Organizarea si functionarea invatamantului profesional cu durata de 2 ani

In M. Of. nr. 96 din 7 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3168/2012 privind organizarea si functionarea invatamantului profesional cu durata de 2 ani.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de 2 ani, prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Se aproba Calendarul pentru selectia si inscrierea elevilor in invatamantul profesional de 2 ani, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Se aproba Calendarul pentru selectia si inscrierea elevilor in invatamantul profesional de 2 ani, pentru anul scolar 2012 – 2013, prevazut in anexa nr. 2 bis, care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare, se aproba Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul profesional, prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Planul-cadru prevazut la alin. (1) este valabil pentru perioada 2012 – 2016.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 5

Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala economic, finante, resurse umane, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ANEXA 1

 

METODOLOGIE

de organizare si functionare a invatamantului profesional de 2 ani

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si functionarea invatamantului profesional de 2 ani, in conditiile legii, pentru perioada 2012 – 2016.

ART. 2

Invatamantul profesional de 2 ani, reglementat prin prezenta metodologie, denumit in continuare invatamant profesional, are urmatoarele obiective:

a) dezvoltarea competentelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificari profesionale de nivel 2 corespunzator nivelului de referinta 3 al Cadrului european al calificarilor;

b) dezvoltarea competentelor profesionale ale elevilor, preponderent in cadrul stagiilor de pregatire practica organizate la operatori economici.

ART. 3

(1) invatamantul profesional este organizat dupa clasa a IX-a, ca parte a invatamantului liceal, filiera tehnologica.

(2) Invatamantul profesional este organizat ca invatamant cu frecventa.

(3) Absolvirea celor 2 ani de invatamant profesional echivaleaza cu dobandirea competentelor invatamantului obligatoriu.

(4) Invatamantul profesional se finalizeaza cu examen de certificare a calificarii profesionale.

(5) Invatamantul profesional reglementat prin prezenta metodologie poate fi desfasurat si in limbile minoritatilor nationale.

ART. 4

Formarea profesionala initiala prin invatamantul profesional consta in:

a) pregatirea profesionala generala intr-un domeniu profesional, pe parcursul primului an de invatamant profesional;

b) pregatirea profesionala de specialitate specifica unei calificari profesionale, pe parcursul celui de-al doilea an de invatamant profesional.

 

CAPITOLUL II

Organizarea invatamantului profesional

 

ART. 5

(1) Pentru perioada mentionata la art. 1, invatamantul profesional se poate organiza numai in unitatile de invatamant profesional si tehnic acreditate sau autorizate sa furnizeze formare profesionala initiala pentru calificarile de nivel 2 specificate in Nomenclatorul calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatire prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare la data prezentei metodologii, in conditiile legii.

(2) Unitatile de invatamant care pot organiza invatamant profesional trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) existenta bazei materiale necesare pentru desfasurarea pregatirii elevilor pentru dobandirea calificarii profesionale;

b) existenta resursei umane calificate prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat.

ART. 6

(1) Invatamantul profesional se organizeaza numai in unitatile de invatamant care anexeaza la propunerea privind planul de scolarizare pentru primul an de invatamant profesional contracte-cadru incheiate cu operatorii economici/institutii publice, prin care se stabilesc obligatiile privind:

a) organizarea si desfasurarea procesului de formare pentru obtinerea calificarii profesionale a elevilor si proiectarea curriculumului in dezvoltare locala (stagiile de pregatire practica);

b) asigurarea conditiilor tehnice si a resursei umane necesare pregatirii practice a elevilor din invatamantul profesional;

c) asigurarea conditiilor tehnice si a resursei umane necesare pentru organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilor.

(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale incheiate de catre unitatile de invatamant cu operatorii economici/institutiile publice partenere pe o durata de minimum 2 ani, care stau la baza “inventiilor individuale de stagiu pentru pregatirea practica a elevilor din invatamantul profesional.

ART. 7

(1) Cifra de scolarizare pentru invatamantul profesional se stabileste anual, pe baza nevoilor pietei muncii si a tendintelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul regional de actiune pentru invatamant (PRAI) la nivel regional si Planul local de actiune pentru invatamant (PLAI) la nivel local, precum si pe baza solicitarilor operatorilor economici.

