Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie

In M. Of. nr. 112 din 13 februarie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga cap. V^1 “Procedura de selectie a candidatilor pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie” si anexa nr. 5 “Fisa profesionala a candidatului” din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face numai prin concurs organizat ori de cate ori este necesar, in limita posturilor vacante, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.

ART. 2

Concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se organizeaza pe baza unor criterii obiective de apreciere a performantelor profesionale ale judecatorilor si procurorilor.

ART. 3

(1) In vederea selectarii membrilor comisiilor de concurs, Institutul National al Magistraturii va constitui o baza de date cu persoanele prevazute la art. 52^1 alin. (4) si (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare specializare corespunzatoare materiilor de concurs.

(2) In baza de date prevazuta la alin. (1) sunt inclusi, in functie de specializare, toti judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care si-au exprimat acordul de a face parte din comisiile de concurs.

ART. 4

Posturile scoase la concurs se stabilesc de catre Consiliul Superior al Magistraturii, in mod distinct pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care exista locuri vacante.

 

CAPITOLUL II

Conditii pentru inscrierea la concurs

 

ART. 5

(1) Pot participa la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie judecatorii si procurorii care au indeplinit efectiv, cel putin 5 ani, functia de judecator la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe langa curtea de apel ori la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au obtinut calificativul “foarte bine” la ultimele 3 evaluari, nu au fost niciodata sanctionati disciplinar si au o vechime in functia de judecator sau de procuror de cel putin 15 ani.

(2) Conditiile de vechime prevazute de alin. (1) trebuie sa fie indeplinite la data expirarii perioadei de depunere a cererilor de inscriere.

ART. 6

(1) Data, locul, modul de desfasurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizeaza concurs se comunica tuturor judecatorilor si procurorilor prin curtile de apel, prin parchetele de pe langa curtile de apel si prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului National al Magistraturii, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si in 3 cotidiene centrale, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.

(2) In cuprinsul anuntului privind organizarea concursului de promovare se precizeaza materiile la care se sustine concursul, in functie de sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care organizeaza concursul.

(3) In termen de 15 zile de la data publicarii datelor prevazute la alin. (1), cei interesati pot depune cereri de inscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) Cererile de inscriere la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie cuprind precizarea sectiei pentru care se depune candidatura.

(5) Fiecare candidat poate opta cu privire la o singura sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in cadrul aceluiasi concurs.

(6) Candidatul are dreptul de a reveni asupra optiunii formulate pana la data expirarii termenului de inscriere.

(7) Cererea de inscriere va fi insotita de declaratiile prevazute la art. 48 alin. (10) – (12) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de curriculum vitae.

(8) La cererea de inscriere pot fi atasate maximum 10 lucrari intocmite de candidat, cum ar fi hotarari judecatoresti cu obiect diferit sau, dupa caz, acte intocmite de procurori, in copii certificate.

(9) Candidatul poate depune si lucrari de specialitate publicate, daca este cazul, precum si orice ale inscrisuri pe care le considera relevante.

(10) Judecatorii si procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate platite, pentru pregatirea si sustinerea examenului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform legii, cu conditia de a se prezenta la concurs.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfasurarea concursului

 

SECTIUNEA 1

Comisiile de concurs

 

ART. 7

(1) Comisia de organizare a concursului este numita de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare si a Institutului National al Magistraturii.

(2) Nu pot fi numite in comisie persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor completeaza declaratii in acest sens. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, persoana in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, care ia masurile necesare aducerii acestei situatii la cunostinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii in vederea inlocuirii sale, daca este cazul.

ART. 8

Comisia de organizare a concursului se compune din:

– presedinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Directiei resurse umane si organizare;

– vicepresedinti: secretarul general adjunct, directorii Institutului National al Magistraturii si/sau directorii Directiei resurse umane si organizare, dupa caz;

– membri: directori, sefi de servicii, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experti ai Institutului National al Magistraturii, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.

ART. 9

Comisia de organizare a concursului are, in principal, urmatoarele atributii:

1. centralizeaza cererile de inscriere la concurs, intocmeste listele de inscriere, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la concurs, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs in termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de inscriere si afiseaza lista finala a candidatilor;

2. in termen de 24 de ore de la afisarea listei finale a candidatilor publica cererile de inscriere la concurs pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, insotite de un anunt prin care se aduce la cunostinta publica posibilitatea oricarei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevazute la art. 52^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmite de candidati, precum si termenul in care acestea pot fi transmise;

3. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, constand, in principal, in: identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si de corectare, asigurarea cheltuielilor de cazare si masa pentru membrii comisiilor;

4. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, numerotate;

5. ca urmare a cererii comisiilor de evaluare, solicita curtilor de apel, parchetelor de pe langa curtile de apel si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie copii certificate de pe hotararile judecatoresti sau actele procurorului intocmite de candidati si alte documente necesare evaluarii si primeste inscrisurile trimise de catre acestea;

6. primeste sesizarile si observatiile din partea opiniei publice, precum si hotararile judecatoresti sau actele procurorului trimise de orice persoana;

7. solicita curtilor de apel, parchetelor de pe langa curtile de apel si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sa trimita copii certificate ale hotararilor judecatoresti sau ale actelor procurorului transmise de catre orice persoana dupa publicarea candidaturilor si verifica identitatea dintre acestea si exemplarul trimis de aceste persoane;

8. atribuie un cod numeric fiecarui candidat care indeplineste conditiile de participare la concurs, intocmeste un proces-verbal in care consemneaza corespondenta dintre numele candidatului si codul numeric atribuit si ia masuri pentru ca aceste date sa fie accesibile unui numar restrans de persoane, care desfasoara in concret activitati ce presupun in mod necesar cunoasterea identitatii candidatului, astfel incat membrii comisiilor de concurs sa nu poata cunoaste direct sau indirect identitatea candidatilor;

