Modificarea si completarea Codului de procedura fiscala. Termenul de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit pentru anul 2011

In M. Of. nr. 71 din 30 ianuarie 2012 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

ART. I

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 27 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

“c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinta, declara bancii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), ca nu detine alte disponibilitati banesti.”

2. La articolul 31, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1) – (3^4), cu urmatorul cuprins:

“(3^1) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) se inregistreaza la organul fiscal in toate cazurile in care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta.

(3^2) Cererea se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se solutioneaza de organul fiscal, in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunica contribuabilului potrivit art. 44.

(3^3) Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de cate ori constata ca domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.

(3^4) Data schimbarii domiciliului fiscal este data comunicarii deciziei de modificare a domiciliului fiscal.”

3. La articolul 42, alineatele (2) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Acordul de pret in avans este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate, astfel cum sunt definite in Codul fiscal. Tranzactiile viitoare care fac obiectul acordului de pret in avans se apreciaza in functie de data depunerii cererii.

………………………………………………………………..

(10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea tarifului achitat in cazul in care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea solutiei fiscale individuale anticipate sau a acordului de pret in avans.”

4. La articolul 42, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1) – (5^3), cu urmatorul cuprins:

“(5^1) In scopul solutionarii cererii, organul fiscal competent:

a) se poate deplasa la domiciliul fiscal al contribuabilului sau in alt loc stabilit de comun acord cu acesta pentru analizarea documentatiei in vederea fundamentarii proiectului de solutie fiscala individuala anticipata ori acord de pret in avans, potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

b) poate solicita contribuabilului clarificari cu privire la cerere si/sau documentele depuse.

(5^2) Organul fiscal competent prezinta contribuabilului proiectul solutiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pret in avans, dupa caz, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu exceptia cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organului fiscal competent.

(5^3) Contribuabilul poate prezenta clarificarile prevazute la alin. (5^1) lit. b) sau poate exprima punctul de vedere prevazut la alin. (5^2) in termen de 60 de zile lucratoare de la data solicitarii clarificarilor necesare ori de la data comunicarii proiectului solutiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pret in avans.”

5. La articolul 43, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Actul administrativ fiscal emis in conditiile alin. (2) prin intermediul unui centru de imprimare masiva este valabil si in cazul in care nu poarta semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului emitent, daca indeplineste cerintele legale aplicabile in materie.

(4) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit in conditiile alin. (3), de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

6. La articolul 43, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

“(5) Prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise in conditiile alin. (3) de catre organele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotarare, daca organele fiscale din cadrul autoritatii administratiei publice locale respective pot emite acte administrative fiscale in conditiile alin. (3).”

7. La articolul 44, alineatele (2) – (2^2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Actul administrativ fiscal se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/imputernicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat si prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

(2^2) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2^1), dupa caz, nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate.”

8. La articolul 65, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

“(3) In vederea stabilirii scopului sau continutului economic al unor tranzactii, potrivit art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, la solicitarea organului fiscal competent, contribuabilii sunt obligati sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul tranzactiei in situatia in care tranzactia este incheiata cu persoane situate in state cu care nu exista un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

(4) Continutul dosarului tranzactiei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

9. La articolul 72, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Prin exceptie de la dispozitiile art. 18 alin. (1), pentru contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. e), precum si pentru contribuabilii nerezidenti persoane juridice, care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final, atribuirea codului de identificare fiscala se poate face de organul fiscal, la solicitarea platitorului de venit.”

10. La articolul 78, alineatul (4) se abroga.

11. La articolul 79, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer. Continutul dosarului preturilor de transfer, precum si conditiile in care se solicita acesta se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

12. Dupa articolul 93 se introduce un nou titlu, titlul VI^1 “Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri”, cuprinzand articolele 93^1 si 93^2, cu urmatorul cuprins:

 

“TITLUL VI^1

Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri

 

ART. 93^1

Procedura amiabila in cazul conventiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri

(1) In baza prevederilor conventiei sau acordului de evitare a dublei impuneri, contribuabilul rezident in Romania, care considera ca impozitarea in celalalt stat contractant nu este conforma cu prevederile conventiei ori acordului respectiv, poate solicita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala initierea procedurii amiabile.

(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala realizeaza procedura amiabila si in cazul in care autoritatea competenta a statului cu care Romania are incheiata o conventie sau acord de evitare a dublei impuneri ii solicita acest lucru.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Conventiei privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate (90/436/EEC), a Codului de conduita revizuit pentru punerea in aplicare efectiva a Conventiei privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate (2009/C 322/01) precum si a conventiilor ori acordurilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state.

ART. 93^2

Procedura pentru eliminarea dublei impuneri intre persoane romane afiliate

(1) In sensul prezentului articol, prin dubla impunere se intelege situatia in care acelasi venit/profit impozabil se impoziteaza la doua sau mai multe persoane romane afiliate intre care s-au incheiat tranzactii.

(2) In cazul tranzactiilor intre persoane romane afiliate, ajustarea venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, efectuata de catre organul fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de respectiva persoana, este opozabila si organului fiscal pentru administrarea creantelor celeilalte persoane afiliate.

(3) Ajustarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de ajustare care sta la baza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere. Decizia de ajustare se comunica contribuabilului la care s-a efectuat ajustarea, persoanei romane afiliate la care se refera tranzactia ajustata, precum si organului fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de persoana romana afiliata.

