Implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier

In M. Of. nr. 77 din 31 ianuarie 2012 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Prezenta ordonanta stabileste un cadru de sprijinire a implementarii si utilizarii pe teritoriul Romaniei a sistemelor de transport inteligente, denumite in continuare STI, in mod coerent si coordonat cu sistemele similare implementate si utilizate la nivelul Uniunii Europene, si prevede conditiile generale necesare in acest scop.

(2) Prezenta ordonanta stabileste masurile necesare pentru ca specificatiile care urmeaza a fi adoptate de Comisia Europeana conform prevederilor Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport, denumita in continuare Directiva STI, pentru actiuni in cadrul domeniilor prioritare si, dupa caz, standardele necesare prevazute de Directiva STI sa se aplice serviciilor si aplicatiilor STI din Romania in momentul implementarii acestora.

(3) Prezenta ordonanta se aplica serviciilor si aplicatiilor STI in domeniul transportului rutier, precum si interfetelor acestora cu alte moduri de transport, fara a aduce atingere aspectelor legate de securitatea nationala sau celor necesare in domeniul apararii.

ART. 2

(1) In sensul prezentei ordonante, urmatoarele domenii constituie domenii prioritare pentru elaborarea si utilizarea de specificatii si standarde conform prevederilor art. 1:

a) Domeniul prioritar I: Utilizarea optima a datelor rutiere, din trafic si de calatorie;

b) Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI de management al traficului si al marfurilor;

c) Domeniul prioritar III: Aplicatiile STI pentru siguranta si securitatea rutiera;

d) Domeniul prioritar IV: Asigurarea legaturii vehiculului cu infrastructura de transport.

(2) Sfera de aplicare a domeniilor prioritare este prevazuta in anexa nr. 1.

ART. 3

In cadrul domeniilor prioritare, urmatoarele actiuni constituie actiuni prioritare pentru elaborarea si utilizarea de specificatii si standarde, astfel cum sunt prevazute in anexa nr. 1:

a) furnizarea unor servicii la nivelul Uniunii Europene de informare cu privire la calatoriile multimodale;

b) furnizarea unor servicii la nivelul Uniunii Europene de informare in timp real cu privire la trafic;

c) furnizarea de date si proceduri catre utilizatori, in mod gratuit, atunci cand este posibil, precum si a unor informatii minime universale in materie de trafic, referitoare la siguranta rutiera;

d) furnizarea in mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul Uniunii Europene;

e) furnizarea unor servicii de informare referitoare la spatii de parcare sigure pentru camioane si vehicule comerciale;

f) furnizarea unor servicii de rezervare de spatii de parcare sigure pentru camioane si vehicule comerciale.

ART. 4

In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) sisteme de transport inteligente sau STI – sisteme in cadrul carora se aplica tehnologii ale informatiei si comunicatiilor in domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructura, vehicule si utilizatori, in gestionarea traficului si gestionarea mobilitatii, precum si pentru interfete cu alte moduri de transport;

b) interoperabilitate – capacitatea sistemelor si a proceselor comerciale care se afla la baza acestora de a face schimb de date, informatii si cunostinte;

c) aplicatie STI – un instrument operational pentru aplicarea STI;

d) serviciu STI – furnizarea unei aplicatii STI intr-un cadru organizational si operational bine definit pentru a contribui la siguranta utilizatorilor, la eficienta, confortul si/sau la facilitarea ori sprijinirea operatiunilor de transport si de calatorie;

e) furnizor de servicii STI – orice furnizor, public sau privat, de servicii STI;

f) utilizator de STI – orice utilizator de aplicatii sau servicii STI, inclusiv calatorii, participantii la trafic vulnerabili, utilizatorii si operatorii infrastructurii de transport rutier, administratorii parcurilor de vehicule si operatorii serviciilor de urgenta;

