Regulamentul (UE) nr. 70/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de marfuri

(reformare)

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 338 alineatul (1),

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,

hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [1],

intrucat:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului, din 25 mai 1998 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de marfuri [2] a fost modificat de mai multe ori si in mod substantial. Este necesar, din motive de claritate si datorita unor modificari ulterioare, sa se reformeze regulamentul mentionat.

(2) Pentru a indeplini sarcinile ce i-au fost incredintate in contextul politicii comune a transporturilor, Comisia ar trebui sa aiba la dispozitie date statistice comparabile, sigure, sincronizate, regulate si cuprinzatoare cu privire la dimensiunea si dezvoltarea transportului rutier de marfuri cu vehicule inmatriculate in Uniune si cu privire la gradul de utilizare a vehiculelor care realizeaza acest transport.

(3) Este necesar sa se realizeze statistici regionale cuprinzatoare cu privire atat la transportul de marfuri, cat si la deplasarile efectuate de vehicule.

(4) In consecinta, este indicat sa se asigure ca originea si destinatia regionala a transportului in cadrul Uniunii este descrisa pe acelasi temei ca si in cazul transportului national si sa se asigure o legatura intre transportul de marfuri si deplasarile efectuate de vehicule prin masurarea gradului de utilizare a vehiculelor care realizeaza acest transport.

(5) In conformitate cu principiul subsidiaritatii, crearea unor standarde statistice comune care sa permita obtinerea de informatii armonizate poate fi realizata mai bine numai la nivelul Uniunii, pe cand datele vor fi culese in fiecare stat membru sub autoritatea organismelor si institutiilor care au sarcina de a elabora statisticile oficiale.

(6) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene [3] prevede un cadru de referinta pentru dispozitiile stabilite de prezentul regulament, in special cele care privesc accesul la sursele de date administrative, eficienta raportata la cost a resurselor disponibile si confidentialitatea statistica.

(7) Comunicarea datelor personale, efectuata pe baza anonimatului, este necesara pentru a se estima acuratetea generala a rezultatelor.

(8) Este important sa se asigure difuzarea adecvata a informatiilor statistice.

(9) Avand in vedere situatia geografica specifica a Maltei, transporturile rutiere pe distante scurte, reteaua rutiera limitata si efortul disproportionat pe care l-ar necesita colectarea acestor date din partea autoritatilor malteze, ar trebui acordata o derogare in cazul Maltei.

(10) Pentru a se tine seama de evolutiile economice si tehnice, competenta de a adopta actele in conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ar trebui delegata Comisiei in ceea ce priveste actualizarea partii 1 din anexa I, cu exceptia oricaror modificari referitoare la caracterul facultativ al informatiilor solicitate, precum si in ceea ce priveste adaptarea anexelor II-VII. De o importanta deosebita este ca, in timpul lucrarilor pregatitoare, Comisia sa organizeze consultari adecvate, inclusiv la nivel de experti. In cursul pregatirii si elaborarii actelor delegate, Comisia ar trebui sa asigure transmiterea simultana, adecvata si la timp a documentelor relevante catre Parlamentul European si Consiliu.

(11) Pentru a asigura conditii uniforme de punere in aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui sa i se confere competente de executare. Competentele in cauza ar trebui exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie [4],

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul si domeniul de aplicare

(1) Fiecare stat membru elaboreaza statistici pentru Uniune cu privire la transportul rutier de marfuri cu vehicule de transport rutier de marfuri care sunt inmatriculate in statul membru respectiv si cu privire la deplasarile efectuate de aceste vehicule.

(2) Prezentul regulament nu se aplica transportului rutier de marfuri efectuat cu:

(a) vehicule de transport rutier de marfuri a caror greutate sau dimensiuni autorizate depasesc limitele normal admise in statele membre respective;

(b) vehicule agricole, vehicule militare si vehicule apartinand administratiilor publice centrale sau locale, cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri care apartin unor intreprinderi publice, in special intreprinderilor de cale ferata.

Fiecare stat membru poate exclude din domeniul de aplicare al prezentului regulament vehiculele de transport rutier de marfuri a caror sarcina utila sau greutate maxima admisa se situeaza sub o anumita limita. Aceasta limita nu poate depasi o sarcina utila de 3,5 tone sau o greutate maxima admisa de 6 tone in cazul unui singur autovehicul.

(3) Prezentul regulament nu se aplica in cazul Maltei, atat timp cat numarul vehiculelor de transport rutier de marfuri inmatriculate in Malta autorizate sa efectueze transporturi rutiere internationale de marfuri nu depaseste 400 de vehicule. In acest scop, Malta transmite anual catre Eurostat numarul vehiculelor de transport rutier de marfuri autorizate sa efectueze transporturi rutiere internationale de marfuri, pana cel tarziu la sfarsitul lunii martie din anul care urmeaza celui pentru care a fost transmis numarul vehiculelor de transport rutier de marfuri.

