Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 79/2012 al Comisiei din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a anumitor dispozitii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata

(reformare)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolele 14, 32, 48, 49 si articolul 51 alineatul (1),

intrucat:

(1) In vederea imbunatatirii si a suplimentarii instrumentelor de combatere a fraudei, Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92 [2] a fost reformat si abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 904/2010. Normele prevazute de Regulamentul (UE) nr. 904/2010 trebuie sa se reflecte ca atare in actele de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1925/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de punere in aplicare a anumitor dispozitii ale Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata [3] a suferit modificari substantiale. Dat fiind ca urmeaza sa se efectueze noi modificari in urma adoptarii Regulamentului (UE) nr. 904/2010 si in scopul de a dispune de un set unic de norme referitoare la schimbul de informatii, acest regulament trebuie reformat, din motive de claritate, impreuna cu Regulamentul (CE) nr. 1174/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de implementare a articolelor 34a si 37 din Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului cu privire la rambursarile taxei pe valoarea adaugata prevazute in Directiva 2008/9/CE a Consiliului [4].

(3) Pentru a inlesni schimbul de informatii intre statele membre, este necesar sa se specifice categoriile exacte de informatii care urmeaza sa fie schimbate fara o cerere prealabila, precum si frecventa cu care aceste schimburi de informatii urmeaza sa aiba loc si modalitatile practice relevante. In masura in care intentioneaza sa se abtina de la participarea la acest schimb, statele membre trebuie sa instiinteze Comisia in acest sens, in conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

(4) In temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, comunicarea informatiilor intre autoritatile fiscale se realizeaza, in masura posibilului, prin mijloace electronice. Prin urmare, trebuie stabilite modalitatile practice si tehnice necesare.

(5) Este necesar sa se stabileasca modalitati practice pentru furnizarea de informatii legate de regulile de facturare, cotele taxei pe valoarea adaugata (TVA) aplicabile in cadrul regimurilor speciale pentru persoanele impozabile nestabilite si informatiile suplimentare codificate transmise electronic, mentionate la articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare [5].

(6) Pentru a se garanta ca statele membre pot face uz efectiv de posibilitatile de a solicita informatiile prevazute de anumite dispozitii ale Directivei 2008/9/CE, este necesar sa se precizeze codurile armonizate care trebuie aplicate atunci cand are loc schimbul informatiilor pertinente, inclusiv mijloacele prin care trebuie sa se faca acest schimb, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

(7) Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE prevede ca statul membru de rambursare poate cere solicitantului sa furnizeze informatii suplimentare codificate pe cale electronica, completand codurile enuntate la articolul 9 alineatul (1) din aceeasi directiva, in masura in care aceste informatii sunt necesare in virtutea unei restrictii a dreptului la deducere, conform Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [6], sau cu scopul implementarii unei derogari acordate de statul membru de rambursare in virtutea articolelor 395 sau 396 din respectiva directiva.

(8) In temeiul articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, autoritatile competente ale statului membru de rambursare comunica pe cale electronica autoritatilor competente din celelalte state membre orice informatie pe care o solicita in temeiul articolului 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE.

(9) In acest scop, trebuie stabilite modalitatile tehnice de transmitere a informatiilor suplimentare solicitate de catre statele membre in conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE. Trebuie precizate in special codurile care sunt utilizate pentru transmiterea acestor informatii. Codurile prevazute in anexa III la prezentul regulament au fost elaborate de Comitetul permanent pentru cooperare administrativa (SCAC) pe baza informatiilor solicitate de statele membre in scopul aplicarii articolului 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE.

(10) Solicitantilor li se poate cere sa furnizeze o descriere a activitatilor lor economice cu ajutorul codurilor armonizate, conform articolului 11 din Directiva 2008/9/CE. In acest scop, trebuie sa se faca uz de codurile utilizate in mod curent, prevazute la articolul 2 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitatilor economice NACE a doua revizuire si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum si a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice [7].

(11) Articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 prevede ca, la cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata notifica destinatarului toate instrumentele si deciziile emise de autoritatile administrative si care se refera la aplicarea legislatiei privind TVA pe teritoriul statului membru in care autoritatea solicitanta isi are sediul.

(12) Daca un stat membru de rambursare solicita statului membru de stabilire notificarea solicitantului in legatura cu instrumentele si deciziile sale, emise in scopul aplicarii Directivei 2008/9/CE, este necesar ca, din motive de protectie a datelor, aceasta notificare sa poata fi efectuata prin intermediul retelei comune de comunicatii (CCN) si al interfetei comune a sistemelor (CSI), definite la articolul 2 alineatul (1) litera (q) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

(13) Trebuie stabilite, intre altele, normele de punere in aplicare a articolului 48 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 in ceea ce priveste instituirea cooperarii administrative si a schimbului de informatii referitoare la normele privind locul de prestare a serviciilor, regimurile speciale si procedura de rambursare a taxei pe valoare adaugata.

(14) In fine, este necesar sa se stabileasca o lista cu datele statistice necesare pentru evaluarea Regulamentului (UE) nr. 904/2010.

