Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei

In M. Of. nr. 113 din 14 februarie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 101/2012 privind punerea in aplicare a Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei.

Din cuprins:

ART. 1

In urma adoptarii in Plenul Consiliului Concurentei, se pune in aplicare Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 61/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 1 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

ART. 3

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei

 

In temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Administrarea si punerea in aplicare a prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea concurentei, a prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea privind concurenta neloiala, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, precum si a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2011, sunt incredintate Consiliului Concurentei, ca autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, cu personalitate juridica.

(2) Consiliul Concurentei este organizat si functioneaza potrivit Legii concurentei si prevederilor prezentului regulament.

ART. 2

Consiliul Concurentei urmareste protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor.

ART. 3

Consiliul Concurentei are atributiile prevazute de Legea concurentei, de Legea privind concurenta neloiala si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006.

ART. 4

(1) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2011, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit in continuare Consiliul feroviar si inclus in cadrul Consiliului Concurentei, este organizat si functioneaza ca structura fara personalitate juridica.

(2) Consiliul feroviar este independent din punct de vedere organizatoric, decizional si in ceea ce priveste deciziile de ordin financiar fata de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacitatilor de infrastructura feroviara si fata de operatorii de transport feroviar.

(3) Consiliul feroviar este organizat si functioneaza potrivit legii si prevederilor Regulamentului privind atributiile, finantarea, organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar.

(4) Consiliul feroviar este constituit din 7 membri, numiti si revocati prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. Consiliul feroviar este condus de un presedinte, numit prin ordin de catre presedintele Consiliului Concurentei dintre membrii Plenului Consiliului Concurentei, iar ceilalti membri sunt specialisti din domeniile feroviar, afaceri europene, economic, juridic, administratie publica.

(5) Membrii Consiliului feroviar sunt numiti pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului o singura data.

ART. 5

Organizarea, structura si procedurile de functionare ale Consiliului Concurentei reglementate prin prezentul regulament asigura realizarea atributiilor prevazute de Legea concurentei, Legea privind concurenta neloiala si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si atributiile Consiliului Concurentei

 

ART. 6

(1) Consiliul Concurentei, in calitate de autoritate, isi desfasoara activitatea, delibereaza si ia decizii in plen si in comisii.

(2) Organe de conducere din cadrul Consiliului Concurentei sunt: presedintele, secretarul general, directorii, sefii de serviciu.

(3) Organele de decizie la nivelul Consiliului Concurentei sunt: Plenul, comisiile si presedintele.

ART. 7

(1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea prin urmatoarele structuri: directii, servicii si compartimente.

(2) In organizarea Consiliului Concurentei functioneaza un secretariat general, condus de un secretar general. In cadrul Secretariatului general poate fi desemnat si un secretar general adjunct.

(3) In cadrul Consiliului Concurentei se pot constitui, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, module de lucru specializate pe anumite domenii de activitate. In cazul in care nu mai sunt necesare, acestea pot fi desfiintate sau inlocuite cu alte module.

ART. 8

(1) La Consiliul Concurentei sunt incadrate urmatoarele categorii de personal: functionari publici pe functii publice specifice si functii publice generale, manageri publici si personal contractual. Functia publica de specialitate este cea de inspector de concurenta.

(2) Activitatea desfasurata in cadrul Consiliului Concurentei de catre inspectorii de concurenta cu studii superioare constituie vechime in specialitate.

(3) Pentru realizarea obiectivelor si atributiilor sale generale si specifice, Consiliul Concurentei poate colabora cu specialisti in diverse domenii de activitate, prin incheierea de conventii civile sau contracte individuale de munca cu timp partial, dupa caz, in conditiile legii.

 

SECTIUNEA 1

Atributiile plenului si ale membrilor acestuia, ale comisiilor si ale presedintelui Consiliului Concurentei

 

ART. 9

(1) Plenul Consiliului Concurentei are urmatoarele atributii:

a) examineaza propunerile directiilor de resort sau ale Serviciului carteluri privind declansarea din oficiu a investigatiilor;

b) examineaza propunerile de conexare sau disjungere a investigatiilor;

c) examineaza rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra masurilor de luat;

d) adopta, in materia concentrarilor economice, deciziile prevazute de dispozitiile art. 15 alin. (8), art. 46 alin. (2) si (4) si art. 46^1 din Legea concurentei;

e) accepta sau respinge angajamente, in temeiul dispozitiilor art. 46^2 din Legea concurentei, si aproba modalitatea si etapele indeplinirii acestora;

f) examineaza propunerile directiilor de resort privind redeschiderea investigatiei in cazul prevazut la art. 46^2 alin. (5) din Legea concurentei;

g) hotaraste in privinta respingerii unei plangeri sau a declansarii unei investigatii, in situatia prevazuta la art. 36 lit. e);

h) adopta decizii privind masurile interimare potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurentei;

i) examineaza cererile privind aplicarea politicii de clementa, adoptata in acord cu instructiunile emise in aplicarea prevederilor art. 51 alin. (3) din Legea concurentei;

j) adopta puncte de vedere, recomandari si avize in aplicarea dispozitiilor legale din domeniul concurentei;

k) adopta decizii privind inchiderea de investigatii potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din Legea concurentei;

l) retrage, prin decizie, beneficiul exceptarii pentru intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi sau practicile concertate carora li se aplica prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea in aplicare a normelor de concurenta prevazute la articolele 81 si 82 din tratat;

m) sesizeaza autoritatea emitenta a unui act normativ prin care se instituie masuri de ajutor de stat care nu respecta prevederile europene in domeniu, in vederea modificarii sau abrogarii;

n) analizeaza si adopta proiectele actelor normative sau cu caracter reglementar privind activitatea Consiliului Concurentei sau interesand activitatea acestuia;

o) examineaza si aproba raportul anual asupra situatiei concurentei, raportul anual privind ajutoarele de stat, precum si orice alte rapoarte privind concurenta si ajutoarele de stat;

p) examineaza si hotaraste cu privire la propunerile directiilor de resort referitoare la aplicarea art. 9 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. g), h), i), k), l), m), n) si art. 46 alin. (3) din Legea concurentei;

q) aproba proiectul bugetului anual propriu, conform prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea concurentei;

r) adopta avize pe proiecte de notificari de scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale si pe informari privind masurile de ajutor de stat ce intra sub incidenta exceptarilor pe categorii de la obligatia de notificare.

(2) Plenul Consiliului Concurentei constata savarsirea contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a) – c) din Legea concurentei, individualizeaza si aplica amenda.

(3) Plenul Consiliului Concurentei adopta decizia prevazuta la art. 53 din Legea concurentei, daca intreprinderea nu s-a conformat unei decizii a acestuia.

(4) Dupa finalizarea raportului de investigatie, inainte de transmiterea acestuia partilor implicate, Plenul Consiliului Concurentei poate delega, in functie de complexitatea cazului, exercitarea atributiilor prevazute la art. 20 alin. (4) lit. a) si b) din Legea concurentei unei comisii de solutionare formate din 3 membri ai plenului. Hotararea plenului de delegare a atributiilor si de desemnare a componentei comisiei va fi pusa in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. Atunci cand in componenta comisiei de solutionare intra presedintele Consiliului Concurentei, acesta va conduce sedinta de audieri, iar daca in componenta intra unul dintre vicepresedinti, sedinta va fi condusa de catre vicepresedinte. In situatia in care din comisia de solutionare fac parte ambii vicepresedinti ai Consiliului Concurentei, audierile vor fi conduse de cel mai vechi in functie dintre acestia, iar atunci cand din comisie fac parte 3 consilieri de concurenta, conducerea sedintei va fi asigurata de cel mai vechi in functie.

(5) Membrii Plenului Consiliului Concurentei au urmatoarele atributii:

a) participa la dezbaterile din cadrul plenului sau al comisiilor, dupa caz, deliberand in conformitate cu atributiile legale conferite fiecarei formatiuni deliberative;

b) pot propune deschiderea investigatiilor privind posibila incalcare a dispozitiilor Legii concurentei;

c) pot propune deschiderea investigatiilor privind anumite sectoare ale economiei sau anumite acorduri din diferite sectoare ale economiei;

d) pot propune realizarea unor cercetari aprofundate privind posibila incalcarea a prevederilor Legii privind concurenta neloiala;

e) coordoneaza unele activitati desfasurate de directii, servicii, compartimente, inspectorate de concurenta sau module, potrivit delegarii anuale date de catre presedinte in urma consultarii plenului;

f) indeplinesc orice alte atributii conform delegarii presedintelui.

(6) Membrii Plenului Consiliului Concurentei prezinta in plen, la sfarsitul fiecarui an, modul de indeplinire a atributiilor.

(7) In scopul realizarii eficiente a atributiilor, plenul dispune de suportul Compartimentului asistenta plen, aflat in subordinea presedintelui.

ART. 10

(1) Comisiile desemnate potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea concurentei examineaza propunerile formulate de directiile de resort sau de Serviciul carteluri, potrivit competentelor acestora, cu exceptia propunerilor care sunt adresate presedintelui sau plenului.

(2) Comisiile Consiliului Concurentei desemnate prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei pentru fiecare caz, potrivit art. 20 alin. (2) din Legea concurentei, au urmatoarele atributii:

a) adopta decizii de respingere a plangerilor privind practicile anticoncurentiale, potrivit art. 40 alin. (2) din Legea concurentei, sau hotarasc declansarea unei investigatii avand ca obiect posibila incalcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9 si 15 din Legea concurentei, precum si a dispozitiilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, ca urmare a solutionarii unei plangeri;

b) constata si aplica, prin decizie, sanctiunile pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art. 50 lit. a) – c), art. 50^1 si art. 51 alin. (1) lit. d) si e) din Legea concurentei;

c) adopta decizii prin care obliga la plata unor amenzi cominatorii in conditiile art. 54 din Legea concurentei;

d) examineaza propunerile formulate de directiile de resort privind modul in care au fost puse in aplicare deciziile Consiliului Concurentei, adoptate in comisie;

e) adopta decizia prevazuta la art. 53 din Legea concurentei, daca intreprinderea nu s-a conformat unei decizii a comisiei Consiliului Concurentei.

(3) In conditiile art. 20 alin. (4^1) din Legea concurentei, exercitarea atributiilor prevazute la art. 20 alin. (4) lit. a) si b) din lege poate fi delegata unei comisii de solutionare formate din 3 membri ai plenului. De regula, din comisia de solutionare nu va face parte acel membru al plenului catre care au fost delegate de catre presedinte atributii de coordonare a unora dintre activitatile directiei in cadrul careia a fost instrumentat cazul.

ART. 11

(1) Presedintele Consiliului Concurentei are urmatoarele atributii:

a) angajeaza patrimonial, prin semnatura sa, in calitate de ordonator principal de credite, Consiliul Concurentei ca persoana juridica si il reprezinta ca institutie publica in fata persoanelor fizice si juridice, a autoritatilor legislative, judiciare si administrative, precum si a altor institutii romanesti si straine, a organismelor si organizatiilor internationale;

b) conduce sedintele Plenului Consiliului Concurentei si supune la vot propunerile membrilor plenului;

c) emite ordine de punere in aplicare, suspendare sau abrogare a reglementarilor adoptate in plen de Consiliul Concurentei;

d) desemneaza prin ordin componenta comisiilor Consiliului Concurentei pentru fiecare caz;

e) semneaza adresele de raspuns potrivit prevederilor art. 40 alin. (5) si ale art. 46 alin. (1) din Legea concurentei, atunci cand plangerea, respectiv operatiunea de concentrare economica nu cad sub incidenta legii;

f) ordona efectuarea investigatiilor, desemnand raportorul, si poate recomanda un termen de finalizare a investigatiei;

g) emite ordin prin care abiliteaza cu puteri de inspectie, pentru fiecare caz, inspectorii de concurenta;

h) emite decizii privind caracterul protejat al comunicarilor dintre intreprinderi si avocat, in temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (10) din Legea concurentei;

i) permite partilor in cauza consultarea dosarului de investigatie si obtinerea, contra cost, de copii si extrase ale actelor procedurii de investigatie;

j) poate permite, prin ordin, consultarea, precum si obtinerea de copii sau extrase ale documentelor, datelor si informatiilor din dosarul cauzei care sunt confidentiale, potrivit art. 44 alin. (4) din Legea concurentei;

k) fixeaza data audierii intreprinderilor si/sau a reprezentantilor asociatiilor de intreprinderi participante la practica anticoncurentiala sau la concentrarea economica, obiect al investigatiei;

l) poate desemna experti si poate admite, la cererea autorului plangerii, audierea acestuia, precum si a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevarului in cauza investigata;

m) semneaza ordinele si deciziile Consiliului Concurentei prin care se dispun masuri si se aplica sanctiuni, cu exceptia deciziilor adoptate de comisiile Consiliului Concurentei in temeiul dispozitiilor art. 20 alin. (4^1), art. 40 alin. (2) si art. 55 alin. (3) din Legea concurentei;

n) emite ordinul de inchidere a unei investigatii declansate din oficiu, in conditiile art. 42 alin. (1) din Legea concurentei;

o) exercita prerogative disciplinare asupra personalului Consiliului Concurentei, potrivit dispozitiilor prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata;

p) numeste si revoca din functie membrii Consiliului feroviar;

q) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul Consiliului Concurentei;

r) aproba deplasarile in tara si in strainatate pentru personalul institutiei, in conditiile legii;

s) aproba statul de functii, drepturile de natura salariala si fisa postului pentru personalul din cadrul aparatului Consiliului Concurentei;

s) aproba programele de efectuare a concediilor anuale de odihna;

t) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii.

