Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2011 privind incheierea, in numele Uniunii Europene, a Acordului monetar dintre Uniunea Europeana si Principatul Monaco

2012/C 23/07

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Decizia Consiliului din 25 februarie 2011 privind modalitatile de renegociere a Acordului monetar dintre Guvernul Republicii Franceze, in numele Comunitatii Europene, si Guvernul Altetei Sale Serenisime Printul de Monaco [1], in special articolul 4,

intrucat:

(1) La 26 decembrie 2001 a fost incheiat Acordul monetar dintre Guvernul Republicii Franceze, in numele Comunitatii Europene, si Guvernul Altetei Sale Serenisime Printul de Monaco [2] (denumit in continuare “acordul”).

(2) In concluziile sale din 10 februarie 2009, Consiliul a invitat Comisia sa revizuiasca functionarea acordurilor monetare existente si sa analizeze posibilitatea unor cresteri ale plafoanelor la emisiunile de moneda.

(3) In Comunicarea privind functionarea acordurilor monetare cu Principatul Monaco (denumit in continuare “Monaco”), San Marino si Vatican, Comisia a concluzionat ca acordul monetar, in forma sa actuala, trebuie modificat, in vederea asigurarii unei abordari mai coerente in ceea ce priveste relatiile dintre Uniune si tarile care au semnat un acord monetar.

(4) Ca urmare a Deciziei Consiliului din 25 februarie 2011 si, in special, a articolului 4 din aceasta, acordul cu Monaco a fost renegociat cu succes de catre Franta si Comisie in numele Uniunii. Banca Centrala Europeana (BCE) a fost asociata pe deplin la negocieri, aceasta dandu-si acordul cu privire la chestiuni care intra in sfera sa de competenta.

(5) Comisia a prezentat proiectul de acord renegociat Comitetului economic si financiar (CEF) in vederea emiterii unui aviz.

(6) Nici BCE, nici CEF nu considera ca acordul trebuie prezentat Consiliului,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul dintre Uniunea Europeana si Principatul Monaco este aprobat.

Textul acordului este prezentat in anexa I.

Articolul 2

Vicepresedintele responsabil cu afacerile economice si monetare si cu moneda euro este autorizat prin prezenta decizie sa semneze acordul prin care Uniunea Europeana isi asuma obligatii.

Articolul 3

Acordul intra in vigoare la 1 decembrie 2011. Acesta se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta decizie intra in vigoare la 28 noiembrie 2011.

Adoptata la Bruxelles, 28 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Olli Rehn

Vicepresedinte

[1] JO L 81, 29.3.2011, p. 3.

[2] JO L 142, 31.5.2002, p. 59.

————————————————–

ANEXA

ACORD MONETAR

intre Uniunea Europeana si Principatul Monaco

UNIUNEA EUROPEANA, reprezentata de Republica Franceza si Comisia Europeana,

si

PRINCIPATUL MONACO,

intrucat:

(1) La 1 ianuarie 1999, moneda euro a inlocuit moneda nationala a fiecaruia dintre statele membre care participa la cea de a treia etapa a uniunii economice si monetare, printre care si Franta, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998.

(2) Franta si Principatul Monaco erau deja legate prin acorduri bilaterale in materie monetara si bancara de dinainte de crearea monedei euro, in special prin Conventia franco-monegasca din 14 aprilie 1945 referitoare la controlul schimburilor valutare si prin Acordul de buna vecinatate din 18 mai 1963.

(3) Principatul Monaco a fost autorizat sa utilizeze euro ca moneda oficiala incepand din 1 ianuarie 1999 in temeiul Deciziei Consiliului din 31 decembrie 1998 [1].

(4) Uniunea Europeana, reprezentata de Republica Franceza in asociere cu Comisia si BCE, a incheiat la 24 decembrie 2001 un acord monetar cu Principatul Monaco. Acordul de buna vecinatate dintre Republica Franceza si Principatul Monaco a fost actualizat in consecinta.

(5) Pe baza prezentului acord monetar, Principatul Monaco are dreptul sa utilizeze in continuare euro ca moneda nationala si sa acorde calitatea de mijloc legal de plata bancnotelor si monedelor euro. Normele Uniunii Europene enumerate in anexa la prezentul acord se aplica pe teritoriul acestuia in conditiile prevazute de prezentul acord.