(15) Masurile prevazute in prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru cooperare administrativa,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabileste normele de punere in aplicare a articolelor 14, 32, 48, 49 si a articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

Articolul 2

Categorii de informatii schimbate fara cerere prealabila

Categoriile de informatii care fac obiectul unui schimb automat, in conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, sunt urmatoarele:

1. informatii privind comerciantii nestabiliti;

2. informatii privind noile mijloace de transport.

Articolul 3

Subcategorii de informati schimbate fara cerere prealabila

(1) In ceea ce priveste comerciantii nestabiliti, informatiile care fac obiectul schimbului automat sunt urmatoarele:

(a) informatiile referitoare la alocarea numerelor de identificare in scopuri de TVA persoanelor impozabile, stabilite in alt stat membru;

(b) informatiile referitoare la rambursarile de TVA catre persoanele impozabile care nu sunt stabilite in statul membru de rambursare, ci sunt stabilite intr-un alt stat membru in conformitate cu Directiva 2008/9/CE.

(2) In ceea ce priveste noile mijloace de transport, informatiile care fac obiectul schimbului automat sunt urmatoarele:

(a) informatiile referitoare la livrarile scutite in conformitate cu articolul 138 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE de noi mijloace de transport definite la articolul 2 alineatul (2) literele (a) si (b) din directiva mentionata, efectuate de persoane considerate persoane impozabile in conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din aceeasi directiva, care sunt identificate in scopuri de TVA;

(b) informatiile referitoare la livrarile scutite in conformitate cu articolul 138 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE de nave si aeronave noi, definite la articolul 2 alineatul (2) literele (a) si (b) din directiva mentionata, efectuate de persoane impozabile, identificate in scopuri de TVA, altele decat cele mentionate la litera (a), catre persoane neidentificate in scopuri de TVA;

(c) informatiile referitoare la livrarile scutite in conformitate cu articolul 138 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE de autovehicule terestre noi definite la articolul 2 alineatul (2) literele (a) si (b) din directiva mentionata, efectuate de persoane impozabile identificate in scopuri de TVA, altele decat cele mentionate la litera (a), catre persoane neidentificate in scopuri de TVA.

Articolul 4

Notificarea abtinerii de la participarea la schimbul de informatii fara cerere prealabila

Pana la 20 mai 2012, Comisiei ii este notificata de fiecare stat membru, in scris, decizia sa, adoptata in conformitate cu articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, cu privire la abtinerea de la participarea la schimbul automat al uneia sau mai multor categorii sau subcategorii de informatii prevazute la articolele 2 si 3 din prezentul regulament. Comisia informeaza in consecinta celelalte state membre cu privire la categoriile de informatii in cazul carora se abtine un stat membru.

Articolul 5

Frecventa transmiterii informatiilor

In situatiile in care este utilizat sistemul de schimb automat, informatiile privind categoriile si subcategoriile prevazute la articolul 2, respectiv 3, sunt furnizate de indata ce devin disponibile si, in orice caz, in termen de trei luni de la sfarsitul trimestrului calendaristic in care aceste informatii devin disponibile.

Articolul 6

Transmiterea comunicarilor

(1) Informatiile comunicate in temeiul Regulamentului (UE) nr. 904/2010 se transmit, in masura posibilului, numai pe cale electronica prin reteaua CCN/CSI, cu urmatoarele exceptii:

(a) cererea de notificare prevazuta la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 si instrumentul sau decizia a caror notificare se solicita;

(b) documentele originale prezentate in conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

(2) Autoritatile competente ale statelor membre pot conveni sa transmita pe cale electronica informatiile mentionate la alineatul (1) literele (a) si (b).

Articolul 7

Informarea persoanelor impozabile

(1) Statele membre furnizeaza informatiile cu privire la facturare enumerate in anexa I la prezentul regulament in conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 prin intermediul portalului web creat de Comisie.

(2) Comisia pune portalul web mentionat la alineatul (1) la dispozitia acelor state membre care aleg sa publice urmatoarele informatii suplimentare:

(a) informatii cu privire la stocarea facturilor enumerate in anexa II;

(b) informatiile suplimentare codificate transmise electronic, solicitate de statele membre in temeiul articolului 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE;

(c) pana la 31 decembrie 2014, cota normala de impozitare mentionata la articolul 42 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 904/2010;

(d) de la 1 ianuarie 2015, cota de impozitare aplicabila prestarilor de servicii de telecomunicatii, servicii de radiodifuziune si televiziune si servicii furnizate pe cale electronica mentionate la articolul 47 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

Articolul 8

Informatii schimbate in cadrul rambursarii TVA

Atunci cand un stat membru de rambursare notifica altor state membre faptul ca impune furnizarea de informatii suplimentare codificate pe cale electronica, conform articolului 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE, aceste informatii se transmit cu ajutorul codurilor prevazute in anexa III la prezentul regulament.

Articolul 9

Descrierea activitatii economice care face obiectul schimbului in cadrul rambursarii TVA

Atunci cand un stat membru de rambursare cere solicitantului o descriere a activitatii sale economice, conform articolului 11 din Directiva 2008/9/CE, aceste informatii se furnizeaza cu ajutorul codurilor de nivel patru din NACE Rev. 2, conform articolului 2 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.

