Modificarea si completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

In M. Of. nr. 79 din 31 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

ART. 3

Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin regulamentul prevazut la art. 1, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENTUL Nr. 2/2012

pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

ARTICOL UNIC

Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

Prezentul regulament stabileste veniturile care se constituie ca surse proprii de finantare ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., potrivit urmatoarelor acte normative:

– Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004.”

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

Constituirea veniturilor proprii se face in conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumit in continuare Statutul C.N.V.M.”

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) C.N.V.M. stabileste si modifica nivelul cotelor si tarifelor prevazute in Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. a) – d), in cadrul limitelor maxime.

(2) Cuantumul tarifelor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. e), f), g) si j) din Statutul C.N.V.M. este stabilit prin prezentul regulament.

(3) Cuantumul tarifelor si veniturilor prevazute in Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. k) privind orice alte surse legale se stabileste de C.N.V.M. ca anexa la bugetul propriu de venituri si cheltuieli.”

4. La articolul 4, alineatele (3), (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Entitatile prevazute la alin. (2) au obligatia sa incaseze de la toti participantii care tranzactioneaza pe pietele reglementate si/sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare sumele reprezentand cota prevazuta la alin. (1), aplicata la valoarea tranzactiilor zilnice, si sa efectueze viramentele respective, conform alin. (4), in contul indicat de C.N.V.M.

(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice, corespunzator tranzactiilor din luna precedenta, fara deducerea comisioanelor bancare din obligatia de plata.

………………………………………………………………..

(7) Intermediarii prevazuti la alin. (6) au obligatia sa incaseze de la toti clientii pentru care efectueaza tranzactii in afara unei piete reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare sumele reprezentand cota prevazuta la alin. (5), aplicata la valoarea tranzactiilor zilnice, si sa efectueze viramentele respective, conform alin. (4), in contul indicat de C.N.V.M.”

5. La articolul 5, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Baza de calcul la care se aplica cota prevazuta la alin. (1) este, dupa caz, valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau valoarea activului net al altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) inregistrate la C.N.V.M., calculata de societatea de administrare a investitiilor, de societatea de investitii autoadministrata sau de catre A.O.P.C. autoadministrat, dupa caz, si certificata de depozitar pentru ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice.

………………………………………………………………..

(5) Sumele provenite din cota prevazuta la alin. (1) se vireaza de catre societatile de administrare a investitiilor (S.A.I.) pentru O.P.C.V.M. si A.O.P.C. aflate in administrarea lor sau de catre O.P.C.V.M. si A.O.P.C. autoadministrate, dupa caz.”

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

(1) Nivelul minim si nivelul de regularizare al cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vanzare sunt prevazute la pct. 3 din anexa.

(2) Nivelul minim al cotei percepute de C.N.V.M. se calculeaza la valoarea totala a ofertei de vanzare prevazute in prospect si se vireaza dupa aprobarea de C.N.V.M. a prospectului de oferta, anterior ridicarii de la sediul C.N.V.M. de intermediarul ofertei publice de vanzare a deciziei de aprobare emise de C.N.V.M. si a documentelor aferente acesteia.

(3) Dovada platii sumei prevazute la alin. (2) se prezinta la C.N.V.M. pentru eliberarea deciziei de aprobare a prospectului de oferta.

(4) Nivelul de regularizare al cotei prevazute la alin. (1) se calculeaza la valoarea determinata pe baza subscrierilor realizate in cadrul ofertei publice de vanzare, ofertantul fiind obligat sa efectueze, daca este cazul, plata diferentei dintre nivelul de regularizare si nivelul minim al cotei, la data inchiderii ofertei, in contul indicat de C.N.V.M.

(5) Dovada platii sumei prevazute la alin. (4) se prezinta la C.N.V.M. odata cu raportul privind rezultatele ofertei.

(6) In cazul ofertelor publice de vanzare pentru care pretul si numarul valorilor mobiliare oferite publicului nu sunt incluse in cadrul prospectului, suma corespunzatoare nivelului minim al cotei percepute de C.N.V.M. se vireaza la data publicarii anuntului publicitar care cuprinde pretul si/sau numarul valorilor mobiliare. Dovada platii sumei aferente cotei minime, precum si, dupa caz, a celei aferente cotei de regularizare se prezinta la C.N.V.M. odata cu raportul privind rezultatele ofertei.”

7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) Nivelul minim si nivelul de regularizare al cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de cumparare si de preluare sunt evidentiate la pct. 4 din anexa.

(2) Nivelul minim al cotei percepute de C.N.V.M. se aplica la valoarea totala a ofertei publice de cumparare/preluare, prevazuta in documentul de oferta, si se vireaza dupa aprobarea de catre C.N.V.M. a documentului de oferta, anterior ridicarii de la sediul C.N.V.M. de catre intermediarul ofertei publice de cumparare/preluare a deciziei de aprobare emise de C.N.V.M. si a documentelor aferente acesteia.