(2) Presedintele Consiliului Concurentei poate delega puteri de reprezentare, prin ordin, oricaruia dintre vicepresedinti, consilierii de concurenta, directori, inspectorii de concurenta sau oricaror alti salariati, mandatul trebuind sa mentioneze expres puterile delegate si durata exercitarii lor.

(3) In caz de absenta ori de indisponibilitate a presedintelui, reprezentarea legala a Consiliului Concurentei revine unuia dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii.

(4) Presedintele Consiliului Concurentei isi poate organiza, potrivit dispozitiilor legale, propriul cabinet.

ART. 12

In vederea exercitarii atributiilor sale, Consiliul Concurentei dispune de aparatul propriu, alcatuit din directii, servicii si compartimente conform organigramei prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul regulament.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile directiilor, serviciilor, compartimentelor si ale Secretariatului Consiliului feroviar

 

ART. 13

(1) Directiile Consiliului Concurentei sunt: Directia bunuri de consum, Directia servicii, Directia industrie si energie, Directia ajutor de stat, Directia licitatii si petitii, Directia cercetare-sinteze, Directia juridic-contencios, Directia relatii externe si comunicare, Directia teritoriala, Directia buget, Directia resurse umane si Directia administrativa.

(2) In cadrul Consiliului Concurentei functioneaza Serviciul carteluri, subordonat direct presedintelui Consiliului Concurentei.

(3) In componenta Consiliului Concurentei intra, de asemenea, si inspectoratele de concurenta, care sunt structuri organizatorice, fara personalitate juridica, care fac parte din Directia teritoriala.

(4) Directia buget, Directia resurse umane, Directia administrativa impreuna cu managerii publici si Compartimentul registratura, secretariat si protocol alcatuiesc Secretariatul general.

(5) Directia bunuri de consum, Directia servicii, Directia industrie si energie, Directia ajutor de stat, Directia teritoriala, Directia licitatii si petitii, Directia relatii externe si comunicare, Directia juridic-contencios si Directia cercetare-sinteze sunt subordonate direct presedintelui Consiliului Concurentei.

(6) In cadrul Consiliului Concurentei functioneaza Compartimentul audit public intern, Compartimentul documente secrete si Compartimentul asistenta plen, subordonate direct presedintelui Consiliului Concurentei.

(7) In scopul asigurarii desfasurarii activitatii Consiliului feroviar, secretariatul acestuia functioneaza sub forma unui compartiment cu caracter permanent in structura Consiliului Concurentei.

ART. 14

Directia bunuri de consum, Directia servicii, Directia industrie si energie si Directia licitatii si petitii au urmatoarele atributii:

a) aplicarea strategiei generale stabilite in Plenul Consiliului Concurentei;

b) desfasurarea activitatilor de cunoastere a pietelor, in vederea detectarii existentei unor fenomene sau practici anticoncurentiale;

c) analizarea plangerilor formulate potrivit prevederilor art. 40 din Legea concurentei si a sesizarilor privind o practica anticoncurentiala, in scopul elaborarii propunerilor in consecinta;

d) analizarea notificarilor operatiunilor de concentrare economica si elaborarea de propuneri, pe baza celor constatate, in aplicarea prevederilor art. 46 din Legea concurentei;

e) intocmirea comunicarilor catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii in scopul aplicarii prevederilor art. 46 alin. (9) din Legea concurentei;

f) desfasurarea activitatilor de investigatie privind cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9 si 15 din Legea concurentei, precum si a dispozitiilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

g) efectuarea inspectiilor potrivit prevederilor art. 36-38 din Legea concurentei, inclusiv ca urmare a unei solicitari adresate Consiliului Concurentei de catre Comisia Europeana sau de o alta autoritate de concurenta a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 si ale art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrarilor economice intre intreprinderi;

h) elaborarea propunerilor pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11, art. 15 alin. (8), art. 26 alin. (1) lit. e), g), h), i), k), n), art. 29, art. 42 alin. (2), art. 45, 46^1, 46^2, 47, art. 50 lit. a) – c), art. 50^1, 51, 53 si 54 din Legea concurentei;

i) efectuarea investigatiilor privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord in diferite sectoare, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea concurentei;

j) elaborarea propunerilor privind solutionarea cererilor de clementa;

k) elaborarea propunerilor in vederea emiterii de avize pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si elaborarea propunerii de modificare a acelora care au un asemenea efect;

l) formularea de recomandari Guvernului si organelor administratiei publice locale pentru adoptarea masurilor care sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei;

m) urmarirea aplicarii efective a deciziilor, respectiv a obligatiilor sau conditiilor impuse de Consiliul Concurentei, cu exceptia platii amenzii contraventionale;

n) elaborarea propunerilor pentru aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. j) din Legea concurentei;

o) colaborarea cu organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu organizatiile patronale in ceea ce priveste politicile de ramura sau sectoriale;

p) sprijinirea Directiei juridic-contencios in vederea indeplinirii activitatii de reprezentare a Consiliului Concurentei in fata instantelor judecatoresti;

q) reprezentarea Consiliului Concurentei si promovarea schimbului de informatii si de experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil, potrivit art. 26 alin. (1) lit. p) din Legea concurentei;

r) transmiterea spre executare a deciziilor Consiliului Concurentei si intocmirea evidentei executarii acestora, in colaborare cu celelalte directii;

s) predarea la arhiva Consiliului Concurentei a tuturor dosarelor de investigatie, a studiilor, a rapoartelor si a altor documente ce contin date si informatii utile si participarea la crearea bazei centralizate de date si de documentare a Consiliului Concurentei;

s) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege, specifice activitatii directiei, dispuse de catre presedintele sau Plenul Consiliului Concurentei, inclusiv in materia concurentei neloiale.

ART. 15

Serviciul carteluri are urmatoarele atributii:

a) aplicarea strategiei generale stabilite in Plenul Consiliului Concurentei;

b) desfasurarea activitatilor de cunoastere a pietelor, in vederea detectarii existentei unor fenomene sau practici de natura a avea efecte anticoncurentiale;

c) analizarea plangerilor formulate in baza art. 40 din Legea concurentei si a sesizarilor privind cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) – e) si g) din Legea concurentei, precum si a dispozitiilor art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in scopul elaborarii propunerilor in consecinta;

d) desfasurarea activitatilor de descoperire si investigare a cazurilor de incalcare a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) – e) si g) din Legea concurentei, precum si a dispozitiilor art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

e) efectuarea inspectiilor potrivit prevederilor art. 36 – 38 din Legea concurentei, inclusiv ca urmare a unei solicitari adresate Consiliului Concurentei de catre Comisia Europeana sau de o alta autoritate de concurenta a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003;

f) elaborarea propunerilor pentru aplicarea prevederilor art. 42 alin. (2), art. 45, 46^2, art. 47 alin. (1) – (3), art. 50 lit. b) – c), art. 50^1, 51, 53 si 54 din Legea concurentei;

g) elaborarea propunerilor privind solutionarea cererilor de clementa;

h) transmiterea spre executare a deciziilor si urmarirea aplicarii efective a acestora, respectiv a obligatiilor sau conditiilor impuse de Consiliul Concurentei, cu exceptia platii amenzilor contraventionale;

i) predarea la arhiva Consiliului Concurentei a tuturor dosarelor de investigatie, a studiilor, a rapoartelor si a altor documente care contin date si informatii utile si participarea la crearea bazei centralizate de date si de documentare a Consiliului Concurentei;

j) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege, dispuse de catre presedintele sau Plenul Consiliului Concurentei.

ART. 16

(1) Directia ajutor de stat are urmatoarele atributii:

a) analizeaza notificarile privind posibile masuri de ajutor de stat supuse obligatiei de notificare, informarile privind masurile de ajutor de stat care intra in domeniul de aplicare a exceptarilor pe categorii, proiectele actelor normative sau administrative care instituie masurile respective, precum si modificarile acestora si intocmeste avize din punctul de vedere al respectarii reglementarilor in domeniu;

b) solicita initiatorului, furnizorului, beneficiarului sau altor persoane interesate orice date si informatii suplimentare necesare emiterii de avize, indeplinirii altor atributii prevazute de lege si, dupa caz, initiaza, organizeaza si efectueaza verificari la fata locului atunci cand exista indoieli serioase in legatura cu datele transmise;

c) propune masuri privind modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative ori administrative ce instituie ajutoare de stat care conduc la distorsiuni semnificative pe piata, la incalcarea reglementarilor in materia ajutorului de stat sau afecteaza comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene;

d) convoaca, pregateste si coordoneaza intalnirile interministeriale stabilite in domeniul ajutorului de stat;

e) asigura administrarea si functionarea in conditii optime a programului Reteaua Nationala de Ajutor de Stat – RENAS si actualizeaza baza de date a Consiliului Concurentei in materia ajutorului de stat;

f) elaboreaza regulamentele pentru aplicarea legislatiei primare in domeniul ajutorului de stat, regulamentele referitoare la procedurile de inventariere, raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat, precum si de asigurare a transparentei relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice;

g) elaboreaza machete standard pentru colectarea datelor si informatiilor, precum si modele standard de prelucrare pe calculator a informatiilor primite in domeniul ajutorului de stat;

h) monitorizeaza ajutoarele de stat, in derulare, prin proceduri similare celor utilizate de Comisia Europeana potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, in vederea verificarii respectarii prevederilor actelor normative sau administrative care le instituie si a conditiilor din deciziile de autorizare;

i) analizeaza, prelucreaza si centralizeaza raportarile transmise de catre furnizorii de ajutoare de stat de la nivel central, de catre oricare alte organisme care administreaza surse ale statului, precum si de catre autoritatile locale, prin intermediul inspectoratelor de concurenta, potrivit prevederilor legii;

j) analizeaza efectele/impactul creat prin acordarea ajutoarelor de stat, intocmind rapoarte specifice de monitorizare, precum si oricare alte rapoarte de monitorizare/situatii privind ajutoarele de stat la cererea Comisiei Europene si a altor organisme internationale precum Organizatia Mondiala a Comertului, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;

k) intocmeste, in fiecare an, inventarul ajutoarelor de stat, evalueaza cuantumul ajutoarelor de stat acordate si, pe baza acestuia, elaboreaza scoreboard-ul ajutoarelor de stat in concordanta cu cerintele Comisiei Europene, precum si Raportul anual al ajutoarelor de stat acordate in Romania si transmite Comisiei Europene rapoarte in domeniul ajutorului de stat, utilizand State Aid Reporting Interactiv – SARI;

l) colaboreaza cu autoritatile si structurile care coordoneaza si/sau deruleaza programe/proiecte cofinantate din fonduri structurale;

m) intocmeste si elaboreaza Raportul semestrial de activitate al Consiliului Concurentei in domeniul ajutorului de stat, care este prezentat Guvernului Romaniei;

n) elaboreaza proiecte de raspuns la sesizarile si reclamatiile privind domeniul ajutorului de stat impreuna cu autoritatile si beneficiarii implicati;

o) solicita furnizorilor de ajutor de stat luarea de masuri corespunzatoare, potrivit legii, in vederea recuperarii sau rambursarii ajutorului de stat in cazul in care nu au fost respectate conditiile sau obligatiile prevazute in actul normativ de instituire a masurii in cauza;

p) urmareste asigurarea transparentei relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi;

q) participa la elaborarea materialelor de mediatizare a problematicii ajutorului de stat, precum si la specializarea personalului din administratia centrala si locala cu atributii in acest domeniu;

r) aplica strategia generala stabilita in Plenul Consiliului Concurentei;

s) indeplineste orice alte atributii prevazute in dispozitiile legale in materia ajutorului de stat sau concurentei, dispuse de presedintele sau Plenul Consiliului Concurentei.