(2) Cifra de scolarizare se stabileste numai pentru calificari inscrise in Nomenclatorul calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, aprobat prin hotarare a Guvernului.

(3) Cifra de scolarizare se stabileste la nivel regional, iar distributia pe judete a numarului de locuri disponibile pentru invatamantul profesional se realizeaza, pentru fiecare unitate de invatamant, in functie de domeniul de pregatire si calificarea/calificarile pentru care exista cerere, fundamentata conform prevederilor alin. (1), cu respectarea prevederilor metodologiei de fundamentare a cifrei de scolarizare, aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(4) Pentru stabilirea cifrei de scolarizare la nivel regional se constituie la nivel regional un grup de lucru, format din inspectorii scolari generali ai inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, reprezentantii agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca (AJOFM) in Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) si reprezentantii Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) din fiecare regiune. Grupul de lucru este constituit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si este coordonat de un inspector scolar general nominalizat in acest sens.

(5) Coordonatorul regional are obligatia de a coordona grupul de lucru pentru asigurarea corelarii, la nivel regional, a cifrei de scolarizare cu cererea din partea operatorilor economici si cu structura retelei unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional.

(6) CNDIPT, prin reprezentantii sai in fiecare regiune, asigura asistenta metodologica grupului de lucru, coordonatorilor regionali si inspectorilor scolari generali in fundamentarea planului de scolarizare si stabilirea cifrei de scolarizare la nivel regional.

ART. 8

(1) Lista unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional se stabileste anual, pe baza propunerilor unitatilor de invatamant si ale operatorilor economici, si se avizeaza de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Lista unitatilor de invatamant profesional si proiectul planului de scolarizare se fundamenteaza numai cu respectarea urmatoarelor repere:

a) prevederile PRAI si ale PLAI, distributia teritoriala a ofertei unitatilor de invatamant si directiile strategice de restructurare a retelei judetene, a municipiului Bucuresti, a unitatilor de invatamant profesional si tehnic;

b) accesibilitatea unitatilor de invatamant, stabilita prin analiza distributiei in teritoriu a retelei de invatamant profesional la nivel regional, in raport cu infrastructura si cu reteaua de transport;

c) ponderea elevilor cu domiciliul in alte localitati/unitati teritorial-administrative care solicita sa se pregateasca pentru o anumita calificare, in totalul populatiei scolare locale, in raport cu posibilitatile de asigurare a transportului elevilor si/sau a cazarii in internate scolare la nivel regional;

d) indeplinirea, conform standardelor, de catre unitatile de invatamant a prevederilor legale privind: spatiile de scolarizare, baza materiala, sanatatea si securitatea muncii, pregatirea personalului didactic;

e) existenta contractelor-cadru, prevazute la art. 6, incheiate cu operatorii economici/institutiile publice cu dotari tehnologice si resurse, capabile sa asigure pregatirea practica a elevilor pentru calificarile solicitate;

f) alte repere, legate de specificul regional si local, adoptate de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti si avizate de grupul de lucru constituit la nivel regional.

(3) Proiectul planului de scolarizare pentru invatamantul profesional si lista unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional sunt realizate la nivelul fiecarui judet, sunt avizate de catre CLDPS si sunt aprobate de catre inspectorul scolar general judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

ART. 9

(1) Incadrarea in invatamantul profesional cu personal didactic se face in functie de specializarea acestuia, de prevederile planului-cadru si ale planurilor de invatamant, conform prevederilor legale.

(2) In invatamantul profesional poate fi incadrat si personal didactic asociat, in conditiile legii.

(3) Selectia personalului didactic asociat se realizeaza conform legislatiei in vigoare si respectand metodologia miscarii personalului didactic, aprobate de ministerul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

ART. 10

(1) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti publica lista cu unitatile de invatamant care organizeaza invatamant profesional si oferta de pregatire a acestora.

(2) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti realizeaza activitati specifice de prezentare si promovare a ofertei locale a invatamantului profesional, impreuna cu unitatile de invatamant si cu operatorii economici/institutiile publice partenere.