(3) Dovada platii sumei prevazute la alin. (2) se prezinta la C.N.V.M. la data eliberarii deciziei de aprobare a documentului de oferta.

(4) Nivelul minim al cotei prevazut la alin. (1) se datoreaza C.N.V.M. de catre intermediar indiferent de rezultatele ofertei.

(5) Nivelul de regularizare al cotei prevazute la alin. (1) se aplica la valoarea ofertei publice de cumparare, respectiv de preluare, determinata prin multiplicarea pretului de oferta cu diferenta dintre numarul de actiuni detinute de ofertant si de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat, dupa finalizarea ofertei, si numarul de actiuni detinut de ofertant si de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat, la initierea ofertei, ofertantul fiind obligat sa efectueze, daca este cazul, plata diferentei dintre nivelul de regularizare si nivelul minim al cotei, la data inchiderii ofertei, in contul indicat de C.N.V.M.

(6) Dovada platii sumei prevazute la alin. (5) se prezinta la C.N.V.M. odata cu raportul privind rezultatele ofertei.”

8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

(1) Tarifele percepute in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.V.M. pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate sunt prevazute la pct. 4^1 din anexa.

(2) Sumele provenite din tarifele percepute pentru tranzactiile prevazute la alin. (1) se calculeaza si se retin lunar de operatorii de piata si/sau de operatorii de sistem de la fiecare parte contractanta si se vireaza in contul indicat de C.N.V.M., cel mai tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.”

9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 9

(1) Tarifele percepute in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) din Statutul C.N.V.M. privind operatiunile efectuate de C.N.V.M. sunt prevazute la pct. 5.1 – 5.7 din anexa.

(2) Eliberarea actelor individuale se va face cu conditia prezentarii dovezii achitarii sumelor datorate, cu exceptia cazurilor in care dovada achitarii este ceruta in completarea cererii de autorizare/avizare/aprobare/inregistrare/atestare.”

10. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 10

(1) Tarifele percepute in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) si j) din Statutul C.N.V.M. sunt prevazute la pct. 6 si 8 din anexa.

(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entitatilor autorizate si supravegheate de C.N.V.M. se determina prin aplicarea cotei prevazute la pct. 6.1 din anexa si au drept baza de calcul veniturile din exploatare obtinute lunar din activitatile autorizate de C.N.V.M. realizate de acestea, calculate conform reglementarilor contabile elaborate de C.N.V.M.

(3) Sumele provenite din cota perceputa pentru monitorizarea activitatii de distributie de titluri de participare desfasurate de brokerii de pensii private, prevazute la pct. 6.1^1 din anexa, se vireaza trimestrial in contul indicat de C.N.V.M. si au drept baza de calcul veniturile obtinute din prestarea activitatii de distributie de titluri de participare.

(4) Sumele datorate conform alin. (2) si (3) se vireaza trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se datoreaza, in contul indicat de C.N.V.M. In cazul in care aceste sume se platesc anticipat astfel:

a) pentru trimestrul I, pana la data de 25 martie inclusiv;

b) pentru trimestrul II, pana la data de 25 iunie inclusiv;

c) pentru trimestrul III, pana la data de 25 septembrie inclusiv;

d) pentru trimestrul IV, pana la data de 25 decembrie inclusiv, se acorda o reducere de 5%.

(5) Sumele provenite din tarifele de examinare si de coordonare a activitatii de formare profesionala se calculeaza de catre organismele de formare profesionala prin aplicarea tarifelor prevazute la pct. 6.1.1 din anexa.

(6) Sumele datorate conform alin. (5) se vireaza in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data incasarii tarifelor de la beneficiarii serviciilor respective, in contul indicat de C.N.V.M.

(7) Sumele provenite din activitatile de formare profesionala continua se calculeaza prin aplicarea tarifelor prevazute la pct. 6.1.2 din anexa de catre organismele de formare profesionala atestate de C.N.V.M.

(8) Sumele datorate conform alin. (7) se vireaza in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data incheierii cursului de formare profesionala continua, in contul indicat de C.N.V.M.

(9) Sumele aferente tarifelor percepute pentru mentinerea atestatului C.N.V.M. prevazute la pct. 6.1.3 din anexa se vireaza in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de 12 luni consecutive sau multiplu de 12 luni dupa incheierea ultimului curs organizat de organismul de formare profesionala, in contul indicat de C.N.V.M.

(10) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.3, 6.8, 6.9 si 8.1 din anexa se achita de beneficiarii serviciilor la data efectuarii operatiunilor respective, in contul indicat de C.N.V.M.

(11) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.5 din anexa se platesc de catre emitentii de valori mobiliare cel mai tarziu in ultima luna a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datoreaza. Emitentii valorilor mobiliare care se radiaza din evidentele C.N.V.M. in baza unor acte individuale emise in cursul primului semestru al unui an calendaristic platesc 50% din tariful de mentinere a valorilor mobiliare prevazut la pct. 6.5 din anexa pentru acel an calendaristic.

