Regulamentul BNR nr. 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei

In M. Of. nr. 67 din 27 ianuarie 2012 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei.

Din cuprins:

TITLUL I

Raportari de date si informatii privind statistica monetara si financiara, balanta de plati si datoria privata externa a Romaniei pe termen mediu si lung

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 1

Prezentul titlu stabileste, in cap. II – VIII, obligatiile de raportare la Banca Nationala a Romaniei a datelor si informatiilor statistice privind:

– bilantul monetar al institutiilor financiare monetare;

– ratele dobanzii practicate de institutiile financiare monetare;

– activele si pasivele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare;

– activele si pasivele fondurilor de investitii;

– balanta de plati;

– operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung;

– structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor clientilor nebancari, neguvernamentali.

 

SECTIUNEA a 2-a

Rezidenta

 

ART. 2

In intelesul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) rezidenti:

a1) persoane fizice – cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in Romania atestat cu documente de identitate emise conform legii;

a2) persoane juridice si orice alte entitati cu sediul in Romania, precum si persoane fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi cu domiciliul in Romania, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;

a3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri apartinand persoanelor juridice straine sau altor entitati straine, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in Romania;

a4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate;

b) nerezidenti:

b1) persoane fizice – cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b2) persoane juridice si orice alte entitati cu sediul in strainatate, precum si persoane fizice, cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice in strainatate, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;

b3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri si orice alte entitati ale persoanelor juridice romane sau altor entitati romane, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate;

b4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state in Romania, precum si organizatii internationale sau reprezentante ale unor astfel de organizatii care functioneaza in Romania.

 

SECTIUNEA a 3-a

Sectoare institutionale

 

ART. 3

(1) In intelesul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) unitati institutionale – unitati economice care au capacitatea de a detine bunuri si active, de a subscrie angajamente, de a exercita activitati economice si de a realiza, in nume propriu, operatii cu alte unitati;

b) cvasisocietati – unitati distincte, producatori de bunuri si/sau servicii destinate pietei, care se bucura de autonomie de decizie si care se caracterizeaza prin faptul ca dispun de contabilitate completa, potrivit legii, dar nu au personalitate juridica;

c) sector institutional – ansamblu de unitati institutionale grupate in functie de comportamentul lor economic, tinand cont de categoria de producatori din care fac parte si/sau de natura activitatilor si functiilor lor principale.

(2) Standardele privind clasificarea sectoarelor institutionale sunt definite in Regulamentul (CE) nr. 2.223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi nationale si regionale din Comunitate (SEC 95), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 310/1996.

ART. 4

In intelesul prezentului titlu, sectoarele institutionale prezentate mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) societati nefinanciare (S11) – unitati cu personalitate juridica si cvasisocietati a caror activitate principala consta in producerea de bunuri si/sau servicii nefinanciare pentru piata; acest sector institutional cuprinde: regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital public sau privat, societati cooperatiste, societati agricole, institutii fara scop lucrativ aflate in serviciul societatilor nefinanciare (asociatii patronale, asociatii ale mestesugarilor) si alte asemenea;

b) institutii financiare monetare – cuprinde urmatoarele sectoare institutionale:

b1) banca centrala (S121) – cuprinde Banca Nationala a Romaniei, Banca Centrala Europeana, precum si celelalte banci centrale nationale;

b2) alte institutii financiare monetare (S122) – cuprinde institutii de credit, alte institutii financiare monetare si fonduri de piata monetara;

b2.1) institutii de credit – are semnificatia prevazuta la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

b2.2) alte institutii financiare monetare – cuprinde:

1. alte institutii financiare a caror activitate consta in:

(i) atragerea de depozite si/sau de substitute apropiate pentru depozite de la acele entitati care nu sunt institutii financiare monetare;

(ii) acordarea de credite si/sau efectuarea de investitii in titluri de valoare, pe cont propriu, cel putin din punct de vedere economic;

2. institutii emitente de moneda electronica a caror activitate principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara sub forma emiterii de moneda electronica;

b2.3) fonduri de piata monetara – organisme de plasament colectiv care indeplinesc toate criteriile urmatoare:

a) urmaresc obiectivul de investitii de mentinere a principalului fondului si de oferire a unui randament corespunzator ratei dobanzii instrumentelor de piata monetara;

b) investesc in instrumente de piata monetara care indeplinesc criteriile pentru instrumente de piata monetara prevazute in Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) sau in depozite constituite la institutii de credit ori, in mod alternativ, asigura evaluarea in conditii echivalente a lichiditatii si a valorii portofoliului in care investesc;

c) se asigura ca instrumentele de piata monetara in care investesc sunt de inalta calitate, astfel cum este aceasta determinata de societatea de administrare. Calitatea unui instrument de piata monetara este apreciata, printre altele, in baza urmatorilor factori:

– calitatea creditului instrumentului de piata monetara;

– natura categoriei de active reprezentate de instrumentul de piata monetara;

– pentru instrumentele financiare structurate, riscul operational si de contrapartida inerent in tranzactia financiara structurata;

– profilul de lichiditate;

d) se asigura ca portofoliul lor are o scadenta medie ponderata (weighted average maturity, WAM) de cel mult 6 luni si o durata de viata medie ponderata (weighted average life, WAL) de cel mult 12 luni;

e) furnizeaza zilnic valoarea activului net [net asset value, NAV) si un calcul al pretului actiunilor/unitatilor lor si ofera zilnic posibilitatea subscrierii si rascumpararii de actiuni/unitati;

f) limiteaza investitiile in titluri de valoare la cele cu o scadenta reziduala pana la data de rascumparare legala (legal redemption date) mai mica de sau egala cu 2 ani, cu conditia ca timpul ramas pana la urmatoarea data de revizuire a ratei dobanzii (interest rate reset date) sa fie mai mic de sau egal cu 397 de zile, data la care titlurile de valoare cu rata variabila ar trebui revizuite la o rata sau un index a/al pietei monetare;

g) limiteaza investitiile in alte organisme de plasament colectiv la cele care respecta definitia fondurilor de piata monetara;

h) nu isi asuma riscuri directe sau indirecte fata de titluri de participatie sau materii prime, inclusiv prin instrumente derivate, si utilizeaza instrumente derivate numai in conformitate cu strategia de investitii pe piata monetara a fondului. Instrumentele derivate care genereaza un risc valutar pot fi utilizate numai pentru acoperirea riscului (hedging). Investitiile in titluri de valoare in alte monede decat moneda de baza sunt permise, cu conditia ca riscul valutar sa fie acoperit in intregime;

i) au fie o NAV fluctuanta, fie o NAV constanta.

Specificatii pentru criteriile de identificare ale fondurilor de piata monetara:

(a) instrumentul de piata monetara este considerat ca avand o inalta calitate a creditului daca i s-a acordat unul dintre cele mai inalte doua ratinguri de credit pe termen scurt disponibile de catre fiecare agentie de rating de credit recunoscuta care a acordat un rating instrumentului sau, daca instrumentul nu are rating, este apreciat a avea o calitate echivalenta in temeiul procesului intern de rating al societatii de administrare. Atunci cand o agentie de rating de credit recunoscuta isi imparte cel mai inalt rating pe termen scurt in doua categorii, aceste doua categorii sunt considerate o categorie unica si, prin urmare, cel mai inalt rating disponibil;

(b) cu titlu de exceptie de la cerinta prevazuta la lit. (a), fondul de piata monetara poate detine emisiuni suverane a caror calitate se incadreaza cel putin in categoria investitii, “emisiune suverana” insemnand instrumente de piata monetara emise sau garantate de o autoritate centrala, regionala sau locala ori de o banca centrala dintr-un stat membru, de Banca Centrala Europeana, de Uniunea Europeana sau de Banca Europeana de Investitii;

(c) la calcularea WAL pentru titluri de valoare, inclusiv instrumente financiare structurate, calcularea scadentei se bazeaza pe scadenta reziduala pana la rascumpararea legala a instrumentelor. Cu toate acestea, atunci cand un instrument financiar include o optiune put, data exercitarii optiunii put poate fi utilizata in locul scadentei reziduale legale numai daca toate conditiile urmatoare sunt indeplinite permanent:

– optiunea put poate fi exercitata in mod liber de societatea de administrare la data de exercitare a acesteia;

– pretul de exercitare al optiunii put ramane apropiat de valoarea preconizata a instrumentului la urmatoarea data de exercitare;

– strategia de investitii a fondurilor de piata monetara presupune ca exista o probabilitate ridicata ca optiunea sa fie exercitata la urmatoarea data de exercitare;

(d) la calcularea WAL si WAM se ia in considerare impactul instrumentelor financiare derivate, al depozitelor si al tehnicilor de administrare eficienta de portofoliu;

(e) scadenta medie ponderata (weighted average maturity, WAM) – un indicator al intervalului mediu de timp pana la scadenta tuturor titlurilor de valoare suport din fond, ponderate pentru a reflecta detinerile relative din fiecare instrument, presupunand ca scadenta unui instrument cu rata variabila este mai degraba intervalul de timp ramas pana la urmatoarea revizuire a ratei dobanzii la rata pietei monetare, si nu intervalul de timp ramas pana la data la care principalul titlului de valoare trebuie rambursat. In practica, WAM se utilizeaza pentru a determina sensibilitatea unui fond de piata monetara la variatiile ratelor dobanzilor de pe piata monetara;

(f) durata de viata medie ponderata (weighted average life, WAL) – media ponderata a scadentei reziduale a fiecarui titlu de valoare detinut intr-un fond, reprezentand intervalul de timp pana la data la care principalul este rambursat in intregime, fara a tine cont de dobanda si fara discont. Spre deosebire de calcularea WAM, calcularea WAL pentru titlurile de valoare cu rata variabila si pentru instrumentele financiare structurate nu permite utilizarea datelor de revizuire a ratei dobanzii si utilizeaza in schimb doar scadenta finala declarata a titlului de valoare. WAL se utilizeaza pentru a determina riscul de credit, acesta fiind cu atat mai ridicat cu cat este amanata mai mult rambursarea principalului. De asemenea, WAL se utilizeaza pentru limitarea riscului de lichiditate;

(g) instrumente de piata monetara – instrumente tranzactionate in mod normal pe piata monetara, care sunt lichide si care au o valoare ce poate fi stabilita cu exactitate in orice moment;

(h) societate de administrare – o societate a carei activitate obisnuita consta in administrarea portofoliului unui fond de piata monetara.

Lista fondurilor de piata monetara rezidente este publicata de Banca Nationala a Romaniei. Lista institutiilor financiare monetare din Uniunea Europeana este publicata de Banca Centrala Europeana;

c) alti intermediari financiari (S123) – unitati cu personalitate juridica si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara, exclusiv cele furnizate de institutiile financiare monetare; acest sector institutional cuprinde, fara a fi limitativ: fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara (fonduri deschise de investitii, societati de investitii si altele asemenea), societati vehicule investitionale, institutii financiare nebancare, societati de servicii de investitii financiare; case de compensare cu functie de contraparte centrala. Lista fondurilor de investitii si lista societatilor vehicule investitionale din Uniunea Europeana sunt publicate de Banca Centrala Europeana;

d) auxiliari financiari (S124) – unitati cu personalitate juridica si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta in exercitarea de activitati financiare auxiliare; acest sector institutional cuprinde: societati de registru, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fara functia de contraparte centrala, societati de administrare a fondurilor de pensii private, societati de administrare a investitiilor, brokeri de asigurari, brokeri de credite si alti auxiliari financiari a caror activitate este asociata cu intermedierea financiara;

e) societati de asigurare si fonduri de pensii (S125) – unitati cu personalitate juridica si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din reciprocitatea riscurilor; acest sector institutional cuprinde: societati de asigurare, societati de reasigurare, grupuri financiare de asigurare, fonduri de pensii private sau administrate privat si altele asemenea.

f) administratia publica (S13) – acest sector institutional cuprinde: administratia centrala, administratiile locale, administratiile statelor federale si administratiile sistemelor de asigurari sociale;

f1) administratia centrala (S1311) – organismele centrale a caror competenta se intinde pe tot teritoriul tarii, cu exceptia administratiilor sistemelor de asigurari sociale; informatiile referitoare la activele si pasivele autoritatilor publice se includ in acest sector institutional;

f2) administratiile statelor federale (S1312) – administratiile care, in calitate de unitati institutionale distincte, exercita anumite functii de administratie la nivel inferior celui al administratiei centrale si superior celui al unitatilor institutionale publice locale, cu exceptia administratiilor sistemelor de asigurari sociale ale administratiilor statelor federale. In Uniunea Europeana administratii ale statelor federale au Austria, Germania, Portugalia si Spania;

f3) administratiile locale (S1313) – administratiile publice a caror competenta se intinde numai pe o unitate administrativa locala, cu exceptia institutiilor teritoriale ale administratiilor sistemelor de asigurari sociale;

f4) administratiile sistemelor de asigurari sociale (S1314) – cuprind autoritatile care administreaza sistemele de asigurari sociale (sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sistemul asigurarilor pentru somaj, sistemul asigurarilor sociale de sanatate, sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si altele asemenea), precum si institutiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare;

g) gospodariile populatiei (S14) – persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri si servicii ce folosesc aceeasi locuinta, utilizeaza in comun o parte sau totalitatea veniturilor si a patrimoniului, consuma in colectiv bunuri si servicii si, eventual, produc bunuri si/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final; acest sector institutional cuprinde, de asemenea, asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, asociatiile de persoane fara personalitate juridica (altele decat cvasisocietatile) care sunt producator de bunuri si/sau servicii pentru piata, institutiile fara scop lucrativ si fara personalitate juridica aflate in serviciul gospodariilor populatiei, persoanele institutionalizate (in manastiri, unitati de asistenta sociala si altele asemenea);

h) institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15) – unitati cu personalitate juridica ce servesc gospodariile populatiei, furnizand bunuri si/sau servicii nedestinate pietei; acest sector institutional cuprinde: sindicate, grupuri profesionale, societati stiintifice, asociatii de consumatori, biserici si comunitati religioase, cluburi sociale, recreative, culturale si sportive, organizatii de caritate, asociatii si fundatii de binefacere finantate prin transferuri voluntare (in numerar sau in natura), provenite de la alte entitati, si altele asemenea.

 

SECTIUNEA a 4-a

Categorii de instrumente

 

ART. 5

Standardele pentru clasificarea categorii or de instrumente ce constituie activele si pasivele unitatilor institutionale sunt definite in Sistemul european de conturi nationale si regionale in Comunitate (SEC 95).

ART. 6

In intelesul prezentului titlu, categoriile de active prezentate mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) numerar – detineri de bancnote si monede metalice in moneda nationala si alte monede aflate in circulatie care sunt folosite in mod obisnuit la efectuarea platilor;

b) credite – fonduri date cu imprumut clientilor, exclusiv depozite plasate si titluri de valoare negociabile; aceasta categorie include, fara a se limita la acestea, urmatoarele elemente de activ:

b1) credite acordate gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, defalcate in:

b1.1) credite pentru consum: credite acordate pentru finantarea in special a consumului personal de bunuri si servicii (automobile, mobila, aparatura electrocasnica, electronica, petrecerea vacantelor si alte asemenea bunuri si servicii). Creditul pentru consum acordat intreprinzatorilor persoane fizice/asociatiilor de persoane fara personalitate juridica se include in aceasta categorie daca imprumutul este utilizat cu preponderenta pentru consumul personal;

b1.2) credite pentru locuinte: credite acordate in scopul investirii in locuinte pentru utilizare proprie sau pentru inchiriere, inclusiv in scopul construirii sau in scopul renovarii locuintelor. Acestea cuprind credite garantate cu proprietati rezidentiale care sunt folosite in scopul achizitionarii de locuinte, precum si alte credite pentru achizitionarea de locuinte efectuate pe baza unei garantii personale sau a altor forme de active. Creditele pentru locuinte acordate intreprinzatorilor persoane fizice/asociatiilor de persoane fara personalitate juridica sunt cuprinse in aceasta categorie, cu exceptia cazului in care locuinta este utilizata cu preponderenta pentru dezvoltarea afacerilor, caz in care se raporteaza in categoria credite pentru dezvoltarea afacerilor;

b1.3) credite pentru dezvoltarea afacerilor, credite acordate asociatiilor familiale si intreprinzatorilor persoane fizice, altele decat cele inregistrate in categoriile credite pentru consum si credite pentru locuinte;

b1.4) credite pentru alte scopuri: credite acordate gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, altele decat creditele pentru consum, creditele pentru locuinte si creditele pentru dezvoltarea afacerilor.