(4) Ajustarea este opozabila organului fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de persoana romana afiliata numai daca decizia de ajustare este definitiva in sistemul cailor administrative si judiciare de atac.

(5) In vederea eliminarii dublei impuneri ca urmare a ajustarii venitului sau cheltuielii, cealalta persoana afiliata poate corecta, corespunzator deciziei de ajustare, declaratia fiscala aferenta perioadei fiscale in care s-a desfasurat respectiva tranzactie. Aceasta situatie reprezinta o conditie care impune corectarea bazei de impozitare potrivit prevederilor art. 84 alin. (4).”

13. Dupa articolul 109^4 se introduce un nou titlu, titlul VII^1 “Cooperarea administrativa in domeniul fiscal”, cuprinzand articolele 109^5 – 109^29, cu urmatorul cuprins:

 

“TITLUL VII^1

Cooperarea administrativa in domeniul fiscal

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 109^5

Scopul

(1) Prezentul titlu reglementeaza normele si procedurile potrivit carora Romania coopereaza cu celelalte state membre in vederea realizarii unui schimb de informatii care este in mod previzibil relevant pentru administrarea si aplicarea legilor interne ale statelor membre in privinta taxelor si impozitelor prevazute la art. 109^6.

(2) Prezentul titlu contine si dispozitii privind schimbul de informatii prevazut la alin. (1) prin mijloace electronice, precum si norme si proceduri potrivit carora Romania coopereaza cu Comisia Europeana pe teme de coordonare si evaluare.

(3) Prezentul titlu nu afecteaza aplicarea in Romania a normelor privind asistenta reciproca in materie penala si nu aduce atingere indeplinirii niciunei obligatii a Romaniei in temeiul altor instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale sau multilaterale, in ceea ce priveste cooperarea administrativa extinsa.

ART. 109^6

Sfera de aplicare

(1) Prezentul titlu se aplica tuturor tipurilor de taxe si impozite percepute de catre stat, unitatile administrativ-teritoriale ori subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, ori in numele acestora.

(2) Fara a aduce atingere alin. (1), prezentul titlu nu se aplica:

a) taxei pe valoarea adaugata, taxelor vamale si accizelor, care fac obiectul unei alte legislatii a Uniunii Europene privind cooperarea administrativa dintre statele membre;

b) contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala platibile statului sau institutiilor de securitate sociala de drept public.

(3) Taxele si impozitele, astfel cum sunt prevazute la alin. (1), nu se interpreteaza in niciun caz ca incluzand:

a) taxele, cum ar fi cele pentru certificate si alte documente emise de autoritatile publice;

b) contributiile de natura contractuala, cum ar fi sumele stabilite pentru utilitatile publice.

(4) Prezentul titlu se aplica taxelor si impozitelor prevazute la alin. (1), percepute in cadrul teritoriilor unde tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile in temeiul art. 52 din Tratatul privind Uniunea Europeana.

ART. 109^7

Definitii

In sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) autoritate competenta a unui stat membru – autoritatea care a fost desemnata ca atare de catre statul membru respectiv. In cazul in care actioneaza in temeiul prezentului titlu, un birou central de legatura, un departament de legatura sau un functionar autorizat este considerat, de asemenea, autoritate competenta prin delegare, potrivit art. 109^8;

b) birou central de legatura – un birou care a fost desemnat ca fiind responsabilul principal pentru contactele cu alte state membre in domeniul cooperarii administrative;

c) departament de legatura – orice birou, altul decat biroul central de legatura, care a fost astfel desemnat in vederea schimbului direct de informatii in temeiul prezentului titlu;

d) functionar autorizat – orice functionar care este autorizat sa faca schimb direct de informatii in temeiul prezentului titlu;

e) autoritate solicitanta – biroul central de legatura, un departament de legatura sau orice functionar autorizat al unui stat membru care inainteaza o cerere de asistenta in numele autoritatii competente;

f) autoritate solicitata – biroul central de legatura, un departament de legatura sau orice functionar autorizat al unui stat membru care primeste o cerere de asistenta in numele autoritatii competente;

g) ancheta administrativa – toate controalele, verificarile si alte actiuni intreprinse de statele membre in exercitarea atributiilor lor, in scopul asigurarii aplicarii corecte a legislatiei fiscale;

h) schimb de informatii la cerere – transmiterea de informatii efectuata pe baza unei cereri adresate de statul membru solicitant statului membru solicitat intr-un caz specific;

i) schimb automat – comunicarea sistematica a informatiilor predefinite catre alt stat membru, fara cerere prealabila, la intervale regulate prestabilite. In contextul art. 109^12, informatiile disponibile se refera la informatii din dosarele fiscale ale statelor membre care comunica informatiile respective, care pot fi accesate potrivit procedurilor de colectare si procesare a informatiilor din acel stat membru;

j) schimb spontan – comunicarea nesistematica, in orice moment si fara o cerere prealabila, a unor informatii catre un alt stat membru;

k) persoana – orice persoana fizica ori juridica, orice asociere de persoane careia ii este recunoscuta, prin lege, capacitatea de a incheia acte juridice, dar care nu are statut de persoana juridica, sau orice alta entitate, indiferent de natura ori forma acesteia, fie ca are sau nu personalitate juridica, care detine ori gestioneaza active care, alaturi de venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe ori impozite care fac obiectul prezentului titlu;

l) mijloace electronice – utilizarea unui echipament electronic pentru procesarea, inclusiv compresia digitala, si stocarea datelor si prin utilizarea transmisiei prin fir a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice;

m) retea CCN – platforma comuna bazata pe reteaua comuna de comunicatii (CCN) dezvoltata de Uniunea Europeana pentru a asigura toate transmisiile prin mijloace electronice intre autoritatile competente din domeniul vamal si fiscal.

