Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

(text codificat)

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 192 alineatul (1),

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,

avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],

dupa consultarea Comitetului Regiunilor,

hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [2],

intrucat:

(1) Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului [3] a fost modificata de mai multe ori si in mod substantial [4]. Este necesar, din motive de claritate si de rationalizare, sa se codifice directiva mentionata.

(2) In temeiul articolului 191 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, politica Uniunii in materie de mediu se bazeaza pe principiul precautiei si al actiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursa, a daunelor provocate mediului si pe principiul “poluatorul plateste”. Efectele asupra mediului trebuie luate in considerare cat mai devreme posibil in toate procesele de planificare tehnica si luare de decizii.

(3) Principiile evaluarii efectelor asupra mediului ar trebui armonizate, in special in ceea ce priveste proiectele care ar trebui sa faca obiectul evaluarii, principalele obligatii ale initiatorilor proiectului si continutul evaluarii. Statele membre pot adopta norme mai stricte cu privire la protectia mediului.

(4) In plus, este necesar sa se realizeze unul dintre obiectivele Uniunii in domeniul protectiei mediului si al calitatii vietii.

(5) Legislatia Uniunii in domeniul mediului include dispozitii privind adoptarea de catre autoritatile publice si de catre alte organisme a unor decizii care pot avea un efect semnificativ asupra mediului, precum si asupra sanatatii si bunastarii personale.

(6) Principiile generale pentru evaluarea efectelor asupra mediului ar trebui prevazute in vederea suplimentarii si a coordonarii procedurilor de emitere a aprobarii de dezvoltare a proiectelor publice si private care pot avea un impact important asupra mediului.

(7) Aprobarea de dezvoltare a proiectelor publice si private care pot avea efecte semnificative asupra mediului ar trebui acordata numai dupa ce s-a efectuat o evaluare a posibilelor efecte semnificative ale acestor proiecte asupra mediului. Evaluarea respectiva ar trebui sa se desfasoare pe baza informatiilor adecvate furnizate de catre initiatorul proiectului, care pot fi completate de catre autoritati si de catre publicul care ar putea fi interesat de proiectul respectiv.

(8) Anumite tipuri de proiecte prezinta efecte importante asupra mediului si acestea ar trebui sa constituie in general obiectul unor evaluari sistematice.

(9) Alte tipuri de proiecte pot sa nu prezinte efecte semnificative asupra mediului in orice situatie si acele proiecte ar trebui evaluate daca statele membre considera ca ar putea avea efecte semnificative asupra mediului.

(10) Statele membre pot fixa praguri sau criterii pentru a determina proiectele care ar trebui supuse evaluarii in functie de importanta efectelor lor asupra mediului. Nu este necesar ca statele membre sa supuna proiectele care se situeaza sub aceste praguri sau in afara criteriilor fixate unei analize de la caz la caz.

(11) Atunci cand fixeaza aceste praguri sau criterii sau analizeaza proiectele de la caz la caz, cu scopul de a determina proiectele care ar trebui supuse evaluarii in baza efectelor semnificative ale acestora asupra mediului, statele membre ar trebui sa tina seama de criteriile de selectie relevante stabilite de prezenta directiva. In conformitate cu principiul subsidiaritatii, statele membre sunt cele mai in masura sa aplice acele criterii in situatii concrete.

(12) Pentru proiectele care constituie obiectul evaluarii, ar trebui sa se furnizeze o anumita cantitate minima de informatii referitoare la proiect si la efectele sale.

(13) Ar trebui prevazuta o procedura care sa permita initiatorului sa obtina avizul autoritatilor competente cu privire la continutul si volumul informatiilor ce urmeaza a fi pregatite si furnizate in vederea evaluarii. Statele membre, in cadrul acestei proceduri, pot solicita initiatorului sa prezinte, intre altele, alternative la proiectele pentru care intentioneaza sa inainteze o cerere.

(14) Efectele pe care un proiect le are asupra mediului ar trebui evaluate pentru a se tine seama de eforturile de a proteja sanatatea umana, de a contribui prin intermediul unui mediu mai bun la calitatea vietii, de a asigura pastrarea diversitatii speciilor si de a conserva capacitatea de reproducere a ecosistemului ca resursa fundamentala de viata.

(15) Este de dorit stabilirea unor dispozitii consolidate cu privire la evaluarea impactului asupra mediului intr-un context transfrontalier pentru a tine seama de evolutiile care au loc la nivel international. La 25 februarie 1991, Comunitatea Europeana a semnat Conventia privind evaluarea impactului transfrontalier asupra mediului si a ratificat aceasta conventie la 24 iunie 1997.

(16) Participarea efectiva a publicului la luarea deciziilor ii permite acestuia sa isi exprime opiniile si preocuparile care ar putea fi relevante in ceea ce priveste deciziile in cauza, iar factorilor de decizie sa tina seama de aceste opinii si preocupari, conducand astfel la o mai mare responsabilitate si transparenta in procesul de luare a deciziilor si contribuind la constientizarea de catre public a aspectelor de mediu si la castigarea de sprijin pentru deciziile adoptate.

(17) Participarea, inclusiv participarea prin intermediul asociatiilor, al organizatiilor si al grupurilor, in special al organizatiilor nonguvernamentale care promoveaza protectia mediului, ar trebui incurajata in mod adecvat, inclusiv, intre altele, prin promovarea educatiei publicului privind mediul.

(18) Comunitatea Europeana a semnat Conventia CEE a ONU privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie in aspecte de mediu (Conventia Aarhus) la 25 iunie 1998 si a ratificat aceasta conventie la 17 februarie 2005.

(19) Printre obiectivele ConventieiAarhusse numara dorinta de a garanta drepturile de participare a publicului la luarea deciziilor cu privire la aspecte de mediu pentru a contribui la protejarea dreptului de a trai intr-un mediu adecvat sanatatii si bunastarii personale.

(20) Articolul 6 din Conventia Aarhus prevede participarea publicului la deciziile privind activitatile specifice mentionate in anexa I la conventie si la deciziile privind activitatile care nu figureaza in anexa in cauza, dar care pot avea un efect semnificativ asupra mediului.

(21) Articolul 9 alineatele (2) si (4) din Conventia Aarhus prevede accesul la proceduri judiciare sau alte proceduri pentru a contesta legalitatea pe fond sau procedurala a deciziilor, a actiunilor sau a omisiunilor care intra sub incidenta dispozitiilor articolului 6 din conventia respectiva privind participarea publicului.

(22) Cu toate acestea, prezenta directiva nu ar trebui sa se aplice proiectelor ale caror detalii sunt adoptate printr-un act legislativ specific de drept intern, deoarece obiectivele urmarite de prezenta directiva, inclusiv cel al furnizarii de informatii, sunt realizate prin intermediul procesului legislativ.

(23) In plus, poate fi oportun, in cazuri exceptionale, ca anumite proiecte specifice sa fie exceptate de la procedurile de evaluare prevazute de prezenta directiva, cu conditia ca informatiile necesare in acest sens sa fie comunicate Comisiei si publicului interesat.

