Statutul si Organigrama Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

In M. Of. nr. 87 din 3 februarie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 1/2012 privind propunerea de aprobare a Statutului si Organigramei Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Statutul si Organigrama Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Prezenta hotarare, statutul si organigrama mentionate la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

ANEXA 1

 

STATUTUL

Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private este constituit si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, precum si in baza prevederilor prezentului statut.

ART. 2

Activitatea Fondului de garantare este armonizata cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Directivei 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale.

ART. 3

In sensul prezentului statut, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) Fondul de garantare – Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private:

b) Comisia – Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;

c) Legea nr. 187/2011 – Legea nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

 

CAPITOLUL II

Statutul juridic si scopul Fondului de garantare

 

ART. 4

Fondul de garantare se constituie ca persoana juridica de drept public si are sediul in municipiul Bucuresti.

ART. 5

Organizarea si functionarea Fondului de garantare se stabilesc prin prezentul statut, aprobat de Consiliul Comisiei, la propunerea Consiliului de administrare al Fondului de garantare, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 6

(1) Scopul Fondului de garantare este acela de a garanta drepturile participantilor si ale beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii private, reglementat si supravegheat de catre Comisie, potrivit conditiilor si in limitele stabilite in Legea nr. 187/2011.

(2) Fondul de garantare compenseaza pierderile participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atat in perioada de acumulare a contributiilor, cat si dupa deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligatiile asumate si asigura plata drepturilor participantilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, in cazul imposibilitatii asigurarii lor de catre administratorii sau furnizorii de pensii private, dupa caz.

(3) Fondul de garantare este organizat astfel incat constituirea, evidenta si utilizarea resurselor pentru plata compensatiei catre participantii fondurilor de pensii facultative sa se faca in mod distinct fata de constituirea, evidenta si utilizarea resurselor pentru plata compensatiei catre participantii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contributiilor si perioada de plata a pensiilor, iar resursele pentru plata compensatiei se gestioneaza distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare si functionare a Fondului de garantare.

 

CAPITOLUL III

Administrarea si conducerea

 

ART. 7

(1) Fondul de garantare este administrat de un consiliu de administratie, compus din:

a) presedintele consiliului de administratie, desemnat de catre Comisie:

b) un membru numit de Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania;

c) un membru numit de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Conditiile care trebuie indeplinite de persoanele numite in calitatea de membrii ai consiliului de administratie, numirea, incetarea calitatii de membru si revocarea sunt cele prevazute de Legea nr. 187/2011.

ART. 8

(1) Consiliul de administratie al Fondului de garantare se intalneste cel putin o data pe luna, in sedinta ordinara.

(2) Consiliul de administratie al Fondului de garantare poate fi convocat in sedinta extraordinara de catre presedinte sau la cererea a doua treimi dintre membrii consiliului de administratie.

(3) Consiliul de administratie trebuie sa fie convocat in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei.

(4) Convocarea trebuie sa contina ordinea de zi, data si documentele supuse discutiei, precum si locul de desfasurare a sedintei.

(5) Sedintele vor avea loc la sediul Fondului de garantare sau in orice alt loc unde s-a convenit.

(6) In situatia in care se solicita decizii urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuata prin mijloace electronice.

(7) Consiliul de administratie delibereaza in mod valabil in prezenta a cel putin 2 din numarul membrilor sai, din care un membru este presedintele consiliului de administratie.

(8) Deciziile consiliului de administratie se iau cu majoritate simpla de voturi din totalul membrilor acestuia.

(9) Procesul-verbal al sedintei, care contine ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate, daca este cazul, se semneaza de catre toti membrii prezenti la sedinta.

(10) Pentru indeplinirea atributiilor, Consiliul de administratie al Fondului de garantare adopta decizii si hotarari, dupa deliberarea in sedinte.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea interna

 

ART. 9

Atributiile consiliului de administratie al Fondului de garantare sunt urmatoarele:

I. analizeaza, avizeaza si propune Consiliului Comisiei spre aprobare:

a) statutul Fondului de garantare;

b) structura organizatorica si a personalului;

c) bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare;

d) norme cu privire la stabilirea cotei contributiei anuale a administratorilor de fonduri si a furnizorilor de pensii private, autorizati de Comisie, precum si a platii acesteia;

e) norme cu privire la majorarea sau diminuarea contributiilor, in conformitate cu art. 17 alin. (4) din Legea nr. 187/2011;

f) norme cu privire la stabilirea contributiei majorate, in conformitate cu art. 15 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 187/2011;

g) raportul anual de activitate si situatiile financiare anuale, insotite de raportul de audit;

h) strategia anuala privind resursele financiare ale Fondului de garantare, care are ca obiective principale minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora. Criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate si ierarhizate in functie de aceste 3 obiective;

i) calculul contributiei anuale si majorarea acesteia, dupa caz;

j) procedurile si mecanismele adecvate de control intern si audit intern;

II. analizeaza si aproba:

a) numirea si eliberarea din functie a membrilor conducerii executive;

b) propuneri cu privire la modalitatile, plafoanele maxime, termenele si conditiile de plasare a resurselor financiare, stabilite in cadrul strategiei anuale privind Fondul de garantare;

c) raportul cu privire la selectarea auditorului financiar pe baza de licitatie;

d) reglementari si proceduri interne elaborate de Fondul de garantare in aplicarea Legii nr. 187/2011;

III. exercita orice alte sarcini prevazute de legislatia in vigoare sau primite de la Consiliul Comisiei;

IV. aplica sanctiunile prevazute de lege, in situatia in care administratorii si furnizorii de pensii private nu isi indeplinesc obligatiile prevazute de Legea nr. 187/2011 si de reglementarile emise in aplicarea acesteia.