(2) In cadrul Directiei ajutor de stat functioneaza Serviciul de asistenta tehnica si cooperare, care are urmatoarele atributii:

a) asigura asistenta de specialitate la elaborarea notificarilor si a informarilor privind posibile masuri de ajutor de stat si a proiectelor actelor care instituie masurile respective si acorda consultanta de specialitate la solicitarea autoritatilor publice si altor initiatori sau furnizori in domeniul ajutorului de stat;

b) transmite Comisiei Europene notificarile si informarile privind posibile masuri de ajutor de stat in sistemul State Aid Notification Interactive – SANI si elaboreaza cererile de retragere a notificarilor de la Comisia Europeana, in cazul in care primeste o astfel de solicitare in timp util;

c) formuleaza si transmite initiatorului observatii pe marginea proiectelor schemelor de ajutor de minimis cu privire la respectarea regulilor specifice, la solicitarea acestuia;

d) asigura suportul pentru reprezentarea Romaniei in fata Comisiei Europene in procedurile europene privind ajutorul de stat, precum si in relatiile de cooperare cu alte institutii si organizatii europene si internationale in domeniul ajutorului de stat, inclusiv prin promovarea schimbului de experienta si informatii;

e) participa la elaborarea de raspunsuri, explicatii, formulari de pozitii sau alte acte, cu consultarea initiatorului, furnizorului sau beneficiarului ajutorului de stat, in scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana de la Bruxelles, si pregateste informarile ce se transmit initiatorului, furnizorului sau beneficiarului, dupa caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeana, primite prin intermediul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana de la Bruxelles;

f) colaboreaza cu personalul imputernicit de Comisia Europeana atunci cand acesta intreprinde actiuni de control la fata locului.

ART. 17

Directia cercetare-sinteze are urmatoarele atributii:

a) efectueaza investigatii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord in diferite sectoare, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. g), precum si investigatii privind incidenta art. 5 alin. (1), art. 6, 9, 15 si art. 46 alin. (3) din Legea concurentei si a dispozitiilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, dispuse in conformitate cu procedurile Consiliului Concurentei;

b) elaboreaza propuneri pentru aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. h), m), n) si o) din Legea concurentei;

c) analizeaza plangeri formulate potrivit prevederilor art. 40 din Legea concurentei si sesizarile privind o practica anticoncurentiala;

d) realizeaza, la cerere, analize economice specifice, inclusiv modelare economica si analiza econometrica, cerceteaza aspectele privitoare la definirea pietei si la determinarea cotei de piata pentru cazurile investigate de celelalte directii de specialitate si participa la aceste investigatii;

e) culege si prelucreaza date in format electronic pe parcursul investigatiilor si participa la derularea inspectiilor, asigurand si suportul pentru analiza de tip Forensic IT a datelor;

f) desfasoara activitati de cercetare referitoare la: structura pietei si a mediului concurential, tendintele generale ale pietelor si posibilitatile aparitiei unor practici anticoncurentiale, gradul de concentrare economica si efectele acesteia asupra mediului concurential;

g) analizeaza masurile cu impact asupra mediului concurential, tendintele observate sub aspectul raportului dintre cererea si oferta de bunuri si servicii, prezentand periodic informari Plenului Consiliului Concurentei;

h) asigura si prelucreaza periodic informatiile necesare la fundamentarea modificarii cuantumului tarifelor percepute pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei si de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia;

i) creeaza si dezvolta baze de date privind piata unor produse si servicii, utile compartimentelor de specialitate pentru identificarea si catalogarea pietelor relevante, prin preluarea unor informatii detinute in compartimentele Consiliului Concurentei, pentru cazurile investigate, si din surse externe, organisme guvernamentale si neguvernamentale;

j) supune aprobarii plenului proiecte de avize pentru proiectele actelor normative ce pot avea impact anticoncurential si propune modificarea actelor ce au un asemenea efect;

k) propune Guvernului si organelor administratiei publice locale formularea de recomandari pentru adoptarea masurilor care sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei;

l) intocmeste periodic situatii statistice si sinteze privind lucrarile si cazurile instrumentate de directiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei, necesare informarii organelor de conducere ale institutiei;

m) elaboreaza proiectele de Raport anual al Consiliului Concurentei si de Raport asupra starii concurentei in sectoare-cheie din economie;

n) elaboreaza strategia Consiliului Concurentei si participa alaturi de celelalte directii, servicii si compartimente la implementarea acesteia;

o) asigura actualizarea bibliotecii electronice de specialitate a Consiliului Concurentei;

p) asigura administrarea site-urilor Consiliului Concurentei;

q) intretine si asigura functionarea Sistemului informatic integrat al Consiliului Concurentei (SII);

r) transmite spre executare deciziile Consiliului Concurentei si intocmeste evidenta executarii acestora, in colaborare cu celelalte directii;

s) indeplineste orice alte atributii prevazute de Legea concurentei, dispuse de catre presedintele sau Plenul Consiliului Concurentei.

ART. 18

Directia juridic-contencios are urmatoarele atributii:

a) acorda consultanta de specialitate membrilor Plenului Consiliului Concurentei si personalului din directiile de specialitate si din Serviciul carteluri;

b) reprezinta Consiliul Concurentei in fata instantelor judecatoresti;

c) colaboreaza cu inspectorii de concurenta care au instrumentat cazurile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, in vederea indeplinirii activitatii de reprezentare a Consiliului Concurentei in fata instantelor judecatoresti;

d) colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei la efectuarea de inspectii;

e) difuzeaza in interiorul institutiei informari periodice privind actele normative care reglementeaza concurenta sau care au incidenta asupra mediului concurential si contribuie la crearea bazei centralizate de date si documente a institutiei;

f) avizeaza in prealabil pentru legalitate deciziile Consiliului Concurentei si ordinele presedintelui Consiliului Concurentei;

g) colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate la redactarea actelor emise de Consiliul Concurentei si de presedintele acestuia;

h) efectueaza cercetari de doctrina si jurisprudenta in domeniul concurentei in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata, in care Consiliul Concurentei este parte;

i) participa la elaborarea proiectului de raport anual al Consiliului Concurentei in colaborare cu directiile de specialitate si Secretariatul general;

j) asigura obtinerea avizelor si a aprobarilor legale de la Consiliul Legislativ si de la alte organe, potrivit dispozitiilor legale;

k) intocmeste evidenta executarii deciziilor Consiliului Concurentei in colaborare cu celelalte directii ale Consiliului Concurentei si cu Serviciul carteluri;

l) aplica strategia generala stabilita in Plenul Consiliului Concurentei;

m) indeplineste orice alte sarcini dispuse de catre presedinte, specifice activitatii directiei.

ART. 19

(1) Directia relatii externe si comunicare are urmatoarele atributii:

a) participa la investigatiile si la inspectiile derulate de Consiliul Concurentei si colaboreaza cu persoanele responsabile de politica de clementa si cu cele responsabile de inspectiile inopinate din cadrul Consiliului Concurentei in cazurile in care sunt incidente regulile de concurenta europene sau atunci cand Comisia Europeana sau o alta autoritate nationala de concurenta solicita asistenta Consiliului Concurentei;

b) participa alaturi de celelalte directii si de Serviciul carteluri din cadrul Consiliului Concurentei la implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, respectiv: proiectele din programele europene si proiectele in cadrul asistentei bilaterale;

c) coordoneaza participarea Consiliului Concurentei la activitatea organizatiilor internationale cu care colaboreaza, precum Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – OECD, Reteaua Internationala a Concurentei – ICN, Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare – UNCTAD, Organizatia Mondiala a Comertului – OMC etc. si formuleaza pozitia Consiliului Concurentei in colaborare cu celelalte directii;

d) initiaza relatiile de colaborare cu institutii similare din strainatate si asigura derularea acestora;

e) asigura conditiile necesare in vederea organizarii si desfasurarii misiunilor in strainatate ale membrilor si/sau ale personalului Consiliului Concurentei, precum si ale misiunilor straine la sediul Consiliului Concurentei;

f) organizeaza si desfasoara manifestari specifice, cu caracter international, cum sunt: stagii, conferinte, seminare si simpozioane, menite sa contribuie la pregatirea profesionala a personalului Consiliului Concurentei;

g) organizeaza activitati de informare-documentare in domeniul relatiilor internationale;

h) asigura traduceri din si in limbile straine ale unor acte si documente relevante legate de activitatea internationala a institutiei;

i) acorda asistenta de specialitate in domeniul relatiilor internationale pentru toate structurile componente ale Consiliului Concurentei;

j) indeplineste oricare alte sarcini aferente relatiilor internationale ce revin Consiliului Concurentei conform legislatiei in vigoare, potrivit dispozitiei date de catre presedinte;

k) coordoneaza participarea Consiliului Concurentei in cadrul Retelei Europene a Concurentei (ECN) si gestioneaza schimbul de informatii vehiculate in cadrul acesteia, prin intermediul ofiterului autorizat – ADO, in cazul informatiilor confidentiale, si prin punctul de contact general, in cazul informatiilor care nu sunt supuse unui regim special;

l) gestioneaza informatiile in cazurile de concentrare economica care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 139/2004 prin intermediul ofiterului responsabil de concentrarile economice;

m) asigura indeplinirea obligatiilor de informare si cooperare impuse Consiliului Concurentei prin Regulamentul (CE) nr. 1/2003, in cazurile instrumentate de Consiliul Concurentei, si colaboreaza cu directiile de specialitate si Serviciul carteluri pentru intocmirea documentelor necesare in acest sens;

n) monitorizeaza aplicatiile informatice specifice ECN in vederea identificarii cazurilor care pot prezenta interes pentru Consiliul Concurentei;

o) colaboreaza cu celelalte directii in vederea asigurarii participarii Consiliului Concurentei la reuniunile comitetelor consultative convocate de Comisia Europeana, la reuniunile grupurilor de lucru si subgrupurilor ECN, precum si la alte reuniuni organizate in cadrul acestei retele;

p) elaboreaza raspunsuri la cererile de informatii si formuleaza pozitii fata de proiecte legislative europene in scopul transmiterii acestora catre Comisia Europeana sau autoritatile nationale de concurenta, in colaborare cu celelalte directii ale Consiliului Concurentei si Serviciul carteluri;

q) monitorizeaza indeplinirea obligatiilor Romaniei prevazute in Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005, ce revin in responsabilitatea Consiliului Concurentei si participa la indeplinirea atributiilor pe care le are autoritatea de concurenta nationala si care decurg din calitatea Romaniei de stat membru al Uniunii Europene;

r) aplica strategia generala stabilita in Plenul Consiliului Concurentei;

s) indeplineste orice alte sarcini dispuse de catre presedinte, specifice activitatii directiei.

(2) In cadrul Directiei relatii externe si comunicare functioneaza Serviciul relatii institutionale si comunicare, care are urmatoarele atributii:

a) intocmeste materialele pentru informarea publicului in domeniul concurentei si al ajutorului de stat, prin mass-media si alte mijloace;

b) stabileste si mentine legaturi permanente si eficiente cu mass-media si elaboreaza documente de presa si materiale informative;

c) elaboreaza strategii de relatii publice si campanii de informare si evalueaza impactul activitatii de comunicare;

d) prin ofiterul de presa desemnat asigura contactele media, iar, atunci cand este cazul, organizeaza si conferintele de presa;

e) solutioneaza solicitarile de informatii publice adresate de persoane fizice sau juridice, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizeaza in mod permanent informatiile de interes public si intocmeste raportul privind accesul la informatiile de interes public;

f) asigura relatia cu publicul, primeste si inregistreaza petitiile, urmareste solutionarea acestora in colaborare cu directia/directiile implicate si expediaza raspunsurile catre petitionari, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, si intocmeste semestrial raportul privind solutionarea petitiilor;

g) urmareste parcursul actelor normative care au primit aviz din partea Consiliului Concurentei;

h) asigura colaborarea cu celelalte autoritati si institutii publice in vederea facilitarii comunicarii interinstitutionale si asigurarii prevalentei regulilor de concurenta si ajutor de stat asupra proiectelor de acte normative care pot avea impact anticoncurential.