(6) Principatul Monaco trebuie sa se asigure ca dispozitiile Uniunii Europene privind monedele si bancnotele euro sunt aplicabile pe teritoriul sau; aceste monede si bancnote trebuie sa beneficieze de protectie adecvata impotriva falsificarii; este important ca Principatul Monaco sa adopte toate masurile necesare pentru a combate falsificarea si pentru a coopera cu Comisia, cu BCE, cu Franta si cu Oficiul European de Politie (Europol) in acest domeniu.

(7) Prezentul acord monetar nu confera niciun drept institutiilor de credit si, dupa caz, nici altor institutii financiare situate pe teritoriul Principatului Monaco in ceea ce priveste libertatea de stabilire si libertatea de a presta servicii in Uniunea Europeana. Acesta nu confera niciun drept institutiilor de credit si, dupa caz, nici altor institutii financiare situate pe teritoriul Uniunii Europene in ceea ce priveste libertatea de stabilire si libertatea de a presta servicii in Principatul Monaco.

(8) Prezentul acord monetar nu obliga in niciun fel BCE si nici bancile centrale nationale sa includa instrumentele financiare ale Principatului Monaco pe lista (listele) de titluri de valoare eligibile pentru operatiunile de politica monetara ale Sistemului European al Bancilor Centrale.

(9) Fara a aduce atingere obligatiilor mentionate la articolul 11 alineatul (6), pe teritoriul Principatului Monaco se afla societati de administrare care desfasoara activitati de gestionare a portofoliului pentru terti sau activitati de transmitere a ordinelor, ale caror servicii sunt reglementate exclusiv de legislatia monegasca. Aceste societati nu pot avea acces la sistemele de plati si la sistemele de decontare si de livrare a titlurilor de valoare.

(10) Pentru a continua legaturile istorice care exista intre Franta si Principatul Monaco si principiile enuntate in Acordul monetar din 24 decembrie 2001, Uniunea Europeana si Principatul Monaco se angajeaza sa coopereze de buna-credinta pentru a garanta implementarea cu eficacitate a prezentului acord, in ansamblul sau.

(11) Se infiinteaza un comitet mixt compus din reprezentanti ai Principatului Monaco, ai Republicii Franceze, ai Comisiei Europene si ai BCE care are ca scop sa verifice aplicarea prezentului acord, sa decida, in conditiile stabilite la articolul 3, plafonul anual pentru emiterea monedelor, sa verifice daca proportia minima de monede care urmeaza a fi introduse la valoarea nominala este adecvata si sa evalueze masurile luate de Principatul Monaco pentru a pune in aplicare legislatia relevanta a Uniunii Europene.

(12) Curtea de Justitie a Uniunii Europene trebuie sa fie organismul responsabil cu solutionarea litigiilor care ar putea rezulta din neexecutarea vreunei obligatii sau din nerespectarea vreunei dispozitii prevazute in prezentul acord, in cazurile in care partile nu au putut sa ajunga in prealabil la un acord,

CONVIN DUPA CUM URMEAZA:

Articolul 1

Principatul Monaco este autorizat sa utilizeze euro ca moneda oficiala in conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1103/97 si (CE) nr. 974/98 modificate. Principatul Monaco da curs legal bancnotelor si monedelor euro.

Articolul 2

Principatul Monaco nu emite bancnote si nici monede, exceptand cazul in care au fost definite conditii de emitere de comun acord cu Uniunea Europeana. Conditiile de emitere a monedelor euro incepand de la 1 ianuarie 2011 sunt stabilite in articolele urmatoare.

Articolul 3

(1) Plafonul anual, exprimat ca valoare, pentru emiterea monedelor euro de catre Principatul Monaco cuprinde:

o parte fixa, al carei cuantum initial pentru 2011 este stabilit la 2340000 EUR;

o parte variabila, corespunzand ca valoare emisiunii medii de monede pe cap de locuitor din Republica Franceza in cursul anului n-1 inmultita cu numarul de locuitori ai Principatului Monaco.

Comitetul mixt poate revizui anual partea fixa pentru a tine seama atat de inflatie – pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum din Franta in cursul anului n-1 –, cat si de eventualele tendinte semnificative care afecteaza piata monedelor euro de colectie.

(2) Principatul Monaco poate, la randul sau, sa emita o moneda comemorativa speciala si/sau monede de colectie cu ocazia evenimentelor importante pentru principat. In cazul in care aceasta emisiune speciala ar genera o emisiune totala superioara plafonului stabilit la alineatul (1), valoarea acestei emisiuni este luata in calcul la utilizarea restului plafonului din anul precedent si/sau este dedusa din plafonul pentru anul urmator.