9. comunica fiecarui candidat, in plic inchis si sigilat, codul numeric care i-a fost atribuit;

10. anonimizeaza documentele prevazute la art. 21 alin. (1), primite la cererea comisiilor de evaluare, lucrarile depuse de catre candidat sau trimise de orice persoana, precum si sesizarile si observatiile trimise de catre terti, ca urmare a dezbaterii publice, atat in ceea ce priveste datele cu caracter personal din aceste lucrari, cat si datele care ar permite identificarea candidatului, precum: numele judecatorilor si grefierilor, instanta care a pronuntat hotararea si instantele care au pronuntat hotarari in fazele procesuale anterioare, procurorii si parchetele care au intocmit acte in cauza, daca este cazul;

11. intocmeste mapa candidatului, care va contine lucrarile depuse de acesta, cele solicitate de comisia de evaluare, cele trimise de orice persoana dupa publicarea cererilor de inscriere, datele prevazute la art. 21 alin. (6), precum si sesizarile si observatiile tertilor. La aceasta mapa se depun si explicatiile candidatilor date la solicitarea comisiilor de evaluare. Pe mapa si pe fiecare inscris anonimizat continut de aceasta se inscrie codul numeric al candidatului;

12. preda, pe baza de proces-verbal, mapele candidatilor fiecarei comisii de evaluare, in functie de sectia Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care candidatii au formulat cererea de inscriere;

13. publica punctajul obtinut de candidati ca urmare a evaluarii lucrarilor candidatilor, efectuata de comisiile de evaluare, candidatii fiind identificati doar prin cod numeric;

14. primeste contestatiile impotriva punctajului si le inainteaza, dupa anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului, comisiei de contestatii corespunzatoare, impreuna cu mapa de lucrari a fiecarui candidat;

15. afiseaza rezultatul contestatiilor;

16. in termen de doua zile de la afisarea listei finale cu candidatii care au intrunit conditiile de participare la concurs, solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificarea aspectelor privind conduita, deontologia si integritatea candidatilor;

17. intocmeste pentru fiecare candidat fisele de notare pentru interviul in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;

18. centralizeaza punctajele acordate fiecarui candidat de catre membrii Consiliului Superior al Magistraturii, calculeaza punctajul mediu obtinut de fiecare candidat, intocmeste fisa centralizatoare si asigura publicarea punctajului obtinut la interviu;

19. pe baza procesului-verbal de atribuire a codurilor numerice candidatilor, calculeaza punctajul final obtinut de fiecare candidat la proba eliminatorie, prin insumarea punctajului obtinut ca urmare a evaluarii si a celui obtinut ca urmare a interviului in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii si publica rezultatul final al probei eliminatorii, mentionand pentru fiecare candidat daca a fost admis sau eliminat, in functie de punctajul obtinut;

20. repartizeaza pe sali, in ordine alfabetica, pentru probele scrise, candidatii admisi ca urmare a probei eliminatorii si dispune afisarea listelor pe usile salilor in care se desfasoara concursul, precum si publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 24 de ore inainte de sustinerea probelor;

21. asigura paza subiectelor si a lucrarilor scrise la sediul sau si in timpul transportului acestora, precum si pastrarea ordinii publice la centrele de concurs, de evaluare si de corectare;

22. instruieste, cu 24 – 48 de ore inaintea datei concursului, persoanele care asigura supravegherea in salile de concurs, numite prin hotarare a presedintelui comisiei, respectiv responsabilii de sala si supraveghetorii;

23. preia de la comisiile de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisa si baremele de notare, in plicuri sigilate;

24. pastreaza in conditii de deplina siguranta subiectele si baremele de notare;

25. distribuie candidatilor materialele pentru sustinerea probei scrise;

26. afiseaza baremele de notare la centrele de concurs, la incheierea probei scrise, si asigura publicarea acestora, precum si a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;

27. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrele de concurs la centrul de corectare si raspunde de securitatea acestora;

28. ia masuri pentru ca in spatiile in care isi desfasoara activitatea comisiile de evaluare a lucrarilor candidatilor, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare sau de solutionare a contestatiilor ori in care se desfasoara probele scrise de concurs sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;

29. calculeaza mediile generale si asigura publicarea simultana pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;

30. calculeaza mediile generale si intocmeste listele finale;

31. analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului si prezinta concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

32. informeaza de indata Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;

33. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventuale modificari in modul de organizare si desfasurare a concursului;

34. indeplineste orice alte atributii necesare bunei desfasurari a concursului.

ART. 10

(1) Presedintele comisiei de organizare a concursului ia toate masurile necesare ducerii la indeplinire a atributiilor prevazute la art. 9.

(2) In acest scop, presedintele comisiei de organizare a concursului stabileste fisa de atributii pentru vicepresedintii si membrii comisiei si pentru persoanele care asigura supravegherea in salile de concurs.

(3) Presedintele comisiei de organizare a concursului solutioneaza toate situatiile de incompatibilitate a membrilor tuturor comisiilor de concurs.

ART. 11

(1) Comisiile de evaluare, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare, comisiile de solutionare a contestatiilor impotriva evaluarii si comisiile de solutionare a contestatiilor privind proba scrisa sunt numite prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.

(2) Comisiile prevazute la alin. (1) sunt conduse de cate un presedinte, desemnat prin hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de numire a comisiilor.

(3) Membrii comisiilor nu pot avea apartenenta politica la data formarii comisiilor si pe tot parcursul desfasurarii activitatii in comisie.

(4) Nu pot fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor completeaza declaratii in acest sens. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, persoana in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei in vederea inlocuirii sale.

