Modificarea si completarea Normei CSSPP nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

In M. Of. nr. 87 din 3 februarie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2012 privind aprobarea Normei nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Norma nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondului de pensii facultative, prevazuta in anexa care face parte din prezenta hotarare.

ART. 2

Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere

a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 3.

 

ANEXA 1

 

NORMA Nr. 2/2012

pentru modificarea si completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

Avand in vedere prevederile art. 3 – 12, 16, 18, 21, art. 22 alin. (2) si (3), art. 23, 24, art. 29 alin. (1) si (2) si ale art. 86 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. a), f) si i) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

 

ARTICOL UNIC

Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

“e) directorul de investitii – persoana cu atributii de conducere a directiei de investitii.”

2. La articolul 6, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“h) directorul general sau presedintele directoratului, dupa caz, trebuie sa aiba ca inlocuitor, desemnat de organul statutar competent, o persoana autorizata de Comisie;”.

3. La articolul 10, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a membrilor propusi pentru consiliul de administratie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducatori, din care sa rezulte detinerile individuale sau in legatura cu alte persoane afiliate oricarei societati comerciale reprezentand cel putin 5% din capitalul social ori din drepturile de vot, conform modelului Declaratiei nr. 2 prevazut in anexa nr. 7;”.

4. La articolul 13 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de Lege si de prezenta norma;”.

5. La articolul 13, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Pentru persoanele care nu au resedinta in Romania se depun: certificatul de cazier judiciar si de cazier fiscal sau alte documente cu aceeasi valoare juridica eliberate de autoritatile din tara de origine si din tara in care au resedinta in prezent, daca aceasta este alta decat tara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au resedinta in Romania se depun: certificatul de cazier judiciar si de cazier fiscal eliberate de autoritatile romane si certificatul de cazier judiciar si de cazier fiscal sau alte documente cu aceeasi valoare juridica eliberate de autoritatile din tara de origine ori, dupa caz, din tara in care au avut anterior resedinta, daca aceasta este alta decat tara de origine.”

6. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:

“g^1) atributiile si raspunderile persoanelor care exercita functii aferente activitatii de investire a activelor;”.

7. La articolul 14 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) aproba si supravegheaza ducerea la indeplinire a directiilor principale in conducerea operatiunilor fondurilor de pensii administrate;”.

8. La articolul 15, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

“f) procedura de rezolvare a sesizarilor si reclamatiilor.”

9. Articolul 16 se abroga.

10. La articolul 17 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) sa fie compartimentat corespunzator, astfel incat sa se asigure desfasurarea optima a activitatii;”.

11. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) sa fie compartimentat corespunzator, astfel incat sa se asigure desfasurarea optima a activitatii;”.

12. La articolul 23, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

“(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii actelor de modificare, administratorii vor notifica Comisia cu privire la:

a) modificarea procedurilor interne mentionate la art. 15;

b) modificarea spatiului destinat sediului social, cu conditia ca pe toata perioada de functionare administratorul sa indeplineasca prevederile art. 17.

(6) Notificarile prevazute la alin. (5) vor fi insotite de hotararile organului statutar competent pentru aprobarea lor.”

13. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 29^1

Conditiile prevazute la art. 28 si 29 trebuie mentinute pe toata perioada de functionare a societatii de pensii.”

14. La articolul 32 alineatul (2), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“h) persoanele respective au facut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au incheiat cu sanctiuni sau interdictii.”

15. La capitolul III, titlul sectiunii a 4-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 4-a

Conditii privind persoanele propuse ca directori de investitii, precum si cele propuse sa asigure functia de control intern si functia de administrare a riscurilor”

16. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 35

(1) Persoanele propuse ca directori de investitii, cele propuse sa asigure functia de control intern al activitatii si al conformitatii cu prevederile legale si procedurile interne si cele propuse sa asigure functia de administrare a riscurilor sunt autorizate individual de Comisie inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor.”