Articolul 4

(1) Monedele euro emise de Principatul Monaco sunt identice cu cele emise de statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro, in ceea ce priveste valoarea nominala, cursul legal, caracteristicile tehnice, caracteristicile artistice ale fetei comune, precum si caracteristicile artistice comune ale fetei nationale.

(2) Principatul Monaco comunica in prealabil proiectele de fata nationala pentru monedele sale euro Comisiei, care verifica conformitatea acestora cu normele Uniunii Europene.

Articolul 5

Franta pune la dispozitia Principatului Monaco Hôtel de la monnaie din Paris pentru ca acesta sa isi bata moneda, in conformitate cu articolul 18 din Acordul de buna vecinatate dintre Franta si Principatul Monaco din 18 mai 1963.

Articolul 6

(1) Volumul monedelor euro emise de Principatul Monaco se adauga la volumul monedelor emise de Franta, volumul total al emisiunii Frantei urmand a fi supus aprobarii de catre Banca Centrala Europeana in conformitate cu articolul 128 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(2) Cel tarziu la 1 septembrie a fiecarui an, Principatul Monaco comunica Republicii Franceze volumul si valoarea nominala a monedelor euro pe care acesta prevede sa le emita in cursul anului urmator. De asemenea, acesta comunica Comisiei conditiile avute in vedere pentru emiterea monedelor sale.

(3) La semnarea prezentului acord, Principatul Monaco comunica informatiile mentionate la alineatul (2) pentru anul 2011.

(4) Fara a aduce atingere emiterii de monede de colectie, Principatul Monaco pune in circulatie la valoarea nominala cel putin 80 % din monedele euro pe care le emite in fiecare an. Comitetul mixt verifica din cinci in cinci ani caracterul adecvat al proportiei minime de monede care urmeaza a fi introduse la valoarea nominala si poate decide sa o modifice.

Articolul 7

(1) Principatul Monaco poate sa emita monede euro de colectie. Acestea sunt incluse in plafonul anual mentionat la articolul 3. Emiterea de monede euro de colectie de catre Principatul Monaco trebuie sa respecte orientarile Uniunii Europene privind monedele euro de colectie, care prevad in special ca monedele de colectie trebuie sa se distinga de monedele destinate circulatiei prin caracteristicile lor tehnice si artistice, precum si prin denominarile lor.

(2) Monedele de colectie emise de Principatul Monaco nu au curs legal in Uniunea Europeana.

Articolul 8

Principatul Monaco adopta toate masurile necesare pentru a combate falsificarea si pentru a coopera cu Comisia, cu BCE, cu Franta si cu Oficiul European de Politie (Europol) in acest domeniu.

Articolul 9

Principatul Monaco se angajeaza:

(a) sa aplice actele juridice si normele Uniunii Europene enumerate in anexa A care intra sub incidenta articolului 11 alineatul (2) si care sunt aplicate direct de Franta sau dispozitiile adoptate de Franta pentru a transpune aceste acte juridice si aceste norme in conformitate cu modalitatile de la articolul 11 alineatele (2) si (3);

(b) sa adopte masuri echivalente cu actele juridice si normele Uniunii Europene enumerate in anexa B, care se aplica direct de statele membre sau pe care acestea le transpun, in conformitate cu modalitatile de la articolul 11 alineatele (4)-(6), in domeniile urmatoare:

– legislatie financiar-bancara, precum si prevenirea spalarii banilor in domeniile si prin modalitatile prevazute la articolul 11;

– prevenirea fraudelor si a falsificarii mijloacelor de plata in numerar si a altor tipuri de mijloace de plata, a medaliilor si a jetoanelor;

(c) sa aplice direct pe teritoriul sau actele juridice si normele Uniunii Europene referitoare la bancnotele si monedele euro, precum si masurile necesare folosirii euro ca moneda unica, adoptate in temeiul articolului 133 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, exceptand cazul in care exista dispozitii contrare explicite prevazute in prezentul acord. Prin intermediul Comitetului mixt, Comisia informeaza permanent autoritatile monegasce cu privire la lista actelor si a normelor in cauza.