Articolul 2

Definitii

In intelesul prezentului regulament, se aplica urmatoarele definitii:

(a) “transport rutier de marfuri” inseamna orice transport de marfuri cu ajutorul unui vehicul de transport rutier de marfuri;

(b) “vehicul de transport rutier” inseamna un vehicul rutier prevazut cu un motor care reprezinta singurul mijloc de propulsie al vehiculului si care este folosit in mod normal pentru transportul rutier de persoane sau de marfuri sau pentru tractarea rutiera a vehiculelor folosite pentru transportul de persoane sau de marfuri;

(c) “vehicul rutier pentru transportul de marfuri” inseamna vehicul rutier destinat exclusiv sau in principal transportului de marfuri (camion, remorca, semiremorca);

(d) “vehicul de transport rutier de marfuri” inseamna orice vehicul izolat de transport rutier sau o combinatie de vehicule rutiere, cum ar fi un autotren sau un vehicul articulat, destinate transportului de marfuri;

(e) “camion” inseamna vehicul rutier rigid destinat exclusiv sau in principal transportului de marfuri;

(f) “tractor rutier” inseamna vehicul de transport rutier destinat exclusiv sau in principal tractarii altor vehicule rutiere care nu sunt inzestrate cu motor (mai ales semiremorci);

(g) “remorca” inseamna vehicul rutier pentru transportul de marfuri conceput pentru a fi tractat de un vehicul de transport rutier;

(h) “semiremorca” inseamna vehicul rutier pentru transportul de marfuri, fara osie frontala, astfel proiectat incat o parte a vehiculului si o mare parte din greutatea cu sarcina se sprijina pe tractorul rutier;

(i) “vehicul articulat” inseamna tractor rutier cuplat la o semiremorca;

(j) “autotren” inseamna vehicul de transport rutier de marfuri cuplat la o remorca sau un vehicul articulat avand atasata inca o remorca;

(k) “inmatriculat” inseamna inscris intr-un registru al vehiculelor de transport rutier, tinut de un organism oficial dintr-un stat membru, indiferent daca inmatricularea este sau nu insotita de eliberarea unei placi de inmatriculare.

In cazul transportului cu ajutorul unei combinatii de vehicule de transport rutier, cum ar fi un autotren sau un vehicul articulat, si in care vehiculul de transport rutier de marfuri si remorca sau semiremorca sunt inmatriculate in tari diferite, vehiculul complet se considera a fi inmatriculat in tara unde este inmatriculat vehiculul de transport rutier de marfuri;

(l) “sarcina utila” inseamna greutatea maxima a marfurilor declarata admisibila de catre autoritatea competenta din tara unde este inmatriculat vehiculul.

Daca vehiculul de transport rutier de marfuri este un autotren compus dintr-un camion cu remorca, sarcina utila a autotrenului reprezinta suma sarcinilor utile ale camionului si remorcii;

(m) “greutate maxima admisa” inseamna greutatea totala a vehiculului (sau a combinatiei de vehicule) in stare de stationare si pregatit de drum si a incarcaturii declarate admisibile de catre autoritatea competenta din tara unde este inmatriculat vehiculul;

(n) “Eurostat” inseamna departament al Comisiei, care raspunde de indeplinirea sarcinilor care revin Comisiei in ceea ce priveste realizarea statisticilor Uniunii.

Articolul 3

Culegerea datelor

(1) Statele membre trebuie sa intocmeasca statistici cu privire la:

(a) vehicule;

(b) deplasari;

(c) marfuri.

(2) Variabilele statistice din fiecare domeniu, definitia lor si nivelurile din nomenclator folosite pentru analiza lor sunt prevazute in anexele I-VII.

(3) La determinarea metodei care va fi folosita pentru obtinerea datelor statistice, statele membre se abtin de la a prevedea orice formalitati la frontierele dintre statele membre.

(4) Comisia este imputernicita sa adopte, dupa caz, actele delegate in conformitate cu articolul 8, in ceea ce priveste actualizarea partii 1 din anexa I, numai in vederea luarii in considerare a evolutiilor economice si tehnice, cu exceptia oricaror modificari referitoare la caracterul facultativ al informatiilor solicitate.

Comisia este, de asemenea, imputernicita sa adopte, dupa caz, acte delegate in conformitate cu articolul 8, in ceea ce priveste adaptarea anexelor II-VII pentru ca acestea sa tina seama de evolutiile economice si tehnice.