(12) In perioada cuprinsa intre deschiderea procedurii de insolventa, astfel cum este ea reglementata de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si reinsertia debitorului in activitatea comerciala sau, dupa caz, trecerea la faliment in conditiile legii, obligatia de plata prevazuta la pct. 6.5 din anexa se suspenda.

(13) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.6 si 6.7 din anexa se achita de organismele de plasament colectiv (O.P.C.) anticipat pana la data depunerii cererii de inscriere in Registrul C.N.V.M. pentru primul an, in contul indicat de C.N.V.M. incepand cu cel de-al doilea an, tarifele aferente operatiunilor prevazute la pct. 6.6 si 6.7 din anexa se platesc de O.P.C. cel mai tarziu in ultima luna a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datoreaza, in cazul incetarii operatiunilor prevazute la pct. 6.6 si 6.7 si radierii din Registrul C.N.V.M. a unui O.P.C., in baza unui act individual emis in cursul primului semestru al unui an calendaristic, O.P.C. respectiv va plati 50% din tarifele prevazute la pct. 6.6. si 6.7. din anexa pentru acel an calendaristic.

(14) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.4 din anexa se achita anticipat de catre beneficiarii serviciilor, in contul indicat de C.N.V.M.

(15) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la pct. 6.11 si 8.2 din anexa se achita anticipat de beneficiarii serviciilor, in contul indicat de C.N.V.M.”

11. Dupa articolul 10 se introduc doua noi articole, articolele 10^1 si 10^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 10^1

Sumele provenite din tarifele percepute pentru monitorizarea tranzactiilor derulate cu instrumente financiare derivate in afara unei piete reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare, prevazute la pct. 6.10 din anexa, se calculeaza si se retin lunar de intermediari de la fiecare client si se vireaza de intermediari in contul indicat de C.N.V.M., cel mai tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.

ART. 10^2

Sumele reprezentand rambursarea unor costuri aferente activitatilor desfasurate de C.N.V.M. in conformitate cu dispozitiile prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit, cu modificarile ulterioare, se primesc de C.N.V.M. de la ESMA in conformitate cu prevederile aplicabile din regulamentul european.”

12. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 11

(1) Veniturile proprii ale C.N.V.M. se utilizeaza potrivit destinatiei prevazute in bugetul anual al C.N.V.M., potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Statutul C.N.V.M.”

13. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 12

(1) Entitatile care datoreaza sumele prevazute la art. 4, 5, 8, art. 10 alin. (2), (3) si (5) si art. 10^1 au obligatia sa informeze C.N.V.M. prin situatii lunare intocmite pe baza datelor prevazute la alin. (2).

(2) Situatiile lunare se transmit in forma scrisa si in format electronic pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta si vor contine cel putin urmatoarele:

a) datele de identificare a debitorului;

b) categoria de venit;

c) scadenta platii;

d) baza de calcul;

e) nivelul cotei/tarifului;

f) cuantumul sumei datorate, din care suma achitata, inclusiv data si numarul documentului de plata, dupa caz;

g) observatii;

h) semnaturile autorizate.

(3) Entitatile care datoreaza sumele prevazute la art. 10 alin. (2) au obligatia sa transmita, cel tarziu pana la data de 25 a lunii urmatoare, balanta de verificare.”

14. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 14

Pentru nevirarea sumelor prevazute in prezentul regulament la termenele stabilite, C.N.V.M. va calcula penalitati pentru fiecare zi de intarziere, in conformitate cu legislatia aplicata veniturilor bugetare.”

15. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In cazul raportarii eronate a bazei de calcul, C.N.V.M. aplica o penalitate de 50% la diferentele de venit constatate, la care se adauga in mod corespunzator si penalitatile prevazute la art. 14.”

16. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 18

(1) C.N.V.M. poate actualiza nivelul tarifelor percepute in conformitate cu evolutia indicatorilor macroeconomici care stau la baza fundamentarii bugetului de stat.”

17. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 20

Cota prevazuta la art. 4 alin. (1) se aplica tuturor tranzactiilor efectuate in cadrul sistemelor de tranzactionare administrate de Societatea Comerciala Bursa de Valori Bucuresti – S.A. si de Societatea Comerciala Sibex Sibiu Stock Exchange – S.A., urmand a fi incasata de Societatea Comerciala Bursa de Valori Bucuresti – S.A. si, respectiv, de Societatea Comerciala Sibex Sibiu Stock Exchange – S.A. si virata, conform art. 4 alin. (4), in contul indicat de C.N.V.M.”

18. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 248 din 28 martie 2005, si Regulamentul nr. 12/2005 de modificare a Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 56/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005, precum si orice dispozitie contrara.”

19. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul regulament

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close