Articolul 10

(1) Institutiile de credit si, dupa caz, celelalte institutii financiare autorizate sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Principatului Monaco pot, in conditiile prevazute la articolul 11, sa participe la sistemele de decontare interbancare, precum si la sistemele de plati si de decontare a titlurilor de valoare din Uniunea Europeana in aceleasi conditii ca institutiile de credit si, dupa caz, ca celelalte institutii financiare situate pe teritoriul Frantei, cu conditia sa indeplineasca conditiile prevazute pentru accesul la aceste sisteme.

(2) Institutiile de credit si, dupa caz, celelalte institutii financiare situate pe teritoriul Principatului Monaco se supun, in conditiile prevazute la articolul 11, acelorasi metode adoptate de Banque de France (Banca Frantei) pentru punerea in aplicare a dispozitiilor stabilite de BCE in materie de instrumente si proceduri de politica monetara, ca institutiile de credit si, dupa caz, institutiile financiare situate pe teritoriul Frantei.

Articolul 11

(1) Actele juridice adoptate de Consiliu in aplicarea articolului 129 alineatul (4) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, coroborat cu articolul 5 alineatul (4), articolul 19 alineatul (1) sau articolul 34 alineatul (3) din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene (denumit in continuare “statutul”), actele adoptate de BCE in aplicarea actelor juridice mentionate anterior adoptate de Consiliu sau in temeiul articolelor 5, 16, 18, 19, 20, 22 sau al articolului 34 alineatul (3) din statut sau actele adoptate de Banque de France (Banca Frantei) pentru implementarea actelor juridice adoptate de BCE se aplica pe teritoriul Principatului Monaco. Aceeasi regula se aplica si eventualelor modificari ale acestor acte.

(2) Principatul Monaco aplica dispozitiile adoptate de Franta pentru transpunerea actelor Uniunii referitoare la activitatea si controlul institutiilor de credit si la prevenirea riscurilor sistemice in sistemele de plati si in sistemele de decontare si de livrare a titlurilor de valoare, care figureaza in anexa A. In acest scop, Principatul Monaco aplica, in primul rand, dispozitiile codului monetar si financiar francez referitoare la activitatea si la controlul institutiilor de credit, precum si textele de reglementare adoptate pentru aplicarea acestora conform dispozitiilor Conventiei franco-monegasce privind controlul schimburilor valutare din 14 aprilie 1945 si conform schimburilor de scrisori de interpretare subsecvente dintre Guvernul Republicii Franceze si Guvernul Altetei Sale Serenisime Printul de Monaco, din 18 mai 1963, din 10 mai 2001, din 8 noiembrie 2005 si din 20 octombrie 2010 referitoare la reglementarile din domeniul bancar si, in al doilea rand, dispozitiile codului monetar si financiar francez referitoare la prevenirea riscurilor sistemice in sistemele de plati si in sistemele de decontare si de livrare a titlurilor de valoare.

(3) Lista textelor care figureaza in anexa A va fi actualizata de Comisie de fiecare data cand apare o modificare a textelor in cauza si de fiecare data cand un text nou va fi adoptat de Uniunea Europeana, tinand seama de data de intrare in vigoare si de transpunere a textelor. Actele juridice si normele enumerate in anexa A se aplica de catre Principatul Monaco imediat ce sunt introduse in dreptul francez, in conformitate cu dispozitiile mentionate la alineatul (2). La fiecare modificare, lista actualizata a textelor este publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).

(4) Principatul Monaco adopta masuri echivalente cu cele adoptate de statele membre pentru aplicarea actelor Uniunii care sunt necesare punerii in aplicare a prezentului acord si care figureaza in anexa B. Comitetul mixt mentionat la articolul 13, printr-o procedura care urmeaza sa fie definita de comitet, examineaza echivalenta dintre masurile adoptate de Monaco si cele pe care statele membre le adopta in aplicarea actelor Uniunii mentionate anterior.

(5) Fara a aduce atingere procedurii prevazute la alineatul (9) din prezentul articol, lista care figureaza in anexa B va fi modificata prin decizie a Comitetului mixt. In acest sens, de indata ce elaboreaza dispozitii legislative noi intr-un domeniu vizat de prezentul acord si daca considera ca aceste dispozitii legislative trebuie sa fie incluse in lista care figureaza in anexa B, Comisia informeaza Principatul Monaco cu privire la acest lucru. Principatul Monaco primeste o copie a documentelor prezentate de institutiile si organismele Uniunii Europene in diferitele etape ale procedurii legislative. Comisia publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) anexa B actualizata.

