, dar nu au fost acceptati initial, din lipsa de locuri.

(2) Procesarea cererilor mentionate la alin. (1) si ocuparea locurilor disponibile se fac in ordinea stabilita prin aplicarea criteriilor de departajare generale si specifice din prezenta metodologie.

(3) Dupa solutionarea cu prioritate a cererilor mentionate la alin. (1), comisia judeteana/a municipiului Bucuresti va asigura cuprinderea in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I a copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant, in functie de optiunile parintilor, de numarul de locuri disponibile si de criteriile de departajare anuntate conform prezentei metodologii.

ART. 30

(1) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti rezolva, in a patra etapa de inscriere, orice alta situatie referitoare la inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.

(2) In situatii exceptionale, consiliile de administratie ale ISJ/ISMB pot ajusta planul de scolarizare pentru a asigura accesul la educatie al tuturor copiilor care trebuie sa isi faca debutul scolar in anul 2012 – 2013.

(3) ISJ/ISMB informeaza Directia generala management, resurse umane si retea scolara din MECTS despre aceste situatii si despre deciziile luate pentru solutionarea lor.

 

CAPITOLUL IX

Asigurarea dreptului la educatie al tuturor copiilor care trebuie sa isi faca debutul scolar in anul 2012 – 2013

 

ART. 31

(1) Dupa incheierea celei de-a patra etape, comisiile judetene/a municipiului Bucuresti analizeaza rezultatele cuprinderii copiilor in clasa pregatitoare sau in clasa I, le compara cu rezultatele recensamantului si se asigura ca toti copiii recenzati sunt inmatriculati la o unitate de invatamant.

(2) Daca analiza mentionata la alin. (1) demonstreaza ca exista copii recenzati neinscrisi in nicio unitate de invatamant, ISJ/ISMB si unitatile de invatamant, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, fac demersurile legale pentru asigurarea dreptului la educatie al copiilor care trebuie sa isi faca debutul scolar in anul scolar 2012 – 2013.

ART. 32

(1) Copiii care trebuie sa isi faca debutul scolar in anul 2012 – 2013, dar care nu au fost inmatriculati sau nu au participat la etapele anterioare de inscriere vor fi distribuiti de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu respectarea interesului educational al copilului, a prevederilor prezentei metodologii si tinand cont de solicitarile parintilor.

(2) Distribuirea acestora se face pe locurile disponibile la scoala de circumscriptie sau la alta unitate de invatamant pentru care opteaza parintele.

(3) In cazul in care pentru o unitate de invatamant exista mai multe cereri decat locuri libere, departajarea se face in functie de criteriile mentionate la art. 9, conform prevederilor din prezenta metodologie.

ART. 33

(1) La stabilirea planurilor de scolarizare, ISJ/ISMB vor/va lua toate masurile pentru a asigura dreptul la educatie in limba materna al tuturor copiilor, alocand unitatilor de invatamant/sectiilor cu predare in limba respectiva un numar de clase suficient pentru a permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc sa studieze in limba materna respectiva.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica pentru asigurarea dreptului copiilor apartinand minoritatilor nationale de a studia in limba materna, conform legii.

(3) Prevederile de la alin. (1) se aplica in egala masura pentru asigurarea dreptului copiilor de a studia in limba romana, in zonele in care majoritatea unitatilor de invatamant sunt cu predare in alta limba.

ART. 34

(1) In localitatile in care majoritatea unitatilor de invatamant sunt cu predare in limba romana si exista un numar mic de unitati de invatamant/sectii cu predare in limba unei minoritati nationale, comisiile judetene/a municipiului Bucuresti vor/va lua toate masurile pentru a asigura accesul oricarui copil din localitate la studiul in limba materna, prin stabilirea de circumscriptii scolare specifice pentru copiii care au ca limba materna limba respectiva.

(2) Daca in localitatile mentionate la alin. (1) exista o singura unitate de invatamant cu predare in limba unei minoritati, atunci circumscriptia scolara specifica pentru copiii care au ca limba materna limba minoritatii respective cuprinde intreaga localitate.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod similar pentru unitatile de invatamant cu predare in limba romana, din localitatile in care majoritatea unitatilor de invatamant sunt cu predare intr-o limba a minoritatilor nationale.

ART. 35

(1) Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I, in unitatile cu predare in limba unei minoritati nationale, se face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii si cu calendarul aprobat.

(2) Pentru unitatile de invatamant cu predare in limba unei minoritati nationale din localitatile mentionate la art. 34 alin. (2), inscrierea copiilor apartinand minoritatii nationale respective se face in prima etapa de inscriere.