La exercitarea competentelor in temeiul prezentului alineat, Comisia se asigura ca actele delegate pe care le adopta nu impun sarcini administrative suplimentare considerabile pentru statele membre si pentru respondenti.

Articolul 4

Precizia rezultatelor statistice

Statele membre se asigura ca metodele de culegere si de prelucrare a datelor statistice sunt concepute astfel incat rezultatele statistice transmise in temeiul prezentului regulament sunt suficient de exacte, astfel incat sa permita Comisiei sa aiba la dispozitie date statistice comparabile, sigure, sincronizate, regulate si cuprinzatoare, tinand in acelasi timp cont de caracteristicile structurale ale transportului rutier din statele membre.

In sensul primului paragraf, Comisia adopta, prin intermediul actelor de punere in aplicare, norme tehnice detaliate referitoare la exactitatea datelor statistice solicitate. Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 9 alineatul (2).

Articolul 5

Transmiterea rezultatelor statistice catre Eurostat

(1) Statele membre transmit Eurostat, in fiecare trimestru, date individuale temeinic verificate corespunzand variabilelor mentionate la articolul 3 si enumerate in anexa I, fara a indica numele, adresa sau numarul de inmatriculare.

Aceasta transmitere de date trebuie sa includa, cand este cazul, date statistice referitoare la trimestrele anterioare pentru care datele transmise au fost provizorii.

(2) Prin intermediul actelor de punere in aplicare, Comisia adopta modalitatile de transmitere a datelor mentionate la alineatul (1), inclusiv, daca este cazul, a tabelelor statistice bazate pe acele date. Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 9 alineatul (2).

(3) Transmiterea datelor mentionate la alineatul (1) se efectueaza in decurs de cinci luni de la sfarsitul fiecarei perioade trimestriale de observare.

Prima transmitere acopera primul trimestru al anului 1999.

Articolul 6

Difuzarea rezultatelor statistice

Rezultatele statistice referitoare la transportul rutier de marfuri sunt difuzate in termen de cel mult 12 luni de la terminarea perioadei la care se refera rezultatele.

Prin intermediul actelor de punere in aplicare, Comisia adopta norme privind difuzarea rezultatelor statistice cu privire la transportul rutier de marfuri, inclusiv structura si continutul rezultatelor care urmeaza sa fie difuzate. Respectivele acte de punere in aplicare se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 9 alineatul (2).

Articolul 7

Rapoarte

(1) Statele membre transmit Eurostat, inainte sau la data la care sunt inaintate primele informatii trimestriale, un raport asupra metodelor folosite pentru compilarea datelor statistice.

Statele membre transmit de asemenea Eurostat si detalii despre orice modificare majora a metodelor folosite pentru culegerea datelor statistice.

(2) Statele membre trebuie sa furnizeze Eurostat in fiecare an informatii despre dimensiunea esantioanelor, rata non-raspunsurilor si, sub forma marjelor standard de eroare sau intervalelor de incredere, despre acuratetea principalelor rezultate statistice.

(3) Pana la 31 decembrie 2014 si ulterior din trei in trei ani, Comisia prezinta Parlamentului European si Consiliului un raport privind punerea in aplicare a prezentului regulament. Raportul respectiv evalueaza in mod deosebit calitatea datelor statistice transmise, metodele de culegere a datelor, precum si sarcinile administrative care le revin statelor membre si respondentilor. Daca este cazul, raportul este insotit de propuneri de modificare a listei variabilelor, tinandu-se seama de constatarile proiectelor conexe, in special ale celor privind emisiile de poluanti atmosferici cauzate de transportul rutier de marfuri.

Articolul 8

Exercitarea delegarii

(1) Competenta de a adopta actele delegate ii este conferita Comisiei sub rezerva conditiilor prevazute in prezentul articol.

(2) Competenta de a adopta actele delegate mentionate la articolul 3 alineatul (4) ii este conferita Comisiei pentru o perioada de cinci ani incepand de la 23 februarie 2012. Comisia intocmeste un raport cu privire la delegarea de competenta cel tarziu cu noua luni inainte de incheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competenta se reinnoieste tacit pentru perioade de timp identice, cu exceptia cazului in care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de reinnoiri cel tarziu cu trei luni inainte de expirarea fiecarei perioade.

(3) Delegarea competentelor mentionata la articolul 3 alineatul (4) poate fi revocata in orice moment de catre Parlamentul European sau de catre Consiliu. Decizia de revocare pune capat delegarii competentelor specificate in respectiva decizie. Aceasta intra in vigoare in ziua urmatoare publicarii deciziei in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o data ulterioara, specificata in cuprinsul sau. Ea nu aduce atingere validitatii actelor delegate deja in vigoare.