ART. 20

(1) Directia teritoriala are urmatoarele atributii:

A. de descoperire si investigare a incalcarii prevederilor legale din domeniul concurentei si concurentei neloiale:

a) efectueaza investigarea cazurilor privind posibile practici anticoncurentiale, in conformitate cu procedurile Consiliului Concurentei;

b) analizeaza, constata si sanctioneaza prin inspectorii de concurenta faptele care constituie incalcari ale prevederilor Legii privind concurenta neloiala, pentru care Consiliul Concurentei are atributii in acest sens;

c) intreprinde demersuri si efectueaza analize pentru depistarea practicilor anticoncurentiale si a cazurilor de concentrari economice nenotificate inainte de punerea lor in practica;

d) primeste si solutioneaza sesizarile si plangerile depuse in teritoriu potrivit procedurii legale;

e) transmite spre executare deciziile si procesele-verbale de sanctionare contraventionala si urmareste, la nivel local, aplicarea efectiva a acestora, cu exceptia platii amenzii contraventionale;

f) efectueaza unele investigatii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord in diferite sectoare dispuse de Consiliul Concurentei in principal cu privire la piete locale;

g) monitorizeaza, pe plan local, comportamentul pe piata al intreprinderilor sau asociatiilor de intreprinderi;

h) supravegheaza interventiile pe piata ale organelor administratiei publice locale in vederea respectarii normelor legale in domeniul concurentei;

i) ofera suport Directiei ajutor de stat in vederea verificarii datelor si informatiilor raportate de catre furnizorii de ajutor de stat, atunci cand exista indoieli serioase cu privire la corectitudinea acestora;

j) acorda asistenta de specialitate furnizorilor de ajutor de stat in vederea intocmirii raportarilor privind ajutoarele de stat acordate la nivel local si elaborarii schemelor de ajutor de stat;

k) aplica strategia generala stabilita in Plenul Consiliului Concurentei;

l) indeplineste orice alte sarcini dispuse de presedintele si/sau Plenul Consiliului Concurentei;

B. de indrumare si coordonare a inspectoratelor de concurenta:

a) implementeaza, in plan teritorial, obiectivele cuprinse in strategia stabilita de Consiliul Concurentei;

b) elaboreaza trimestrial programul-cadru de activitate pe baza sarcinilor primite de la conducerea Consiliului Concurentei, a propunerilor celorlalte directii si ale Serviciului carteluri, precum si ale aparatului teritorial, pe care il prezinta spre aprobare presedintelui;

c) elaboreaza materialele necesare intocmirii, documentarii si colectarii intr-o maniera unitara de catre inspectoratele de concurenta a informatiilor si datelor care fac obiectul de activitate al directiei;

d) urmareste indeplinirea sarcinilor repartizate aparatului teritorial;

e) mediatizeaza, prin intermediul aparatului teritorial, legislatia si practica in domeniul concurentei si al ajutorului de stat;

f) intocmeste situatiile privind necesarul de fonduri pentru cheltuieli materiale si de personal si propunerile de repartizare in teritoriu a creditelor bugetare;

g) urmareste realizarea logisticii necesare functionarii aparatului teritorial;

h) asigura informarea, documentarea si pregatirea profesionala a personalului din aparatul teritorial.

(2) Consiliul Concurentei isi organizeaza aparatul teritorial sub forma de inspectorate de concurenta, fara personalitate juridica, grupate din punct de vedere geografic pe regiuni, coordonate si indrumate de Directia teritoriala, dupa cum urmeaza:

a) Regiunea nord-est cuprinde judetele: Neamt, Suceava, Bacau, Botosani, Iasi si Vaslui;

b) Regiunea nord-vest cuprinde judetele: Bistrita-Nasaud, Bihor, Maramures, Satu Mare, Cluj si Salaj;

c) Regiunea sud-vest cuprinde judetele: Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj si Valcea;

d) Regiunea sud-est cuprinde judetele: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea;

e) Regiunea sud cuprinde judetele: Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomita si Calarasi;

f) Regiunea vest cuprinde judetele: Arad, Caras-Severin, Timis si Hunedoara;

g) Regiunea centru cuprinde judetele: Brasov, Sibiu, Covasna, Alba, Harghita si Mures;

h) Regiunea Bucuresti-Ilfov cuprinde municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

ART. 21

Cabinetul presedintelui are urmatoarele atributii:

a) asigura consilierea presedintelui pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administratiei publice;

b) urmareste solutionarea si prezentarea documentelor la termen de catre directiile si compartimentele din structura organizatorica a institutiei, armonizarea programelor intercompartimentale;

c) solicita date si documente structurilor din cadrul Consiliului Concurentei, conform insarcinarilor primite de la presedinte;

d) solicita indeplinirea oricaror activitati de catre personalul si structurile din cadrul Consiliului Concurentei, in vederea indeplinirii sarcinilor incredintate de catre presedinte;

e) pregateste informari si materiale;

f) realizeaza analize si pregateste rapoarte;

g) asigura planificarea si desfasurarea actiunilor organizate de presedinte;

h) acorda sprijin, indruma si efectueaza din dispozitia presedintelui verificari privind modul in care sunt respectate de personalul angajat sarcinile, dispozitiile si hotararile luate la nivelul conducerii institutiei;

i) face propuneri de imbunatatire a activitatii cabinetului;

j) semnaleaza presedintelui orice probleme legate de activitatea cabinetului;

k) asigura repartizarea materialelor conform rezolutiei presedintelui;

l) primeste, inregistreaza si asigura evidenta, distributia si circulatia corespondentei, materialelor pentru sedinte si a altor documente, la nivelul cabinetului;

m) inregistreaza ordinele si deciziile Consiliului Concurentei in registrele prevazute in acest scop;

n) indeplineste si alte atributii stabilite prin dispozitia presedintelui.

ART. 22

Compartimentul asistenta plen are urmatoarele atributii:

a) asigura, prin colaborarea cu directiile, serviciile si compartimentele din cadrul autoritatii, informatiile si sprijinul necesare astfel incat Plenul Consiliului Concurentei sa isi poata exercita atributiile in mod rapid si eficient;

b) asigura pregatirea mapelor de sedinta pentru membrii Consiliului Concurentei, pregateste sedintele de plen si sedintele de audiere;

c) asigura transcrierea audierilor inregistrate pe suport audiovideo atunci cand instantele de judecata au dispus depunerea acesteia de catre Consiliul Concurentei;

d) intocmeste procesele-verbale ale sedintelor in plen si in comisii ale Consiliului Concurentei si asigura consultarea acestora;

e) indeplineste orice alte sarcini pe care le implica exercitarea atributiilor membrilor plenului.

ART. 23

Compartimentul audit public intern are urmatoarele atributii:

a) elaborarea de norme metodologice specifice Consiliului Concurentei, cu avizul Unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern (UCAAPI);

b) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern;

c) efectuarea activitatilor de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Consiliului Concurentei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

d) exercitarea auditului public intern asupra tuturor activitatilor desfasurate in Consiliul Concurentei, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public;

e) informarea UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

f) raportarea periodica a constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

g) elaborarea raportului anual al activitatii de audit public intern;

h) elaborarea de raportari adresate conducerii Consiliului Concurentei si structurii de control intern abilitate in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii.

ART. 24

Compartimentul documente secrete are urmatoarele atributii:

a) gestioneaza informatiile clasificate din cadrul Consiliului Concurentei si este responsabil cu protectia personalului si securitatea documentelor clasificate;

b) asigura relationarea cu autoritatile si institutiile statului care au atributii pe linia protectiei informatiilor clasificate.

ART. 25

(1) Secretariatul Consiliului feroviar are urmatoarele atributii:

a) analizarea si elaborarea de propuneri de solutionare a contestatiilor formulate impotriva deciziilor luate de administratorul infrastructurii feroviare sau de operatorul de transport feroviar cu privire la documentul de referinta al retelei, criteriile continute in documentul de referinta al retelei, procedura de alocare a capacitatilor de infrastructura si rezultatele acesteia, sistemul de tarifare, nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii care i se cer sau i se pot cere a fi platite, certificatul de siguranta, aplicarea si monitorizarea standardelor si regulilor de siguranta, precum si cu privire la masurile privind accesul potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) monitorizarea activitatii in sectorul feroviar si, atunci cand este cazul, colaborarea cu directiile Consiliului Concurentei pentru a asigura consistenta interventiilor pe piata;

c) initierea si propunerea de masuri menite sa faciliteze dezvoltarea pietei de servicii de transport feroviar;

d) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute de lege in competenta Consiliului feroviar, dispuse de catre presedintele acestuia;

e) analizarea respectarii cadrului legal in domeniul de activitate al Consiliului feroviar si formularea de propuneri pentru imbunatatirea acestuia;

f) urmarirea aplicarii efective a deciziilor, respectiv a masurilor dispuse de Consiliul feroviar;

g) asigurarea, in colaborare cu Directia relatii externe si comunicare, a suportului pentru efectuarea schimburilor de informatii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene si din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile si practicile lor decizionale, astfel incat principiile decizionale ale Consiliului feroviar sa fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene;

h) predarea la arhiva autoritatii de concurenta a tuturor dosarelor, a studiilor, a rapoartelor si a altor documente ce contin date si informatii utile si participarea la crearea bazei centralizate de date si de documentare a Consiliului Concurentei;

i) pregatirea sedintelor Consiliului feroviar, care se desfasoara lunar, pe baza unui program tematic anual sau ori de cate ori este necesar pentru analizarea unor solicitari care nu suporta intarziere;

j) redactarea si difuzarea convocarilor si a ordinii de zi pentru membrii Consiliului feroviar;

k) intocmirea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului feroviar;

l) redactarea, comunicarea si difuzarea deciziilor motivate corespunzator de catre membrii Consiliului feroviar, conform consemnarii in procesul-verbal al sedintei;

m) publicarea deciziilor si rapoartelor anuale pe pagina de internet a Consiliului feroviar, in colaborare cu Directia cercetare-sinteze.

(2) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. i) – k) revin persoanelor nominalizate de catre presedintele Consiliului feroviar din cadrul secretariatului acestuia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atributiile Secretariatului general

 

ART. 26

(1) In cadrul Secretariatului general functioneaza urmatoarele directii si compartimente ale Consiliului Concurentei: Directia buget, Directia resurse umane, Directia administrativa si Compartimentul registratura, secretariat si protocol.

(2) Secretariatul general este condus de un secretar general.

(3) Secretarul general este subordonat presedintelui Consiliului Concurentei si are relatii functionale cu structurile din cadrul Consiliului Concurentei, cu organe ale administratiei publice centrale si locale in aria sa de activitate, precum si cu furnizori de bunuri si servicii.

ART. 27

(1) Secretarul general si secretarul general adjunct au urmatoarele atributii:

a) coordoneaza buna functionare a structurilor si activitatilor din subordine;

b) aplica strategia generala stabilita in Plenul Consiliului Concurentei, in colaborare cu celelalte directii;

c) asigura gestionarea eficienta a resurselor, pastrarea si conservarea patrimoniului si ia masuri pentru asigurarea integritatii acestuia;

d) fundamenteaza programele privind bugetarea activitatii institutiei prin colaborare cu directiile de specialitate;

e) aproba programele de activitate ale compartimentelor pe care le coordoneaza;

f) colaboreaza cu directiile de specialitate in vederea elaborarii de propuneri privind dezvoltarea patrimoniului si dotarea, potrivit necesitatilor, a Consiliului Concurentei;

g) coordoneaza activitatile de investitii, tehnico-administrative, de transport si aprovizionare in vederea asigurarii conditiilor materiale necesare functionarii Consiliului Concurentei;

h) avizeaza toate documentele ce se inainteaza presedintelui Consiliului Concurentei, privind probleme din compartimentele pe care le coordoneaza;

i) propune masuri ce trebuie luate cu privire la circulatia si transferul bunurilor;

j) propune masuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul Consiliului Concurentei;

k) urmareste punerea in practica a deciziilor Consiliului Concurentei privind sanctionarea intreprinderilor pentru incalcarea prevederilor legii concurentei;

l) propune angajarea, avansarea in functie si grade profesionale, sanctionarea disciplinara si eliberarea din functie a salariatilor din directiile si serviciile ce intra in subordinea directa a acestuia;

m) stabileste modul de utilizare si de arhivare a registrelor;

n) participa la sedintele in plen ale Consiliului Concurentei, cu exceptia deliberarilor;

o) orice alte atributii sau insarcinari incredintate de catre presedintele Consiliului Concurentei.

(2) Presedintele va stabili prin ordin activitatile in cadrul carora isi va exercita atributiile secretarul general adjunct.

ART. 28

(1) Managerii publici sunt subordonati secretarului general si asigura sprijin managementului Consiliului Concurentei pentru proiectarea si implementarea, de la nivel strategic la cel operational, a politicilor si strategiilor institutiei.

(2) Managerii publici au urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitati, proiecte, programe, compartimente, alte structuri functionale, dupa caz;

b) evalueaza si fac propuneri pentru simplificarea, modernizarea si imbunatatirea activitatii Consiliului Concurentei;

c) propun si implementeaza strategii de management la nivelul institutiei;

d) evalueaza impactul masurilor ce sunt dispuse de conducerea Consiliului Concurentei;

e) sustin prezentari privind proiectele propuse/implementate de acestia, precum si in alte domenii de activitate in legatura cu realizarea atributiilor si responsabilitatilor lor, la solicitarea superiorilor ierarhici;

f) elaboreaza rapoarte privind activitatile pe care le coordoneaza si propun masuri de imbunatatire a unor activitati;

g) analizeaza si elaboreaza documente de planificare strategica;

h) orice atributii dispuse de seful ierarhic superior sau de presedinte, in sfera lor de competenta.