(24) Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate in mod satisfacator de catre statele membre si, in consecinta, datorita anvergurii si efectelor actiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat in articolul respectiv, prezenta directiva nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(25) Prezenta directiva nu ar trebui sa aduca atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere in dreptul intern a directivelor mentionate in anexa V partea B,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1

(1) Prezenta directiva se aplica evaluarii efectelor proiectelor publice si private care pot avea efecte importante asupra mediului.

(2) In sensul prezentei directive, se aplica urmatoarele definitii:

(a) “proiect” inseamna:

– executarea lucrarilor de constructii sau a altor instalatii sau lucrari;

– alte interventii in mediul natural si asupra peisajului, inclusiv cele care implica exploatarea resurselor minerale;

(b) “initiatorul proiectului” inseamna persoana care solicita aprobarea de dezvoltare a unui proiect privat sau autoritatea publica initiatoare a unui proiect;

(c) “aprobare de dezvoltare” inseamna decizia autoritatii sau a autoritatilor competente care imputernicesc initiatorul proiectului sa isi realizeze proiectul;

(d) “public” inseamna una sau mai multe persoane fizice sau juridice si, in conformitate cu legislatia sau practica nationala, asociatiile, organizatiile sau grupurile constituite de acestea;

(e) “public interesat” inseamna publicul afectat sau care ar putea fi afectat sau care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor in domeniul mediului mentionate la articolul 2 alineatul (2). In sensul prezentei definitii, se considera ca au un interes organizatiile nonguvernamentale care promoveaza protectia mediului si care indeplinesc toate cerintele prevazute in legislatia interna;

(f) “autoritatea sau autoritatile competente” inseamna acea sau acele autoritati desemnate de catre statele membre ca fiind raspunzatoare de indeplinirea obligatiilor ce decurg din prezenta directiva.

(3) Statele membre pot decide, de la caz la caz, daca legislatia interna prevede astfel, sa nu aplice prezenta directiva proiectelor care servesc unor obiective de aparare nationala in cazul in care considera ca aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra respectivelor obiective.

(4) Prezenta directiva nu se aplica proiectelor ale caror detalii sunt adoptate printr-un act legislativ specific de drept intern, deoarece obiectivele urmarite de prezenta directiva, inclusiv cel al furnizarii de informatii, sunt realizate prin intermediul procesului legislativ.

Articolul 2

(1) Statele membre adopta toate masurile necesare pentru a asigura ca, inaintea acordarii autorizatiei, proiectele care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, in temeiul, intre altele, al naturii, al dimensiunii si al localizarii lor, fac obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare si al unei evaluari a efectelor lor. Respectivele proiecte sunt definite la articolul 4.

(2) Evaluarea efectelor asupra mediului poate fi integrata in cadrul procedurilor existente de autorizare a proiectelor in statele membre sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, in cadrul altor proceduri sau in cadrul procedurilor care urmeaza a fi stabilite in conformitate cu obiectivele prezentei directive.

(3) Statele membre pot prevedea o procedura unica pentru a indeplini cerintele prezentei directive si ale Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii [5].

(4) Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 7, in cazuri exceptionale, statele membre pot excepta un anumit proiect, in totalitate sau in parte, de la dispozitiile prevazute de prezenta directiva.

In acest caz, statele membre:

(a) evalueaza in ce masura ar fi potrivita o alta forma de evaluare;

(b) pun la dispozitia publicului interesat informatiile obtinute prin alte forme de evaluare mentionate la litera (a), informatiile privind decizia de exceptare si motivele acordarii acesteia;

(c) informeaza Comisia, inaintea acordarii aprobarii de dezvoltare, despre motivele care justifica acordarea exceptarii si ii furnizeaza, daca este cazul, informatiile puse la dispozitia propriilor resortisanti.

Comisia transmite de indata documentele primite celorlalte state membre.

Comisia informeaza anual Parlamentul European si Consiliul cu privire la aplicarea prezentului alineat.

Articolul 3

Evaluarea impactului asupra mediului identifica, descrie si evalueaza intr-o maniera corespunzatoare, in functie de fiecare caz si in conformitate cu articolele 4-12, efectele directe si indirecte ale unui proiect asupra urmatorilor factori:

(a) oameni, fauna si flora;

(b) sol, apa, aer, clima si peisaj;

(c) bunuri materiale si patrimoniu cultural;

(d) interactiunea dintre factorii mentionati la literele (a), (b) si (c).

Articolul 4

(1) Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), proiectele enumerate in anexa I se supun unei evaluari in conformitate cu articolele 5-10.

(2) Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), pentru proiectele enumerate in anexa II, statele membre stabilesc daca proiectul trebuie supus unei evaluari in conformitate cu articolele 5-10. Statele membre stabilesc aceasta:

(a) pe baza unei analize de la caz la caz;

sau

(b) pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate de statul membru.

Statele membre pot decide aplicarea ambelor proceduri mentionate la literele (a) si (b).

(3) Atunci cand se efectueaza o analiza de la caz la caz sau se fixeaza praguri sau criterii in sensul alineatului (2), se tine seama de criteriile de selectie relevante stabilite in anexa III.

(4) Statele membre garanteaza ca deciziile luate de autoritatile competente in conformitate cu alineatul (2) sunt puse la dispozitia publicului.

Articolul 5

(1) In cazul proiectelor care, in temeiul articolului 4, se supun unei evaluari a impactului asupra mediului, in conformitate cu prezentul articol si cu articolele 6-10, statele membre adopta masurile necesare pentru a asigura ca initiatorul proiectului furnizeaza, intr-o forma corespunzatoare, informatiile precizate in anexa IV, in masura in care:

(a) statele membre considera ca informatiile sunt relevante pentru un anumit stadiu al procedurii de emitere a aprobarii de dezvoltare, in functie de caracteristicile specifice ale unui proiect dat sau ale unui tip de proiect sau de elementele de mediu care ar putea fi afectate;

(b) statele membre considera ca, in mod normal, i se poate solicita unui initiator de proiect sa reuneasca aceste informatii, tinand seama, intre altele, de cunostintele si metodele de evaluare existente.

(2) Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca, in cazul in care initiatorul proiectului solicita acest lucru, anterior prezentarii unei cereri de aprobare de dezvoltare, autoritatea competenta emite un aviz cu privire la informatiile pe care initiatorul proiectului trebuie sa le furnizeze in conformitate cu alineatul (1). Autoritatea competenta consulta initiatorul proiectului si autoritatile mentionate la articolul 6 alineatul (1) inaintea emiterii avizului. Faptul ca autoritatea a emis un aviz in conformitate cu prezentul alineat nu o impiedica sa solicite ulterior initiatorului proiectului sa prezinte informatii suplimentare.

Statele membre pot cere autoritatilor competente sa emita un aviz, indiferent daca initiatorul proiectului solicita sau nu acest lucru.

(3) Informatiile care trebuie furnizate de initiatorul proiectului in conformitate cu alineatul (1) cuprind cel putin:

(a) o descriere a proiectului, incluzand informatii referitoare la amplasarea, conceptia si dimensiunile acestuia;

(b) o descriere a masurilor preconizate pentru a evita, a reduce si, daca se poate, a remedia efectele negative semnificative;

(c) datele necesare pentru a identifica si evalua principalele efecte pe care proiectul ar putea sa le aiba asupra mediului;

(d) un plan al principalelor alternative studiate de initiatorul proiectului si o expunere a principalelor motive care stau la baza alegerii sale, tinand seama de efectele asupra mediului;

(e) un rezumat nontehnic al informatiilor mentionate la literele (a)-(d).

