Instructiunea CNVM nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare

In M. Of. nr. 63 din 26 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Instructiunea nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Instructiunea mentionata la art. 1 se publica impreuna cu prezentul ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

 

ANEXA 1

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 1/2012

privind organismele de plasament colectiv monetare

 

ART. 1

Prevederile prezentei instructiuni sunt aplicabile organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) si altor organisme de plasament colectiv (AOPC) autorizate/inregistrate in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si a reglementarilor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) in aplicarea acesteia si care utilizeaza in denumirea lor sintagme de tipul fond monetar sau fond de piata monetara.

ART. 2

In intelesul prezentei instructiuni, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) Scadenta medie ponderata (Weighted Average Maturity – WAM) reprezinta perioada medie de timp ramasa pana la scadenta a tuturor titlurilor de valoare din portofoliul fondului, ponderate pentru a reflecta detinerile relative in fiecare instrument, prezumandu-se ca scadenta unui instrument cu rata flotanta/variabila este perioada de timp ramasa pana la urmatoarea revizuire a ratei dobanzii in functie de rata dobanzii pe piata monetara si nu perioada de timp ramasa pana la data la care principalul titlu de valoare trebuie rambursat;

b) Durata de viata medie ponderata (Weighted Average Life – WAL) reprezinta media ponderata a duratei de viata reziduale (ramase pana la scadenta) aferenta fiecarui titlu de valoare din portofoliul fondului, insemnand perioada de timp ramasa pana la momentul in care principalul este rambursat integral (exceptand dobanda si fara sa fie discontat). Diferenta fata de modul de calcul al WAM (mai ales in cazul titlurilor de valoare cu dobanda flotanta/variabila si instrumentelor financiare structurate) deriva din faptul ca nu se iau in considerare momentele de revizuire a ratei dobanzii, ci data declarata a scadentei titlului de valoare. WAL este utilizata pentru limitarea riscului de lichiditate, precum si in scopul determinarii riscului de credit, acesta fiind cu atat mai mare cu cat data de rambursare a principalului este amanata mai mult;

c) Fonduri monetare pe termen scurt (FMTS)/Fonduri de piata monetara pe termen scurt (FPMTS) reprezinta organisme de plasament colectiv carora le sunt caracteristice scadente medii ponderate si durate de viata medii ponderate foarte scurte;

d) Fonduri monetare (FM)/Fonduri de piata monetara (FPM) reprezinta organisme de plasament colectiv carora le sunt caracteristice scadente medii ponderate si durate de viata medii ponderate mai lungi.

ART. 3

(1) Organismele de plasament colectiv prevazute la art. 1 trebuie sa indice in prospectul de emisiune/documentul privind informatiile-cheie destinate investitorilor (KIID), daca sunt fonduri monetare pe termen scurt sau fonduri monetare.

(2) Un FM trebuie sa furnizeze investitorilor informatii corespunzatoare cu privire la profilul de risc si recompensa al fondului, astfel incat acestia sa fie in masura sa evalueze orice riscuri specifice legate de strategia de investitii a fondului.

(3) Informatiile prevazute la alin. (2) trebuie sa explice implicatiile politicii de investitii in functie de fiecare categorie de fond monetar. Trebuie luata in considerare, daca este cazul, orice investitie in noi categorii de active, instrumente financiare sau strategii de investitii cu profiluri de risc si recompensa neobisnuite.

ART. 4

Un FMTS indeplineste toate criteriile urmatoare:

1. investeste in instrumente de piata monetara care indeplinesc criteriile pentru instrumentele de piata monetara prevazute in Directiva 2009/65/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) sau in depozite constituite la institutiile de credit. Mentinerea lichiditatii si evaluarea activelor de catre AOPC monetare trebuie sa se realizeze similar OPCVM monetare.

2. se asigura ca instrumentele de piata monetara in care se investeste sunt de inalta calitate, astfel cum este aceasta determinata de societatea de administrare. Evaluarea calitatii instrumentelor de piata monetara de catre SAI/OPC autoadministrat trebuie sa se bazeze pe urmatorii factori, fara a se limita la acestia:

a) calitatea creditului instrumentului de piata monetara;

b) natura clasei de active reprezentate de instrumentul de piata monetara;

c) pentru instrumentele financiare structurate, riscul operational si de contrapartida inerent tranzactiei financiare structurate;

d) profilul de lichiditate.

