Modificarea si completarea OG nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica

In M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2012 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica.

Din cuprins:

ART. I

Ordonanta Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 167/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ORDONANTA

privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta rutiera, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica”

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

Vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania pot circula si pot fi utilizate pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu Reglementarile privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta rutiera, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”

3. La articolul 2, alineatele (1), (2), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

(1) Vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania pot fi mentinute in circulatie numai daca se face dovada incadrarii acestora in cerintele tehnice specifice stabilite prin reglementarile prevazute la art. 1, prin efectuarea inspectiilor tehnice periodice.

(2) Obligatia efectuarii inspectiilor tehnice periodice, precum si a respectarii periodicitatii acestora, in functie de categoria de vehicul, revine detinatorului legal al vehiculului.

………………………………………………………………..

(6) Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice se socoteste de la data primei inmatriculari sau a primei inregistrari in Romania, iar pentru urmatoarea inspectie tehnica periodica, de la data celei precedente.

(7) Inspectia tehnica periodica se efectueaza in conformitate cu reglementarile prevazute la art. 1.”

4. La articolul 2 alineatul (3), literele g), h) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“g) autovehicule destinate transportului de marfuri, avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg – la un an;

h) remorci si semiremorci avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg – la 2 ani, cu exceptia celor agreate pentru transportul marfurilor periculoase pentru care periodicitatea este de un an;

………………………………………………………………..

l) remorci si semiremorci apicole, precum si rulote, avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg – la 3 ani;”.

5. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:

“m) masini si utilaje autopropulsate pentru lucrari – la 2 ani.”

6. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:

“(4^1) Autorulotele care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri sezand se supun primei inspectii tehnice periodice la 4 ani, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi.

(4^2) Autovehiculele destinate transportului de marfuri, avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg, se supun primei inspectii tehnice periodice la 2 ani, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi, cu exceptia autovehiculelor agreate pentru transportul marfurilor periculoase pentru care termenul este de un an.”

7. La articolul 4, alineatele (6) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(6) Aparatura utilizata in statiile de inspectie tehnica periodica detinute de persoanele autorizate trebuie sa respecte cerintele prevazute de legislatia in vigoare privind activitatea de metrologie, precum si cerintele specifice activitatii de inspectie tehnica periodica stabilite prin reglementarile prevazute la art. 1.

………………………………………………………………..

(10) Conditiile privind autorizarea operatorilor economici si a institutiilor publice in vederea efectuarii inspectiilor tehnice periodice, monitorizarea acestora si atestarea personalului care efectueaza inspectiile tehnice periodice se stabilesc prin reglementarile prevazute la art. 1.”

8. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 5

(1) Inspectia tehnica periodica la vehiculele agreate pentru transportul marfurilor periculoase sau pentru transportul de marfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisterna lente destinate transportului de marfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri sezand si care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu exceptia troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competitiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la masinile si utilajele autopropulsate pentru lucrari, la vehiculele radiate din evidenta care au fost inmatriculate ori inregistrate anterior in Romania, precum si inspectia tehnica in vederea redobandirii certificatului de inmatriculare sau a certificatului de inregistrare se efectueaza de R.A.R., in conformitate cu reglementarile prevazute la art. 1.”

9. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

(1) Inspectia tehnica periodica consta in verificarea vehiculelor fara demontare, utilizandu-se dotarea corespunzatoare.

(2) Dupa finalizarea inspectiei tehnice periodice se elibereaza un certificat de inspectie tehnica periodica.

(3) In cazul in care vehiculul corespunde prevederilor prezentei ordonante si reglementarilor prevazute la art. 1, R.A.R. sau statiile de inspectie tehnica periodica consemneaza in anexa la certificatul de inmatriculare ori in anexa la certificatul de inregistrare, dupa caz, data pana la care trebuie efectuata urmatoarea inspectie tehnica periodica. Totodata, R.A.R. sau statiile de inspectie tehnica periodica aplica ecusonul de inspectie tehnica periodica corespunzator pe placile de inmatriculare ori pe placile de inregistrare.

(4) La inmatricularea sau inregistrarea vehiculelor in Romania, completarea anexei la certificatul de inmatriculare ori a anexei la certificatul de inregistrare, dupa caz, se face de catre autoritatea competenta care efectueaza inmatricularea sau inregistrarea, iar aplicarea ecusoanelor de inspectie tehnica periodica ramane in sarcina detinatorului legal.”