(4) Statele membre asigura, daca este necesar, ca autoritatile care detin informatii relevante, in special cu privire la articolul 3, pun aceste informatii la dispozitia initiatorului proiectului.

Articolul 6

(1) Statele membre iau masurile necesare pentru a asigura ca autoritatile care ar putea fi interesate de un proiect, prin natura responsabilitatilor lor specifice in materie de mediu, au posibilitatea sa emita un aviz cu privire la informatiile furnizate de initiatorul proiectului si la solicitarea de aprobare de dezvoltare. In acest sens, statele membre desemneaza autoritatile care trebuie consultate, in general sau de la caz la caz. Informatiile colectate in conformitate cu articolul 5 se transmit autoritatilor respective. Statele membre stabilesc normele de aplicare privind consultarea.

(2) Publicul este informat, fie prin anunturi publice, fie prin alte mijloace adecvate, precum mijloacele electronice, daca acestea sunt disponibile, cu privire la urmatoarele aspecte la inceputul procedurii de luare a deciziilor privind mediul mentionata la articolul 2 alineatul (2) si de indata ce informatiile pot fi furnizate in limite rezonabile:

(a) solicitarea de aprobare de dezvoltare;

(b) faptul ca proiectul este supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului si, dupa caz, faptul ca se aplica articolul 7;

(c) datele privind autoritatile competente responsabile de luarea deciziei, cele de la care pot fi obtinute informatii relevante, cele carora le pot fi prezentate observatii sau intrebari si detalii privind termenele pentru transmiterea observatiilor si a intrebarilor;

(d) natura deciziilor posibile sau, in cazul in care exista, a proiectului de decizie;

(e) o precizare privind disponibilitatea informatiilor colectate in conformitate cu articolul 5;

(f) o precizare a orelor si a locurilor in care si a mijloacelor prin care vor fi oferite informatiile relevante;

(g) detalii privind sistemele de participare a publicului instituite in conformitate cu alineatul (5) de la prezentul articol.

(3) Statele membre se asigura ca urmatoarele elemente sunt puse la dispozitia publicului interesat, in termene rezonabile:

(a) orice informatii colectate in conformitate cu articolul 5;

(b) in conformitate cu legislatia interna, principalele rapoarte si indrumari emise pentru autoritatea sau autoritatile competente in momentul in care publicul interesat este informat in conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol;

(c) in conformitate cu dispozitiile Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informatiile despre mediu [6], alte informatii decat cele mentionate la alineatul (2) de la prezentul articol care sunt relevante pentru decizia adoptata in conformitate cu articolul 8 din prezenta directiva si care devin disponibile numai dupa ce publicul interesat a fost informat in conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol.

(4) Publicului interesat trebuie sa i se ofere de la inceput ocazii efective de a participa la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul mentionate la articolul 2 alineatul (2) si, in acest scop, trebuie sa aiba dreptul de a exprima observatii si opinii destinate autoritatii sau autoritatilor competente atunci cand toate optiunile sunt posibile si inainte de luarea unei decizii asupra solicitarii de aprobare de dezvoltare.

(5) Normele de informare a publicului (de exemplu, lipirea unor afise pe o anumita raza sau publicarea in ziarele locale) si de consultare a publicului interesat (de exemplu, prin depunerea de materiale in scris sau prin anchete publice) se stabilesc de catre statele membre.

(6) Sunt prevazute termene rezonabile pentru diferitele etape, care sa permita suficient timp pentru informarea publicului si sa permita publicului interesat sa se pregateasca si sa participe efectiv la adoptarea deciziilor privind mediul sub rezerva dispozitiilor prezentului articol.

Articolul 7

(1) In cazul in care un stat membru are cunostinta de faptul ca este posibil ca un proiect sa aiba efecte semnificative asupra mediului din alt stat membru sau in cazul in care un stat membru care este posibil sa fie afectat in mod semnificativ solicita acest lucru, statul membru pe al carui teritoriu se intentioneaza sa fie realizat proiectul trimite statului membru afectat cat mai repede posibil si cel tarziu atunci cand informeaza propriul sau public, intre altele:

(a) o descriere a proiectului, insotita de informatiile disponibile privind posibilul impact transfrontalier al acestuia;

(b) informatii privind natura deciziei care ar putea fi adoptata.

Statul membru pe al carui teritoriu se intentioneaza derularea proiectului acorda celuilalt stat membru un termen rezonabil pana la care acesta sa precizeze daca doreste sa participe la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul mentionate la articolul 2 alineatul (2), putand include informatiile mentionate la alineatul (2) de la prezentul articol.

(2) In cazul in care un stat membru care primeste informatii in temeiul alineatului (1) precizeaza faptul ca intentioneaza sa participe la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul mentionate la articolul 2 alineatul (2), statul membru pe al carui teritoriu se intentioneaza derularea proiectului trimite statului membru afectat, in cazul in care inca nu a facut acest lucru, informatiile care trebuie furnizate in conformitate cu articolul 6 alineatul (2) si puse la dispozitie in conformitate cu articolul 6 alineatul (3) literele (a) si (b).

(3) In plus, statele membre in cauza, fiecare in masura in care este interesat:

(a) dispun ca informatiile mentionate la alineatele (1) si (2) sa fie puse, intr-un termen rezonabil, la dispozitia autoritatilor mentionate la articolul 6 alineatul (1) si publicului vizat de pe teritoriul statului membru care ar putea fi afectat in mod considerabil; si

(b) garanteaza ca autoritatile mentionate la articolul 6 alineatul (1) si publicul interesat au posibilitatea, inaintea emiterii aprobarii de dezvoltare pentru proiect, sa isi comunice avizul, intr-un termen rezonabil, cu privire la informatiile transmise, autoritatii competente din statul membru pe al carui teritoriu urmeaza sa se desfasoare proiectul.

(4) Statele membre in cauza intra in consultari care se refera, intre altele, la eventualele efecte transfrontaliere ale proiectului si la masurile destinate sa reduca sau sa elimine aceste efecte si stabilesc un termen rezonabil pentru durata perioadei de consultare.

(5) Normele de punere in aplicare a prezentului articol pot fi stabilite de statele membre in cauza si sunt de asemenea natura incat sa ii permita publicului interesat de pe teritoriul statului membru afectat sa participe efectiv la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul mentionate la articolul 2 alineatul (2) privind proiectul.

Articolul 8

Rezultatele consultarilor si informatiile adunate in temeiul articolelor 5, 6 si 7 sunt luate in considerare in cadrul procedurii de aprobare de dezvoltare.

Articolul 9

(1) La adoptarea unei decizii privind acordarea sau refuzul aprobarii de dezvoltare, autoritatea sau autoritatile competente informeaza publicul in acest sens in conformitate cu procedurile adecvate si pune la dispozitia publicului urmatoarele informatii:

(a) continutul deciziei si orice conditii anexate acesteia;

(b) dupa examinarea preocuparilor si a opiniilor exprimate de catre publicul interesat, principalele motive si consideratii pe care se bazeaza decizia, inclusiv informatii privind procesul de participare a publicului;

(c) in cazul in care este necesar, o descriere a principalelor masuri de evitare, de reducere si, in cazul in care este posibil, de compensare a efectelor negative majore.