(4) De indata ce adopta un act delegat, Comisia il notifica simultan Parlamentului European si Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat in temeiul articolului 3 alineatul (4) intra in vigoare numai in cazul in care nici Parlamentul European si nici Consiliul nu au formulat obiectiuni in termen de doua luni de la notificarea acestuia catre Parlamentul European si Consiliu sau in cazul in care, inaintea expirarii termenului respectiv, Parlamentul European si Consiliul au informat Comisia ca nu vor formula obiectiuni. Respectivul termen se prelungeste cu doua luni la initiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 9

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistata de Comitetul sistemului statistic european, infiintat prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Respectivul comitet este un comitet in sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2) Atunci cand se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 10

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 1172/98 se abroga.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpreteaza ca trimiteri la prezentul regulament si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa IX.

Articolul 11

Intrarea in vigoare

Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 18 ianuarie 2012.

Pentru Parlamentul European

Presedintele

M. Schulz

Pentru Consiliu

Presedintele

N. Wammen

[1] Pozitia Parlamentului European din 1 decembrie 2011 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 12 decembrie 2011.

[2] JO L 163, 6.6.1998, p. 1.

[3] JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

[4] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

————————————————–

ANEXE

Anexa I LISTA VARIABILELOR ȘI APENDICE METODOLOGIC

Anexa II NOMENCLATORUL CONFIGURATIILOR OSIEI

Anexa III NOMENCLATORUL TIPURILOR DE DEPLASARE

Anexa IV NOMENCLATORUL MARFURILOR

Anexa V NOMENCLATORUL CATEGORIILOR DE MARFURI PERICULOASE

Anexa VI NOMENCLATORUL TIPURILOR DE INCARCATURA

Anexa VII CODIFICAREA LOCURILOR DE INCARCARE ȘI DE DESCARCARE PE TARI ȘI REGIUNI

Anexa VIII REGULAMENT ABROGAT ȘI LISTA MODIFICARILOR ULTERIOARE

Anexa IX TABEL DE CORESPONDENTA

————————————————–

ANEXA I

Partea 1

LISTA VARIABILELOR

A1. Variabile referitoare la vehicul

A2. Variabile referitoare la deplasari

A3. Variabile referitoare la marfuri (in operatiunea elementara de transport)

A1. VARIABILE REFERITOARE LA VEHICUL

Conform definitiei date la articolul 2 litera (d), un vehicul de transport rutier de marfuri este un vehicul de transport rutier sau o combinatie de vehicule rutiere, adica autotren sau vehicul articulat, destinate transportului de marfuri.

Variabilele despre vehicul care trebuie furnizate sunt urmatoarele:

1. posibilitatea de a utiliza vehicule pentru transport combinat (optional);

2. configuratia osiei conform anexei II (optional);

3. vechimea vehiculului de transport rutier (camion sau tractor rutier) in ani (incepand de la data primei inmatriculari);

4. greutatea maxima admisa, in 100 kg;

5. sarcina utila, in 100 kg;

6. clasificarea NACE Rev. 2 la nivel de clasa (nivel de 4 cifre) a operatorului vehiculului (optional) [1];

7. tipul de transport (contra unei remuneratii/pe cont propriu);

8. totalul de kilometri parcursi in perioada studiata:

8.1. cu incarcatura;

8.2. fara incarcatura (inclusiv deplasarile tractoarelor rutiere fara semiremorca) (optional);

9. ponderarea vehiculului, pentru a fi folosita la obtinerea de rezultate complete pe baza datelor individuale atunci cand datele sunt culese prin esantionare aleatorie.

Configuratii succesive

Daca vehiculul de transport rutier ales pentru studiu este un camion folosit singur, adica fara remorca, pe toata perioada studiului, acesta constituie in sine vehiculul rutier pentru transportul de marfuri.

Cu toate acestea, daca vehiculul de transport rutier ales pentru studiu este un tractor rutier – in care caz va avea cuplata o semiremorca – sau daca este un camion la care este cuplata o remorca, datele necesare conform prezentului regulament privesc vehiculul rutier de transport de marfuri luat in ansamblu. In acest caz, poate exista o schimbare a configuratiei in cursul perioadei studiate (daca unui camion i se ataseaza o remorca sau schimba remorca in aceasta perioada, sau daca un tractor rutier isi schimba semiremorca). Intr-un astfel de caz, aceste configuratii succesive trebuie sa fie inregistrate, iar datele despre vehicul trebuie sa fie furnizate pentru fiecare deplasare. Dar daca nu este posibil sa se inregistreze aceste configuratii succesive, se convine ca pentru variabilele referitoare la vehicul sa se inregistreze acelea care corespund configuratiei de la inceputul primei deplasari cu incarcatura facuta in cursul perioadei studiate sau configuratiei celei mai des folosite in timpul acestei perioade.