Creditele pentru refinantare acordate gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei se incadreaza in categoria in care este incadrat creditul refinantat;

b2) creante aferente cartilor de credit.

In sensul prezentului titlu, aceasta categorie cuprinde creditele acordate gospodariilor populatiei si societatilor nefinanciare fie prin intermediul cardurilor cu debit amanat (si anume carduri pentru credite de oportunitate, astfel cum sunt definite mai jos), fie prin intermediul cardurilor de credit (si anume carduri pentru credite de oportunitate si pentru credite extinse). Creantele aferente cartilor de credit sunt inregistrate in conturi de card speciale si, prin urmare, nu sunt evidentiate in conturile curente sau cele cu facilitate de descoperit de cont.

Creditul de oportunitate este definit ca fiind creditul acordat cu o dobanda de 0 % in perioada dintre data tranzactiei (tranzactiilor) de plata efectuate cu cardul pe parcursul unui ciclu de facturare si data la care soldurile debitoare din cadrul acestui ciclu de facturare specific devin exigibile.

Creditul extins este definit ca fiind creditul acordat dupa data (datele) inchiderii ciclului (ciclurilor) de facturare anterior (anterioare), adica sumele debitelor din conturile de card care nu au fost decontate atunci cand acest lucru a fost posibil pentru prima data, pentru care se percep rate ale dobanzii sau rate ale dobanzii ierarhizate de regula mai mari de 0 %. Deseori, trebuie platite rate minime lunare pentru rambursarea, cel putin partiala, a creditului extins. Contrapartida acestui credit este entitatea responsabila in final de rambursarea sumelor neachitate in conformitate cu acordul contractual, care coincide cu titularul cardului, in cazul cardurilor pentru uz personal, dar nu si in cazul cardurilor utilizate de societatile comerciale;

b3) credite reinnoibile automat (revolving) si credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts).

Toate creditele reinnoibile automat au urmatoarele caracteristici:

1. debitorul poate utiliza sau retrage fonduri intr-o limita de credit anterior aprobata, fara a notifica in prealabil creditorul;

2. valoarea creditului disponibil poate creste si descreste pe masura ce fondurile sunt imprumutate si rambursate;

3. creditul poate fi utilizat in mod repetat;

4. nu exista obligatia rambursarii regulate a fondurilor.

Creditele reinnoibile automat includ sumele obtinute printr-o linie de credit si nerambursate inca (sumele neachitate).

O linie de credit este un acord intre un creditor si un debitor, care permite debitorului sa ia avansuri, pe parcursul unei perioade definite si intr-o anumita limita si sa le ramburseze oricand inainte de o data stabilita. Sumele disponibile printr-o linie de credit care nu au fost trase sau care au fost deja rambursate nu trebuie incadrate la niciuna dintre categoriile de bilant.

Descoperitul de cont reprezinta un sold debitor al unui cont curent. Atat creditele reinnoibile automat, cat si creditele acordate pe descoperit de cont exclud creditele acordate prin intermediul cardurilor de credit. Suma totala datorata de catre debitor trebuie raportata, indiferent daca aceasta se incadreaza sau nu in limita convenita in prealabil intre creditor si debitor cu privire la valoarea si/sau perioada maxima a creditului;

b4) credite sindicalizate (contracte de credit individuale, la care participa mai multe institutii in calitate de creditori).

Creditele sindicalizate acopera numai cazurile in care debitorul stie, din contractul de credit, ca acesta este acordat de mai multi creditori. In scopuri statistice, numai sumele acordate efectiv de creditori (nu neaparat liniile de credit in totalitate) sunt considerate credite sindicalizate. Creditul sindicalizat este de obicei aranjat si coordonat de o institutie (deseori denumita manager principal) si este de fapt acordat de diferitii participanti la sindicat. Toti participantii, inclusiv institutia manager principal, raporteaza partea lor din creditul acordat debitorului (adica nu fata de institutia manager principal) la activele bilantiere;

b5) leasing financiar acordat tertilor.

Leasingul financiar reprezinta un contract prin care proprietarul unui bun de folosinta indelungata (“locatorul/finantatorul”) imprumuta acest activ unui tert (“utilizatorul”) pentru mare parte sau chiar pentru intreaga durata de viata economica a activului in schimbul unor rate regulate care corespund pretului bunului, la care se adauga o dobanda. Utilizatorul se presupune ca in fapt beneficiaza de toate avantajele care decurg din folosirea bunului si suporta toate costurile si riscurile asociate proprietatii, in scopuri statistice, leasingul financiar este considerat ca fiind un credit acordat de locator/finantator utilizatorului (care permite utilizatorului sa achizitioneze bunul de folosinta indelungata). Activele (bunurile de folosinta indelungata) care au fost imprumutate utilizatorului nu se inregistreaza in bilantul creditorului;

b6) titluri de valoare nenegociabile.

Titlurile de valoare, altele decat actiunile si alte titluri de participatie care nu sunt negociabile si care nu pot fi tranzactionate pe pietele secundare. A se vedea si categoria credite negociate;

b7) credite negociate.

Creditele care au devenit de facto negociabile sunt clasificate la postul de active credite, cu conditia ca, in continuare, sa se materializeze intr-un singur document si sunt, de regula, tranzactionate numai ocazional;

b8) creante subordonate sub forma de depozite sau credite.

Creantele subordonate sunt instrumente care confera un drept de creanta subsidiar asupra institutiei emitente, care poate fi exercitat numai dupa realizarea tuturor celorlalte drepturi de creanta care au un grad de prioritate mai inalt (de exemplu, depozite/credite), atribuindu-le anumite caracteristici ale instrumentului actiuni si alte titluri de participatie. In scopuri statistice, creantele subordonate se clasifica fie la instrumentul credite, fie la instrumentul titluri de valoare, altele decat actiunile conform naturii instrumentului financiar;

b9) creante in cadrul operatiunilor reverse repo sau de imprumut de titluri de valoare garantate cu numerar.

In acest post se inregistreaza contrapartida numerarului achitat in schimbul titlurilor de valoare achizitionate sau contrapartida numerarului achitat in cazul imprumutului de titluri de valoare garantat cu numerar.

Creditele se clasifica, in functie de durata initiala, astfel:

– credite cu durata initiala mai mica sau egala cu un an, inclusiv;

– credite cu durata initiala mai mare de un an si mai mica sau egala cu 5 ani, inclusiv;

– credite cu durata initiala mai mare de 5 ani.

c) depozite overnight – depozite convertibile in numerar si/sau transferabile la cerere prin cec, ordin de plata, debitare sau prin mijloace similare, fara intarzieri, restrictii sau penalitati semnificative.

Depozitele overnight includ, fara a fi limitative, urmatoarele elemente de activ:

c1) conturi curente, purtatoare sau nu de dobanda;

c2) depozite la vedere, purtatoare sau nu de dobanda;

c3) cecuri de calatorie detinute;

d) depozite la termen – depozite netransferabile, care nu pot fi transformate in numerar inainte de un termen fix prestabilit sau care pot fi transformate in numerar inainte de termenul convenit numai cu plata unor penalitati.

Aceasta categorie include, fara a fi limitativa, urmatoarele elemente de activ:

d1) depozite la termen plasate la institutii de credit;

d2) certificate de depozit, carnete si librete de economii emise de institutii de credit.

Categoria depozite la termen se clasifica, in functie de durata initiala, astfel:

– depozite la termen cu durata initiala de pana la un an inclusiv;

– depozite la termen cu durata initiala cuprinsa intre un an si 2 ani inclusiv;

– depozite la termen cu durata initiala mai mare de 2 ani. Depozitele reinnoibile automat la scadenta trebuie sa fie clasificate in functie de scadenta cea mai apropiata in timp;

e) alte depozite – depozite plasate, altele decat depozitele overnight si depozitele la termen. Aceasta categorie include, fara a fi limitativa, urmatoarele elemente de activ:

e1) depozite colaterale;

e2) depozite garantii si altele asemenea;

Categoria alte depozite se clasifica, in functie de durata initiala a contractului in baza caruia se constituie depozitul, astfel:

– alte depozite cu durata initiala de pana la un an inclusiv;

– alte depozite cu durata initiala cuprinsa intre un an si 2 ani inclusiv;

– alte depozite cu durata initiala mai mare de 2 ani;

f) titluri de valoare, altele decat actiunile – titluri de valoare, altele decat actiunile sau alte titluri de participatie, care sunt negociabile si tranzactionate in mod obisnuit pe pietele secundare sau care pot fi compensate pe piata si care nu confera detinatorului niciun drept de proprietate asupra institutiei emitente. In aceasta categorie se includ:

f1) titluri de valoare care confera detinatorului dreptul neconditionat la un venit fix sau determinat prin contract sub forma de plati de cupoane si/sau a unei sume fixe stabilite la o anumita data (sau date) ori incepand de la o data stabilita la momentul emisiunii;

f2) credite negociabile acordate care au fost restructurate intr-un numar mare de titluri identice si care pot fi tranzactionate pe pietele secundare (a se vedea si categoria b7);

f3) creante subordonate sub forma de titluri de creanta (a se vedea, de asemenea, categoria b8).

Titlurile de valoare imprumutate in cadrul operatiunilor de imprumut de titluri de valoare sau vandute in cadrul unui contract de report raman inregistrate in bilantul proprietarului initial (si nu sunt inregistrate in bilantul achizitorului temporar) atunci cand exista un angajament ferm de rascumparare a titlurilor (nu doar optiunea de a face acest lucru). Atunci cand achizitorul temporar vinde titlurile de valoare primite, aceasta vanzare trebuie sa fie inregistrata ca tranzactie cu titluri de valoare simpla si trebuie evidentiata in bilantul achizitorului temporar ca o pozitie negativa in portofoliul de titluri de valoare.

Titlurile de valoare, altele decat actiunile, se clasifica, in functie de scadenta la emisiune, astfel:

– titluri de valoare negociabile cu scadenta la emisiune de pana la un an inclusiv;

– titluri de valoare negociabile cu scadenta la emisiune cuprinsa intre un an si 2 ani inclusiv;

– titluri de valoare negociabile cu scadenta la emisiune mai mare de 2 ani;

g) actiuni/unitati de fond ale fondurilor de piata monetara – titluri de participare emise de fondurile de piata monetara care, in functie de modul de constituire a acestora, pot fi actiuni (in cazul societatilor de investitii) sau unitati de fond (in cazul fondurilor de investitii). Fondurile de piata monetara sunt definite la art. 4 lit. b2.3);

h) actiuni/unitati de fond ale fondurilor de investitii – titluri de participare emise de fondurile de investitii, altele decat fondurile de piata monetara care, in functie de modul de constituire a acestora, pot fi actiuni (in cazul societatilor de investitii) sau unitati de fond (in cazul fondurilor de investitii).

Fondurile de investitii, altele decat fondurile de piata monetara, sunt definite la art. 37;

i) actiuni si alte titluri de participatie – titluri de valoare care reprezinta drepturi de proprietate asupra societatilor sau cvasisocietatilor. Aceste titluri de valoare confera, in general, detinatorilor dreptul la o parte din beneficiile societatii sau cvasisocietatii si la o parte din fondurile proprii, in cazul lichidarii societatii. Actiunile si alte participatii de capital se impart in urmatoarele elemente de activ:

i1) actiuni cotate – actiuni cu preturi cotate la o bursa de valori recunoscuta sau pe un alt tip de piata secundara;

i2) actiuni necotate – actiuni care nu sunt cotate la o bursa de valori recunoscuta sau pe un alt tip de piata secundara;

i3) alte titluri de participatie – toate formele de participatii in societati si cvasisocietati, care nu sunt de natura actiunilor;

j) instrumente financiare derivate – instrumente financiare derivate detinute in portofoliu si inregistrate in activul bilantier la valoarea de piata bruta pozitiva. In conformitate cu standardele statistice internationale actuale, instrumentele financiare derivate care au o valoare de piata, in principiu, trebuie sa fie inregistrate in bilant. Instrumentele derivate au o valoare de piata cand sunt negociate pe pietele organizate, adica la bursa, sau in cazurile in care pot fi compensate periodic in afara pietelor reglementate (over-the-counter, denumite in continuare OTC).

In cadrul acestui post trebuie raportate urmatoarele instrumente financiare derivate: optiuni negociabile sau pe pietele OTC, warante, futures (numai daca acestea au o valoare de piata, deoarece sunt negociabile sau pot fi compensate) si swapuri (numai daca acestea au o valoare de piata deoarece sunt negociabile sau pot fi compensate).

Instrumentele financiare derivate inregistrate in bilant trebuie inregistrate la valoarea de piata a acestora, adica la pretul curent al pietei sau la un echivalent apropiat (valoarea justa).

Warante (sau bonuri de subscriere) sunt optiuni negociabile care dau detinatorului dreptul de a cumpara de la emitator (de obicei o societate) un anumit numar de actiuni sau obligatiuni, in conditii specificate si pe parcursul unei perioade de timp determinate;

k) active fixe – active nefinanciare, corporale si necorporale, destinate unei folosiri repetate pentru o perioada mai mare de un an. In aceasta categorie se includ terenuri si cladiri, precum si echipamente, software si alte elemente de infrastructura;

l) credite comerciale si avansuri acordate – creante ce rezulta din acordarea directa a creditelor catre cumparatori, in cadrul operatiunilor cu bunuri si/sau servicii si din avansurile acordate pentru lucrarile in curs de executie sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operatiuni; aceasta subcategorie include, fara a fi limitativa, creantele comerciale, abonamentele platite in avans, chiriile platite in avans si altele asemenea;

m) alte sume de primit – creante ce rezulta din decalajul de timp intre momentul in care are loc operatiunea de repartitie sau operatiunea financiara pe piata secundara si momentul efectuarii platii corespunzatoare; se includ si creantele ce rezulta din veniturile ce urmeaza a fi incasate; acest post include, fara a fi limitativ, venituri de primit, chiria acumulata pentru cladiri, sume de incasat care nu au legatura cu activitatea principala si altele asemenea;

n) alte active – active neincluse in alte categorii de activ; este o categorie reziduala in care se includ:

– sume de primit in curs de lamurire (solduri debitoare detinute in bilant care nu sunt retinute in numele clientului, dar care au totusi legaturi cu fondurile clientilor);

– sume in tranzit;

– alte active.

ART. 7

In intelesul prezentului titlu, categoriile de pasive prevazute mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) depozite – sume datorate de institutiile de credit creditorilor (altele decat cele care provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile). Titlurile de valoare nenegociabile emise de institutiile de credit sunt incluse in categoria depozite. Titlurile de valoare nenegociabile care devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de creanta emise. Categoria depozite cuprinde:

a1) depozite overnight – depozitele convertibile in numerar si/sau transferabile la cerere prin cec, ordin bancar, debitare sau prin mijloace similare, fara intarzieri, restrictii sau penalitati semnificative. Aceasta pozitie include:

– solduri (purtatoare sau nepurtatoare de dobanda) care pot fi convertite imediat in numerar, la cerere sau pana la incheierea activitatii in ziua urmatoare celei in care a fost facuta cererea, fara restrictii sau penalitati semnificative, dar care nu sunt transferabile;

– solduri (purtatoare sau nepurtatoare de dobanda) reprezentand sume preplatite in contextul monedei electronice “pe suport material” (de tip hardware) sau al monedei electronice de tip software (de exemplu, carduri preplatite);

– credite de rambursat pana la incheierea activitatii in ziua urmatoare celei in care s-a acordat creditul;

a1.1) depozite transferabile – depozite din categoria depozitelor overnight; depozitele transferabile sunt acele depozite care sunt direct transferabile la cerere pentru efectuarea de plati catre operatorii economici prin mijloace de plata folosite in mod obisnuit, precum transfer credit si debitare directa, posibil si prin card de credit sau card de debit, tranzactii cu moneda electronica, cecuri, sau prin mijloace similare, fara intarzieri, restrictii sau penalizari semnificative. Depozitele transferabile nu includ depozitele care pot fi folosite numai pentru retrageri de numerar si/sau depozitele ale caror fonduri pot fi retrase sau transferate numai prin intermediul unui alt cont al aceluiasi proprietar;

a2) depozite la termen – depozite netransferabile care nu pot fi transformate in numerar inainte de un termen fix prestabilit sau care pot fi transformate in numerar inainte de termenul convenit numai daca detinatorul plateste penalitati. Sunt incluse, de asemenea, depozite de economii cu dobanda reglementata pentru care criteriul legat de scadenta nu este important (clasificat la intervalul de scadenta peste 2 ani). Produsele financiare care sunt reinnoite automat la scadenta trebuie sa fie clasificate in functie de scadenta cea mai apropiata in timp. Desi depozitele la termen pot prezenta posibilitatea de a fi rambursate inainte de termen in urma unei notificari prealabile sau pot fi rambursate la cerere sub rezerva platii unor penalitati, aceste caracteristici nu sunt considerate importante din punctul de vedere al clasificarii.