(2) Autoritatea sau autoritatile competente informeaza orice stat membru care a fost consultat in conformitate cu articolul 7, transmitandu-i informatiile mentionate la alineatul (1) de la prezentul articol.

Statele membre consultate se asigura ca informatiile sa fie in mod adecvat puse la dispozitia publicului interesat pe teritoriile lor.

Articolul 10

Dispozitiile prezentei directive nu aduc atingere obligatiei autoritatilor competente de a respecta limitele impuse de actele cu putere de lege si de actele administrative de drept intern si de practicile legale acceptate cu privire la secretul industrial si comercial, inclusiv la proprietatea intelectuala si la protectia interesului public.

In cazul aplicarii articolul 7, transmiterea de informatii unui alt stat membru si primirea de informatii de catre alt stat membru constituie obiectul restrictiilor in vigoare in statul membru in care este propus proiectul.

Articolul 11

(1) Statele membre se asigura, in conformitate cu sistemul legislativ intern aplicabil, ca membrii publicului interesat:

(a) care au un interes suficient; sau

(b) care pretind incalcarea unui drept, atunci cand procedurile de drept administrativ al unui stat membru impun aceasta conditie preliminara,

au acces la o cale de atac in fata unei instante judiciare sau a unui organism independent sau impartial instituit in conformitate cu legea, prin care este contestata legalitatea de fond sau de procedura a deciziilor, a actiunilor sau a omisiunilor care intra sub incidenta dispozitiilor privind participarea publicului din prezenta directiva.

(2) Statele membre stabilesc stadiul in care pot fi contestate deciziile, actiunile sau omisiunile.

(3) Statele membre stabilesc ce inseamna interes suficient si incalcarea unui drept in conformitate cu obiectivul de a acorda un acces amplu la justitie a publicului interesat. In acest sens, interesul oricarei organizatii nonguvernamentale care indeplineste cerintele prevazute la articolul 1 alineatul (2) este considerat suficient in sensul alineatului (1) litera (a) de la prezentul articol. Se considera ca aceste organizatii au drepturi care pot fi incalcate in sensul alineatului (1) litera (b) de la prezentul articol.

(4) Dispozitiile prezentului articol nu exclud posibilitatea unei cai de atac prealabile pe langa o autoritate administrativa si nu afecteaza obligatia de epuizare a tuturor cailor de atac administrative inainte de a recurge la procedurile de atac judiciare, atunci cand legislatia interna prevede o astfel de obligatie.

Orice astfel de procedura trebuie sa fie corecta, echitabila, rapida si cu un cost care sa nu fie prohibitiv.

(5) Pentru cresterea eficientei dispozitiilor prezentului articol, statele membre se asigura ca informatiile practice privind accesul la caile de atac administrative si judiciare sunt puse la dispozitia publicului.

Articolul 12

(1) Statele membre si Comisia schimba informatii pe baza experientei dobandite prin aplicarea prezentei directive.

(2) In special, statele membre informeaza Comisia cu privire la orice criterii si/sau praguri fixate pentru selectarea proiectelor in cauza, in conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

(3) Pe baza respectivului schimb de informatii, Comisia transmite Parlamentului European si Consiliului, daca este necesar, propuneri suplimentare pentru a asigura o aplicare cat mai coordonata a prezentei directive.

Articolul 13

Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele dispozitiilor de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Articolul 14

Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificata prin directivele mentionate in anexa V partea A, se abroga, fara a aduce atingere obligatiilor statelor membre in ceea ce priveste termenele de transpunere in dreptul intern a directivelor mentionate in anexa V partea B.

Trimiterile la directiva abrogata se inteleg ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa VI.

Articolul 15

Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 16

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata laStrasbourg, 13 decembrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Presedintele

J. Buzek

Pentru Consiliu

Presedintele

M. Szpunar

[1] JO C 248, 25.8.2011, p. 154.

[2] Pozitia Parlamentului European din 13 septembrie 2011 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2011.

[3] JO L 175, 5.7.1985, p. 40.

[4] A se vedea anexa VI partea A.

[5] JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

[6] JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

————————————————–

ANEXA I

PROIECTE MENTIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

1. Rafinarii de titei (cu exceptia intreprinderilor care fabrica doar lubrifianti din titei) si instalatii de gazeificare si lichefiere a minimum 500 tone de carbune sau sist bituminos pe zi

2. (a) Centrale termoelectrice si alte instalatii de ardere cu o putere termica de minimum 300 megawati

(b) Centrale nucleare si alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reactoare [1] (cu exceptia instalatiilor de cercetare pentru producerea si transformarea materialelor fisionabile si fertile, a caror putere maxima nu depaseste 1 kilowatt de sarcina termica continua)

3. (a) Instalatii pentru retratarea combustibililor nucleari iradiati

(b) Instalatii destinate:

(i) producerii sau imbogatirii combustibililor nucleari

(ii) tratarii combustibililor nucleari iradiati sau deseurilor cu un inalt nivel de radioactivitate

(iii) depozitarii finale a combustibililor nucleari iradiati

(iv) in exclusivitate depozitarii finale a deseurilor radioactive

(v) in exclusivitate depozitarii (pe o perioada mai mare de 10 ani) a combustibililor nucleari iradiati sau a deseurilor radioactive intr-un loc diferit de cel de productie

4. (a) Topitorii integrate pentru producerea primara a fontei si a otelului

(b) Instalatii destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procedee metalurgice, chimice sau electrolitice

5. Instalatii pentru extragerea azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care contin azbest: pentru produse din azbociment, cu o productie anuala de peste 20000 tone de produse finite, pentru garnituri de frictiune, cu o productie anuala de peste 50 tone de produse finite si pentru alte utilizari ale azbestului, cu cantitati utilizate de peste 200 tone pe an

6. Instalatii chimice integrate, adica instalatii pentru fabricarea la scara industriala a substantelor prin utilizarea unor procedee de conversie chimica, in care mai multe unitati sunt grupate si legate functional si care sunt destinate:

(a) fabricarii produselor chimice organice de baza

(b) fabricarii produselor chimice anorganice de baza

(c) fabricarii ingrasamintelor pe baza de fosfor, azot si potasiu (ingrasaminte simple sau compuse)

(d) fabricarii produselor fitosanitare de baza si a substantelor biocide

(e) fabricarii produselor farmaceutice de baza prin utilizarea unui procedeu chimic sau biologic

(f) fabricarii explozibililor

7. (a) Construirea de linii pentru traficul feroviar de lunga distanta si de aeroporturi [2] cu o lungime a pistei de minimum 2100 m

(b) Construirea de autostrazi si drumuri expres [3]

(c) Construirea unei sosele cu patru sau mai multe benzi sau realinierea si/sau largirea unei sosele existente cu doua sau mai putine benzi pentru a o transforma intr-o sosea cu patru sau mai multe benzi, in cazul in care soseaua nou-constituita sau portiunea de sosea realiniata si/sau largita se intinde pe o lungime de cel putin 10 km