17. La articolul 36, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 36

(1) In vederea autorizarii individuale, persoanele propuse ca directori de investitii, precum si cele propuse sa asigure functia de control intern si pe cea de administrare a riscurilor trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) – c) si f) si urmatoarele:

a) sa aiba pregatirea si experienta profesionala necesare specificului, intinderii si complexitatii activitatii pe care urmeaza sa o indeplineasca, conform prevederilor legii;

b) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata;

c) sa aiba experienta profesionala de cel putin 3 ani in domeniul investitiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurari;

d) sa aiba onorabilitatea necesara pentru functia pe care urmeaza sa o indeplineasca;

e) sa nu fi fost sanctionate de autoritati romane ori straine din domeniul financiar-bancar cu interdictia definitiva sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdictia temporara de a desfasura activitati in sistemul financiar-bancar;

f) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar de natura celor prevazute la art. 8 alin. (2) sau in cazierul fiscal;

g) sa desfasoare activitatea in baza unui contract in care sa se stipuleze faptul ca durata timpului de lucru pentru activitatea pe care o desfasoara nu poate fi mai mica de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;

h) sa dovedeasca cunoasterea temeinica a legislatiei din domeniul pensiilor private.”

18. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 37

(1) Comisia este in drept sa evalueze in ce masura experienta profesionala acumulata de catre persoanele propuse ca directori de investitii, precum si de catre cele propuse sa asigure functia de control intern si pe cea de administrare a riscurilor este relevanta pentru specificul, intinderea si complexitatea activitatii care va fi desfasurata de administrator.

(2) Evaluarea fiecarei persoane propuse ca director de investitii, precum si pentru functia de control intern si pentru cea de administrare a riscurilor se va face, in fiecare caz, similar evaluarii fiecarui membru propus pentru consiliul de administratie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat si conducatori, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (1) lit. p) si ale art. 32 alin. (2).

(3) Comisia, in cadrul procedurii de autorizare individuala, poate realiza un interviu profesional, in vederea evaluarii persoanelor nominalizate ca directori de investitii, precum si a celor nominalizate sa exercite atributiile si sa aiba raspunderile functiei de control intern si ale functiei de administrare a riscurilor.”

19. La articolul 39 alineatul (1), literele d) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“d) regulamentul de organizare si functionare a societatii de pensii, intocmit in conformitate cu art. 14 si procedurile interne, elaborate in conformitate cu art. 15, impreuna cu hotararea organului statutar competent pentru aprobarea lor;

………………………………………………………………..

l) dovada platii taxei de autorizare de administrare si de autorizare a fiecarui membru propus pentru consiliul de administratie, directori, consiliul de supraveghere, directorat/conducatori, respectiv a fiecarei persoane propuse ca director de investitii si a celor propuse sa asigure functia de control intern si pe cea de administrare a riscurilor;”.

20. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 40

(1) Pentru fiecare dintre actionari, persoane juridice, se depun documentele prevazute la art. 11 alin. (1).”

21. La articolul 41 alineatul (1), litera b) se abroga.

22. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 42

(1) Pentru fiecare dintre persoanele propuse ca directori de investitii, precum si pentru cele propuse sa asigure functia de control intern si pe cea de administrare a riscurilor se depun documentatia prevazuta la art. 13 alin. (1) si urmatoarele:

a) decizia/hotararea de numire in functie, in care sa se prevada in mod expres ca exercitarea functiei se va face numai dupa obtinerea deciziei de autorizare de la Comisie;

b) fisa postului, dupa caz.

(2) Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 41 alin. (2), dupa caz.”

23. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 46

(1) Ca urmare a depunerii documentelor prevazute la art. 41 si 42 si a evaluarii fiecarui membru propus pentru consiliul de administratie, director, pentru consiliul de supraveghere, directorat/conducator, respectiv pentru persoanele propuse ca director de investitii, precum si pentru cele propuse sa asigure functia de control intern si pe cea de administrare a riscurilor, Comisia decide cu privire la indeplinirea conditiilor in vederea autorizarii fiecarei persoane propuse.

(2) Decizia de autorizare de administrare va fi insotita de deciziile de autorizare pentru fiecare persoana propusa pentru a fi membru al consiliului de administratie, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului/conducator, respectiv pentru persoanele propuse ca directori de investitii, precum si pentru cele propuse pentru functia de control intern si pentru cea de administrare a riscurilor.

(3) Conditiile prevazute la autorizarea de administrare, pentru autorizarea membrilor propusi pentru consiliul de administratie, directori, consiliul de supraveghere, directorat/conducatori, respectiv pentru persoanele propuse ca directori de investitii, precum si pentru cele propuse pentru functia de control intern si pentru cea de administrare a riscurilor se mentin pe toata perioada de functionare a administratorilor.

