„Codul vamal comunitar – Regulamentul de aplicare a Codului vamal – Articolul 555 alineatul (1) litera (c) si articolul 558 alineatul (1) – Vehicul intrat pe teritoriul vamal sub regimul de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import – Vehicul utilizat pentru traficul intern – Utilizare neautorizata – Nasterea datoriei vamale – Autoritatile nationale competente sa perceapa taxele vamale”

HOTARAREA CURTII (Camera a patra)

16 iunie 2011

In cauza C‑351/10,

avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Verwaltungsgerichtshof (Austria), prin decizia din 24 iunie 2010, primita de Curte la 12 iulie 2010, in procedura

Zollamt Linz Wels

impotriva

Laki DOOEL,

CURTEA (Camera a patra),

compusa din domnul J.‑C. Bonichot, presedinte de camera, domnii K. Schiemann, L. Bay Larsen, doamna C. Toader (raportor) si domnul E. Jarašiūnas, judecatori,

avocat general: domnul N. Jääskinen,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

avand in vedere procedura scrisa,

luand in considerare observatiile prezentate:

–        pentru Laki DOOEL, de R. Burghofer, Rechtsanwalt;

–        pentru guvernul austriac, de doamna C. Pesendorfer, in calitate de agent;

–        pentru guvernul elen, de doamnele K. Paraskevopoulou si I. Pouli, precum si de domnul I. Bakopoulos, in calitate de agenti;

–        pentru Comisia Europeana, de domnul A. Caeiros si de domnul B.‑R. Killmann, in calitate de agenti,

avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta

Hotarare

1        Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 555 alineatul (1) litera (c) si a articolului 558 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 7, p. 3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 993/2001 al Comisiei din 4 mai 2001 (JO L 141, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 14, p. 5, denumit in continuare „regulamentul de aplicare”), precum si a articolului 61 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, p. 1, Editie speciala, 09/vol. 3, p. 7, denumita in continuare „Directiva «TVA»”).

2        Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Zollamt Linz Wels (Biroul Vamal din Linz Wels), pe de o parte, si Laki DOOEL (denumita in continuare „Laki”), societate de transport cu sediul in Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, pe de alta parte, cu privire la aplicarea taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata (denumita in continuare „TVA”) la import solicitate acestei societati pentru importul unui vehicul si al unei remorci pe teritoriul Uniunii, sub regimul de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

Codul vamal

3        Prevederile titlului IV capitolul 2 sectiunea 3 F din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 5, p. 58), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2000 (JO L 311, p. 17, Editie speciala, 02/vol. 13, p. 12, denumit in continuare „Codul vamal”), stabilesc normele referitoare la regimul de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import.

4        Articolul 137 din Codul vamal, cuprins in titlul IV, prevede:

„Regimul de admitere temporara permite utilizarea pe teritoriul vamal al Comunitatii, cu exonerare totala sau partiala de drepturi de import si fara a fi supuse masurilor politicii comerciale, a marfurilor necomunitare destinate reexportului fara sa fi suferit vreo modificare in afara deprecierii normale datorate utilizarii lor.”

5        Capitolul 2 din titlul VII din Codul vamal cuprinde dispozitii referitoare la nasterea datoriei vamale.

6        Articolul 204 din Codul vamal, cuprins in titlul VII, prevede:

„(1)      O datorie vamala la import ia nastere prin:

(a)      neexecutarea uneia dintre obligatiile care rezulta, in privinta marfurilor supuse drepturilor de import, din depozitarea lor temporara sau din utilizarea regimului vamal sub care sunt plasate sau

(b)      nerespectarea unei conditii care reglementeaza plasarea marfurilor sub regimul respectiv sau acordarea unei rate reduse sau zero a drepturilor de import tinand seama de destinatia marfurilor,

[…]

(2)      Datoria vamala ia nastere fie in momentul in care obligatia a carei neexecutare genereaza datorii vamale inceteaza a mai fi indeplinita, fie in momentul in care marfurile sunt plasate sub regimul vamal in cauza, atunci cand se stabileste ulterior ca o conditie care reglementeaza plasarea marfurilor sub regimul respectiv sau acordarea unei rate reduse sau zero a drepturilor de import tinand seama de destinatia marfurilor nu a fost indeplinita in fapt.”