ART. 29

Directia buget are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza, in colaborare cu celelalte directii, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Concurentei;

b) intocmeste documentatia pentru deschiderea de credite bugetare;

c) intocmeste propuneri de repartizare pe trimestre a creditelor bugetare;

d) intocmeste situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul in curs;

e) intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la bugetul de stat;

f) vizeaza contractele incheiate de Consiliul Concurentei si comenzile de achizitii publice;

g) vizeaza documentatia privind deplasarile in strainatate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli, in baza ordinului emis de presedintele institutiei;

h) intocmeste statele de plata pentru salarii si alte drepturi salariale ale personalului Consiliului Concurentei;

i) intocmeste lunar declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat;

j) intocmeste lunar declaratiile si evidenta nominala a asiguratilor si obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul asigurarilor de sanatate;

k) intocmeste cercetarile statistice privitoare la cheltuielile de personal (S1 lunar, S2 anual, S3, Eurostat);

l) intocmeste ordine de plata in lei si in valuta pentru platile din buget aprobate de ordonatorul de credite si raspunde de legalitatea si regularitatea acestora;

m) organizeaza si conduce evidenta angajamentelor bugetare si legale;

n) urmareste evidenta tehnic operativa, analitica si sintetica privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni;

o) intocmeste situatia financiara anuala, urmareste corelatia conturilor de bilant si a situatiilor trimestriale si anuale;

p) organizeaza activitatea de control financiar preventiv in conformitate cu prevederile legale;

q) monitorizeaza transmiterea de catre intreprinderi a ordinelor de plata a taxelor, tarifelor si amenzilor prevazute de legislatia in vigoare;

r) coordoneaza activitatea de inventariere patrimoniala periodica si efectueaza verificari si controale inopinate, dispuse de conducerea institutiei, cu privire la aspectele financiare si de gestiune din cadrul Consiliului Concurentei;

s) indeplineste orice alte sarcini dispuse de secretarul general sau de presedintele Consiliului Concurentei.

ART. 30

Directia resurse umane are urmatoarele atributii:

a) propune masuri de optimizare a structurii organizatorice si a modalitatilor de lucru;

b) asigura consultanta directiilor de specialitate in elaborarea, monitorizarea si raportarea rezultatelor realizate in cadrul proiectelor institutiei si coordoneaza procesul de implementare a proiectelor derulate;

c) identifica oportunitati de finantare externa in domeniul specific de activitate;

d) contribuie la elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial intern;

e) colaboreaza cu directorii in definirea proceselor de management al resurselor umane (planificarea resurselor umane, recrutare si selectie, promovare si formare, dezvoltare cariera);

f) ofera consultanta directorilor in aplicarea principiilor si instrumentelor de dezvoltare a resurselor umane;

g) planifica si coordoneaza procesul de integrare a noilor angajati;

h) organizeaza si coordoneaza procesul de recrutare si selectie de personal;

i) elaboreaza documentele si indeplineste activitatile necesare pentru angajari, detasari, transferuri, demisii;

j) intocmeste documentatia necesara privind salarizarea personalului Consiliului Concurentei si acordarea unor drepturi ale personalului in conditiile legii;

k) intocmeste situatia privind promovarea in functie si grad profesional si prezinta conducerii institutiei propuneri de organizare a concursurilor pentru promovarea angajatilor;

l) coordoneaza realizarea si implementarea sistemelor de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor;

m) urmareste intocmirea si actualizarea fiselor de post de catre conducerile compartimentelor, pe baza modificarilor intervenite in legislatie si in regulamentele institutiei;

n) intocmeste Planul de perfectionare profesionala a personalului si-l supune aprobarii presedintelui Consiliului Concurentei;

o) intocmeste formalitatile privind participarea la cursurile de formare/perfectionare profesionala si intocmeste raportul anual privind formarea profesionala a angajatilor din cadrul Consiliului Concurentei;

p) intocmeste statul de personal ori de cate ori intervin schimbari privind angajari, transferuri, demisii, drepturile salariale lunare, precum salariul de incadrare, indemnizatia de conducere, sporul de vechime etc.;

q) realizeaza evidenta, planificarea si gestionarea concediilor de odihna si intocmeste situatiile privind acordarea drepturilor rezultate din efectuarea de catre salariati a orelor suplimentare;

r) realizeaza evidenta declaratiilor de interese si a declaratiilor de avere pentru functionarii publici;

s) intocmeste si supune aprobarii conducerii Consiliului Concurentei Planul anual de ocupare a functiilor publice pe care-l transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP);

s) intocmeste si gestioneaza dosarele profesionale ale functionarilor publici, in conformitate cu normele legale in vigoare;

t) tine evidenta si gestioneaza stampilele si sigiliile din cadrul Consiliului Concurentei;

t) asigura intocmirea legitimatiilor pentru angajatii institutiei si tine evidenta acestora, asigura intocmirea documentatiei pentru emiterea pasapoartelor demnitarilor si a pasapoartelor de serviciu, a documentatiei pentru obtinerea vizelor de la ambasade si consulate, precum si obtinerea asigurarilor de sanatate;

u) asigura actualizarea bibliotecii clasice de specialitate a Consiliului Concurentei;

v) coordoneaza proiectele de definire, evaluare si ajustare a competentelor si abilitatilor angajatilor, in conformitate cu nevoile institutiei;

w) dezvolta instrumente si acorda consultanta angajatilor in scopul imbunatatirii relationarii si gestionarii conflictelor;

x) indeplineste orice alte sarcini dispuse de secretarul general sau de presedintele Consiliului Concurentei.

ART. 31

(1) In cadrul Directiei administrative functioneaza urmatoarele compartimente: Compartimentul achizitii publice si gestiune materiala si Compartimentul logistica, arhiva, PSI si SSM.

(2) Compartimentul achizitii publice si gestiune materiala are urmatoarele atributii:

a) intocmeste programul achizitiilor publice de produse, servicii si lucrari pe baza necesitatilor obiective transmise de directiile Consiliului Concurentei;

b) elaboreaza si intocmeste documentatia pentru achizitiile publice de bunuri servicii si lucrari potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) elaboreaza si urmareste incheierea contractelor si comenzilor de achizitii publice si raspunde de gestionarea acestora;

d) realizeaza achizitia de bunuri, servicii si lucrari prin aplicarea procedurilor de achizitie sau prin achizitie directa potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) receptioneaza produsele si serviciile achizitionate si face parte din comisia de receptie a lucrarilor achizitionate;

f) intocmeste documentatia catre Regia Autonoma “Monitorul Oficial” pentru publicarea ordinelor si deciziilor emise de Consiliul Concurentei;

g) verifica si avizeaza facturile emise de furnizori sau prestatori;

h) intocmeste normele de consum pentru furnituri de birou pentru toate directiile institutiei;

i) asigura conditiile optime de desfasurare a activitatii institutiei in spatiul alocat de catre detinatorul spatiului prin gestionarea contractului de prestari servicii si utilitati si asigurarea legaturii cu personalul de interventie, respectiv instalatori, electricieni etc.;

j) participa la inventarierea anuala a materialelor, mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

k) indeplineste orice alte sarcini dispuse de secretarul general sau de presedintele Consiliului Concurentei.

(3) Compartimentul logistica, arhiva, PSI si SSM are urmatoarele atributii:

a) asigura gestionarea si intretinerea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in folosinta din evidentele contabile ale Consiliului Concurentei;

b) asigura gestionarea si eliberarea materialelor din magazia de materiale in conformitate cu normele de consum aprobate si referatele aprobate;

c) se ocupa de rezervarea si pregatirea salilor pentru sedintele de audieri;

d) gestioneaza si raspunde de buna functionare a parcului auto;

e) raspunde de gestionarea bonurilor valorice de carburant auto, de eliberarea acestora si de incadrarea in consumul normat de carburant;

f) intocmeste documentele de necesitate pentru reviziile si reparatiile autoturismelor;

g) asigura organizarea si desfasurarea potrivit legislatiei in vigoare a instructajelor angajatilor institutiei, in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al prevenirii si stingerii incendiilor;

h) organizeaza si gestioneaza arhiva Consiliului Concurentei potrivit prevederilor Legii Arhivelor nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) asigura realizarea reviziilor si reparatiilor autoturismelor, precum si punerea la dispozitie a mijloacelor de transport necesare realizarii inspectiilor inopinate si a altor activitati ale Consiliului Concurentei, pe baza solicitarilor directorilor directiilor, respectiv Serviciului carteluri, vizate de presedintele Consiliului Concurentei;

j) indeplineste orice alte sarcini incredintate de secretarul general, de presedintele Consiliului Concurentei sau solicitate de membrii plenului, in sfera sa de competenta.

ART. 32

Compartimentul registratura, secretariat si protocol are urmatoarele atributii:

a) distribuie corespondenta sosita si asigura predarea acesteia catre cabinetul presedintelui si inregistreaza documentele aferente in registrele dedicate;

b) primeste, inregistreaza si asigura evidenta, distributia si circulatia corespondentei, a materialelor pentru sedinte si a altor documente;

c) organizeaza si desfasoara activitatile de protocol la nivelul institutiei;

d) asigura sprijin directiilor de specialitate in vederea acordarii accesului la dosar si fotocopierii documentelor;

e) indeplineste orice alte sarcini incredintate de catre secretarul general, de presedintele sau Plenul Consiliului Concurentei.

 

CAPITOLUL III

Proceduri de functionare

 

ART. 33

(1) Plangerile referitoare la practici anticoncurentiale, sesizarile, notificarile de concentrari economice, precum si orice alte acte adresate Consiliului Concurentei, dupa inregistrarea in registrul corespunzator, sunt transmise in aceeasi zi presedintelui Consiliului Concurentei.

(2) Plangerile, sesizarile, cererile si orice alte acte depuse la inspectoratele teritoriale de concurenta vor fi trimise in vederea inregistrarii la registratura generala a Consiliului Concurentei in aceeasi zi sau cel mai tarziu in urmatoarea zi lucratoare.

(3) Presedintele Consiliului Concurentei repartizeaza spre solutionare actele prevazute la alin. (1) si (2), dupa caz, directiilor de resort, Serviciului carteluri sau secretarului general, potrivit atributiilor acestora.

(4) Notificarile de concentrari economice, plangerile si sesizarile referitoare la practici anticoncurentiale primite de Consiliul Concurentei se solutioneaza printr-o procedura ce poate cuprinde, dupa caz, urmatoarele faze: examinarea preliminara, efectuarea investigatiei, adoptarea deciziei si urmarirea aplicarii masurilor.

(5) In cazul intalnirilor care au loc intre reprezentantii Consiliului Concurentei si partile sau reprezentantii imputerniciti ai acestora, parti fata de care are loc o analiza preliminara sau o investigatie privind posibila savarsire a unor practici anticoncurentiale, vor fi intocmite procese-verbale in care vor fi consemnate succint: initiatorul intalnirii, scopul acesteia si aspectele discutate. In general, procesele-verbale vor fi semnate doar de reprezentantii Consiliului Concurentei si vor reprezenta documente interne, cu exceptia situatiilor in care se impune ca toate persoanele prezente la intalnire sa semneze respectivul proces-verbal, iar acesta sa poata fi folosit ca material probatoriu, cum ar fi, de exemplu, declaratiile obtinute in cadrul investigatiilor.

(6) Notificarile masurilor de ajutor de stat, informarile privind ajutoarele de stat si orice alte cereri transmise Consiliului Concurentei in temeiul legislatiei privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat sunt analizate in cadrul directiei de resort care formuleaza propuneri motivate. Avizul privind conformitatea, corectitudinea si indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia europeana referitoare la intocmirea schemelor de ajutor de stat sau ajutoarelor individuale, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, este emis de Plenul Consiliului Concurentei.

 

SECTIUNEA 1

Procedura de examinare preliminara

 

ART. 34

Procedura examinarii preliminare cuprinde urmatoarele faze:

a) analiza efectuata de catre directia de resort;

b) formularea de propuneri privind solutionarea lucrarilor repartizate si inaintarea acestora catre Plenul, comisiile sau presedintele Consiliului Concurentei, dupa caz.

ART. 35

In urma analizei unei plangeri, propunerea directiei, respectiv a Serviciului carteluri privind respingerea acesteia sau declansarea unei investigatii se inainteaza unei comisii desemnate de presedintele Consiliului Concurentei, prin ordin, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea concurentei.

ART. 36

Comisia desemnata potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea concurentei, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, la propunerea directiilor de resort sau a Serviciului carteluri, pe baza analizei acestora, poate, dupa caz:

a) hotari declansarea unei investigatii avand ca obiect posibila incalcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9 si 15 din Legea concurentei, precum si a dispozitiilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, dupa caz, ca urmare a solutionarii unei plangeri. Hotararea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei comisiei si se inainteaza presedintelui Consiliului Concurentei in vederea emiterii ordinului corespunzator;

b) respinge, prin decizie, plangerea, atunci cand nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declansarea unei investigatii, dupa ce autorului plangerii i s-a dat posibilitatea sa isi prezinte punctul de vedere scris sau verbal, dupa caz, iar acesta nu este de natura a schimba concluziile analizei preliminare;

c) retransmite nota directiei de resort sau Serviciului carteluri, in vederea completarii acesteia, cu respectarea termenelor prevazute de lege;

d) propune emiterea de adrese in temeiul art. 40 alin. (5) din Legea concurentei, in cazurile in care plangerile inaintate nu cad sub incidenta legii, sau in temeiul art. 46 alin. (1) din Legea concurentei, atunci cand operatiunea de concentrare economica notificata nu cade sub incidenta legii;

e) supune dezbaterii Plenului Consiliului Concurentei, atunci cand cel putin un membru al comisiei solicita motivat acest lucru, propunerea directiei de resort privind solutionarea unei plangeri, plenul hotarand respingerea plangerii sau declansarea unei investigatii;

f) constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute la art. 50 lit. a) – c), art. 50^1 si art. 51 alin. (1) lit. d) si e) si poate aplica dispozitiile art. 53 si 54 din Legea concurentei.