(3) Pentru promovarea ofertei locale a invatamantului profesional este obligatorie realizarea urmatoarelor activitati:

a) organizarea actiunii “Saptamana meseriilor” in perioada dedicata activitatilor de consiliere si orientare profesionala a elevilor;

b) organizarea actiunii “Targul meseriilor” pentru prezentarea ofertei la nivel regional/judetean;

c) promovarea invatamantului profesional si a numarului de locuri disponibile in mass-media locala.

(4) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti prevad/prevede obligatoriu, in tematica de inspectie scolara, cel putin o activitate care vizeaza organizarea si functionarea invatamantului profesional.

 

CAPITOLUL III

Continutul pregatirii prin invatamantul profesional

 

ART. 11

(1) Pentru invatamantul profesional, planul-cadru de invatamant prevede urmatoarele ponderi:

a) anul I de invatamant profesional – 40% pregatire teoretica si 60% pregatire practica;

b) anul II de invatamant profesional – 25% pregatire teoretica si 75% pregatire practica.

(2) Planurile-cadru de invatamant si curriculumul pentru fiecare calificare profesionala sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

(3) Schemele orare de functionare a invatamantului profesional se stabilesc la nivelul unitatii de invatamant in functie de posibilitatile de organizare a stagiilor de pregatire practica la operatorul economic/institutia publica partener de practica.

(4) Schemele orare reprezinta particularizarea planului-cadru de invatamant la conditiile specifice de organizare a pregatirii elevilor la nivel de saptamana, luna sau semestru scolar. Schemele orare sunt flexibile din punctul de vedere al alocarii numarului de ore pentru fiecare disciplina/modul, orele de pregatire putand fi distribuite pe durata anului scolar sau comasate pe parcursul mai multor saptamani, cu respectarea numarului total de ore/saptamana si a numarului total de ore/an pentru fiecare disciplina/modul.

ART. 12

(1) Pregatirea practica a elevilor din invatamantul profesional se desfasoara in cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practica si al stagiilor de pregatire practica stabilite prin planul-cadru de invatamant.

(2) Orele de laborator tehnologic si orele de instruire practica se pot desfasura atat in laboratoarele si atelierele unitatii de invatamant, cat si la operatorul economic/institutia publica partenera pentru pregatirea practica.

(3) Durata stagiilor de pregatire practica se stabileste prin planul-cadru de invatamant.

(4) Stagiile de pregatire practica se realizeaza la operatorul economic/institutia publica partenera. Pentru a raspunde nevoilor angajatorilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, stagiile de pregatire practica pot fi organizate si in unitatea de invatamant, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

a) unitatea de invatamant dispune de ateliere dotate corespunzator si de resursa umana calificata pentru desfasurarea pregatirii practice a elevilor;

b) minimum 25% din perioada de pregatire practica aferenta stagiilor este organizata la operatorul economic/institutia publica partenera.

(5) Pentru organizarea stagiilor de pregatire practica in unitatea de invatamant, aprobarea este data de inspectorul scolar general, la cererea unitatii de invatamant, avizata de inspectorul de specialitate.

(6) Pregatirea practica a elevilor realizata in unitatea de invatamant se organizeaza, pentru fiecare calificare profesionala, cu grupe de maximum 14 elevi, sub indrumarea unui cadru didactic desemnat de unitatea de invatamant.

(7) Planificarea orara a pregatirii practice a elevilor organizate la operatorul economic/institutia publica va fi stabilita de unitatea de invatamant impreuna cu entitatea partenera, in functie de programul de lucru al acesteia, respectand particularitatile de varsta ale elevilor si reglementarile legale referitoare la sanatatea si securitatea muncii.

ART. 13

(1) Stagiile de pregatire practica prevazute prin planul-cadru de invatamant se desfasoara pe baza unei conventii individuale de stagiu, incheiate intre unitatea de invatamant profesional, operatorul economic/institutia publica partener de practica, elevul si/sau parintele/tutorele legal instituit al elevului, conform modelului standard aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

(2) La solicitarea partenerului de practica al unitatii de invatamant, conventia de stagiu poate fi incheiata pentru mai multi elevi, in situatia in care acestia se pregatesc pentru aceeasi calificare profesionala.