g) participanti la trafic vulnerabili – participanti la trafic nemotorizati, cum ar fi pietonii si ciclistii, precum si motociclistii si persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusa ori cu capacitate de orientare redusa;

h) dispozitiv nomad – un dispozitiv portabil de comunicare ori de informare, care poate fi adus in interiorul vehiculului pentru a ajuta la conducerea acestuia si/sau la operatiunile de transport;

i) platforma – o unitate aflata la bord sau in exterior, care permite implementarea, furnizarea, exploatarea si integrarea aplicatiilor si serviciilor STI;

j) arhitectura – proiectul conceptual care defineste structura, comportamentul si integrarea unui sistem dat in mediul sau inconjurator;

k) interfata – un dispozitiv intre sisteme, care asigura mijlocul prin care acestea se pot conecta si pot interactiona;

l) compatibilitate – capacitatea generala a unui dispozitiv sau a unui sistem de a lucra cu un alt dispozitiv ori sistem fara a fi necesare modificari;

m) continuitatea serviciilor – capacitatea de a asigura un serviciu neintrerupt in retelele de transport in intreaga Uniune Europeana;

n) date rutiere – date referitoare la caracteristicile infrastructurii rutiere, inclusiv la semnele de circulatie fixe sau la caracteristicile reglementare ale acestora privind siguranta;

o) date privind traficul – date anterioare si in timp real referitoare la caracteristicile traficului rutier;

p) date privind calatoria – date de baza, precum orare si tarife ale mijloacelor de transport in comun, necesare in vederea furnizarii de informatii privind calatoriile multimodale inaintea si in timpul calatoriei, pentru a facilita planificarea, rezervarea si adaptarea acesteia;

q) specificatie – o masura obligatorie prin care sunt stabilite dispozitii cuprinzand cerinte, proceduri si orice alte norme relevante;

r) standard – un standard astfel cum este definit la art. 1 alin. (6) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, transpusa in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare.

ART. 5

(1) Specificatiile ce urmeaza a fi adoptate de catre Comisia Europeana potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) se aplica tuturor serviciilor si aplicatiilor STI care fac obiectul prezentei ordonante, in momentul implementarii acestora, in conformitate cu principiile prevazute in anexa nr. 2, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere dreptului Romaniei de a decide cu privire la implementarea unor astfel de servicii si aplicatii STI pe teritoriul sau.

(2) Autoritatile prevazute la art. 8 alin. (1) coopereaza cu autoritatile celorlalte state membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste domeniile prioritare, in masura in care nu s-a adoptat nicio specificatie.

ART. 6

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul operarii aplicatiilor si serviciilor STI care fac obiectul prezentei ordonante se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In mod special, entitatile care implementeaza serviciile si aplicatiile STI au obligatia de a proteja datele cu caracter personal impotriva utilizarii abuzive, inclusiv impotriva accesului neautorizat, modificarii sau pierderii.

(3) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), pentru a se asigura confidentialitatea se incurajeaza, dupa caz, utilizarea datelor anonime pentru buna functionare a aplicatiilor si serviciilor STI.

(4) Prelucrarea datelor personale cu caracter special se realizeaza cu respectarea consimtamantului persoanelor vizate.

(5) Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, datele cu caracter personal se prelucreaza numai in masura in care acest lucru este necesar pentru buna functionare a aplicatiilor si serviciilor STI.

(6) In contextul operarii aplicatiilor si serviciilor STI ce fac obiectul prezentei ordonante sunt aplicabile prevederile Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, cu modificarile ulterioare.

ART. 7

In cazul implementarii si utilizarii aplicatiilor si serviciilor STI care fac obiectul prezentei ordonante, aspectele legate de raspundere prevazute in specificatiile ce urmeaza a fi adoptate potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) sunt tratate in conformitate cu prevederile legislatiei Uniunii Europene si cu cele nationale relevante in vigoare, in special cu prevederile Legii nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele defecte, republicata.

