Noua Metodologie de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia

In M. Of. nr. 109 din 10 februarie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 138/2012 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia.

Din cuprins:

ART. I

Anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

(Anexa la Ordinul nr. 1.314/2007)

 

METODOLOGIE

de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale privind distribuirea si stingerea

 

1. In temeiul prevederilor art. 114 alin. (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, plata obligatiilor fiscale prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale.

2. Obligatiile fiscale datorate bugetului de stat, prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se platesc in contul unic 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de acestia, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare care se vireaza in contul 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a infiintat.

3. Obligatiile fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se platesc in contul unic de disponibil 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de acestia.

4. Sumele platite de catre contribuabili in contul unic de disponibil 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” se distribuie de catre organul fiscal competent mai intai pe bugete, proportional cu sumele datorate fiecarui buget, cu exceptiile prevazute la pct. 16 – 25.

5. Cu exceptiile prevazute la pct. 16 – 25, sumele platite pentru bugetul de stat in contul unic, precum si sumele distribuite pe bugete potrivit pct. 4 se distribuie apoi in cadrul fiecarui buget sau fond, de catre organul fiscal competent, in ordinea prevazuta la art. 114 alin. (2^3) din Codul de procedura fiscala, dupa cum urmeaza:

a) impozitele si contributiile cu retinere la sursa;

b) celelalte obligatii fiscale principale;

c) obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b).

6. In cazul in care suma achitata nu acopera toate obligatiile fiscale datorate uneia dintre categoriile prevazute la pct. 5 lit. a), b) sau c), distribuirea se face, in cadrul categoriei respective, proportional cu obligatiile datorate.

7. Dupa efectuarea distribuirii, organul fiscal competent efectueaza stingerea obligatiilor fiscale ale contribuabilului potrivit prevederilor art. 115 alin. (1) si (2) din Codul de procedura fiscala si instiinteaza contribuabilul, cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale, despre modul in care s-a efectuat stingerea.

8. In situatia in care, dupa efectuarea operatiunilor de distribuire si de stingere, in conturile unice prevazute la pct. 2 si 3 mai raman sume nedistribuite, se procedeaza astfel:

a) in cazul in care suma ramasa nedistribuita a fost platita in contul unic 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”, la sfarsitul lunii, diferenta ramane inregistrata in acest cont;

b) in cazul in care suma ramasa nedistribuita a fost platita in contul unic de disponibil 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”, aceasta se distribuie de organul fiscal competent, in ultima zi lucratoare a lunii, in contul 22.47.03.02 “Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat – contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire”.

9. Distribuirea sumelor inregistrate potrivit prevederilor pct. 4 si 5 se efectueaza la data inregistrarii de obligatii fiscale fata de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire a sumelor platite in conturile unice stabilite prin prezenta metodologie, cu exceptia situatiei prevazute la pct. 8 lit. b).

10. In primele 10 zile ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata obligatiilor fiscale, organul fiscal competent constata, din oficiu, compensarea sumei platite in plus in contul unic dupa efectuarea operatiunilor de distribuire si de stingere, astfel:

a) sumele ramase nedistribuite in contul unic 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” sting prin compensare obligatiile fiscale neachitate datorate aceluiasi buget si care nu se platesc in contul unic, urmand ca diferenta ramasa sa stinga prin compensare obligatiile datorate altor bugete, in mod proportional;

b) sumele ramase nedistribuite in contul unic 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” sting prin compensare obligatiile fiscale datorate bugetului de stat care se platesc in contul unic 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”, urmand ca eventualele diferente sa stinga prin compensare obligatiile neachitate la bugetul de stat, altele decat cele care se platesc in acest cont.

11. Constatarea din oficiu a compensarii de catre organul fiscal competent poate fi efectuata si in mod automat, prin intermediul aplicatiei informatice de administrare a creantelor fiscale, ulterior operatiunii de distribuire a sumelor platite in conturile unice. Data stingerii obligatiilor fiscale prin aceasta modalitate, inclusiv cea efectuata in mod automat, este data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile, potrivit prevederilor art. 116 din Codul de procedura fiscala.

12. Constatarea compensarii din oficiu se efectueaza pe baza formularului “Decizie privind compensarea obligatiilor fiscale”, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie. Decizia se comunica contribuabilului in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii.

13. Sumele reprezentand obligatii fiscale existente in conturile 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” si 22.47.03.02 “Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat – contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire”, dupa data constatarii de catre organul fiscal competent a compensarii prevazute la art. 116 din Codul de procedura fiscala, pot fi restituite la cerere, in conditiile prevazute de art. 117 alin. (1) si (8) din acelasi act normativ.