ART. 109^8

Autoritatea competenta din Romania

(1) Autoritatea competenta din Romania pentru aplicarea prevederilor prezentului titlu, precum si pentru contactele cu Comisia Europeana este Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

(2) Prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se desemneaza biroul central de legatura. Autoritatea competenta din Romania este responsabila de informarea Comisiei Europene si a celorlalte state membre cu privire la desemnarea biroului central de legatura.

(3) Prin ordinul prevazut la alin. (2), biroul central de legatura poate fi desemnat responsabil si de contactele cu Comisia Europeana. Autoritatea competenta din Romania este responsabila de informarea Comisiei Europene cu privire la acest lucru.

(4) Autoritatea competenta din Romania poate desemna departamente de legatura cu competente repartizate potrivit legislatiei sau politicii sale nationale. Biroul central de legatura are responsabilitatea de a actualiza lista departamentelor de legatura si de a o pune la dispozitia birourilor centrale de legatura din celelalte state membre interesate, precum si a Comisiei Europene.

(5) Autoritatea competenta din Romania poate desemna functionari autorizati. Biroul central de legatura are responsabilitatea de a actualiza lista acestor functionari autorizati si de a o pune la dispozitia birourilor centrale de legatura din celelalte state membre interesate, precum si a Comisiei Europene.

(6) Functionarii implicati in cooperarea administrativa in temeiul prezentului titlu sunt considerati, in orice situatie, ca fiind functionari autorizati in acest sens, potrivit conditiilor prevazute de autoritatile competente.

(7) In cazul in care un departament de legatura ori un functionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5), trimite ori primeste o cerere sau un raspuns la o cerere de cooperare, acesta informeaza biroul central de legatura din Romania, potrivit procedurilor prevazute de acesta din urma.

(8) In cazul in care un departament de legatura ori un functionar autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5), primeste o cerere de cooperare care necesita o actiune in afara competentei care i-a fost repartizata potrivit legislatiei ori politicii nationale din Romania, el transmite fara intarziere aceasta cerere biroului central de legatura din Romania si informeaza autoritatea solicitanta. In acest caz, perioada prevazuta la art. 109^11 incepe in ziua urmatoare transmiterii cererii de cooperare catre biroul central de legatura.

 

CAPITOLUL II

Schimbul de informatii

 

SECTIUNEA 1

Schimbul de informatii la cerere

 

ART. 109^9

Procedura aplicabila schimbului de informatii la cerere

La cererea autoritatii solicitante din alt stat membru, autoritatea solicitata din Romania comunica acesteia orice informatii prevazute la art. 109^5 alin. (1) pe care le detine sau pe care le obtine in urma anchetelor administrative.

ART. 109^10

Anchete administrative

(1) Autoritatea solicitata din Romania asigura efectuarea oricaror anchete administrative necesare pentru a obtine informatiile prevazute la art. 109^9.

(2) Cererea prevazuta la art. 109^9 poate contine solicitarea motivata a unei anchete administrative specifice. In cazul in care autoritatea solicitata din Romania decide ca nu este necesara nicio ancheta administrativa, aceasta comunica de indata autoritatii solicitante din alt stat membru motivele acestei decizii.

(3) Pentru a obtine informatiile solicitate sau a efectua ancheta administrativa ceruta, autoritatea solicitata din Romania urmeaza aceleasi proceduri ca atunci cand actioneaza din propria initiativa ori la cererea unei alte autoritati din Romania.

(4) In cazul in care autoritatea solicitanta din alt stat membru ii solicita in mod expres, autoritatea solicitata din Romania transmite documente originale, cu conditia ca acest lucru sa nu contravina dispozitiilor in vigoare din Romania.

ART. 109^11

Termene pentru schimbul de informatii la cerere

(1) Autoritatea solicitata din Romania furnizeaza informatiile prevazute la art. 109^9 in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii. In cazul in care autoritatea solicitata din Romania detine deja informatiile cerute, transmiterea acestora se face in termen de doua luni de la data primirii cererii.

(2) Pentru anumite cazuri speciale, autoritatea solicitanta din alt stat membru si cea solicitata din Romania pot conveni asupra unor termene diferite de cele prevazute la alin. (1).

(3) Autoritatea solicitata din Romania confirma autoritatii solicitante din alt stat membru, daca este posibil prin mijloace electronice, primirea unei cereri fara intarziere, dar nu mai mult de 7 zile lucratoare de la primire.

(4) In termen de o luna de la primirea cererii, autoritatea solicitata din Romania notifica autoritatii solicitante din alt stat membru orice nereguli ale cererii, precum si nevoia unor eventuale informatii suplimentare. Intr-un astfel de caz, termenele prevazute la alin. (1) se calculeaza din ziua urmatoare celei in care autoritatea solicitata din Romania primeste informatiile suplimentare necesare.

(5) In cazul in care autoritatea solicitata din Romania nu este in masura sa raspunda in termenul stabilit, aceasta notifica autoritatii solicitante din alt stat membru fara intarziere, dar nu mai mult de 3 luni de la primirea cererii, motivele nerespectarii termenului si data la care considera ca va fi in masura sa ofere un raspuns.