8. (a) Cai navigabile interne si porturi pentru traficul navigabil intern care sa permita accesul ambarcatiunilor de peste 1350 tone

(b) Porturi comerciale, cheiuri pentru incarcare si descarcare legate de uscat si porturi de larg (cu exceptia cheiurilor pentru bacuri) care permit traficul ambarcatiunilor de peste 1350 tone

9. Instalatii de eliminare a deseurilor prin incinerare, tratare chimica, astfel cum sunt definite in anexa I la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile [4] la pozitia D9, sau prin depozitarea deseurilor periculoase, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din respectiva directiva

10. Instalatii de eliminare a deseurilor nepericuloase prin incinerare, tratare chimica, procedee definite in anexa I la Directiva 2008/98/CE, la pozitia D9, cu o capacitate de peste 100 tone pe zi

11. Sisteme de captare si de reincarcare artificiala a apei subterane in care volumul anual de apa captata sau reincarcata atinge sau depaseste 10 milioane de metri cubi

12. (a) Lucrari de transfer al resurselor de apa intre bazine fluviale, in cazul in care respectivul transfer vizeaza prevenirea eventualelor penurii de apa si in care volumul anual de apa transferata depaseste 100 de milioane metri cubi

(b) In toate celelalte cazuri, lucrari de transfer al resurselor de apa intre bazine fluviale, in cazul in care debitul mediu anual, prevazut pentru mai multi ani, al bazinului de captare depaseste 2000 de milioane metri cubi si in cazul in care volumul apei transferate este mai mare de 5 % din respectivul debit

Din ambele situatii se exclude transferul apei potabile furnizate in retea

13. Instalatii de tratare a apei uzate cu o capacitate superioara celei prevazute pentru un echivalent de 150000 de locuitori, in conformitate cu articolul 2 punctul 6 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale [5]

14. Extractia petrolului si a gazelor naturale in scopuri comerciale, in cazul in care cantitatea extrasa depaseste 500 tone de petrol pe zi sau 500000 metri cubi de gaz pe zi

15. Baraje si alte instalatii destinate retinerii sau depozitarii permanente a apei, in cazul in care noul volum de apa sau volumul suplimentar de apa retinuta sau depozitata depaseste 10 milioane metri cubi

16. Conducte avand un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel putin 40 km:

(a) pentru transportul gazelor, al petrolului, al substantelor chimice

(b) pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon (CO2) in scopul stocarii geologice, inclusiv statiile auxiliare conexe

17. Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte si a porcinelor cu o capacitate care poate primi mai mult de:

(a) 85000 de pui maturi, respectiv 60000 de gaini

(b) 3000 de porci de productie (cu o greutate mai mare de 30 kg) sau

(c) 900 de scroafe

18. Instalatii industriale destinate fabricarii:

(a) celulozei din lemn sau din alte materiale fibroase

(b) hartiei si a cartonului, cu o capacitate de productie de peste 200 tone pe zi

19. Cariere si exploatatii miniere de suprafata, in cazul in care suprafata santierului depaseste 25 hectare sau, pentru turbarii, 150 hectare

20. Construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de minimum 220 kV si o lungime mai mare de 15 km

21. Instalatii de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de minimum 200000 tone

22. Siturile de stocare in conformitate cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon [6]

23. Instalatii de captare a fluxurilor de CO2 in scopul stocarii geologice in conformitate cu Directiva 2009/31/CE, fluxuri care provin din instalatii mentionate in prezenta anexa sau care capteaza o cantitate totala anuala de CO2 de cel putin 1,5 megatone

24. Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate in prezenta anexa in cazul in care o astfel de modificare sau extindere indeplineste limitele prevazute, dupa caz, in prezenta anexa

[1] Centralele nucleare si alte reactoare nucleare nu se mai incadreaza in aceasta categorie dupa ce intreg combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactiv au fost complet indepartate din instalatie.

[2] In sensul prezentei directive, “aeroport” inseamna un aeroport care corespunde definitiei date prin Conventia de la Chicago din 1944 care instituie Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (anexa 14).

[3] In sensul prezentei directive, “drum expres” inseamna o sosea care corespunde definitiei date prin Acordul european privind principalele artere de trafic international din 15 noiembrie 1975.

[4] JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

[5] JO L 135, 30.5.1991, p. 40.

[6] JO L 140, 5.6.2009, p. 114.

————————————————–

ANEXA II

PROIECTE MENTIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA SI ACVACULTURA

(a) Proiecte pentru restructurarea proprietatilor funciare rurale

(b) Proiecte pentru folosirea terenului necultivat sau a suprafetelor seminaturale in scopul exploatarii agricole intensive

(c) Proiecte hidraulice agricole, inclusiv proiecte de irigare si de asanare si desecare a solului

(d) Impaduriri initiale si defrisari in vederea reconversiei solului

(e) Instalatii de crestere intensiva a animalelor de ferma (proiecte neincluse in anexa I)

(f) Piscicultura intensiva

(g) Recuperarea terenului din mare

2. INDUSTRIA EXTRACTIVA

(a) Cariere, exploatatii miniere la zi si turbarii (proiecte neincluse in anexa I)

(b) Exploatatii miniere subterane

(c) Extractia mineralelor prin dragare marina sau fluviala

(d) Foraje de mare adancime, cu exceptia forajelor pentru investigarea stabilitatii solului, in special:

(i) foraj geotermic

(ii) foraj pentru depozitarea deseurilor nucleare

(iii) foraj pentru alimentarea cu apa

cu exceptia forajelor pentru investigarea stabilitatii solului

(e) Instalatii industriale de suprafata pentru extractia carbunelui, a petrolului, a gazelor naturale si a minereurilor, precum si a sistului bituminos

3. INDUSTRIA ENERGETICA

(a) Instalatii industriale pentru producerea electricitatii, a aburului si a apei calde (proiecte neincluse in anexa I)

(b) Instalatii industriale pentru transportul gazelor, al aburului si al apei calde; transmiterea energiei electrice prin cabluri aeriene (proiecte neincluse in anexa I)

(c) Depozitarea la suprafata a gazelor naturale

(d) Depozitarea in rezervoare subterane a gazelor combustibile

(e) Depozitarea la suprafata a combustibililor fosili

(f) Brichetarea industriala a huilei si a lignitului

(g) Instalatii pentru colectarea si tratarea deseurilor radioactive (altele decat cele mentionate in anexa I)

(h) Instalatii pentru producerea energiei hidroelectrice

(i) Instalatii destinate transformarii energiei eoliene in energie electrica (parcuri eoliene)

(j) Instalatii de captare a fluxurilor de CO2 in scopul stocarii geologice in conformitate cu Directiva 2009/31/CE, fluxuri care provin din instalatii care nu sunt mentionate in anexa I la prezenta directiva

4. PRODUCEREA SI PRELUCRAREA METALELOR

(a) Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (fuziune primara sau secundara), inclusiv echipamente pentru turnare continua

(b) Instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase:

(i) laminoare la cald

(ii) instalatii de forjare cu ciocan de forja

(iii) aplicarea unui strat protector metalic prin topire

(c) Turnatorii de metale feroase

(d) Instalatii pentru topirea, inclusiv aliajul, metalelor neferoase, cu exceptia metalelor pretioase, precum si a produselor de recuperare (rafinare, turnare prin topire etc.)