Depozitele la termen se clasifica, in functie de scadenta initiala, astfel:

– depozite cu scadenta initiala de pana la un an inclusiv;

– depozite cu scadenta initiala cuprinsa intre un an si 2 ani inclusiv;

– depozite cu scadenta initiala mai mare de 2 ani;

a3) depozite rambursabile dupa notificare – depozite netransferabile, fara termen, care nu pot fi transformate in numerar decat dupa expirarea unei perioade notificate; inainte de expirarea perioadei notificate transformarea in numerar nu este posibila sau este posibila numai cu plata unor penalitati. Acestea includ depozite care, desi din punct de vedere legal pot sa fie lichidate la cerere, sunt supuse unor penalizari si restrictii in conformitate cu practicile nationale (clasificate la intervalul pana la 3 luni inclusiv) si conturi de investitii fara perioada notificata sau scadenta convenita, dar care prevad conditii de retragere restrictive (clasificate la intervalul peste 3 luni).

Depozitele rambursabile dupa notificare se clasifica, in functie de perioada notificata, astfel:

– depozite rambursabile dupa notificare la cel mult 3 luni de la notificare;

– depozite rambursabile dupa notificare la mai mult de 3 luni si mai putin de 2 ani de la notificare;

– depozite rambursabile dupa notificare la mai mult da 2 ani de la notificare;

a4) imprumuturi din operatiuni repo – contrapartida numerarului primit in schimbul titlurilor de valoare vandute de agentii raportori la un anumit pret, cu angajamentul ferm de rascumparare a acelorasi titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un pret ferm si la o data ulterioara prestabilita. Sumele primite de agentii raportori in schimbul titlurilor de valoare transferate unui tert (“achizitor temporar”) sunt clasificate la “contracte de report” daca exista un angajament ferm de rascumparare a titlurilor de valoare, iar nu doar optiunea de a face acest lucru. Aceasta inseamna ca agentii raportori pastreaza toate riscurile si beneficiile asociate titlurilor de valoare suport al operatiunii, pe parcursul desfasurarii acesteia. Urmatoarele variante de operatiuni de tip repo sunt clasificate la “contracte de report”:

– sume primite in schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui tert sub forma unor imprumuturi de titluri de valoare garantate cu numerar;

– sume primite in schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui tert sub forma unui contract de vanzare/rascumparare (sale/buy-back).

Titlurile de valoare suport al operatiunilor de tip repo se inregistreaza conform regulii de la postul de activ “Titluri de valoare, altele decat actiunile”. Operatiunile care implica transferul temporar de aur, garantate cu numerar, se regasesc, de asemenea, incluse la acest post.

Categoria depozite include si imprumuturile primite (inclusiv imprumuturile subordonate) de catre institutiile financiare monetare, disponibilul din conturile curente ale clientelei, depozitele colaterale si depozitele garantii;

b) titluri de creanta emise – titluri de valoare emise, altele decat actiunile sau alte titluri de participatie, care sunt, in mod obisnuit, instrumente negociabile si tranzactionate pe pietele secundare sau care pot fi compensate pe piata si care nu confera detinatorului vreun drept de proprietate asupra institutiei emitente; instrumentele nenegociabile emise, care, ulterior, devin negociabile, vor fi reclasificate ca titluri de creanta emise.

In aceasta categorie de pasive se includ:

– titluri de valoare care confera detinatorului dreptul neconditionat la un venit fix ori stabilit contractual sub forma platii de cupoane si/sau a unei sume fixe stabilite la o anumita data (sau date) ori incepand de la o data stabilita la momentul emisiunii;

– imprumuturile subordonate primite pe baza titlurilor de creanta emise;

– instrumente hibride; sunt instrumente negociabile cu elemente combinate de datorii si instrumente derivate, incluzand:

(i) titluri de creanta negociabile care contin instrumente derivate ca parte integranta a acestora;

(ii) instrumente negociabile a caror valoare de rascumparare si/sau al caror cupon este/sunt legata/legate de evolutia unui activ suport de referinta, de pretul activului sau de un alt indicator de referinta pe toata durata instrumentului.

Titlurile de creanta emise se clasifica, in functie de maturitatea la emitere, astfel:

– titluri de creanta cu maturitatea la emitere de pana la un an inclusiv;

– titluri de creanta cu maturitatea la emitere intre un an si 2 ani inclusiv;

– titluri de creanta cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani;

c) capital si rezerve – sumele aferente emisiunii de titluri de capital catre actionari sau alti proprietari, conferind detinatorului drepturi de proprietate si, in general, dreptul asupra unei parti din profituri si asupra unei parti din fondurile proprii in caz de lichidare. De asemenea, sunt incluse fondurile provenite din profiturile nerepartizate sau fondurile pastrate in anticiparea unor eventuale plati si obligatii viitoare. In aceasta categorie de pasive se includ:

c1) capital propriu:

c1.1) capital social;

c1.2) profit (+)/pierdere (-): include atat rezultatul exercitiului curent, cat si rezultatul reportat (profit nerepartizat sau pierdere neacoperita);

c1.3) alte fonduri (prime legate de capital, rezerve si altele);

c2) capital suplimentar:

c2.1) provizioane, din care: se vor evidentia provizioanele pentru riscul de credit;

c2.2) alte fonduri (fondul special constituit de casele de economii pentru domeniul locativ, rezervele din reevaluarea patrimoniului, actiuni preferentiale cumulative pe durate determinate si alte asemenea elemente);

d) instrumente financiare derivate – instrumente financiare derivate detinute in portofoliu si inregistrate in pasivul bilantier la valoarea de piata bruta negativa; a se vedea si definitia instrumentelor financiare derivate din categoriile de active, prevazuta la art. 6 lit. j);

e) credite comerciale si avansuri primite – imprumuturi ce rezulta din primirea directa a creditelor de la furnizori in cadrul operatiunilor cu bunuri si/sau servicii si din avansurile primite pentru lucrarile in curs de executie sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operatiuni; in aceasta categorie de pasive se includ, fara a fi limitativ, veniturile inregistrate in avans, chiriile primite in avans pentru cladirile inchiriate, creditele furnizor primite si altele asemenea;

f) alte sume de platit – datorii ce rezulta din decalajul de timp intre momentul in care are loc operatiunea de repartitie sau operatiunea financiara pe piata secundara si momentul efectuarii platii corespunzatoare. In aceasta categorie de pasive se includ, fara a fi limitativ:

– sume de platit care nu au legatura cu activitatea principala (sume datorate furnizorilor, impozite, salarii, contributii sociale);

– sume care reprezinta obligatii fata de terti (pensii, dividende);

– sume nete de platit in cadrul decontarilor ulterioare ale tranzactiilor cu titluri de valoare si altele asemenea;

g) alte pasive – pasive neincluse in alte categorii de pasiv; este o categorie reziduala in care se includ:

– sume de platit in curs de lamurire;

– sume in tranzit;

– alte pasive neincluse in alte categorii de pasiv.

 

CAPITOLUL II

Bilantul monetar al institutiilor financiare monetare

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 8

Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (Reformare) (BCE/2008/32), cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 15 din 20 ianuarie 2009, denumit in continuare Regulamentul BCE/2008/32, si se aplica institutiilor de credit rezidente, precum si societatilor de investitii autoadministrate si societatilor de administrare a investitiilor care administreaza fonduri de piata monetara rezidente.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitiile termenilor de baza

 

ART. 9

In intelesul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) societati de investitii autoadministrate si societati de administrare a investitiilor – societati de investitii autoadministrate si societati de administrare a investitiilor infiintate potrivit Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) bilant monetar – sinteza statistica a tuturor categoriilor bilantiere de activ si pasiv existente in sold la sfarsitul lunii de raportare, clasificate si detaliate astfel incat sa permita calcularea agregatelor monetare si a contrapartidelor acestora;

c) instrumente financiare nenegociabile – instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece exista restrictii in privinta transferului legal al proprietatii asupra lor sau, desi din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzactionate datorita absentei unei piete organizate;

d) scadenta initiala/scadenta la emisiune – durata determinata de existenta a unui instrument financiar inainte de care acesta nu poate fi rambursat (de exemplu, titlurile de creanta) sau inainte de care poate fi rambursat numai in conditiile platii anumitor penalitati (de exemplu, anumite tipuri de depozite);

e) perioada notificata – intervalul de timp dintre momentul in care detinatorul notifica intentia sa de a rambursa instrumentul si data la care detinatorul are incuviintarea sa il transforme in numerar, fara plata unor penalitati. Instrumentele financiare sunt clasificate in functie de perioada notificata numai daca nu exista o scadenta stabilita;

f) reducere – diminuarea directa a valorii contabile a unui credit in bilant, ca urmare a deprecierii sale;

g) securitizare – are semnificatia prevazuta in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) securitizare traditionala – are semnificatia prevazuta in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) securitizare sintetica – are semnificatia prevazuta in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) societate vehicul investitional – o entitate constituita, potrivit dreptului national sau dreptului comunitar, in baza unuia dintre urmatoarele temeiuri:

(i) dreptul contractelor, ca fond comun administrat de societati de administrare;

(ii) dreptul fondurilor deschise de investitii;

(iii) dreptul societatilor comerciale, ca societate pe actiuni sau cu raspundere limitata;

(iv) oricare alt mecanism similar,

si a carei activitate principala indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

– intentioneaza sa efectueze sau efectueaza una sau mai multe operatiuni de securitizare si este protejata de riscul de faliment sau de orice alta situatie de neindeplinire a obligatiilor de catre initiator;

– emite sau intentioneaza sa emita titluri de valoare, unitati de fond de securitizare, alte titluri de creanta si/sau instrumente financiare derivate si/sau detine din punct de vedere juridic sau economic ori poate detine active suport pentru emiterea de titluri de valoare, unitati de fond de securitizare, alte titluri de creanta si/sau instrumente financiare derivate, care sunt oferite spre vanzare catre public sau vandute pe baza de plasamente private;

k) cedarea creditului – transferul economic al unui credit sau al unui cumul de credite de la institutia de credit raportoare catre un cesionar, realizat fie prin transferul proprietatii, fie prin cote de participatie;

l) achizitionarea creditului – transferul economic al unui credit sau al unui cumul de credite de la un cedent catre institutia de credit raportoare, realizat fie prin transferul proprietatii, fie prin cote de participatie;

m) prestator – o institutie financiara monetara care administreaza creditele care stau la baza unei securitizari zilnice din perspectiva colectarii principalului si a dobanzii de la debitori, care sunt apoi transmise catre investitorii din schema de securitizare;

n) derecunoastere – eliminarea unui credit sau a unei parti a acestuia din soldurile raportate;

o) scadenta reziduala – durata ramasa de scurs a instrumentului financiar pana la rambursare;

p) revizuirea ratei dobanzii – modificarea ratei dobanzii unui credit care este prevazuta in contractul de creditare existent. Creditele supuse revizuirii ratei dobanzii includ, printre altele, credite cu rate ale dobanzii revizuite periodic in conformitate cu evolutia unui index (de exemplu, Euribor), credite cu rate ale dobanzii revizuite continuu (rate variabile) si credite cu rate revizuibile potrivit deciziei institutiei de credit;

q) numarul de conturi cu acces prin internet/computer personal atasate depozitelor overnight transferabile – numarul de conturi atasate depozitelor overnight transferabile existente la institutia de credit raportoare pe care titularul de cont le poate accesa si utiliza electronic, prin intermediul aplicatiilor bancare, prin internet sau prin PC, utilizand un produs informatic dedicat sau linii de telecomunicatie dedicate efectuarii platilor. Depozitele overnight transferabile cu acces bancar prin telefon sau telefon mobil nu sunt incluse, cu exceptia cazului in care, de asemenea, pot fi accesate prin internet sau prin intermediul aplicatiilor bancare (prin internet sau prin PC);

r) credite garantate cu garantii reale imobiliare – creditele insotite de garantii definite in conformitate cu Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) credite neperformante – valoarea totala a creditelor care nu au fost platite la scadenta sau care au fost identificate in orice alt fel ca fiind compromise partial sau total. Creditele neperformante se identifica in conformitate cu prevederile art. 160 privind starea de nerambursare din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) credite restante – creante comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite in pensiune, nerambursate la scadenta, precum si soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, creante din dobanzi neincasate la scadenta evidentiate in conturile de creante restante si indoielnice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii specifice

 

ART. 10

(1) Tabelul Categorii de instrumente din anexa nr. II, partea 2 la Regulamentul BCE/2008/32 cuprinde o descriere detaliata a categoriilor de instrumente pe care bancile centrale nationale le transpun in categorii aplicabile la nivel national. Definitiile se raporteaza la Sistemul european de conturi nationale si regionale din Comunitate (SEC 95).

(2) Activele bilantiere ale institutiilor financiare monetare se clasifica in urmatoarele categorii, definite la art. 6: numerar, credite (include si categoriile depozite overnight, depozite la termen si alte depozite), titluri de valoare, altele decat actiunile, actiuni/unitati de fond ale fondurilor de piata monetara, actiuni si alte titluri de participatie (include si categoria actiuni/unitati de fond ale fondurilor de investitii), active fixe si alte active (include si categoriile; instrumente financiare derivate, credite comerciale si avansuri si alte sume de primit).

(3) Pasivele bilantiere ale institutiilor de credit se clasifica in urmatoarele categorii, definite la art. 7: depozite, titluri de creanta emise, capital si rezerve, alte pasive (include si categoriile: instrumente financiare derivate, credite comerciale si avansuri primite si alte sume de platit).

(4) Pasivele bilantiere ale fondurilor de piata monetara sunt constituite din actiuni/unitati de fond ale fondurilor de piata monetara, care reprezinta titluri de participare emise de fondurile de piata monetara. In functie de modul de constituire, titlurile de participare pot fi actiuni (in cazul societatilor de investitii) sau unitati de fond (in cazul fondurilor de investitii).

(5) Dobanda acumulata de primit aferenta creditelor se inregistreaza in categoria credite, iar dobanda acumulata de platit aferenta depozitelor se inregistreaza in categoria depozite.

ART. 11

(1) Contrapartile rezidente, precum si cele nerezidente din Uniunea Europeana ale institutiilor financiare monetare se clasifica pe sectoarele institutionale definite la art. 4.

(2) Contrapartile nerezidente din afara Uniunii Europene ale institutiilor financiare monetare se clasifica pe urmatoarele sectoare institutionale:

a) institutii bancare – acest sector institutional cuprinde banca centrala si alte institutii financiare monetare;

b) institutii nebancare:

b1) guvernamentale – acest sector institutional cuprinde administratii publice;

b2) neguvernamentale – acest sector institutional cuprinde: societati nefinanciare, alti intermediari financiari, auxiliari financiari, societati de asigurare si fonduri de pensii, gospodariile populatiei, institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

ART. 12

(1) Institutiile de credit vor evidentia separat ajustarile din reevaluare, conform structurii din anexa nr. I.2.

Ajustarile din reevaluare evidentiaza modificarile care se produc in cursul lunii de raportare in valoarea creditelor si a titlurilor de valoare detinute de institutiile de credit, astfel:

a) ajustarile datorate modificarii soldului creditelor, ca urmare a aplicarii reducerilor, inclusiv a reducerii soldului complet al creditului (anulare), atunci cand efectuarea acestor operatiuni este permisa de reglementarile de prudenta;

b) ajustarile datorate modificarii preturilor la titlurile de valoare detinute in perioada de referinta; in acest caz, anexa nr. 1.2 va cuprinde schimbarile (castig/pierdere) care se produc in luna de raportare in valoarea bilantiera a stocului de titluri.

(2) Societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate vor evidentia separat ajustarile din reevaluare, conform structurii din anexa nr. I.9.

Ajustarile din reevaluare evidentiaza modificarile care se produc in cursul lunii de raportare in valoarea titlurilor de valoare detinute de fondurile de piata monetara; anexa nr. I.9 va cuprinde schimbarile (castig/pierdere) care se produc in luna de raportare in valoarea bilantiera a stocului de titluri.