ART. 37

(1) In vederea solutionarii prin decizie a unei cereri formulate potrivit prevederilor art. 15 alin. (8) din Legea concurentei anterior declansarii investigatiei, precum si in cazul emiterii unei decizii potrivit art. 46 alin. (2) din Legea concurentei, directia de resort va inainta concluziile si propunerile sale presedintelui Consiliului Concurentei pentru a fi supuse dezbaterii plenului.

(2) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (4^1) din Legea concurentei, plenul poate delega, in functie de complexitatea cazului, exercitarea atributiilor prevazute la art. 20 alin. (4) lit. b) din Legea concurentei unei comisii formate din 3 membri ai plenului.

ART. 38

(1) In etapa examinarii preliminare, directiile de resort, respectiv Serviciul carteluri pot formula si propuneri referitoare la aplicarea art. 9 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. g), h), i), k), l), m), n) si art. 51 alin. (3) din Legea concurentei.

(2) Propunerile directiilor de resort, respectiv ale Serviciului carteluri prevazute la alin. (1) sunt transmise presedintelui Consiliului Concurentei, care le inainteaza plenului in vederea examinarii.

(3) Investigatiile din oficiu privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 9, 15 si art. 46 alin. (3) din Legea concurentei, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si investigatiile privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord in diferite sectoare, prevazute de art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea concurentei, sunt declansate prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, ca urmare a examinarii in plen a propunerii motivate a directiei de resort, a Serviciului carteluri sau a unui membru al plenului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de solutionare a sesizarilor privind faptele de concurenta neloiala

 

ART. 39

(1) In termen de 15 zile de la primirea unei sesizari privind existenta unei posibile fapte de concurenta neloiala potrivit Legii privind concurenta neloiala, Consiliul Concurentei va raspunde autorului acesteia, dupa examinarea si analizarea sesizarii, daca faptele sesizate intra in sfera de aplicare a acestui act normativ si prezinta suficient temei de fapt si de drept pentru o cercetare aprofundata a respectivelor fapte.

(2) In termen de 60 de zile de la primirea unei sesizari, Consiliul Concurentei, ca urmare a declansarii prin ordin al presedintelui a unei cercetari aprofundate, va comunica autorului sesizarii, prin personalul imputernicit in acest sens prin respectivul ordin, rezultatul cercetarii faptelor reclamate, respectiv existenta sau inexistenta unei contraventii reglementate de Legea privind concurenta neloiala, precum si sanctiunea aplicata, dupa caz, sau existenta indiciilor unei posibile infractiuni din cele reglementate la art. 5 din Legea privind concurenta neloiala.

(3) Pentru identificarea si sanctionarea faptelor de concurenta neloiala, inspectorii de concurenta pot solicita informatii si pot lua declaratii, iar, in cazurile in care exista indicii privind afectarea semnificativa si grava a functionarii concurentei pe piata, pot efectua inspectii inopinate in baza unui ordin de inspectie emis de presedintele Consiliului Concurentei.

(4) Rezultatul cercetarii aprofundate a faptelor reclamate in temeiul prevederilor Legii privind concurenta neloiala va fi consemnat intr-o nota de concluzii prezentata superiorului ierarhic al inspectorului de concurenta responsabil de caz si unui vicepresedinte sau consilier de concurenta desemnat de presedinte.

(5) Cercetarea aprofundata a faptelor poate conduce la concluzia ca sunt intrunite elementele constitutive ale unei contraventii prevazute de Legea privind concurenta neloiala sau fapta analizata constituie o posibila infractiune dintre cele reglementate la art. 5 din Legea privind concurenta neloiala ori sesizarea este neintemeiata.

(6) In cazul in care se constata de catre inspectorul de concurenta desemnat potrivit prevederilor alin. (2) savarsirea unei contraventii dintre cele prevazute la art. 4 din Legea privind concurenta neloiala, la individualizarea sanctiunii se va avea in vedere ca aceasta sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, luandu-se in considerare imprejurarile in care a fost savarsita fapta, modul si mijloacele de savarsire a acesteia, scopul urmarit, urmarea produsa, precum si circumstantele personale ale contravenientului si alte date inscrise in procesul-verbal de constatare si sanctionare.

(7) Atunci cand se constata ca faptele reclamate nu prezinta elementele constitutive ale vreunei contraventii prevazute de Legea privind concurenta neloiala, se emite un raspuns motivat de respingere a sesizarii, sub semnatura presedintelui Consiliului Concurentei.

(8) Raspunsul dat potrivit alin. (7) poate fi atacat in temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) In situatia in care au fost efectuate acte procedurale, precum solicitarile de informatii, luarea de declaratii, inspectiile inopinate, concluziile cercetarii aprofundate vor fi comunicate si intreprinderilor ale caror fapte au constituit obiectul cercetarii aprofundate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Efectuarea investigatiilor

 

ART. 40

(1) Consiliul Concurentei dispune, atunci cand exista suficient temei de fapt si de drept, efectuarea de investigatii, dupa cum urmeaza:

a) la primirea unei plangeri formulate potrivit art. 34 lit. b) din Legea concurentei;

b) din oficiu, privind aplicarea art. 5 alin. (1), art. 6, 9, 15 si art. 46 alin. (3) din Legea concurentei, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(2) Investigatia declansata din oficiu va fi dispusa de presedinte in baza hotararii Plenului Consiliului Concurentei.

(3) Investigatia declansata in urma unei plangeri, potrivit art. 34 lit. b) din Legea concurentei, are la baza hotararea comisiei desemnate pentru cazul respectiv sau hotararea plenului, dupa caz.

(4) Consiliul Concurentei dispune, din oficiu, declansarea unei investigatii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord in diferite sectoare, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea concurentei.

ART. 41

(1) Presedintele desemneaza un raportor dintre inspectorii de concurenta, ori de cate ori dispune pornirea unei investigatii.

(2) Raportorul este numit prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, la propunerea directorului directiei de resort, respectiv sefului Serviciului carteluri in cadrul caruia se instrumenteaza actele procedurii de investigatie. Membrii echipei de investigatie sunt desemnati la propunerea directorului, respectiv sefului Serviciului carteluri, cu aprobarea presedintelui.

(3) Atributiile raportorului sunt urmatoarele:

a) elaboreaza un calendar al actiunilor preconizate in cadrul investigatiei si coordoneaza echipa de investigatie;

b) propune si motiveaza efectuarea de inspectii si elaboreaza actele necesare in acest scop;

c) analizeaza, centralizeaza si inventariaza intreaga documentatie a dosarului de investigatie;

d) analizeaza caracterul confidential al informatiilor obtinute in cadrul investigatiei, pe baza motivarii persoanelor care le-au furnizat;

e) formuleaza potrivit prevederilor Legii concurentei, dupa caz, propuneri privind acordarea derogarii de la regula instituita la art. 15 alin. (8), adoptarea de masuri interimare, potrivit art. 47 alin. (1), adoptarea de masuri in temeiul dispozitiilor art. 46^1, initierea si acceptarea de angajamente, potrivit art. 46^2, precum si propuneri privind aplicarea politicii de clementa in cadrul investigatiei, potrivit art. 51 alin. (3);

f) formuleaza, dupa caz, propuneri privind acordarea accesului la informatii confidentiale, potrivit art. 44 alin. (4) din Legea concurentei, stabilirea caracterului protejat al comunicarilor dintre intreprinderi si avocat, potrivit art. 36 alin. (8) din Legea concurentei, desemnarea de experti;

g) elaboreaza raportul asupra investigatiei si propune masurile corespunzatoare;

h) transmite raportul Directiei relatii externe si comunicare pentru a fi trimis Comisiei Europene, in cazul in care exista suspiciuni ca ar fi incalcate prevederile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

i) depune la Cabinetul presedintelui Consiliului Concurentei raportul de investigatie, anexele la acesta cuprinzand principalele documente care au stat la baza propunerilor din raport, opisul anexelor si opisul actelor din dosarul de investigatie, in vederea stabilirii datei audierilor si/sau a termenului pentru transmiterea observatiilor;

j) propune presedintelui convocarea pentru audiere a intreprinderilor sau asociatiilor de intreprinderi supuse investigatiei, daca este cazul;

k) transmite raportul si convocarile pentru audieri partilor in cauza, primeste si analizeaza observatiile acestora;

l) propune presedintelui desemnarea de experti si/sau audierea autorului plangerii, la cererea acestuia, precum si a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevarului in cauza investigata;

m) elaboreaza, cu consultarea Directiei juridic-contencios, proiectele de ordine privind accesul la documente, date si informatii din dosarul cauzei, care sunt calificate secret de afaceri ori sunt confidentiale;

n) asigura acordarea accesului la dosarul de investigatie cu sprijinul Secretariatului general;

o) prezinta si sustine raportul in fata plenului sau a comisiei, dupa caz, in cadrul sedintei de audiere sau in sedinta de prezentare a raportului;

p) completeaza investigatia si raportul, din dispozitia plenului sau a comisiei, conform recomandarilor acestora;

q) instrumenteaza orice alte acte necesare procedurii de investigatie;

r) dupa finalizarea investigatiei, atunci cand nu este desemnat un alt inspector din cadrul directiei, controleaza si urmareste aplicarea deciziilor Consiliului Concurentei pentru cazul respectiv, cu exceptia platii amenzilor contraventionale, si prezinta plenului, comisiei sau presedintelui, dupa caz, o informare in acest sens;

s) dupa finalizarea investigatiei, atunci cand nu este desemnat un alt inspector din cadrul directiei pentru urmarirea aplicarii deciziei in cazul respectiv, propune comisiei desemnate de presedintele Consiliului Concurentei aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 51 alin. (1) lit. d) si e) din Legea concurentei;

s) colaboreaza cu secretarul de sedinta la redactarea si motivarea deciziei, conform deliberarii plenului.

(4) Propunerile formulate de raportor potrivit alin. (3) lit. e) se transmit presedintelui Consiliului Concurentei, pentru a fi supuse dezbaterii plenului, in vederea emiterii deciziilor corespunzatoare.

(5) In cazul in care raportorul propune inchiderea unei investigatii in temeiul dispozitiilor art. 42 alin. (1) din Legea concurentei, raportul de investigatie este inaintat presedintelui pentru a fi supus dezbaterii Plenului Consiliului Concurentei.

(6) In cazul in care raportorul propune inchiderea unei investigatii in temeiul dispozitiilor art. 42 alin. (2) din Legea concurentei, raportul de investigatie este inaintat presedintelui in vederea stabilirii datei audierilor, daca autorul plangerii solicita acest lucru, si emiterii convocarilor, dupa caz.

(7) Membrii echipei de investigatie au urmatoarele atributii:

a) colaboreaza cu raportorul pentru solutionarea cazului investigat, in scopul indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (3) lit. c), k) si p);

b) participa la intocmirea raportului asupra investigatiei si propun masuri de comun acord cu raportorul;

c) participa la completarea investigatiei si/sau raportului si la efectuarea oricaror alte activitati solicitate de raportor, inclusiv in faza accesului la dosar si a organizarii audierilor.

ART. 42

Pentru o mai buna administrare a activitatii Consiliului Concurentei, la propunerea raportorului, o investigatie poate fi conexata la o alta investigatie anterioara, atunci cand intre acestea exista o stransa legatura de parti, obiect si cauza, investigatiile vizand fapte ale acelorasi intreprinderi/asociatii de intreprinderi sau impreuna cu altele ori fapte care denota aceeasi rezolutie contraventionala. De asemenea, la propunerea raportorului, Consiliul Concurentei poate dispune disjungerea unei investigatii, rezultand doua sau mai multe investigatii, dupa caz, atunci cand este posibila finalizarea analizei unora din faptele investigate fara a afecta restul investigatiei pentru care este necesara continuarea analizei.

ART. 43

(1) Prevederile art. 41 alin. (1) – (3) lit. a), c), d), f), g), m), n), o) si p) se aplica si investigatiilor privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord in diferite sectoare, declansate de Consiliul Concurentei, potrivit art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea concurentei.

(2) Rapoartele prin care se finalizeaza investigatiile mentionate la alin. (1) sunt supuse analizei Plenului Consiliului Concurentei.

 

SECTIUNEA a 4-a

Solicitarea de informatii si luarea declaratiei

 

ART. 44

(1) Potrivit art. 35 din Legea concurentei, in scopul indeplinirii atributiilor de serviciu inspectorii de concurenta pot solicita informatiile si documentele care le sunt necesare indicand temeiul legal, scopul, termenele de transmitere a informatiilor si sanctiunile prevazute de Legea concurentei.