ART. 8

(1) Se constituie Consiliul de coordonare pentru STI, denumit in continuare CC STI, structura fara personalitate juridica, organizat in cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, alcatuit din reprezentanti ai:

a) Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

b) Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale;

c) Ministerului Administratiei si Internelor;

d) Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;

e) Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

f) Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

g) Ministerului Mediului si Padurilor;

h) Ministerului Sanatatii;

i) Ministerului Apararii Nationale;

j) Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

k) Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM);

l) Agentiei Spatiale Romane (ROSA);

m) Asociatiei de Standardizare din Romania (ASRO);

n) Institutului National de Statistica;

o) Federatiei Autoritatilor Locale din Romania;

p) Asociatiei Municipiilor din Romania;

q) Asociatiei Oraselor din Romania;

r) Asociatiei Comunelor din Romania;

s) Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.

(2) CC STI are ca atributie principala asigurarea coordonarii, la nivel national, a actiunilor necesare implementarii prezentei ordonante si realizarii cooperarii intre autoritatile care au responsabilitati in domeniile in legatura cu care se implementeaza servicii si aplicatii STI care fac obiectul prezentei ordonante.

(3) Atributiile, precum si modul de organizare si functionare a CC STI se aproba prin hotarare a Guvernului.

(4) Membrii CC STI isi desemneaza reprezentantii in CC STI in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

(5) Reprezentantii desemnati conform alin. (4) sunt la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, presedintele sau imputernicitul acestuia, dupa caz, si cate un membru supleant.

(6) Reprezentantii institutiilor publice si ai structurilor asociative prevazute la alin. (1), atat titulari, cat si supleanti, sunt desemnati de catre conducatorii acestora, prin act administrativ, dupa caz. In absenta membrului titular, membrul supleant participa cu drepturi depline la sedintele CC STI.

(7) Presedintia CC STI este asigurata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si vicepresedintia de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

(8) Secretariatul CC STI este asigurat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin directia de specialitate desemnata in acest sens prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(9) CC STI isi poate constitui un grup de lucru interinstitutional alcatuit din experti desemnati de catre conducatorii institutiilor publice sau ai structurilor asociative prevazute la alin. (1).

(10) CC STI poate fi sprijinit in activitatea sa de un grup tehnic cu rol consultativ alcatuit din reprezentanti la nivel inalt ai furnizorilor relevanti de servicii STI, ai asociatiilor de utilizatori, ai operatorilor de transport, ai constructorilor de autovehicule, ai partenerilor sociali, ai asociatiilor profesionale si ai altor entitati interesate.

(11) Componenta CC STI poate fi modificata si/sau completata prin hotarare a Guvernului.

ART. 9

(1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii transmite Comisiei Europene informatiile privind actiunile STI pe plan national, prevazute la art. 17 alin. (2) din Directiva STI pe baza datelor furnizate de catre autoritatile si institutiile prevazute in anexa nr. 3.

(2) Datele furnizate de catre autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte formularul de raportare prevazut in anexa nr. 4.

ART. 10

Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

 

*

 

Prezenta ordonanta transpune Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 207 din 6 august 2010.

 

ANEXA 1

 

Domeniile si actiunile prioritare

(astfel cum sunt mentionate la art. 2 si 3 din ordonanta)

 

– Domeniul prioritar I: Utilizarea optima a datelor rutiere, din trafic si de calatorie

Specificatiile si standardele pentru utilizarea optima a datelor rutiere, din trafic si de calatorie includ urmatoarele:

1. Specificatiile pentru actiunea prioritara a)

Definirea cerintelor necesare pentru a pune la dispozitia utilizatorilor de STI, la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte privind calatoriile multimodale la nivelul Uniunii Europene, pe baza:

– disponibilitatii si accesibilitatii datelor rutiere corecte existente si a datelor in timp real privind traficul, utilizate in scopul informarii furnizorilor de servicii STI cu privire la calatoriile multimodale, fara a aduce atingere sigurantei si constrangerilor de gestionare a transportului;

– facilitarii schimbului electronic transfrontalier de date intre autoritatile publice competente, partile interesate si furnizorii de servicii STI implicati;

– actualizarii periodice de catre autoritatile publice competente si partile interesate a datelor rutiere si din trafic disponibile, utilizate pentru informarea cu privire la calatoriile multimodale;

– actualizarii periodice a informatiilor cu privire la calatoriile multimodale de catre furnizorii de servicii STI.

