Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR

In M. Of. nr. 97 din 7 februarie 2012 a fost publicata Decizia Camerei de Comert si Industrie a Romaniei nr. 2/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Din cuprins:

ART. 1

Colegiul de Conducere a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform anexei care face parte integranta din prezenta decizie.

ART. 2

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Definirea si sediul Curtii de Arbitraj

(1) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare Curtea de Arbitraj, este o institutie permanenta de arbitraj, neguvernamentala, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, organizata si functionand in conformitate cu Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prezentul regulament.

(2) Sediul Curtii de Arbitraj este in Romania, municipiul Bucuresti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

 

ART. 2

Misiunea Curtii de Arbitraj

Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova arbitrajul civil intern si international si de a organiza functionarea arbitrajului, precum si alte modalitati alternative de solutionare a litigiilor.

 

CAPITOLUL II

Atributii

 

ART. 3

Organizarea arbitrajului

Curtea de Arbitraj indeplineste urmatoarele atributii:

a) organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor civile interne si internationale prin arbitraj institutionalizat si prin arbitraj ad-hoc, in conditiile prevazute de prezentul regulament, de Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Curtii de Arbitraj, de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, denumite in continuare Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, de dispozitiile Codului de procedura civila, de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte;

b) nominalizarea sau individualizarea unei institutii permanente de arbitraj inserata in conventia arbitrala cu privire la solutionarea litigiilor determina competenta exclusiva a acestei institutii si aplicarea regulamentului si regulilor de procedura arbitrala proprii, independent de restul prevederilor consemnate in conventia arbitrala de catre parti;

c) in cazul in care institutia permanenta de arbitraj nu este nominalizata sau individualizata si partile au convenit in conventia arbitrala solutionarea litigiilor pe calea arbitrajului, competenta va fi determinata de regulamentul si regulile de procedura arbitrala ale institutiei permanente de arbitraj de la locul unde s-a inregistrat cererea/actiunea de arbitrare;

d) daca partile au inserat in conventia arbitrala ca litigiile lor vor fi solutionate pe calea arbitrajului ad-hoc, partile vor avea dreptul:

– de a desemna arbitrii sau de a stabili modalitatile potrivit carora acestia vor fi desemnati;

– de a desemna locul desfasurarii arbitrajului;

– de a fixa regulile de procedura pe care le vor urma arbitrii; arbitrajul va fi supus regulilor de procedura prevazute in Codul de procedura civila, in Normele Conventiei europene de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si in Regulamentul de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976.

 

Modele de conventii arbitrale

e) elaboreaza modele de conventii arbitrale pe care le disemineaza in mediul de afaceri;

 

Probleme de arbitraj

f) dezbate problematica generala a arbitrajului civil intern si international, aspectele de drept, precum si cele ale practicii arbitrale;

 

Promovarea activitatii de arbitraj

g) colaboreaza cu celelalte entitati arbitrale de pe langa fiecare camera de comert judeteana, in vederea desfasurarii unor actiuni comune de promovare a arbitrajului civil, intern si international;

 

Unificarea regulilor de procedura

h) urmareste aplicarea unitara a Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, de catre tribunalele arbitrale care sunt organizate si functioneaza in cadrul camerelor de comert judetene din Romania;

 

Evidenta practicii arbitrale

i) tine evidenta practicii arbitrale intocmeste culegeri de practica arbitrala si asigura documentarea in domeniul arbitrajului civil intern si international;

 

Imbunatatirea activitatii de arbitraj

j) face propuneri privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului civil intern si international;

 

Evolutia institutiei arbitrajului

k) colaboreaza cu alte institutii permanente de arbitraj din strainatate si urmareste evolutia arbitrajului in Uniunea Europeana si pe plan international;

 

Organizarea modalitatilor alternative de solutionare a litigiilor

l) organizeaza, la cerere, alte modalitati alternative de solutionare a litigiilor, respectiv concilierea prealabila si medierea in conformitate cu dispozitiile prevazute in legi speciale;

 

Indeplinirea altor atributii

m) indeplineste atributiile prevazute in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj;

 

Asistenta la cerere pentru organizarea arbitrajului ad-hoc

n) asista partile, la cererea lor expresa si scrisa, in organizarea arbitrajului ad-hoc.

 

CAPITOLUL III

Organizare si functionare

 

ART. 4

Componenta Curtii de Arbitraj

(1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, aprobati de catre Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (denumita in continuare Camera Nationala), la propunerea presedintelui Camerei Nationale, cu consultarea presedintelui Curtii de Arbitraj, dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament.

 

Vocatia de a deveni arbitru

(2) Poate fi arbitru orice persoana, cetatean roman sau strain, care are capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor sale, se bucura de o reputatie nestirbita si are o inalta calificare si experienta profesionala.

