Decizia Curtii Constitutionale nr. 1432/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si art. 82 din Codul fiscal

In M. Of. nr. 117 din 15 februarie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1432/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Lacramioara Liliana Guzu in nume propriu si in calitate de reprezentant legal al Cabinetului individual de avocatura “Guzu Lacramioara Liliana” in Dosarul nr. 4.059/245/2010 al Judecatoriei Iasi – Sectia civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.574D/2010.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata. Arata ca dispozitiile de lege criticate dau expresie prevederilor art. 56 si art. 139 din Constitutie.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 15 octombrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 4.059/245/2010, Judecatoria Iasi – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Lacramioara Liliana Guzu in nume propriu si in calitate de reprezentant legal al Cabinetului individual de avocatura “Guzu Lacramioara Liliana”, intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca, prin dispozitiile de lege criticate, persoanele de drept fiscal care realizeaza venituri sunt tratate diferit. In timp ce persoanele fizice autorizate sunt obligate sa plateasca impozit anticipat, celelalte subiecte de drept fiscal nu platesc anticipat nici impozit, nici penalitati de intarziere.

Judecatoria Iasi – Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca principiul egalitatii in fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite. Totodata, textele de lege criticate sunt in acord cu art. 56 alin. (1) din Constitutie, care prevede obligatia cetatenilor de a contribui prin impozite si taxe la cheltuielile publice. In plus, dispozitiile legale criticate sunt in deplina concordanta cu prevederile art. 139 alin. (1) din Legea fundamentala potrivit carora impozitele, taxele si orice venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. Asadar, este dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili impozitele datorate bugetului de stat, modalitatile de plata, precum si cuantumul acestora.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 53 si art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, care la data sesizarii avea urmatorul continut:

– Art. 53: “Un contribuabil care desfasoara o activitate independenta are obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52, pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final potrivit prevederilor art. 78.”;

– Art. 82: “(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.

(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, pe baza declaratiei de impunere. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:

a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau

b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.

(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Fac exceptie veniturile din arendare, pentru care contribuabilul stabileste impozitul, pe baza declaratiei de impunere. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 1 septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

(4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net din declaratia de impunere pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1).

(6) Platile anticipate stabilite pe baza contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum si pentru veniturile din activitati independente si agricole, impuse pe baza normelor de venit, reprezinta impozit final.

(7) In situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, platile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative.”

In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea in drepturi.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile criticate dau expresie prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea fundamentala, potrivit carora cetatenii au obligatia sa contribuie la cheltuielile publice, prin impozite si taxe. Totodata, in conformitate cu art. 139 alin. (2) din Constitutie, impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene “in limitele si in conditiile legii”. Din aceste prevederi constitutionale rezulta dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili impozitele datorate bugetului de stat, modalitatile de plata, precum si cuantumul acestora.

Totodata, Curtea constata ca nu poate fi retinuta critica autorului exceptiei potrivit careia dispozitiile criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16. Astfel, dispozitiile criticate se adreseaza, in mod egal, fara privilegii si fara discriminari, tuturor contribuabililor care desfasoara o activitate independenta. Faptul ca dispozitiile de lege criticate excepteaza de la plata anticipata in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat anumite venituri se datoreaza specificitatii activitatilor care stau la baza obtinerii acestora. Aceste aspecte specifice ale activitatilor (de exemplu arendarea) justifica, in mod obiectiv si rational, tratamentul diferit pe care textele criticate il reglementeaza. In aceste conditii, nu se poate retine existenta niciunei discriminari, in ceea ce priveste plata impozitului, intre persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si cele care obtin un venit din alte activitati decat cele independente.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Lacramioara Liliana Guzu in nume propriu si in calitate de reprezentant legal al Cabinetului individual de avocatura “Guzu Lacramioara Liliana” in Dosarul nr. 4.059/245/2010 al Judecatoriei Iasi – Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 25 octombrie 2011.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close