14. Prevederile pct. 4 si 5 se aplica in mod corespunzator si in situatia in care contribuabilii depun “Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” dupa data de 1 a lunii urmatoare celei in care exista obligatia declararii, potrivit legii. Dupa depunerea declaratiilor, organul fiscal competent procedeaza la distribuirea si stingerea sumelor datorate potrivit prevederilor pct. 3 sau 4, dupa caz, cu exceptia situatiei in care, pana la data depunerii declaratiilor, sumele platite in contul unic nu au stins alte obligatii.

15. Nerespectarea de catre organul fiscal competent a termenului prevazut la pct. 12 atrage raspunderea acestuia pentru neindeplinirea, la termenele legale, a procedurilor prevazute de legislatia fiscala.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind distribuirea sumelor platite de debitorii care efectueaza plata in contul unic si beneficiaza de inlesniri la plata si stingerea obligatiilor datorate de acestia

 

16. (1) In cazul in care debitorii beneficiaza de inlesniri la plata aprobate prin acte administrative, potrivit reglementarilor legale in vigoare, si efectueaza plati in contul unic, distribuirea si stingerea se efectueaza pe impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, in ordinea implinirii termenului maxim acordat pentru obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata. Prin sintagma termen maxim acordat se intelege termenul suplimentar de achitare a obligatiilor care reprezinta conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirii la plata, astfel cum sunt prevazute in actele normative referitoare la reglementarea acordarii inlesnirilor la plata.

(2) In cazul in care exista obligatii de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata, ale caror termene maxime acordate se implinesc la aceeasi data, pentru aceste obligatii distribuirea se efectueaza distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu obligatiile datorate, iar in cadrul fiecarui buget sau fond distribuirea se face in urmatoarea ordine:

a) impozitele cu retinere la sursa, proportional cu obligatiile datorate si apoi in ordinea vechimii acestora;

b) celelalte obligatii fiscale principale, proportional cu obligatiile datorate si apoi in ordinea vechimii acestora;

c) obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b), in ordinea vechimii acestora.

(3) Stingerea obligatiilor fiscale se face in urmatoarea ordine:

a) obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii acestora;

b) obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii acestora.

17. In cazul in care suma achitata este mai mare decat cuantumul obligatiilor al caror termen maxim acordat a fost implinit pana la data platii, se sting celelalte obligatii de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata, iar ulterior ratele viitoare din esalonarea la plata.

18. In situatia in care suma achitata in contul unui buget si/sau impozit, taxa, dupa caz, este mai mare decat obligatiile fiscale datorate respectivului buget si/sau impozit, taxa, dupa caz (toate obligatiile fiscale esalonate si obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata), diferenta rezultata stinge obligatiile datorate in contul celorlalte bugete, cu respectarea regulii prevazute la pct. 16.

19. Plata obligatiilor fiscale esalonate, altele decat cele prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre debitori distinct pe fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, iar stingerea obligatiilor fiscale datorate se efectueaza in ordinea implinirii termenului maxim acordat pentru obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata.

20. In cazul existentei unui decont cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau cereri de restituire, se procedeaza astfel:

a) daca exista decizie de rambursare sau decizie de impunere pentru suma aprobata la rambursare, stingerea se efectueaza in limita sumei aprobate si in ordinea prevazuta la pct. 16;

b) daca decontul cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau cererile de restituire sunt in curs de solutionare, se marcheaza obligatiile de plata ce pot face obiectul compensarii in limita sumei solicitate la rambursare/restituire in ordinea prevazuta la pct. 16.

21. Prin exceptie de la prezenta procedura de distribuire si stingere, in situatia in care contribuabilul notifica organul fiscal competent si plateste anticipat, partial sau total, sumele cuprinse in graficul de esalonare la plata, acestea se distribuie si sting ratele din graficul de esalonare, aplicand in mod corespunzator prevederile pct. 16.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii privind distribuirea sumelor platite in contul unic de contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

22. Sumele platite de contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand obligatii fiscale, se distribuie de catre organul fiscal competent potrivit urmatoarei ordini:

a) obligatii fiscale cu termene de plata dupa data deschiderii procedurii insolventei, in ordinea vechimii, cu exceptia celor prevazute in planul de reorganizare confirmat;

b) sume datorate in contul ratelor din programele de plati ale obligatiilor fiscale, cuprinse in planul de reorganizare judiciara confirmat, precum si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca in plan s-au prevazut calcularea si plata acestora. In acest caz, obligatiilor accesorii calculate le sunt aplicabile dispozitiile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) obligatii fiscale datorate si neachitate cu termene de plata anterioare datei la care s-a deschis procedura insolventei, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora, in situatia contribuabililor aflati in stare de faliment;

d) alte obligatii fiscale in afara celor prevazute la lit. a) – c).

