Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

In M. Of. nr. 82 din  1 februarie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011.

Din cuprins:

ART. I

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 17

(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala <<Bani de liceu>>, cu modificarile si completarile ulterioare.”

2. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 18

Stabilirea dreptului la ajutor social se realizeaza tinandu-se seama de bunurile familiei sau, dupa caz, ale persoanei singure, cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, prevazuta in anexa nr. 4.”

3. Articolul 19 se abroga.

4. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 20

Familiile si persoanele singure care au in proprietate, inchiriere, comodat sau alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in lista prevazuta la art. 18 nu beneficiaza de ajutor social.”

5. Articolele 21 si 22 se abroga.

6. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 23

Lista prevazuta la art. 18 se afiseaza intr-un loc vizibil la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti. Informarea populatiei poate fi facuta si pe pagina de internet a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.”

7. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) sa depuna, din 6 in 6 luni, la primaria unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta, declaratia prevazuta la art. 9 alin. (5).”

8. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 31^1

(1) Pentru mentinerea dreptului la ajutorul social, potrivit prevederilor art. 16^1 din lege, familiile si persoanele singure beneficiare au indatorirea sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Obligatiile legale prevazute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a) – c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si se datoreaza bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Beneficiarii de ajutor social care au in proprietate bunuri aflate in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea in care s-a stabilit dreptul la ajutorul social au obligatia ca, pana la data de 20 ianuarie a fiecarui an, sa prezinte la primaria unde s-a stabilit dreptul la ajutorul social copia certificatului de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala se afla bunurile impozabile sau taxabile, prin care se confirma achitarea obligatiilor legale catre bugetele locale pentru anul anterior.”

9. La articolul 33 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) daca nu depune, din 6 in 6 luni, declaratia prevazuta la art. 27 alin. (1) lit. b);”.

10. La articolul 33 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

“h) in situatia in care familiile beneficiare nu respecta obligatia prevazuta la art. 16^1 alin. (1) din lege.”

11. La articolul 33, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispozitie scrisa a primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care s-au constatat de catre serviciul sau persoana/persoanele prevazute la art. 15 alin. (3) motivele prevazute la alin. (1) lit. a) – d) si g), respectiv cu luna februarie a fiecarui an in situatia prevazuta la lit. h), si se comunica titularului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.”

12. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 34

(1) In cazul suspendarii ajutorului social in conditiile prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a), b ) si d), prezentarea de catre titular, in luna urmatoare celei in care s-a produs suspendarea efectiva a platii, a adeverintei eliberate de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca si a declaratiei prevazute la art. 14^1 alin. (1) din lege, precum si efectuarea actiunilor sau a lucrarilor de interes local prevazute la art. 28 alin. (1) atrag reluarea platii ajutorului social pentru intreaga familie ori, dupa caz, pentru persoana singura.”

13. La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) – (5), cu urmatorul cuprins:

“(3) In cazul prevazut la art. 33 alin. (1) lit. h), achitarea obligatiilor legale catre bugetul local in perioada de suspendare prevazuta la art. 16^1 alin. (3) din lege atrage reluarea platii ajutorului social, prin dispozitia primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.

(4) Pe perioada suspendarii dreptului la ajutor social in conditiile prevazute la art. 16^1 alin. (3) din lege, beneficiarii nu au obligatia de a efectua actiunile sau lucrarile de interes local prevazute la art. 28 alin. (1).

(5) La reluarea acordarii dreptului conform prevederilor art. 16^1 alin. (4) din lege, orele aferente actiunilor si lucrarilor de interes local se repartizeaza proportional de catre primar, astfel incat efectuarea lor sa fie finalizata in termen de maximum 3 luni de la reluarea platii.”