(6) In cazul in care autoritatea solicitata din Romania nu se afla in posesia informatiilor solicitate si nu este in masura sa raspunda sau refuza sa raspunda unei cereri de informatii din motivele prevazute la art. 109^21, aceasta notifica autoritatii solicitante din alt stat membru motivele sale fara intarziere, dar nu mai mult de o luna de la data primirii cererii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Schimbul automat obligatoriu de informatii

 

ART. 109^12

Sfera de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii

(1) Autoritatea competenta din Romania comunica autoritatii competente a oricarui alt stat membru, prin schimb automat, informatiile referitoare la perioadele de impozitare care incep dupa data de 1 ianuarie 2014 si care sunt disponibile cu privire la rezidentii din acel stat membru si la urmatoarele categorii specifice de venituri si de capital, astfel cum sunt acestea intelese in temeiul legislatiei nationale din Romania:

a) venituri din munca;

b) remuneratii platite administratorilor si altor persoane asimilate acestora;

c) produse de asigurari de viata neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii Europene, in cazul schimbului de informatii sau al altor masuri similare;

d) pensii;

e) proprietatea asupra bunurilor imobile si venituri din bunuri imobile.

(2) Inainte de data de 1 ianuarie 2014, autoritatea competenta din Romania informeaza Comisia Europeana cu privire la categoriile specifice de venituri si de capital prevazute la alin. (1) despre care au informatii disponibile, precum si orice modificari ulterioare care au fost aduse.

(3) Autoritatea competenta din Romania poate indica autoritatii competente a oricarui alt stat membru faptul ca nu doreste sa primeasca informatii referitoare la categoriile de venituri si de capital prevazute la alin. (1) sau ca nu doreste sa primeasca informatii cu privire la venitul ori la capitalul care nu depaseste un anumit plafon, iar Romania informeaza Comisia Europeana in acest sens. In cazul in care Romania nu informeaza Comisia Europeana despre oricare dintre categoriile cu privire la care detine informatii disponibile poate fi considerata drept stat care nu doreste sa primeasca informatii potrivit alin. (1).

(4) Inainte de data de 1 iulie 2016, autoritatea competenta din Romania pune la dispozitia Comisiei Europene, in fiecare an, statistici cu privire la volumul schimburilor automate si, in masura posibilului, informatii cu privire la costurile si beneficiile administrative si de alta natura relevante legate de schimburile care au avut loc si orice potentiale modificari atat pentru administratiile fiscale, cat si pentru terti.

(5) Comunicarea informatiilor are loc cel putin o data pe an, in termen de 6 luni de la sfarsitul anului fiscal din Romania pe parcursul caruia au devenit disponibile informatiile.

(6) In cazul in care Romania convine cu alte state membre sa faca automat schimb de informatii referitoare la categorii suplimentare de venituri si de capital in cadrul unor acorduri bilaterale sau multilaterale pe care le incheie, Romania comunica acordurile respective Comisiei Europene care le pune la dispozitia tuturor celorlalte state membre.

 

SECTIUNEA a 3-a

Schimbul spontan de informatii

 

ART. 109^13

Sfera de aplicare si conditiile schimbului spontan de informatii

(1) Autoritatea competenta din Romania comunica autoritatii competente din orice alt stat membru interesat informatiile prevazute la art. 109^5 alin. (1), in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) autoritatea competenta din Romania are dovezi pe baza carora presupune ca pot exista pierderi fiscale intr-un alt stat membru;

b) o persoana impozabila obtine o reducere sau o scutire de impozit in Romania, care ar putea determina o marire a impozitului ori o obligatie de plata a impozitului intr-un alt stat membru;

c) afacerile intre o persoana impozabila din Romania si o persoana impozabila din alt stat membru sunt realizate printr-una sau mai multe tari, astfel incat sa rezulte o scadere a impozitului in Romania ori in celalalt stat membru sau in amandoua;

d) autoritatea competenta din Romania are dovezi pe baza carora presupune ca poate avea loc o diminuare a impozitului in urma unor transferuri artificiale ale profiturilor in cadrul unor grupuri de intreprinderi;

e) informatiile transmise unui stat membru de catre autoritatea competenta a altui stat membru au permis obtinerea unor informatii care pot fi importante in evaluarea impozitului datorat in cel de-al doilea stat membru.

(2) Autoritatea competenta din Romania poate sa comunice, prin schimb spontan, autoritatilor competente din celelalte state membre orice informatii de care are cunostinta si care pot fi utile acestora.

ART. 109^14

Termene pentru schimbul spontan de informatii

(1) Autoritatea competenta din Romania careia i se pun la dispozitie informatiile prevazute la art. 109^13 alin. (1) transmite informatiile respective autoritatii competente a oricarui alt stat membru interesat, cat de curand posibil, dar nu mai tarziu de o luna de la data la care informatiile au fost puse la dispozitie.

(2) Autoritatea competenta din Romania careia i se comunica informatiile in temeiul art. 109^13 confirma, daca este posibil prin mijloace electronice, primirea acestor informatii autoritatii competente care le-a furnizat, fara intarziere, dar nu mai mult de 7 zile lucratoare de la primire.