(5) Aceeasi persoana nu poate face parte in acelasi timp din comisia de evaluare si din comisia de solutionare a contestatiilor impotriva evaluarii, respectiv din comisia de elaborare a subiectelor, din comisia de corectare si din comisia de solutionare a contestatiilor la proba scrisa.

(6) Nu pot face parte din aceeasi comisie sau din comisia de solutionare a contestatiilor persoanele care sunt sot/sotie sau rude ori afini pana la gradul al patrulea.

(7) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.

(8) Membrii comisiilor sunt numiti, de regula, dintre persoanele care au fost inscrise in baza de date a Institutului National al Magistraturii si au urmat cursurile acestuia privind metodele si tehnicile de evaluare.

(9) In componenta comisiilor sunt numiti si membri supleanti care ii vor inlocui, de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comisiei de organizare a concursului.

(10) In termen de 20 de zile de la publicarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii aproba componenta comisiilor de evaluare si a comisiilor de contestatii impotriva evaluarii. Numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor la proba scrisa are loc cu cel putin 5 zile inaintea datei de desfasurare a probei scrise.

(11) Contractele de participare a membrilor comisiilor prin care se stabilesc modalitatile de plata si atributiile ce le revin se incheie intre acestia si un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispozitiilor prezentului regulament.

(12) Declaratiile si contractele de participare in comisii se centralizeaza de comisia de organizare a concursului si se pastreaza alaturi de celelalte documente de concurs.

ART. 12

(1) Comisiile de evaluare a hotararilor judecatoresti redactate, in cazul judecatorilor, sau a actelor intocmite in faza de urmarire penala ori in faza judecatii, in cazul procurorilor, se constituie distinct pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care se organizeaza concursul.

(2) Fiecare comisie este alcatuita din:

a) cate un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, propus de Inalta Curte de Casatie si Justitie;

b) cate un profesor universitar de la o facultate de drept, care are incheiat un contract de munca pe durata nedeterminata cu o universitate de cercetare avansata si educatie, astfel cum aceasta este clasificata pe baza evaluarii prevazute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, propus de Institutul National al Magistraturii;

c) cate un formator al Institutului National al Magistraturii, avand cel putin gradul de judecator de curte de apel, propus de Institutul National al Magistraturii;

d) cate un profesor de logica, propus de Institutul National al Magistraturii;

e) cate un avocat, cu inalta reputatie profesionala si morala, propus de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;

f) cate un psiholog, propus de Colegiul Psihologilor din Romania.

ART. 13

Comisiile de solutionare a contestatiilor impotriva evaluarii au componenta prevazuta la art. 12 alin. (2) si corespund ca numar si specializare comisiilor de evaluare.

ART. 14

(1) Comisiile de elaborare a subiectelor pentru proba scrisa, comisiile de corectare si comisiile de solutionare a contestatiilor la proba scrisa sunt numite distinct pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care se organizeaza concursul si pentru fiecare proba scrisa.

(2) Fiecare comisie este alcatuita din:

a) cate un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, propus de Inalta Curte de Casatie si Justitie;

b) cate un profesor universitar de la o facultate de drept, care are incheiat un contract de munca pe durata nedeterminata cu o universitate de cercetare avansata si educatie, astfel cum aceasta este clasificata pe baza evaluarii prevazute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, propus de Institutul National al Magistraturii;

c) cate un formator al Institutului National al Magistraturii, avand cel putin gradul de judecator de curte de apel, propus de Institutul National al Magistraturii;

d) cate un profesor de logica, propus de Institutul National al Magistraturii.

(3) Judecatorul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, formatorul de la Institutul National al Magistraturii si profesorul universitar de la o facultate de drept din fiecare comisie trebuie sa fie specializati in materiile corespunzatoare sectiei Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care a fost numita comisia.

(4) Profesorul de logica va urmari formularea clara, logica si neechivoca a subiectelor si a raspunsurilor.

ART. 15

(1) Presedintii comisiilor de elaborare a subiectelor vegheaza la respectarea regulilor enumerate la art. 16, stabilesc timpul de concurs si coordoneaza activitatea comisiei.

(2) Presedintii comisiilor de corectare vegheaza la respectarea baremului si ghidului de corectare si coordoneaza activitatea comisiei.

(3) Presedintii comisiilor de solutionare a contestatiilor coordoneaza activitatea acestora.

ART. 16

Comisiile de elaborare a subiectelor au, in principal, urmatoarele atributii:

1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea urmatoarelor reguli:

a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Institutul National al Magistraturii;

b) sa evidentieze operatiile gandirii – analiza, sinteza, generalizare – in trasaturi ale procesului de gandire – flexibilitate, dimensiune critica etc.;

c) sa fie astfel formulate incat tratarea lor sa angajeze cat mai multe posibilitati de analiza, de sinteza si de generalizare din partea candidatilor;

d) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba un grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;

e) sa se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;

f) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de examen;

g) sa anunte/sa indice pentru fiecare subiect atat punctajul prevazut in barem, cat si timpul recomandat pentru rezolvare;

h) sa se evite, pe cat posibil, subiectele ce contin probleme controversate in doctrina si in practica sau, in cazul unor astfel de situatii, sa se puncteze toate solutiile a caror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentata logic si coerent;

i) in notarea lucrarilor sa se puna accentul pe motivarea solutiei alese de candidat; in barem pot sa fie punctate modalitati alternative de motivare a solutiei alese de candidat;

j) sa se asigure unitatea de evaluare;

2. predarea catre comisia de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probelor scrise, a subiectelor si baremelor de evaluare si de notare, pe discipline de examen, in plicuri distincte, inchise si sigilate;

3. elaborarea a cate 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, din care se alege prin tragere la sorti numarul subiectului probei scrise;

4. predarea catre comisia de corectare, cel tarziu la momentul inceperii corectarii lucrarilor, a ghidurilor de corectare.

ART. 17

(1) Comisia de corectare se constituie odata cu comisia de elaborare a subiectelor.