ART. 10

Presedintele consiliului de administratie al Fondului de garantare are urmatoarele atributii:

a) reprezinta Fondul de garantare in raporturile cu Comisia, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private, ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, alte persoane fizice si juridice, romane sau straine, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;

b) stabileste ordinea de zi si convoaca consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legii;

c) conduce lucrarile sedintelor consiliului de administratie al Fondului de garantare;

d) solicita directorului general prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;

e) face propuneri de numire in functie a membrilor conducerii executive;

f) semneaza contractul de munca al directorului general;

g) exercita orice alte sarcini in aplicarea prevederilor legale.

ART. 11

(1) Pentru asigurarea conducerii executive a activitatii Fondului de garantare, consiliul de administratie numeste, prin decizie, directorul general.

(2) Directorul general al Fondului de garantare duce la indeplinire hotararile si deciziile consiliului de administratie al Fondului de garantare si informeaza asupra modului de indeplinire a acestora.

(3) Directorul general al Fondului de garantare are urmatoarele atributii:

a) propune consiliului de administratie al Fondului de garantare, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevazute la art. 10 pct. I si II din Legea nr. 187/2011;

b) aproba informarile si rapoartele privind activitatea Fondului de garantare;

c) asigura plasarea resurselor financiare ale Fondului de garantare, urmarind minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum si randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul Comisiei si hotararilor consiliului de administratie al Fondului de garantare, care va fi informat trimestrial asupra aplicarii strategiei anuale;

d) asigura efectuarea investitiilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementarilor in vigoare si in limita plafoanelor aprobate;

e) incheie, modifica si desface, in conditiile legii, contractele individuale de munca ale salariatilor Fondului de garantare;

f) aproba cererile cu privire la informatiile solicitate Comisiei sau administratorilor de fonduri si furnizorilor de pensii private, necesare functionarii in bune conditii a Fondului de garantare;

g) angajeaza cheltuielile legate de functionarea Fondului de garantare, in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;

h) asigura organizarea si exercitarea auditului intern, in conformitate cu normele proprii;

i) incheie contracte de servicii de asistenta si de consultanta de specialitate cu persoane fizice si juridice romane si straine;

j) indeplineste orice alta atributie care ii revine in aplicarea prevederilor legale ori data in sarcina sa de catre consiliul de administratie al Fondului de garantare.

(4) Pe perioada absentei directorului general al Fondului de garantare, acesta poate delega din atributiile sale personalului din subordine, astfel incat sa se asigure continuarea activitatilor Fondului de garantare. Competentele care pot fi delegate sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Fondului de garantare.

ART. 12

Compartimentele functionale si atributiile personalului executiv sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Fondului de garantare.

ART. 13

Activitatea salariatilor Fondului de garantare se desfasoara in baza contractelor individuale de munca, carora li se anexeaza fisa postului in care se detaliaza atributiile acestora.

 

CAPITOLUL V

Principii de buna guvernanta in activitatea Fondului de garantare

 

ART. 14

(1) Fondul de garantare este o institutie independenta, a carei activitate nu se supune influentelor politice sau din sectorul pensiilor private.

(2) Membrii consiliului de administratie al Fondului de garantare nu trebuie sa detina in cadrul vreunei societati de pensii calitatea de angajat sau de director, membru al consiliului de administratie, al comitetului de supraveghere ori al directoratului.

ART. 15

Fondul de garantare are autonomie si independenta financiara:

a) finantarea necesara pentru indeplinirea atributiilor Fondului de garantare este asigurata potrivit Legii nr. 187/2011;

b) Fondul de garantare isi acopera cheltuielile curente aferente activitatilor desfasurate in conditiile si limitele prevazute, potrivit Legii nr. 187/2011.

ART. 16

Activitatea curenta a Fondului de garantare este condusa pe baza reglementarilor interne, conform Legii nr. 187/2011.

ART. 17

(1) Transparenta activitatii Fondului de garantare este asigurata prin:

a) situatiile financiare auditate ale Fondului de garantare, impreuna cu raportul auditorului financiar;

b) raportul anual de activitate.

(2) Raportul anual de activitate, impreuna cu situatiile financiare anuale, aprobate de Consiliul Comisiei, precum si raportul auditorului financiar vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului de garantare si a Comisiei, pana cel tarziu la data de 15 iunie din anul urmator incheierii exercitiului financiar.

ART. 18

Activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului de garantare este supusa auditului intern.

ART. 19

(1) Orice document care angajeaza raspunderea Fondului de garantare trebuie sa aiba doua semnaturi ale persoanelor de conducere, iar in lipsa acestora, ale persoanelor delegate in acest sens.

(2) Orice tranzactie (vanzare/cumparare) care depaseste echivalentul in lei la data efectuarii acesteia a 5.000 euro se face numai cu aprobarea scrisa a consiliului de administratie.

 

CAPITOLUL VI

Protectia legala a Fondului de garantare, a personalului si a organelor sale de administrare si de conducere

 

ART. 20

Fondul de garantare si salariatii acestuia nu raspund pentru eventualele prejudicii cauzate de indeplinirea sau omisiunea indeplinirii oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea atributiilor, in conditiile Legii nr. 187/2011, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca au actionat cu rea-credinta sau cu neglijenta grava.

ART. 21

Fondul de garantare nu poate fi declarat in stare de faliment.

 

CAPITOLUL VII

Relatii institutionale

 

ART. 22

Fondul de garantare stabileste relatii de colaborare cu schemele de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private din alte state, asociatii profesionale internationale, precum si cu organisme multinationale sau regionale de profil.

ART. 23

Fondul de garantare poate incheia acorduri si intelegeri bilaterale si/sau multilaterale.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

ART. 24

Dizolvarea, incetarea activitatii ori modificarea obiectului de activitate al Fondului de garantare se poate face numai prin lege.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close