Reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice

In M. Of. nr. 73 din 30 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice.

Din cuprins.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Se aproba formularistica elaborata pentru aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2) – (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale conventiilor de evitare a dublei impuneri, prevazuta in anexele nr. 1 – 4, care fac parte integranta din prezentul ordin, dupa cum urmeaza:

a) “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania” (anexa nr. 1);

b) “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania” (anexa nr. 2);

c) “Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2) – (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………………………, de catre persoanele fizice care sosesc in Romania si care au o sedere mai mare de 183 de zile” (anexa nr. 3);

d) “Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2) – (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si …………………….., de catre persoanele fizice care pleaca din Romania si care au o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile” (anexa nr. 4).

ART. 2

Au obligatia completarii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania” persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

ART. 3

Au obligatia completarii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania” persoanele fizice rezidente in Romania, precum si persoanele fizice nerezidente, care au avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1 lit. a), care pleaca din tara noastra si care vor avea o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile intr-un an calendaristic.

ART. 4

(1) Prin exceptie de la art. 2, nu au obligatia completarii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania” cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular in Romania, cetatenii straini care sunt functionari ori angajati ai unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, cetatenii straini care sunt functionari sau angajati ai unui stat strain in Romania, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor acordurilor speciale la care Romania este parte.

(2) Prin exceptie de la art. 3, nu au obligatia completarii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania” cetatenii romani care lucreaza in strainatate, ca functionari sau angajati ai Romaniei intr-un stat strain.

ART. 5

(1) Formularele prevazute la art. 1 lit. a) si b) vor fi inregistrate de persoanele fizice in cauza, personal sau prin imputernicit, la autoritatea fiscala competenta in a carei raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal, potrivit legii.

(2) Formularele prevazute la art. 1 lit. c) si d) se completeaza, se semneaza si se elibereaza de catre autoritatea fiscala competenta in a carei raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal potrivit legii, in functie de competente.

 

CAPITOLUL II

Criterii de stabilire a rezidentei persoanelor fizice, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri

 

ART. 6

(1) Daca o persoana fizica este considerata rezidenta atat in Romania, cat si intr-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri, atunci rezidenta persoanei fizice se va stabili dupa cum urmeaza:

a) persoana va fi considerata rezidenta numai a statului in care are domiciliul, respectiv locuinta permanenta aflata la dispozitia sa. O locuinta se considera permanenta daca este proprietatea personala a persoanei fizice sau daca aceasta este inchiriata de persoana respectiva;

b) daca aceasta detine o locuinta permanenta aflata la dispozitia sa in ambele state, persoana este considerata rezidenta numai a statului in care isi are centrul intereselor vitale, respectiv in statul cu care relatiile sale personale si economice sunt mai apropiate. Astfel, se acorda atentie familiei sale (sot/sotie, copil/copii, persoane aflate in intretinerea persoanei fizice si care sosesc in Romania impreuna cu aceasta), relatiilor sale economice (angajat al unui angajator roman, implicarea intr-o activitate de afaceri in Romania, conturi la banci in Romania, carduri de credit/debit la banci in Romania), relatiilor sale sociale (membru intr-o organizatie caritabila, religioasa, participari la activitati culturale sau de alta natura). Daca o persoana fizica ce detine o locuinta intr-un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate cu Romania si detine, in proprietate sau inchiriata, si o locuinta in Romania in timp ce o pastreaza pe prima, faptul ca pastreaza prima locuinta in statul in care a locuit preponderent, unde a muncit si unde se afla familia sa si toate proprietatile sale, poate impreuna cu alte elemente sa demonstreze ca persoana in cauza si-a pastrat centrul intereselor vitale in celalalt stat si nu in Romania. Acelasi criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este folosit in mod corespunzator si pentru persoanele fizice rezidente care parasesc Romania;

c) daca nu poate fi determinat statul in care persoana are centrul intereselor vitale sau daca respectiva persoana nu detine o locuinta permanenta aflata la dispozitia sa in niciunul dintre state, se considera ca este rezidenta a statului in care aceasta locuieste frecvent. Astfel, se vor avea in vedere sederile pe care le are persoana respectiva in toate locurile din acelasi stat;

d) daca persoana locuieste in mod obisnuit in ambele state sau in niciunul dintre ele, se va considera ca persoana respectiva este rezidenta a statului a carui nationalitate/cetatenie o are;

e) daca persoana are nationalitatea/cetatenia ambelor state sau a niciunuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva aceasta problema pe cale amiabila la nivelul acestora, potrivit articolului “Procedura amiabila” din conventia de evitare a dublei impuneri.

(2) La stabilirea rezidentei se vor avea in vedere si comentariile art. 4 “Rezident” din Modelul conventiei de evitare a dublei impuneri al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

ART. 7

Orice schimbare aparuta, care poate aduce modificari in ceea ce priveste rezidenta fiscala, trebuie adusa la cunostinta organului fiscal de catre persoana fizica in cauza.