(4) Conditiile prevazute la alin. (3) trebuie indeplinite pe toata perioada exercitarii functiei in care au fost autorizate persoanele respective.”

24. La articolul 49, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1) – (4^3), cu urmatorul cuprins:

“(4^1) Dupa fiecare modificare a declaratiei privind politica de investitii, inclusiv revizuirea si completarea acesteia, conform art. 86 alin. (2) din Lege, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei de autorizare a modificarii de catre Comisie, administratorul publica pe pagina proprie de internet, pe o perioada de cel putin 30 de zile, un anunt prin care face cunoscuta modificarea declaratiei privind politica de investitii.

(4^2) Administratorul publica anuntul prevazut la alin. (4^1) si in cel putin un cotidian de circulatie nationala, pe o perioada de cel putin doua zile consecutive.

(4^3) Publicarea anuntului pe pagina proprie de internet a administratorului prevazut la alin. (4^1) si publicarea anuntului prevazut la alin. (4^2) se efectueaza in aceeasi zi.”

25. La articolul 49, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sunt supuse avizarii Comisiei orice modificari cu privire la regulamentul de organizare si functionare a societatii.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii actelor de modificare, administratorul notifica Comisiei orice modificari cu privire la:

a) sediile secundare ale societatilor de administrare a investitiilor sau ale societatilor de asigurare, in care nu se desfasoara activitati in legatura cu administrarea fondurilor de pensii facultative, impreuna cu hotararea organului statutar competent de aprobare a lor;

b) actele de identitate si curriculum vitae ale fondatorilor/actionarilor persoane fizice sau ale membrilor consiliului de administratie, directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, directoratului/conducatorilor, directorilor de investitii, precum si ale persoanelor care ocupa functia de control intern si pe cea de administrare a riscurilor;

c) diminuarea si majorarea de capital social al societatilor de administrare a investitiilor si al societatilor de asigurare pentru activitatile pentru care au fost infiintate si autorizate potrivit legislatiei care reglementeaza domeniul lor de activitate;

d) modificarea denumirii sau emblemei pentru societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurare;

e) completarea obiectului de activitate cu activitati specifice obiectului de activitate principal in cazul societatilor de administrare a investitiilor si societatilor de asigurare;

f) planul de afaceri;

g) contractul de audit incheiat pentru auditarea activitatii administratorului, sub conditia ca modificarile acestuia sa nu se refere la partile contractante, pretul si durata contractului.”

26. La capitolul III sectiunea a 6-a, titlul subsectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“SUBSECTIUNEA a 2-a

Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii facultative, a cererii pentru autorizarea persoanelor propuse ca membri ai consiliului de administratie, directori, membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului/conducatori, a persoanelor propuse ca directori de investitii, precum si a celor propuse sa asigure functia de control intern si functia de administrare a riscurilor”

27. Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 51^1

(1) In cazul in care conditiile prevazute de Lege si de prezenta norma nu sunt indeplinite sau din rezultatul evaluarii prevazut la art. 32 si 37 reiese ca nu se asigura gestiunea corecta si prudenta a fondului de pensii administrat, Comisia emite o decizie de respingere a cererii pentru autorizarea membrilor consiliului de administratie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducatorilor, directorilor de investitii, persoanelor care asigura functia de control intern si functia de administrare a riscurilor, care se comunica in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(2) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, decizia de respingere poate fi contestata in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

(3) In cazul prevazut la alin. (1) societatea de administrare are obligatia sa depuna la Comisie o noua cerere pentru autorizare cu respectarea prevederilor art. 31, art. 32 alin. (2) si art. 36, in termen de 90 de zile calendaristice de la datei comunicarii deciziei de respingere.”

28. La capitolul III, titlul sectiunii a 7-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 7-a

Retragerea autorizatiei membrilor consiliului de administratie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducatorilor, directorilor de investitii, persoanelor care asigura functia de control intern si functia de administrare a riscurilor”

29. La articolul 52, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 52

(1) Comisia poate retrage autorizatia persoanei fizice autorizate pentru exercitarea functiei de membru in consiliul de administratie sau director, membru in consiliul de supraveghere, membru al directoratului/conducator, respectiv directorului de investitii, precum si persoanei care asigura functia de control intern si functia de administrare a riscurilor, in urmatoarele conditii:

a) daca decizia de autorizare a fost obtinuta pe baza unor informatii sau documente false ori care au indus in eroare;

b) in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile avute in vedere la autorizare;

c) ca sanctiune.”