2. Specificatiile pentru actiunea prioritara b)

Definirea cerintelor necesare pentru a pune la dispozitia utilizatorilor de STI, la nivel transfrontalier, a unor servicii de informare corecte si in timp real privind traficul la nivelul Uniunii Europene, pe baza:

– disponibilitatii si accesibilitatii datelor rutiere corecte existente si a datelor in timp real privind traficul, utilizate in scopul informarii in timp real a furnizorilor de servicii STI cu privire la trafic, fara a aduce atingere sigurantei si constrangerilor de gestionare a transportului;

– facilitarii schimbului electronic transfrontalier de date intre autoritatile publice competente, partile interesate si furnizorii de servicii STI implicati;

– actualizarii periodice de catre autoritatile publice competente si partile interesate a datelor rutiere si din trafic disponibile, utilizate pentru informarea in timp real cu privire la trafic;

– actualizarii periodice a informatiilor in timp real cu privire la trafic de catre furnizorii de servicii STI.

3. Specificatiile pentru actiunile prioritare a) si b)

3.1. Definirea cerintelor necesare pentru colectarea de catre autoritatile publice competente si/sau, daca este cazul, de catre sectorul privat a datelor rutiere si din trafic (de exemplu, harti de circulatie rutiera, reglementari rutiere si rute recomandate, in special pentru vehiculele grele de marfuri) si comunicarea acestora catre furnizorii de servicii STI, pe baza:

– disponibilitatii, pentru furnizorii de servicii STI, a datelor rutiere si din trafic existente (de exemplu, harti de circulatie rutiera, reglementari rutiere si rute recomandate), colectate de autoritatile publice competente si/sau de sectorul privat;

– facilitarii schimbului electronic de date intre autoritatile publice competente si furnizorii de servicii STI;

– actualizarii periodice, de catre autoritatile publice competente si/sau, daca este cazul, de catre sectorul privat a datelor rutiere si din trafic (de exemplu, harti de circulatie rutiera, reglementari rutiere si rute recomandate);

– actualizarii periodice de catre furnizorii de servicii STI a serviciilor si aplicatiilor STI care utilizeaza aceste date rutiere si din trafic.

3.2. Definirea cerintelor necesare pentru ca datele rutiere si datele privind traficul si serviciile de transport, utilizate pentru hartile digitale, sa fie corecte si accesibile, daca este posibil, producatorilor de harti digitale si furnizorilor de servicii conexe, pe baza:

– disponibilitatii pentru producatorii de harti digitale si furnizorii de servicii conexe a datelor rutiere si din trafic existente, utilizate pentru hartile digitale;

– facilitarii schimbului electronic de date intre autoritatile publice competente, partile interesate si producatorii privati de harti digitale si furnizorii privati de servicii conexe;

– actualizarii periodice de catre autoritatile publice competente si partile interesate a datelor rutiere si din trafic utilizate pentru hartile digitale;

– actualizarii periodice a hartilor digitale de catre producatorii de harti digitale si furnizorii de servicii conexe.