(2) Instruirea corectorilor din fiecare comisie se efectueaza de catre presedintele comisiei corespunzatoare de elaborare a subiectelor.

(3) Comisia de corectare examineaza, sub coordonarea presedintelui comisiei, contestatiile la barem si adopta baremul definitiv, care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

ART. 18

Comisiile de solutionare a contestatiilor la proba scrisa reevalueaza lucrarile ale caror note initiale au fost contestate si acorda note conform baremelor de notare definitive si ghidurilor de corectare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Desfasurarea concursului

 

ART. 19

(1) Centralizarea cererilor de inscriere la concurs ale judecatorilor si procurorilor si verificarea indeplinirii conditiilor legale de participare la concurs se realizeaza de comisia de organizare a concursului.

(2) Comisia de organizare a concursului intocmeste lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs si o publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la publicarea listei prevazute la alin. (2). Contestatiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) Contestatiile se solutioneaza de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(5) In termen de 10 zile de la finalizarea perioadei de depunere a contestatiilor, comisia de organizare a concursului intocmeste lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs si o publica in conditiile alin. (2).

(6) Cererile de inscriere la concurs ale candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie, insotite de un anunt prin care se aduce la cunostinta publica posibilitatea oricarei persoane de a transmite comisiilor de concurs hotarari judecatoresti redactate, in cazul judecatorilor, sau acte ale procurorilor, intocmite de candidati, precum si termenul in care acestea pot fi transmise.

(7) Hotararile judecatoresti sau actele procurorilor prevazute la alin. (6) transmise dupa expirarea termenului prevazut in anunt nu se iau in considerare.

ART. 20

Concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie consta in:

a) o proba avand ca obiect evaluarea hotararilor judecatoresti redactate, in cazul judecatorilor, sau a actelor intocmite in faza de urmarire penala ori in faza judecatii, in cazul procurorilor;

b) un interviu sustinut in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;

c) probe scrise, cu caracter teoretic si practic.

ART. 21

(1) In cadrul probei prevazute la art. 20 lit. a), in 3 zile de la constituire, comisiile de evaluare, prin presedintii acestora, trimit Consiliului Superior al Magistraturii adresele privind solicitarea unui numar de 30 de hotarari judecatoresti redactate, in cazul judecatorilor, sau, dupa caz, 30 de acte intocmite in faza de urmarire penala ori in faza judecatii, in cazul procurorilor, intocmite de candidati in ultimii 10 ani de activitate, precum si a celorlalte documente necesare pentru verificarea respectarii termenelor de solutionare a lucrarilor, potrivit prezentului regulament.

(2) In termen de doua zile de la primirea adreselor de la comisiile de evaluare, comisia de organizare a concursului solicita curtilor de apel sau, dupa caz, parchetelor de pe langa curtile de apel ori Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie transmiterea hotararilor judecatoresti sau, dupa caz, a actelor procurorului, precum si a celorlalte documente necesare evaluarii, prevazute la alin. (1).

(3) Hotararile judecatoresti sau actele procurorului prevazute la alin. (1) trebuie sa fie reprezentative pentru activitatea profesionala a candidatului, sa aiba obiecte diferite, sa fie intocmite in faze procesuale diferite si sa permita si verificarea modului in care a fost aplicata jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(4) Printre actele prevazute la alin. (1) se pot regasi si hotarari judecatoresti desfiintate sau casate, acte ale procurorului infirmate ori urmate de hotarari judecatoresti de restituire a cauzei la parchet sau de achitare, respectiv apeluri ori recursuri respinse, daca exista.

(5) La actele prevazute la alin. (4) se ataseaza hotararile judecatoresti sau actele procurorului prin care s-a dispus asupra solutiei candidatului.

(6) In vederea verificarii respectarii termenelor rezonabile de solutionare a cauzelor si de redactare a hotararilor, membrii comisiei de evaluare solicita, prin intermediul comisiei de organizare a concursului, curtii de apel la care isi desfasoara activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind:

a) activitatea candidatului, precum: numarul de sedinte de judecata, numarul de cauze la care a participat la judecata, numarul de cauze solutionate, numarul de hotarari motivate, numarul de hotarari nemotivate in termen, numarul mediu de zile cu care a fost depasit acest termen, perioada medie de solutionare a cauzelor de catre candidat, alte activitati desfasurate;

b) activitatea instantei la sectia la care a functionat judecatorul, precum: incarcatura medie de cauze pe judecator, numarul mediu de participari in sedinte de judecata, timpul mediu de solutionare pe tipuri de cauze, numarul mediu de hotarari redactate de judecatori, numarul mediu de hotarari neredactate in termen.

(7) Prevederile alin. (6) se aplica in mod corespunzator pentru verificarea respectarii termenelor de solutionare a lucrarilor de catre procuror.

(8) Presedintele curtii de apel sau procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ia masurile necesare pentru respectarea procedurii prevazute de prezentul articol, pentru identificarea hotararilor judecatoresti sau a actelor procurorului prevazute la alin. (1), pentru selectarea obiectiva a acestora, pentru strangerea informatiilor prevazute la alin. (6) sau (7), dupa caz, si pentru transmiterea in termen a acestora Consiliului Superior al Magistraturii.

(9) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. (2) – (5), presedintele curtii de apel sau procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate solicita lucrari relevante ale candidatului si de la instantele sau parchetele la care a functionat candidatul in ultimii 10 ani de activitate.

(10) Colegiul de conducere al curtii de apel, al parchetului de pe langa curtea de apel ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie unde functioneaza candidatul analizeaza indeplinirea criteriilor prevazute la alin. (3) si stabileste care sunt cele 30 de lucrari ale candidatului care vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii in vederea evaluarii.