 

SECTIUNEA a 4-a

Obligatii de raportare

 

ART. 13

(1) Institutiile de credit rezidente raporteaza Bancii Nationale a Romaniei – Directia statistica date si informatii privind:

a) Activele si pasivele bilantiere, conform structurii prevazute in anexa nr. I.1;

b) Soldul creditelor restante, conform structurii prevazute in anexa nr. I.1A;

c) Soldul creditelor acordate de institutiile de credit, conform structurii prevazute in anexa nr. I.1B;

d) Soldul titlurilor de valoare, altele decat actiunile emise de societati vehicul investitional si detinute de institutiile de credit, si, respectiv, Soldul titlurilor de creanta emise de institutiile de credit cu scadenta la emitere de pana la 2 ani inclusiv si cu garantia de recuperare la rascumparare a capitalului investit mai mica de 100%, conform structurilor prevazute in anexa nr. 1.1C;

e) Soldul depozitelor atrase de institutiile de credit, conform structurii prevazute in anexa nr. 1.1D;

f) Ajustari din reevaluare, conform structurii prevazute in anexa nr. I.2;

g) Activele si pasivele bilantiere in echivalent lei, conform structurii prevazute in anexa nr. I.3;

h) Securitizari si alte transferuri de credite, conform structurii prevazute in anexa nr. I.4;

i) Situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, conform structurii prevazute in anexa nr. I.5, care cuprinde date privind titlurile identificabile prin cod ISIN detinute in portofoliu la sfarsitul lunii de catre institutia de credit.

(2) Datele statistice raportate Bancii Nationale a Romaniei conform alin. (1) se refera la activitatea tuturor unitatilor operative ale institutiilor de credit de pe teritoriul national si se transmit lunar, in format electronic, pana cel mai tarziu la data de 15 a lunii urmatoare lunii pentru care se intocmeste raportarea, in cazul in care data-limita pana la care se transmite raportarea este o zi nebancara, raportarea se transmite cel mai tarziu in ultima zi bancara anterioara acesteia.

(3) Institutiile de credit rezidente raporteaza Bancii Nationale a Romaniei – Directia statistica, anual, in format electronic, in termen de 45 de zile de la sfarsitul anului, informatii nebilantiere, conform structurii prevazute in anexa nr. 1.6.

(4) Societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate raporteaza lunar Bancii Nationale a Romaniei – Directia statistica, separat pentru fiecare fond de piata monetara administrat si cuprins in lista fondurilor de piata monetara, date privind:

a) Activele si pasivele bilantiere ale fondurilor de piata monetara, conform structurii prevazute in anexa nr. I.7;

b) Activele si pasivele bilantiere ale fondurilor de piata monetara in echivalent lei, conform structurii prevazute in anexa nr. I.8;

c) Ajustari din reevaluare ale fondurilor de piata monetara, conform structurii prevazute in anexa nr. I.9;

d) Situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, conform structurii prevazute in anexa nr. I.10, care cuprinde date privind titlurile identificabile prin cod ISIN detinute in portofoliu la sfarsitul lunii de catre fondul de piata monetara.

Lista fondurilor de piata monetara este actualizata de Banca Nationala a Romaniei pe baza informatiilor primite de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

(5) Datele statistice raportate Bancii Nationale a Romaniei conform alin. (4) se transmit lunar, in format electronic, pana cel mai tarziu la data de 15 a lunii urmatoare lunii pentru care se intocmeste raportarea. In cazul in care data-limita pana la care se transmite raportarea este o zi nelucratoare, raportarea se transmite cel mai tarziu in ultima zi lucratoare anterioara acesteia.

(6) Datele raportate conform prevederilor alin. (1) si (4) au la baza informatiile din evidenta contabila a institutiilor de credit, respectiv a fondurilor de piata monetara.

ART. 14

(1) Institutiile financiare monetare au obligatia sa retransmita datele statistice in cazul in care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificari sau se constata erori in datele transmise anterior.

(2) Retransmisiile vor fi insotite de note explicative.

 

CAPITOLUL III

Ratele dobanzii practicate de institutiile financiare monetare

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 15

Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 63/2002 al Bancii Centrale Europene din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare la ratele dobanzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodarii si societati nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 10/vol. 5 din 12 ianuarie 2002, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 290/2009 al Bancii Centrale Europene din 31 martie 2009 (BCE/2009/7), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 94 din 8 aprilie 2009, si se aplica institutiilor de credit rezidente.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitiile termenilor de baza

 

ART. 16

In intelesul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) rata anualizata a dobanzii (RAD) – rata dobanzii care este stabilita individual de comun acord de agentul raportor si gospodaria sau societatea nefinanciara pentru un depozit ori un credit, calculata in termeni anuali si exprimata in procente pe an. RAD include toate platile in contul dobanzilor aferente depozitelor si creditelor, dar nu si alte speze care pot fi aplicabile. Disegio, definit ca diferenta dintre valoarea nominala a creditului si suma primita de client, este considerat ca plata in contul dobanzii la inceputul perioadei contractuale (momentul t0) si, prin urmare, este inclus in RAD;

b) rata efectiva definita in sens restrans (REDR) – rata dobanzii, calculata in termeni anuali, pentru care valoarea actuala a creditului/depozitului acordat/plasat este egala cu valoarea actuala a tuturor angajamentelor, altele decat spezele (depozite sau credite, plati ori rambursari, plati in contul dobanzilor), viitoare sau existente, stabilite de comun acord intre agentii raportori si gospodaria ori societatea nefinanciara. REDR este echivalenta cu componenta de rata a dobanzii din dobanda anuala efectiva (DAE);

c) dobanda anuala efectiva (DAE) – costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totala a creditului. Institutiile de credit determina dobanda anuala efectiva conform metodologiei prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 288/2010;

d) contract nou – orice acord nou incheiat intre o gospodarie sau o societate nefinanciara si agentul raportor. Contractele noi includ:

– toate contractele financiare care specifica pentru prima data rata dobanzii pentru depozit sau pentru credit; si

– toate negocierile noi ale depozitelor si creditelor existente.

Prelungirile contractelor existente de depozit si de credit, care se efectueaza automat, adica fara implicarea activa a gospodariei sau a societatii nefinanciare si care nu implica o renegociere a conditiilor contractuale, inclusiv a ratei dobanzii, nu sunt considerate contracte noi;

e) perioada initiala fixa – perioada predeterminata la inceputul contractului in cursul careia valoarea ratei dobanzii nu se va modifica. Perioada initiala fixa poate fi mai scurta sau egala cu scadenta initiala a creditului. Valoarea ratei dobanzii este considerata a fi fixa doar daca aceasta este stabilita la un nivel exact, de exemplu 10 %, sau ca diferenta fata de o rata de referinta la un anumit moment, de exemplu rata Euribor pe 6 luni plus 2 puncte procentuale intr-o zi si intr-un moment stabilite anterior. Daca la inceputul contractului gospodaria sau societatea nefinanciara si agentul raportor convin asupra unei metode de calcul al ratei la credite, pentru o perioada determinata, de exemplu rata Euribor pe 6 luni plus 2 puncte procentuale pentru o perioada de 3 ani, aceasta nu este considerata a fi o fixare initiala a ratei, intrucat valoarea ratei dobanzii se poate modifica pe parcursul celor 3 ani. Statisticile privind ratele dobanzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru contractele noi de creditare reflecta doar rata dobanzii care este stabilita pentru perioada initiala fixa la inceputul unui contract sau dupa renegocierea creditului. In cazul in care, dupa aceasta perioada initiala fixa, rata dobanzii se transforma automat intr-o rata variabila, acest lucru nu se reflecta in ratele dobanzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru contractele noi, ci doar in cele pentru solduri;

f) rata variabila – rata dobanzii, supusa revizuirii dobanzii in mod continuu (de exemplu, zilnic) sau la latitudinea institutiei financiare monetare;

g) credit destinat restructurarii datoriei la rate sub nivelul celor aplicate pe piata – credit pentru restructurarea datoriei, acordat debitorilor cu o situatie financiara dificila;

h) expresiile “scadenta initiala”, “perioada notificata” si “credite neperformante” au semnificatia prevazuta la art. 9.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii specifice

 

ART. 17

Statisticile referitoare la ratele dobanzilor practicate de institutiile de credit se determina pentru categoriile de credite definite la art. 6 lit. b) si, respectiv, pentru categoriile de depozite, definite la art. 7 lit. a) si detaliate in structurile de date din anexele nr. II.2, II.3, II.4 si II.5.

ART. 18

Statisticile referitoare la ratele dobanzilor practicate de institutiile de credit se determina pentru creditele/depozitele existente in sold, respectiv pentru contractele noi de credite/depozite denominate in lei, euro si dolari SUA.

ART. 19

(1) Ratele dobanzii aferente soldurilor, detaliate in anexele nr. II.2 si II.3, se calculeaza pentru creditele si depozitele existente in sold la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste raportarea.

(2) Ratele dobanzii pentru contractele noi avand ca obiect alte categorii de credite si depozite decat depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creantele aferente cartilor de credit, creditele reinnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), detaliate in anexele nr. II.4 si II.5, se calculeaza pentru contractele noi de credite acordate, respectiv pentru contractele noi de depozite atrase pe parcursul intregii luni pentru care se intocmeste raportarea.

ART. 20

In vederea intocmirii statisticilor privind ratele dobanzii practicate de institutiile de credit la contractele noi de credite si depozite, altele decat depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creantele aferente cartilor de credit, creditele reinnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), detaliate in anexele nr. II.4 si II.5, institutiile de credit aplica urmatoarele reguli:

1. In baza de calcul al ratelor dobanzii aferente contractelor noi de credite/depozite se include intreaga valoare acordata/plasata a acestora, in cazul contractelor financiare care specifica pentru prima data rata dobanzii pentru un depozit sau pentru un credit, respectiv valoarea pentru care se renegociaza nivelul ratei dobanzii, in cazul negocierilor noi ale depozitelor sau creditelor existente,

2. In vederea defalcarii in functie de categorii valorice a contractelor noi de credite acordate societatilor nefinanciare, conform structurilor de date prevazute in anexele nr. II.4 si II.5, contractele noi de credite acordate in lei sau dolari SUA sunt evaluate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara a lunii pentru care se intocmeste raportarea.

3. Creditele garantate cu garantii reale si/sau garantii personale, detaliate in anexa nr. II.5, includ volumul total de contracte noi de credite care sunt garantate prin utilizarea tehnicii protectiei finantate a creditului, definita potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau garantate prin utilizarea tehnicii protectiei nefinantate a creditului, definita potrivit aceluiasi regulament, astfel incat valoarea garantiei reale/garantiei personale sa fie mai mare sau egala cu valoarea totala a creditului. In cazul in care institutia de credit raportoare aplica, in scop prudential, un sistem diferit de abordarea standard, descrisa in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, va aplica, de asemenea, acelasi regim si la completarea anexei nr. II.5.

ART. 21

Institutiile de credit aplica prevederile art. 20 pct. 1 si pentru determinarea dobanzii anuale efective aferente contractelor noi privind creditele pentru consum si, respectiv, creditele pentru locuinte acordate gospodariilor populatiei.

ART. 22

(1) Institutiile de credit rezidente determina, agregat la nivelul institutiei de credit, ratele dobanzii aferente creditelor si ale dobanzii aferente depozitelor existente in sold, utilizand formula nr. 1 din anexa nr. II.1.

(2) Ratele dobanzii se determina cu doua zecimale, prin rotunjire.

ART. 23

(1) Institutiile de credit rezidente determina, agregat la nivelul institutiei de credit, ratele dobanzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile dupa notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reinnoibile automat (revolving) si creantelor aferente cartilor de credit utilizand formula nr. 1 din anexa nr. II.1.

(2) Ratele dobanzii se determina cu doua zecimale, prin rotunjire.

ART. 24

(1) Institutiile de credit rezidente determina, agregat la nivelul institutiei de credit, ratele dobanzii aferente contractelor noi de credite si depozite, altele decat depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creantele aferente cartilor de credit, creditele reinnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), utilizand formula nr. 4 din anexa nr. II.1.

(2) Ratele dobanzii se determina cu doua zecimale, prin rotunjire.

ART. 25

(1) Institutiile de credit rezidente determina, agregat la nivelul institutiei de credit, dobanda anuala efectiva aferenta contractelor noi privind creditele pentru consum, respectiv creditele pentru locuinte acordate gospodariilor populatiei, utilizand formula nr. 7 din anexa nr. II.1.

(2) Dobanda anuala efectiva se determina cu doua zecimale, prin rotunjire.

 

SECTIUNEA a 4-a

Obligatii de raportare

 

ART. 26

(1) Institutiile de credit rezidente raporteaza Bancii Nationale a Romaniei – Directia statistica date si informatii privind ratele dobanzii, astfel:

a) ratele dobanzii aferente soldurilor, conform structurii prevazute in anexa nr. II.2 “Ratele dobanzii aferente creditelor si ale dobanzii aferente depozitelor existente in sold la data de …”;

b) ratele dobanzii pentru depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditele reinnoibile automat (revolving) si creantele aferente cartilor de credit, conform structurii prevazute in anexa nr. II.3 “Ratele dobanzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile dupa notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reinnoibile automat (revolving) si creantelor aferente cartilor de credit existente in sold la data de …”;

c) ratele dobanzii aferente contractelor noi de credit si depozit, altele decat depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creantele aferente cartilor de credit, creditele reinnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), conform structurii prevazute in anexa nr. II.4 “Ratele dobanzii aferente contractelor noi de credit si depozit – luna …”;

d) ratele dobanzii aferente contractelor noi de credit cu garantii reale si/sau garantii personale, conform structurii prevazute in anexa nr. II.5 “Ratele dobanzii aferente contractelor noi de credit cu garantii reale si/sau garantii personale – luna …”;

e) dobanda anuala efectiva aferenta contractelor noi privind creditele pentru consum si creditele pentru locuinte acordate gospodariilor populatiei, conform structurii prevazute in anexa nr. II.3, tabelul “Dobanda anuala efectiva aferenta contractelor noi de credit”.

(2) Datele raportate Bancii Nationale a Romaniei – Directia statistica conform alin. (1) se refera la activitatea tuturor unitatilor operative de pe teritoriul national ale institutiilor de credit rezidente si se transmit lunar, in format electronic, pana cel mai tarziu la data de 17 a lunii urmatoare lunii pentru care se intocmeste raportarea. In cazul in care data-limita pana la care se transmite raportarea este o zi nebancara, raportarea se transmite cel mai tarziu in ultima zi bancara anterioara acesteia.

ART. 27

(1) Institutiile de credit au obligatia sa retransmita datele statistice privind ratele dobanzii in cazul in care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificari sau se constata erori in datele transmise anterior.

(2) Retransmisiile vor fi insotite de note explicative.

 

CAPITOLUL IV

Statistici privind activele si pasivele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 28

Prevederile prezentului capitol se aplica institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice straine, inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei, denumite in continuare institutii financiare nebancare, si reglementeaza metodologia de determinare si raportare statistica la Banca Nationala a Romaniei a activelor si pasivelor bilantiere.

ART. 29

Termenul “institutie financiara nebancara” are semnificatia prevazuta la art. 5 lit. c) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii specifice

 

ART. 30

Partenerii contractuali ai institutiilor financiare nebancare se clasifica pe sectoarele institutionale definite la art. 4.

ART. 31

Activele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare se clasifica in urmatoarele categorii, definite la art. 6: numerar, credite, depozite overnight, depozite la termen, alte depozite, titluri de valoare, altele decat actiunile, actiuni/unitati de fond ale fondurilor de piata monetara, actiuni/unitati de fond ale fondurilor de investitii, actiuni si alte titluri de participatie, instrumente financiare derivate, active fixe, credite comerciale si avansuri acordate, alte sume de primit, alte active.

ART. 32

Pasivele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare se clasifica in urmatoarele categorii, definite la art. 7: titluri de creanta emise, capital st rezerve, instrumente financiare derivate, credite comerciale si avansuri primite, alte sume de platit alte pasive, precum si in categoria imprumuturi primite, definite ca sume datorate de institutia financiara nebancara creditorilor (altele decat cele aferente titlurilor de creanta emise).

