Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale (CERS/2011/3)

2012/C 41/01

CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 2 alineatul (2) si articolul 4 alineatul (2) litera (a), si Protocolul (nr. 25) privind exercitarea competentelor partajate,

avand in vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de infiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic [1], in special articolul 3 alineatul (2) literele (b), (d) si (f) si articolele 16-18,

avand in vedere Decizia CERS/2011/1 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011 de adoptare a Regulamentului de procedura al Comitetului european pentru risc sistemic [2], in special articolul 15 alineatul (3) litera (e) si articolele 18-20,

intrucat:

(1) Un cadru bine definit reprezinta o conditie necesara pentru o politica macroprudentiala eficienta. Odata cu infiintarea Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) in cadrul Sistemului european de supraveghere financiara a fost stabilit cadrul pentru politica macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene, care urmeaza sa fie exercitata prin avertismente si recomandari care trebuie implementate.

(2) Eficacitatea politicii macroprudentiale in Uniune depinde si de cadrul national pentru politica macroprudentiala din statele membre, din moment ce responsabilitatea pentru adoptarea masurilor necesare pentru mentinerea stabilitatii financiare revine in primul rand cadrului national.

(3) In prezent, in unele state membre sunt in curs de dezbatere initiative legislative cu privire la cadrul macroprudential.

(4) Este necesar sa se stabileasca principii directoare cu privire la elementele esentiale ale mandatelor macroprudentiale nationale, asigurand astfel un echilibru intre necesitatea consecventei abordarilor nationale si flexibilitatea in respectarea particularitatilor nationale.

(5) Stabilirea expresa a unui obiectiv clar ar ajuta autoritatile macroprudentiale nationale sa depaseasca tendinta de inactiune. Politicile macroprudentiale pot fi aplicate la nivel national la initiativa autoritatilor nationale macroprudentiale sau ca masuri aplicate ca urmare a recomandarilor sau avertismentelor CERS.

(6) In general, politica macroprudentiala poate fi aplicata fie de o singura institutie, fie de catre un comitet compus din mai multe institutii, in functie de cadrul institutional national. In orice caz, autoritatea abilitata ar trebui sa fie identificata in mod clar si transparent.

(7) Considerentul 24 al Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 prevede: “bancile centrale nationale ar trebui sa detina un rol principal in supravegherea macroprudentiala, datorita competentelor si responsabilitatilor lor existente in domeniul stabilitatii financiare.” Aceasta concluzie este si mai puternica atunci cand bancile centrale sunt insarcinate si cu supravegherea microprudentiala.

(8) In functie de cadrul institutional national, cooperarea dintre autoritatile competente sa influenteze stabilitatea financiara poate lua forme diferite, de la coordonare pana la schimbul de date si de informatii.

(9) CERS va examina eventualele efecte de propagare transfrontaliera, relevante pentru aceasta politica, ale masurilor macroprudentiale planificate de autoritatile nationale competente, pentru a asigura un nivel minim de coordonare si pentru a limita posibilele efecte negative de propagare. In acest sens, secretariatul CERS ar trebui informat in prealabil cu privire la masurile macroprudentiale semnificative pe care autoritatile nationale le propun spre analiza Comitetului director al CERS. Daca acesta din urma apreciaza necesar, masurile macroprudentiale propuse pot fi supuse atentiei Consiliului general.

(10) Misiunile si competentele autoritatii macroprudentiale ar trebui sa fie clar definite. Avand in vedere impactul pe care l-ar putea avea continua reforma a UE in ceea ce priveste cadrul cerintelor de capital pentru institutiile de credit [3], procedurile de alocare de instrumente pentru autoritatea macroprudentiala ar trebui sa permita ajustarea in timp util, cu respectarea principiilor cadrului legislativ relevant, a diferitelor instrumente disponibile, ca raspuns la noutatile si schimbarile din sistemul financiar si la natura schimbatoare a riscurilor pentru stabilitatea financiara. Autoritatea macroprudentiala ar trebui sa justifice ex ante de ce are nevoie de anumite instrumente si sa aiba drept de initiativa pentru a solicita alocarea acelor instrumente. Instrumentele ar trebui sa poata avea efecte atat asupra riscurilor ciclice, precum nivelurile nesustenabile ale efectului de levier, ale necorelarilor scadentelor si ale cresterii nivelurilor creditelor, cat si asupra structurilor pietei. Ar putea fi asigurata o separare institutionala intre instrumentele obligatorii si cele fara caracter obligatoriu.

(11) Transparenta sporeste gradul de intelegere a politicilor macroprudentiale de catre sectorul financiar si de catre marele public, si reprezinta o cerinta necesara pentru asumarea responsabilitatii de catre legiuitor, ca reprezentant al populatiei. Intrucat obiectivul final al politicii macroprudentiale este dificil de cuantificat, responsabilitatea poate fi determinata din perspectiva indeplinirii obiectivelor intermediare sau a explicarii in mod public a rationamentului care sta la baza utilizarii instrumentelor macroprudentiale.