 

CAPITOLUL III

Alte forme de cooperare administrativa

 

SECTIUNEA 1

Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative

 

ART. 109^15

Sfera de aplicare si conditii

(1) Prin acord intre autoritatea solicitanta din alt stat membru si autoritatea solicitata din Romania si potrivit conditiilor stabilite de aceasta din urma, functionarii imputerniciti de autoritatea solicitanta din alt stat membru pot, in vederea schimbului de informatii prevazut la art. 109^5 alin. (1), sa fie prezenti in birourile in care isi desfasoara activitatea autoritatile administrative ale Romaniei si/sau sa fie prezenti la anchetele administrative efectuate pe teritoriul Romaniei. In cazul in care informatiile solicitate sunt incluse in documente la care functionarii autoritatii solicitate din Romania au acces, functionarii autoritatii solicitante din alt stat membru primesc copii ale acestor documente.

(2) In masura in care acest lucru este permis potrivit legislatiei din Romania, acordul prevazut la alin. (1) poate prevedea ca, atunci cand functionarii autoritatii solicitante din alt stat membru sunt prezenti in timpul anchetelor administrative, ei pot intervieva diverse persoane si pot examina diverse registre. Refuzul unei persoane care face obiectul unei anchete de a respecta masurile de control luate de functionarii autoritatii solicitante din alt stat membru este tratat de catre autoritatea solicitata din Romania drept un refuz impotriva propriilor sai functionari.

(3) Functionarii imputerniciti de statul membru solicitant prezenti in Romania potrivit alin. (1) trebuie sa fie in masura sa prezinte in orice moment o imputernicire scrisa in care le sunt indicate identitatea si calitatea oficiala.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cooperarea administrativa prin efectuarea de controale simultane

 

ART. 109^16

Controale simultane

(1) In cazul in care Romania convine cu unul sau mai multe state membre sa efectueze controale simultane, fiecare pe teritoriul propriu, ale uneia ori mai multor persoane care prezinta un interes comun sau complementar, pentru a face schimb cu informatiile astfel obtinute, sunt aplicabile prevederile alin. (2) – (4).

(2) Autoritatea competenta din Romania identifica in mod independent persoanele pentru care intentioneaza sa propuna un control simultan. Ea notifica autoritatilor competente din celelalte state membre implicate orice cazuri pentru care propune efectuarea unui control simultan si indica motivele acestei alegeri, precum si perioada in care trebuie efectuate aceste controale.

(3) Autoritatea competenta din Romania decide daca doreste sa participe la controalele simultane si confirma autoritatii competente care a propus controlul simultan acordul sau sau ii comunica refuzul sau motivat.

(4) Autoritatea competenta din Romania desemneaza un reprezentant insarcinat cu supravegherea si coordonarea operatiunii de control.

 

SECTIUNEA a 3-a

Notificari administrative

 

ART. 109^17

Cereri de notificare

(1) La cererea autoritatii competente a unui stat membru, autoritatea competenta din Romania comunica destinatarului, potrivit art. 44, toate actele si deciziile emise de autoritatile administrative ale statului membru solicitant si care se refera la aplicarea pe teritoriul sau a legislatiei privind taxele si impozitele reglementate de prezentul titlu.

(2) Cererile de notificare precizeaza obiectul actului sau al deciziei care trebuie notificat(a) si indica numele si adresa destinatarului, precum si orice alte informatii care pot facilita identificarea acestuia.

(3) Autoritatea solicitata din Romania informeaza de indata autoritatea solicitanta din alt stat membru cu privire la raspunsul sau la cererea respectiva si ii comunica, in special, data la care actul sau decizia a fost notificat(a) destinatarului.

(4) Autoritatea solicitanta din Romania formuleaza o cerere de notificare in temeiul prezentului articol numai in cazul in care nu este in masura sa efectueze notificarea potrivit normelor care reglementeaza notificarea instrumentelor in cauza in Romania sau in cazul in care o astfel de notificare ar cauza dificultati disproportionate. Autoritatea competenta din Romania poate transmite orice document, prin scrisoare recomandata sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta, in mod direct unei persoane aflate pe teritoriul unui alt stat membru.

 

SECTIUNEA a 4-a

Rezultatul utilizarii informatiilor

 

ART. 109^18

Conditii

(1) In cazul in care autoritatea competenta din Romania furnizeaza informatii in temeiul art. 109^9 sau 109^13, aceasta poate solicita autoritatii competente care primeste informatiile sa transmita rezultatul utilizarii informatiilor primite. In cazul in care i se solicita un asemenea raspuns, autoritatea competenta din Romania care a primit informatiile transmite autoritatii competente care a furnizat informatiile rezultatul utilizarii informatiilor, fara a aduce atingere normelor privind secretul fiscal si protectia datelor, aplicabile in Romania, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 3 luni de la momentul in care se cunoaste rezultatul utilizarii informatiilor solicitate.

(2) Autoritatea competenta din Romania transmite anual celorlalte state membre rezultatul utilizarii informatiilor ce fac obiectul schimbului automat de informatii, potrivit masurilor practice convenite bilateral.

 

SECTIUNEA a 5-a

Schimbul de experienta si de bune practici

 

ART. 109^19

Sfera de aplicare si conditii

(1) Impreuna cu Comisia Europeana si celelalte state membre, autoritatea competenta din Romania examineaza si evalueaza cooperarea administrativa prevazuta de prezentul titlu si fac schimb de experienta in scopul imbunatatirii acestei cooperari si, daca este cazul, al elaborarii unor norme in domeniile respective.

(2) Alaturi de Comisia Europeana si celelalte state membre, autoritatea competenta din Romania poate elabora orientari cu privire la orice aspect considerat necesar pentru schimbul de bune practici si schimbul de experienta.