Comitetul mixt hotaraste, de asemenea, termenele adecvate si rezonabile pentru punerea in aplicare de catre Principatul Monaco a noilor acte juridice si norme adaugate in anexa B.

(6) Principatul Monaco adopta masuri echivalente ca efect cu directivele Uniunii Europene enumerate in anexa B referitoare la combaterea spalarii banilor, in conformitate cu recomandarile Grupului de Actiune Financiara Internationala impotriva spalarii banilor (GAFI). Includerea in anexa B a reglementarilor Uniunii Europene referitoare la combaterea spalarii banilor se decide de la caz la caz de catre Comitetul mixt. Celula de informatii financiare a Principatului Monaco si celulele echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene isi continua activ cooperarea in materie de combatere a spalarii banilor.

(7) Institutiile de credit si, dupa caz, alte institutii financiare si alti agenti raportori aflati pe teritoriul Principatului Monaco se supun sanctiunilor si procedurilor disciplinare aplicate in caz de incalcare a actelor juridice mentionate la alineatele anterioare. Principatul Monaco vegheaza la executarea sanctiunilor impuse de autoritatile competente, in conformitate cu dispozitiile prezentului articol.

(8) Actele juridice mentionate la alineatul (1) din prezentul articol intra in vigoare in Principatul Monaco in aceeasi zi ca in Uniunea Europeana pentru cele care sunt publicate in JOUE si in aceeasi zi ca in Franta pentru cele care sunt publicate in Jurnalul Oficial al Republicii Franceze (JORF). Actele juridice cu aplicabilitate generala mentionate la alineatul (1) din prezentul articol nepublicate in JOUE si nici in JORF intra in vigoare incepand din momentul in care sunt comunicate autoritatilor monegasce. Actele cu aplicabilitate individuala mentionate la alineatul (1) al prezentului articol sunt aplicabile imediat dupa ce sunt comunicate destinatarului lor.

(9) Inainte ca societatile de investitii care doresc sa se stabileasca pe teritoriul Principatului Monaco si care sunt susceptibile sa ofere aici servicii de investitii, altele decat activitatile de gestionare a portofoliului pentru terti si de transmitere a ordinelor sa primeasca acordul si fara a aduce atingere obligatiilor mentionate la alineatul (6) din prezentul articol, Principatul Monaco se angajeaza sa ia masuri echivalente ca efect cu cel al actelor juridice ale Uniunii aflate in vigoare si care reglementeaza acest tip de servicii. Prin derogare de la procedura prevazuta la alineatul (5) din prezentul articol, acest acte vor fi apoi integrate de Comisie in anexa B.

Articolul 12

(1) Curtea de Justitie a Uniunii Europene este organul jurisdictional care are competenta exclusiva pentru a solutiona orice litigiu dintre parti care ar rezulta din neexecutarea vreunei obligatii sau din incalcarea vreunei dispozitii prevazute de prezentul acord si care nu a putut fi solutionat in cadrul Comitetului mixt. Partile se angajeaza sa depuna toate eforturile pentru a solutiona pe cale amiabila litigiul in cadrul Comitetului mixt.

(2) Daca nu se poate ajunge la un acord pe cale amiabila, Uniunea Europeana, actionand la recomandarea Comisiei, dupa primirea avizului din partea Frantei si a BCE pentru materiile care tin de competenta sa, sau Principatul Monaco poate sesiza Curtea de Justitie daca, in urma examinarii prealabile efectuate de Comitetul mixt, se adevereste ca cealalta parte nu a executat o obligatie sau a incalcat o dispozitie prevazuta in prezentul acord. Hotararea Curtii are caracter obligatoriu pentru parti, care vor lua masurile necesare pentru a se conforma acestei hotarari intr-un termen care urmeaza a fi stabilit de Curte in respectiva hotarare.

(3) In cazul in care Uniunea Europeana sau Principatul Monaco nu ia masurile necesare pentru a se conforma hotararii in termenul stabilit, cealalta parte poate rezilia imediat acordul.

(4) Toate aspectele care vizeaza valabilitatea deciziilor institutiilor sau organelor Uniunii Europene adoptate in aplicarea prezentului acord tin de competenta exclusiva a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. In special, orice persoana fizica sau juridica avand domiciliul pe teritoriul Principatului Monaco poate apela la caile de atac aflate la dispozitia persoanelor fizice sau juridice stabilite pe teritoriul Frantei impotriva actelor juridice care le sunt adresate, indiferent de forma sau de natura acestora.