7        Articolul 215 din Codul vamal prevede:

„(1)      O datorie vamala ia nastere:

–        in locul in care se produc faptele care genereaza aceasta datorie;

[…]”

Regulamentul de aplicare

8        Articolul 232 din regulamentul de aplicare stabileste normele referitoare la regimul de admitere temporara cu scutire totala in ceea ce priveste, printre altele, mijloacele de transport. Acesta este redactat dupa cum urmeaza:

„(1)      Urmatoarele articole, atunci cand nu sunt declarate la vama in scris sau verbal, se considera ca au fost declarate pentru admitere temporara prin documentul mentionat in articolul 233, in conformitate cu articolul 579:

[…]

(b)      mijlocul de transport mentionat in articolele 556-561;

[…]”

9        Titlul III capitolul 5 sectiunea 2 subsectiunea 1 din regulamentul de aplicare, care cuprinde articolele 555-562, stabileste conditiile pentru scutirea totala de taxe la import in privinta mijloacelor de transport aflate sub regimul vamal de admitere temporara.

10      Articolul 555 din regulamentul de aplicare prevede:

„(1)      In sensul prezentei subsectiuni:

[…]

(c)      prin «trafic intern» se intelege transportul persoanelor sau marfurilor preluate sau incarcate pe teritoriul vamal al Comunitatii pentru a fi lasate sau descarcate in interiorul acestui teritoriu.

[…]”

11      Articolul 558 din regulamentul mentionat prevede:

„(1)      Scutirea totala de drepturi de import se acorda pentru mijloace de transport rutier, feroviar, aerian, maritim si fluvial cand acestea:

[…]

(c)      in cazul utilizarii in scop comercial si cu exceptia mijloacelor de transport feroviar, sunt utilizate exclusiv pentru transport care incepe sau sfarseste in afara teritoriului vamal al Comunitatii; totusi, pot fi utilizate in trafic intern cand aceasta e prevazuta de dispozitiile in vigoare in domeniul transportului, in special cele referitoare la acces si operatiuni.

[…]”

Directiva „TVA”

12      In ceea ce priveste TVA‑ul la importul bunurilor, articolul 61 din Directiva „TVA” prevede:

„Prin derogare de la articolul 60, in cazul in care, la intrarea in Comunitate, bunurile care nu se afla in libera circulatie intra sub unul dintre regimurile sau se afla in una dintre situatiile prevazute la articolul 156 sau sub regimuri de admitere temporara cu scutire totala de drepturi de import sau sub regimuri de tranzit extern, locul importului bunurilor respective este statul membru pe al carui teritoriu bunurile nu mai intra sub incidenta regimurilor sau situatiilor respective.

[…]”

Regimul autorizatiei „CEMT”

13      Printr‑o rezolutie din 14 iunie 1973, consiliul Conferintei Europene a Ministrilor Transporturilor (CEMT), care este formata din 42 de membri, printre care se afla toate statele membre ale Uniunii, a instituit un sistem de contingent de transport rutier international de marfuri intre statele membre. Acest sistem prevede ca autoritatile competente pot elibera o autorizatie pe baza fiecarui contingent national (denumita in continuare „autorizatia «CEMT»”).

14      Din formularul aferent acestei autorizatii, anexat la manualul de utilizare a respectivului contingent, rezulta ca aceasta permite transportul in scopuri comerciale al marfurilor intre locul de incarcare si locul de descarcare situate in tari membre ale respectivei Conferinte, precum si circulatia vehiculelor fara incarcatura pe teritoriile acestor tari.

Dreptul national

15      Din decizia de trimitere rezulta ca, potrivit articolului 7 alineatul (1) din Legea privind transportul rutier de marfuri (Güterbeförderungsgesetz, BGBl. 593/1995, denumita in continuare „GütbefG”), transportatorii care, in temeiul legislatiei aplicabile in statul pe teritoriul caruia isi au sediul, pot transporta marfuri cu ajutorul vehiculelor cu motor si care dispun, printre altele, de o autorizatie „CEMT” au dreptul de a efectua un transport catre teritoriul federal sau cu traversarea acestuia sau de pe teritoriul federal catre locuri din strainatate.