(e) Instalatii pentru tratarea de suprafata a metalelor si a materialelor plastice prin folosirea unor procedee electrolitice sau chimice

(f) Fabricarea si asamblarea autovehiculelor si fabricarea motoarelor pentru autovehicule

(g) Santiere navale

(h) Instalatii pentru constructia si reparatia aeronavelor

(i) Fabricarea materialului feroviar

(j) Matritare de fond prin materiale explozibile

(k) Instalatii pentru arderea si sinterizarea minereurilor metalice

5. INDUSTRIA DE PRELUCRARE A MINERALELOR

(a) Cuptoare de cocs (distilare uscata a carbunelui)

(b) Instalatii pentru fabricarea cimentului

(c) Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor din azbest (proiecte neincluse in anexa I)

(d) Instalatii pentru fabricarea sticlei si a fibrei de sticla

(e) Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale

(f) Fabricarea produselor ceramice prin ardere, in special a tiglei, a caramizii refractare, a placilor ceramice, a produselor ceramice sau a portelanului

6. INDUSTRIA CHIMICA (PROIECTE NEINCLUSE IN ANEXA I)

(a) Tratarea produselor intermediare si fabricarea preparatelor chimice

(b) Fabricarea pesticidelor si a produselor farmaceutice, a vopselei si lacurilor, a elastomerilor si a peroxizilor

(c) Instalatii de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice si chimice

7. INDUSTRIA ALIMENTARA

(a) Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale

(b) Ambalarea in cutii si conserve a produselor animale si vegetale

(c) Fabricarea produselor lactate

(d) Fabricarea si maltificarea berii

(e) Fabricarea dulciurilor si a siropurilor

(f) Instalatii destinate sacrificarii animalelor

(g) Instalatii industriale pentru fabricarea amidonului

(h) Uzine pentru fabricarea fainii de peste si a unturii de peste

(i) Fabrici de zahar

8. INDUSTRIILE TEXTILA, A PIELARIEI, A LEMNULUI SI A HARTIEI

(a) Instalatii industriale pentru fabricarea hartiei si a cartonului (proiecte neincluse in anexa I)

(b) Instalatii pentru pretratarea (operatiuni de spalare, inalbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor sau a textilelor

(c) Uzine pentru tabacirea pieilor brute si prelucrate

(d) Instalatii pentru prelucrarea si producerea celulozei

9. INDUSTRIA CAUCIUCULUI

Fabricarea si tratarea produselor pe baza de elastomeri

10. PROIECTE DE INFRASTRUCTURA

(a) Proiecte de amenajare a zonelor industriale

(b) Proiecte de amenajareurbana, inclusiv construirea de centre comerciale si parcari publice

(c) Constructia de cai ferate si platforme de transbordare intermodala, precum si de terminale intermodale (proiecte neincluse in anexa I)

(d) Constructia de aerodromuri (proiecte neincluse in anexa I)

(e) Constructia de drumuri, porturi si instalatii portuare, inclusiv porturi pentru pescuit (proiecte neincluse in anexa I)

(f) Constructia cailor navigabile interne neincluse in anexa I, lucrari de canalizare si de regularizare a inundatiilor

(g) Baraje si alte instalatii destinate sa retina apa sau sa o depoziteze pe termen lung (proiecte neincluse in anexa I)

(h) Linii de tramvai, cai ferate aeriene sau subterane, linii suspendate sau linii similare de o anumita categorie si folosite exclusiv sau in principal pentru transportul persoanelor

(i) Instalatii de conducte pentru gaz si petrol si conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon in scopul stocarii geologice (proiecte care nu sunt incluse in anexa I)

(j) Instalatii de apeducte pe distante lungi

(k) Lucrari costiere pentru combaterea eroziunii si lucrari maritime destinate modificarii coastei prin construirea de baraje, diguri portuare, jetele si alte lucrari de protectie impotriva actiunii marii, cu exceptia intretinerii si a reconstruirii acestor lucrari

(l) Sisteme de captare si de reincarcare artificiala a apei subterane neincluse in anexa I

(m) Lucrari de transfer al resurselor de apa intre bazine fluviale neincluse in anexa I

11. ALTE PROIECTE

(a) Piste permanente de curse automobilistice sau piste de incercare pentru autovehicule

(b) Instalatii pentru eliminarea deseurilor (proiecte neincluse in anexa I)

(c) Statii de tratare a apei uzate (proiecte neincluse in anexa I)

(d) Amplasamente pentru depozitare a namolului

(e) Depozitarea fierului vechi, inclusiv a vehiculelor casate

(f) Bancuri de testare pentru motoare, turbine sau reactoare

(g) Instalatii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale

(h) Instalatii pentru recuperarea sau distrugerea substantelor explozibile

(i) Centre de ecarisaj

12. TURISM SI AGREMENT

(a) Piste de schi, teleschiuri si telecabine si lucrari de amenajare aferente

(b) Porturi de agrement

(c) Sate de vacanta si complexuri hoteliere din afara zonelor urbane si lucrari de amenajare aferente

(d) Terenuri permanente de camping si campinguri de rulote

(e) Parcuri de distractii

13. (a) Orice modificare sau extensie a proiectelor mentionate in anexa I sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de executare, care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului (modificare sau extindere care nu este inclusa in anexa I)

(b) Proiecte prevazute in anexa I care sunt intreprinse exclusiv sau in principal pentru perfectarea si testarea noilor metode si produse si care nu sunt utilizate pentru o perioada mai lunga de doi ani

————————————————–

ANEXA III

CRITERII DE SELECTIE MENTIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

1. CARACTERISTICILE PROIECTELOR

Caracteristicile proiectelor trebuie luate in considerare in special in functie de:

(a) dimensiunea proiectului;

(b) cumularea cu alte proiecte;

(c) utilizarea resurselor naturale;

(d) productia de deseuri;

(e) poluare si alte efecte nocive;

(f) riscul producerii de accidente, legate in special de substantele si tehnologiile utilizate.

2. LOCALIZAREA PROIECTELOR

Sensibilitatea mediului in zonele geografice care ar putea fi afectate de proiect trebuie luata in considerare in special in functie de:

(a) destinatia existenta a terenului;

(b) bogatia, calitatea si capacitatea de regenerare relativa a resurselor naturale ale zonei;

(c) capacitatea de incarcare a mediului natural, acordand o atentie speciala urmatoarelor zone:

(i) zone umede;

(ii) zone costiere;

(iii) zone montane si forestiere;

(iv) rezervatii si parcuri naturale;

(v) zone repertorizate sau protejate de legislatia interna a statelor membre; arii cu protectie speciala indicate de statele membre in conformitate cu Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea pasarilor salbatice [1] si cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica [2];

(vi) zone in care normele de calitate a mediului fixate de legislatia Uniunii sunt deja depasite;

(vii) zone cu o densitate mare a populatiei;

(viii) peisaje importante din punct de vedere istoric, cultural si arheologic.

3. CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

Efectele semnificative pe care le-ar putea avea un proiect trebuie tratate tinand seama de criteriile enumerate la punctele 1 si 2, in special in functie de:

(a) raspandirea impactului (zona geografica si ponderea populatiei afectate);

(b) natura transfrontaliera a impactului;

(c) amploarea si complexitatea impactului;

(d) probabilitatea impactului;

(e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului.