 

Inscrierea pe Lista de arbitri

(3) Inscrierea pe Lista de arbitri a arbitrilor romani se face in urmatoarele conditii:

a) cerere scrisa;

b) o adeverinta din care sa rezulte dovada studiilor superioare juridice;

c) curriculum vitae;

d) o recomandare data de un arbitru care figureaza pe Lista de arbitri si are o vechime de peste 5 ani in aceasta calitate;

e) declaratie pe propria raspundere ca a luat cunostinta de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj privind raspunderea arbitrilor;

f) in cazul avocatului, o declaratie pe propria raspundere ca a luat cunostinta de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj cu privire la incompatibilitati;

g) aprobarea de catre Colegiul de Conducere al Camerei Nationale.

(4) Dosarul cu actele de inscriere se depune la Secretariatul Curtii de Arbitraj, cel mai tarziu cu 5 zile inaintea sesiunii Colegiului de Conducere al Camerei Nationale, si, dupa obtinerea avizului consultativ al presedintelui sau prim-vicepresedintelui Curtii de Arbitraj, se inainteaza Cancelariei Camerei Nationale.

 

Arbitri straini

(5) Pot fi inscrisi pe Lista de arbitri, in conditiile alin. (1) si (2), arbitri straini, cu acordul scris al persoanelor in cauza, cu conditia asumarii obligatiilor ce le revin in aceasta calitate, cuprinse in regulamentele si regulile Curtii de Arbitraj.

 

Examinarea cererilor de inscriere

(6) Colegiul de Conducere al Camerei Nationale examineaza cererile de inscriere in Lista de arbitri o singura data pe an, de regula in prima sesiune ordinara din an.

 

Intocmirea Listei de arbitri

(7) Enumerarea arbitrilor in Lista de arbitri se face in ordinea alfabetica a numelui acestora, specificandu-se, pentru fiecare arbitru, titlurile stiintifice pe care le detine si activitatea profesionala care il defineste, iar pentru arbitrii romani care au domiciliul in alta localitate decat sediul Curtii de Arbitraj se va mentiona si localitatea corespunzatoare.

(8) Prin exceptie, se trec la inceputul Listei de arbitri presedintele Camerei Nationale, in situatia in care are calitatea de arbitru sau este persoana desemnata ca Autoritate de nominare, si membrii Colegiului Curtii de Arbitraj.

 

Nominalizarea arbitrilor

(9) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral institutionalizat se face numai cu respectarea conditiilor prevazute in prezentul regulament si in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj care se aplica tuturor arbitrilor de pe Lista de arbitri.

 

ART. 5

Radierea arbitrilor de pe Lista de arbitri.

Proceduri

(1) Indepartarea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face in cazul incalcarii obligatiilor ce incumba misiunii de arbitru, de catre Biroul de Conducere al Camerei Nationale, in urma unui raport al Colegiului Curtii de Arbitraj.

(2) Rezolutia Biroului de Conducere al Camerei Nationale poate fi atacata de catre persoana vizata in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de Conducere al Camerei Nationale care va lua o decizie definitiva ce va fi comunicata de indata petentului.

(3) Pentru cauze de incompatibilitate in legatura cu calitatea de arbitru survenite ulterior inscrierii pe Lista de arbitri se dispune suspendarea acestuia de catre Colegiul Curtii de Arbitraj in baza referatului asistentului arbitral sef.

(4) Pentru fapte grave, arbitrul poate fi exclus din Lista de arbitri de catre Colegiul de Conducere al Camerei Nationale.

(5) Fapte grave in intelesul alin. (4) sunt considerate:

a) incorectitudinea in exercitarea misiunii de arbitru prin incalcarea principiului impartialitatii dovedita prin orice mijloace de proba admise de lege;

b) atingerea adusa onoarei ori reputatiei unui arbitru din Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj sau adusa unui membru al Colegiului de Conducere al Camerei Nationale prin afirmatii, verbale ori scrise, ce imputa fapte care, daca ar fi adevarate, ar expune persoana dispretului public;

c) condamnarea penala printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru infractiuni savarsite cu intentie.

(6) Decizia definitiva a Colegiului de Conducere al Camerei Nationale privind masura excluderii din Lista de arbitri va fi adusa la cunostinta tuturor curtilor de arbitraj din tara si strainatate.

(7) Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Nationale este definitiva si poate fi atacata, in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Adunarea Generala a Camerei Nationale.

(8) Hotararea Adunarii Generale a Camerei Nationale prin care s-a reexaminat decizia este irevocabila.