(3) In etapele urmatoare pot participa la inscriere, pe locurile disponibile, copiii care au alta limba materna decat limba respectiva.

 

CAPITOLUL X

Inscrierea in invatamantul special

 

ART. 36

(1) Copiii cu cerinte educationale speciale pot fi inscrisi in scolile de masa, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) In situatiile in care orientarea scolara impune inscrierea in invatamantul special, parintii se adreseaza scolii de circumscriptie, de la care vor primi informatiile necesare pentru inscrierea in invatamantul special.

(3) Conform legii, in clasa pregatitoare din invatamantul special sunt inscrisi copii cu cerinte educationale speciale, care implinesc varsta de 8 ani pana la data inceperii anului scolar. La solicitarea scrisa a parintilor, a tutorilor legali sau a sustinatorilor legali, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani la data inceperii anului scolar.

ART. 37

(1) Inscrierea copiilor cu cerinte educationale speciale in invatamantul special se face in prima etapa de inscriere, direct la scoala speciala, cu documentele prevazute de prezenta metodologie, la care se adauga documentul care atesta orientarea catre scoala speciala.

(2) Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant special completeaza cererile-tip de inscriere direct in aplicatia informatica.

(3) Dupa completare, cererea-tip de inscriere este tiparita, verificata si semnata de parinte.

(4) Toti copiii care au orientarea scolara pentru invatamantul special vor fi inmatriculati conform solicitarii.

 

CAPITOLUL XI

Inscrierea in invatamantul particular

 

ART. 38

(1) Fiecare unitate de invatamant are obligatia de a oferi, la solicitarea parintilor, inclusiv informatii referitoare la unitatile de invatamant particular autorizate sau acreditate, care au in oferta clase pregatitoare, respectiv clase I.

(2) ISJ/ISMB solicita unitatilor de invatamant particular autorizate sau acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregatitoare, respectiv clasa I, pe care le comunica scolilor din invatamantul de stat.

(3) Scolile din invatamantul de stat vor oferi parintilor informatii doar despre acele unitati de invatamant particular care au transmis informatiile necesare catre ISJ/ISMB.

ART. 39

(1) In cazul in care parintele doreste inscrierea la o unitate de invatamant particular, inscrierea se face de catre parinte direct la scoala particulara solicitata.

(2) Se recomanda ca inscrierea in unitatile de invatamant particular sa se faca in prima etapa de inscriere.

(3) In cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la scoala particulara la care parintele a solicitat inscrierea, acesta poate participa la etapele inscrierii stabilite prin prezenta metodologie.

ART. 40

(1) Pentru a permite ISJ/ISMB sa asigure cuprinderea tuturor copiilor care isi fac debutul scolar in anul scolar 2012 – 2013, inscrierea copiilor in unitatile de invatamant particular se face prin completarea cererii-tip de inscriere in aplicatia mentionata in prezenta metodologie.

(2) La incheierea tuturor etapelor de inscriere, unitatile de invatamant particular transmit ISJ/ISMB informatiile referitoare la elevii inmatriculati in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I.

 

CAPITOLUL XII

Coordonarea procesului de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I

 

ART. 41

(1) Coordonarea la nivel national a actiunilor de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I este asigurata de Comisia nationala.

(2) Comisia nationala se compune din:

a) presedinte – secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar din MECTS;

b) vicepresedinti – directori generali/directori din MECTS;

c) 1 – 3 secretari – inspectori de specialitate din MECTS;

d) 4 – 5 membri – directori si inspectori de specialitate din MECTS.

(3) Componenta nominala a Comisiei nationale se stabileste, anual, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

ART. 42

Atributiile Comisiei nationale sunt urmatoarele:

a) elaboreaza metodologia de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I;

b) stabileste modelul cererii-tip de inscriere si il transmite comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti;

c) instruieste presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti;

d) elaboreaza si transmite ISJ/ISMB instructiuni referitoare la cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I;

e) asigura transmiterea informatiilor referitoare la cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare sau in clasa I, pentru anul scolar 2012 – 2013, catre mijloacele de comunicare in masa, pentru a asigura transparenta si informarea parintilor si a publicului interesat;

f) controleaza si indruma actiunile legate de cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I in judetele tarii, urmarind respectarea prevederilor prezentei metodologii;

g) poate numi delegati ai Comisiei nationale, care sa controleze si sa indrume activitatea comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti si a comisiilor de inscriere din unitatile de invatamant;

h) analizeaza desfasurarea procesului de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I la nivel national, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti, si prezinta concluziile acestei analize conducerii MECTS;

i) propune ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului modificari ale metodologiei de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I.

ART. 43

(1) Coordonarea la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a actiunilor de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I este asigurata de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti.

