Decizia Comisiei din 26 ianuarie 2012 privind instituirea Grupului de experti pentru guvernare electronica

2012/C 22/04

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

intrucat:

(1) Dupa cum se indica in Comunicarea Comisiei intitulata “Planul european de actiune privind guvernarea electronica 2011-2015” (denumit in continuare “planul de actiune privind guvernarea electronica” [1]), “Statele membre sunt pe deplin angajate in directia prioritatilor politice ale Declaratiei de la Malmö” [2]. De asemenea, acestea au invitat Comisia Europeana sa organizeze guvernanta comuna a planului de actiune respectiv care sa permita participarea activa a statelor membre in punerea in aplicare a acestuia. In concluziile sale din mai 2011 [3], Consiliul a aprobat planul de actiune privind guvernarea electronica si actiunile prevazute de acesta.

(2) Astfel, Comisia trebuie sa instituie un grup de experti compus din autoritatile competente ale statelor membre care sunt responsabile de domeniul guvernarii electronice si sa se defineasca sarcinile si structura acestuia.

(3) Datele cu caracter personal trebuie prelucrate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [4],

DECIDE:

Articolul 1

Comisia instituie “Grupul de experti pentru guvernare electronica”, denumit in continuare “Grupul pentru guvernare electronica”.

Articolul 2

Sarcini

Grupul are urmatoarele sarcini:

– sa consilieze Comisia cu privire la chestiuni strategice de guvernare electronica in contextul planului de actiune privind guvernarea electronica, precum si sa ofere opinii si sa sugereze modificarile necesare legate de prioritati, obiective si actiuni pe baza evaluarii intermediare a punerii in aplicare a planului de actiune privind guvernarea electronica;

– sa asiste Comisia in definirea de obiective comune pentru statele membre in ceea ce priveste masurile relevante din planul de actiune;

– sa ofere un forum pentru discutii strategice si schimb de experienta, cu participarea tuturor serviciilor implicate ale Comisiei;

– sa faca schimb de opinii cu privire la chestiuni legate de strategiile nationale de guvernare electronica in domeniile acoperite de planul de actiune privind guvernarea electronica, in ceea ce priveste atingerea obiectivelor acestuia;

– sa furnizeze un forum prin care statele membre informeaza Comisia cu privire la progresele inregistrate in tara lor in legatura cu punerea in aplicare a planului de actiune.

Grupul pentru guvernare electronica asigura legatura, prin intermediul Comisiei, cu Grupul la nivel inalt pentru agenda digitala, cu scopul de a asigura punerea in aplicare in conditii optime a actiunilor de guvernare electronica.

Grupul pentru guvernare electronica va asigura, de asemenea, legatura si coordonarea, prin intermediul Comisiei, cu Comitetul pentru Programul ISA [5].

Articolul 3

Consultare

Comisia poate consulta grupul pentru guvernare electronica in legatura cu orice aspect referitor la punerea in aplicare a planului de actiune privind guvernarea electronica.

Articolul 4

Componenta – Numire

(1) Grupul pentru guvernare electronica este compus din autoritatile competente ale statelor membre. Fiecare autoritate a unui stat membru desemneaza un reprezentant la nivel inalt. Reprezentantii sunt responsabili pentru strategiile nationale de guvernare electronica si in masura sa asigure o coordonare corespunzatoare intre autoritatile publice nationale implicate in diferitele domenii reglementate de planul de actiune privind guvernarea electronica. Reprezentantii statelor membre pot fi insotiti de colegi in functie de subiectul discutat, fara a se aduce atingere normelor aplicabile pentru rambursarea cheltuielilor pentru reuniuni.

(2) Membrii sunt numiti pe durata planului de actiune pentru perioada 2011-2015.

(3) Se poate prevedea numirea unui numar de supleanti egal cu numarul de membri. Supleantii sunt numiti in conformitate cu aceleasi conditii ca si membrii; supleantii inlocuiesc in mod automat membrii absenti sau indisponibili.

(4) Membrii care nu mai sunt in masura sa contribuie in mod eficace la deliberarile grupului, care demisioneaza sau care nu indeplinesc conditiile prevazute la prezentul articol alineatul (3) sau la articolul 339 din tratat pot fi inlocuiti pentru restul mandatului lor.

(5) Numele reprezentantilor desemnati se publica in Registrul grupurilor de experti si al altor entitati similare ale Comisie (denumit in continuare “registrul”) si pe site-ul web al guvernarii electronice http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm

Articolul 5

Functionare

(1) Grupul pentru guvernare electronica este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

(2) Reprezentantul Comisiei poate invita experti din afara grupului, avand competente specifice in legatura cu un subiect de pe ordinea de zi, pentru a participa ad-hoc la activitatea grupului. In plus, reprezentantul Comisiei poate acorda statut de observator tarilor AELS si SEE si tarilor aderente. In acest caz, autoritatile competente ale acestor tari desemneaza un reprezentant la nivel inalt.

(3) Membrii grupurilor de experti si reprezentantii acestora, precum si expertii si observatorii invitati, trebuie sa respecte obligatiile privind secretul profesional prevazute in tratate si in normele de punere in aplicare a acestora, precum si normele Comisiei privind securitatea referitoare la protectia informatiilor clasificate ale UE, stabilite in anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei [6]. Daca aceste obligatii nu sunt indeplinite, Comisia poate lua toate masurile necesare.

(4) Reuniunile grupului pentru guvernare electronica se desfasoara la sediul Comisiei. Comisia asigura serviciile de secretariat. La sedintele grupului si ale subgrupurilor acestuia pot asista si alti functionari ai Comisiei interesati de lucrari.

(5) Grupul adopta propriul regulament de procedura pe baza regulamentului de procedura standard pentru grupurile de experti [7].

(6) Comisia publica informatii relevante privind activitatile desfasurate de grup, fie prin includerea acestora in registru, fie prin intermediul unui link, inclus in registru, catre un site web dedicat.

Articolul 6

Cheltuielile aferente reuniunilor

(1) Participantii la activitatile grupului nu sunt remunerati pentru serviciile prestate.

(2) Cheltuielile de calatorie si sejur ale participantilor la activitatile grupului sunt rambursate de Comisie in conformitate cu dispozitiile in vigoare in cadrul Comisiei.

(3) Respectivele cheltuieli sunt rambursate in limitele creditelor disponibile alocate in cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 7

Aplicabilitate

Prezenta decizie se aplica pana la 31 decembrie 2015.

Adoptata la Bruxelles, 26 ianuarie 2012.

Pentru Comisie

Neelie Kroes

Vicepresedinte

[1] Ref. COM(2010) 743.

[2] Ref la Declaratia de la Malmö: a se vedea http://www.egov2009.se/wp-content/uploads/Ministerial-Declaration-on-eGovernment.pdf

[3] Concluziile Consiliului in legatura cu planul european de actiune privind guvernarea electronica 2011-2015; A 3093-a reuniune a Consiliului Transport, Telecomunicatii si Energie – doar componenta Telecomunicatii – Bruxelles, 27 mai 2011.

[4] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

[5] ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations): Programul privind “Solutii de interoperabilitate pentru administratiile publice europene”, Decizia nr. 922/2009/CE.

[6] Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului sau de procedura (JO L 317, 3.12.2001, p. 1).

[7] Anexa IV la SEC(2010) 1360.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close