23. In situatia in care sumele achitate de catre contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in contul unic 20.47.01.01. “Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” sunt in cuantum mai mic sau egal cu sumele reprezentand obligatii fiscale cu termene de plata dupa data deschiderii procedurii insolventei, acestea se distribuie, pe tipuri de obligatii fiscale, potrivit prevederilor pct. 4 si 5.

24. In situatia in care contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, efectueaza o plata in contul unic 20.47.01.01. “Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” in cuantum mai mare decat cel al obligatiilor fiscale care se platesc in acest cont, organul fiscal competent distribuie aceste sume platite pe tipuri de obligatii in ordinea prevazuta la pct. 22, in functie de starea contribuabilului (insolventa, reorganizare judiciara, faliment), ulterior aplicandu-se in mod corespunzator prevederile pct. 10 – 13.

25. Sumele achitate de catre contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in contul unic 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” se distribuie de catre organul fiscal competent potrivit art. 115 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, cu respectarea prevederilor pct. 24, care se aplica in mod corespunzator.

 

CAPITOLUL IV

Distribuirea sumelor platite in contul unic de catre debitorii care se afla in executare silita si stingerea obligatiilor fiscale datorate de catre acestia

 

26. In cazul in care contribuabilul a efectuat plata in contul unic dupa data la care, potrivit legii, a fost comunicata somatia, organul fiscal competent procedeaza la distribuirea sumelor platite si stingerea creantelor fiscale potrivit prevederilor cap. I.

27. Dispozitiile pct. 26 se aplica in mod corespunzator si in cazul operarii compensarii potrivit art. 116 din Codul de procedura fiscala.

28. In cazul infiintarii popririi asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, tertii popriti si institutiile bancare vireaza aceste sume in contul de disponibil 50.67.02 “Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor”, deschis pe codul de identificare fiscala a debitorului, indicat in adresa de infiintare a popririi de catre organul fiscal competent.

29. Sumele incasate in contul prevazut la pct. 28 se distribuie in ordinea vechimii popririlor, respectiv a titlurilor executorii care au stat la baza acestora. In cadrul titlului executoriu se sting mai intai creantele fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi creantele fiscale accesorii, in ordinea vechimii.

30. In cazul in care dupa efectuarea distribuirii potrivit pct. 29 mai raman sume incasate in contul prevazut la pct. 28, acestea se restituie din oficiu in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii.

31. In situatia in care debitorul inregistreaza si alte obligatii fiscale restante, altele decat cele pentru care s-a dispus infiintarea popririi/popririlor, acestea se sting prin compensare cu sumele ramase nedistribuite din contul prevazut la pct. 29, cu incadrarea in termenul mentionat la pct. 30, dispozitiile art. 114 si 115 din Codul de procedura fiscala aplicandu-se in mod corespunzator.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii

 

32. Pentru popririle infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, organele fiscale competente instiinteaza de indata tertii popriti, inclusiv institutiile bancare, cu privire la contul prevazut la pct. 28, in care se vor vira sumele ce se cuvin debitorilor.

33. In toate actele normative in care se face referire la sintagma “Nota privind compensarea obligatiilor fiscale” aceasta notiune se inlocuieste cu sintagma “Decizie privind compensarea obligatiilor fiscale”.

34. Pentru contribuabilii care au sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, distribuirea sumelor platite in contul unic 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” si stingerea obligatiilor fiscale datorate de acestia se efectueaza in mod corespunzator, potrivit dispozitiilor prezentei metodologii.

35. Prin exceptie de la prevederile pct. 34, in scopul aplicarii prevederilor art. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe venit declarat si neachitat pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala se distribuie si se inregistreaza, de catre organul fiscal competent, pe sediul principal, respectiv pe sediile secundare ale platitorului, proportional cu impozitul datorat pentru fiecare dintre acestea din totalul impozitului individualizat in titlul de creanta pentru care s-a efectuat stingerea. Modul de distribuire a impozitului pe venitul din salarii stins, atat pe sediul principal, cat si pe fiecare dintre sediile secundare, se comunica in sistem informatic de catre organul fiscal competent unitatii de trezorerie a statului la care este arondat acesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close