Modificarea tipului de transport

In mod similar, in functie de deplasare, transportul poate fi efectuat pe cont propriu sau contra unei remuneratii, iar tipul de transport trebuie sa fie inregistrat pentru fiecare deplasare. Cu toate acestea, daca nu este posibila inregistrarea acestor modificari, “tipul de transport” inregistrat va fi acela care corespunde principalului mod de utilizare.

A2. VARIABILE REFERITOARE LA DEPLASARE

In timpul perioadei studiate, vehiculul de transport rutier de marfuri face deplasari, fie fara incarcatura (nu exista marfuri sau ambalaje goale in camion, remorca sau semiremorca, acestea fiind deci “complet goale”), fie cu incarcatura (in camion, remorca sau semiremorca se afla marfuri sau ambalaje goale, ambalajele goale fiind un tip special de marfuri). Distanta parcursa cu incarcatura de catre vehiculul de transport rutier de marfuri este distanta dintre primul punct de incarcare si ultimul loc de descarcare (unde vehiculul de transport rutier de marfuri este golit complet). O deplasare cu incarcatura deci poate acoperi mai multe operatii elementare de transport.

Variabilele care trebuie furnizate pentru fiecare deplasare sunt urmatoarele:

1. tipul de deplasare conform nomenclatorului din anexa III;

2. greutatea marfurilor transportate in cursul deplasarii sau in fiecare etapa a deplasarii, greutate bruta in 100 kg;

3. locul de incarcare (a vehiculului de transport rutier de marfuri, pentru o deplasare cu incarcatura):

– definitie: locul de incarcare reprezinta primul loc in care marfurile sunt incarcate in vehiculul de transport rutier de marfuri, care a fost inainte de aceasta complet gol (sau unde tractorul rutier este cuplat cu o semiremorca incarcata). In cazul unei deplasari fara incarcatura, reprezinta locul de descarcare al deplasarii precedente cu incarcatura (notiunea de “loc unde incepe deplasarea fara incarcatura”);

– codificare: locul de incarcare este codificat in conformitate cu anexa VII;

4. locul de descarcare (a vehiculului de transport rutier de marfuri, pentru o deplasare cu incarcatura):

– definitie: locul de descarcare reprezinta ultimul loc in care marfurile sunt descarcate din vehiculul de transport rutier de marfuri, care este apoi complet gol (sau unde tractorul rutier este decuplat de o semiremorca). In cazul unei deplasari fara incarcatura, reprezinta locul de incarcare al urmatoarei deplasari cu incarcatura (notiunea de “loc unde se termina deplasarea fara incarcatura”);

– codificare: locul de descarcare este codificat in conformitate cu anexa VII;

5. distanta parcursa: distanta efectiva, exclusiv distanta parcursa de vehiculul de transport rutier de marfuri in timp ce era transportat de un alt mijloc de transport;

6. tone-kilometri realizate in timpul deplasarii;

7. tari tranzitate (nu mai mult de cinci), codificate prin trimitere la anexa VII;

8. locul de incarcare, daca este cazul, al vehiculului de transport rutier de marfuri pe alt mijloc de transport in conformitate cu anexa VII (optional);

9. locul de descarcare, daca este cazul, al vehiculului de transport rutier de marfuri de pe alt mijloc de transport in conformitate cu anexa VII (optional);

10. starea “incarcat complet” (procedura 2) sau “incarcat incomplet” (procedura 1) a vehiculului de transport rutier de marfuri in timpul deplasarii respective, din punctul de vedere al volumului maxim de spatiu folosit in timpul deplasarii (procedura 0 = prin conventie pentru deplasarile fara incarcatura) (optional).

A3. VARIABILE REFERITOARE LA MARFURI (in operatiunea elementara de transport)

In timpul unei deplasari cu incarcatura, pot fi efectuate mai multe operatii elementare de transport, o operatie elementara de transport fiind definita drept transportul unui singur tip de marfuri (definit prin referire la un nivel anume al nomenclatorului) intre locul ei de incarcare si locul ei de descarcare.

Variabilele care trebuie furnizate in legatura cu o operatie elementara de transport in timpul unei deplasari cu incarcatura sunt urmatoarele:

1. tipul de marfuri, conform diviziunii dintr-un nomenclator adecvat (a se vedea anexa IV);

2. greutatea marfurilor: greutate bruta in 100 kg;

3. daca este cazul, clasificarea marfurilor ca fiind periculoase conform principalelor categorii din Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de marfuri periculoase [2], enumerate in anexa V la prezentul regulament;

4. tipul de incarcatura in conformitate cu anexa VI (optional);

5. locul de incarcare a marfurilor, codificat in conformitate cu anexa VII;

6. locul de descarcare a marfurilor, codificat in conformitate cu anexa VII;

7. distanta parcursa, distanta efectiva exclusiv distanta parcursa in timp ce vehiculul de transport rutier de marfuri era transportat de un alt mijloc de transport.