Articolul 13

(1) Comitetul mixt este compus din reprezentanti ai Principatului Monaco si ai Uniunii Europene. Comitetul realizeaza un schimb de opinii si de informatii si adopta deciziile mentionate la articolele 3, 6 si 11. Acesta examineaza masurile adoptate de Principatul Monaco si face eforturi pentru a solutiona eventualele diferende care rezulta din aplicarea prezentului acord. De asemenea, el isi adopta propriul regulament de procedura.

(2) Delegatia Uniunii Europene este compusa din reprezentanti ai Republicii Franceze, care prezideaza, ai Comisiei Europene si ai Bancii Centrale Europene. Delegatia Uniunii Europene adopta prin consens regulile si procedurile.

(3) Delegatia monegasca este compusa din reprezentanti desemnati de ministrul de stat si este prezidata de Consilierul guvernamental pentru finante si economie sau reprezentantul acestuia.

(4) Comitetul mixt se intruneste cel putin o data pe an, precum si de fiecare data cand un membru al acestuia considera ca o reuniune este necesara pentru indeplinirea misiunilor care ii sunt incredintate prin prezentul acord, in special avand in vedere evolutiile legislative de la nivel european, francez si monegasc. Presedintia Comitetului mixt se schimba in fiecare an intre presedintele delegatiei Uniunii Europene si presedintele delegatiei monegasce. Comitetul mixt isi adopta deciziile cu unanimitate.

(5) Secretariatul Comitetului mixt este alcatuit din doua persoane numite, una de catre presedintele delegatiei monegasce, iar cealalta de catre presedintele delegatiei Uniunii Europene. Secretariatul participa, de asemenea, la reuniunile comitetului.

Articolul 14

Oricare dintre cele doua parti poate rezilia prezentul acord cu un preaviz de un an.

Articolul 15

Prezentul acord este redactat in limba franceza si va putea, daca este cazul, sa fie tradus in celelalte limbi ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, doar versiunea franceza este considerata autentica.

Articolul 16

Prezentul acord intra in vigoare la 1 decembrie 2011.

Articolul 17

Acordul monetar din 24 decembrie 2001 este abrogat incepand cu data la care intra in vigoare prezentul acord. Trimiterile la acordul din 24 decembrie 2001 se interpreteaza ca trimiteri la prezentul acord.

Incheiat la Bruxelles, la 29 noiembrie 2011, in trei exemplare originale in limba franceza.

Pentru Uniunea Europeana

Olli Rehn

Vicepresedinte

François Baroin

Ministru al economiei, finantelor si industriei al Republicii Franceze

Pentru Principatul Monaco

Michel Roger

Ministru de stat

ANEXA A

Legislatie financiar-bancara

Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale si conturile consolidate ale bancilor si ale altor institutii financiare: pentru dispozitiile aplicabile institutiilor de credit, JO L 372, 31.12.1986, p. 1.

modificata prin:

Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE si 86/635/CEE in ceea ce priveste normele de evaluare aplicabile conturilor anuale si conturilor consolidate ale anumitor forme de societati comerciale, precum si ale bancilor si ale altor institutii financiare, JO L 283, 27.10.2001, p. 28.

Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE si 91/674/CEE ale Consiliului privind conturile anuale si conturile consolidate ale anumitor forme de societati, ale bancilor si ale altor institutii financiare si ale intreprinderilor de asigurare, JO L 178, 17.7.2003, p. 16.

Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societati comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale si conturile consolidate ale bancilor si ale altor institutii financiare si a Directivei 91/674/CEE a Consiliului privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate ale intreprinderilor de asigurare, JO L 224, 16.8.2006, p. 1.

Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligatiile in materie de publicare a documentelor contabile anuale ale sucursalelor, stabilite intr-un stat membru, ale institutiilor de credit si institutiilor financiare cu sediul social in afara statului membru respectiv, JO L 44, 16.2.1989, p. 40.

Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului intreprinderilor de investitii si al institutiilor de credit (reformare): pentru dispozitiile aplicabile institutiilor de credit, JO L 177, 30.6.2006, p. 201.

modificata prin:

Directiva 2008/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2006/49/CE privind adecvarea capitalului firmelor de investitii si al institutiilor de credit, in ceea ce priveste competentele de executare conferite Comisiei, JO L 76, 19.3.2008, p. 54.

Directiva 2009/27/CE a Comisiei din 7 aprilie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, JO L 94, 8.4.2009, p. 97.

Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE in ceea ce priveste bancile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementarile privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, JO L 302, 17.11.2009, p. 97.

Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE in ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, JO L 329, 14.12.2010, p. 3.

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), JO L 331, 15.12.2010, p. 120.

Directiva 94/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor, JO L 135, 31.5.1994, p. 5.

modificata prin:

Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2005 de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului, precum si a Directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE si 2002/87/CE, in scopul instituirii unei noi structuri de organizare pentru comitetele competente din domeniul serviciilor financiare, JO L 79, 24.3.2005, p. 9.

Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, in ceea ce priveste plafonul de garantare si termenul de plata a compensatiilor, JO L 68, 13.3.2009, p. 3.

Directiva 98/26/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si de decontare a titlurilor de valoare, JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

modificata prin:

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si de decontare a titlurilor de valoare si a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garantie financiara in ceea ce priveste sistemele legate si creantele private, JO L 146, 10.6.2009, p. 37.

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), JO L 331, 15.12.2010, p. 120.

Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit (reformare), JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

modificata prin:

Directiva 2007/18/CE a Comisiei din 27 martie 2007 de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind excluderea sau includerea anumitor institutii din sfera de aplicare si tratamentul expunerilor fata de bancile de dezvoltare multilaterala, JO L 87, 28.3.2007, p. 9.

Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului si a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE si 2006/48/CE in ceea ce priveste normele de procedura si criteriile de evaluare aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor si majorarilor de participatii in sectorul financiar, JO L 247, 21.9.2007, p. 1.

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, JO L 319, 5.12.2007, p. 1, in ceea ce priveste dispozitiile titlurilor I si II din Directiva 2007/64/CE.

Directiva 2008/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2006/48/CE privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de catre institutiile de credit, in ceea ce priveste competentele de executare conferite Comisiei, JO L 81, 20.3.2008, p. 38.

Directiva 2009/83/CE a Comisiei din 27 iulie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, JO L 196, 28.7.2009, p. 14.

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, de modificare a Directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE, JO L 267, 10.10.2009, p. 7, cu exceptia titlului III din Directiva 2009/110/CE.

Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE in ceea ce priveste bancile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementarile privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, JO L 302, 17.11.2009, p. 97.

Directiva 2010/16/UE a Comisiei din 9 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste excluderea unei anumite institutii din domeniul de aplicare, JO L 60, 10.3.2010, p. 15.

Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE in ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, JO L 329, 14.12.2010, p. 3.

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), JO L 331, 15.12.2010, p. 120.

Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea si lichidarea institutiilor de credit, JO L 125, 5.5.2001, p. 15.

Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garantie financiara, JO L 168, 27.6.2002, p. 43.

modificata prin:

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si de decontare a titlurilor de valoare si a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garantie financiara in ceea ce priveste sistemele legate si creantele private, JO L 146, 10.6.2009, p. 37.

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a intreprinderilor de asigurare si a intreprinderilor de investitii care apartin unui conglomerat financiar si de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE si 93/22/CEE ale Consiliului si a Directivelor 98/78/CE si 2000/12/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului, JO L 35, 11.2.2003, p. 1.

modificata prin:

Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2005 de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului, precum si a Directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE si 2002/87/CE, in scopul instituirii unei noi structuri de organizare pentru comitetele competente din domeniul serviciilor financiare, JO L 79, 24.3.2005, p. 9.

Directiva 2008/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurari si a firmelor de investitii care apartin unui conglomerat financiar, in ceea ce priveste competentele de executare conferite Comisiei, JO L 81, 20.3.2008, p. 40.

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), JO L 331, 15.12.2010, p. 120.

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului: pentru dispozitiile aplicabile institutiilor de credit si cu exceptia articolelor 15, 31-33 si a titlului III, JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

Rectificare la Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004), JO L 45, 16.2.2005, p. 18.

modificata prin:

Directiva 2006/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 de modificare a Directivei 2004/39/CE privind pietele instrumentelor financiare, in ceea ce priveste anumite termene-limita, JO L 114, 27.4.2006, p. 60.

Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului si a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE si 2006/48/CE in ceea ce priveste normele de procedura si criteriile de evaluare aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor si majorarilor de participatii in sectorul financiar, JO L 247, 21.9.2007, p. 1.

Directiva 2008/10/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2004/39/CE privind pietele instrumentelor financiare, in ceea ce priveste competentele de executare conferite Comisiei, JO L 76, 19.3.2008, p. 33.