(2) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti organizeaza comisii de inscriere in unitatile de invatamant.

ART. 44

(1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti este numita prin decizie a inspectorului scolar general si este compusa din:

a) presedinte – inspectorul scolar general sau un inspector scolar general adjunct;

b) secretari – 1 – 3 inspectori scolari;

c) membri – 1 – 5 inspectori scolari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretari.

(2) Inspectorii scolari pentru invatamant primar si pentru invatamantul prescolar fac parte din comisia mentionata la alin. (1).

(3) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti au/are urmatoarele atributii:

a) organizeaza, monitorizeaza si raspund/raspunde de modul de desfasurare a actiunilor de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I, in judetul respectiv/municipiul Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale si ale prezentei metodologii;

b) raspund/raspunde de transmiterea in unitatile de invatamant a prezentei metodologii si a tuturor reglementarilor privitoare la cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I;

c) raspund/raspunde de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice si a parintilor in legatura cu actiunile de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I;

d) organizeaza si coordoneaza desfasurarea recensamantului copiilor care au implinit varsta pentru debutul scolar, in colaborare cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale;

e) elaboreaza, impreuna cu directorii unitatilor de invatamant, un plan de masuri pentru pregatirea si organizarea cuprinderii copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I; acest plan cuprinde, in mod obligatoriu, planificarea perioadei actiunilor de consiliere si de orientare a parintilor copiilor inscrisi la gradinita in grupa mare, pregatitoare pentru scoala;

f) stabilesc/stabileste planul de scolarizare, in functie de rezultatele recensamantului si de capacitatea de cuprindere a scolilor, si anunta unitatilor de invatamant numarul de locuri alocate pentru clasa pregatitoare, respectiv pentru clasa I;

g) introduc/introduce in aplicatia informatica numarul de locuri disponibile pentru fiecare unitate de invatamant, conform planului de scolarizare aprobat;

h) asigura crearea unei baze de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant si la nivel judetean, care cuprinde datele personale ale copiilor ce urmeaza sa fie cuprinsi in clasa pregatitoare si in clasa I, asa cum sunt acestea trecute in cererea-tip de inscriere, si coordoneaza completarea bazei de date;

i) organizeaza un centru special de inscriere pentru candidatii proveniti din alte localitati/judete, in care afiseaza si listele cu scolile la care acestia au fost distribuiti;

j) numesc/numeste, prin decizie a inspectorului scolar general, in centrul special de inscriere, o comisie formata din inspectori, directori, profesori, operatori PC, secretari, condusa de un presedinte, care sa asigure buna desfasurare a operatiunilor legate de inscrierea candidatilor proveniti din alte localitati/judete pentru cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I;

k) numesc/numeste, prin decizie a inspectorului scolar general, in fiecare unitate de invatamant care va avea clase pregatitoare sau clase I, o comisie de inscriere formata din directori, profesori, operatori PC, secretari, care sa asigure buna desfasurare a operatiunilor legate de crearea bazei de date pentru repartizarea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I;

l) instruiesc/instruieste persoanele care fac parte din comisiile de inscriere din unitatile de invatamant si din centrul special de inscriere;

m) aproba criteriile specifice de departajare, propuse de consiliile de administratie din unitatile de invatamant;

n) transmit/transmite catre fiecare unitate de invatamant modelul electronic al cererii-tip de inscriere si indruma operatiile de completare a acestora, de verificare a cererilor-tip listate din calculator si de corectare a eventualelor erori;

o) asigura instituirea si functionarea unui telverde, la care parintii si alte persoane interesate pot obtine, gratuit, informatii referitoare la cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I;

p) numesc/numeste un reprezentant al comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, care sa tina permanent legatura cu presa, pentru a oferi informatii corecte si actualizate despre cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I, inclusiv posibilitatea de informare la telverde si numarul acestuia;

q) coordoneaza afisarea, in fiecare unitate de invatamant si pe site-ul ISJ/ISMB, a situatiei centralizate pe judet/municipiul Bucuresti cu numarul de copii care vor fi cuprinsi in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I, a planului de scolarizare alocat fiecarei unitati de invatamant;

r) la sfarsitul fiecarei etape de inscriere coordoneaza afisarea, in fiecare unitate de invatamant si pe site-ul ISJ/ISMB, a listei copiilor inmatriculati si a locurilor ramase disponibile;

s) pot/poate numi delegati ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, care sa controleze si sa indrume activitatea comisiilor de inscriere din unitatile de invatamant;

t) controleaza respectarea prevederilor prezentei metodologii in toate unitatile de invatamant din judet si sanctioneaza, in conformitate cu prevederile legale, incalcarea legislatiei in vigoare de catre membrii comisiilor de inscriere;

u) se asigura ca toti copiii care trebuie sa isi faca debutul scolar in anul scolar 2012 – 2013 sunt inscrisi intr-o unitate de invatamant in clasa pregatitoare sau in clasa I si fac/face demersurile legale pentru a asigura participare la educatie a acestora;

v) elaboreaza si transmit/transmite MECTS raportul cu privire la modul de desfasurare a procesului de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I, in termen de 10 zile de la incheierea ultimei etape de inscriere, si propun/propune eventuale modificari ale prezentei metodologii.