Articolul 10

Notificarea instrumentelor si a deciziilor cu privire la o rambursare de TVA

Atunci cand un stat membru de rambursare solicita statului membru de stabilire al unui destinatar sa notifice destinatarului instrumentele si deciziile cu privire la o rambursare in temeiul Directivei 2008/9/CE, respectiva cerere de notificare poate fi transmisa prin reteaua CCN/CSI, definita la articolul 2 alineatul (1) litera (q) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

Articolul 11

Date statistice

Lista cu datele statistice mentionata la articolul 49 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 este prevazuta in anexa IV.

Inainte de data de 30 aprilie a fiecarui an, fiecare stat membru transmite Comisiei, prin mijloace electronice, datele statistice mentionate la primul paragraf, folosind modelul prevazut in anexa IV.

Articolul 12

Comunicarea masurilor nationale

Comisiei ii sunt comunicate de statele membre textele actelor cu putere de lege sau actelor administrative pe care le aplica in domeniul reglementat de prezentul regulament.

Comisia comunica aceste masuri celorlalte state membre.

Articolul 13

Abrogare

Se abroga Regulamentele (CE) nr. 1925/2004 si (CE) nr. 1174/2009.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpreteaza ca trimiteri la prezentul regulament si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa VI.

Articolul 14

Intrarea in vigoare

Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 ianuarie 2012.

Pentru Comisie

Presedintele

José Manuel Barroso

[1] JO L 268, 12.10.2010, p. 1.

[2] JO L 264, 15.10.2003, p. 1.

[3] JO L 331, 5.11.2004, p. 13.

[4] JO L 314, 1.12.2009, p. 50.

[5] JO L 44, 20.2.2008, p. 23.

[6] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

[7] JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

————————————————–

ANEXA I

Informatii detaliate cu privire la facturare in conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

1. Emiterea facturilor

Articolul 221 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE – optiunea de a impune emiterea de facturi

Q1. In ce alte circumstante se impune emiterea de facturi?

Q2. Daca se impune emiterea de facturi, sunt acestea facturi simplificate sau complete?

Articolul 221 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE – optiunea de a impune emiterea de facturi pentru serviciile financiare si serviciile de asigurari care fac obiectul unei scutiri

Q3. Se impune emiterea unei facturi pentru serviciile financiare si serviciile de asigurari care fac obiectul unei scutiri?

Q4. Daca da, este necesara o factura simplificata sau una completa?

Articolul 221 alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE – optiunea de a nu impune emiterea unei facturi pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii care fac obiectul unei scutiri

Q5. In cazul in care exista, pentru ce livrari de bunuri/prestari de servicii care fac obiectul unei scutiri nu se impune emiterea unei facturi?

2. Termenul de emitere a unei facturi

Articolul 222 din Directiva 2006/112/CE – optiunea de a impune termene in care sa se emita facturile

Q6. Exista un termen limita pentru emiterea facturilor pentru alte livrari de bunuri/prestari de servicii decat livrarile intracomunitare de bunuri si prestarea transfrontaliera de servicii care fac obiectul taxarii inverse?

Q7. Daca da, in ce termen trebuie sa se emita o factura?

3. Facturile centralizatoare

Articolul 223 din Directiva 2006/112/CE – termenul de emitere a facturilor centralizatoare

Q8. Pot fi emise facturi centralizatoare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in cazul carora TVA devine exigibila in cursul unei perioade mai lungi de o luna calendaristica? Se exclud livrarile intracomunitare si prestarea transfrontaliera de servicii care fac obiectul taxarii inverse.

Q9. Daca da, care este acest termen?

4. Autofacturile

Articolul 224 din Directiva 2006/112/CE – optiunea ca facturile sa fie emise de client in numele si pe seama persoanei impozabile

Q10. Exista o cerinta ca autofacturile sa se emita in numele si pe seama persoanei impozabile care efectueaza livrarea/prestarea?

5. Externalizarea operatiunilor de facturare catre parti terte din afara UE

Articolul 225 din Directiva 2006/112/CE – optiunea de a impune conditii tertilor din afara UE care emit facturi in numele unor furnizori din UE

Q11. Exista conditii care se impun la externalizarea operatiunilor de facturare catre terti stabiliti in afara UE?

Q12. Daca da, care sunt conditiile impuse?

6. Continutul facturilor

Articolul 227 din Directiva 2006/112/CE – obligatia de a mentiona numarul de identificare in scopuri de TVA al clientului

Q13. Se impune indicarea pe factura a numarului de identificare in scopuri de TVA al clientului in alte cazuri decat pentru livrarile intracomunitare de bunuri sau pentru livrarile/prestarile cu taxare inversa?

Q14. Daca da, in ce situatii se impune indicarea pe factura a numarului de identificare in scopuri de TVA al clientului?

Articolul 230 din Directiva 2006/112/CE – moneda folosita in factura TVA

Q15. Atunci cand valoarea TVA este convertita in moneda nationala cu ajutorul ratei de schimb a Bancii Centrale Europene, este necesara notificarea?

