Metodologia de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate

In M. Of. nr. 118 din 16 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Metodologia de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in cadrul celor 3 cicluri universitare, de cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, precum si de cetateni din statele terte, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale si institutiile de invatamant superior acreditate din Romania vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

METODOLOGIE

de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate

 

ART. 1

(1) Perioadele de studii efectuate in baza unor acorduri incheiate intre institutii de invatamant superior acreditate din Romania si institutii de invatamant superior acreditate din strainatate sau a unor programe internationale, cu exceptia perioadelor de studii ori de plasament efectuate in cadrul mobilitatilor Erasmus, se recunosc de catre universitati in conformitate cu prevederile respectivelor acorduri sau programe de mobilitati.

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei metodologii, institutiile de invatamant superior din Romania transmit Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, denumit in continuare CNRED, spre avizare, proiectele de acorduri interinstitutionale internationale mentionate la alin. (1). CNRED avizeaza proiectul de acord in urma verificarii urmatoarelor elemente:

a) statutul institutiei de invatamant superior partenere din strainatate;

b) tipul actului emis la finalizarea programului de studiu ce face obiectul acordului, respectiv recunoasterea acestuia ca facand parte din categoria actelor de studiu din sistemul de educatie al statului care a acreditat institutia partenera.

 

CAPITOLUL I

Recunoasterea perioadelor de studii efectuate in cadrul unor mobilitati nereglementate

 

ART. 2

(1) Procedura prevazuta in prezenta metodologie se aplica, prin intermediul centrelor de resurse de informare si documentare, de catre institutiile de invatamant superior acreditate.

(2) Centrele de resurse de informare si documentare, denumite in continuare CRID, se constituie la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior acreditate din Romania.

(3) Fiecare CRID este format dintr-un numar de 3 pana la 5 cadre didactice desemnate de conducerea universitatii si din secretarul-sef al universitatii.

ART. 3

(1) CRID-urile au urmatoarele atributii in procedura de recunoastere a perioadelor de studii:

a) stabilesc documentele suplimentare care pot fi solicitate fata de cele prevazute la art. 4;

b) evalueaza dosarele de recunoastere a perioadelor de studii sau le inainteaza spre evaluare cadrelor didactice de specialitate, dupa caz;

c) pot propune spre aprobare conducerii universitatii o comisie formata din cadre didactice cu expertiza in specializari diferite fata de cele detinute de membrii CRID, avand urmatoarele atributii:

(i) evaluarea dosarelor de recunoastere;

(ii) comunicarea rezultatului evaluarii;

(iii) recomandarea, in urma evaluarii, de inmatriculare a solicitantului in anul universitar corespunzator sau de nerecunoastere a studiilor efectuate anterior;

d) comunica secretarului-sef rezultatul evaluarii.

(2) Secretarul-sef are urmatoarele atributii:

a) comunica solicitantului rezultatul evaluarii efectuate de CRID sau de comisiile de specialitate;

b) inainteaza rectorului universitatii spre aprobare decizia de inmatriculare a solicitantului in anul universitar corespunzator;

c) completeaza si actualizeaza baza de date cu studentii care au beneficiat de recunoasterea perioadelor de studii.

ART. 4

Dosarul de recunoastere contine urmatoarele acte:

1. cererea de inscriere – formular tipizat care este disponibil pe pagina web proprie fiecarui CRID;

2. copia legalizata a diplomei de bacalaureat obtinuta in Romania sau, dupa caz, atestatul, emis de directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, de recunoastere a diplomei de acces in invatamantul superior obtinute in strainatate/scrisoarea de acceptare la studii;

3. copia legalizata a diplomei de licenta sau master obtinute in Romania sau, dupa caz, atestatul, emis de directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, de recunoastere a diplomei de acces la studii doctorale obtinute in strainatate/scrisoarea de acceptare la studii;

4. documentul, apostilat sau supralegalizat, dupa caz, care atesta situatia scolara pentru anii de studii absolviti, care sa contina disciplinele, notele, numarul de credite/numarul de puncte si numarul de ore de curs pentru fiecare disciplina, emis de institutia de invatamant superior de la care provine solicitantul, si traducerea legalizata in limba romana;

5. programele analitice pentru disciplinele studiate in institutia de invatamant superior de la care provine solicitantul, dupa caz, si traducerea legalizata in limba romana;

6. certificatul de competenta lingvistica pentru limba de predare si de examinare;

7. copia legalizata a certificatului de nastere si a actului de identitate sau a pasaportului si, dupa caz, traducerea legalizata in limba romana;

8. copia legalizata a certificatului de casatorie, in cazul in care numele inscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate, si, dupa caz, traducerea legalizata;

9. declaratie pe propria raspundere ca studiile efectuate anterior nu au fost intrerupte ca urmare a exmatricularii datorate incalcarii prevederilor codului de etica si deontologie al universitatii de provenienta.