4. Specificatiile pentru actiunea prioritara c)

Definirea cerintelor minime privind “informatiile universale in materie de trafic” referitoare la siguranta rutiera si furnizate, daca este posibil, gratuit pentru toti utilizatorii, precum si privind continutul minim al acestora, pe baza:

– elaborarii si utilizarii unei liste standardizate de evenimente legate de siguranta rutiera (“mesaje universale privind traficul”) care sa fie comunicate gratuit utilizatorilor de STI;

– compatibilitatii “mesajelor universale privind traficul” si integrarii acestora in serviciile STI in scopul informarii in timp real cu privire la trafic si la calatoriile multimodale.

 

Domeniul prioritar II: Continuitatea serviciilor STI de management al traficului si al marfurilor

Specificatiile si standardele pentru continuitatea si interoperabilitatea serviciilor de management al traficului si al marfurilor, in special privind reteaua TEN-T, includ urmatoarele:

Specificatiile pentru alte actiuni

1. Definirea masurilor necesare pentru a elabora o arhitectura-cadru a Uniunii Europene pentru STI, care sa abordeze aspectele specifice legate de STI privind interoperabilitatea, continuitatea serviciilor si multimodalitatea, inclusiv, de exemplu, emiterea de bilete interoperabile multimodale, in cadrul careia statele membre si autoritatile lor competente, in colaborare cu sectorul privat, sa isi poata elabora propria arhitectura STI pentru mobilitatea la nivel national, regional sau local.

2. Definirea cerintelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI, in special pentru serviciile transfrontaliere, in vederea gestionarii transportului de pasageri in cadrul diferitelor moduri de transport, pe baza:

– facilitarii schimburilor electronice de date si informatii din trafic la nivel transfrontalier si, dupa caz, la nivel regional sau intre zone urbane si interurbane ori intre centrele de informare/de control al traficului implicate si diferitele parti interesate;

– utilizarii fluxurilor de informatii sau a interfetelor de trafic standardizate intre centrele de informare/de control al traficului implicate si diferite parti interesate.

3. Definirea cerintelor minime necesare pentru continuitatea serviciilor STI pentru gestionarea transportului de marfuri pe coridoarele de transport si utilizand diferite moduri de transport, pe baza:

– facilitarii schimburilor electronice de date si informatii din trafic la nivel transfrontalier si, dupa caz, la nivel regional sau intre zone urbane si interurbane ori intre centrele de informare/de control al traficului implicate si diferitele parti interesate;

– utilizarii fluxurilor de informatii sau a interfetelor de trafic standardizate intre centrele de informare/de control al traficului implicate si diferitele parti interesate.

4. Definirea masurilor necesare realizarii aplicatiilor STI (in special, localizarea si urmarirea marfurilor in timpul transportului si de la un mod de transport la altul) pentru logistica transporturilor de marfuri (eFreight), pe baza:

– accesului dezvoltatorilor de aplicatii STI la tehnologiile STI pertinente si utilizarii acestora;

– integrarii rezultatelor pozitionarii in instrumentele si centrele de management al traficului.

5. Definirea interfetelor necesare pentru asigurarea interoperabilitatii si a compatibilitatii dintre arhitectura urbana STI si arhitectura europeana STI, pe baza:

– disponibilitatii datelor privind transportul public, planificarea calatoriilor, cererea de transport, traficul si parcarile pentru centrele urbane de control si furnizorii de servicii;

– facilitarii schimbului electronic de date dintre diferitele centre urbane de control si furnizori de servicii pentru transportul public sau privat si pentru toate modurile de transport posibile;

– integrarii tuturor datelor si informatiilor pertinente intr-o arhitectura unica.

 

Domeniul prioritar III: Aplicatiile STI pentru siguranta si securitatea rutiera

Specificatiile si standardele pentru aplicatiile STI pentru siguranta si securitatea rutiera includ urmatoarele:

1. Specificatiile pentru actiunea prioritara d)

Definirea masurilor necesare pentru furnizarea armonizata a unui sistem interoperabil paneuropean eCall, incluzand:

– disponibilitatea datelor obligatorii ale STI aflate la bord, care trebuie sa faca obiectul schimbului de informatii;

– disponibilitatea in centrele de preluare a apelurilor de urgenta a echipamentelor necesare pentru receptionarea datelor transmise din vehicule;

– facilitarea schimbului electronic de date dintre vehicule si centrele de preluare a apelurilor de urgenta.