(2) Documentele transmise Consiliului Concurentei vor fi certificate pentru conformitate de intreprinderea si/sau asociatia de intreprinderi careia i-au fost solicitate.

(3) Intreprinderea si/sau asociatia de intreprinderi va/vor identifica, prin adresa de inaintare, motivat, datele si documentele in care considera ca exista informatii calificate secrete de afaceri sau alte informatii confidentiale.

ART. 45

(1) In scopul indeplinirii atributiilor legale, raportorul poate lua declaratii oricarei persoane fizice care consimte la acest lucru.

(2) Inainte de declaratie, persoana in cauza va fi incunostintata de intentia de a se inregistra sau consemna declaratia, fiind indicate totodata temeiul juridic, scopul acesteia, precum si faptul ca declaratia este data in mod voluntar.

(3) Declaratia va fi consemnata in scris sau inregistrata, o copie fiind furnizata si persoanei care a dat respectiva declaratie. Daca este cazul, se va stabili un termen in care persoana sa poata comunica orice corectura care trebuie facuta in explicatiile date in cadrul declaratiei.

 

SECTIUNEA a 5-a

Exercitarea puterilor de inspectie

 

ART. 46

(1) Inspectorii de concurenta, cu exceptia debutantilor, sunt abilitati sa efectueze inspectii in temeiul art. 36 alin. (1) si art. 37 din Legea concurentei si pot proceda la efectuarea de inspectii conform ordinului emis de catre presedintele Consiliului Concurentei si, atunci cand este cazul, a autorizarii judiciare date prin incheiere judecatoreasca.

(2) Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei, respectiv cererea de autorizare judiciara au la baza nota intocmita de raportor in care sunt prezentate indiciile referitoare la posibilitatea descoperirii de documente sau informatii necesare realizarii investigatiilor.

ART. 47

(1) O copie a ordinului presedintelui Consiliului Concurentei de investigatie impreuna cu copia certificata a ordinului de inspectie si, atunci cand este cazul, a incheierii judecatoresti vor fi inmanate de inspectorii de concurenta abilitati intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi supuse inspectiei ori, dupa caz, persoanei fizice la domiciliul careia are loc inspectia.

(2) Inspectorii de concurenta au obligatia de a se legitima inainte de inceperea propriu-zisa a inspectiei.

ART. 48

(1) Inspectiile care nu necesita autorizare judiciara se desfasoara in timpul programului obisnuit de lucru in prezenta reprezentantului intreprinderii ori asociatiei de intreprinderi inspectate sau a persoanei desemnate de catre acesta. In lipsa unui program de lucru prestabilit sau in situatia unui program de lucru zilnic mai mic de 8 ore, inspectia se va efectua in intervalul orar 8,00 – 18,00.

(2) Inspectia nu poate continua in afara programului de lucru sau a intervalului orar mentionat decat cu acordul scris al reprezentantului intreprinderii ori asociatiei de intreprinderi inspectate sau a persoanei desemnate de catre acesta.

ART. 49

In realizarea inspectiei, inspectorii de concurenta pot solicita asistenta din partea Politiei. Solicitarea de asistenta poate interveni anterior inspectiei in conditiile in care exista indicii privind o posibila opozitie la inspectie sau pe parcursul acesteia.

ART. 50

Intreprinderea sau asociatia de intreprinderi poate fi asistata pe parcursul inspectiei de avocatul sau. Consultarea acestuia poate avea loc si prin telefon. Cu toate acestea, prezenta avocatului nu este obligatorie, lipsa sa neputand constitui motiv de amanare a inceperii sau continuarii inspectiei.

ART. 51

(1) Inspectorii de concurenta au dreptul de a intra in orice spatiu, pe orice teren si in orice mijloc de transport apartinand intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi supuse inspectiei si de a inspecta continutul fiecarui loc de depozitare a documentelor.

(2) Inspectorii de concurenta au dreptul de a examina orice documente, registre, acte financiar-contabile, precum si orice alte evidente legate de activitatea intreprinderii, indiferent de locul in care sunt depozitate si de suportul fizic sau electronic pe care sunt pastrate, si de a obtine copii sau extrase dupa acestea.

ART. 52

Intreprinderea sau asociatia de intreprinderi inspectata are urmatoarele obligatii:

a) sa permita inspectorilor de concurenta, fara intarziere, inceperea si derularea inspectiei;

b) sa faciliteze, pe intreaga durata a inspectiei, accesul la toate documentele si informatiile necesare indeplinirii misiunii inspectorilor de concurenta;

c) sa furnizeze intr-o forma completa documentele, informatiile, inregistrarile si evidentele solicitate, precum si orice lamuriri necesare, fara a putea opune caracterul confidential.

ART. 53

(1) Comunicarile dintre intreprinderea sau asociatia de intreprinderi inspectata si avocatul sau, realizate in scopul si in interesul exercitarii dreptului la aparare, nu pot fi ridicate sau folosite ca proba in cadrul procedurilor desfasurate de Consiliul Concurentei.

(2) Pot beneficia de confidentialitatea comunicarilor dintre avocat si clientul sau si documentele pregatitoare intocmite de intreprinderea sau asociatia de intreprinderi inspectata in scopul si interesul exercitarii dreptului la aparare, in conditiile prevazute la art. 36 alin. (8) din Legea concurentei.

(3) Dovada incadrarii unui document in categoria mentionata revine intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi inspectate. In situatia in care intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi nu prezinta dovezi suficiente in sustinerea caracterului protejat al unei comunicari, inspectorii de concurenta care efectueaza inspectia vor sigila si vor ridica comunicarea respectiva in dublu exemplar. Un exemplar sigilat va fi depus la instanta de contencios administrativ competenta, in masura in care intreprinderea ataca decizia presedintelui Consiliului Concurentei, luata potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea concurentei.

(4) In procesul-verbal de constatare si inventariere incheiat la finalizarea inspectiei se va stabili termenul in care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi trebuie sa transmita autoritatii de concurenta probele si explicatiile de natura a demonstra caracterul protejat al comunicarilor cu avocatul.

(5) Presedintele Consiliului Concurentei va decide de urgenta, pe baza probelor prezentate, daca documentul respectiv poate beneficia de confidentialitatea comunicarilor dintre avocat si clientul sau potrivit legii.

ART. 54

(1) Inspectorii de concurenta pot solicita reprezentantilor sau membrilor personalului intreprinderii ori asociatiei de intreprinderi supuse inspectiei explicatii referitoare la fapte si documente care au legatura cu obiectul inspectiei si pot consemna sau inregistra explicatiile respective, o copie fiind furnizata intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi inspectate.

(2) In cazul in care s-au cerut explicatii unui membru al personalului intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi care nu este sau nu era autorizat de intreprindere ori de asociatia de intreprinderi sa dea explicatii in numele acesteia, in procesul-verbal de constatare si inventariere incheiat la finalizarea inspectiei se va stabili un termen pana la care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi poate sa rectifice, sa modifice sau sa completeze explicatiile date de membrul personalului. Rectificarile, modificarile sau completarile se adauga la raspunsurile consemnate sau inregistrate potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) lit. c) din Legea concurentei.

ART. 55

(1) Activitatea de inspectie nu se limiteaza la documentele clasice, putand fi verificate si ridicate orice informatii stocate/arhivate in mediul electronic.

(2) Inspectarea echipamentelor electronice de calcul, de comunicatii, echipamentelor si/sau mediilor de stocare/arhivare se va realiza in prezenta reprezentantului intreprinderii/asociatiei de intreprinderi sau a persoanei desemnate de catre acesta.

(3) Activitatea de verificare a informatiilor stocate in mediu electronic se efectueaza prin accesul la echipamentul vizat, cu previzualizarea documentelor in format electronic si tiparirea celor selectate.

(4) Pe parcursul inspectiei se poate proceda la copierea de date utilizand echipamente si proceduri forensic, fara a fi necesara vizualizarea in prealabil a documentelor, in situatii precum:

a) volumul mare si/sau complexitatea datelor stocate/arhivate in mediul electronic si/sau numarul/dispersia mare a echipamentelor pe care sunt stocate/arhivate aceste date;

b) constatarea existentei unor date alterate sau a riscului de alterare a datelor stocate in mediul electronic;

c) intreruperea functionarii echipamentelor pe care sunt stocate/arhivate datele in format electronic ar perturba semnificativ activitatea curenta a intreprinderii/asociatiei de intreprinderi;

d) lipsa personalului care poate asigura accesul la echipamentele vizate;

e) contestarea faptului ca un document selectat si tiparit potrivit prevederilor alin. (3) ar proveni din echipamentul intreprinderii/asociatiei de intreprinderi inspectate.

(5) a) Consiliul Concurentei utilizeaza in procedurile forensic echipamente si software conforme cu standardele acceptate la nivel european, lista acestora fiind prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul regulament.

b) Prin valoare “hash” se intelege un algoritm matematic aplicat informatiei digitale cum ar fi fisier, HDD fizic, HDD logic etc. care creeaza o “amprenta”, respectiv suma de control, unica pentru acea informatie. Deoarece informatia digitala nu poate fi modificata fara a modifica si valoarea “hash”, aceasta inseamna ca daca valoarea “hash” a unui fisier nu s-a modificat, atunci nici fisierul ca atare nu s-a modificat.

c) Prin imagine/copie forensic se intelege o copie “bit-cu-bit” a unui suport informatic cum ar fi HDD fizic, memorie flash, PDA, card SIM etc., care include si spatiile neutilizate si nealocate. Aceasta copie se realizeaza cu echipamente si programe specifice prevazute in anexa nr. 2, care calculeaza si valoarea “hash” atat pentru suportul copiat, cat si pentru copia obtinuta.

(6) Ulterior inspectiei, copia identica obtinuta forensic si sigilata urmeaza a fi prelucrata la sediul Consiliului Concurentei, in cadrul Laboratorului forensic, de o echipa de inspectori de concurenta, abilitati cu puteri de inspectie prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, in prezenta reprezentantilor intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi supuse inspectiei. Documentele/fisierele obtinute vor fi previzualizate in format electronic, iar documentele selectate de catre echipa de inspectie vor fi tiparite in doua exemplare. Un exemplar al procesului-verbal incheiat cu aceasta ocazie, precum si o copie a documentelor selectate, cu opisul aferent, vor fi inmanate reprezentantilor intreprinderii/asociatiei de intreprinderi.

ART. 56

In procesul-verbal de constatare si inventariere incheiat la finalizarea inspectiei se va stabili un termen in care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi sa identifice, motivat, documentele sau acele parti ale documentelor in care considera ca exista secrete de afaceri sau alte informatii confidentiale. Totodata, intreprinderea sau asociatia de intreprinderi va transmite si o varianta neconfidentiala distincta a acelor documente sau parti de documente despre care considera ca prezinta secrete de afaceri sau alte informatii confidentiale.

ART. 57

(1) In vederea evitari riscului distrugerii unor documente relevante pentru investigatii, inspectorii de concurenta vor proceda la aplicarea de sigilii in cadrul inspectiilor desfasurate de Consiliul Concurentei in situatia nefinalizarii inspectiei in ziua in care aceasta a inceput, precum si in orice alte situatii in care se justifica aceasta masura.

(2) Intreprinderea sau asociatia de intreprinderi inspectata are obligatia sa asigure integritatea sigiliilor aplicate pana la ridicarea acestora de catre inspectorii de concurenta. In cazul inlaturarii sau distrugerii sigiliilor, inspectorii de concurenta vor proceda potrivit prevederilor art. 214 din Codul de procedura penala in vederea sesizarii organelor de cercetare penala cu privire la savarsirea infractiunii de rupere de sigilii prevazuta de art. 243 din Codul penal.

(3) Punerea de sigilii, respectiv ridicarea acestora se consemneaza in procese-verbale care vor fi anexate procesului-verbal de constatare si inventariere, incheiat potrivit art. 36 alin. (2) din Legea concurentei.

 

SECTIUNEA a 6-a

Audierea

 

ART. 58

(1) Presedintele Consiliului Concurentei, dupa primirea raportului de investigatie, decide daca este necesara organizarea de audieri pentru dezbaterea acestuia. Daca nu este decisa organizarea de audieri, se va solicita partilor implicate, la momentul trimiterii raportului de investigatie, ca, odata cu transmiterea observatiilor scrise, sa comunice daca doresc ca raportul sa fie dezbatut in cadrul unei audieri.

(2) O copie a raportului va fi transmisa spre luare la cunostinta persoanelor supuse investigatiei, acordandu-le acestora un termen de minimum 30 de zile in care sa isi formuleze observatiile.

(3) Data pana la care trebuie trimise observatiile, respectiv data audierii, dupa caz, sunt fixate de presedintele Consiliului Concurentei. In cazuri bine justificate, data audierii poate fi modificata, cu incunostintarea partilor, fara a fi prejudiciate drepturile procedurale ale acestora.