Articolul 239 din Directiva 2006/112/CE – utilizarea unui numar de inregistrare fiscala

Q16. Se aloca un numar de identificare in scopuri de TVA in cazul in care furnizorul sau clientul nu efectueaza achizitii intracomunitare, vanzari la distanta sau livrari intracomunitare?

Articolul 240 din Directiva 2006/112/CE – utilizarea unui numar de identificare in scopuri de TVA si a unui numar de inregistrare fiscala

Q17. In cazul in care se aloca atat un numar de identificare in scopuri de TVA, cat si un numar de inregistrare fiscala, in ce situatii trebuie sa figureze pe factura unul sau ambele numere?

7. Facturile pe suport de hartie si facturile electronice

Articolul 235 din Directiva 2006/112/CE – facturi electronice emise din afara UE

Q18. Exista conditii impuse facturilor electronice emise dintr-o tara terta?

Q19. Daca da, care sunt aceste conditii?

8. Facturile simplificate

Articolul 238 din Directiva 2006/112/CE – utilizarea facturilor simplificate

Q20. In ce situatii se permite utilizarea facturilor simplificate?

Articolul 226b din Directiva 2006/112/CE – informatiile care trebuie sa figureze pe o factura simplificata

Q21. Ce informatii trebuie sa figureze pe o factura simplificata?

————————————————–

ANEXA II

Informatiile privind stocarea facturilor pe care statele membre le pot furniza prin intermediul portalului web

Articolul 245 din Directiva 2006/112/CE – locul de stocare

Q1. Daca locul de stocare este in afara teritoriului statului membru, se impune notificarea respectivului loc de stocare?

Q2. Daca da, in ce mod trebuie realizata aceasta notificare?

Q3. Se pot stoca facturile pe suport de hartie in afara teritoriului statului membru?

Articolul 247 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE – perioada de stocare

Q4. Care sunt perioadele de stocare a facturilor?

Articolul 247 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE – forma de stocare

Q5. Facturile pe suport de hartie pot fi stocate electronic?

Q6. Facturile electronice pot fi stocate pe suport de hartie?

Q7. Trebuie pastrate datele ce garanteaza autenticitatea originii si integritatea continutului facturilor stocate electronic in cazul utilizarii semnaturilor electronice sau a EDI?

Articolul 247 alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE – stocarea intr-o tara terta

Q8. Se pot stoca facturile intr-o tara terta?

Q9. Daca da, exista conditii?

————————————————–

ANEXA III

Coduri utilizate la transmiterea de informatii in temeiul articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Cod 1.Combustibil

1.1.Combustibil destinat mijloacelor de transport cu o masa mai mare de 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori | 1.1.1.Benzina1.1.2.Motorina1.1.3.GPL1.1.4.Gaz natural1.1.5.Biocarburant |

1.2.Combustibil destinat mijloacelor de transport cu o masa mai mica sau egala cu 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori | 1.2.1.Benzina1.2.2.Motorina1.2.3.GPL1.2.4.Gaz natural1.2.5.Biocarburant1.2.6.PKW (Personenkraftwagen)1.2.7.LKW (Lastkraftwagen) |

1.3.Combustibil destinat mijloacelor de transport pentru pasageri platitori | 1.3.1.Benzina1.3.2.Motorina1.3.3.GPL1.3.4.Gaz natural1.3.5.Biocarburant |

1.4.Combustibil destinat in mod specific vehiculelor utilizate la examenele de conducere auto | |

1.5.Produse petroliere utilizate pentru lubrifierea mijloacelor de transport sau a motoarelor | |

1.6.Combustibil achizitionat in scopul revanzarii | |

1.7.Combustibil destinat mijloacelor de transport de marfa | |

1.8.Combustibil destinat autovehiculelor pentru transportul de persoane si autovehiculelor polivalente | 1.8.1.Utilizate exclusiv in scop comercial1.8.2.Utilizate partial pentru activitati comerciale de transport de persoane, pentru cursurile de scoala auto sau activitati de inchiriere1.8.3.Utilizate partial in alte scopuri decat cele de la punctul 1.8.2 |

1.9.Combustibil destinat motocicletelor, rulotelor, ambarcatiunilor de agrement sau sportive si aeronavelor cu masa mai mica de 1550 kg | 1.9.1.Utilizate pentru activitati comerciale de transport de persoane, pentru cursurile de scoala auto sau activitati de inchiriere1.9.2.Utilizate in scop comercial |

1.10.Combustibil destinat masinilor si tractoarelor agricole | 1.10.1.Benzina1.10.2.Motorina1.10.3.GPL1.10.4.Gaz natural1.10.5.Biocarburant |

1.11.Combustibil destinat autovehiculelor pentru transportul de persoane cu mai putin de 9 locuri sau autovehiculelor de inchiriat | 1.11.1.Benzina1.11.2.Motorina1.11.3.GPL1.11.4.Gaz natural1.11.5.Biocarburant |

1.12.Combustibil destinat mijloacelor de transport de persoane, altele decat cele de la punctele 1.8 si 1.9 | |

1.13.Combustibil destinat mijloacelor de transport pentru care nu exista nicio restrictie in privinta dreptului de deducere | |