Operatiile de transport efectuate in timpul unei deplasari de tip “circuit de colectare sau distributie” (tipul 3 de deplasare)

Pentru acest tip de deplasare, cu mai multe puncte de incarcare si/sau descarcare, este practic imposibil sa li se ceara operatorilor de transport sa descrie operatiile elementare de transport.

Pentru aceste deplasari, cand sunt identificate ca atare, este de obicei generata o singura operatie elementara de transport pe baza informatiilor cu privire la deplasare.

Fiecare stat membru va informa Comisia cu privire la definitia proprie a acestui tip de deplasare si va explica ipotezele simplificatoare pe care este obligat sa le aplice atunci cand culege date cu privire la operatiile respective de transport.

Partea 2

APENDICE METODOLOGIC

Deplasari cu incarcatura si operatii elementare de transport

In functie de statul membru implicat, informatiile referitoare la transport sunt culese pe urmatoarea baza:

– fie o descriere a fiecarei operatii elementare de transport de marfuri (cu detalii suplimentare despre deplasarile fara incarcatura);

– fie o descriere a deplasarilor efectuate de vehicul in timpul acestor operatii elementare de transport.

In marea majoritate a cazurilor, cand este efectuata o deplasare cu incarcatura, aceasta reprezinta o operatie elementara de transport numai cu:

– un singur tip de marfuri incarcat (prin referire la nomenclatorul marfurilor in uz, in acest caz cele 20 de diviziuni derivate din clasificarea NST) [3];

– un singur punct de incarcare a marfurilor;

– un singur punct de descarcare a marfurilor.

In acest caz, cele doua metode utilizate sunt absolut echivalente, iar informatiile culese prin fiecare metoda descriu:

– transportul de marfuri (toate operatiile elementare de transport de marfuri); si

– deplasarile efectuate de vehiculele care efectueaza acest transport, cu detalii referitoare la capacitatile vehiculelor si utilizarea acestor capacitati (deplasare cu incarcatura cu coeficient de utilizare; deplasare fara incarcatura).

Conform prezentului regulament, trebuie descrise atat transportul de marfuri, cat si deplasarile efectuate de vehicule, dar nu este de dorit sa se impuna operatorilor de transport o crestere excesiva a poverii statistice, cerandu-li-se sa descrie amanuntit transportul de marfuri si deplasarile vehiculelor.

In consecinta, atunci cand codifica chestionarele, Oficiile Nationale de Statistica din statele membre trebuie sa reconstituie datele care nu sunt cerute explicit operatorilor de transport, pe baza datelor pe care ei le culeg in legatura fie cu “operatia elementara de transport”, fie cu “deplasarea efectuata de vehicul”.

Problema va aparea atunci cand mai multe operatii elementare de transport sunt efectuate in cursul unei singure deplasari cu incarcatura, deoarece:

– exista mai multe puncte de incarcare si/sau descarcare a marfurilor (dar limitate ca numar, caci altfel ar fi vorba de circuite de colectare sau distributie, care necesita o abordare speciala). In acest caz, aceste puncte diferite de incarcare si/sau descarcare sunt inregistrate, pentru a calcula direct tonele-kilometru realizate in timpul deplasarii, iar oficiul de statistica poate reconstitui operatiile elementare de transport;

si/sau

– exista diferite tipuri de marfuri transportate in timpul deplasarii cu incarcatura, fapt care in general nu este inregistrat in statistici, pentru ca numai tipul de marfuri (unic sau principal) este cerut. In acest caz, pierderea informatiei este acceptata si statele membre care efectueaza acest fel de simplificare o pot mentiona explicit Comisiei.

[1] Clasificarea statistica a activitatilor economice in Uniunea Europeana.

[2] JO L 260, 30.9.2008, p. 13.

[3] NST: Nomenclator uniform al marfurilor pentru statisticile privitoare la transport.

————————————————–

ANEXA II

NOMENCLATORUL CONFIGURATIILOR OSIEI

Atunci cand este folosita o combinatie de vehicule, configuratia osiei se refera la numarul total de osii, adica osiile camionului sau ale tractorului rutier, plus cele ale remorcii sau semiremorcii.