14. La articolul 35 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) daca plata ajutorului social a fost suspendata si in termen de 3 luni, respectiv 5 luni de la data suspendarii platii nu a fost depusa adeverinta prevazuta la art. 11 alin. (4), declaratia prevazuta la art. 27 alin. (1) lit. b) sau, dupa caz, nu au fost efectuate actiunile ori lucrarile de interes local prevazute la art. 28 alin. (1), respectiv nu a fost indeplinita obligatia prevazuta la art. 16^1 alin. (1) din lege; in aceasta situatie, drepturile pentru perioada de suspendare nu se mai acorda;”.

15. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 47

Ajutorul prevazut la art. 46 se acorda unei singure persoane, care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul stabilit in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestora, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.”

16. Anexele nr. 1 – 4 si 16 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 5.

17. Anexele nr. 5 si 6 se abroga.

ART. II

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Persoanele indreptatite prevazute la alin. (1) beneficiaza de drepturile prevazute de ordonanta de urgenta daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) se incadreaza in prevederile art. 2 alin. (1) sau, dupa caz, in prevederile art. 2 alin. (5) si (6) ori in prevederile art. 31 alin. (1) si ale art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta;

b) sunt cetateni romani sau, dupa caz, straini ori apatrizi;

c) au domiciliul sau resedinta in Romania, conform legii;

d) locuiesc in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;

e) indeplinesc obligatia prevazuta la art. 12 alin. (2), respectiv art. 38 din ordonanta de urgenta.”

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) – (3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primele 3 situatii prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(2) Drepturile prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda persoanelor indreptatite pentru fiecare copil aflat in aceasta situatie si se cumuleaza cu indemnizatia prevazuta la art. 2 din ordonanta de urgenta.”

3. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Concediul si indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului, precum si sprijinul lunar”

4. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:

“ART 4^1

(1) In aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanta de urgenta, celalalt parinte sau cealalta persoana prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta care nu a solicitat dreptul la indemnizatie poate solicita acest drept, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap. Daca acest drept nu se solicita, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se reduc cu o luna.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), persoana indreptatita care se afla in concediu pentru cresterea copilului poate opta pentru concediu fara plata sau, dupa caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

(3) In cazul persoanei singure sau in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanta de urgenta nu se aplica.

(4) Pe perioada in care cealalta persoana beneficiaza de dreptul la concediul propriu de crestere a copilului de cel putin o luna, dreptul celuilalt parinte la indemnizatia pentru cresterea copilului se suspenda in conditiile art. 16 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(5) In situatia in care persoana indreptatita opteaza potrivit alin. (2) la concediul fara plata, cererea pentru acordarea acestuia se depune si se inregistreaza la angajator, pe aceasta perioada aplicandu-se corespunzator prevederile art. 21 si 22 din ordonanta de urgenta.

(6) Prevederile alin. (1) – (5) nu se aplica in situatia in care persoana indreptatita solicita numai acordarea stimulentului de insertie sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an ori cu 6 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

(7) Solicitarea concediului prevazut la alin. (1) se face pe baza de cerere si documente doveditoare, in conditiile prezentelor norme metodologice, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea efectiva in acest concediu.

(8) In situatia in care persoana indreptatita prevazuta la alin. (1) nu solicita dreptul la concediul propriu de cel putin o luna, aceasta are obligatia de a anunta in scris agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, daca nu se inregistreaza situatia prevazuta la alin. (6).

(9) In situatia suprapunerii drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile art. 8, drepturile prevazute in prezentul articol pot fi solicitate de celalalt parinte care indeplineste conditiile de acordare la finalizarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioada de cel putin doua luni, cuprinsa in perioada totala a concediilor suprapuse si cumulate.”

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

(1) Drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) – (3), art. 11, art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4) – (7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.”

6. La articolul 6 alineatul (9), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) – (3), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta sunt, dupa caz, urmatoarele:”.

7. La articolul 6 alineatul (9), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:

“c^1) certificatul de incadrare in grad de handicap a persoanei indreptatite;”.

8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) Concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), art. 6, 10 si 11 din ordonanta de urgenta, se acorda pe baza de cerere aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.