1.14.Combustibil destinat mijloacelor de transport supuse unei restrictii in privinta dreptului de deducere | |

Cod 2.Inchirierea mijloacelor de transport

2.1.Inchirierea mijloacelor de transport cu o masa mai mare de 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori | |

2.2.Inchirierea mijloacelor de transport cu o masa mai mica sau egala cu 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori | 2.2.1.Pe o perioada de timp continua care depaseste 6 luni2.2.2.Pe o perioada de timp continua care nu depaseste sau este egala cu 6 luni2.2.3.PKW (Personenkraftwagen)2.2.4.LKW (Lastkraftwagen) |

2.3.Inchirierea mijloacelor de transport pentru pasageri platitori | 2.3.1.Pe o perioada de timp continua care depaseste 6 luni2.3.2.Pe o perioada de timp continua care nu depaseste sau este egala cu 6 luni |

2.4.Inchirierea mijloacelor de transport de marfa | |

2.5.Inchirierea autovehiculelor pentru transportul de persoane si a autovehiculelor polivalente | 2.5.1.Utilizate exclusiv in scop comercial2.5.2.Utilizate partial pentru activitati comerciale de transport de persoane sau pentru cursurile de scoala auto2.5.3.Utilizate partial in alte scopuri decat cele de la punctul 2.5.2 |

2.6.Inchirierea motocicletelor, a rulotelor, a ambarcatiunilor de agrement sau sportive si a aeronavelor cu masa mai mica de 1550 kg | 2.6.1.Utilizate pentru activitati comerciale de transport de persoane sau pentru cursurile de scoala auto2.6.2.Utilizate in alte scopuri comerciale |

2.7.Inchirierea autovehiculelor din categoria M1, destinate transportului de persoane | |

2.8.Inchirierea mijloacelor de transport de persoane cu mai mult de 9 locuri | |

2.9.Inchirierea mijloacelor de transport de persoane cu mai putin de 9 locuri | 2.9.1.Utilizate pentru operatiuni comerciale2.9.2.Utilizate pentru alte operatiuni decat cele comerciale |

2.10.Inchirierea mijloacelor de transport pentru care nu exista nicio restrictie in privinta dreptului de deducere | |

2.11.Inchirierea mijloacelor de transport supuse unei restrictii in privinta dreptului de deducere | |

2.12.Inchirierea mijloacelor de transport altele decat cele de la punctele 2.5 si 2.6 | |

Cod 3.Cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decat bunurile si serviciile prevazute la codurile 1 si 2)

3.1.Cheltuieli legate de mijloacele de transport cu o masa mai mare de 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori | 3.1.1.Achizitionarea mijloacelor de transport cu o masa mai mare de 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori3.1.2.Intretinerea mijloacelor de transport cu o masa mai mare de 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori3.1.3.Achizitionarea si instalarea accesoriilor pentru mijloacele de transport cu o masa mai mare de 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori3.1.4.Parcarea sau stationarea mijloacelor de transport cu o masa mai mare de 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori3.1.5.Alte cheltuieli legate de mijloacele de transport cu o masa mai mare de 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori |

3.2.Cheltuieli legate de mijloacele de transport cu o masa mai mica sau egala cu 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori | 3.2.1.Achizitionarea mijloacelor de transport cu o masa mai mica sau egala cu 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori3.2.2.Intretinerea mijloacelor de transport cu o masa mai mica sau egala cu 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori3.2.3.Achizitionarea si instalarea accesoriilor pentru mijloacele de transport cu o masa mai mica sau egala cu 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori3.2.4.Parcarea sau stationarea mijloacelor de transport cu o masa mai mica sau egala cu 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori3.2.5.Alte cheltuieli legate de mijloacele de transport cu o masa mai mica sau egala cu 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori3.2.6.PKW (Personenkraftwagen)3.2.7.LKW (Lastkraftwagen) |

3.3.Cheltuieli legate de mijloacele de transport pentru pasageri platitori | 3.3.1.Achizitionarea mijloacelor de transport pentru pasageri platitori3.3.2.Intretinerea mijloacelor de transport pentru pasageri platitori3.3.3.Achizitionarea si instalarea accesoriilor pentru mijloacele de transport pentru pasageri platitori3.3.4.Parcarea sau stationarea mijloacelor de transport pentru pasageri platitori3.3.5.Alte cheltuieli legate de mijloacele de transport pentru pasageri platitori |

3.4.Cheltuieli legate de mijloacele de transport de marfa | 3.4.1.Achizitionarea mijloacelor de transport de marfa3.4.2.Intretinerea mijloacelor de transport de marfa3.4.3.Parcarea sau stationarea mijloacelor de transport de marfa3.4.4.Cheltuieli legate de mijloacele de transport de marfa, altele decat cele de la punctele 3.4.1, 3.4.2 si 3.4.3 |

3.5.Intretinerea autovehiculelor pentru transportul de persoane si a autovehiculelor polivalente | 3.5.1.Utilizate exclusiv in scop comercial3.5.2.Utilizate partial pentru activitati comerciale de transport de persoane, pentru cursurile de scoala auto sau activitati de inchiriere3.5.3.Utilizate partial in scopuri comerciale, altele decat cele de la punctul 3.5.2 |