(12) Pot fi exercitate presiuni asupra celor abilitati sa adopte politicile macroprudentiale pentru a nu le inaspri in perioada de expansiune sau pentru a le relaxa in perioada de contractie abrupta. Pentru a salvgarda credibilitatea politicii, autoritatile macroprudentiale ar trebui sa fie protejate impotriva presiunilor din exterior prin intermediul independentei. Bancile centrale care au mandate macroprudentiale ar trebui sa fie independente in sensul articolului 130 din tratat.

(13) Prezenta recomandare nu aduce atingere mandatelor privind politica monetara ale bancilor centrale din Uniune si atributiilor incredintate CERS.

(14) Recomandarile CERS sunt publicate dupa informarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la intentia Consiliului general de a emite aceste recomandari si dupa ce Consiliul a avut posibilitatea de a reactiona in acest sens,

ADOPTA PREZENTA RECOMANDARE:

SECTIUNEA 1

RECOMANDARI

Recomandarea A – Obiectiv

Se recomanda ca statele membre:

1. sa specifice faptul ca obiectivul final al politicii macroprudentiale este de a contribui la salvgardarea stabilitatii sistemului financiar in ansamblu, inclusiv prin consolidarea capacitatii sistemului financiar de a-si reveni dupa socuri si prin diminuarea acumularii de riscuri sistemice, asigurand pe aceasta cale o contributie sustenabila a sectorului financiar la cresterea economica;

2. sa asigure faptul ca politicile macroprudentiale pot fi aplicate la nivel national la initiativa autoritatilor nationale macroprudentiale sau ca masuri aplicate ca urmare a recomandarilor sau avertismentelor CERS.

Recomandarea B – Mecanisme institutionale

Se recomanda ca statele membre:

1. sa desemneze in legislatia nationala autoritatea careia ii este incredintata aplicarea politicii macroprudentiale, reprezentata in general fie de o singura institutie, fie de un comitet compus din autoritati ale caror actiuni au un impact substantial asupra stabilitatii financiare. Legislatia nationala ar trebui sa specifice procesul de decizie al organismului de conducere al autoritatii macroprudentiale;

2. sa stabileasca mecanismele pentru cooperarea tuturor autoritatilor ale caror actiuni au un impact substantial asupra stabilitatii financiare, fara a aduce atingere mandatelor acestora, pentru cazul in care o singura institutie este desemnata drept autoritatea macroprudentiala;

3. sa asigure faptul ca Banca Centrala detine un rol major in politica macroprudentiala si ca politica macroprudentiala nu submineaza independenta acesteia, in conformitate cu articolul 130 din tratat;

4. sa mandateze autoritatea macroprudentiala sa coopereze si sa faca schimb de informatii si la nivel transfrontalier, in special prin informarea CERS cu privire la actiunile efectuate in ceea ce priveste riscul sistemic la nivel national.

Recomandarea C – Misiuni, competente si instrumente

Se recomanda ca statele membre:

1. sa atribuie autoritatii macroprudentiale cel putin misiunile de identificare, monitorizare si evaluare a riscurilor pentru stabilitatea financiara, precum si a celor de implementare a politicilor in scopul indeplinirii obiectivului sau prin prevenirea si diminuarea acestor riscuri;

2. sa asigure faptul ca autoritatea macroprudentiala are competenta de a solicita si obtine in timp util toate datele si informatiile de la nivel national relevante pentru exercitarea misiunilor sale, inclusiv informatii de la autoritatile de supraveghere microprudentiala si a pietei valorilor mobiliare si informatii din afara perimetrului de reglementare, precum si informatii specifice anumitor institutii, pe baza unei cereri motivate si cu mecanisme adecvate pentru asigurarea confidentialitatii. In baza acelorasi principii autoritatea macroprudentiala ar trebui sa puna la dispozitia autoritatilor de supraveghere microprudentiala datele si informatiile relevante pentru exercitarea misiunilor acestor autoritati;

3. sa incredinteze autoritatii macroprudentiale competenta de a desemna si/sau dezvolta abordarile in materie de supraveghere pentru a identifica, prin coordinare sau impreuna cu autoritatile de supraveghere microprudentiala si a pietei valorilor mobiliare, institutiile si structurile financiare care sunt relevante in mod sistemic pentru statul membru respectiv, si sa determine sau sa faca recomandari cu privire la sfera reglementarii nationale;

4. sa asigure faptul ca autoritatea macroprudentiala detine controlul asupra instrumentelor adecvate pentru atingerea obiectivelor sale. Dupa caz, proceduri clare si rapide ar trebui stabilite pentru alocarea de instrumente pentru autoritatea macroprudentiala.

Recomandarea D – Transparenta si asumarea responsabilitatii

Se recomanda ca statele membre:

1. sa asigure faptul ca deciziile de politica macroprudentiala si motivele pentru adoptarea acestora sunt publicate in timp util, cu exceptia cazului in care publicarea acestora ar prezenta riscuri pentru stabilitatea financiara, si ca strategiile de politica macroprudentiala sunt stabilite si publicate de autoritatea macroprudentiala;

2. sa incredinteze autoritatii macroprudentiale competenta de a face declaratii, publice sau nu, cu privire la riscul sistemic;

3. sa faca autoritatea macroprudentiala responsabila in ultima instanta fata de parlamentul national;

4. sa asigure protectia legala a autoritatii macroprudentiale si a personalului acesteia atunci cand actioneaza cu buna-credinta.