2. Specificatiile pentru actiunea prioritara e)

Definirea masurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de informare pe baza STI referitoare la spatii de parcare sigure pentru camioane si vehicule comerciale, in special in zonele de serviciu si de repaus din trafic, pe baza:

– disponibilitatii informatiilor privind parcarile pentru utilizatori;

– facilitarii schimbului electronic de date dintre zonele de parcare, centrele rutiere si vehicule.

3. Specificatiile pentru actiunea prioritara f)

Definirea masurilor necesare pentru asigurarea unor servicii de rezervare pe baza STI de spatii de parcare sigure pentru camioane si vehicule comerciale, pe baza:

– disponibilitatii informatiilor privind parcarile pentru utilizatori;

– facilitarii schimbului electronic de date dintre zonele de parcare, centrele rutiere si vehicule;

– integrarii tehnologiilor STI pertinente atat in vehicule, cat si in zonele de parcare, pentru actualizarea informatiilor privind locurile de parcare disponibile in scopul rezervarii.

4. Specificatiile pentru alte actiuni

4.1. Definirea masurilor necesare pentru sprijinirea sigurantei participantilor la trafic in ceea ce priveste interfata om-masina de la bordul vehiculelor acestora si utilizarea dispozitivelor nomade in sprijinul conducerii vehiculului si/sau al operatiei de transport, precum si al securitatii mijloacelor de comunicare instalate la bord.

4.2. Definirea masurilor necesare pentru imbunatatirea sigurantei si confortului participantilor la trafic vulnerabili pentru toate aplicatiile STI relevante.

4.3. Definirea masurilor necesare pentru integrarea in vehicule si in infrastructura rutiera a sistemelor electronice avansate de asistenta pentru conducatorul auto, care nu fac obiectul directivelor 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, 2002/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu doua sau trei roti si de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului si 2003/37/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora si a echipamentului remorcat interschimbabil, impreuna cu sistemele, componentele si unitatile lor tehnice separate si de abrogare a Directivei 74/150/CEE.

 

Domeniul prioritar IV: Asigurarea legaturii vehiculului cu infrastructura de transport

Specificatiile si standardele pentru asigurarea legaturii vehiculului cu infrastructura de transport includ urmatoarele:

Specificatiile pentru alte actiuni

1. Definirea masurilor necesare pentru integrarea diferitelor aplicatii STI intr-o platforma deschisa la bordul vehiculului, pe baza:

– identificarii cerintelor functionale aferente aplicatiilor STI existente sau planificate;

– definirii unei arhitecturi de sistem deschis care sa defineasca functionalitatile si interfetele necesare pentru interoperabilitatea/interconectarea cu sistemele si instalatiile infrastructurii;

– integrarii “plug and play”, in viitor, a aplicatiilor STI noi sau actualizate intr-o platforma deschisa instalata la bord;

– utilizarii unui proces de standardizare pentru adoptarea arhitecturii si a specificatiilor privind platforma deschisa instalata la bord.

2. Definirea masurilor necesare pentru continuarea dezvoltarii si implementarii sistemelor cooperative (intre vehicule, intre vehicul si infrastructura, intre infrastructuri), pe baza:

– facilitarii schimbului de date sau informatii dintre vehicule, infrastructuri si dintre vehicul si infrastructura;

– disponibilitatii pentru partile implicate, vehicul sau infrastructura rutiera, a datelor sau informatiilor pertinente care urmeaza sa fie schimbate;

– utilizarii unui format de mesaj standardizat pentru schimbul de date sau informatii dintre vehicul si infrastructura;

– definirii unei infrastructuri de comunicare pentru schimbul de date sau informatii dintre vehicule, infrastructuri si dintre vehicul si infrastructura;

– utilizarii proceselor de standardizare pentru adoptarea arhitecturilor respective.