 

CAPITOLUL IV

Conditii aplicabile cooperarii administrative

 

ART. 109^20

Transmiterea de informatii si documente

(1) Informatiile comunicate Romaniei de catre statele membre sub orice forma potrivit prezentului titlu intra sub incidenta secretului profesional si se bucura de protectia conferita informatiilor de acest tip in temeiul legislatiei din Romania. Astfel de informatii pot fi utilizate pentru administrarea si aplicarea legislatiei din Romania referitoare la taxele si impozitele prevazute la art. 109^6. Aceste informatii pot fi utilizate, de asemenea, pentru evaluarea si aplicarea altor taxe si impozite prevazute la art. 178^2 sau pentru evaluarea si aplicarea contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala. De asemenea, acestea pot fi folosite in legatura cu procedurile judiciare si administrative care pot implica sanctiuni, initiate ca urmare a incalcarii legislatiei fiscale, fara a aduce atingere normelor si dispozitiilor generale care reglementeaza drepturile faptuitorului, suspectului sau inculpatului ori contravenientului, precum si ale martorilor in cadrul acestor proceduri.

(2) Informatiile si documentele primite de Romania potrivit prezentului titlu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele prevazute la alin. (1), cu permisiunea autoritatii competente a statului membru care comunica informatii potrivit prezentului titlu si numai in masura in care acest lucru este permis in temeiul legislatiei din Romania. O astfel de permisiune se acorda de Romania daca informatiile pot fi utilizate in scopuri asemanatoare in Romania.

(3) Daca autoritatea competenta din Romania considera ca informatiile primite de la autoritatea competenta a unui alt stat membru pot fi utile, in scopurile prevazute la alin. (1), autoritatii competente a unui al treilea stat membru, le poate transmite acesteia din urma, cu conditia ca aceasta transmitere sa respecte normele si procedurile prevazute de prezentul titlu. Autoritatea competenta din Romania informeaza autoritatea competenta a statului membru din care provin informatiile cu privire la intentia sa de a transmite informatiile respective unui stat membru tert. In situatia in care Romania este stat membru din care provin informatiile, aceasta se poate opune transmiterii informatiilor respective in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii comunicarii din partea statului membru care doreste sa transmita informatiile.

(4) Permisiunea de a utiliza potrivit alin. (2) informatiile transmise in temeiul alin. (3) poate fi acordata numai de catre autoritatea competenta din Romania.

(5) Informatiile, rapoartele, declaratiile si orice alte documente, precum si copiile certificate sau extrasele din aceste documente, obtinute de autoritatea solicitata din alt stat membru si comunicate autoritatii solicitante din Romania in temeiul prezentului titlu, pot fi invocate ca dovezi de catre organismele competente din Romania, in acelasi mod ca informatiile, rapoartele, declaratiile si orice alte documente similare furnizate de o autoritate din Romania.

ART. 109^21

Limite

(1) Autoritatea solicitata din Romania furnizeaza autoritatii solicitante dintr-un alt stat membru informatiile prevazute la art. 109^9, cu conditia ca autoritatea solicitanta sa fi epuizat sursele uzuale de informatii pe care le-ar fi putut utiliza in aceasta situatie pentru a obtine informatiile solicitate, fara a risca sa puna in pericol atingerea scopului urmarit. Autoritatea solicitanta din Romania solicita informatiile prevazute la art. 109^9 autoritatii solicitate din alt stat membru numai in situatia in care au fost epuizate sursele uzuale de informatii pe care le-ar fi putut utiliza in aceasta situatie pentru a obtine informatiile solicitate, fara a risca sa puna in pericol atingerea scopului urmarit.

(2) Prezentul titlu nu impune Romaniei obligatia de a efectua anchete sau de a comunica informatii, in cazul in care efectuarea acestor anchete sau obtinerea informatiilor respective pentru propriile scopuri ar fi contrara legislatiei din Romania.

(3) Autoritatea competenta din Romania poate refuza sa furnizeze informatii, in cazul in care statul membru solicitant nu este in masura, din motive juridice, sa furnizeze informatii similare.

(4) Furnizarea de informatii poate fi refuzata in cazul in care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui procedeu comercial sau a unor informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.

(5) Autoritatea solicitata din Romania comunica autoritatii solicitante din alt stat membru motivele refuzului de a raspunde la cererea de informatii.

ART. 109^22

Obligatii

(1) In cazul in care un stat membru solicita informatii in temeiul prezentului titlu, Romania recurge la mecanismul sau de colectare de informatii pentru a obtine informatiile solicitate, chiar daca acestea nu ii sunt necesare pentru propriile scopuri fiscale. Aceasta obligatie nu aduce atingere art. 109^21 alin. (2) – (4), ale caror dispozitii nu pot fi in niciun caz interpretate in sensul autorizarii Romaniei sa refuze furnizarea informatiilor pentru simplul motiv ca acestea nu prezinta un interes national.

(2) Prevederile art. 109^21 alin. (2) si (4) nu pot fi in niciun caz interpretate ca permitand autoritatii solicitate din Romania sa refuze furnizarea de informatii pentru simplul motiv ca aceste informatii sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara, de o persoana desemnata sau care actioneaza in calitate de agent ori de administrator, sau ca informatiile respective se refera la participatiile la capitalul unei persoane.