(11) Toate hotararile judecatoresti sau actele procurorului trimise Consiliului Superior al Magistraturii sunt certificate de instanta sau parchetul care le-a trimis.

(12) Presedintele curtii de apel si procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie trimit Consiliului Superior al Magistraturii documentele prevazute la alin. (1) in termen de 10 zile de la primirea solicitarii comisiei de organizare a concursului.

ART. 22

(1) Dupa primirea documentelor prevazute la art. 21 alin. (1) de la curtile de apel sau, dupa caz, de la parchetele de pe langa curtile de apel ori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, comisia de organizare a concursului anonimizeaza lucrarile intocmite de candidat primite la cererea comisiilor de evaluare si depuse de catre acesta, atat in ceea ce priveste datele personale ale partilor din acele cauze, cat si in ceea ce priveste datele care ar permite identificarea candidatului. In perioada dintre acordarea codurilor numerice si afisarea rezultatului probei eliminatorii, persoanele care au cunostinta despre corespondenta dintre aceste coduri si identitatea candidatilor au obligatia de a pastra confidentialitatea acestei informatii.

(2) Actele prevazute la art. 21 alin. (1) se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, cu anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului si cu indicarea codului acestuia, pentru a fi supuse dezbaterii publice o perioada de 30 de zile de la publicare.

(3) Orice persoana poate trimite in scris sesizari sau observatii in legatura cu actele publicate conform alin. (2) pentru a fi avute in vedere la evaluare. Sesizarile si observatiile anonime nu se iau in considerare si nu se trimit comisiilor de evaluare. Sesizarile si observatiile opiniei publice se anonimizeaza atat in ceea ce priveste identitatea autorului, cat si sub toate aspectele care ar permite identificarea candidatului si se depun in mapa cu lucrari a acestuia.

ART. 23

(1) Comisia prevazuta la art. 12 efectueaza evaluarea hotararilor judecatoresti redactate, in cazul judecatorilor, sau a actelor intocmite in faza de urmarire penala ori in faza judecatii, in cazul procurorilor.

(2) Pentru candidatii judecatori, evaluarea hotararilor judecatoresti se va realiza prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a urmatoarelor aspecte:

a) capacitate de analiza si sinteza – 5 puncte;

b) coerenta in exprimare – 5 puncte;

c) argumentatie din punctul de vedere al claritatii si logicii – 5 puncte;

d) incuviintarea sau inlaturarea argumentata a cererilor partilor prin raportare la probe, principii si reguli de drept – 10 puncte;

e) argumentarea coerenta si corecta din punctul de vedere al logicii juridice – 10 puncte;

f) evitarea expunerii si detalierii aspectelor nerelevante in motivare – 5 puncte;

g) redactarea dispozitivului intr-o forma clara, concisa, apta de a fi pusa in executare – 15 puncte;

h) analiza si interpretarea probelor administrate si exemplificarea modului in care a fost aplicata jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, atunci cand este cazul – 15 puncte;

i) verificarea respectarii termenelor rezonabile de solutionare a cauzelor si de redactare a hotararilor – 5 puncte.

(3) Pentru candidatii procurori, evaluarea actelor se va realiza prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a urmatoarelor aspecte:

a) capacitate de analiza si sinteza – 5 puncte;

b) coerenta in exprimare – 5 puncte;

c) argumentatie din punctul de vedere al claritatii si logicii – 5 puncte;

d) incuviintarea sau inlaturarea argumentata a cererilor partilor prin raportare la probe, principii si reguli de drept – 10 puncte;

e) argumentarea coerenta si corecta din punctul de vedere al logicii juridice – 10 puncte;

f) evitarea expunerii si detalierii aspectelor nerelevante in motivare – 5 puncte;

g) respectarea prevederilor legale privind cuprinsul actelor procurorului intocmite in faza de urmarire penala sau, dupa caz, motivarea cailor de atac declarate – 15 puncte;

h) analiza si interpretarea probelor administrate si exemplificarea modului in care a fost aplicata jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, atunci cand este cazul – 15 puncte;

i) verificarea respectarii termenelor rezonabile de solutionare a lucrarilor – 5 puncte.

(4) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluarii este de 75 de puncte. Pentru fiecare criteriu se acorda obligatoriu un punctaj situat intre 0 si punctajul maxim alocat.

(5) Comisia acorda un singur punctaj pentru fiecare criteriu, presedintele comisiei asigurand medierea in caz de divergente intre membrii comisiei.

(6) In cadrul procedurii de evaluare, comisiile pot solicita candidatilor explicatii cu privire la orice aspect supus evaluarii, prin intermediul comisiei de organizare a concursului. Explicatiile furnizate de catre candidat vor fi anonimizate si vor fi inaintate comisiei de evaluare, cu indicarea codului candidatului.

(7) Sesizarile sau observatiile primite din partea opiniei publice pot fi avute in vedere la evaluare. Comisiile de evaluare vor lua in considerare sesizarile si observatiile primite din partea opiniei publice in masura in care se refera la criteriile prevazute de alin. (2) sau (3), dupa caz. Sesizarile si observatiile care nu privesc lucrarile candidatului sau in legatura cu care comisia de evaluare constata ca excedeaza aspectelor prevazute de alin. (2) sau (3) se inainteaza Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin intermediul comisiei de organizare a concursului si pot fi avute in vedere in cadrul interviului.

(8) Comisiile de evaluare intocmesc un raport motivat, in care, pentru fiecare candidat identificat prin cod numeric, se arata: punctajul obtinut la fiecare criteriu dintre cele prevazute la alin. (2) sau (3), dupa caz; punctajul total obtinut de candidat; motivarea acordarii punctajului pentru fiecare criteriu; explicatiile cerute candidatului; raspunsul acestuia; argumentele pentru care au fost retinute sau inlaturate sustinerile candidatului ori sesizarile si observatiile opiniei publice; sesizarile si observatiile al caror continut excedeaza prevederilor alin. (2) sau (3).