3.6.Intretinerea motocicletelor, a rulotelor, a ambarcatiunilor de agrement sau sportive si a aeronavelor cu masa mai mare de 1550 kg | 3.6.1.Utilizate pentru activitati comerciale de transport de persoane, pentru cursurile de scoala auto sau activitati de inchiriere3.6.2.Utilizate in alte scopuri comerciale |

3.7.Cheltuieli, altele decat intretinerea, parcarea si stationarea autovehiculelor pentru transportul de persoane si a autovehiculelor polivalente | 3.7.1.Utilizate exclusiv in scop comercial3.7.2.Utilizate partial pentru activitati comerciale de transport de persoane, pentru cursurile de scoala auto sau activitati de inchiriere3.7.3.Utilizate partial in alte scopuri decat cele de la punctul 3.7.2 |

3.8.Cheltuieli, altele decat intretinerea, parcarea si stationarea legate de motociclete, rulote, ambarcatiuni de agrement sau sportive si aeronave cu masa mai mare de 1550 kg | 3.8.1.Utilizate pentru activitati comerciale de transport de persoane, pentru cursurile de scoala auto sau activitati de inchiriere3.8.2.Utilizate in alte scopuri comerciale |

3.9.Achizitionarea autovehiculelor din categoria M1, destinate transportului de persoane | |

3.10.Achizitionarea, asamblarea si instalarea de accesorii pentru autovehiculele din categoria M1, destinate transportului de persoane | |

3.11.Cheltuieli legate de mijloacele de transport de persoane cu mai mult de 9 locuri sau de mijloacele de transport de marfa | |

3.12.Cheltuieli legate de mijloacele de transport de persoane cu mai putin de 9 locuri, utilizate pentru operatiuni comerciale | |

3.13.Cheltuieli legate de mijloacele de transport pentru care nu exista nicio restrictie in privinta dreptului de deducere | |

3.14.Cheltuieli legate de mijloacele de transport supuse unei restrictii in privinta dreptului de deducere | |

3.15.Intretinerea mijloacelor de transport de persoane, altele decat autovehiculele pentru transportul de persoane si autovehiculele polivalente, motocicletele, rulotele si ambarcatiunile de agrement sau sportive si aeronavele cu masa mai mare de 1550 kg | |

3.16.Cheltuieli legate de parcarea sau stationarea mijloacelor de transport de pasageri | |

3.17.Cheltuieli, altele decat intretinerea, parcarea sau stationarea legate de mijloace de transport, altele decat autovehiculele pentru transportul de pasageri, autovehiculele polivalente, motocicletele, rulotele, ambarcatiunile de agrement sau sportive si aeronavele cu masa mai mare de 1550 kg | |

Cod 4.Taxele rutiere si taxele de drum

4.1.Taxe de drum aplicabile mijloacelor de transport cu o masa mai mare de 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori | |

4.2.Taxe de drum aplicabile mijloacelor de transport cu o masa mai mica sau egala cu 3500 kg, altele decat mijloacele de transport pentru pasageri platitori | 4.2.1.PKW (Personenkraftwagen)4.2.2.LKW (Lastkraftwagen) |

4.3.Taxe de drum aplicabile mijloacelor de transport pentru pasageri platitori | |

4.4.Taxe de drum aplicabile tuturor mijloacelor de transport care traverseaza Great Belt Bridge (podul Great Belt) | |

4.5.Taxe de drum aplicabile tuturor mijloacelor de transport care traverseaza Öresund Bridge (podul Öresund) | |

4.6.Taxe de drum aplicabile mijloacelor de transport pentru pasageri platitori cu mai mult de 9 locuri | |

4.7.Taxe de drum aplicabile mijloacelor de transport pentru pasageri platitori cu mai putin de 9 locuri | |

4.8.Taxe de drum aplicabile autovehiculelor utilizate in cadrul unei conferinte, al unui targ, al unei expozitii sau al unui congres | 4.8.1.Pentru organizatorul evenimentului4.8.2.Pentru participantii la eveniment, atunci cand cheltuiala este facturata direct de catre organizator |

Cod 5.Cheltuielile de calatorie, cum ar fi costul curselor de taxi si cel al transportului in comun

5.1.Pentru persoana impozabila sau un angajat al persoanei impozabile | |

5.2.Pentru o persoana, alta decat persoana impozabila sau un angajat al persoanei impozabile | |

5.3.Pentru persoana impozabila sau un angajat al persoanei impozabile, in cadrul unei conferinte, al unui targ, al unei expozitii sau al unui congres | 5.3.1.Pentru organizatorul evenimentului5.3.2.Pentru participantii la eveniment, atunci cand cheltuiala este facturata direct de catre organizator |

Cod 6.Cazare

6.1.Cheltuieli cu cazarea pentru persoana impozabila sau un angajat al persoanei impozabile | |

6.2.Cheltuieli cu cazarea pentru o persoana, alta decat persoana impozabila sau un angajat al persoanei impozabile | |