[1] JO L 20, 26.1.2010, p. 7.

[2] JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

————————————————–

ANEXA IV

INFORMATII MENTIONATE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1)

1. O descriere a proiectului, care sa cuprinda, in special:

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect si cerintele in materie de utilizare a terenului in cursul fazelor de constructie si functionare;

(b) o descriere a principalelor caracteristici ale procedeelor de fabricatie, de exemplu, natura si cantitatea materialelor utilizate;

(c) estimarea, in functie de tip si cantitate, a reziduurilor si a emisiilor potentiale (poluarea apei, aerului si solului, zgomot, vibratii, lumina, caldura, radiatii etc.), rezultate din desfasurarea proiectului propus.

2. Dupa caz, un plan al principalelor alternative studiate de catre initiatorul proiectului si o prezentare a principalelor motive care sustin alegerea lui, luand in considerare efectele asupra mediului.

3. Descrierea elementelor de mediu care ar putea fi afectate in mod semnificativ de catre proiectul propus, cuprinzand, in special, populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, bunurile materiale, inclusiv patrimoniul arheologic si arhitectural, peisajul si relatiile dintre toti acesti factori.

4. O descriere [1] a efectelor semnificative pe care proiectul propus le poate avea asupra mediului si care rezulta din:

(a) existenta proiectului;

(b) utilizarea resurselor naturale;

(c) emisiile de poluanti, crearea fenomenelor nocive si eliminarea deseurilor.

5. Descrierea de catre initiatorul proiectului a metodelor de estimare folosite pentru evaluarea efectelor asupra mediului mentionata la alineatul (4).

6. Descrierea masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si, daca este posibil, compensarea oricaror efecte nefavorabile asupra mediului.

7. Un rezumat nontehnic al informatiilor furnizate in rubricile mentionate anterior.

8. Prezentarea oricaror dificultati (deficiente tehnice sau lipsa cunostintelor profesionale) intalnite de catre initiatorul proiectului la sintetizarea informatiilor necesare.

[1] Aceasta descriere ar trebui sa cuprinda efectele directe si toate efectele indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu si lung, temporare si permanente, pozitive si negative ale proiectului.

————————————————–

ANEXA V

PARTEA A

Directiva abrogata si lista modificarilor ulterioare

(mentionate la articolul 14)

Directiva 85/337/CEE a Consiliului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40) | |

Directiva 97/11/CE a Consiliului (JO L 73, 14.3.1997, p. 5) | |

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului (JO L 156, 25.6.2003, p. 17) | Numai articolul 3 |

Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului (JO L 140, 5.6.2009, p. 114) | Numai articolul 31 |

PARTEA B

Lista termenelor de transpunere in dreptul intern

(mentionate la articolul 14)

Directiva | Termen de transpunere |

85/337/CEE | 3 iulie 1988 |

97/11/CE | 14 martie 1999 |

2003/35/CE | 25 iunie 2005 |

2009/31/CE | 25 iunie 2011 |

————————————————–

ANEXA VI

Tabel de corespondenta

Directiva 85/337/CEE | Prezenta directiva |

Articolul 1 alineatul (1) | Articolul 1 alineatul (1) |

Articolul 1 alineatul (2) primul paragraf | Articolul 1 alineatul (2) partea introductiva |

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf partea introductiva | Articolul 1 alineatul (2) litera (a) partea introductiva |

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuta | Articolul 1 alineatul (2) litera (a) prima liniuta |

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuta | Articolul 1 alineatul (2) litera (a) a doua liniuta |

Articolul 1 alineatul (2) al treilea paragraf | Articolul 1 alineatul (2) litera (b) |

Articolul 1 alineatul (2) al patrulea paragraf | Articolul 1 alineatul (2) litera (c) |

Articolul 1 alineatul (2) al cincilea paragraf | Articolul 1 alineatul (2) litera (d) |

Articolul 1 alineatul (2) al saselea paragraf | Articolul 1 alineatul (2) litera (e) |

Articolul 1 alineatul (3) | Articolul 1 alineatul (2) litera (f) |

Articolul 1 alineatul (4) | Articolul 1 alineatul (3) |

Articolul 1 alineatul (5) | Articolul 1 alineatul (4) |

Articolul 2 alineatul (1) | Articolul 2 alineatul (1) |

Articolul 2 alineatul (2) | Articolul 2 alineatul (2) |

Articolul 2 alineatul (2a) | Articolul 2 alineatul (3) |

Articolul 2 alineatul (3) | Articolul 2 alineatul (4) |

Articolul 3 partea introductiva | Articolul 3 partea introductiva |

Articolul 3 prima liniuta | Articolul 3 litera (a) |

Articolul 3 a doua liniuta | Articolul 3 litera (b) |

Articolul 3 a treia liniuta | Articolul 3 litera (c) |

Articolul 3 a patra liniuta | Articolul 3 litera (d) |

Articolul 4 | Articolul 4 |

Articolul 5 alineatul (1) | Articolul 5 alineatul (1) |

Articolul 5 alineatul (2) | Articolul 5 alineatul (2) |

Articolul 5 alineatul (3) partea introductiva | Articolul 5 alineatul (3) partea introductiva |

Articolul 5 alineatul (3) prima liniuta | Articolul 5 alineatul (3) litera (a) |

Articolul 5 alineatul (3) a doua liniuta | Articolul 5 alineatul (3) litera (b) |

Articolul 5 alineatul (3) a treia liniuta | Articolul 5 alineatul (3) litera (c) |

Articolul 5 alineatul (3) a patra liniuta | Articolul 5 alineatul (3) litera (d) |

Articolul 5 alineatul (3) a cincea liniuta | Articolul 5 alineatul (3) litera (e) |

Articolul 5 alineatul (4) | Articolul 5 alineatul (4) |

Articolul 6 | Articolul 6 |

Articolul 7 alineatul (1) partea introductiva | Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf partea introductiva |

Articolul 7 alineatul (1) litera (a) | Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) |

Articolul 7 alineatul (1) litera (b) | Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (b) |

Articolul 7 alineatul (1) partea finala | Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf |

Articolul 7 alineatele (2)-(5) | Articolul 7 alineatele (2)-(5) |

Articolul 8 | Articolul 8 |

Articolul 9 alineatul (1) partea introductiva | Articolul 9 partea introductiva |

Articolul 9 alineatul (1) prima liniuta | Articolul 9 alineatul (1) litera (a) |

Articolul 9 alineatul (1) a doua liniuta | Articolul 9 alineatul (1) litera (b) |

Articolul 9 alineatul (1) a treia liniuta | Articolul 9 alineatul (1) litera (c) |

Articolul 9 alineatul (2) | Articolul 9 alineatul (2) |

Articolul 10 | Articolul 10 |

Articolul 10a primul paragraf | Articolul 11 alineatul (1) |

Articolul 10a al doilea paragraf | Articolul 11 alineatul (2) |

Articolul 10a al treilea paragraf | Articolul 11 alineatul (3) |

Articolul 10a al patrulea si al cincilea paragraf | Articolul 11 alineatul (4) primul si al doilea paragraf |