Categoriile de osii luate in considerare sunt urmatoarele:

| Codificare |

1.Numarul de osii al vehiculelor unice (camioane):

2 | 120 |

3 | 130 |

4 | 140 |

altul | 199 |

2.Numarul de osii pentru combinatii de vehicule: camion si remorca:

2 + 1 | 221 |

2 + 2 | 222 |

2 + 3 | 223 |

3 + 2 | 232 |

3 + 3 | 233 |

altul | 299 |

3.Numarul de osii pentru combinatii de vehicule: tractor rutier si semiremorca:

2 + 1 | 321 |

2 + 2 | 322 |

2 + 3 | 323 |

3 + 2 | 332 |

3 + 3 | 333 |

altul | 399 |

4.Tractor rutier singur | 499 |

————————————————–

ANEXA III

NOMENCLATORUL TIPURILOR DE DEPLASARE

1. Deplasare cu incarcatura care implica o singura operatie elementara de transport

2. Deplasare cu incarcatura care implica mai multe operatii de transport dar care nu este considerata un circuit de colectare sau distributie

3. Deplasare cu incarcatura de tipul circuitului de colectare sau distributie

4. Deplasare fara incarcatura

————————————————–

ANEXA IV

NOMENCLATORUL MARFURILOR

NST 2007

Diviziune | Descriere |

01 | Produse agricole, de vanatoare si forestiere; peste si alte produse pescaresti |

02 | Carbune si lignit; titei si gaze naturale |

03 | Minereuri metalifere si alte produse de minerit si exploatare in cariera; turba; uraniu si toriu |

04 | Produse alimentare, bauturi si tutun |

05 | Textile si produse textile; piele si produse din piele |

06 | Lemn si produse din lemn si pluta (cu exceptia mobilierului); articole din paie si materiale de impletit; celuloza, hartie si produse din hartie; materiale tiparite si pe medii de stocare |

07 | Cocs si produse petroliere rafinate |

08 | Chimicale, produse chimice si fibre sintetice si artificiale; produse din mase plastice si din cauciuc; combustibil nuclear |

09 | Alte produse minerale nemetalice |

10 | Metale de baza; produse metalice fabricate, cu exceptia masinilor si a echipamentelor |

11 | Masini si echipamente n.c.a.; masini si aparatura de calcul pentru birou; masini si aparate electrice n.c.a.; echipamente si aparate radio, TV si de comunicatii; instrumente medicale, optice si de precizie; ceasuri si ceasornice |

12 | Echipamente de transport |

13 | Mobilier; alte marfuri manufacturate n.c.a. |

14 | Materii prime secundare; deseuri urbane si alte deseuri |

15 | Posta, colete |

16 | Echipamente si materiale utilizate in transportul de marfuri |

17 | Marfuri mutate in cursul mutarii de gospodarii sau birouri; bagaje transportate separat de pasageri; automobile mutate in scopul reparatiilor; alte marfuri necomerciale, n.c.a. |

18 | Marfuri grupate: un amestec de tipuri de marfuri care sunt transportate impreuna |

19 | Marfuri neidentificabile: marfuri care nu pot fi identificate dintr-un motiv sau altul si care, prin urmare, nu pot fi clasificate in grupele 1-16 |

20 | Alte marfuri, n.c.a. |

————————————————–

ANEXA V

NOMENCLATORUL CATEGORIILOR DE MARFURI PERICULOASE

1 Explozivi

2 Gaze, comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

3 Lichide inflamabile

4.1 Solide inflamabile

4.2 Substante care se pot aprinde spontan

4.3 Substante care, in contact cu apa, emit gaze inflamabile

5.1 Substante oxidante

5.2 Peroxizi organici

6.1 Substante toxice

6.2 Substante care pot cauza infectii

7 Materiale radioactive

8 Corozivi

9 Substante periculoase diverse

————————————————–

ANEXA VI

NOMENCLATORUL TIPURILOR DE INCARCATURA [*]

0 Marfuri lichide in vrac (fara unitate de incarcatura)

1 Marfuri solide in vrac (fara unitate de incarcatura)

2 Containere de marfuri mari

3 Alte containere de marfuri

4 Marfuri paletizate

5 Marfuri legate cu funii

6 Unitati mobile, autopropulsate

7 Alte unitati mobile

8 (Rezervat)

9 Alte tipuri de incarcatura

[*] Organizatia Natiunile Unite, Comisia Economica pentru Europa – Coduri pentru tipuri de incarcatura, ambalaje si materiale de ambalat, Recomandarea 21 adoptata de Grupul de lucru pentru facilitarea procedurilor de comert international, Geneva, martie 1986.