(4) In termen de 3 zile lucratoare de la stabilirea datei audierii si a formulei de audiere, respectiv in plen sau in comisie, o copie a raportului de investigatie, principalele documente care au stat la baza propunerii din raport (anexele la raport), opisul acestora si opisul actelor din dosarul de investigatie vor fi inaintate de la Cabinetul presedintelui la Secretariatul general in scopul multiplicarii si transmiterii acestora, impreuna cu programarea datei audierii, catre membrii plenului sau ai comisiei, dupa caz. La solicitarea membrilor plenului sau ai comisiei, Secretariatul general va pune la dispozitia acestora intregul dosar de investigatie. Dezbaterea cauzei are loc in cadrul sedintei de audiere. Deliberarea are loc dupa audiere, iar in situatia in care plenul sau comisia considera necesar pronuntarea poate fi amanata conform termenelor prevazute in Regulamentul privind desfasurarea audierilor in cadrul Consiliului Concurentei si adoptarea deciziilor, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 789/2011.

(5) Fiecare persoana poate fi audiata separat sau in prezenta altor persoane invitate la audiere, tinand seama de interesul legitim al intreprinderilor ca secretele lor de afaceri si alte informatii confidentiale sa nu fie divulgate.

(6) Audierile nu sunt publice.

(7) Audierile vor fi inregistrate si, la cerere, inregistrarile (transcriptul, atunci cand se realizeaza) sunt puse la dispozitia partilor care au participat la sedinta de audiere, cu respectarea caracterului confidential al informatiilor.

 

SECTIUNEA a 7-a

Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei

 

ART. 59

(1) Plenul Consiliului Concurentei adopta urmatoarele decizii:

a) decizii privind incalcarea art. 5, 6, 9 si 15 din Legea concurentei, precum si a dispozitiilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

b) decizii privind compatibilitatea concentrarilor economice cu mediul concurential normal, potrivit art. 46 alin. (2) si (4) din Legea concurentei, pe baza propunerii directiei de resort, respectiv a raportorului;

c) decizii de retragere a beneficiului exceptarii pentru intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi sau practicile concertate carora li se aplica prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003;

d) decizii de inchidere a investigatiilor potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din Legea concurentei.

(2) In alte cazuri, Plenul Consiliului Concurentei adopta decizii, dupa cum urmeaza:

a) decizii privind masurile interimare, in temeiul art. 47 din Legea concurentei, ca urmare a propunerilor formulate de raportor si dupa ascultarea punctelor de vedere ale celor fata de care urmeaza sa se adopte masurile;

b) decizii de acceptare a angajamentelor intreprinderilor, formulate in temeiul art. 46^2 din Legea concurentei;

c) decizii privind acordarea derogarii de la regula instituita la art. 15 alin. (6) din Legea concurentei, potrivit prevederilor art. 15 alin. (8) din aceeasi lege, pe baza propunerilor directiei de resort sau, dupa caz, a raportorului in cazurile cand s-a declansat investigatia;

d) decizii prin care se dispun masuri de restabilire a situatiei anterioare in materia concentrarilor economice, in conditiile art. 46^1 din Legea concurentei;

e) deciziile prevazute la art. 53 din aceeasi lege, daca intreprinderea nu s-a conformat unei decizii a Plenului Consiliului Concurentei;

f) decizii de respingere a plangerilor, atunci cand cel putin un membru al comisiei solicita motivat sa supuna dezbaterii Plenului Consiliului Concurentei propunerea directiei de resort, respectiv a Serviciului carteluri privind solutionarea unei plangeri si plenul hotaraste respingerea plangerii.

ART. 60

Comisiile Consiliului Concurentei, pe baza propunerilor directiei de resort, ale Serviciului carteluri sau, dupa caz, ale raportorului, adopta:

a) decizii de respingere a plangerilor privind o practica anticoncurentiala, in conditiile art. 40 alin. (2) din Legea concurentei;

b) decizii de constatare si aplicare a sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. a) – c), art. 50^1, art. 51 alin. (1) lit. d) si e) din Legea concurentei;

c) decizii de obligare la plata de amenzi cominatorii, potrivit art. 54 din Legea concurentei;

d) deciziile prevazute la art. 53 din Legea concurentei, daca intreprinderea nu s-a conformat unei decizii a comisiei Consiliului Concurentei.

ART. 61

(1) Presedintele Consiliului Concurentei emite, pe baza propunerilor raportorului, decizii privind caracterul protejat al comunicarilor dintre intreprinderi si avocat, in temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (10) din Legea concurentei.

(2) Presedintele Consiliului Concurentei, la propunerea directiei de resort sau a raportorului, formulata potrivit atributiilor prevazute de prezentul regulament ori ca urmare a analizei realizate de plen sau comisie, emite ordine, dupa cum urmeaza:

a) ordine prin care desemneaza componenta comisiilor Consiliului Concurentei pentru fiecare caz in parte sau prin care pune in aplicare hotararea plenului de delegare a atributiilor prevazute la art. 20 alin. (4) din Legea concurentei;

b) ordine prin care dispune pornirea de investigatii desfasurate in baza legii;

c) ordine prin care dispune efectuarea de inspectii si abiliteaza cu puteri de inspectie, pentru fiecare caz in parte, inspectorii de concurenta;

d) ordine prin care solutioneaza cererile privind consultarea, precum si obtinerea de copii sau extrase ale documentelor, datelor si informatiilor din dosarul cauzei care sunt confidentiale, potrivit art. 44 alin. (4) din Legea concurentei;

e) ordine prin care sunt inchise investigatii, in conditiile art. 42 alin. (1) din Legea concurentei.

(3) Presedintele Consiliului Concurentei emite ordine prin care pune in aplicare, suspenda sau abroga reglementarile adoptate de Consiliul Concurentei.

(4) In realizarea atributiilor sale prevazute de lege si in scopul organizarii desfasurarii activitatii autoritatii de concurenta, presedintele Consiliului Concurentei emite ordine prin care dispune masuri sau aplica sanctiuni.

 

SECTIUNEA a 8-a

Lucrarile Consiliului Concurentei in plen

 

ART. 62

(1) In exercitarea atributiilor Consiliului Concurentei in plen, se aplica principiul colegialitatii, potrivit legii.

(2) Plenul se intruneste la solicitarea presedintelui, conform unui program periodic, stabilit pentru fiecare luna in avans. Ordinea de zi si materialele aferente vor fi comunicate cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei. In cazurile ce necesita o solutionare urgenta, presedintele poate solicita intrunirea plenului in regim de urgenta.

(3) La lucrarile in plen, cu exceptia deliberarilor, pot fi invitati conducatorii directiilor implicate si secretarul general.

(4) Lucrarile in plen se consemneaza in procesul-verbal de sedinta, intocmit de persoanele nominalizate de presedintele Consiliului Concurentei, care este apoi transcris intr-un registru de sedinte in care semneaza toti membrii plenului care au participat la sedinta. In procesul-verbal de sedinta se consemneaza cvorumul, desfasurarea lucrarilor, votul, hotararile adoptate si opiniile separate exprimate, daca este cazul.

(5) Plenul delibereaza si decide valabil in cvorum de 5 membri, dintre care unul trebuie sa fie presedintele sau reprezentantul sau desemnat, vicepresedinte al Consiliului Concurentei.

(6) Deliberarile plenului nu sunt publice.

(7) Hotararile in plen se adopta cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Fiecare membru dispune de un vot; in caz de paritate de voturi, prevaleaza solutia votata de presedinte.

(8) In cazuri urgente, ce nu suporta amanare, participarea la sedintele de plen a unui membru al plenului care nu este prezent in institutie din motive obiective poate avea loc si prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea celui ce participa, participarea sa efectiva la sedinta plenului si retransmiterea in mod continuu a dezbaterilor si deliberarilor, astfel incat sa se asigure luarea la cunostinta de catre acesta a tuturor aspectelor discutate in cadrul sedintei, si care totodata sa garanteze securizarea comunicarii.

(9) Deciziile adoptate in plen sau comisii vor fi comunicate insotite de o adresa de inaintare semnata de presedintele Consiliului Concurentei.

 

SECTIUNEA a 9-a

Lucrarile Consiliului Concurentei in Comisii

 

ART. 63

(1) In vederea deliberarii si adoptarii deciziilor prevazute de lege, potrivit art. 20 alin. (2) din Legea concurentei, presedintele Consiliului Concurentei va desemna o comisie pentru fiecare caz in parte. Comisia va fi formata dintr-un vicepresedinte si 2 consilieri de concurenta.

(2) In caz de absenta ori de indisponibilitate a unuia dintre membrii comisiei prevazute la alin. (1), presedintele Consiliului Concurentei va stabili, prin ordin, o noua componenta a comisiei respective.

(3) Lucrarile comisiei sunt conduse de vicepresedinte, care convoaca fiecare comisie, si se consemneaza in procesul-verbal de sedinta. Programul deliberarilor, precum si materialele ce vor fi analizate se transmit tuturor membrilor cu cel putin doua zile inainte de intrunirea comisiei.

(4) Comisia se intruneste valabil in prezenta celor 3 membri, luand hotarari cu majoritate de voturi.

(5) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (4 1 ) din Legea concurentei, exercitarea atributiilor prevazute la art. 20 alin. (4) lit. a) si b) din aceeasi lege poate fi delegata unei comisii de solutionare alcatuite din 3 membri ai plenului.

 

SECTIUNEA a 10-a

Registrele Consiliului Concurentei

 

ART. 64

(1) Principalele registre ale Consiliului Concurentei sunt urmatoarele:

A. registre de intrare-iesire si evidenta, care asigura interfata Consiliului Concurentei cu tertii:

a) Registrul general de intrare si de iesire a corespondentei;

b) Registrul special, in care se inregistreaza plangerile si notificarile prevazute de normele in vigoare;

c) Registrul deciziilor, in care se inregistreaza deciziile plenului si ale comisiilor Consiliului Concurentei si se mentioneaza dispozitivul hotararii luate;

d) Registrul de ordine ale presedintelui Consiliului Concurentei, in care se inregistreaza ordinele emise;

e) Registrul special de corespondenta secreta si confidentiala, in care se inregistreaza documentele de aceasta natura;

f) Registrul unic de clementa, in care se inregistreaza cererile de clementa;

B. registre de evidenta interna:

a) Registrul de evidenta intocmit la nivelul Cabinetului presedintelui, vicepresedintilor, consilierilor de concurenta, secretariatului general, directiilor si Serviciului carteluri din cadrul Consiliului Concurentei;

b) Registrul de sedinta, in care se consemneaza lucrarile Plenului Consiliului Concurentei;

c) Registrul de arhiva;

d) alte registre necesare desfasurarii activitatii Consiliului Concurentei, infiintate prin ordin al presedintelui.

(2) Consiliul Concurentei se considera legal investit cu solutionarea unei cereri, plangeri, sesizari sau cu analiza unei notificari la data inregistrarii acesteia la registratura generala a Consiliului Concurentei, la sediul central din Bucuresti.

(3) Stabilirea rubricilor registrelor prevazute la alin. (1) lit. A se face in functie de natura lucrarilor evidentiate, la propunerea Secretariatului general, si se aproba de catre presedinte.

(4) Modul de utilizare si de arhivare a registrelor se stabileste de catre secretarul general.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ART. 65

(1) Inspectorilor de concurenta din cadrul Consiliului Concurentei li se aplica dispozitiile referitoare la incompatibilitatile si interdictiile prevazute in legislatia aplicabila functiei publice si functionarilor publici si in Legea concurentei. In acest sens, inspectorii de concurenta din cadrul Consiliului Concurentei care au desfasurat activitati de monitorizare si control cu privire la intreprinderi sau asociatii de intreprinderi nu pot sa isi desfasoare activitatea si nu pot acorda consultanta de specialitate acestora timp de 3 ani dupa incetarea ocuparii functiei in cadrul Consiliului Concurentei.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa se abtina de la participarea la investigarea cazurilor in care au un interes direct sau indirect, avand obligatia de a-l informa pe seful ierarhic superior si pe presedinte, dupa caz, despre aceasta situatie.

(3) Persoanelor care ocupa functii publice generale in cadrul Consiliului Concurentei le sunt aplicabile dispozitiile referitoare la incompatibilitati si interdictii din legislatia referitoare la functia publica si functionarii publici.

ART. 66

(1) Legitimatia de serviciu este documentul oficial care atesta calitatea de angajat in activitate la Consiliul Concurentei si va fi folosita in exercitarea atributiilor de serviciu.

(2) Legitimatia de serviciu nu este transmisibila.

(3) Modelul legitimatiei de serviciu, precum si cromatica acesteia sunt prezentate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul regulament.

(4) Pierderea sau sustragerea legitimatiei de serviciu se aduce la cunostinta presedintelui Consiliului Concurentei in prima zi lucratoare de la producerea evenimentului, iar, in caz de nerecuperare, in termen de 5 zile va fi declarata nula prin publicitatea in presa, precizandu-se numarul si numele titularului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close