6.3.Cheltuieli cu cazarea pentru persoana impozabila sau un angajat al persoanei impozabile care participa la conferinte in domeniul sau de activitate | |

6.4.Cheltuieli cu cazarea pentru persoana impozabila sau un angajat al persoanei impozabile, in cadrul unei conferinte, al unui targ, al unei expozitii sau al unui congres | 6.4.1.Pentru organizatorul evenimentului6.4.2.Pentru participantii la eveniment, atunci cand cheltuiala este facturata direct de catre organizator |

6.5.Cheltuieli cu cazarea pentru un angajat al persoanei impozabile care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii | |

6.6.Cheltuieli cu cazarea pentru subcontractare | |

6.7.Cheltuieli cu cazarea, altele decat cele de la punctele 6.5 si 6.6 | |

Cod 7.Alimente, bauturi si servicii de restaurant

7.1.Alimente si bauturi furnizate de hoteluri, baruri, restaurante si pensiuni, inclusiv micul dejun | 7.1.1.Pentru persoana impozabila sau un angajat al persoanei impozabile7.1.2.Pentru o persoana, alta decat persoana impozabila sau un angajat al persoanei impozabile |

7.2.Alimente si bauturi furnizate in cadrul unei conferinte, al unui targ, al unei expozitii sau al unui congres | 7.2.1.Pentru organizatorul evenimentului7.2.2.Pentru participantii la eveniment, atunci cand cheltuiala este facturata direct de catre organizator |

7.3.Alimente si bauturi pentru un angajat al persoanei impozabile care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii | |

7.4.Servicii de restaurant achizitionate pentru subcontractare | |

7.5.Achizitionare de alimente, bauturi si servicii de restaurant, altele decat cele de la punctele 7.2, 7.3 si 7.4 | |

Cod 8.Accesul la targuri si expozitii

8.1.Pentru persoana impozabila sau un angajat al persoanei impozabile | |

8.2.Pentru o persoana, alta decat persoana impozabila sau un angajat al persoanei impozabile | |

Cod 9.Cheltuielile cu articole de lux, cu activitati recreative si de divertisment

9.1.Achizitionarea de alcool | |

9.2.Achizitionarea de tutun prelucrat | |

9.3.Cheltuieli pentru receptii si divertisment | 9.3.1.In scop publicitar9.3.2.Fara scop publicitar |

9.4.Cheltuieli pentru intretinerea ambarcatiunilor de agrement | |

9.5.Cheltuieli pentru opere de arta, obiecte de colectie si antichitati | |

9.6.Cheltuieli cu articole de lux, cu activitati recreative si de divertisment, in scop publicitar | |

9.7.Cheltuieli cu articole de lux, cu activitati recreative si de divertisment, altele decat cele de la punctele 9.1, 9.2 si 9.3 | |

Cod 10.Altele

10.1.Unelte | |

10.2.Reparatii efectuate in perioada de garantie | |

10.3.Prestarea de servicii legate de educatie | |

10.4.Lucrari asupra unui bun | 10.4.1.Lucrari asupra unui bun imobil10.4.2.Lucrari asupra unui bun imobil destinat locuirii10.4.3.Lucrari asupra unui bun mobil, altele decat cele corespunzatoare codului 3 |

10.5.Achizitionarea sau inchirierea de bunuri | 10.5.1.Achizitionarea sau inchirierea de bunuri imobile10.5.2.Achizitionarea sau inchirierea de bunuri imobile destinate locuirii sau cu scop recreativ sau de divertisment10.5.3.Achizitionarea sau inchirierea de bunuri mobile in legatura cu sau utilizate in bunuri imobile destinate locuirii, sau cu scop recreativ sau de divertisment10.5.4.Achizitionarea sau inchirierea de bunuri mobile, altele decat cele mentionate la codul 2 |

10.6.Furnizarea de apa, gaz sau electricitate printr-o retea de distributie | |

10.7.Cadouri de mica valoare | |

10.8.Cheltuieli de birou | |

10.9.Participarea la targuri si seminare, instruire si formare | 10.9.1.Targuri10.9.2.Seminare10.9.3.Instruire10.9.4.Formare |

10.10.Cheltuieli forfetare legate de septel sau de produsele agricole | |

10.11.Cheltuieli postale pentru trimiteri in afara spatiului UE | |

10.12.Cheltuieli de fax si telefon legate de cazare | |

10.13.Bunuri si servicii achizitionate de un agent de calatorie in beneficiul direct al calatorului | |

10.14.Bunuri achizitionate in vederea revanzarii, altele decat cele de la punctul 1.6 | |

10.15.Servicii achizitionate in vederea revanzarii, altele decat cele de la punctele 6.6 si 7.4 | |

10.16.Lucrari asupra unui bun | 10.16.1.Lucrari asupra unui bun imobil utilizat ca resedinta sau cu scop recreativ sau de divertisment10.16.2.Lucrari asupra unui bun imobil, altele decat cele de la punctul 10.16.110.16.3.Lucrari asupra unui bun mobil, in legatura cu sau utilizat intr-un bun imobil de la punctul 10.16.110.16.4.Lucrari asupra unui bun mobil, altele decat cele de la punctul 10.16.3 |