16      In temeiul articolului 9 alineatul (1) din GütbefG, transportatorul trebuie sa se asigure ca actele justificative referitoare la autorizatiile prevazute la articolul 7 alineatul (1) din lege sunt completate integral si, daca este necesar, sunt vizate de autoritatea competenta si insotesc fiecare transport de bunuri in strainatate. In plus, potrivit articolului 9 alineatul (2) din GütbefG, soferul trebuie sa pastreze, in timpul fiecarui transport de bunuri in strainatate, aceste documente pe durata intregii calatorii si sa le prezinte organelor de control la cererea acestora.

Situatia de fapt din actiunea principala si intrebarile preliminare

17      La 14 aprilie 2008, un camion cu remorca apartinand societatii Laki a intrat fara incarcatura pe teritoriul vamal al Uniunii, sub regimul de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import. Camionul si remorca facusera obiectul unei autorizatii „CEMT” pentru transportul de marfuri intre Suedia si Germania.

18      In Suedia, camionul a fost incarcat cu marfuri avand destinatia Germania si Austria. Marfurile transportate in Germania au fost descarcate primele. In Austria au fost descarcate celelalte marfuri, iar camionul a fost incarcat cu marfuri destinate transportului in Suedia. La trecerea frontierei austriece, vehiculul a facut obiectul unui control efectuat de organele autoritatii vamale austriece.

19      In urma controlului, Zollamt Linz Wels a considerat ca vehiculul nu dispunea de autorizatie pentru transportul de marfuri in Austria si ca, prin urmare, Laki incalcase conditiile de admitere temporara a vehiculului cu scutire totala de taxe la import. Zollamt Linz Wels a obligat societatea sa plateasca taxe vamale in valoare de 7 524 de euro, precum si TVA‑ul la import in valoare de 10 909 euro, pentru vehicul si pentru remorca.

20      Laki a contestat decizia Zollamt Linz Wels in fata Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz, contestand legalitatea acesteia. Instanta a admis cererea, retinand ca datoria vamala s‑a nascut dintr‑o fapta legata de lipsa autorizatiei de transport de marfuri catre Austria si ca fapta fusese savarsita in Suedia, din moment ce marfurile vizate fusesera incarcate in acest stat membru. In consecinta, in opinia instantei, revenea autoritatilor suedeze sarcina de a solicita taxele la import care fac obiectul actiunii principale.

21      Zollamt Linz Wels a atacat decizia Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz, in fata Verwaltungsgerichtshof.

22      In cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare, instanta de trimitere subliniaza ca, in temeiul articolului 558 alineatul (1) litera (c) din regulamentul de aplicare, scutirea totala de taxele la import nu este acordata, pentru vehiculele utilizate in trafic intern, decat daca dispozitiile nationale in domeniul transportului, in special cele referitoare la acces si operatiuni, permit circulatia pe teritoriul statului in cauza.

23      Instanta considera astfel ca, pentru a stabili care sunt autoritatile competente sa constate o eventuala incalcare a acestei dispozitii a regulamentului de aplicare, trebuie definita notiunea de trafic intern cuprinsa in respectiva dispozitie.

24      Verwaltungsgerichtshof citeaza, in acest sens, Hotararea din 15 decembrie 2004, Siig (C‑272/03, Rec., p. I‑11941), in care Curtea a considerat ca, pentru a stabili daca utilizarea unui vehicul respecta conditiile regimului de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import, elementul determinant nu este destinatia finala a marfurilor, ci transportul efectuat. Instanta de trimitere subliniaza insa ca aceasta hotarare priveste interpretarea articolului 670 din regulamentul de aplicare in forma anterioara celei care rezulta din Regulamentul nr. 993/2001, a carui versiune in limba germana definea traficul intern ca fiind „transportul […] marfurilor incarcate pe teritoriul vamal al Comunitatii si […] descarcate in interiorul acestui teritoriu”, pe cand articolul 555 din regulamentul de aplicare, aplicabil in actiunea principala, defineste traficul intern ca fiind „transportul […] marfurilor […] incarcate pe teritoriul vamal al Comunitatii pentru a fi […] descarcate in interiorul acestui teritoriu”.