ART. 33

In vederea clasificarii activelor si pasivelor bilantiere pe categoriile de instrumente enumerate la art. 31 si, respectiv, art. 32, institutiile financiare nebancare respecta urmatoarele reguli:

a) activele si pasivele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare se inregistreaza in anexa nr. III.1 in moneda in care sunt denominate. In cazul facturilor emise de institutia financiara nebancara, elementele bilantiere continute in factura se inregistreaza in moneda in care sunt emise facturile. De exemplu, in cazul unei facturi emise in lei pentru plata unei rate a unui credit in euro acordat unui debitor sub forma unui leasing financiar, elementele de activ din factura se inregistreaza in anexa nr. II 1.1 in lei, desi restul creditului existent in sold la sfarsitul trimestrului se inregistreaza in euro (moneda de denominare);

b) in coloana F din anexa nr. III.1 se inregistreaza soldul la sfarsitul trimestrului al tuturor elementelor bilantiere de activ si de pasiv, la care se adauga creanta atasata – pentru elementele bilantiere de activ la care se calculeaza creanta atasata, respectiv datoria atasata – pentru elementele bilantiere de pasiv la care se calculeaza datorie atasata;

c) la categoria credite acordate se inregistreaza creditele acordate, creantele curente si restante aferente creditelor acordate si creantele atasate aferente, existente in sold la data pentru care se intocmeste raportarea;

d) creditele pentru dezvoltarea afacerilor, definite la art. 6 lit. b1.3), se includ in categoria credite pentru alte scopuri;

e) fiecare contract de credit se clasifica pe o singura banda de scadenta, in functie de durata initiala pentru care a fost incheiat. Odata clasificat intr-o banda de scadenta, imprumutul ramane pe acea banda pana la rambursarea integrala a acestuia, daca nu intervin modificari contractuale. Aceeasi abordare se aplica si in cazul celorlalte elemente de activ si de pasiv care se detaliaza pe benzi de scadenta;

f) in cazul unui credit acordat sub forma leasingului financiar, rata de credit si dobanda de rambursat facturate se inregistreaza in categoria de activ credite acordate. Celelalte elemente de activ facturate, cum ar fi TVA, rata de asigurare a bunului finantat, diferente de curs valutar, comisioane si altele asemenea, se inregistreaza in categoria de activ alte sume de primit, indiferent daca la sfarsitul trimestrului sunt in perioada de plata sau au devenit scadente;

g) cheltuielile inregistrate in avans, cum ar fi plati in avans pentru un abonament, serviciu, asigurare, comisioane platite in avans, avansuri acordate pentru imobilizari proprii si altele asemenea, se inregistreaza in categoria de activ credite comerciale si avansuri acordate;

h) bunurile achizitionate in numele clientilor, precum si bunurile recuperate de la debitori, incluse temporar in bilantul institutiei financiare nebancare raportoare, se inregistreaza la categoria de activ alte active;

i) provizioanele constituite de institutia financiara nebancara raportoare, indiferent de natura lor, se inregistreaza la categoria de pasiv capital si rezerve;

j) imprumuturile de natura leasingului financiar primite de institutiile financiare nebancare pentru achizitionarea de bunuri mobile sau imobile necesare desfasurarii activitatii proprii se inregistreaza in categoria de pasiv imprumuturi primite;

k) contravaloarea biletelor la ordin primite initial ca garantie de la un debitor, incasata de institutia financiara nebancara raportoare, se inregistreaza in categoria de pasiv credite comerciale si avansuri primite;

l) avansurile primite de la clienti pentru bunurile ce urmeaza sa fie finantate de catre institutia financiara nebancara raportoare se inregistreaza in categoria de pasiv credite comerciale si avansuri primite, la codul corespunzator sectorului institutional al clientului respectiv;

m) sumele de bani datorate de catre institutiile financiare nebancare furnizorilor de bunuri achizitionate pentru desfasurarea activitatii proprii se inregistreaza in categoria de pasiv credite comerciale si avansuri primite, daca achizitia s-a realizat printr-un credit acordat de furnizor;

n) sumele de bani datorate de institutiile financiare nebancare furnizorilor de bunuri pentru terte persoane, finantate de institutiile financiare nebancare sub forma de leasing financiar, se inregistreaza in categoria de pasiv alte sume de platit;

o) creditele acordate clientilor care nu au fost trase de acestia pana la sfarsitul trimestrului pentru care se realizeaza raportarea si care raman in contul curent al institutiei financiare nebancare deschis la institutii de credit se inregistreaza la categoria de pasiv alte sume de platit, la codul de rand corespunzator sectorului institutional al debitorului;

p) diferentele de curs valutar se inregistreaza la categoriile de activ/pasiv alte sume de primit, respectiv alte sume de platit;

q) amortizarea mijloacelor fixe se inregistreaza la categoria de pasiv alte pasive;

r) activele si pasivele bilantiere care nu se pot incadra in anexa nr. III.1 in unul dintre codurile de activ (de la A1 la A68) sau pasiv (de la P1 la P46) se incadreaza la codul A69 alte active, respectiv P47 alte pasive.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatii de raportare

 

ART. 34

(1) Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general au obligatia sa raporteze trimestrial Bancii Nationale a Romaniei date statistice conform structurii “Situatia activelor si pasivelor bilantiere existente in sold la data de …” prevazute in anexa nr. III.1, care cuprinde date privind toate elementele bilantiere de activ si de pasiv la valoarea bruta, existente in sold la sfarsitul trimestrului pentru care se intocmeste raportarea, clasificate conform categoriilor prezentate la art. 31 si 32. Valorile acestor elemente includ creantele atasate (aferente elementelor de activ) si, respectiv, datoriile atasate (aferente elementelor de pasiv).

(2) Institutiile financiare nebancare grupeaza elementele de activ si de pasiv detinute in bilant la sfarsitul trimestrului de referinta in functie de scadenta, de tara contrapartidei si de moneda in care sunt denominate, cu respectarea urmatoarelor reguli;

a) creditele acordate si imprumuturile primite se repartizeaza pe 3 benzi de scadenta (mai mica de un an inclusiv, intre 1 si 5 ani inclusiv, peste 5 ani), in functie de durata initiala a contractului/conventiei al carui/carei obiect il constituie, codificate conform tabelului “Codurile atribuite coloanei Cod scadenta, pe instrumente financiare si intervale de scadenta” din anexa nr. III.1;

b) titlurile de valoare, altele decat actiunile detinute, depozitele la termen, alte depozite si titlurile de creanta emise se repartizeaza pe 3 benzi de scadenta (mai mica de un an inclusiv, intre 1 si 2 ani inclusiv, peste 2 ani), in functie de durata initiala a contractului/conventiei de depozit, respectiv maturitatea la emitere a titlurilor, codificate conform tabelului “Codurile atribuite coloanei Cod scadenta, pe instrumente financiare si intervale de scadenta” din anexa nr. III.1;

c) elementele bilantiere de activ si de pasiv clasificate conform art. 31 si, respectiv, 32 se inscriu in coloana B din anexa nr. III.1, astfel incat codul scadentei, tara contrapartidei si moneda in care sunt denominate sa fie identificate, impreuna, in mod unic;

d) fiecare element bilantier de activ si de pasiv inscris in coloana B din anexa nr. III.1 are acelasi cod de rand (inscris in coloana A) indiferent de numarul de combinatii cod scadenta – cod tara contrapartida – cod moneda. Astfel, un cod de rand inscris in coloana A apare in structura de date de mai multe ori, in functie de numarul de combinatii cod scadenta – cod tara contrapartida – cod moneda aferent elementului bilantier respectiv.

(3) Institutiile financiare nebancare au obligatia sa raporteze trimestrial Bancii Nationale a Romaniei date statistice conform structurii “Situatia principalelor active si pasive bilantiere in echivalent lei existente in sold la data de …” din anexa nr. III.2, care cuprinde date privind principalele active si pasive la valoarea bruta, determinate in echivalent lei, existente in sold la sfarsitul trimestrului pentru care se intocmeste raportarea.

Structura de date prevazuta in anexa nr. III.2 se elaboreaza avandu-se in vedere urmatoarele:

a) elementele bilantiere exprimate in alte monede sunt transformate in echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara a trimestrului pentru care se intocmeste raportarea;

b) elementele bilantiere exprimate in monede necotate de Banca Nationala a Romaniei sunt transformate in echivalent lei la cursul de schimb utilizat in evidenta contabila. Monedele necotate sunt incluse in tabelul nr. 2 din anexa nr. III.2, care cuprinde codul ISO al monedei respective si cursul de schimb in raport cu leul utilizat in evidenta contabila si la elaborarea anexei nr. III.2.

(4) Datele structurate conform situatiilor prevazute la alin. (1) si (3) se transmit la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica in format electronic, in termen de 30 de zile calendaristice de la sfarsitul trimestrului pentru care se realizeaza raportarea si se refera la activitatea tuturor unitatilor operative de pe teritoriul national. Datele se transmit in formatul electronic comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

(5) Institutiile financiare nebancare au obligatia sa retransmita datele statistice privind activele si pasivele bilantiere in cazul in care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificari sau se constata erori in datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi insotite de note explicative.

ART. 35

Institutiile financiare nebancare pot consulta prin intermediul paginii web a Bancii Nationale a Romaniei, www.bnr.ro, Ghidul privind raportarea statistica, ce cuprinde codurile ISO ale tarilor si codurile ISO ale monedelor.

 

CAPITOLUL V

Statistici privind activele si pasivele fondurilor de investitii

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 36

Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 958/2007 al Bancii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele si pasivele fondurilor de investitii (BCE/2007/8), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 211 din 11 august 2007, denumit in continuare Regulamentul BCE/2007/8, si se aplica societatilor de investitii autoadministrate si societatilor de administrare a investitiilor care administreaza fonduri de investitii rezidente.

ART. 37

(1) Prin fond de investitii se intelege un organism de plasament colectiv care:

a) investeste in active financiare si nefinanciare, in masura in care obiectivul sau este investirea capitalului obtinut de la public; si

b) este constituit, in conformitate cu dreptul comunitar sau national, in temeiul:

(i) dreptului contractelor (ca un fond comun administrat de societatile de administrare);

(ii) dreptului fondurilor deschise de investitii [ca un fond deschis de investitii (unit trust)];

(iii) dreptului societatilor comerciale (ca o societate de investitii); sau

(iv) oricarui alt mecanism similar.

(2) Sunt incluse in definitia fondurilor de investitii urmatoarele:

a) acele organisme ale caror unitati de fond sau actiuni sunt la cererea detinatorilor lor, rascumparate sau rambursate direct sau indirect din activele organismelor respective; si

b) acele organisme care au un numar fix de actiuni emise si ai caror actionari trebuie sa cumpere sau sa vanda actiunile existente atunci cand se alatura fondului sau il parasesc.

(3) Nu sunt incluse in definitia fondurilor de investitii urmatoarele:

a) fondurile de pensii;

b) fondurile de piata monetara.

(4) In sensul definitiei fondului de investitii, termenul “public” cuprinde micii investitori, investitorii profesionisti si investitorii institutionali.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii specifice

 

ART. 38

(1) Partenerii contractuali rezidenti si cei nerezidenti din statele membre ale Uniunii Europene ai fondurilor de investitii se clasifica pe sectoare institutionale. Standardele privind clasificarea sectoarelor sunt definite in Sistemul european de conturi nationale si regionale in Comunitate (SEC 95).

(2) Sectoarele institutionale sunt definite la art. 4.

ART. 39

(1) Tabelul A din anexa II partea 1 la Regulamentul BCE/2007/8 ofera o descriere standard detaliata a categoriilor de instrumente ce constituie activele si pasivele fondurilor de investitii, pe care bancile centrale nationale le transpun in categorii aplicabile la nivel national.

(2) Activele bilantiere ale fondurilor de investitii se clasifica in urmatoarele categorii:

a) creante din depozite si credite – aceasta categorie este formata din fonduri acordate ca imprumut debitorilor de catre fondurile de investitii, care nu sunt materializate in documente sau care au ca suport un singur document (chiar daca acesta a devenit negociabil). Aici sunt incluse active sub forma de depozite:

– depozite plasate la institutii financiare monetare:

(i) depozite transferabile: depozite (in moneda nationala sau in moneda straina) care sunt imediat convertibile in numerar sau care sunt transferabile prin cec, ordin bancar, debitare sau alte instrumente similare, ambele fara niciun fel de restrictii sau penalitati semnificative;

(ii) alte depozite: toate detinerile in depozite, altele decat depozitele transferabile. Alte depozite nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plati in orice moment si nu sunt convertibile in numerar sau depozite transferabile fara niciun fel de restrictii sau penalitati semnificative. Aceasta subcategorie include depozitele la termen si depozitele de economii;

– detineri de titluri de valoare nenegociabile: detineri de titluri de valoare, altele decat actiunile si alte titluri de participatie care nu sunt negociabile si nu pot fi tranzactionate pe pietele secundare;

– credite negociate: credite care au devenit negociabile de facto sunt clasificate la postul de activ “creante din depozite si credite”, cu conditia ca acestea sa fie in continuare materializate intr-un document unic si, in general, negociate numai ocazional;

– creante in temeiul contractelor de deport (reverse repos): contrapartida numerarului platit in schimbul titlurilor de valoare achizitionate de fondurile de investitii la un pret dat, cu angajamentul ferm de revanzare a acelorasi titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un pret fixat si la o data ulterioara prestabilita.

Acest post include si numerarul.

Creantele din depozite si credite se defalca in urmatoarele subcategorii:

a1) numerar;

a2) depozite transferabile;

a3) alte depozite;

a4) credite acordate;

b) titluri de valoare, altele decat actiunile;

c) actiuni si alta titluri de participatie defalcate in urmatoarele subcategorii:

c1) actiuni/unitati de fond ale fondurilor de piata monetara;

c2) actiuni/unitati de fond ale fondurilor de investitii;

c3) actiuni si alte titluri de participatie, defalcate in:

c3.1) actiuni cotate;

c3.2) actiuni necotate;

c3.3) alte titluri de participatie;

d) instrumente financiare derivate;

e) active nefinanciare – aceasta categorie cuprinde:

– investitii in active fixe corporale (de exemplu, locuinte, alte cladiri si structuri si cladiri nerezidentiale) si valori (de exemplu, metale pretioase); si

– active nefinanciare, corporale si necorporale, care urmeaza sa fie utilizate de fondul de investitii in mod repetat pentru o perioada mai lunga de un an. Aici sunt incluse terenuri si cladiri ocupate de fondul de investitii, precum si echipamente, programe informatice si alte infrastructuri;

f) alte active, defalcate in urmatoarele subcategorii:

f1) credite comerciale si avansuri acordate:

f2) alte sume de primit;

f3) alte active.

(3) Categoriile de active enumerate la alin. (2) lit. b), c), d) si f) sunt definite la art. 6.

(4) Creanta/Datoria atasata reprezinta drepturile de incasat/obligatiile de plata aferente dobanzii cuvenite/datorate si neajunse la scadenta la sfarsitul lunii. Creanta/Datoria atasata se calculeaza pentru perioada scursa de la ultima scadenta a dobanzii. In cazul titlurilor de valoare emise la o valoare diferita de valoarea de rascumparare (cazul titlurilor emise cu discount sau cu prima de emisiune), diferenta dintre cele doua valori este considerata dobanda si se imparte uniform pe durata de viata a titlului de valoare.

Creanta atasata aferenta depozitelor si creditelor se inregistreaza in categoria creante din depozite si credite, corespunzator instrumentului financiar pentru care se calculeaza. Creanta atasata aferenta titlurilor de valoare, altele decat actiunile, se inregistreaza in categoria titluri de valoare, altele decat actiunile.

(5) Pasivele bilantiere ale fondurilor de investitii se clasifica in urmatoarele categorii:

a) credite si depozite atrase – sumele datorate de fondurile de investitii creditorilor, altele decat cele care provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile. Acest post cuprinde:

– credite: credite acordate care nu sunt materializate in documente sau care au ca suport un singur document (chiar daca acesta a devenit negociabil);

– contracte de report (repo): contrapartida numerarului primit in schimbul titlurilor de valoare/aurului vandute/vandut la un pret dat, cu angajamentul ferm de rascumparare a acelorasi titluri de valoare/aceluiasi aur (sau a unor titluri de valoare/unui aur similare/similar) la un pret fixat si la o data ulterioara prestabilita. Sumele primite de fondurile de investitii in schimbul titlurilor de valoare/aurului transferate/transferat unui tert (“cumparator temporar”) sunt clasificate la contracta de report (repo), daca exista un angajament ferm de rascumparare a titlurilor de valoare, nu doar optiunea de a face acest lucru.

Aceasta inseamna ca fondul de investitii pastreaza proprietatea reala (economica) asupra titlurilor de valoare/aurului suport in timpul operatiunii. In aceasta privinta, transferul dreptului de proprietate nu este o caracteristica relevanta pentru determinarea modalitatii de calificare a operatiunilor de tip report (repo). In cazul in care cumparatorul temporar vinde titlurile de valoare/aurul primite/primit prin intermediul unei operatiuni de report (repo), aceasta vanzare trebuie sa fie inregistrata ca o tranzactie simpla cu titluri de valoare/aur si inregistrata in bilantul cumparatorului temporar ca pozitie negativa in portofoliul de titluri de valoare/aur.