 

CAPITOLUL III

Sosirea pe teritoriul Romaniei a persoanelor fizice nerezidente

 

SECTIUNEA 1

Elemente care atesta rezidenta fiscala in Romania, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte elemente care sunt luate in considerare la stabilirea rezidentei fiscale

 

ART. 8

(1) Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei fiscale in Romania a unei persoane fizice care soseste in Romania sunt urmatoarele:

a) domiciliul in Romania;

b) locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane oricand la dispozitia acestuia si a familiei sale;

c) centrul intereselor vitale amplasat in Romania;

d) persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

(2) Pot exista si alte elemente care sunt luate in considerare la stabilirea rezidentei fiscale in Romania sau in statul strain, dar numai impreuna cu elementele mentionate la alin. (1): autovehicul inregistrat in Romania/statul strain; permis de conducere emis de autoritatea competenta din Romania/statul strain; pasaport emis de autoritatea competenta din Romania/statul strain; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania.

ART. 9

(1) Daca o persoana fizica nerezidenta nu face dovada rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui stat cu care Romania nu are incheiata conventie si indeplineste conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, se va considera ca este rezident fiscal in statul roman.

(2) Persoana fizica mentionata la alin. (1), potrivit art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, va fi supusa impozitului pe venit pentru venitul obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care aceasta devine rezident fiscal in Romania.

(3) Persoanei fizice care are in Romania obligatie fiscala integrala i se elibereaza la cerere certificatul de rezidenta fiscala, potrivit pct. 14 din normele de aplicare a titlului V din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, intr-un an fiscal.

 

SECTIUNEA a 2-a

Stabilirea rezidentei fiscale de catre autoritatea fiscala competenta la momentul sosirii persoanelor fizice in Romania

 

ART. 10

Persoana fizica nerezidenta trebuie sa inregistreze la autoritatea fiscala competenta formularul prevazut la art. 1 lit. a), in 30 de zile de la implinirea termenului de 183 de zile de prezenta in Romania.

ART. 11

La formularul prevazut la art. 1 lit. a), persoana fizica nerezidenta va anexa:

a) copia pasaportului, valabil, iar cetatenii Uniunii Europene vor anexa copia pasaportului sau a documentului national de identitate, valabil;

b) certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta a statului strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat, in original sau in copie legalizata, insotite de o traducere autorizata in limba romana.

Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis;

c) documente care atesta existenta unei locuinte in Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane disponibila oricand pentru aceasta persoana si/sau familia sa.

ART. 12

(1) Autoritatea fiscala competenta va analiza indeplinirea conditiilor de rezidenta in functie de situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata, respectiv formularul prevazut la art. 1 lit. a), certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale, conform legislatiei interne a acelui stat, si orice alte documente ce pot sta la baza determinarii rezidentei persoanei fizice.

(2) Autoritatea fiscala competenta, in urma analizei efectuate, va stabili daca persoana fizica nerezidenta pastreaza rezidenta fiscala a celuilalt stat potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri sau va fi persoana fizica rezidenta fiscal in Romania.

(3) Autoritatea fiscala competenta, in termen de 30 de zile de la depunerea formularului prevazut la art. 1 lit. a), va notifica persoana fizica daca aceasta are obligatie fiscala integrala in Romania sau va fi impusa numai pentru veniturile obtinute din Romania. In cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.

(4) In situatia in care, pe baza documentatiei prezentate de persoana fizica pentru stabilirea rezidentei fiscale in Romania, intervin modificari fata de datele inscrise in notificarea emisa de autoritatea fiscala competenta, aceasta va efectua o noua notificare si o va anula pe cea precedenta, pentru corectarea obligatiei fiscale ce ii revine in Romania persoanei fizice respective, pe baza noilor informatii.

(5) Forma si continutul “Notificarii privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2) – (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………………., de catre persoanele fizice care sosesc in Romania si care vor avea o sedere mai mare de 183 de zile” este prezentata in anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL IV

Plecarea de pe teritoriul Romaniei a persoanelor fizice rezidente si nerezidente

 

SECTIUNEA 1

Elemente care atesta rezidenta fiscala in Romania sau in statul strain, potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv a Codului fiscal, dupa caz

 

ART. 13

(1) Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei unei persoane fizice care paraseste Romania sunt urmatoarele:

a) domiciliul din Romania;

b) locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane oricand la dispozitia acestuia si a familiei sale;

c) centrul intereselor vitale amplasat in Romania; faptul ca sotul/sotia, copilul/copiii sau persoanele aflate in intretinerea persoanei nu parasesc Romania impreuna cu aceasta.