3. considera, in sensul pct. 2 lit. a), ca un instrument al pietei monetare are o calitate inalta a creditului daca i s-a acordat unul dintre cele mai inalte doua ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, de catre fiecare agentie de rating de credit recunoscuta care a acordat un rating instrumentului sau, daca instrumentul nu are rating, este apreciat a avea o calitate echivalenta in temeiul procesului intern de rating al societatii de administrare a investitiilor organismului de plasament colectiv (SAI/OPC) autoadministrate/autoadministrat.

4. limiteaza investitiile in titluri de valoare la cele cu o scadenta reziduala pana la data rascumpararii declarate mai mica sau egala cu 397 de zile.

5. furnizeaza zilnic valoarea activului net (net asset value, NAV) si un calcul al pretului actiunilor/unitatilor sale si ofera zilnic posibilitatea subscrierii si rascumpararii de actiuni/unitati.

6. se asigura ca portofoliul sau are o scadenta medie ponderata (WAM) de cel mult 60 de zile.

7. se asigura ca portofoliul sau are o durata de viata medie ponderata (WAL) de cel mult 120 de zile.

8. la calcularea WAL pentru titluri de valoare, inclusiv instrumentele financiare structurate, baza de calcul a scadentei este scadenta reziduala pana la rascumpararea legala a instrumentelor. Cu toate acestea, atunci cand un instrument financiar incorporeaza o optiune put, poate fi folosita data de exercitare a optiunii in loc de scadenta reziduala legala numai daca sunt indeplinite, cumulativ si permanent, urmatoarele conditii:

– optiunea put poate fi exercitata la initiativa societatii de administrare la data de exercitare a acesteia;

– pretul de exercitare a optiunii put ramane apropiat de valoarea preconizata a instrumentului la urmatoarea data de exercitare; si

– strategia de investitii a OPC presupune existenta unei probabilitati ridicate ca optiunea sa fie exercitata la urmatoarea data de exercitare.

9. la calcularea WAL si WAM ia in considerare impactul instrumentelor financiare derivate, al depozitelor si al tehnicilor de administrare eficienta a portofoliului.

10. nu isi asuma riscuri directe sau indirecte fata de titluri de capital sau marfuri, inclusiv prin instrumente derivate, care vor fi utilizate numai in conformitate cu strategia de investitii a fondului pe piata monetara. Instrumentele financiare derivate care genereaza risc de schimb valutar pot fi folosite numai in scopul acoperirii riscului (hedging). Investitiile in titluri de valoare in alte monede decat moneda in care sunt emise titlurile de participare ale OPC-ului respectiv sunt permise cu conditia ca riscul de schimb valutar sa fie acoperit in totalitate.

11. limiteaza investitiile in alte organisme de plasament colectiv, doar la cele care corespund definitiei FMTS.

ART. 5

(1) Responsabilitatea evaluarii calitatii unui instrument de piata monetara revine SAI/OPC autoadministrate/autoadministrat. In evaluarea sa, SAI/OPC autoadministrata/autoadministrat trebuie sa ia in considerare o serie de factori, cum ar fi profilul de lichiditate si natura clasei de active din care face parte instrumentul.

In cadrul procesului de evaluare, SAI/OPC autoadministrata/autoadministrat nu trebuie sa puna accent nejustificat pe ratingul de credit al instrumentului.

(2) Atunci cand SAI/OPC autoadministrate investesc in instrumente financiare structurate, procesul de evaluare trebuie sa includa o analiza a riscurilor specifice aferente acestor instrumente, inclusiv informatii cu privire la activele-suport, entitatile implicate in vehiculul investitional si rolul lor, precum si cu privire la cadrul legal al functionarii acestuia. In evaluarea calitatii unui instrument al pietei monetare SAI/OPC autoadministrate vor lua in considerare raportul Organizatiei Internationale a Reglementarilor de Valori Mobiliare (IOSCO) cu privire la “Bune practici in raport cu atributiile de due diligence ale administratorilor de investitii atunci cand investesc in instrumente financiare structurate”, publicat in iulie 2009.

(3) In ceea ce priveste ratingul de credit atribuit instrumentelor pietei monetare, prin cele mai inalte doua ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, se inteleg cele mai inalte doua pozitii cuprinse in scara de rating.