(2) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea/suspendarea activitatii pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in situatia solicitarii drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) si (3), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

(3) Persoanele care frecventeaza cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat si de doctorat beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului sau de drepturile prevazute la art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta indiferent daca intrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap.”

9. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) In cazul prevazut la alin. (1), daca persoana indreptatita nu a indeplinit pentru copilul nascut anterior conditiile de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului lunar sau stimulentului de insertie, insa le indeplineste pentru acest din urma copil, parintele/persoana indreptatita care a beneficiat de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului sau, dupa caz, de stimulentul lunar/stimulentul de insertie poate opta pentru incetarea drepturilor mentionate acordate pentru copilul anterior, celalalt parinte/cealalta persoana indreptatita avand posibilitatea de a solicita drepturile pentru acest din urma copil.”

10. La articolul 8, alineatele (2) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in cuantumul primit anterior, prin utilizarea in calcul a indicatorului social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza:

a) nu mai mult de 6,8 ISR in cazul in care persoana opteaza pentru concediu si indemnizatia prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta;

b) nu mai mult de 2,4 ISR in cazul in care persoana opteaza pentru concediu si indemnizatia prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta.

………………………………………………………………..

(6) In situatia in care unul dintre parinti se afla in concediul de maternitate prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, concediul pentru cresterea copilului si indemnizatiile lunare prevazute la art. 2 alin. (1) – (3) din ordonanta de urgenta se pot acorda doar dupa terminarea concediului de maternitate si nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului.”

11. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 9

(1) In situatia in care, dupa alegerea optiunii de concediu de catre persoana indreptatita, copilul/copiii este/sunt incadrat/incadrati in grad de handicap, dreptul prevazut la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data. Daca cererea este depusa dupa termenul mentionat, dreptul se acorda de la data depunerii cererii.

(2) In situatia in care, dupa implinirea varstei de un an sau 2 ani, copilul, respectiv unul sau mai multi dintre copiii rezultati din sarcini multiple, este incadrat intr-un grad de handicap, dreptul prevazut la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data. Daca cererea este depusa dupa termenul mentionat, dreptul se acorda de la data depunerii cererii.

(3) In situatia in care unul dintre copiii rezultati in urma unei sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, pentru acesta se continua concediul si plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta. In cazul in care sunt incadrati in grad de handicap mai multi copii rezultati in urma unei sarcini multiple, pe langa indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta se va acorda si suma prevazuta la art. 5 din ordonanta de urgenta, in raport cu numarul copiilor.”

12. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART 10

Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta pot beneficia, dupa implinirea de catre copil, cu exceptia copilului cu handicap, a varstei de un an, de concediul fara plata prevazut la art. 6 din ordonanta de urgenta.”

13. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) In situatia prevazuta la art. 4^1 alin. (1) si (2), daca solicitarea concediului de cel putin o luna se produce in ultima luna inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, stimulentul de insertie se acorda incepand cu implinirea de catre copil a varstei de un an persoanei indreptatite care a solicitat initial dreptul, daca aceasta realizeaza venituri profesionale, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1).”

14. Capitolul V, cuprinzand articolele 14 – 16, se abroga.

15. Titlul capitolului VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Stabilirea si plata indemnizatiilor lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a sprijinului lunar”

16. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 18

(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) – (3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.”

17. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

“(4) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanta de urgenta, parintele supravietuitor trebuie sa depuna cererea in termen de 60 de zile de la data decesului inregistrat in certificatul constatator de deces, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

(5) In cazul in care parintele supravietuitor doreste schimbarea optiunii de acordare a dreptului, acesta depune cererea insotita de documentele justificative care sa ateste indeplinirea conditiilor de acordare.”

18. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 19

(1) Cererile prevazute la art. 18 alin. (1) si (2), insotite de documentele justificative depuse de persoanele indreptatite la primaria unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta, se transmit de catre primar agentiei teritoriale pe baza de borderou, in termenul prevazut la art. 14 alin. (2) din ordonanta de urgenta. Modelul de borderou este prevazut in anexa nr. 3.”

19. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 20

(1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) – (3), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.”

20. La articolul 21, alineatele (3) – (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul cuvenit in luna respectiva, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanta de urgenta.

(4) In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta, fara venituri aferente acestora, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 1,2 ISR. Daca persoana realizeaza venituri o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.

(5) Daca din calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit prevederilor alin. (2) rezulta un cuantum mai mic de 1,2 ISR, se acorda 1,2 ISR.”

21. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Drepturile prevazute la art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea termenelor prevazute la art. 35 din ordonanta de urgenta.”

22. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 26

(1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a drepturilor prevazute la art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) se efectueaza incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.”

23. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 29

(1) In aplicarea prevederilor art. 16 si 17 din ordonanta de urgenta, autoritatile competente au obligatia de a transmite agentiilor teritoriale lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate in situatii de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, precum si data la care acestea s-au produs, inclusiv pentru cele prevazute la art. 36 si 37 din ordonanta de urgenta.”

24. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 31

In cazul in care persoana beneficiara de drepturile prevazute de art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) isi schimba domiciliul ori, dupa caz, resedinta in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, agentia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, agentiei teritoriale in a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu ori, dupa caz, resedinta.”

25. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 32

(1) Suspendarea platii/incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute de art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

(2) In situatia in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, are obligatia de a comunica aceasta in conditiile art. 19 din ordonanta de urgenta. Pentru respectarea prevederilor art. 19 din ordonanta de urgenta, angajatorul are obligatia de a comunica agentiei teritoriale faptul ca persoana indreptatita si-a reluat activitatea in termen de 5 zile de la aceasta data.”

26. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 33

(1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) – (3), art. 6 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, agentiile teritoriale au obligatia de a vira lunar caselor de asigurari de sanatate teritoriale contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.”

27. Dupa articolul 38 se introduc patru noi articole, articolele 38^1 – 38^4, cu urmatorul cuprins:

“ART. 38^1

(1) Pentru mentinerea dreptului la indemnizatie, stimulent de insertie sau a celor prevazute la art. 31 alin. (1) si (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) din ordonanta de urgenta, in conditiile art. 38 din ordonanta de urgenta, beneficiarii au indatorirea sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Codului fiscal.

(2) Obligatiile legale prevazute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a) – c) din Codul fiscal si se datoreaza bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) In situatia in care in perioada de suspendare prevazuta la art. 38 alin. (4) din ordonanta de urgenta dreptul inceteaza in conditiile art. 16 alin. (1) si art. 17 alin. (1) din ordonanta de urgenta, iar persoana indreptatita aduce in aceasta perioada dovada prin care se confirma plata obligatiilor legale fata de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsa intre data suspendarii drepturilor si data incetarii acordarii acestora.

(4) Beneficiarii de indemnizatie sau stimulent de insertie care au in proprietate bunuri aflate in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea in care s-au stabilit drepturile au obligatia ca, pana la data de 20 ianuarie a fiecarui an, sa prezinte la autoritatea publica locala unde s-a stabilit dreptul copia certificatului de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala se afla bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitarii obligatiilor legale catre bugetele locale pentru anul anterior.

(5) Modelul tabelului centralizator prevazut la art. 38 alin. (2) din ordonanta de urgenta, cuprinzand beneficiarii drepturilor prevazute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) si (2) si art. 32 alin. (1) lit, c) si d) din ordonanta de urgenta, se stabileste prin decizie a directorului general al Agentiei si se comunica atat agentiilor teritoriale, cat si primarilor.

ART. 38^2

Drepturile stabilite in conditiile art. 12 – 14 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, se mentin pana la stabilirea prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale a drepturilor prevazute de art. 31 alin. (1) si (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) din ordonanta de urgenta, dar nu mai tarziu de 31 martie 2012.