 

ART. 6

Colegiul Curtii de Arbitraj

(1) Activitatea Curtii de Arbitraj este coordonata de catre un Colegiu alcatuit din presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinte, secretar stiintific, arbitru coordonator si 4 membri, aprobat pentru un mandat de 3 ani si care poate fi reinnoit de Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, la propunerea presedintelui acesteia.

(2) Colegiul Curtii de Arbitraj isi desfasoara activitatea in baza unui regulament aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, la propunerea presedintelui acesteia.

 

ART. 7

Plenul Curtii de Arbitraj

Totalitatea arbitrilor inscrisi in Lista de arbitri constituie Plenul Curtii de Arbitraj.

 

ART. 8

Atributii ale Plenului Curtii de Arbitraj

(1) Plenul Curtii de Arbitraj dezbate informarile Colegiului Curtii de Arbitraj, cu privire la activitatea desfasurata de acesta, precum si probleme de drept care, rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, pot duce la o practica neunitara.

 

Convocarea Sesiunilor Plenului Curtii de Arbitraj si prezidarea lor

(2) Sesiunile Plenului Curtii de Arbitraj sunt convocate in termen de 5 zile de la data hotararii Colegiului Curtii de Arbitraj si sunt conduse de catre presedintele Curtii de Arbitraj.

(3) In cazul in care la lucrarile Plenului Curtii de Arbitraj participa Autoritatea de nominare, aceasta prezideaza sedinta.

 

Obligatia de prezenta la Sesiunile Plenului Curtii de Arbitraj

(4) Nicio persoana inscrisa in Lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la sesiunea Plenului Curtii de Arbitraj. Lipsa la doua sesiuni ale Plenului Curtii de Arbitraj atrage indepartarea din Lista de arbitri.

(5) Sesiunile Plenului Curtii de Arbitraj sunt bianuale, respectiv o sesiune de primavara si o sesiune de toamna.

 

ART. 9

Secretariatul Curtii de Arbitraj

(1) Curtea de Arbitraj are un secretariat propriu in cadrul Directiei drept si legislatie a Camerei Nationale.

(2) Secretariatul Curtii de Arbitraj functioneaza pe baza Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Nationale si a Circularei privind organizarea si functionarea Secretariatului Curtii de Arbitraj emise de sefa Cancelariei Camerei Nationale.

(3) Asistentul arbitral este incadrat in functia de consilier juridic.

 

ART. 10

Definirea tribunalului arbitral

(1) In intelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic desemnat sau din totalitatea arbitrilor desemnati in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.

 

Obligatii de neimixtiune

(2) Camera Nationala si Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea si administrarea arbitrajului, sa intervina in solutionarea litigiului sau sa influenteze in vreun fel tribunalul arbitral.

 

Solutionarea litigiului

(3) Solutionarea litigiului apartine exclusiv tribunalului arbitral si se desfasoara dupa Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, conform cu legile in vigoare aplicabile litigiului.

 

ART. 11

Numirea arbitrilor

(1) Numirea arbitrilor intr-un litigiu determinat si constituirea tribunalului arbitral se efectueaza in conformitate cu prezentul regulament si cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.

 

Autoritatea de nominare

(2) Autoritatea de nominare a arbitrilor apartine unei persoane membra a Plenului Curtii de Arbitraj, desemnata prin Rezolutia Biroului de Conducere al Camerei Nationale pentru un mandat de 7 ani si care poate fi reinnoit.

 

Revocarea mandatului Autoritatii de nominare

(3) Mandatul inceteaza prin demisie sau din cauze naturale si poate fi revocat pentru faptele prevazute in art. 5 alin. (5) din prezentul regulament.

 

Lista de supraarbitri

(4) Din Lista de arbitri, Autoritatea de nominare, cu consultarea presedintelui Curtii de Arbitraj, alcatuieste Lista de supraarbitri.

 

ART. 12

Obligatii ale arbitrului/supraarbitrului

(1) Arbitrul/Supraarbitrul isi exercita activitatea cu titlu individual, fiind independent si impartial, supus numai legii si probelor administrate in cauza. Aprecierea probelor se face pe baza convingerii intime a arbitrului.

(2) Arbitrul/Supraarbitrul care intra in compunerea tribunalului arbitral trebuie sa manifeste disponibilitatea ceruta de exercitiul competentelor arbitrale, in termen util, dupa agenda Secretariatului Curtii de Arbitraj, cu buna-credinta si profesionalism.

 

Prioritatea activitatii de arbitru/supraarbitru

(3) Activitatea de arbitrare, cu referire la cauzele in care a fost desemnat si a acceptat, devine pentru arbitru/supraarbitru prioritara fata de orice alta activitate a acestuia, fie ea izvorata din baze contractuale, fie voluntara.