ART. 5

(1) Dosarul de recunoastere a perioadei de studii se depune de catre solicitant la secretarul-sef al universitatii.

(2) Secretarul-sef al universitatii verifica daca dosarul cuprinde toate documentele prevazute la art. 4.

(3) In cazul in care dosarul prezentat este incomplet, secretarul-sef comunica solicitantului, de urgenta, electronic, actul/actele care nu a/au fost depus/depuse.

ART. 6

(1) Termenul de solutionare a dosarului de recunoastere este de 10 zile lucratoare de la data depunerii dosarului complet, in conformitate cu metodologia de admitere la studii adoptata la nivelul fiecarei universitati. Acest termen se poate prelungi in cazurile in care este necesara verificarea autenticitatii documentelor scolare si a statutului universitatii emitente, solicitantul fiind informat in scris cu privire la motivele nesolutionarii in termenul legal.

(2) Contestatiile la deciziile de recunoastere pot fi depuse la secretarul-sef al universitatii in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data confirmarii, prin posta, a primirii deciziei de recunoastere.

(3) Secretarul-sef convoaca, in termen de doua zile lucratoare, comisia de contestatii, formata din 3 cadre didactice de specialitate, desemnate conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c), altele decat cadrele didactice care au evaluat initial dosarul, avand calificari si competente profesionale in domeniul fundamental de stiinte caruia i se circumscrie specializarea ce face obiectul recunoasterii.

(4) Contestatia se solutioneaza in termen de 3 zile lucratoare de la data convocarii comisiei de contestatii.

ART. 7

Evaluarea de catre CRID-uri sau de catre comisiile de specialitate, dupa caz, a documentelor scolare si a actelor de studii in vederea recunoasterii se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:

1. verificarea statutului programului de studii si al institutiei de invatamant superior care a emis documentele scolare si actele de studii supuse recunoasterii, precum si a nivelului programului de studii urmat in cadrul respectivei institutii de invatamant superior. In cazul in care institutia de invatamant superior emitenta nu este recunoscuta/acreditata in statul de origine, actele de studii depuse de solicitant nu se recunosc;

2. transmiterea catre CNRED, in format electronic, pentru verificare, a documentelor scolare depuse in dosar, in cazul in care exista indoieli asupra autenticitatii si legalitatii emiterii acestora;

3. analizarea urmatoarelor elemente:

a) numarul de credite de studiu transferabile si acumulabile – ECTS sau punctele obtinute in cadrul studiilor efectuate la institutia de invatamant superior de la care provine solicitantul;

b) rezultatele obtinute pe parcursul scolaritatii efectuate anterior, evidentiate prin diferite sisteme de evaluare/notare. In acest scop se va efectua conversia mediilor obtinute cu ajutorul grilei de conversie, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie;

c) curriculum-ul parcurs in cadrul institutiei de invatamant superior de la care provine solicitantul;

d) rezultatele examenelor si referatelor stiintifice sustinute in cadrul studiilor doctorale efectuate in strainatate;

e) lista articolelor si lucrarilor publicate in cadrul studiilor doctorale efectuate in strainatate.

ART. 8

(1) In urma evaluarii mentionate la art. 7, membrii CRID-urilor sau ai comisiilor de specialitate, dupa caz, pronunta una dintre urmatoarele solutii:

a) recunoasterea automata, in cazul in care nu se constata diferente substantiale in ceea ce priveste elementele mentionate mai sus si solicitantului i se poate echivala numarul minim de credite de studiu necesar inmatricularii in anul universitar in curs, prevazut in regulamentul institutiei de invatamant superior;

b) sustinerea de masuri compensatorii, respectiv examenele de diferenta, in cazul in care se constata diferente substantiale, care trebuie sustinute in vederea inscrierii solicitantului in anul de studiu corespunzator.

(2) Diferentele substantiale mentionate la alin. (1) lit. b) constau in:

a) numarul insuficient de credite/puncte de studiu transferabile necesare inmatricularii in anul de studiu corespunzator pe care l-ar fi urmat si la institutia de invatamant superior de provenienta;

b) numarul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant in cadrul institutiei de invatamant superior de la care provine, raportat la numarul celor din planul de invatamant al institutiei la care solicita inscrierea;

c) nepromovarea examenelor necesare, dupa caz, pentru continuarea studiilor doctorale;

d) numarul insuficient de referate sau rezultate stiintifice, articole, lucrari publicate in cadrul studiilor doctorale efectuate in strainatate.