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), JO L 331, 15.12.2010, p. 120.

si completata prin:

Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere in aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind obligatiile intreprinderilor de investitii de pastrare a evidentei si inregistrarilor, raportarea tranzactiilor, transparenta pietei, admiterea de instrumente financiare in tranzactii si definitia termenilor in sensul directivei in cauza, JO L 241, 2.9.2006, p. 1.

Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere in aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind cerintele organizatorice si conditiile de functionare ale intreprinderilor de investitii si termenii definiti in sensul directivei mentionate, JO L 241, 2.9.2006, p. 26.

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, de modificare a Directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE, JO L 267, 10.10.2009, p. 7, cu exceptia titlului III din Directiva 2009/110/CE.

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE: in ceea ce priveste dispozitiile de la titlurile I si II din Directiva 2007/64/CE, JO L 319, 5.12.2007, p. 1.

Rectificare la Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319, 5.12.2007), JO L 187, 18.7.2009, p. 5.

modificata prin:

Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE in ceea ce priveste bancile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementarile privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, JO L 302, 17.11.2009, p. 97.

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

ANEXA B

Prevenirea spalarii de bani

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului, JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

modificata prin:

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, JO L 319, 5.12.2007, p. 1, in ceea ce priveste dispozitiile titlurilor I si II din Directiva 2007/64/CE.

Directiva 2008/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului, in ceea ce priveste competentele de executare conferite Comisiei, JO L 76, 19.3.2008, p. 46.

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, de modificare a Directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE, JO L 267, 10.10.2009, p. 7, cu exceptia titlului III din Directiva 2009/110/CE.

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), JO L 331, 15.12.2010, p. 120.

completata prin:

Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste definitia “persoanelor expuse politic” si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si de exonerare pe motivul unei activitati financiare desfasurate in mod ocazional sau la scara foarte limitata, JO L 214, 4.8.2006, p. 29.

Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind platitorul care insotesc transferurile de fonduri, JO L 345, 8.12.2006, p. 1.

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitate, JO L 309, 25.11.2005, p. 9.

Prevenirea fraudei si a falsificarii

Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei si a falsificarii mijloacelor de plata, altele decat numerarul, JO L 149, 2.6.2001, p. 1.

Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind medaliile si jetoanele similare monedelor euro, JO L 373, 21.12.2004, p. 1.

modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 46/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile si jetoanele similare monedelor euro, JO L 17, 22.1.2009, p. 5.

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a masurilor necesare protectiei monedei euro impotriva falsificarii, JO L 181, 4.7.2001, p. 6.

modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a masurilor necesare protectiei monedei euro impotriva falsificarii, JO L 17, 22.1.2009, p. 1.

Decizia-cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin sanctiuni penale si de alta natura, a protectiei impotriva falsificarii, cu ocazia introducerii monedei euro, JO L 140, 14.6.2000, p. 1.

modificata prin:

Decizia-cadru 2001/888/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 de modificare a Deciziei-cadru 2000/383/JAI privind consolidarea protectiei impotriva falsificarii, prin sanctiuni penale si de alta natura, cu ocazia introducerii monedei euro, JO L 329, 14.12.2001, p. 3.

Decizia 2001/887/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protectia monedei euro impotriva falsificarii, JO L 329, 14.12.2001, p. 1.

Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind infiintarea Oficiului European de Politie (Europol), JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

Decizia 2001/923/CE a Consiliului din 17 decembrie 2001 privind infiintarea unui program de schimb, asistenta si formare profesionala pentru protectia monedei euro impotriva contrafacerii (programul “Pericles”), JO L 339, 21.12.2001, p. 50.

modificata prin:

Decizia 2006/75/CE a Consiliului din 30 ianuarie 2006 de modificare si prelungire a Deciziei 2001/923/CE de instituire a unui program de schimburi, asistenta si formare pentru protectia monedei euro impotriva falsificarii (programul “Pericles”), JO L 36, 8.2.2006, p. 40.

Decizia 2006/849/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de modificare si prelungire a Deciziei 2001/923/CE privind crearea unui program de schimb, asistenta si formare profesionala pentru protectia monedei euro impotriva contrafacerii (programul “Pericles”), JO L 330, 28.11.2006, p. 28.

Legislatie financiar-bancara

Directiva 97/9/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori, JO L 84, 26.3.1997, p. 22.

[1] JO L 30, 4.2.1999, p. 31.

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close