Urmatoarele 3 variante de operatiuni de tipul contractelor de report (repo) sunt toate structurate astfel incat sa indeplineasca conditiile necesare pentru calificarea lor ca imprumuturi garantate. Prin urmare, sumele primite (in schimbul titlurilor de valoare/aurului transferate/transferat temporar unui tert) sunt clasificate la contracte de report (repo):

– sume primite in schimbul titlurilor de valoare/aurului transferate/transferat temporar unui tert sub forma unui contract de report (repo);

– sume primite in schimbul titlurilor de valoare/aurului transferate/transferat temporar unui tert sub forma de imprumuturi de obligatiuni (garantate cu numerar);

– sume primite in schimbul titlurilor de valoare/aurului transferate/transferat temporar unui tert sub forma unui contract de vanzare/rascumparare.

Categoria de pasive credite si depozite atrase se clasifica, in functie de durata initiala, in:

– credite si depozite atrase cu durata initiala mai mica sau egala cu un an,

– credite si depozite atrase cu durata initiala mai mare de un an si mai mica sau egala cu 5 ani,

– credite si depozite atrase cu durata initiala mai mare de 5 ani;

b) actiuni/unitati de fond ale fondului de investitii – actiunile sau unitatile de fond, inclusiv sub forma titlurilor de participatie la capital, emise de fondul de investitii. Acest post reprezinta datoriile totale catre actionarii fondului de investitii. De asemenea, sunt incluse si fondurile rezultate din beneficiile nedistribuite sau fondurile rezervate de catre fondul de investitii raportor in anticiparea unor posibile plati si obligatii viitoare. Aceasta categorie reprezinta activul net al fondului de investitii. Actiunile/Unitatile de fond ale fondului de investitii pot fi:

b1) actiuni/unitati de fond nominative ale fondului de investitii inseamna actiunile/unitatile de fond ale fondului de investitii in privinta carora, in conformitate cu legislatia nationala, se tine un registru pentru identificarea detinatorilor acestor actiuni/unitati de fond, incluzand informatii referitoare la resedinta si sectorul detinatorului;

b2) actiuni/unitati de fond la purtator ale fondului de investitii inseamna actiunile/unitatile de fond ale fondului de investitii in privinta carora, in conformitate cu legislatia nationala, nu se tine un registru pentru identificarea detinatorilor acestor actiuni/unitati de fond sau in privinta carora se tine un registru care insa nu contine informatii referitoare la resedinta si sectorul detinatorului;

c) instrumente financiare derivate;

d) alte pasive, defalcate in urmatoarele subcategorii:

d1) titluri de creanta emise;

d2) credite comerciale si avansuri primite;

d3) alte sume de platit;

d4) alte pasive.

(6) Categoriile de pasive enumerate la alin. (5) lit. c) si d) sunt definite la art. 7.

(7) Datoria atasata aferenta creditelor si depozitelor se inregistreaza in categoria credite si depozite atrase, iar datoria atasata aferenta titlurilor de creanta emise se inregistreaza in categoria titluri de creanta emise.

ART. 40

In vederea clasificarii activelor fondurilor de investitii pe categoriile de instrumente specificate la art. 39 alin. (2), societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate respecta urmatoarele reguli:

a) disponibilul fondului de investitii la societatea de servicii de investitii financiare se inregistreaza in activul fondului de investitii, categoria alte sume de primit;

b) un instrument financiar clasificat in una dintre urmatoarele categorii: alte depozite, credite acordate, titluri de valoare, altele decat actiunile, credite si depozite atrase si titluri de creanta emise se clasifica pe o singura banda de scadenta, in functie de durata initiala/scadenta la emisiune. Odata clasificat intr-o banda de scadenta instrumentul financiar ramane pe acea banda pana la rambursarea completa, daca nu intervin modificari contractuale;

c) cheltuielile inregistrate in avans, precum si comisioanele platite in avans se inregistreaza in categoria de activ credite comerciale si avansuri acordate;

d) sumele de bani aferente valorilor mobiliare vandute si nedecontate se inregistreaza, dupa caz, in categoria alte sume de primit;

e) instrumentele financiare din portofoliu clasificate in una dintre urmatoarele categorii: titluri de valoare, altele decat actiunile, actiuni si alte titluri de participatie, actiuni/unitati de fond ale fondurilor de piata monetara, actiuni/unitati de fond ale fondurilor de investitii, instrumente financiare derivate se evalueaza potrivit reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind calculul activului net;

f) activele nefinanciare se inregistreaza la valoarea neta de amortizari;

g) instrumentele financiare clasificate in una dintre urmatoarele categorii de active/pasive: depozite transferabile, alte depozite, credite, credite comerciale si avansuri acordate/primite, alte sume de primit/platit, alte active/pasive se inregistreaza la valoarea bruta.

ART. 41

Pozitia de pasiv actiuni/unitati de fond ale fondului de investitii se determina ca diferenta intre total active si total angajamente.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatii de raportare

 

ART. 42

(1) Societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate raporteaza lunar Bancii Nationale a Romaniei date statistice privind activele si pasivele fondurilor de investitii pe care le administreaza conform structurii de date “Situatia activelor si pasivelor bilantiere la data de …” descrise in anexa nr. IV.1, care cuprinde date privind toate elementele de activ si de pasiv existente in bilant la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste raportarea. Valorile acestor elemente includ creantele atasate (aferente elementelor de activ) si, respectiv, datoriile atasate (aferente elementelor de pasiv).

(2) Elementele bilantiere de activ si de pasiv ale fondurilor de investitii se grupeaza in functie de scadenta, de tara partenerului contractual, de sectorul institutional al partenerului contractual (in cazul rezidentilor si nerezidentilor din tarile membre ale Uniunii Europene) si de moneda in care sunt denominate, aplicand urmatoarele reguli:

a) elementele bilantiere de activ si de pasiv se grupeaza astfel incat codul de scadenta, codul de tara al partenerului contractual, codul sectorului institutional al partenerului contractual (in cazul rezidentilor si nerezidentilor din tarile membre ale Uniunii Europene) si codul monedei in care sunt denominate sa formeze o combinatie care sa apara o singura data in anexa nr. IV.1 pentru fiecare cod de rand;

b) fiecare element bilantier de activ si de pasiv inscris in coloana A din anexa nr. IV.1 are acelasi cod de rand (inscris in coloana 0) pentru toate combinatiile cod scadenta – cod tara – cod sector institutional – cod moneda. Astfel, un cod de rand inscris in coloana 0 poate aparea in structura de date de mai multe ori, in functie de numarul de combinatii cod scadenta – cod tara – cod sector institutional – cod moneda aferente elementului bilantier respectiv;

c) partenerii contractuali ai fondurilor de investitii care sunt nerezidenti din state terte nu sunt clasificati pe sectoare institutionale. Pentru acestia, coloana “Cod sector institutional” nu se completeaza.

ART. 43

(1) Societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate raporteaza lunar Bancii Nationale a Romaniei date statistice privind activele si pasivele bilantiere ale fondurilor de investitii pe care le administreaza conform structurii de date “Situatia principalelor active si pasive bilantiere in echivalent lei la data de …” descrise in anexa nr. IV.2, care cuprinde date privind principalele active si pasive la valoarea bruta, determinate in echivalent lei la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste raportarea.

(2) Structura de date prevazuta in anexa nr. IV.2 se elaboreaza avandu-se in vedere urmatoarele:

a) elementele bilantiere exprimate in alte monede sunt transformate in echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara a lunii pentru care se intocmeste raportarea;

b) elementele bilantiere exprimate in monede necotate de Banca Nationala a Romaniei sunt transformate in echivalent lei la cursul de schimb utilizat in evidenta contabila. Monedele necotate sunt incluse in tabelul nr. 2 din anexa nr. IV.1, care cuprinde codul ISO al monedei respective si cursul de schimb in raport cu leul utilizat in evidenta contabila si la elaborarea anexei nr. IV.2.

ART. 44

(1) Societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate raporteaza lunar Bancii Nationale a Romaniei date statistice privind fondurile de investitii pe care le administreaza conform structurii de date “Ajustari din reevaluare datorate variatiilor pretului in luna …” descrise in anexa nr. IV.3, care cuprinde date privind ajustarile din reevaluare datorate variatiilor pretului la care activele si pasivele bilantiere sunt inregistrate.

(2) Ajustarile din reevaluare datorate variatiilor pretului includ variatiile care au loc in timp in valoarea stocurilor de sfarsit de perioada din cauza variatiilor valorii de referinta la care sunt inregistrate, adica pierderile/castigurile inregistrate.

(3) Ajustarile din reevaluare datorate variatiilor pretului se grupeaza in functie de scadenta, de tara partenerului contractual, de sectorul institutional al partenerului contractual (in cazul rezidentilor si nerezidentilor din tarile membre ale Uniunii Europene) si de moneda in care sunt denominate elementele de activ si de pasiv la care se refera, conform regulilor de la art. 42 alin. (2).

ART. 45

Societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate raporteaza lunar Bancii Nationale a Romaniei date statistice privind fondurile de investitii pe care le administreaza conform structurii de date “Situatia vanzarilor si rascumpararilor de actiuni/unitati de fond ale fondului de investitii in luna ….” descrise in anexa nr. IV.4, ce cuprinde date privind vanzarile si, respectiv, rascumpararile de actiuni/unitati de fond in echivalent lei ale fondului de investitii in perioada de referinta.

ART. 46

Societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate raporteaza lunar Bancii Nationale a Romaniei date statistice privind fondurile de investitii pe care le administreaza conform structurii de date “Situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN la data de …” descrise in anexa nr. IV.5, care cuprinde date privind titlurile identificabile prin cod ISIN detinute in portofoliu la sfarsitul lunii de catre fondul de investitii.

ART. 47

(1) Datele structurate conform situatiilor prevazute la art. 42 – 46 se transmit in format electronic la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, in termen de 25 de zile de la sfarsitul lunii pentru care se realizeaza raportarea.

(2) Banca Nationala a Romaniei comunica in timp util agentilor raportori formatul electronic si modalitatea de transmitere a datelor.

(3) Fondurile de investitii au obligatia sa retransmita datele statistice privind activele si pasivele in cazul in care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificari sau se constata erori in datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi insotite de note explicative.

ART. 48

(1) Anexa nr. IV.6 cuprinde tabelele 1 – 4 necesare incadrarii datelor statistice aferente fondurilor de investitii pe structurile de date solicitate prin prezentul regulament, respectiv tabelul 1 “Codurile atribuite coloanei Cod scadenta, pe instrumente financiare si intervale de scadenta”, tabelul 2 “Codurile atribuite coloanei Cod sector institutional”, tabelul 3 “Clasificarea in functie de politica de investitii a fondurilor de investitii care nu au obligatia inregistrarii la CNVMU si tabelul 4 “Structura fondurilor de investitii din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv care nu au obligatia inregistrarii la CNVM”.

(2) Societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate pot consulta Ghidul privind raportarea statistica prin intermediul paginii web a Bancii Nationale a Romaniei, www.bnr.ro

 

CAPITOLUL VI

Balanta de plati

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 49

Prevederile prezentului capitol se aplica rezidentilor care desfasoara operatiuni de natura balantei de plati si definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balantei de plati, ale comertului international cu servicii si ale investitiilor straine directe, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 35 din 8 februarie 2005, si prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind platile transfrontaliere in Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 266 din 9 octombrie 2009.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitiile termenilor de baza

 

ART. 50

In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) balanta de plati – sinteza statistica a tranzactiilor economice si financiare ale unei tari cu restul lumii, pe o perioada de timp determinata, tranzactii ce se refera la bunuri, servicii, venituri, transferuri fara contraprestatie (donatii, ajutoare, cadouri si altele asemenea), precum si la creante si obligatii financiare;

b) plata – transmiterea unei sume de bani catre un tert:

b1) in vederea achitarii partiale sau totale a unui debit;

b2) in situatia acordarii unui credit sau constituirii unui alt tip de creanta;

b3) cu titlu de transfer fara contraprestatie;

c) incasare – primirea unei sume de bani de la un tert in una dintre situatiile prevazute la lit. b);

d) raportori- rezidenti care au obligatia de a raporta date la Banca Nationala a Romaniei, in baza prezentului regulament;

e) operatiuni ele natura balantei de plati – tranzactii economice si financiare intre rezidenti si nerezidenti de natura celor mentionate la lit. a), implicand incasari sau plati, compensari in natura ori valorice si alte asemenea operatiuni;

f) investitie directa – relatie investitionala de durata intre o entitate rezidenta si o entitate nerezidenta; de regula implica exercitarea de catre investitor a unei influente manageriale semnificative in intreprinderea in care a investit; sunt considerate investitii directe capitalul social varsat si rezervele ce revin unui investitor care detine cel putin 10% din capitalul social subscris al unei intreprinderi, creditele dintre acest investitor si intreprinderea in care a investit, precum si profitul reinvestit de catre acesta in intreprinderea respectiva; investitiile imobiliare (investitiile in cladiri si terenuri) sunt considerate investitii directe;

g) investitie de portofoliu – investitie in valori mobiliare de natura actiunilor, obligatiunilor si a altor titluri de natura acestora (certificate de depozit negociabile, obligatiuni cu cupon zero, obligatiuni convertibile, obligatiuni cu dobanda indexabila, bonuri de tezaur si altele asemenea), efectuata in scopul plasarii temporare de fonduri pe piata de capital; de regula nu conduce la exercitarea de catre detinatori a unei influente manageriale asupra emitentului; in cazul actiunilor, sunt luate in considerare detinerile de sub 10% din valoarea capitalului social subscris al emitentului;

h) transferuri neutre – operatiuni care implica miscari in conturile Nostro sau Loro ale institutiilor de credit, fara a constitui operatiuni de natura balantei de plati, de exemplu operatiuni valutare intre rezidenti sau operatiuni valutare intre nerezidenti;

i) operatiuni nemonetare – operatiuni de natura balantei de plati, care se desfasoara fara transferarea de fonduri, in totalitate sau partial, cum ar fi bartere, compensari (netting), aranjamente de cliring si altele asemenea.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatii de raportare

 

ART. 51

Rezidentii au obligatia de a raporta toate operatiunile de natura balantei de plati, in conformitate cu prevederile prezentului regulament. Raportarile statistice sunt obligatorii atat pentru operatiunile derulate prin institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine (din statele membre ale Uniunii Europene, din celelalte state apartinand Spatiului Economic European, precum si din statele terte), denumite in continuare institutii de credit, cat si pentru operatiunile derulate prin institutii de credit nerezidente, prin alti intermediari financiari rezidenti sau nerezidenti, precum si pentru cele in relatie directa cu nerezidentii.

ART. 52

(1) La efectuarea oricarei plati catre nerezidenti, clientii rezidenti ai institutiilor de credit au obligatia de a completa formularul “Dispozitie/Declaratie de plata externa (DPE)”, pus la dispozitie de catre institutia de credit prin intermediul careia se efectueaza plata sau prezentat acesteia de catre ordonatorul platii, numai pentru plata a carei valoare este egala cu ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data platii. Formularul DPE prezentat in anexa nr. V.1 se completeaza in doua exemplare, dintre care unul pentru institutia de credit si celalalt pentru ordonatorul platii. Pentru efectuarea oricarei plati catre nerezidenti a carei valoare este mai mica de 50.000 euro sau echivalent la data platii, institutiile de credit pot utiliza formulare potrivit cerintelor proprii.

(2) In cazul unei plati ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalitati de teletransmisie a carei valoare este egala cu ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data platii, clientii ordonatori au obligatia punerii la dispozitia institutiilor de credit a formularului DPE completat, in maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea platii.

(3) In cazul ridicarilor de valuta in numerar din conturi deschise la institutii de credit, pentru plati catre nerezidenti, inclusiv cheltuieli pentru deplasari externe, formularul DPE se completeaza numai de catre persoanele juridice si numai pentru sumele egale cu ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data platii.

(4) Pentru platile efectuate in cadrul unui acreditiv, formularul DPE se utilizeaza in calitate de declaratie de plata externa si se completeaza numai pentru platile ale caror valori sunt egale cu ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data platii. Formularul DPE se va completa in maximum 15 zile calendaristice de la efectuarea platii de catre client sau institutia de credit, in functie de procedura stabilita de comun acord, cu respectarea instructiunilor de completare.