10. Articolul 6^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6^1

(1) R.A.R. tine evidenta informatizata a situatiei inspectiilor tehnice periodice pentru vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania.

(2) R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta inmatricularii si inregistrarii vehiculelor din Romania, pe baza de protocoale incheiate cu detinatorii acestor baze de date.”

11. La articolul 6^2 alineatul (1), literele f), i) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“f) nerespectarea reglementarilor prevazute la art. 1 in ceea ce priveste metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat catre R.A.R. cu ocazia autorizarii;

………………………………………………………………..

i) efectuarea inspectiei tehnice periodice la vehiculele care prezinta modificari ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului, fara ca modificarile respective sa fie mentionate in aceasta;

………………………………………………………………..

k) neaplicarea ecusoanelor de inspectie tehnica periodica de catre detinatorul vehiculului, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4).”

12. La articolul 6^2 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) de la 3.000 lei la 5.000 lei faptele prevazute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g) si h);

b) de la 1.000 lei la 3.000 lei faptele prevazute la alin. (1) lit. c), f), i) si j);”.

13. La articolul 6^2, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) In cazul comiterii faptelor prevazute la alin. (1) lit. a) – j), pe langa amenzile contraventionale prevazute la alin. (2), personalul R.A.R., imputernicit in acest scop de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, poate dispune, in raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizatiei tehnice a persoanei autorizate pentru statia de inspectie tehnica periodica respectiva sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, in conformitate cu reglementarile prevazute la art. 1.

………………………………………………………………..

(5) Contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

14. La articolul 6^2, alineatele (4) si (6) se abroga.

15. Articolul 6^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6^3

In urma reverificarii prevazute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspectia tehnica periodica in conditiile stabilite prin reglementarile prevazute la art. 1.”

16. Dupa articolul 6^3 se introduc patru noi articole, articolele 6^4 – 6^7, cu urmatorul cuprins:

“ART. 6^4

Prevederile prezentei ordonante se aplica si vehiculelor radiate din evidenta, care au fost inmatriculate sau inregistrate anterior in Romania, in vederea reinmatricularii ori reinregistrarii acestora.

ART. 6^5

(1) Prevederile prezentei ordonante se aplica si vehiculelor detinute sau utilizate de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor si care se inregistreaza la aceste institutii, numai in cazul in care prin legislatia specifica aplicabila acestor vehicule se prevede astfel.

(2) Inspectia tehnica periodica la vehiculele prevazute la alin. (1) si care prezinta caracteristici speciale se poate efectua si in statiile de inspectie tehnica periodica apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor.

ART. 6^6

Prevederile prezentei ordonante nu se aplica tramvaielor si vehiculelor cu tractiune animala.

ART. 6^7

(1) Vehiculele inmatriculate in alte state pot fi supuse, la cerere, unei inspectii tehnice periodice, care se efectueaza de R.A.R. in conformitate cu reglementarile prevazute la art. 1.

(2) In vederea efectuarii inspectiei tehnice periodice prevazute la alin. (1), solicitantul declara pe propria raspundere situatia vehiculului in ceea ce priveste detinatorul si situatia inmatricularii vehiculului respectiv.

(3) Efectuarea inspectiei tehnice periodice prevazute la alin. (1) nu absolva detinatorul sau utilizatorul vehiculului de respectarea celorlalte prevederi legale privind circulatia pe drumurile publice din Romania.

(4) Recunoasterea inspectiei tehnice periodice prevazute la alin. (1) de catre alte state se face in functie de legislatia aplicabila a statelor respective.”

ART. II

In cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 167/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagmele “locuri pe scaune”, “vehicul rutier”, “siguranta circulatiei rutiere” si “Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului” se inlocuiesc cu sintagmele “locuri sezand”, “vehicul”, “siguranta rutiera” si, respectiv, “Ministerul Transporturilor si Infrastructurii”.

ART. III

Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 81/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 167/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care intra in vigoare la data de 31 decembrie 2013.

ART. IV

In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii actualizeaza Reglementarile privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. V

Vehiculele inregistrate in Romania se supun primei inspectii tehnice periodice in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close