(3) Stagiile de practica se organizeaza in perioadele stabilite de unitatea de invatamant impreuna cu operatorul economic/institutia publica partenera, astfel incat sa se asigure incheierea situatiei scolare a elevilor pana la data de 31 august.

(4) Operatorul economic/institutia publica poate organiza pentru elevii care finalizeaza invatamantul profesional stagii suplimentare de pregatire practica, respectand prevederile legislatiei muncii. Stagiile suplimentare se organizeaza pe baza unei conventii individuale incheiate cu elevul sau parintele/tutorele legal instituit al elevului.

(5) Stagiile suplimentare se pot organiza pe durata vacantelor scolare ale elevilor sau in timpul anului scolar, in afara orarului, fara a fi afectata incheierea situatiei scolare a elevului si fara a depasi finalul anului calendaristic pe durata caruia este organizata pregatirea practica.

ART. 14

(1) Operatorii economici/institutiile publice la care se desfasoara pregatirea practica a elevilor din invatamantul profesional stabilesc tutorii care coordoneaza aceasta activitate.

(2) Directorul unitatii de invatamant desemneaza cate un cadru didactic coordonator pentru un numar de minimum 12 elevi. Cadrul didactic coordonator este responsabil pentru ducerea la indeplinire a activitatilor asumate de unitatea de invatamant prin conventia de stagiu, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordoneaza, indiferent daca stagiul de practica se desfasoara la acelasi sau la mai multi operatori economici/institutii publice.

(3) Pentru buna desfasurare a pregatirii practice, tutorii colaboreaza cu cadrele didactice coordonatoare.

(4) Responsabilitatile tutorelui si ale cadrului didactic coordonator sunt stabilite prin conventia de stagiu.

 

CAPITOLUL IV

Scolarizarea in invatamantul profesional

 

ART. 15

(1) Inscrierea elevilor in invatamantul profesional se realizeaza conform Calendarului pentru selectia si inscrierea elevilor in invatamantul profesional de 2 ani.

(2) Inscrierea se realizeaza pe baza dosarului de inscriere la unitatile de invatamant care organizeaza invatamant profesional, sub coordonarea inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

(3) Dosarul de inscriere contine urmatoarele documente:

a) cerere-tip de inscriere;

b) copie de pe certificatul de nastere sau de pe cartea de identitate;

c) documente care sa ateste situatia scolara pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricola pentru clasa a IX-a sau, dupa caz, certificat de absolvire ori certificat de calificare in urma finalizarii scolii de arte si meserii).

ART. 16

(1) Pot opta pentru formare profesionala initiala prin invatamantul profesional urmatoarele categorii:

a) elevii inscrisi in clasa a IX-a invatamant liceal, indiferent de filiera, profil sau domeniu de pregatire;

b) candidatii din seriile anterioare care au absolvit cel putin clasa a IX-a invatamant liceal, fara a finaliza invatamantul profesional sau invatamantul liceal;

c) absolventii din seriile anterioare care au finalizat scoala de arte si meserii, cu sau fara certificat de calificare profesionala.

(2) Elevii prevazuti la alin. (1) lit. a) pot fi inscrisi in invatamantul profesional numai daca au promovat clasa a IX-a.

(3) Candidatii si absolventii prevazuti la alin. (1) lit. b) si c) pot fi inscrisi in invatamantul profesional daca nu au implinit varsta de 18 ani la data inceperii anului scolar.

(4) Optiunea elevilor pentru invatamant profesional se realizeaza in perioada prevazuta de Calendarul pentru selectia si inscrierea elevilor in invatamantul profesional de 2 ani.

(5) Candidatii pot opta pentru una dintre calificarile profesionale pentru care exista locuri disponibile, conform ofertei educationale pentru invatamant profesional realizate la nivel regional si judetean.

(6) Elevii inscrisi in clasa a IX-a invatamant liceal pot opta pentru formare profesionala initiala prin invatamantul profesional in unitatea de invatamant in care sunt inscrisi sau in alta unitate de invatamant.

(7) In cazul in care numarul candidatilor inscrisi pentru o calificare profesionala depaseste numarul de locuri disponibile sau daca exista o cerere expresa a operatorului economic/institutiei publice partenere, se organizeaza concurs de selectie.