(5) In cazul platilor in lei dintre rezidenti si nerezidenti pe teritoriul Romaniei, formularul DPE se completeaza in calitate de declaratie de plata, odata cu ordinul de plata in lei.

ART. 53

(1) Clientii rezidenti ai institutiilor de credit au obligatia sa completeze formularul “Declaratie de incasare externa (DIE)” pentru orice incasare de la nerezidenti a carei valoare este egala cu ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data incasarii, in cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor. Formularul DIE prezentat in anexa nr. V.2 se completeaza in doua exemplare, dintre care unul pentru institutia de credit si celalalt pentru client.

(2) Persoanele juridice rezidente vor completa formularul DIE si in cazul depunerilor de valuta in numerar la institutiile de credit, daca aceasta provine din incasari de la nerezidenti, numai pentru sumele egale cu ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data depunerii.

ART. 54

Pentru echivalarea in euro a altor monede, in vederea determinarii pragului de 50.000 euro, se utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara datei ordonarii platii, respectiv creditarii contului.

ART. 55

Raspunderea pentru corectitudinea datelor si informatiilor completate in formularele DPE si DIE revine clientilor institutiilor de credit, titulari ai operatiunilor respective. Institutiile de credit au obligatia sa urmareasca completarea corecta a formularelor DPE si DIE de catre clienti.

ART. 56

(1) Institutiile de credit au obligatia sa raporteze la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, in formatul electronic si structura stabilite de Banca Nationala a Romaniei:

a) datele si informatiile cuprinse in formularele DPE si DIE; raportarea se va efectua lunar, pana la data de 12 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea;

b) totalitatea incasarilor si platilor in nume si in cont propriu efectuate in raport cu nerezidentii (cu exceptia schimbului valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghiseele proprii), soldurile activelor si pasivelor financiare pe termen scurt in relatie cu nerezidentii, transferurile neutre, precum si valoarea agregata a tranzactiilor, efectuate in numele si in contul clientilor, in valoare mai mica de 50.000 euro sau echivalent la data tranzactiei, in conformitate cu listele de indicatori prevazute in anexa nr. V.3; raportarea se va efectua lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.

(2) Institutiile de credit au obligatia sa raporteze schimbul valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghiseele proprii, in conformitate cu prevederile art. 59.

(3) Institutiile de credit au obligatia sa notifice investitiile directe in strainatate in conformitate cu prevederile art. 61.

(4) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat atat operatiunile proprii de natura balantei de plati, cat si pe cele ale cooperativelor din retea.

ART. 57

Datele transmise letric si electronic la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in conformitate cu anexa nr. V.4, respectiv de catre Ministerul Finantelor Publice, in conformitate cu anexa nr. V.5, se integreaza in balanta de plati.

ART. 58

Rezidentii care realizeaza operatiuni nemonetare au obligatia sa raporteze letric aceste tranzactii la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, prin completarea si transmiterea anexei nr. V.6.

ART. 59

Rezidentii care efectueaza schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, in conformitate cu reglementarile in vigoare, au obligatia raportarii acestor tranzactii la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. V.7; datele se transmit in formatul electronic comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

ART. 60

(1) Persoanele juridice rezidente care au conturi deschise in strainatate au obligatia sa raporteze letric la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica tranzactiile efectuate prin aceste conturi; raportarea se va efectua lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. V.8.

(2) Obligatia de raportare pentru ambasade, consulate si alte reprezentante ale Romaniei in strainatate, precum si pentru entitatile din strainatate ce apartin persoanelor juridice romane, fara a avea statut de rezident in strainatate, revine persoanei juridice rezidente de care acestea apartin.

(3) Institutiile de credit nu raporteaza in baza prezentului articol.

ART. 61

(1) Persoanele juridice si fizice rezidente care detin cel putin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sau detin entitati fara personalitate juridica (sucursale) inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate sunt considerate investitori directi in strainatate si au obligatia notificarii acestei investitii directe la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica.

(2) Notificarea investitiei se va efectua prin completarea si transmiterea letrica a formularului prezentat in anexa nr. V.9, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra a cel putin 10% din capitalul social subscris al companiei nerezidente respective sau de la infiintarea sucursalei in strainatate.

 

CAPITOLUL VII

Operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 62

Prevederile prezentului capitol se aplica persoanelor fizice si juridice rezidente, care au incheiat contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung.

ART. 63

Constituie operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung, daca nu sunt operatiuni de natura datoriei publice externe, urmatoarele operatiuni:

a) credite si imprumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenti de la nerezidenti, constand in finantari rambursabile pe baza contractuala, cum ar fi creditul/imprumutul financiar standard, creditul sindicalizat, linia de finantare, operatiunile de leasing financiar, creditul ipotecar si de consum si altele asimilate acestora;

b) credite legate de comertul international, cu termen mai mare de un an, primite de rezidenti de la nerezidenti, respectiv credite contractate in cadrul operatiunilor de comert international cu bunuri si servicii, inclusiv efectuarea platilor in rate, pe faze de executie, la solicitarea furnizorilor de bunuri si servicii sau efectuarea platilor la un anumit termen de la livrarea bunului/prestarea serviciului, indiferent daca s-au emis sau nu efecte de comert, rescadentarea unor astfel de plati, precum si finantarea unor astfel de credite de catre un tert;

c) tranzactionarea primara a titlurilor de credit cu scadenta la emisiune mai mare de un an (obligatiuni si alte instrumente financiare cu venit fix) emise de rezidenti pe o piata de capital si achizitionate de nerezidenti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatii de raportare

 

ART. 64

(1) Persoanele juridice si fizice rezidente care au incheiat contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung au obligatia sa notifice operatiunile respective prin transmiterea la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica a formularului F1 “Notificare la Banca Nationala a Romaniei”, prevazut in anexa nr. VI.1, si a formularului F2 “Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de dobanda si comisioane”, prevazut in anexa nr. VI.2, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului.

(2) Persoanele juridice si fizice rezidente care, potrivit alin. (1), au notificat operatiuni valutare de capital au in continuare obligatia notificarii la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica a schimbarii sediului social, rezilierii contractului si a modificarii, fata de notificarea initiala, a creditorului, a debitorului si a valorii creditului, pe toata durata derularii operatiunii notificate, prin transmiterea, in termen de 15 zile, a unui formular F1 completat in mod corespunzator. Schimbarea de debitor se notifica de catre debitorul cedent, noul debitor preluand in continuare obligatiile de notificare sau de raportare in legatura cu angajamentul extern respectiv.

(3) Pentru elaborarea de statistici privind datoria privata externa a Romaniei, institutiile de credit (banci, sucursale ale bancilor straine, case centrale ale cooperativelor de credit) au obligatia sa transmita trimestrial la Banca Nationala a Romaniei – Directia Statistica, pana in data de 15 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, in format electronic, situatia clientilor rezidenti care deruleaza operatiuni de aceasta natura fara a avea numar alocat din Registrul datoriei private externe, identificator statistic atribuit de Banca Nationala a Romaniei in baza notificarii conform alin. (1) (situatie prevazuta in anexa nr. VI.4).

ART. 65

(1) Persoanele juridice si fizice rezidente selectionate de catre Banca Nationala a Romaniei, pe criterii de esantionare statistica, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a Romaniei, la solicitarea letrica a Bancii Nationale a Romaniei – Directia statistica, au obligatia sa raporteze date privind derularea acestor operatiuni. Raportarea se va efectua potrivit formularului F3 “Raportare statistica privind operatiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung”, prevazut in anexa nr. VI.3.

(2) Persoanele juridice si fizice rezidente mentionate la alin. (1) vor notifica la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, in termen de 15 zile de la producerea lor, toate modificarile survenite in “Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de dobanda si comisioane” fata de situatia notificata initial, prin transmiterea a cate unui nou formular F2 ori de cate ori survin astfel de modificari.

ART. 66

Persoanele juridice si fizice rezidente care, la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se afla in curs de raportare la Banca Nationala a Romaniei a operatiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligatia continuarii raportarii statistice.

ART. 67

Raspunderea pentru corectitudinea datelor si informatiilor transmise revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operatiunea de natura datoriei private externe.

 

CAPITOLUL VIII

Structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor clientilor nebancari neguvernamentali

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 68

Prevederile prezentului capitol se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit, persoane juridice straine, si reglementeaza metodologia de determinare si raportare la Banca Nationala a Romaniei a statisticilor privind structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor clientilor nebancari neguvernamentali ai institutiilor de credit.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii specifice

 

ART. 69

(1) Categoriile de credite prevazute in anexa nr. VII sunt definite la art. 6 lit. b).

(2) Categoriile de depozite prevazute in anexa nr. VII sunt definite la art. 7 lit. a).

(3) Creditele si depozitele se refera la rezidenti si nerezidenti, astfel cum sunt definiti la art. 2.

(4) Sectoarele institutionale in care se clasifica clientii institutiilor de credit sunt definite la art. 4. Pozitia alte sectoare institutionale din anexa nr. VII include: alti intermediari financiari, auxiliari financiari, societati de asigurare si fonduri de pensii, fonduri de piata monetara si institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

ART. 70

In vederea intocmirii raportarii Structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor clientilor nebancari neguvernamentali, institutiile de credit aplica urmatoarele reguli:

a) pentru fiecare indicator din anexa nr. VII se inregistreaza soldul bilantier din ultima zi bancara a lunii pentru care se intocmeste raportarea;

b) pentru credite si depozite se inregistreaza numai principalul;

c) creditele si depozitele denominate in alte monede sunt transformate in echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara a lunii pentru care se intocmeste raportarea;

d) creditele curente sunt creditele aflate in derulare in ultima zi bancara a lunii pentru care se intocmeste raportarea si care nu inregistreaza intarzieri la plata;

e) creditele restante, definite conform art. 9 lit. s), nu includ pozitii extrabilantiere. Sunt considerate restante creditele care in ultima zi bancara a lunii pentru care se intocmeste raportarea inregistreaza intarzieri la plata de cel putin o zi;

f) disponibilitatile la vedere sunt asimilate depozitelor overnight, astfel cum sunt definite la art. 7 lit. a1);

g) repartizarea pe judete a creditelor si depozitelor se realizeaza pe criteriul apartenentei teritoriale a unitatii institutiei de credit.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatii de raportare

 

ART. 71

(1) Institutiile de credit raporteaza Bancii Nationale a Romaniei date si informatii privind Structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor clientilor nebancari neguvernamentali conform structurii prevazute in anexa nr. VII.

(2) Datele raportate Bancii Nationale a Romaniei conform alin. (1) se refera la activitatea tuturor unitatilor operative de pe teritoriul national ale institutiilor de credit si se transmit lunar, in format electronic, pana cel mai tarziu in data de 20 a lunii urmatoare lunii pentru care se intocmeste raportarea. In cazul in care data-limita pana la care se transmite raportarea este o zi nebancara, raportarea se transmite cel mai tarziu in ultima zi bancara anterioara acesteia.

ART. 72

(1) Institutiile de credit au obligatia sa retransmita datele statistice in cazul in care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificari sau se constata erori in datele transmise anterior.

(2) Retransmiterile vor fi insotite de note explicative.

 

TITLUL II

Raportarea de date in scopul monitorizarii tranzactiilor de pe piata monetara/valutara

 

CAPITOLUL I

Raportarea de date privind tranzactii efectuate pe piata monetara si valutara interbancara si tranzactii cu instrumente financiare derivate

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 73

Prezentul titlu stabileste structura si modul de raportare a:

a) tranzactiilor efectuate pe piata valutara interbancara;

b) operatiunilor de atragere si plasare de depozite efectuate pe piata monetara interbancara;

c) tranzactiilor cu instrumente financiare derivate avand ca suport rata dobanzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobanzii si optiuni pe rata dobanzii) efectuate pe piete la buna intelegere;

d) tranzactiilor cu optiuni avand ca suport cursul de schimb al monedei nationale si swap-urilor valutare pe rata dobanzii efectuate pe piete la buna intelegere.

ART. 74

Institutiile de credit, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, denumite in continuare entitati raportoare, au obligatia de raportare a datelor prevazute la art. 73 astfel:

a) entitatile raportoare care actioneaza ca intermediar pe piata valutara interbancara cu indeplinirea conditiilor prevazute in Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2005 privind functionarea pietei valutare interbancare, cu modificarile ulterioare – pentru: tranzactiile efectuate pe piata valutara interbancara, tranzactiile cu optiuni avand ca suport cursul de schimb al monedei nationale si swap-urile valutare pe rata dobanzii efectuate pe piete la buna intelegere;

b) entitatile raportoare care efectueaza operatiuni pe piata monetara interbancara cu indeplinirea conditiilor prevazute in Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare, cu modificarile si completarile ulterioare – pentru operatiunile de atragere si plasare de depozite pe piata monetara interbancara;

c) bancile, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine – pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate avand ca suport rata dobanzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobanzii si optiuni pe rata dobanzii) efectuate pe piete la buna intelegere.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitiile termenilor de baza

 

ART. 75

Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentului titlu au urmatoarele semnificatii:

a) piata monetara interbancara – are semnificatia prevazuta in Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) piata valutara interbancara – are semnificatia prevazuta in Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2005, cu modificarile ulterioare;

c) piete la buna intelegere (over-the-counter – OTC) – piete pe care se negociaza instrumente financiare derivate si care nu indeplinesc conditiile necesare pentru a fi incadrate in categoria pietelor organizate si a pietelor asimilate pietelor organizate; contractele tranzactionate over-the-counter nu sunt standardizate;

d) operatiuni de atragere si plasare de depozite pe piata monetara interbancara – operatiunile efectuate conform Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) tranzactii valutare, operatiuni la vedere (spot), operatiuni la termen (forward), operatiuni swap – au semnificatia prevazuta in Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2005, cu modificarile ulterioare;

f) forward rate agreement (FRA) – contract incheiat intre doua parti avand ca obiect plata la o data prestabilita a unui volum de dobanda calculat in functie de o suma notionala in moneda nationala; volumul de dobanda reprezinta diferenta dintre valoarea platita de cumparator (rezultata prin aplicarea asupra sumei notionale a unei rate de dobanda fixa convenita) si valoarea incasata de acesta (rezultata prin aplicarea ratei dobanzii practicate pe piata in acel moment);

g) swap pe rata dobanzii – contract incheiat intre doua parti avand ca obiect plata pe parcursul unei perioade prestabilite a unor volume de dobanda calculate in functie de o suma notionala in moneda nationala; volumele de dobanda se calculeaza periodic ca diferenta intre valorile rezultate prin aplicarea asupra sumei notionale a doua rate de dobanda convenite, cel putin una dintre acestea fiind variabila;

h) optiune pe rata dobanzii – contract incheiat intre doua parti prin plata unei prime care ii confera cumparatorului dreptul de a incasa sau de a plati un volum de dobanda calculat in functie de o suma notionala in moneda nationala, la o data prestabilita (optiune de tip european) sau pe parcursul unei perioade convenite (optiune de tip american).

i) cap pe rata dobanzii – contract incheiat intre doua parti prin plata unei prime care ii confera cumparatorului dreptul de a incasa un volum de dobanda calculat in functie de o suma notionala in moneda nationala, atunci cand rata de dobanda variabila este mai mare decat rata de dobanda fixa convenita;

j) floor pe rata dobanzii – contract incheiat intre doua parti prin plata unei prime care ii confera cumparatorului dreptul de a incasa un volum de dobanda calculat in functie de o suma notionala in moneda nationala, atunci cand rata de dobanda variabila este mai mica decat rata de dobanda fixa convenita;

k) optiune pe cursul de schimb al monedei nationale – contract incheiat intre doua parti prin plata unei prime, care ii confera cumparatorului dreptul de a cumpara (in cazul optiunii “call”) sau de a vinde (in cazul optiunii “put”), la o data prestabilita (optiune de tip european) ori pe parcursul unei perioade convenite (optiune de tip american), o anumita suma in devize la o valoare convenita a cursului de schimb al monedei nationale;

I) swap valutar pe rata dobanzii (currency swap) – contract incheiat intre doua parti avand ca obiect plata unor volume de dobanda calculate periodic prin aplicarea unor rate de dobanda convenite asupra a doua sume, din care una in moneda nationala si una in devize; contractul poate sau nu sa prevada si transferul efectiv intre parti al celor doua sume, la un curs de schimb agreat, si, respectiv, inversarea acestei operatiuni la data scadentei contractului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatii de raportare

 

ART. 76

Entitatile raportoare au obligatia sa transmita Bancii Nationale a Romaniei datele/informatiile privind tranzactiile prevazute la art. 73 prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei (SIRBNR), dupa cum urmeaza:

a) pentru tranzactiile efectuate pe piata valutara interbancara – in fiecare zi bancara, pana la ora 9,15, pentru tranzactiile valuta contra monedei nationale din ziua bancara precedenta, si pana la ora 11,00, pentru tranzactiile valuta contra valuta din ziua bancara precedenta;

b) pentru operatiunile de atragere si plasare de depozite pe piata monetara interbancara – in fiecare zi bancara, pana la ora 17,00, pentru tranzactiile din ziua curenta;

c) pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate avand ca suport rata dobanzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobanzii si optiuni pe rata dobanzii) efectuate pe piete la buna intelegere – in fiecare zi bancara, intre orele 10,00 – 11,00, pentru tranzactiile din ziua bancara precedenta;

d) pentru tranzactii cu optiuni avand ca suport cursul de schimb al monedei nationale si swap-uri valutare pe rata dobanzii efectuate pe piete la buna intelegere – in fiecare zi bancara, intre orele 10,00 – 11,00, pentru tranzactiile din ziua bancara precedenta.