(3) Fara a aduce atingere alin. (2), Romania poate refuza transmiterea informatiilor solicitate in cazul in care aceste informatii se refera la perioade de impozitare dinainte de data de 1 ianuarie 2011, iar transmiterea unor astfel de informatii ar fi putut fi refuzata in temeiul art. 124^35 alin. (1) din Codul fiscal daca ar fi fost solicitate inainte de data de 11 martie 2011.

ART. 109^23

Largirea cooperarii extinse oferite unei tari terte

In cazul in care Romania ofera unei tari terte o cooperare mai extinsa decat cea prevazuta de prezentul titlu, Romania nu poate refuza o astfel de cooperare extinsa cu niciunul dintre celelalte state membre care doresc sa initieze o astfel de cooperare extinsa reciproca cu Romania.

ART. 109^24

Formulare-tip si formate electronice

(1) Cererile de informatii si de anchete administrative formulate potrivit art. 109^9 si raspunsurile aferente, confirmarile de primire, cererile de informatii generale suplimentare si declaratiile de incapacitate sau de refuz formulate in temeiul art. 109^11 se trimit, in masura posibilului, pe baza unui formular-tip adoptat de Comisia Europeana, potrivit procedurii prevazute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE. Formularele-tip pot fi insotite de rapoarte, declaratii sau orice alte documente, precum si de copii certificate ori de extrase din acestea.

(2) Formularul-tip prevazut la alin. (1) include cel putin urmatoarele informatii care trebuie furnizate de catre autoritatea solicitanta:

a) identitatea persoanei care face obiectul examinarii sau al anchetei;

b) scopul fiscal urmarit.

(3) In masura in care se cunosc si in acord cu evolutiile internationale, autoritatea solicitanta din Romania poate furniza numele si adresa oricarei persoane despre care se crede ca detine informatiile solicitate, precum si orice element care poate facilita colectarea de informatii de catre autoritatea solicitata din alt stat membru.

(4) Informatiile spontane si confirmarea acestora, prevazute la art. 109^13 si, respectiv, art. 109^14, cererile de notificari administrative prevazute la art. 109^17 si rezultatul utilizarii informatiilor prevazut la art. 109^18 se transmit prin intermediul formularului-tip adoptat de Comisia Europeana, potrivit procedurii prevazute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE.

(5) Schimbul automat obligatoriu de informatii prevazut la art. 109^12 se efectueaza utilizand un format electronic standardizat conceput pentru facilitarea unui astfel de schimb automat si bazat pe formatul electronic existent in temeiul art. 124^8 din Codul fiscal, care trebuie utilizat pentru toate tipurile de schimburi automate de informatii, adoptat de Comisia Europeana potrivit procedurii prevazute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE.

ART. 109^25

Masuri practice

(1) Informatiile comunicate in temeiul prezentului titlu se furnizeaza, in masura posibilului, prin mijloace electronice, utilizand reteaua CCN.

(2) In situatia in care Comisia Europeana efectueaza orice adaptare a retelei CCN, Romania este responsabila sa efectueze orice adaptare a sistemelor sale necesara pentru a permite schimbul de informatii de acest tip prin intermediul retelei CCN. Romania renunta la orice cerere de rambursare a cheltuielilor ocazionate de aplicarea prezentului titlu, exceptand, dupa caz, cheltuielile cu onorariile platite expertilor.

(3) Cererile de cooperare, inclusiv cererile de notificare, si documentele anexate pot fi redactate in orice limba aleasa de comun acord de autoritatea solicitata si autoritatea solicitanta. Cererile respective sunt insotite de o traducere in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru al autoritatii solicitate numai in situatii speciale, cand autoritatea solicitata motiveaza cererea de traducere.

ART. 109^26

Obligatii speciale

Autoritatea competenta din Romania dispune toate masurile necesare pentru:

a) a asigura o coordonare interna eficace a masurilor de organizare prevazute la art. 109^8;

b) a stabili o cooperare directa cu autoritatile celorlalte state membre, prevazute la art. 109^8;

c) a asigura buna functionare a sistemului de cooperare administrativa prevazut de prezentul titlu.

 

CAPITOLUL V

Relatiile cu Comisia Europeana

 

ART. 109^27

Evaluare

(1) Autoritatea competenta din Romania impreuna cu statele membre si Comisia Europeana examineaza si evalueaza functionarea sistemului de cooperare administrativa prevazut de Directiva 2011/16/UE si transpusa prin prezentul titlu.

(2) Autoritatea competenta din Romania transmite Comisiei Europene orice informatii pertinente necesare pentru evaluarea eficacitatii cooperarii administrative prevazute de prezentul titlu in ceea ce priveste combaterea fraudei si a evaziunii fiscale.

(3) Autoritatea competenta din Romania transmite Comisiei Europene o evaluare anuala a eficacitatii schimbului automat obligatoriu de informatii prevazut la art. 109^12, precum si rezultatele practice obtinute. Formularul si conditiile de transmitere a evaluarii anuale se adopta de catre Comisia Europeana potrivit procedurii prevazute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE.

(4) Informatiile comunicate Comisiei Europene de autoritatea competenta din Romania in temeiul alin. (2) si (3), precum si orice raport sau document elaborat de Comisia Europeana pe baza acestor informatii pot fi transmise altor state membre. Astfel de informatii transmise Romaniei intra sub incidenta secretului profesional si beneficiaza de protectia acordata informatiilor asemanatoare conform legislatiei din Romania. Rapoartele si documentele intocmite de Comisia Europeana pot fi utilizate de Romania doar in scopuri analitice, fara a se publica sau a se pune la dispozitia unei alte persoane ori a unui alt organism fara acordul expres al Comisiei Europene.