(9) Comisia de organizare a concursului verifica corectitudinea calculului punctajului total obtinut de fiecare candidat, notarea fiecarui criteriu, respectarea punctajului maxim alocat pentru fiecare criteriu, precum si a punctajului maxim pentru aceasta proba. Constatarile se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedintele comisiei de organizare a concursului si de presedintele comisiei care a efectuat evaluarea.

(10) In cazul in care se constata nerespectarea conditiilor prevazute la alin. (9), comisia de organizare a concursului solicita presedintelui comisiei de evaluare sa reuneasca de urgenta comisia pentru acordarea punctajului omis sau pentru corectarea punctajului care depaseste maximul prevazut de prezentul articol. Raportul comisiei de evaluare este rectificat numai sub aspectele sesizate de comisia de organizare a concursului, fara a se aduce atingere punctajului obtinut de catre respectivul candidat la celelalte criterii, corect notate, sau punctajului obtinut de ceilalti candidati.

(11) Raportul comisiei de evaluare se publica pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului National al Magistraturii si al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu codurile candidatilor.

ART. 24

(1) Impotriva punctajului obtinut la evaluare candidatul poate face contestatie in termen de 48 de ore de la publicare, expunand argumentele pentru care critica punctajul acordat, pe criterii de notare. Contestatia se inregistreaza, cu data si ora, la Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Contestatia este anonimizata pentru a nu permite identificarea candidatului si este inaintata, impreuna cu mapa candidatului, comisiei de solutionare a contestatiilor.

(3) Comisiile de solutionare a contestatiilor se pronunta asupra acestora in termen de 10 zile.

(4) Comisia de solutionare a contestatiilor intocmeste un raport motivat pentru fiecare contestatie, cu aratarea argumentelor pentru care a modificat punctajul, separat pentru fiecare criteriu, respectiv a argumentelor pentru care a inlaturat sustinerile candidatului, in cazul in care mentine punctajul comisiei de evaluare.

(5) Ca urmare a contestatiei, unui candidat nu i se poate acorda un punctaj mai mic decat cel obtinut la evaluarea initiala, pentru fiecare criteriu.

(6) Rapoartele intocmite de comisiile de solutionare a contestatiilor se publica pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului National al Magistraturii si al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu codurile candidatilor.

ART. 25

(1) Anuntul privind programarea interviului si ordinea sustinerii lui de catre candidati se publica cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii in care are loc interviul.

(2) Comisia de organizare a concursului solicita Colegiului Psihologilor din Romania sa propuna psihologi care sa participe la interviul in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Desemnarea psihologului care participa la interviu cu rol consultativ se face de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru interviu.

(4) In cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evalueaza aspecte referitoare la conduita, deontologia si integritatea candidatilor.

(5) Psihologul desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate adresa intrebari candidatilor, in scopul evaluarii motivatiei si competentelor umane si sociale ale acestora.

(6) Evaluarea conduitei, deontologiei si integritatii candidatilor se face pe baza raportului intocmit de Inspectia Judiciara sub acest aspect, precum si a raspunsurilor primite de la candidat la intrebarile puse acestuia pe baza acestui raport, a sesizarilor si observatiilor opiniei publice referitoare la conduita, deontologia si integritatea acestuia, a datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului in care candidatul se raporteaza la valori precum independenta justitiei, impartialitatea magistratilor, integritatea si a aspectelor ridicate in cadrul discutiilor.

ART. 26

(1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit ca urmare a evaluarii conduitei, deontologiei si integritatii candidatilor este de 25 de puncte, repartizate astfel:

– conduita profesionala in timpul sedintei de judecata si relatia cu justitiabilii, avocatii, expertii, interpretii in timpul exercitarii functiei – 5 puncte;

– relatiile cu colegii, grefierii, celalalt personal al instantei ori parchetului la care au functionat ori cu personalul instantelor sau parchetelor superioare ori inferioare ierarhic – 5 puncte;

– conduita in societate – 5 puncte;

– integritate, evitarea conflictelor de interese de orice natura, impartialitate – 5 puncte;

– modul in care se raporteaza la valori precum independenta justitiei si a judecatorului – 5 puncte.

(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii primesc pentru fiecare candidat cate o fisa de evaluare pe care noteaza fiecare criteriu cu puncte situate intre 0 si maximul punctajului alocat.

(3) Este nula fisa de evaluare pe care nu s-a notat punctajul la unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (1) sau s-a alocat un punctaj mai mare decat cel maxim prevazut de prezentul articol. Fisa de evaluare nula nu va fi luata in considerare la calcularea punctajului mediu obtinut de candidat.

(4) Punctajul mediu obtinut de fiecare candidat ca urmare a evaluarii conduitei, deontologiei si integritatii este inscris in fisa centralizatoare a rezultatelor interviului si se publica pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului National al Magistraturii si al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

ART. 27

(1) In termen de cel mult doua zile de la publicarea punctajului prevazut la art. 26 alin. (4), comisia de organizare a concursului, pe baza procesului-verbal de atribuire a codurilor numerice candidatilor, calculeaza punctajul final obtinut de fiecare candidat la proba eliminatorie, prin insumarea punctajului final acordat ca urmare a evaluarii cu cel obtinut ca urmare a interviului in fata Plenului Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele mentionate la alin. (1) este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru a fi declarat admis in vederea sustinerii probelor scrise este de 80 de puncte.

(3) Punctajul final dupa proba eliminatorie se publica in conditiile art. 26 alin. (4), mentionandu-se pentru fiecare candidat daca a fost admis sau respins, in functie de punctajul obtinut.