Recomandarea E – Independenta

Se recomanda ca statele membre sa asigure faptul ca:

1. in urmarirea obiectivului sau, autoritatea macroprudentiala este cel putin independenta din punct de vedere operational, in special fata de organismele politice si industria financiara;

2. mecanismele financiare si organizationale nu pericliteaza aplicarea politicii macroprudentiale.

SECTIUNEA 2

APLICARE

1. Interpretare

Notiunile utilizate in prezenta recomandare au urmatoarele semnificatii:

“institutii financiare” inseamna institutii financiare astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 1092/2010;

“sistem financiar” inseamna sistem financiar astfel cum este definit in Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.

2. Criterii de aplicare

1. Aplicarea prezentei recomandari trebuie sa tina cont de urmatoarele criterii:

(a) masurile recomandate ar trebui prevazute in legislatia nationala;

(b) arbitrajul normativ ar trebui evitat;

(c) principiul proportionalitatii ar trebui respectat in mod corespunzator in cadrul aplicarii, tinandu-se totodata cont de semnificatia sistemica diferita a institutiilor financiare, de sistemele institutionale diferite, precum si de obiectivul si cuprinsul fiecarei recomandari;

(d) in sensul recomandarii A:

(i) obiectivele intermediare ale politicii pot fi identificate drept specificatii operationale ale obiectivului final;

(ii) politica macroprudentiala ar trebui sa permita sa se actioneze si fata de masurile cu relevanta macroprudentiala.

2. Destinatarii trebuie sa comunice CERS si Consiliului masurile aplicate ca raspuns la prezenta recomandare sau sa justifice in mod adecvat lipsa lor de actiune. Rapoartele ar trebui sa cuprinda cel putin:

(a) informatii privind continutul si calendarul masurilor aplicate;

(b) evaluarea modului de functionare a masurilor aplicate din perspectiva obiectivelor prezentei recomandari;

(c) justificarea detaliata a lipsei de actiune sau a abaterii de la prezenta recomandare, inclusiv a oricaror intarzieri.

3. Calendar pentru masurile aplicate ca urmare a recomandarii

1. Destinatarii trebuie sa comunice CERS si Consiliului masurile aplicate ca raspuns la prezenta recomandare sau sa justifice in mod adecvat lipsa lor de actiune astfel cum este prevazut in urmatoarele paragrafe.

2. Pana la 30 iunie 2012, destinatarii comunica CERS un raport provizoriu care sa acopere cel putin urmatoarele aspecte: (a) o declaratie privind implementarea efectuata sau planificata a mandatului macroprudential; (b) o examinare a temeiului juridic pentru implementarea prezentei recomandari; (c) profilul institutional avut in vedere pentru autoritatea macroprudentiala si modificarile institutionale necesare; (d) o evaluare a modului in care fiecare dintre recomandarile incluse in prezentul document este sau va fi acoperita de masurile nationale referitoare la mandatul macroprudential si, in caz negativ, explicatii adecvate. CERS poate informa destinatarii cu privire la opiniile sale privind raportul provizoriu.

3. Pana la 30 iunie 2013, destinatarii transmit raportul final CERS si Consiliului. Masurile recomandate ar trebui sa fie in vigoare cel tarziu la 1 iulie 2013.

4. Consiliul general poate prelungi termenele-limita prevazute la punctele 2 si 3 in cazul in care respectarea uneia sau mai multor recomandari implica initiative legislative.

4. Monitorizare si evaluare

1. Secretariatul CERS:

(a) ofera asistenta destinatarilor, inclusiv prin facilitarea unei raportari coordonate si prin furnizarea de modele relevante si, dupa caz, de informatii detaliate privind modalitatile si calendarul pentru masurile aplicate ca urmare a recomandarii;

(b) verifica masurile aplicate de destinatari ca urmare a recomandarii, inclusiv prin acordarea de asistenta la cerere, si, in termen de doua luni de la expirarea termenelor-limita pentru aplicarea masurilor, prezinta Consiliului general, prin intermediul Comitetului director, rapoarte privind masurile aplicate.

2. Consiliul general evalueaza masurile si justificarile raportate de destinatari si, dupa caz, decide daca prezenta recomandare nu a fost respectata si destinatarii nu au justificat in mod adecvat lipsa lor de actiune.

Adoptata la Frankfurt pe Main, 22 decembrie 2011.

Presedintele CERS

Mario Draghi

[1] JO L 331, 15.12.2010, p. 1.

[2] JO C 58, 24.2.2011, p. 4.

[3] Propunerea Comisiei privind o Directiva a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de investitii si de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a intreprinderilor de asigurare si a societatilor de investitii care apartin unui conglomerat financiar [COM(2011) 453 final], si propunerea Comisiei privind un Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii [COM(2011) 452 final].

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close