(4) La sedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti participa persoana responsabila cu telverde, informand comisia referitor la toate aspectele semnalate pe aceasta cale.

ART. 45

(1) Comisia de inscriere din unitatea de invatamant este alcatuita din:

a) presedinte – directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;

b) secretar – secretarul-sef sau secretarul unitatii de invatamant;

c) membri – 1 – 3 cadre didactice, informaticieni, secretari etc.

(2) Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant au urmatoarele atributii:

a) realizeaza recensamantul copiilor din circumscriptia scolara si asigura informarea parintilor referitor la prevederile legale, la procedurile si calendarul de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare sau in clasa I;

b) asigura crearea bazei de date privitoare la candidatii pentru inscrierea in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I;

c) verifica documentele depuse la inscriere si completeaza in aplicatia informatica cererile-tip de inscriere, in prezenta parintilor, cu datele personale si, dupa caz, cu informatia necesara pentru asigurarea departajarii candidatilor proveniti din alte circumscriptii;

d) transmit, spre aprobare, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti criteriile specifice de departajare care se aplica in cazul in care exista mai multe solicitari de inscriere a copiilor din afara circumscriptiei scolare decat locuri libere;

e) raspund de transcrierea corecta a datelor in cererile-tip de inscriere si verifica, impreuna cu parintii, corectitudinea informatiilor introduse in aplicatia informatica; efectueaza corectarea greselilor sesizate;

f) stabilesc si anunta din timp graficul desfasurarii inscrierilor, precum si criteriile de departajare specifice unitatii de invatamant, care se aplica in situatia in care exista mai multe cereri de la parinti din afara circumscriptiei scolare decat locuri ramase libere dupa inscrierea copiilor din circumscriptia scolara. Graficul inscrierilor va fi semnat de directorul unitatii de invatamant, va fi aprobat de presedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti si va fi afisat la avizierul scolii;

g) asigura prezenta permanenta, pe perioada inscrierii, a unor membri ai comisiei de inscriere din unitatea de invatamant, care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru completarea cererilor-tip de inscriere sau pentru a solicita informatii referitoare la cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare sau in clasa I;

h) afiseaza, in termenul stabilit de prezenta metodologie, listele copiilor inmatriculati la clasa pregatitoare, respectiv la clasa I.

i) elaboreaza si transmit ISJ/ISMB raportul cu privire la modul de desfasurare a procesului de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I, in termen de 5 zile de la incheierea ultimei etape de inscriere, si propun eventuale modificari ale prezentei metodologii.

 

CAPITOLUL XIII

Dispozitii finale

 

ART. 46

Prezentarea de inscrisuri false, la inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I, se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda.

ART. 47

Persoanele vinovate de transcrierea eronata a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.

ART. 48

(1) Se interzice unitatilor de invatamant de stat sa instituie taxe sau sa solicite parintilor alte foloase, pentru a realiza inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I.

(2) Se interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la parintii care solicita inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I.

(3) Personalul din invatamant care, in procesul de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I, savarseste fapte de natura penala sau care manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor ce ii revin este sanctionat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

ART. 49

(1) Unitatile de invatamant cu program integrat de arta si sportiv pot scolariza elevi in invatamantul de arta si sportiv incepand cu clasa I.

(2) Inscrierea copiilor in clasa I cu program integrat de arta si sportiv se face in conformitate cu prevederile legii si ale metodologiilor in vigoare.

ART. 50

Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti monitorizeaza si controleaza activitatea comisiilor de inscriere din unitatile de invatamant, verificand respectarea legalitatii, a transparentei si a prevederilor prezentei metodologii, inclusiv documentele elaborate de comisiile de inscriere din unitatile de invatamant sau documentele depuse pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare sau in clasa I, si iau/ia masurile care se impun pentru respectarea legalitatii si asigurarea drepturilor egale pentru toti copiii.

ART. 51

Comisia nationala verifica, direct sau prin delegatii sai, respectarea prezentei metodologii si ia masurile care se impun pentru respectarea acesteia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close