25      Instanta de trimitere se intreaba daca aceasta modificare poate avea efecte asupra definirii criteriilor de determinare a statului in care a fost savarsita fapta si, asadar, asupra desemnarii autoritatilor competente sa o constate. Instanta se intreaba in special daca respectiva modificare poate fi interpretata in sensul ca reglementarea anterioara a devenit mai stricta, astfel incat fapta de a incarca marfuri intr‑un vehicul in vederea transportului, fara a avea autorizatia ceruta, si de a incepe acest transport constituie deja trafic intern neautorizat si, prin urmare, daca datoria vamala ia nastere in statul in care incepe transportul. Instanta subliniaza ca noua definitie a notiunii de trafic intern, prevazuta la articolul 555 din regulamentul de aplicare, ar putea fi interpretata si in sensul atenuarii conditiilor stabilite de reglementarea anterioara, astfel incat am fi in prezenta traficului intern neautorizat numai atunci cand se realizeaza transportul si descarcarea in statul membru in care nu este valabila autorizatia. Potrivit unei asemenea interpretari, datoria vamala nu s‑ar naste decat in statul membru de destinatie a marfurilor vizate.

26      Avand in vedere cele de mai sus, Verwaltungsgerichtshof a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:

„1)      Articolul 558 alineatul (1) coroborat cu articolul 555 alineatul (1) litera (c) [din regulamentul de aplicare] trebuie interpretat in sensul ca exista o utilizare neautorizata a unui mijloc de transport in traficul intern inca de la momentul incarcarii si al inceperii transportului, in cazul in care a fost acordata o autorizatie de trafic intern intre doua state membre pentru un autovehicul utilizat in scop comercial, incarcarea are loc in unul dintre cele doua state membre, insa locul de destinatie (locul de descarcare prevazut) se afla intr‑un al treilea stat membru, pentru care nu a fost acordata o autorizatie?

2)      In cazul unui raspuns afirmativ la prima intrebare, articolul 204 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 215 din [Codul vamal] trebuie interpretat in sensul ca, in aceasta situatie, datoria vamala se naste in statul membru in care s‑a efectuat incarcarea si ca acest stat membru este competent sa perceapa taxele la import, desi numai la momentul descarcarii se va constata ca transportul s‑a efectuat catre un stat membru pentru care nu exista o autorizatie de trafic intern?

3)      In plus, in cazul unui raspuns afirmativ la prima intrebare, articolul 61 din Directiva [«TVA»] trebuie interpretat in sensul ca, in aceasta situatie, importul se realizeaza in statul membru in care s‑a efectuat incarcarea si ca acest stat membru este competent sa perceapa [TVA‑ul] la import, desi numai la momentul descarcarii se va constata ca transportul s‑a efectuat catre un stat membru pentru care nu exista o autorizatie de trafic intern?”

Cu privire la intrebarile preliminare

Cu privire la prima intrebare

27      Prin intermediul primei intrebari, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca articolul 555 alineatul (1) si articolul 558 alineatul (1) litera (c) din regulamentul de aplicare trebuie interpretate in sensul ca utilizarea neautorizata a unui vehicul inmatriculat intr‑un stat tert, care a fost admis in traficul intern in doua state membre ale Uniunii sub regimul de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import prevazut la articolul 137 din Codul vamal si care a descarcat marfurile intr‑un al treilea stat membru, cu incalcarea normelor de transport aplicabile pe teritoriul acestuia, se considera ca se produce din momentul incarcarii marfurilor sau, dimpotriva, in momentul descarcarii acestora.

28      Instanta se intreaba in special care sunt autoritatile nationale competente sa perceapa, in temeiul articolului 204 din Codul vamal, taxele la import pentru un asemenea vehicul.

29      Pentru a determina statul membru in care s‑a produs incalcarea obligatiilor de a caror respectare depinde acordarea regimului de admitere temporara a unui vehicul cu scutire totala de taxe la import si statul membru in care titularul acestuia trebuie sa plateasca taxele vamale, trebuie sa amintim ca, potrivit articolului 558 alineatul (1) litera (c) din regulamentul de aplicare, o asemenea scutire este acordata pentru mijloacele de transport rutier nu numai atunci cand sunt utilizate in mod exclusiv pentru un transport care incepe sau se termina in afara teritoriului vamal, ci si atunci cand sunt utilizate in traficul intern, adica pentru un transport de marfuri care incepe si se termina in interiorul teritoriului vamal. In aceasta din urma ipoteza, vehiculul poate fi utilizat pentru traficul intern numai daca un asemenea transport nu este interzis de dispozitiile nationale in vigoare, in special de cele referitoare la conditiile de acces si la operatiuni.