ART. 38^3

Prevederile art. 18 alin. (4) si (5) si art. 38^1 se aplica in mod corespunzator in situatia stabilirii drepturilor la indemnizatia pentru cresterea copilului, respectiv la stimulentul lunar, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 38^4

In situatia in care drepturile de alocatie de stat pentru copii se solicita in acelasi timp cu dreptul de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv de stimulent de insertie, se va utiliza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1.”

28. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 6.

ART. III

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

“(4^1) In situatia in care copiii in varsta de pana la 18 ani urmeaza o forma de invatamant in strainatate, acestia sunt luati in calcul la stabilirea dreptului la alocatie doar daca reprezentantul legal al copilului prezinta in termenul prevazut la art. 28 alin. (1) din lege dovada frecventarii cursurilor si a numarului absentelor inregistrate de copil/copii, eliberata de unitatea de invatamant din strainatate, iar aceasta functioneaza in conditiile legislatiei statului respectiv.”

2. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) In situatia prevazuta la art. 2 alin. (4^1), daca reprezentantul legal nu prezinta dovada privind frecventarea cursurilor scolare, copiii nu vor fi luati in calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei si nici la stabilirea cuantumului alocatiei.”

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza sau, dupa caz, le-au realizat in luna anterioara solicitarii dreptului, asa cum sunt acestea prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.”

4. La articolul 7, dupa alineatul (1) se Introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) In cazul in care familia definita conform prevederilor art. 2 din lege are in proprietate, inchiriere, comodat sau in alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, prevazuta la art. 8 alin. (2) si (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta nu beneficiaza de alocatie.”

5. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, inscrise in cererea si declaratia pe propria raspundere, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala <<Bani de liceu>>, cu modificarile si completarile ulterioare, se dovedesc, dupa caz, prin documentele eliberate de angajator sau de alte autoritati competente, mandate postale de plata, extrase de cont, decizii de stabilire si altele asemenea si se verifica prin ancheta sociala prevazuta la art. 9.”

6. La articolul 8, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(6) In aplicarea art. 28 alin. (2) – (6) din lege, diminuarea cu 20% a cuantumului alocatiei se calculeaza pentru un numar de 10 absente nemotivate si se mentine pana la inregistrarea unui numar de 20 de absente nemotivate pentru care se aplica diminuarea cu 50%.”

7. La articolul 8, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (10) si (11), cu urmatorul cuprins:

“(10) In situatia in care unul dintre copii finalizeaza cursurile invatamantului general obligatoriu, conform legii, dar nu a implinit varsta de 18 ani, acesta nu este luat in calcul la numarul de copii din familia respectiva in vederea stabilirii dreptului la alocatie.

(11) In situatia prevazuta la alin, (1), copilul este luat in calcul ca membru al familiei la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei.”

8. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 12

(1) Pentru copiii de varsta scolara din familiile care beneficiaza de alocatie, inspectoratele scolare judetene, respectiv ale municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectorate scolare, au obligatia de a comunica agentiilor teritoriale, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii semestrului scolar, situatia privind absentele scolare nemotivate inregistrate de catre acesti copii, conform formatului electronic convenit cu agentiile teritoriale, care contine in mod obligatoriu elementele prevazute la art. 28 alin. (1) din lege.”

9. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) In situatia in care titularul alocatiei nu indeplineste obligatia prevazuta la alin. (1) se aplica prevederile art. 25 alin. (2) – (4) din lege.”

10. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) In cazul in care titularul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale prevazute la alin. (1) se aplica dispozitiile art. 26 alin. (5) din lege.”

11. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 14^1

(1) Pentru mentinerea dreptului la alocatie, in conditiile art. 29^1 din lege, familiile beneficiare au indatorirea sa isi’ achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Obligatiile legale prevazute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a) – c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si se datoreaza bugetelor locale ale municipiilor, oraselor, comunelor, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Beneficiarii de alocatie care au in proprietate bunuri aflate in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea in care s-a stabilit dreptul la alocatie au obligatia ca, pana la data de 20 ianuarie a fiecarui an, sa prezinte la autoritatea publica locala unde s-a stabilit dreptul la alocatie copia certificatului de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala se afla bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitarii obligatiilor legale catre bugetele locale pentru anul anterior.”

12. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 15

(1) Plata alocatiei se suspenda in luna urmatoare celei in care se constata existenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 29 alin. (1) din lege.”

13. La articolul 15 alineatul (2), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:

“d) cu luna urmatoare celei in care s-a constatat indeplinirea obligatiei prevazute la art. 25 alin. (1) din lege;

e) cu luna urmatoare celei in care s-a constatat indeplinirea obligatiei prevazute la art. 29^1 din lege.”

14. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2.

ART. IV

In cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, precum si al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, denumirea “Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale” se inlocuieste cu denumirea “Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala”.

ART. V

Cererile pentru solicitarea ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei, precum si anchetele sociale, intocmite in intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2011 si data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza modelelor formularelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile ulterioare, respectiv in anexele nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, isi pastreaza valabilitatea, urmand ca persoanele solicitante sa beneficieze de ajutor social si alocatie pentru sustinerea familiei, in masura in care nu detin cel putin unul dintre bunurile cuprinse in lista prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

ART. VI

Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. VII

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, precum si Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

*

 

Prezenta hotarare transpune dispozitiile clauzei 2 a Acordului-cadru revizuit din 18 iunie 2009 privind concediul pentru cresterea copilului incheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP si ETUC din anexa la Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere in aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru cresterea copilului, incheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP si CES, si de abrogare a Directivei 96/34/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 68 din 18 martie 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiunea nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM

In M. Of. nr. 82 din 1 februarie 2012 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011 pentru aprobarea Instructiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Instructiunea nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a instructiunii prevazute la art. 1 se abroga Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2011 pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2011.

ART. 3

Instructiunea mentionata la art. 1 se publica impreuna cu ordinul de aprobare a acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul CNVM si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

 

ANEXA 1

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 6/2011

privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

 

ART. 1

Prezenta instructiune stabileste modul de aplicare a Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare CNVM.

ART. 2

(1) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM, respectiv societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, case de compensare si operatori de piata/sistem, denumite in continuare entitati, au obligatia pentru exercitiile financiare ale anilor 2011 si 2012 de a intocmi, in scop informativ, in termen de 180 de zile de la incheierea exercitiului financiar, un al doilea set de situatii financiare anuale in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara, obtinute prin retratarea informatiilor prezentate in situatiile financiare anuale intocmite in baza evidentei contabile organizate potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM.

(2) Entitatile vor intocmi situatiile financiare mentionate la alin. (1) in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

(3) Entitatile vor aplica prevederile prezentei instructiuni, ale dispozitiilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale altor dispozitii legale aplicabile.

ART. 3

(1) Entitatile vor anexa la situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara (IFRS) un document al carui continut sa evidentieze diferentele dintre tratamentele contabile conform reglementarilor contabile mentionate la art. 2 alin. (1) si tratamentele prevazute de IFRS, pentru fiecare element din structura situatiilor financiare, cu explicatiile aferente.

(2) Situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS se publica pe site-ul propriu al entitatilor in termenul mentionat la art. 2 alin. (1) si sunt supuse auditului financiar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(3) Situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS, mentionate la alin. (2), sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entitatile respective, actionarii acestora si CNVM si nu pot fi invocate ca fundament al deciziei de investitie.

ART. 4

Administratorii, respectiv directoratul, directorii economici, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii entitatilor care intra sub incidenta prezentei instructiuni vor asigura masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor acesteia.

ART. 5

Nerespectarea prevederilor prezentei instructiuni se sanctioneaza in conformitate cu prevederile titlului X “Raspunderi si sanctiuni” din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 6

Prezenta instructiune intra in vigoare la data publicarii acesteia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicata in Buletinul CNVM si pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close