————————————————–

ANEXA VII

CODIFICAREA LOCURILOR DE INCARCARE ȘI DE DESCARCARE PE TARI ȘI REGIUNI

1. Locurile de incarcare si de descarcare sunt codificate dupa cum urmeaza:

(a) defalcare regionala la nivelul 3 al nomenclatorului unitatilor teritoriale statistice (NUTS), pentru statele membre;

(b) lista regiunilor administrative furnizata de tarile terte respective, pentru statele nemembre care sunt parti contractante in acordul asupra Spatiului Economic European (SEE), si anume Islanda, Liechtenstein si Norvegia;

(c) codurile de doua litere ISO 3166, pentru celelalte tari terte. Codurile cele mai curente sunt indicate in tabel, la punctul 2 litera (b) din prezenta anexa.

2. Pentru codificarea tarilor tranzitate (punctul 7 din anexa I partea A2) se utilizeaza urmatoarele coduri ale tarilor:

(a) partea cu doua litere a codului NUTS, conform urmatorului tabel, pentru statele membre;

(b) codurile de doua litere ISO 3166, pentru toate celelalte tari. Codurile cele mai curente sunt indicate in urmatorul tabel.

TABELUL CODURILOR TARILOR

(a) Statele membre (corespunzand codurilor cu doua litere ale tarilor NUTS)

Nota: tarile sunt clasificate in ordinea oficiala a Uniunii Europene.

Tara | Cod |

Belgia | BE |

Bulgaria | BG |

Republica Ceha | CZ |

Danemarca | DK |

Germania | DE |

Estonia | EE |

Irlanda | IE |

Grecia | GR |

Spania | ES |

Franta | FR |

Italia | IT |

Cipru | CY |

Letonia | LV |

Lituania | LT |

Luxemburg | LU |

Ungaria | HU |

Malta | MT |

Tarile de Jos | NL |

Austria | AT |

Polonia | PL |

Portugalia | PT |

Romania | RO |

Slovenia | SI |

Slovacia | SK |

Finlanda | FI |

Suedia | SE |

Regatul Unit | UK |

(b) Alte tari (coduri de doua litere ISO 3166)

Nota: tarile sunt clasificate pe coduri

[1]

Numele tarii | Codul |

Albania | AL |

Bosnia si Hertegovina | BA |

Belarus | BY |

Elvetia | CH |

Croatia | HR |

Islanda | IS |

Liechtenstein | LI |

Republica Moldova | MD |

Muntenegru | ME |

Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei | MK [1] |

Norvegia | NO |

Federatia Rusa | RU |

Serbia | RS |

Turcia | TR |

Ucraina | UA |

[1] Cod provizoriu care nu aduce atingere denumirii definitive a tarii, care va fi convenita la incheierea negocierilor ce se desfasoara in aceasta privinta, in prezent, in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite.

————————————————–

ANEXA VIII

REGULAMENT ABROGAT ȘI LISTA MODIFICARILOR ULTERIOARE

Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului (JO L 163, 6.6.1998, p. 1) | |

Regulamentul (CE) nr. 2691/1999 al Comisiei (JO L 326, 18.12.1999, p. 39) | |

Punctul 10.15 din anexa II la Actul de aderare din 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 561) | |

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1) | Numai anexa II, punctul 27 |

Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1) | Numai anexa, punctul 8.5 |

Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 393, 30.12.2006, p. 1) | Numai articolul 13 |

Regulamentul (CE) nr. 1304/2007 al Comisiei (JO L 290, 8.11.2007, p. 14) | Numai articolul 2 |

Regulamentul (CE) nr. 399/2009 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 126, 21.5.2009, p. 9) | |

————————————————–

ANEXA IX

TABEL DE CORESPONDENTA

Regulamentul (CE) nr. 1172/98 | Prezentul regulament |

Articolul 1 | Articolul 1 |

Articolul 2 de la prima liniuta la a paisprezecea | Articolul 2 literele (a)-(n) |

Articolul 3 | Articolul 3 |

Articolul 4 | Articolul 4 |

Articolul 5 alineatele (1), (2) si (3) | Articolul 5 alineatele (1), (2) si (3) |

Articolul 5 alineatul (4) | — |

Articolul 5 alineatul (5) | — |

Articolul 6 | Articolul 6 |

Articolul 7 alineatele (1) si (2) | Articolul 7 alineatele (1) si (2) |

Articolul 7 alineatul (3) | — |

Articolul 8 | — |

— | Articolul 8 |

Articolul 10 alineatele (1) si (2) | Articolul 9 alineatele (1) si (2) |

Articolul 10 alineatul (3) | — |

Articolul 11 | — |

— | Articolul 10 |

Articolul 12 | Articolul 11 |

Anexele A-G | Anexele I-VII |

— | Anexa VIII |

— | Anexa IX |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close