(3) De la data comunicarii, prin posta si posta electronica, a deciziei de sustinere a examenelor de diferenta, solicitantul trebuie sa declare in scris, in termen de doua zile lucratoare, acordul sau cu privire la sustinerea examenelor de diferenta.

(4) Atat examenele sustinute la institutia de invatamant superior de provenienta si recunoscute, cat si examenele sustinute ca masuri compensatorii sunt consemnate intr-un proces-verbal.

(5) Sustinerea examenelor de diferenta ca masuri compensatorii se realizeaza in conformitate cu dispozitiile din regulamentul universitatii privind perioada de sustinere a examenelor, respectiv a restantelor, reexaminarilor si achitarea taxei corespunzatoare, stabilite la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior.

ART. 9

Perioadele de studii efectuate anterior mobilitatii externe, in cadrul unor programe de studii din Romania neacreditate sau neautorizate sa functioneze provizoriu, sunt recunoscute, dupa sustinerea examenelor de selectie, cu respectarea normelor legale in vigoare.

ART. 10

Suplimentul la diploma de licenta si la diploma de master se completeaza, in urma recunoasterii perioadei de studii efectuate in strainatate, la sectiunea a 5-a “Informatii suplimentare”, cu urmatoarele: anii de studii echivalati, institutia de invatamant superior de provenienta, mentiunea privind sustinerea examenelor de diferenta sau a examenelor de selectie, dupa caz, precum si documentul eliberat de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru aprobarea continuarii studiilor.

 

CAPITOLUL II

Recunoasterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate in cadrul mobilitatilor Erasmus

 

ART. 11

(1) Universitatile participante la Programul Erasmus al Uniunii Europene, semnatare ale Cartei universitare Erasmus, elaboreaza si aproba de catre senatul universitatii, intr-o perioada de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii, regulamente care sa prevada proceduri specifice de recunoastere a perioadelor de studiu si/sau plasament efectuate de catre studenti in cadrul acestui program.

(2) Regulamentele se elaboreaza in acord cu Ghidul de utilizare ECTS al Comisiei Europene si se actualizeaza pe masura ce acesta se modifica sau se completeaza.

ART. 12

Regulamentele trebuie sa cuprinda prevederi clare referitoare la urmatoarele principii:

1. recunoasterea in integrum si automata a perioadei de studiu sau de plasament Erasmus, a numarului total de credite transferabile acumulate de student pe perioada stagiului de catre conducerea facultatii la care studentul este inmatriculat;

2. recunoasterea creditelor certificate in foile matricole ca fiind obtinute de student la institutia/institutiile vizitata/e;

3. echivalarea pentru perioadele de studiu sau de plasament Erasmus, in urma recunoasterii mentionate la pct. 1, a calificativelor/notelor obtinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului, prin reguli de conversie clare, transparente si focalizate pe competente, si nu pe denumirile disciplinelor, pe baza unei corespondente intre sistemele de notare din cele doua tari.

ART. 13

Acordul de studii/formare profesionala aferent mobilitatii Erasmus reprezinta baza pentru recunoasterea perioadei de stagiu.

ART. 14

Drepturile castigate ca student la universitatea de origine, respectiv subventia de studiu, bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelenta, alte drepturi sau facilitati, nu se pot retrage pe perioada stagiului Erasmus sau din cauza participarii la Programul Erasmus.

ART. 15

(1) Echivalarea mentionata la art. 12 pct. 3 nu prejudiciaza pozitia studentului in clasamentul facultatii de origine pentru anul universitar ulterior celui in care studentul a participat la stagiul Erasmus.

(2) Studentul Erasmus are dreptul, in baza unei proceduri specifice de reclasificare, nediscriminatorie, sa sustina in anul universitar urmator eventualele examene nepromovate ca urmare a participarii la Programul Erasmus. Media pentru disciplinele la care studentul Erasmus a putut participa la examene la universitatea de origine este cea care se va lua in calcul la stabilirea clasamentului.

(3) Procedura mentionata la alin. (2) se elaboreaza la nivelul facultatii, ca parte a regulamentelor mentionate la art. 11, si se aproba de senatul universitatii.

ART. 16

(1) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare profesionala aferent mobilitatii Erasmus, precum si examenele nepromovate in cadrul perioadei de stagiu Erasmus se sustin la universitatea de origine, in timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul universitatii.

(2) Sesiuni speciale de examene se pot organiza in cazul in care studentii se afla in situatia de a nu putea participa la sesiunile de examene aprobate la nivelul universitatii, ca urmare a participarii la stagiul Erasmus.

ART. 17

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale verifica existenta si punerea in practica a regulamentelor mentionate la art. 11, ca parte a controlului asupra respectarii prevederilor Cartei universitare Erasmus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close