(8) Selectia candidatilor pentru invatamant profesional se realizeaza pe baza unei proceduri elaborate de catre unitatile de invatamant si operatorii economici/institutiile publice care organizeaza stagiile de pregatire practica aferente calificarilor scolarizate.

(9) Reprezentantii operatorilor economici/institutiilor publice partenere participa la selectia candidatilor care opteaza pentru invatamant profesional.

ART. 17

(1) Procedura de selectie se elaboreaza de catre unitatea de invatamant impreuna cu operatorii economici/institutiile publice partenere.

(2) In cazul in care procedura de selectie prevede probe, tematica acestora este stabilita impreuna cu operatorii economici/institutiile publice partenere si este aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

ART. 18

Fiecare unitate de invatamant afiseaza, cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii selectiei, prevederile procedurii de selectie pentru inscrierea in invatamantul profesional si tematica probelor de selectie.

ART. 19

(1) Pentru realizarea selectiei elevilor pentru invatamantul profesional, in fiecare unitate de invatamant se constituie, prin decizia directorului unitatii de invatamant, o comisie de selectie, care isi desfasoara activitatea conform prevederilor procedurii de selectie.

(2) Componenta comisiei de selectie si atributiile membrilor acesteia, precum si modul de desfasurare a selectiei sunt stabilite in procedura de selectie.

ART. 20

Selectia elevilor care opteaza pentru invatamant profesional se realizeaza in perioada prevazuta de Calendarul pentru selectia si inscrierea elevilor in invatamantul profesional de 2 ani.

ART. 21

(1) Efectivul de elevi al unei formatiuni de studiu pentru invatamantul profesional respecta prevederile legale in vigoare.

(2) O formatiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau mai multe calificari profesionale din acelasi domeniu de pregatire profesionala.

(3) In cazuri exceptionale si numai cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se poate organiza o formatiune de studiu si pentru calificari profesionale din domenii de pregatire profesionala diferite, in interiorul aceluiasi profil.

ART. 22

(1) Elevii care opteaza pentru invatamantul profesional reglementat prin prezenta metodologie pot beneficia de sustinere financiara prin programe nationale de protectie sociala, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu prevederile legale.

(2) Pe durata pregatirii practice organizate la operatorul economic/institutia publica, partenerul de practica poate acorda sprijin financiar elevilor, in conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Evaluarea si certificarea rezultatelor invatarii

 

ART. 23

Absolventii invatamantului profesional care au finalizat stagiile de pregatire practica stabilite prin planul-cadru de invatamant au dreptul de a se inscrie la examenul de certificare a calificarii profesionale.

ART. 24

(1) Examenul de certificare a calificarii profesionale este organizat de unitatea de invatamant care a asigurat formarea profesionala a absolventilor, cu conditia ca unitatea de invatamant sa fie acreditata conform legii.

(2) Probele examenului de certificare a calificarii profesionale se organizeaza la operatorii economici/institutiile publice partenere.

(3) Comisia de examen va avea in componenta cate un reprezentant al unitatii de invatamant si al operatorului economic/institutiei publice partenere.

(4) Evaluarea in cadrul examenului de certificare a calificarii profesionale este realizata atat de evaluatori autorizati externi unitatii de invatamant, cat si de reprezentanti ai operatorului economic/institutiei publice partenere,

(5) Monitorizarea organizarii si desfasurarii examenului de certificare este realizata de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(6) Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional este aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

ART. 25

(1) Absolventii invatamantului profesional care promoveaza examenul de certificare a calificarii profesionale dobandesc certificat de calificare profesionala si suplimentul descriptiv al certificatului.

(2) Absolventii invatamantului profesional pot continua studiile in clasa a XI-a invatamant liceal, in conditiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

ART. 26

Prevederile prezentei metodologii se aplica elevilor inscrisi in clasa a IX-a in invatamantul liceal in anul scolar 2011 – 2012 si elevilor care intra in scolarizare in invatamantul liceal incepand cu anul scolar 2012 – 2013.

ART. 27

Elevii inscrisi in anul scolar 2011 – 2012 in clasele a X-a, a XI-a si a XII-a din invatamantul liceal isi continua si finalizeaza ciclul de invatamant in conformitate cu prevederile legale speciale aplicate la momentul inscrierii in primul an de studiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close