(2) Pot exista si alte elemente care sunt luate in considerare la mentinerea rezidentei in Romania, dar numai impreuna cu elementele mentionate la alin. (1): autovehicule inregistrate in Romania/statul strain; permis de conducere emis de autoritatile competente din Romania/statul strain; pasaport emis de autoritatile competente din Romania/statul strain; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania/statul strain pe parcursul perioadei in care sta in strainatate/Romania.

ART. 14

In cazul in care o persoana fizica romana paraseste Romania definitiv si nu mai are domiciliu in tara noastra, rezidenta fiscala obtinuta in alt stat nu va fi afectata de revenirile ocazionale in Romania.

 

SECTIUNEA a 2-a

Stabilirea rezidentei fiscale de catre autoritatea fiscala competenta la momentul plecarii persoanelor fizice din Romania

 

ART. 15

In vederea scoaterii/mentinerii din/in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta, persoana fizica rezidenta in Romania, respectiv persoana nerezidenta au obligatia sa inregistreze cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania formularul prevazut la art. 1 lit. b) la autoritatea fiscala competenta unde a inregistrat formularul prevazut la art. 1 lit. a), daca persoana in cauza nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuintei permanente.

ART. 16

(1) Autoritatea fiscala competenta analizeaza indeplinirea conditiilor de rezidenta in functie de situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata, respectiv formularul prevazut la art. 1 lit. b), orice alte documente ce pot sta la baza determinarii rezidentei persoanei fizice, precum si, dupa caz, certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat.

(2) Autoritatea fiscala competenta, in urma analizei efectuate, stabileste daca persoana fizica rezidenta fiscal in Romania pastreaza rezidenta in tara noastra potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, sau este persoana fizica nerezidenta in Romania.

(3) Autoritatea fiscala competenta, in termen de 15 zile de la depunerea formularului prevazut la art. 1 lit. b), va notifica persoanei fizice daca aceasta are in continuare obligatie fiscala integrala in Romania sau va fi scoasa/mentinuta din/in evidentele fiscale. In cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa in continuare impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.

(4) Forma si continutul “Notificarii privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2) – (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………………………, de catre persoanele fizice care pleaca din Romania si care vor avea o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile” este prezentata in anexa nr. 4.

ART. 17

(1) Daca ulterior inregistrarii formularului prevazut la art. 1 lit. b), persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus mentionat certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea competenta a statului care il considera rezident fiscal sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat, in vederea aplicarii prevederilor conventiei. Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, va continua sa fie considerata rezidenta in Romania, avand obligatie fiscala integrala pana la sfarsitul anului calendaristic in care a facut dovada schimbarii rezidentei fiscale in alt stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.

(2) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care pleaca intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, completeaza formularul prevazut la art. 1 lit. b) si este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care persoana fizica paraseste tara noastra, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici.

(3) Persoana fizica nerezidenta care a avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1 lit. a) si a obtinut pe perioada sederii in Romania rezidenta fiscala in Romania va completa la parasirea teritoriului Romaniei numai formularul prevazut la art. 1 lit. b) si nu va mai face dovada schimbarii rezidentei fiscale intr-un alt stat. Aceasta va fi considerata rezident fiscal in Romania pana la sfarsitul anului calendaristic in care a intervenit schimbarea in urma careia persoana fizica paraseste Romania si completeaza formularul prevazut la art. 1 lit. b), avand si pentru acest an obligatie fiscala integrala in Romania.

(4) Persoana fizica nerezidenta care pe perioada sederii in Romania si-a dovedit rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care a avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1 lit. a) va completa la parasirea teritoriului Romaniei formularul prevazut la art. 1 lit. b).

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 18

(1) Pe parcursul anului 2012 au obligatia completarii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”, prevazut la art. 1 lit. a), si persoanele fizice care au sosit in Romania dupa 1 ianuarie 2009 si care continua sa fie prezente in Romania si dupa 1 ianuarie 2012.

(2) Persoanele fizice nerezidente sosite in tara noastra inainte de 1.01.2009 si care solicita eliberarea “Certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si …………………., pentru persoane fizice rezidente in Romania” au obligatia completarii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”, prevazut la art. 1 lit. a), si totodata sa faca dovada platii impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru categoriile de venituri supuse impozitului in Romania.

ART. 19

Formularistica prevazuta la art. 1 poate fi adaptata in functie de situatia concreta a contribuabilului.

ART. 20

(1) Formularele prevazute in anexele nr. 1 si 2 se difuzeaza gratuit persoanelor fizice de catre unitatile fiscale subordonate sau se pot descarca de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.mfinante.ro

(2) Formularele prevazute in anexele nr. 1 si 2 se depun in format hartie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.

ART. 21

Directia legislatie impozite directe din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala metodologii fiscale, indrumare si asistenta a contribuabililor, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 22

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close