 

Sanctiuni

(4) Neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor izvorate din calitatea de arbitru se sanctioneaza cu retinerea din onorariul cuvenit a unei cote de 5% pentru fiecare zi de intarziere.

(5) Sumele rezultate revin in proportie de 60% Camerei Nationale si in proportie de 40% intra in fondul Colegiului Curtii de Arbitraj.

 

ART. 13

Inlocuirea arbitrilor/supraarbitrilor

Inlocuirea unui arbitru/supraarbitru se face pentru motivele si in conditiile prevazute in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.

 

CAPITOLUL IV

Resurse

 

ART. 14

Compunerea resurselor Curtii de Arbitraj

(1) Resursele Curtii de Arbitraj se asigura din taxa de inregistrare si taxa arbitrala incasate pentru serviciile prestate.

 

Stabilirea taxelor

(2) Taxa de inregistrare si taxa arbitrala sunt stabilite prin Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, la propunerea Colegiului Curtii de Arbitraj.

 

Destinatia taxelor

(3) Taxa de inregistrare acopera costurile de initiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxa arbitrala acopera cheltuielile legate de activitatea de organizare, desfasurare si solutionare a litigiilor, platii onorariilor arbitrilor si documentarii acestora, cheltuielilor de secretariat si suportarea altor cheltuieli necesare functionarii Curtii de Arbitraj.

 

Indemnizatii pentru membrii Colegiului Curtii de Arbitraj si asistentii arbitrali

(4) Presedintele Curtii de Arbitraj are dreptul la o indemnizatie lunara egala cu o jumatate din indemnizatia vicepresedintelui Camerei Nationale. Prim-vicepresedintele si vicepresedintele Curtii de Arbitraj au dreptul la o indemnizatie egala cu jumatate din indemnizatia presedintelui Curtii de Arbitraj.

(5) Membrii Colegiului Curtii de Arbitraj beneficiaza de o indemnizatie de sedinta egala cu o treime din indemnizatia pe sesiune a membrilor Colegiului de Conducere al Camerei Nationale.

(6) Asistentii arbitrali primesc o indemnizatie in raport cu volumul de activitate depusa, la propunerea prim-vicepresedintelui Curtii de Arbitraj avizata de seful Cancelariei Camerei Nationale.

 

Constituirea fondului

(7) La nivelul Curtii de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cota de 10% din onorariile arbitrilor, care este destinat platii indemnizatiilor prevazute la alin. (4) – (6), precum si pentru acoperirea altor cheltuieli.

 

Indemnizatia Autoritatii de nominare

(8) Pentru activitatea desfasurata in legatura cu arbitrajul, Autoritatea de nominare primeste o indemnizatie egala cu 10% din valoarea taxei arbitrale.

 

ART. 15

Asigurarea conditiilor

Camera Nationala asigura conditiile corespunzatoare desfasurarii activitatii Curtii de Arbitraj.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

ART. 16

Obligatia de confidentialitate

Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum si personalul Camerei Nationale au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului.

 

ART. 17

Obiectul de reglementare al Regulamentului

(1) Prevederile prezentului regulament guverneaza organizarea Curtii de Arbitraj, precum si a tribunalului arbitral.

 

Sediul materiei in raporturile dintre parti

(2) Raporturile dintre partile litigante, pe de o parte, si Curtea de Arbitraj si tribunalul arbitral, pe de alta parte, in ceea ce priveste litigiile supuse arbitrajului sunt reglementate prin prezentul regulament, prin Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj si prin dispozitiile Codului de procedura civila, compatibile, in conformitate cu art. 4 din Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si Regulamentul de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL).

 

ART. 18

Elaborarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj

Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj se elaboreaza de catre Biroul de Conducere al Camerei Nationale si se propun spre aprobare Colegiului Curtii de Arbitraj, in conformitate cu dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 19

Aprobarea si intrarea in vigoare a Regulamentului Curtii de Arbitraj

(1) Prezentul regulament a fost aprobat la data de 16 ianuarie 2012 in sesiunea a XXIII-a de catre Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si intra in vigoare la data aprobarii, abrogand orice dispozitie contrara.

 

Codexul arbitral

(2) Dispozitiile relevante din Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele din Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si din Regulamentul de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976, precum si Regulamentul de organizare si functionare al Curtii de Arbitraj, Regulamentul Colegiului Curtii de Arbitraj, Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj si Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale alcatuiesc Codexul arbitral.

 

Comunicarea Codexului Arbitral

(3) Directia drept si legislatie din cadrul Camerei Nationale va asigura, prin grija Secretariatului Curtii de Arbitraj, comunicarea catre cei interesati, la solicitarea acestora, a Codexului arbitral.

(4) Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close