10.17.Cheltuieli cu bunurile | 10.17.1.Cheltuieli cu bunurile imobile destinate locuirii sau cu scop recreativ sau de divertisment10.17.2.Cheltuieli cu bunurile imobile, altele decat cele de la punctul 10.17.1 |

————————————————–

ANEXA IV

Model pentru comunicarea din partea statelor membre catre Comisie, mentionata la articolul 49 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 904/2010

Statul membru:

Anul:

Partea A: Statistici pentru fiecare stat membru in parte:

| Articolele 7-12 | Articolul 15 | Articolul 16 | Articolul 25 |

Rubrica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Cereri de informatii primite | Cereri de informatii trimise | Raspunsuri primite cu intarziere + neprimite inca | Raspunsuri primite in termen de o luna | Notificari primite in temeiul articolului 12 | Informatii primite prompt | Informatii trimise prompt | Cereri de feedback primite | Feedback trimis | Cereri de feedback trimise | Feedback primit | Cereri de notificare administrativa primite | Cereri de notificare administrativa trimise |

AT | | | | | | | | | | | | | |

BE | | | | | | | | | | | | | |

BG | | | | | | | | | | | | | |

CY | | | | | | | | | | | | | |

CZ | | | | | | | | | | | | | |

DE | | | | | | | | | | | | | |

DK | | | | | | | | | | | | | |

EE | | | | | | | | | | | | | |

EL | | | | | | | | | | | | | |

ES | | | | | | | | | | | | | |

FI | | | | | | | | | | | | | |

FR | | | | | | | | | | | | | |

GB | | | | | | | | | | | | | |

HU | | | | | | | | | | | | | |

IE | | | | | | | | | | | | | |

IT | | | | | | | | | | | | | |

LT | | | | | | | | | | | | | |

LU | | | | | | | | | | | | | |

LV | | | | | | | | | | | | | |

MT | | | | | | | | | | | | | |

NL | | | | | | | | | | | | | |

PL | | | | | | | | | | | | | |

PT | | | | | | | | | | | | | |

RO | | | | | | | | | | | | | |

SE | | | | | | | | | | | | | |

SI | | | | | | | | | | | | | |

SK | | | | | | | | | | | | | |

Total | | | | | | | | | | | | | |

Partea B: Alte statistici globale:

Statistici privind comerciantii

14 | Numarul de comercianti care au declarat achizitii intracomunitare in timpul anului calendaristic | |

15 | Numarul de comercianti care au declarat vanzari intracomunitare de bunuri si/sau de servicii in timpul anului calendaristic | |

Statistici privind controalele si anchetele

16 | Numarul situatiilor in care s-a recurs la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 (Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative in alte state membre) | |

17 | Numarul de controale simultane realizate la initiativa statului membru [articolele 29 si 30 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010] | |

18 | Numarul de controale simultane la care a participat statul membru [articolele 29 si 30 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010] | |

Statistici privind schimbul automat de informatii pentru care nu s-a trimis o cerere [Regulamentul (UE) nr. 79/2012 al Comisiei (reformare)]

19 | Numarul de numere de identificare in scopuri de TVA alocate persoanelor impozabile care nu sunt stabilite in statul membru [articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 79/2012] | |

20 | Volumul de informatii referitoare la mijloacele de transport noi [articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 79/2012] transmise altor state membre | |

Rubrici optionale (text liber)

21 | Orice alt schimb (automat) de informatii care nu este vizat de rubricile de mai sus | |

22 | Beneficiile si/sau rezultatele cooperarii administrative | |

————————————————–

ANEXA V

Regulamente abrogate

Regulamentul (CE) nr. 1925/2004 al Comisiei

(JO L 331, 5.11.2004, p. 13)

Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei

(JO L 362, 20.12.2006, p. 1)

Regulamentul (CE) nr. 1174/2009 al Comisiei

(JO L 314, 1.12.2009, p. 50)

————————————————–

ANEXA VI

Tabel de corespondenta

Regulamentul (CE) nr. 1925/2004 | Regulamentul (CE) nr. 1174/2009 | Prezentul regulament |

Articolul 1 | | Articolul 1 |

Articolul 2 | | — |

Articolul 3 punctele 1 si 2 | | Articolul 2 punctele 1 si 2 |

Articolul 3 punctele 3, 4 si 5 | | — |

Articolul 4 alineatele (1) si (2) | | Articolul 3 alineatele (1) si (2) |

Articolul 4 alineatele (3), (4) si (5) | | — |

Articolul 5 primul paragraf | | Articolul 4 |

Articolul 5 al doilea paragraf | | — |

Articolul 6 | | Articolul 5 |

Articolul 7 | | Articolul 6 |

Articolul 8 | | — |

Articolul 9 | | Articolul 11 |

Articolul 10 | | Articolul 12 |

Articolul 11 | | Articolul 14 |

Anexa | | Anexa IV |

| Articolul 1 | Articolul 8 |

| Articolul 2 | Articolul 9 |

| Articolul 3 | Articolul 10 |

| Anexa | Anexa III |

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close