30. Dupa articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu urmatorul cuprins;

“ART. 52^1

(1) Valabilitatea autorizarii prevazute la art. 46 alin. (1) inceteaza de drept la data incetarii mandatului sau a contractului pentru functia autorizata.

(2) Administratorul are obligatia de a notifica Comisiei, in maximum 5 zile lucratoare de la data aparitiei evenimentului, persoanele care se afla in situatiile prevazute la alin. (1), impreuna cu documentele doveditoare.”

31. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 53

(1) In cazurile prevazute la art. 52 alin. (1) si art. 52^1 alin. (1), perioada pana la propunerea si depunerea documentatiei complete pentru o noua persoana nu trebuie sa depaseasca 60 de zile de la data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei, cu exceptia membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsa, la cererea administratorului, cu maximum 60 de zile.

(2) In cazurile prevazute la art. 52 alin. (1) si art. 52^1 alin. (1), administratorul comunica in scris Comisiei, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea deciziei de retragere a autorizatiei, respectiv de la data notificarii incetarii autorizatiei, numele si functia persoanei respective, precum si numele persoanei care exercita interimar atributiile si are raspunderile functiei respective.

(3) Pana la alegerea unui nou membru/unei noi persoane, persoana care asigura interimatul trebuie sa fi fost autorizata anterior de catre Comisie pentru o functie de conducere cel putin egala functiei detinute de membrul/persoana inlocuit/inlocuita, cu exceptia directorului general adjunct, care il poate inlocui pe directorul general.”

32. La articolul 55, dupa alineatul 6 se introduc trei noi alineate, alineatele (7) – (9), cu urmatorul cuprins:

“(7) Administratorii notifica Comisiei, la data convocarii sedintelor adunarii generale ordinare sau extraordinare, ordinea de zi a acestora.

(8) In cazul in care adunarea generala se desfasoara fara indeplinirea formalitatilor de convocare cerute de lege, ordinea de zi se transmite Comisiei anterior desfasurarii adunarii generale sau cel tarziu la data desfasurarii adunarii generale.

(9) In cazul sedintelor pe a caror ordine de zi figureaza propuneri de modificare a actului constitutiv, ordinea de zi va cuprinde in mod obligatoriu textul integral al propunerilor.”

33. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 56

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) neindeplinirea de catre actionari a conditiilor prevazute la art. 7 alin. (2) lit. c) si d), art. 8 alin. (1) lit. a) – c) si f), precum si art. 8 alin. (2) si (3) pe toata perioada de functionare a societatii de pensii;

b) neindeplinirea de catre membrii consiliului de administratie, directori, membrii consiliului de supraveghere, directorat/conducatori a conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) – c) si f), art. 31 alin. (1) lit. f) si g) si art. 31 alin. (3) si (4) pe toata perioada exercitarii functiei in care au fost autorizate persoanele respective;

c) neindeplinirea de catre directorii de investitii, persoanele care asigura functia de control intern si pe cea de administrare a riscurilor a conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) – c) si f), art. 36 alin. (1) lit. e) si f) si art. 36 alin. (2) pe toata perioada exercitarii functiei in care au fost autorizate persoanele respective;

d) neindeplinirea obligatiilor de notificare a Comisiei conform prevederilor art. 23 alin. (5) si (6), art. 49 alin. (6) si art. 55 alin. (6) – (8);

e) neindeplinirea obligatiilor de publicare conform prevederilor art. 49 alin. (4^1) – (4^3);

f) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 51^1 alin. (3), art. 52^1 alin. (2) si art. 53;

g) nerespectarea celorlalte obligatii prevazute de prezenta norma.

(2) Savarsirea de catre actionarii societatii de pensii, de catre administratorii de fonduri de pensii, de catre membrii consiliului de administratie, directori, membrii consiliului de supraveghere, directorat/conducatori, directorii de investitii, precum si de catre persoanele care asigura functia de control intern si pe cea de administrare a riscurilor a vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2) – (11) din Lege.”

34. Anexele nr. 4 – 7 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 4 care fac parte integranta din prezenta norma.

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close