ART. 28

Candidatii admisi ca urmare a probei eliminatorii sunt repartizati pe sali pentru probele scrise, in ordine alfabetica. Comisia de concurs asigura afisarea listelor pe usile salilor in care se desfasoara concursul, precum si publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii cu cel putin 24 de ore inainte de sustinerea probelor.

ART. 29

(1) Proba scrisa consta in sustinerea unor probe scrise cu caracter teoretic si practic.

(2) Probele scrise constau in:

a) in functie de specializare, una dintre urmatoarele grupe de materii:

(i) drept civil, dreptul familiei si drept international privat;

(ii) drept penal;

(iii) drept administrativ, drept financiar si fiscal si dreptul muncii;

b) jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Constitutionale;

c) jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

d) procedura civila sau procedura penala, in functie de specializarea judecatorului ori procurorului, determinata de sectia Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care candideaza.

ART. 30

(1) Probele scrise se desfasoara in doua etape si constau in:

1. sustinerea unei probe scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice;

2. sustinerea unei probe scrise pentru verificarea cunostintelor practice.

(2) La proba pentru verificarea cunostintelor teoretice din grupele de materii prevazute la art. 29 alin. (2) lit. a) subiectele vor fi repartizate astfel:

1. pentru grupele de materii de la pct. (i), 60% dintre subiecte sunt din materia drept civil, iar cate 20% dintre subiecte din materiile dreptul familiei, respectiv dreptul international privat;

2. pentru grupele de materii de la pct. (iii), 20% dintre subiecte sunt din materia Dreptul muncii, iar cate 40% dintre subiecte din materiile Drept administrativ, respectiv Drept financiar si fiscal.

(3) Punctajul alocat fiecarui subiect este impartit in fractii cu doua zecimale de catre comisia de elaborare a subiectelor, la momentul intocmirii baremului.

(4) Probele scrise de verificare a cunostintelor teoretice se sustin in aceeasi zi. Probele de verificare a cunostintelor practice pot fi sustinute in aceeasi zi cu probele de verificare a cunostintelor teoretice, cu o pauza de doua ore intre ele.

ART. 31

(1) Comisia de elaborare a subiectelor stabileste cate 3 variante de subiecte pentru fiecare proba.

(2) Subiectele si baremele de evaluare si de notare, pe discipline de examen, vor fi puse in plicuri separate, sigilate, si vor fi predate comisiei de organizare a concursului cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probei scrise.

(3) Prin tragere la sorti de catre un reprezentant desemnat de candidati vor fi stabilite subiectele pentru lucrarile scrise, care vor fi multiplicate in numar egal cu cel al candidatilor la examen, introduse in plicuri sigilate si predate responsabililor din salile de examen. Presedintele comisiei de organizare a concursului si persoana care a efectuat tragerea la sorti semneaza pe versoul plicului ce contine varianta extrasa.

(4) Dupa verificarea integritatii plicurilor cu subiecte, supraveghetorii le vor distribui candidatilor, comunicand ora inceperii si ora incheierii probei de concurs.

ART. 32

(1) Accesul candidatilor in salile in care se desfasoara probele scrise este permis pe baza unui act de identitate, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probelor. In mod exceptional, pot fi admisi candidati in sala si cu mai putin de 30 de minute inainte de inceperea probelor, pana la deschiderea plicului cu subiecte.

(2) Inainte de aducerea subiectelor in sali, supraveghetorii aduc la cunostinta candidatilor modul de desfasurare a probelor si modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizata.

ART. 33

(1) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor, pe timpul desfasurarii probelor scrise, orice fel de lucrari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. Pe durata desfasurarii probelor scrise si orale este permisa consultarea legislatiei si a acelor materiale a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit in tematica si in bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifica respectarea acestei prevederi inainte de aducerea subiectelor in sali. Incalcarea acestor dispozitii atrage eliminarea din examen.

(2) Candidatii se aseaza in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Candidatii primesc teze de concurs tipizate pe care isi scriu cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date de pe coltul paginii ce urmeaza sa fie lipit, precum si coli obisnuite pentru ciorne, marcate cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Coltul tezei de concurs tipizate se lipeste si se stampileaza in momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala semneaza in interiorul portiunii din pagina care urmeaza sa fie sigilata.

(4) Inscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii atrag anularea lucrarii scrise respective.

(5) Frauda dovedita atrage eliminarea candidatului din concurs. Se considera frauda si incalcarea dispozitiilor alin. (1) si (4). In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele constatate si masurile luate, iar lucrarea scrisa se anuleaza cu mentiunea “frauda”. Procesul-verbal se comunica comisiei de organizare a concursului si candidatului respectiv.

ART. 34

(1) Niciun membru al comisiei nu poate parasi centrul de concurs si nu poate comunica in exterior continutul subiectelor de concurs pana la incheierea probelor scrise.

(2) Timpul destinat elaborarii lucrarilor scrise este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Punctajul acordat si timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, se transmit candidatilor odata cu subiectele.

(3) Pe parcursul desfasurarii probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificari subiectelor sau baremelor. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.

ART. 35

(1) Din momentul distribuirii subiectelor niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine probele scrise.

(2) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de concurs.

(3) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii candidati, din diferite motive – corectari numeroase si greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere -, doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, acestia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele “anulat”, se semneaza de acestia si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.

(4) Pentru elaborarea lucrarii scrise candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare neagra. Nu se foloseste alta hartie decat cea distribuita candidatilor de catre supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizata, iar solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau in considerare.

(5) La predarea lucrarilor supraveghetorii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.

(6) Fiecare candidat primeste atatea teze de concurs tipizate si atatea coli de ciorna cate ii sunt necesare.

ART. 36

(1) Pe masura ce isi incheie lucrarile candidatii le predau supraveghetorilor.

(2) La expirarea timpului acordat candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, sub semnatura, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.