(4) Calitatea creditului instrumentelor pietei monetare se monitorizeaza in mod continuu si nu doar la momentul cumpararii. In cazul in care ratingul unui instrument al pietei monetare scade la un moment dat sub nivelul avut in vedere la momentul achizitionarii, SAI/OPC autoadministrata/autoadministrat trebuie sa ia masuri de corectare in vederea protejarii interesului detinatorilor de unitati de fond.

(5) In cazul unui titlu de valoare caruia nu i-a fost acordat un rating de credit, evaluarea calitatii sale de credit se realizeaza in conformitate cu prevederile actului normativ de implementare in legislatia nationala a directivelor OPCVM (2009/65/EC, 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere in aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduita, administrarea riscului si continutul acordului dintre depozitar si societatea de administrare, 2010/44/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere in aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip “master-feeder” si procedura de notificare).

(6) Atunci cand un FMTS investeste in titluri de valoare, inclusiv in instrumente financiare structurate, scadenta reziduala efectiva pana la data rascumpararii finale trebuie sa fie mai mica sau egala cu 397 de zile. De exemplu, un titlu de valoare securitizat (Asset Backed Security) cu o scadenta reziduala pana la rascumpararea finala de 5 ani, dar cu o scadenta asteptata (bazata pe presupuneri privind evolutia/performanta titlului respectiv) de 8 luni nu este un activ eligibil pentru FMTS, deoarece scadenta reziduala pana la rascumpararea legala depaseste limita de 397 de zile.

ART. 6

(1) Un FM trebuie sa indeplineasca criteriile mentionate la art. 4 pct. 1 – 3, 5 si 8 – 10.

(2) Suplimentar fata de criteriile indicate la alin. (1), un FM:

a) poate, prin exceptie de la cerinta de la art. 4 pct. 3, sa detina emisiuni suverane a caror calitate a fost incadrata de catre agentiile de rating cel putin in categoria investitii (cel putin rating BBB – acordat de S&P si Fitch si Ba3 acordat de Moody’s). Emisiuni suverane sunt considerate instrumentele pietei monetare emise ori garantate de o autoritate centrala, regionala sau locala ori de banca centrala a unui stat membru, de Banca Centrala Europeana, de Uniunea Europeana sau de Banca Europeana de Investitii.

b) trebuie sa isi limiteze investitiile in titluri de valoare cu o scadenta reziduala pana la data rascumpararii legale mai mica sau egala cu 2 ani, cu conditia ca perioada de timp ramasa pana la data revizuirii urmatoare a ratei dobanzii sa fie mai mica sau egala cu 397 de zile. Rata dobanzii/Cuponul titlurilor de valoare cu rata flotanta/variabila trebuie revizuita in functie de o rata sau un indice al pietei monetare;

c) trebuie sa se asigure ca portofoliul sau are o scadenta medie ponderata (WAM) de cel mult 6 luni;

d) trebuie sa se asigure ca portofoliul sau are o durata de viata medie ponderata (WAL) de cel mult 12 luni;

e) trebuie sa isi limiteze investitiile in alte OPC la acelea care intra in categoria FMTS sau FM.

ART. 7

(1) OPC care intentioneaza sa functioneze ca FM conform prezentei instructiuni vor reflecta acest lucru in documentele lor de constituire.

(2) OPC autorizate/avizate de CNVM anterior intrarii in vigoare a prezentei instructiuni si care intentioneaza sa functioneze in continuare sub titulatura de FM trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 4 – 6 in legatura cu orice noi investitii realizate ulterior acestei date. In ceea ce priveste investitiile efectuate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni, acestea beneficiaza de o perioada de tranzitie pana la data de 30 iunie 2012 pentru a se conforma prevederilor art. 4 si 5 (in cazul FMTS) sau ale art. 6 (in cazul FM).

(3) OPC care intentioneaza sa nu mai utilizeze in denumirea lor termenii monetar sau de piata monetara vor supune autorizarii/avizarii CNVM, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni, modificarea documentelor respectivelor OPC ca urmare a schimbarii denumirii.

ART. 8

Prezenta instructiune intra in vigoare la data publicarii acesteia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicata in Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

 

*

 

Prevederile prezentei instructiuni transpun prevederile Ghidului CESR/10-049 privind utilizarea in Uniunea Europeana a unei definitii comune a fondurilor de investitii monetare, publicat de catre Comitetul European al Reglementatorilor de Valori Mobiliare (CESR) in data de 19 mai 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close