 

ANEXA 2

 

Principii pentru specificatiile si implementarea STI

 

Adoptarea specificatiilor, acordarea mandatelor pentru standarde si selectionarea si implementarea aplicatiilor si serviciilor STI se bazeaza pe o evaluare a nevoilor care sa implice toate partile interesate relevante si respecta principiile prezentate in continuare. Aceste principii:

a) sunt eficace – au o contributie tangibila la solutionarea provocarilor-cheie cu care se confrunta transportul rutier european (de exemplu, reducerea aglomerarii, diminuarea emisiilor, imbunatatirea eficientei energetice, atingerea unor niveluri ridicate de siguranta si securitate, inclusiv in ceea ce priveste participantii vulnerabili la trafic);

b) sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor – optimizeaza raportul dintre costuri si rezultate din perspectiva indeplinirii obiectivelor;

c) sunt proportionale – asigura, dupa caz, diferite niveluri de calitate si de implementare realizabile ale serviciilor, tinand seama de specificitatile locale, regionale, nationale si europene;

d) sprijina continuitatea serviciilor – asigura servicii neintrerupte atat in intreaga Uniune Europeana, indeosebi privind reteaua transeuropeana, cat si, daca este posibil, la frontierele sale externe, atunci cand serviciile STI sunt implementate. Ar trebui asigurata continuitatea serviciilor la un nivel adaptat caracteristicilor retelelor de transport care fac legatura dintre tari si, dupa caz, dintre regiuni, precum si dintre orase si zonele rurale;

e) asigura interoperabilitatea – asigura faptul ca sistemele si procesele comerciale care se afla la baza acestora au capacitatea de a face schimb de date, informatii si cunostinte, pentru a permite furnizarea eficienta a serviciilor STI;

f) sprijina compatibilitatea inversa – asigura, dupa caz, capacitatea sistemelor STI de a lucra cu sistemele existente care au acelasi scop, fara a impiedica dezvoltarea noilor tehnologii;

g) respecta caracteristicile infrastructurilor si retelelor nationale existente – tin seama de diferentele inerente dintre caracteristicile retelelor de transport, indeosebi in ceea ce priveste marimea volumului de trafic si conditiile meteorologice din trafic;

h) promoveaza egalitatea accesului – nu impiedica si nu discrimineaza in ceea ce priveste accesul la aplicatiile si serviciile STI a participantilor vulnerabili la trafic;

i) sprijina maturitatea – demonstreaza, dupa o evaluare adecvata a riscului, robustetea sistemelor STI inovatoare, printr-un nivel suficient de dezvoltare tehnica si prin exploatare operationala;

j) asigura calitatea datarii si a pozitionarii – utilizeaza infrastructuri prin satelit sau orice tehnologie care asigura niveluri echivalente de precizie pentru scopurile aplicatiilor si serviciilor STI pentru care sunt necesare servicii de datare si pozitionare globale, continue, exacte si garantate;

k) inlesnesc intermodalitatea – la implementarea STI, dupa caz, tin seama de coordonarea diferitelor moduri de transport;

l) respecta coerenta – tin seama de normele, politicile si activitatile existente ale Uniunii Europene, care sunt relevante in domeniul STI, indeosebi in domeniul standardizarii.

 

ANEXA 3

 

Lista autoritatilor romane si a institutiilor care furnizeaza date privind implementarea serviciilor si aplicatiilor STI, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanta

 

a) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

b) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

c) Ministerul Administratiei si Internelor

d) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

e) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

f) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

g) Ministerul Mediului si Padurilor

h) Ministerul Sanatatii

i) Serviciul de Telecomunicatii Speciale

j) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)

k) Agentia Spatiala Romana (ROSA)

l) Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO)

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close