Articolul 10a al saselea paragraf | Articolul 11 alineatul (5) |

Articolul 11 alineatul (1) | Articolul 12 alineatul (1) |

Articolul 11 alineatul (2) | Articolul 12 alineatul (2) |

Articolul 11 alineatul (3) | — |

Articolul 11 alineatul (4) | Articolul 12 alineatul (3) |

Articolul 12 alineatul (1) | — |

Articolul 12 alineatul (2) | Articolul 13 |

— | Articolul 14 |

— | Articolul 15 |

Articolul 14 | Articolul 16 |

Anexa I punctul 1 | Anexa I punctul 1 |

Anexa I punctul 2 prima liniuta | Anexa I punctul 2 litera (a) |

Anexa I punctul 2 a doua liniuta | Anexa I punctul 2 litera (b) |

Anexa I punctul 3 litera (a) | Anexa I punctul 3 litera (a) |

Anexa I punctul 3 litera (b) partea introductiva | Anexa I punctul 3 litea (b) partea introductiva |

Anexa I punctul 3 litera (b) prima liniuta | Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (i) |

Anexa I punctul 3 litera (b) a doua liniuta | Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (ii) |

Anexa I punctul 3 litera (b) a treia liniuta | Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (iii) |

Anexa I punctul 3 litera (b) a patra liniuta | Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (iv) |

Anexa I punctul 3 litera (b) a cincea liniuta | Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (v) |

Anexa I punctul 4 prima liniuta | Anexa I punctul 4 litera (a) |

Anexa I punctul 4 a doua liniuta | Anexa I punctul 4 litera (b) |

Anexa I punctul 5 | Anexa I punctul 5 |

Anexa I punctul 6 partea introductiva | Anexa I punctul 6 partea introductiva |

Anexa I punctul 6 subpunctul (i) | Anexa I punctul 6 litera (a) |

Anexa I punctul 6 subpunctul (ii) | Anexa I punctul 6 litera (b) |

Anexa I punctul 6 subpunctul (iii) | Anexa I punctul 6 litera (c) |

Anexa I punctul 6 subpunctul (iv) | Anexa I punctul 6 litera (d) |

Anexa I punctul 6 subpunctul (v) | Anexa I punctul 6 litera (e) |

Anexa I punctul 6 subpunctul (vi) | Anexa I punctul 6 litera (f) |

Anexa I punctele 7-15 | Anexa I punctele 7-15 |

Anexa I punctul 16 partea introductiva | Anexa I punctul 16 partea introductiva |

Anexa I punctul 16 prima liniuta | Anexa I punctul 16 litera (a) |

Anexa I punctul 16 a doua liniuta | Anexa I punctul 16 litera (b) |

Anexa I punctele 17-21 | Anexa I punctele 17-21 |

Anexa I punctul 22 | Anexa I punctul 24 |

Anexa I punctul 23 | Anexa I punctul 22 |

Anexa I punctul 24 | Anexa I punctul 23 |

Anexa II punctul 1 | Anexa II punctul 1 |

Anexa II punctul 2 literele (a), (b) si (c) | Anexa II punctul 2 literele (a), (b) si (c) |

Anexa II punctul 2 litera (d) partea introductiva | Anexa II punctul 2 litera (d) partea introductiva |

Anexa II punctul 2 litera (d) prima liniuta | Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (i) |

Anexa II punctul 2 litera (d) a doua liniuta | Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (ii) |

Anexa II punctul 2 litera (d) a treia liniuta | Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (iii) |

Anexa II punctul 2 litera (d) partea finala | Anexa II punctul 2 litera (d) partea finala |

Anexa II punctul 2 litera (e) | Anexa II punctul 2 litera (e) |

Anexa II punctele 3-12 | Anexa II punctele 3-12 |

Anexa II punctul 13 a prima liniuta | Anexa II punctul 13 litera (a) |

Anexa II punctul 13 a doua liniuta | Anexa II punctul 13 litera (b) |

Anexa III punctul 1 partea introductiva | Anexa III punctul 1 partea introductiva |

Anexa III punctul 1 prima liniuta | Anexa III punctul 1 litera (a) |

Anexa III punctul 1 a doua liniuta | Anexa III punctul 1 litera (b) |

Anexa III punctul 1 a treia liniuta | Anexa III punctul 1 litera (c) |

Anexa III punctul 1 a patra liniuta | Anexa III punctul 1 litera (d) |

Anexa III punctul 1 a cincea liniuta | Anexa III punctul 1 litera (e) |

Anexa III punctul 1 a sasea liniuta | Anexa III punctul 1 litera (f) |

Anexa III punctul 2 partea introductiva | Anexa III punctul 2 partea introductiva |

Anexa III punctul 2 prima liniuta | Anexa III punctul 2 litera (a) |

Anexa III punctul 2 a doua liniuta | Anexa III punctul 2 litera (b) |

Anexa III punctul 2 a treia liniuta partea introductiva | Anexa III punctul 2 litera (c) partea introductiva |

Anexa III punctul 2 a treia liniuta litera (a) | Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (i) |

Anexa III punctul 2 a treia liniuta litera (b) | Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (ii) |

Anexa III punctul 2 a treia liniuta litera (c) | Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (iii) |

Anexa III punctul 2 a treia liniuta litera (d) | Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (iv) |

Anexa III punctul 2 a treia liniuta litera (e) | Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (v) |

Anexa III punctul 2 a treia liniuta litera (f) | Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (vi) |

Anexa III punctul 2 a treia liniuta litera (g) | Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (vii) |

Anexa III punctul 2 a treia liniuta litera (h) | Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (viii) |

Anexa III punctul 3 partea introductiva | Anexa III punctul 3 partea introductiva |

Anexa III punctul 3 prima liniuta | Anexa III punctul 3 litera (a) |

Anexa III punctul 3 al doilea liniuta | Anexa III punctul 3 litera (b) |

Anexa III punctul 3 a treia liniuta | Anexa III punctul 3 litera (c) |

Anexa III punctul 3 a patra liniuta | Anexa III punctul 3 litera (d) |

Anexa III punctul 3 a cincea liniuta | Anexa III punctul 3 litera (e) |

Anexa IV punctul 1 partea introductiva | Anexa IV punctul 1 partea introductiva |

Anexa IV punctul 1 prima liniuta | Anexa IV punctul 1 litera (a) |

Anexa IV punctul 1 a doilea liniuta | Anexa IV punctul 1 litera (b) |

Anexa IV punctul 1 a treia liniuta | Anexa IV punctul 1 litera (c) |

Anexa IV punctele 2 si 3 | Anexa IV punctele 2 si 3 |

Anexa IV punctul 4 partea introductiva | Anexa IV punctul 4 primul paragraf partea introductiva |

Anexa IV punctul 4 prima liniuta | Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (a) |

Anexa IV punctul 4 a doua liniuta | Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (b) |

Anexa IV punctul 4 a treia liniuta | Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (c) |

Anexa IV punctul 4 partea finala | Anexa IV punctul 5 |

Anexa IV punctul 5 | Anexa IV punctul 6 |

Anexa IV punctul 6 | Anexa IV punctul 7 |

Anexa IV punctul 7 | Anexa IV punctul 8 |

— | Anexa V |

— | Anexa VI |

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close