30      Prin urmare, scutirea totala de taxele vamale pentru un vehicul utilizat in trafic intern este supusa in special conditiei ca transportul marfurilor pe care le contine sa fie permis in toate statele in care circula acest vehicul.

31      In cauza de fata, din decizia de trimitere rezulta ca vehiculul la care se refera actiunea principala a intrat fara incarcatura pe teritoriul vamal al Uniunii, avand o autorizatie „CEMT” pentru transportul de marfuri intre Suedia si Germania si ca, in Suedia, a fost incarcat cu marfuri avand nu numai destinatia Germania, ci si Austria. In acest din urma stat membru, transportatorul, fara a detine autorizatia „CEMT”, a efectuat descarcarea marfurilor vizate si apoi a incarcat vehiculul cu marfuri destinate transportului in Suedia.

32      In consecinta, se pune intrebarea daca competenta de a percepe taxele la import pentru respectivul vehicul revine autoritatilor din Regatul Suediei, statul membru in care au fost incarcate marfurile vizate, sau, dimpotriva, autoritatilor Republicii Austria, statul membru in care circula vehiculul cu incalcarea dispozitiilor nationale si in care respectivele marfuri sau o parte dintre acestea au fost descarcate in mod neautorizat.

33      Pe de o parte, din cuprinsul articolului 204 alineatul (1) litera (a) din Codul vamal rezulta ca nerespectarea uneia dintre obligatiile de care depinde acordarea regimului de scutire de taxele la import pentru anumite marfuri pe teritoriul Uniunii da nastere unei datorii vamale si, pe de alta parte, din cuprinsul articolului 204 alineatul (2) rezulta ca aceasta datorie ia nastere in momentul in care una dintre aceste obligatii este incalcata. In plus, potrivit articolului 215 din Codul vamal, datoria vamala ia nastere in locul in care se produc faptele care genereaza aceasta datorie si, asadar, intr‑o situatie cum este cea din actiunea principala, in locul in care a avut loc actiunea neautorizata.

34      Pentru a stabili care sunt autoritatile competente sa perceapa taxele la import pentru vehiculul vizat, trebuie sa se determine, asadar, care este actul care a determinat nerespectarea obligatiilor care ii reveneau titularului acestui vehicul, plasandu‑l in afara regimului traficului intern. Este necesar, prin urmare, sa se constate daca incalcarea consta in incarcarea marfurilor avand ca destinatie un stat membru in care vehiculul nu era autorizat sa efectueze un transport de marfuri in scopuri comerciale sau daca aceasta incalcare se concretizeaza in momentul trecerii frontierei statului membru in care vehiculul circula cu incalcarea dispozitiilor nationale sau, in sfarsit, cu ocazia descarcarii marfurilor pe teritoriul acestui din urma stat.

35      Astfel cum a aratat in mod intemeiat Comisia, pentru nasterea unei datorii vamale, simpla intentie de a utiliza o marfa aflata sub regimul de admitere temporara cu nerespectarea conditiilor de care depinde acest regim nu constituie in sine o incalcare, atat timp cat aceasta intentie nu se traduce printr‑o actiune sau printr‑o omisiune care, in mod obiectiv, sa constituie o incalcare a dispozitiilor aplicabile (a se vedea in acest sens Hotararea din 1 februarie 2001, D. Wandel, C‑66/99, Rec., p. I‑873, punctul 48).

36      Prin urmare, pentru a constata incalcarea comisa in ceea ce priveste utilizarea unui vehicul exportat sub regimul de scutire totala, este necesar sa se aiba in vedere doar operatiunile de transport efectuate de acest vehicul. Asadar, nu prezinta relevanta nici destinatia finala a marfurilor, nici, in general, eventualele intentii ale titularului acestui vehicul (a se vedea in acest sens Hotararea Siig, citata anterior, punctul 20). In consecinta, o incalcare in ceea ce priveste utilizarea respectivului vehicul trebuie constatata luand in considerare numai traseele efectuate de acesta.

37      Intr‑un caz cum este cel din actiunea principala, este necesar sa se constate ca incalcarea s‑a concretizat atunci cand vehiculul in cauza a iesit in fapt de sub regimul traficului intern pentru care fusese admis pe teritoriul Uniunii, realizand, pe teritoriul Republicii Austria, un transport in scopuri comerciale care nu mai corespundea celui prevazut de autorizatia „CEMT” si nu indeplinea conditiile de care depinde un asemenea transport in temeiul dispozitiilor in vigoare in acest stat. Imprejurarea ca marfurile incarcate in respectivul vehicul in Suedia erau destinate transportului in Austria, fara ca transportatorul sa dispuna de aceasta autorizatie, nu constituia o incalcare atat timp cat vehiculul nu a trecut frontiera acestui din urma stat membru, in care nu putea efectua transporturi in scopuri comerciale.