(3) Toti candidatii semneaza in momentul predarii lucrarilor in procesele-verbale de predare-primire a acestora.

(4) Pentru fiecare sala se intocmeste un proces-verbal.

(5) Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza de comisia de organizare a concursului alaturi de celelalte documente de concurs.

(6) Supraveghetorii predau lucrarile scrise, sub semnatura, presedintelui si unui membru al comisiei de organizare a concursului.

(7) Presedintele si un membru al comisiei de organizare a concursului, dupa ce preiau lucrarile sub semnatura de la supraveghetori, le amesteca si le numeroteaza, dupa care le predau pe baza de proces-verbal presedintelui si unui membru al comisiei de corectare.

ART. 37

(1) Corectarea lucrarilor se face conform baremelor si ghidurilor de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, bareme care se afiseaza cu 15 minute inainte de incheierea probelor scrise, la centrele de concurs. In termen de 48 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se depun la Institutul National al Magistraturii si se solutioneaza de comisia de corectare in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

(2) Corectarea lucrarilor se face separat de catre 2 membri ai comisiei de corectare, respectandu-se baremele de notare si ghidurile de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor sau modificate in conformitate cu dispozitiile alin. (1). Lucrarile scrise se noteaza cu note de la 0 la 10, cu doua zecimale. Corectarea si notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderouri de notare separate, de catre fiecare corector, semnate de acestia pe fiecare pagina. Nota finala la fiecare materie o reprezinta media celor doua note acordate. Daca intre notele acordate diferenta este mai mare de un punct, nota finala va fi stabilita prin mediere de catre cei 2 corectori si presedintele comisiei de corectare. Nota data la reevaluare se consemneaza intr-un borderou de notare distinct, sub semnatura celor 3 membri, si se trece pe lucrare, in rubrica speciala a foii de concurs, cu cerneala neagra, sub semnatura, de catre comisia de organizare a concursului. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat, ca medie sau in urma reevaluarii, este mai mic sau egal cu aceasta nota.

(3) Pe timpul corectarii, coltul lucrarii nu se desigileaza. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, in rubrica speciala a foii de concurs, cu cerneala neagra, sub semnatura, de catre comisia de organizare a concursului. Dupa ce toate lucrarile scrise au fost corectate si notate, iar notele, inscrise pe lucrari, acestea se deschid in prezenta presedintelui comisiei de organizare a concursului, iar notele finale se inregistreaza imediat in borderourile de concurs.

(4) Mediile aritmetice vor fi calculate cu doua zecimale.

ART. 38

(1) Comisia de organizare a concursului calculeaza mediile generale ale candidatilor dupa proba scrisa.

(2) Rezultatele dupa proba scrisa se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

ART. 39

(1) Candidatii pot contesta notele obtinute la probele scrise. Contestatiile se depun la Institutul National al Magistraturii in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

(2) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise se renumeroteaza si se sigileaza, fiind inscrise intr-un borderou separat.

(3) Fiecare lucrare a carei nota initiala a fost contestata se recorecteaza de catre 2 membri ai comisiei de solutionare a contestatiilor. In cazul in care se constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 corectori, nota finala va fi stabilita prin mediere de catre cei 2 corectori si presedintele comisiei.

(4) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).

ART. 40

(1) Nota acordata de comisia de solutionare a contestatiilor este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.

(2) Dupa primirea rezultatelor de la comisiile de solutionare a contestatiilor, comisia de organizare a concursului recalculeaza, dupa caz, mediile generale ale candidatilor.

ART. 41

(1) In urma calcularii mediilor generale ale candidatilor, comisia de organizare a concursului intocmeste listele finale.

(2) Rezultatele finale ale concursului se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

ART. 42

(1) Nota obtinuta la fiecare proba scrisa reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la proba teoretica si la proba practica pentru materia respectiva.

(2) Media generala obtinuta de concurent este media aritmetica a notelor obtinute la probele scrise.

(3) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie sa obtina la probele scrise media generala minima 8 (opt), cu conditia ca la fiecare proba sa fie obtinuta nota minima 7 (sapte), calculata conform alin. (1).

ART. 43

(1) Rezultatele finale se prezinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, in vederea validarii.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, in tot sau in parte, concursul de promovare in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului.

(3) Fapta candidatului de a contacta, direct sau indirect, un membru al comisiilor de concurs in afara situatiilor permise de prezentul regulament este considerata frauda.

(4) Frauda constatata prin orice mijloace poate determina invalidarea partiala a concursului cu privire la candidatul sau candidatii care au urmarit obtinerea unui avantaj in raport cu ceilalti candidati, iar in situatia in care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii considera ca a fost afectata obiectivitatea desfasurarii concursului, poate invalida concursul cu privire la toti candidatii.

(5) In termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotarare, promovarea candidatilor declarati admisi.

(6) Promovarea candidatilor declarati admisi la concurs se face in ordinea mediilor generale obtinute, in limita numarului de posturi scoase la concurs pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(7) Promovarea se face numai la sectia pentru care candidatul a sustinut concursul.

ART. 44

La medii egale au prioritate, in urmatoarea ordine: candidatii care au titlul stiintific de doctor in drept, cei care au vechime mai mare in functia de judecator sau de procuror, cei care au calitatea de doctorand, candidatii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare in specializarea corespunzatoare sectiei Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care au candidat ori candidatii care au activitate publicistica in specialitate.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ART. 45

Toate termenele stabilite in cadrul prezentului regulament se calculeaza potrivit art. 101 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

ART. 46

(1) Toate documentele intocmite pentru concurs se pastreaza in arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare.

(2) Lucrarile de concurs se pastreaza in original la dosarele profesionale ale candidatilor.

ART. 47

Dispozitiile prezentului regulament se aplica in mod corespunzator judecatorilor si procurorilor militari.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close