ART. 77

Transmiterea datelor se realizeaza in format XML, conform structurii de raportare prevazute in anexele nr. VIII.1 – VIII.8 si regulilor de sistem stabilite si puse la dispozitia entitatilor raportoare – prin intermediul SIRBNR – de Banca Nationala a Romaniei.

 

TITLUL III

Raportarea de date si informatii in scopul monitorizarii activitatii de plati

 

CAPITOLUL I

Raportarea de date si informatii statistice referitoare la plati, instrumente de plata, sisteme de plati, sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 78

(1) Prezentul titlu stabileste structura si modul de raportare a datelor si informatiilor statistice privind platile, operatiunile cu instrumente de plata si cele cu instrumente financiare si se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane, sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit persoane juridice straine, denumite in continuare institutii de credit, institutiilor de plata persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de plata straine inscrise in Registrul institutiilor de plata tinut de Banca Nationala a Romaniei, denumite in continuare institutii de plata, institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane, sucursalelor din Romania ale institutiilor emitente de moneda electronica, denumite in continuare institutii emitente de moneda electronica, precum si Trezoreriei Statului, Companiei Nationale “Posta Romana” – S.A., denumita in continuare Posta Romana, administratorilor de sisteme de plati si administratorilor de sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, precum si depozitarilor centrali si contrapartilor centrale pentru activitatea lor in legatura cu sistemele de decontare cu instrumente financiare.

(2) Indicatorii raportati de institutiile prevazute la alin. (1) sunt prezentati in anexele nr. IX.1 – IX.3 si X.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitiile termenilor de baza

 

ART. 79

(1) In intelesul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) actiuni – valori mobiliare care stabilesc proprietatea asupra unei parti din firma/afacere, de exemplu actiuni tranzactionabile pe burse de valori (actiuni listate sau actiuni cotate), actiuni necotate sau nelistate si alte forme de active de acest tip. Actiunile includ recipise de depozit si actiuni/parti in fonduri de investitii. Uzual, actiunile sunt purtatoare de venit sub forma dividendelor;

b) alte instrumente financiare derivate – orice alte instrumente financiare derivate, altele decat contractele futures si contractele cu optiuni;

c) alte valori mobiliare – orice alte valori mobiliare negociabile, de exemplu warantele;

d) altii – alti participanti (de exemplu, dealeri si brokeri in cazul anexei nr. IX.2);

e) alti intermediari financiari – societati si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara (exclusiv cele furnizate de institutiile financiare monetare);

f) auxiliari financiari – societati si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta in exercitarea de activitati financiare auxiliare;

g) banca centrala – o institutie care, in baza legii, este responsabila de politica monetara a unui stat sau a unei zone specifice. Bancile centrale nationale si Banca Centrala Europeana sunt considerate banci centrale;

h) clienti ai institutiilor financiare monetare care nu sunt institutii financiare monetare – persoane fizice sau juridice care nu fac parte din categoria institutiilor financiare monetare. Aceasta categorie cuprinde autoritati publice centrale, alti intermediari financiari si auxiliari financiari, societati de asigurare, fonduri de pensii, societati nefinanciare, gospodariile populatiei si institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei;

i) contract futures – un instrument financiar, respectiv un contract standardizat, care stabileste obligatia detinatorului de a cumpara/vinde o cantitate specificata dintr-un activ, care poate fi o valoare mobiliara, o valuta, o marfa, la un pret predeterminat la o data viitoare;

j) contract cu optiuni – un instrument financiar, respectiv un contract standardizat, care ofera detinatorului dreptul, nu obligatia, sa cumpere/sa vanda o cantitate specificata dintr-un activ, care poate fi o valoare mobiliara, o valuta, o marfa la un pret predeterminat (pana) la o data viitoare;

k) contraparte centrala (CCP) – o entitate care se interpune intre partile care au incheiat o tranzactie, actionand in calitate de cumparator pentru orice vanzator si in calitate de vanzator pentru orice cumparator pentru un set specific de contracte;

l) depozitar central (CSD) – o entitate care tine si administreaza valori mobiliare sau alte active financiare, tine conturile emitentilor si asigura procesarea tranzactiilor prin inregistrari contabile. Activele pot exista fizic, in forma materiala (dar imobilizate in/la depozitarul central) sau dematerializate, in forma inregistrarilor electronice;

m) gospodariile populatiei – persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri si servicii, care folosesc aceeasi locuinta, utilizeaza in comun o parte sau totalitatea veniturilor si a patrimoniului, consuma in colectiv bunuri si servicii si, eventual, produc bunuri si/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final;

n) institutii de credit – institutii avand semnificatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

o) institutii emitente de moneda electronica – institutii avand semnificatia prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica;

p) institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei – persoane juridice care servesc gospodariile populatiei, furnizand bunuri si servicii nedestinate pietei;

q) institutii de plata – institutii avand semnificatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

r) institutii financiare monetare – institutii de credit, precum si toate celelalte institutii financiare rezidente a caror activitate consta in atragerea de depozite sau substitute de depozite de la entitati, altele decat institutiile financiare monetare, si care acorda credite si/sau efectueaza plasamente in instrumente financiare in cont propriu. Aceasta categorie cuprinde Banca Nationala a Romaniei ca banca centrala, institutii de credit si alte institutii financiare monetare (fonduri ale pietei monetare);

s) instrumente financiare derivate bazate pe active financiare (Financial derivatives) – instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi o valoare mobiliara, o valuta, o rata de dobanda etc.;

t) instrumente financiare derivate bazate pe (active) marfuri (Commodity derivatives) – instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi un produs agricol, energie, gaz etc.;

u) moneda electronica – are semnificatia prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 127/2011;

v) national – localizat in tara in care se afla depozitarul central/contrapartea centrala. Un participant direct din afara tarii in care se afla depozitarul central, care are o sucursala in tara depozitarului central, va fi tratat ca participant national. Similar, un membru compensator inregistrat in afara tarii in care se afla contrapartea centrala, care participa la un sistem avand contraparte centrala printr-o sucursala in tara in care se afla contrapartea centrala, trebuie tratat ca un membru compensator national. Daca o contraparte centrala care este inregistrata in tara x are o sucursala in tara y, atunci membrii compensatori inregistrati in tara y trebuie tratati ca membri compensatori nationali;

w) nonnational – nelocalizat in tara in care se afla depozitarul central/contrapartea centrala.

NOTA:

Un membru compensator inregistrat in afara tarii, care participa intr-un sistem avand contraparte centrala printr-o sucursala in tara in care se afla contrapartea centrala, trebuie tratat ca un membru compensator national. Daca o contraparte centrala care este inregistrata in tara x are o sucursala in tara y, atunci membrii compensatori inregistrati in tara y trebuie tratati ca membri compensatori nationali;

x) obligatiuni (Bonds) – valori mobiliare de indatorare cu maturitate mai mare de un an;

y) over the counter (OTC) – o metoda de tranzactionare a valorilor mobiliare care nu implica o piata reglementata sau o bursa de valori, participantii tranzactionand direct;

z) repo – un angajament de a vinde o cantitate specificata dintr-un activ si de a o (re)cumpara la un pret predeterminat la o data viitoare sau la cerere;

aa) societati de asigurare si fonduri de pensii – societati si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din reciprocitatea riscurilor;

bb) valoare mobiliara de indatorare – o promisiune a emitentului (imprumutatului) de a plati integral sau in mai multe rate detinatorului (imprumutatorului) la o data viitoare specificata sau la date viitoare specificate. Uzual, asemenea valori mobiliare sunt purtatoare de dobanda (cupon) si/sau sunt vandute cu discount, iar valoarea nominala va fi platita la maturitate. Valorile mobiliare de indatorare includ obligatiuni (inclusiv cele convertibile), valori mobiliare de tip “stripped” si valori mobiliare de indatorare pe termen scurt;

cc) valori mobiliare de indatorare pe termen scurt (Short-term paper) – valori mobiliare de indatorare cu maturitate de un an sau mai mica de un an.

(2) Urmatorii termeni si expresii au semnificatiile prevazute de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente: cardul emis de o institutie de credit, cardul emis de o institutie de plata, cardul de comerciant, cardul co-branded, cardul hibrid, codul de identificare al emitentului (Issuer Identification Number – IIN), codul personal de identificare aferent unui card (Personal Identification Number – PIN), comerciantul acceptant, detinatorul, emitentul, institutia acceptanta, imprinter, instrumentul de plata electronica, instrumentul de plata cu acces la distanta, instrumentul de plata la distanta tip internet-banking, instrumentul de plata la distanta tip home-banking, instrumentul de plata la distanta tip mobile-banking, procesatorul, terminalele, utilizatorul.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatii de raportare

 

ART. 80

(1) In vederea monitorizarii activitatii de plati cu instrumente de plata electronica, emitentii raporteaza Bancii Nationale a Romaniei – Directia stabilitate financiara indicatorii prevazuti in anexa nr. X, relevanti pentru activitatea pe care o desfasoara, mai putin pozitiile 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 70 si 71, care vor fi raportate de catre institutiile acceptante. Indicatorii prevazuti in anexa nr. X, avand o frecventa de raportare lunara/trimestriala, se raporteaza Bancii Nationale a Romaniei trimestrial, pana cel tarziu la data de 15 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza raportarea. In cazul indicatorilor cu frecventa de raportare lunara, se raporteaza trimestrial Bancii Nationale a Romaniei date aferente celor 3 luni ale trimestrului.

(2) Institutiile de credit, institutiile de plata, institutiile emitente de moneda electronica, Trezoreria Statului, Posta Romana si administratorii de sisteme de plati raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, anual, pana cel tarziu la data de 10 mai a fiecarui an pentru anul precedent, indicatorii prevazuti in anexa nr. IX.1, dupa cum urmeaza:

a) institutiile de credit raporteaza indicatorii din tabelele 1 si 2;

b) institutiile de plata raporteaza indicatorii relevanti din tabelele 1 si 2 in functie de natura activitatii desfasurate;

c) institutiile emitente de moneda electronica raporteaza indicatorii relevanti din tabelele 1 si 2 in functie de natura activitatii desfasurate;

d) Posta Romana si Trezoreria Statului raporteaza indicatorii relevanti din tabelele 1 si 2 in functie de natura activitatii desfasurate;

e) administratorii de sisteme de plati raporteaza indicatorii din tabelele 3 si 4.

(3) Administratorii de sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, respectiv depozitarii centrali si contrapartile centrale, au obligatia sa transmita Bancii Nationale a Romaniei – Directia stabilitate financiara, anual, pana cel mai tarziu la data de 10 februarie a fiecarui an pentru anul precedent, datele solicitate conform structurilor prevazute in anexele nr. IX.2 si IX.3, dupa caz.

(4) Termenele stabilite mai sus pot fi modificate de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv la solicitarea Bancii Centrale Europene.

 

CAPITOLUL II

Raportarea de date statistice referitoare la tranzactiile efectuate prin conturile de corespondent

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 81

Prezentul capitol se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine, denumite in continuare institutii de credit

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitiile termenilor de baza

 

ART. 82

In intelesul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) aranjament de cont de corespondent – aranjament de plata in care o institutie de credit, denumita corespondent, deschide in evidentele sale un cont pentru alta institutie de credit, denumita repondent, si furnizeaza repondentului, prin intermediul acestui cont, servicii constand in executarea de plati si alte servicii conexe. Aranjamentele de cont de corespondent prin care institutiile de credit isi furnizeaza reciproc servicii de plati si alte servicii implica utilizarea conturilor de corespondent de tip cont nostro si/sau cont loro;

b) cont nostro – contul deschis in evidentele corespondentului pe numele repondentului;

c) cont loro – contul deschis in evidentele corespondentului pe numele repondentului; din perspectiva repondentului acest cont este un cont “nostro”;

d) credit intraday – credit acordat de catre corespondent repondentului pe parcursul zilei de operare a respectivului corespondent, a carui rambursare trebuie sa aiba loc cel mai tarziu la sfarsitul zilei de operare in care a fost acordat creditul;

e) credit overdraft – credit acordat de catre corespondent repondentului, a carui scadenta este dupa sfarsitul zilei de operare a respectivului corespondent urmatoare celei in care a fost acordat creditul, precum si credite intraday nerambursate si transformate in credite overdraft;

f) credit overnight – credit acordat de catre corespondent repondentului, a carui scadenta este stabilita de catre corespondent, dar nu mai tarziu de sfarsitul zilei de operare a corespondentului urmatoare celei in care a fost acordat creditul;

g) zi de operare – zi calendaristica pe durata careia se furnizeaza servicii de corespondent bancar, conform programului stabilit prin aranjamentul de cont de corespondent.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatii de raportare

 

ART. 83

(1) Institutiile de credit pot incheia aranjamente de cont de corespondent in lei.

(2) In cazul aranjamentelor de cont de corespondent in lei incheiate intre institutiile de credit participante la sistemele de plati din Romania, institutiile de credit care au calitatea de corespondent au obligatia raportarii datelor statistice conform anexei nr. XI.1, individual, pe fiecare repondent.

(3) In cazul aranjamentelor de cont de corespondent in lei incheiate intre institutii de credit participante la sistemele de plati din Romania si institutii de credit care nu au aceasta calitate, institutiile de credit participante la sistemele de plati au obligatia raportarii datelor statistice, conform anexelor nr. XI.1 si XI.2, individual, pe fiecare repondent, respectiv corespondent.

(4) Raportarea datelor statistice se efectueaza trimestrial, in termen de 15 zile de la data incheierii fiecarui trimestru.

ART. 84

Datele statistice vor fi raportate Bancii Nationale a Romaniei prin intermediul Sistemului informatic de raportare – SIRBNR, cu respectarea prevederilor Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

TITLUL IV

Sanctiuni si dispozitii finale

 

ART. 85

Nerespectarea dispozitiilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 93/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 127/2011.

ART. 86

Anexele nr. I – XI fac parte integranta din prezentul regulament.

ART. 87

Banca Nationala a Romaniei asigura confidentialitatea datelor si informatiilor obtinute in baza prezentului regulament, in conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004.

ART. 88

(1) Prezentul regulament intra in vigoare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga:

a) Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 851 din 10 decembrie 2009;

b) Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobanzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodarii si societati nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 854 din 9 decembrie 2009;

c) Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2007 privind raportarea statistica a activelor si pasivelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 4 octombrie 2007;

d) Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 26/2006 privind raportarea statistica a datelor pentru elaborarea balantei de plati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare;

e) Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2002 privind raportarea statistica la Banca Nationala a Romaniei a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 25 septembrie 2002, cu modificarile ulterioare;

f) Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2006 privind raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate avand ca suport rata dobanzii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 909 din 8 noiembrie 2006;

g) Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutara interbancara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.120 din 29 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) art. I din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2007 pentru modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutara interbancara si a Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 463 din 10 iulie 2007;

i) Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/2006 privind raportarea tranzactiilor cu optiuni avand ca suport cursul de schimb al monedei nationale si a swap-urilor valutare pe rata dobanzii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 909 din 8 noiembrie 2006;

j) Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 privind raportarea de date si informatii statistice referitoare la plati, sisteme de plati si sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 564 din 16 august 2007;

k) Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2009 privind raportarea tranzactiilor efectuate prin conturile de corespondent si abrogarea unor acte normative care impun restrictii in utilizarea acestor conturi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 1 iulie 2009;

l) art. 41 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close