38      Instanta de trimitere subliniaza ca articolul 670 din regulamentul de aplicare, in versiunea sa anterioara celei aplicabile actiunii principale, care a fost interpretat de Curte in Hotararea Siig, citata anterior, definea traficul intern ca fiind „transportul […] marfurilor incarcate pe teritoriul vamal al Comunitatii si […] descarcate in interiorul acestui teritoriu”. In schimb, articolul 555 din regulamentul de aplicare, in vigoare in prezent, defineste traficul intern ca fiind „transportul […] marfurilor […] incarcate pe teritoriul vamal al Comunitatii pentru a fi […] descarcate in interiorul acestui teritoriu”. Instanta se intreaba daca o asemenea modificare are vreo influenta asupra definirii criteriilor de determinare a statului in care a fost savarsita fapta si, asadar, asupra desemnarii autoritatilor competente sa o constate. Instanta se intreaba daca din aceasta modificare a textului ar rezulta introducerea, in definitia traficului intern, a unui element intentional.

39      In aceasta privinta, astfel cum au aratat guvernul austriac si Comisia, modificarea, in anumite versiuni lingvistice ale regulamentului de aplicare, a termenilor folositi pentru a defini notiunea de trafic intern fata de cei care figureaza la articolul 670 mentionat nu schimba continutul acestei dispozitii. Astfel, potrivit unei jurisprudente constante, in caz de divergente intre diferitele versiuni lingvistice ale unui text al Uniunii, dispozitia in cauza trebuie sa fie interpretata in raport cu economia generala si cu finalitatea reglementarii din care face parte (a se vedea in special Hotararea din 29 aprilie 2010, M si altii, C‑340/08, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 44). Astfel cum rezulta din cuprinsul punctului 35 din prezenta hotarare, o interpretare a articolului 555 mentionat care ar pune la baza constatarii incalcarii intentia transportatorului ar fi incompatibila cu economia reglementarii in care se inscrie aceasta dispozitie.

40      In plus, trebuie subliniat ca modificarea literala a dispozitiei, invocata de instanta de trimitere, se regaseste numai in anumite versiuni lingvistice ale regulamentului de aplicare, marea lor majoritate nemodificand aceasta fraza a articolului 670 din regulamentul de aplicare.

41      Din cele de mai sus rezulta ca trebuie sa se raspunda la prima intrebare ca articolul 555 alineatul (1) si articolul 558 alineatul (1) litera (c) din regulamentul de aplicare trebuie interpretate in sensul ca utilizarea neautorizata a unui vehicul importat in Uniune sub regimul de scutire totala de taxe vamale si utilizat in traficul intern trebuie considerata ca avand loc in momentul trecerii frontierei statului membru in care vehiculul circula cu incalcarea dispozitiilor nationale in domeniul transportului, adica in lipsa autorizatiei de a descarca acordate de statul membru de descarcare, autoritatile acestui stat fiind competente sa perceapa respectivele taxe.

Cu privire la a doua si la a treia intrebare

42      Avand in vedere raspunsul dat la prima intrebare, nu este necesar sa se raspunda de catre Curte la a doua si la a treia intrebare, acestea nefiind adresate de instanta de trimitere decat in eventualitatea unui raspuns afirmativ la prima intrebare.

Cu privire la cheltuielile de judecata

43      Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declara:

Articolul 555 alineatul (1) si articolul 558 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 993/2001 al Comisiei din 4 mai 2001, trebuie interpretate in sensul ca utilizarea neautorizata a unui vehicul importat in Uniunea Europeana sub regimul de scutire totala de taxe vamale si utilizat in traficul intern trebuie considerata ca avand loc in momentul trecerii frontierei statului membru in care vehiculul circula cu incalcarea dispozitiilor nationale in domeniul transportului, adica in lipsa autorizatiei de a descarca acordate de statul membru de descarcare, autoritatile acestui stat fiind competente sa perceapa respectivele taxe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close