 

CAPITOLUL VI

Relatiile cu tarile terte

 

ART. 109^28

Schimbul de informatii cu tarile terte

(1) In cazul in care autoritatea competenta din Romania primeste de la o tara terta informatii care sunt in mod previzibil relevante pentru administrarea si aplicarea legilor din Romania in privinta taxelor si impozitelor prevazute la art. 109^6, autoritatea competenta din Romania poate, in masura in care acest lucru este permis in temeiul unui acord cu tara terta respectiva, sa comunice aceste informatii autoritatilor competente ale statelor membre pentru care ar putea fi utile si oricarei autoritati solicitante din alt stat membru.

(2) Autoritatea competenta din Romania poate transmite unei tari terte, potrivit normelor interne privind comunicarea datelor cu caracter personal catre tarile terte, informatii obtinute in temeiul prezentului titlu, daca toate conditiile de mai jos sunt indeplinite:

a) autoritatea competenta a statului membru din care provin informatiile si-a dat acordul cu privire la comunicarea acestora;

b) tara terta in cauza s-a angajat sa coopereze pentru strangerea dovezilor care sa ateste caracterul neregulamentar sau ilegal al tranzactiilor care sunt susceptibile sa contravina legislatiei fiscale ori sa constituie o incalcare a acesteia.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii generale si finale

 

ART. 109^29

Protectia datelor

Toate schimburile de informatii efectuate in temeiul prezentului titlu se realizeaza cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.”

14. Dupa articolul 110 se introduce un nou articol, articolul 110^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 110^1

Evidenta creantelor fiscale

(1) In scopul exercitarii activitatii de colectare a creantelor fiscale, organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala organizeaza, pentru fiecare contribuabil, evidenta creantelor fiscale si modul de stingere a acestora.

(2) Contribuabilii au acces la informatiile din evidenta creantelor fiscale potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

15. La articolul 112, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

“(6) Orice persoana care detine parti sociale la o societate comerciala poate solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala al societatii.”

16. La articolul 117, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele incasate prin poprire, in plus fata de creantele fiscale pentru care s-a infiintat poprirea, se restituie din oficiu de organul fiscal in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii.”

17. La articolul 117, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(6) Daca debitorul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele prevazute la alin. (1), (2) si (2^1) se vor restitui numai dupa efectuarea compensarii potrivit prezentului cod.”

18. La articolul 124, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. (2) si (2^1) sau la art. 70, dupa caz, pana la data stingerii prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor.”

19. La articolul 148, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) Masurile de executare silita aplicate in conditiile prezentului cod se ridica prin decizie intocmita in cel mult doua zile de la data la care a incetat executarea silita, de catre organul de executare. Nerespectarea termenului atrage raspunderea potrivit art. 227 alin. (2).”

20. La articolul 148, dupa alineatul (5^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^2) si (5^3), cu urmatorul cuprins:

“(5^2) Organul de executare ridica poprirea bancara pentru sumele care depasesc cuantumul creantelor inscrise in adresa de infiintare a popririi in situatia in care, din informatiile comunicate de banci rezulta ca sumele indisponibilizate in favoarea organului de executare acopera creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi si sunt indeplinite conditiile pentru realizarea creantei.

(5^3) Poprirea bancara se ridica si in situatia in care organul de executare constata ca poprirea a ramas fara obiect.”

21. La articolul 149, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(12) In masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate in limita sumei necesare pentru realizarea obligatiei ce se executa silit, astfel cum aceasta rezulta din adresa de infiintare a popririi. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu procedeaza la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, cu exceptia:

a) sumelor necesare platii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor si contributiilor aferente acestora, retinute la sursa, daca, potrivit declaratiei pe propria raspundere a debitorului sau reprezentantului sau legal, rezulta ca debitorul nu detine alte disponibilitati banesti;

b) sumelor necesare platii accizelor de catre antrepozitarii autorizati. In acest caz, debitorul va prezenta unitatii bancare odata cu dispozitia de plata si copia certificata, conform cu originalul, a autorizatiei de antrepozitar;

c) sumelor necesare platii accizelor, in numele antrepozitarilor autorizati, de catre cumparatorii de produse energetice;

d) sumelor necesare platii impozitelor, taxelor si contributiilor de care depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii. In acest caz, debitorul va prezenta unitatii bancare odata cu dispozitia de plata si copia certificata, conform cu originalul, a documentului prin care s-a aprobat inlesnirea la plata.”

ART. II

Declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toti contribuabilii, la organul fiscal competent, pana la data de 25 martie 2012, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal care depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012.

ART. III

(1) Prevederile art. I pct. 13 din prezenta ordonanta se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2013, cu exceptia art. 109^13, care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2015.

(2) Ordinele ministrului finantelor publice si ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazute la art. 42 alin. (5^1), art. 43 alin. (4) si (5), art. 79 alin. (2), art. 109^8 alin. (2) si art. 110^1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate sau completate prin prezenta ordonanta, se emit in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cu exceptia ordinului prevazut la art. 65 alin. (4) care se emite in termen de 60 de zile.

ART. IV

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

*

 

Art. I pct. 13 din prezenta ordonanta transpune Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 64 din 11 martie 2011.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close