Metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie

In M. Of. nr. 122 din 20 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3271/2012 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie.

Din cuprins:

    ART. 1

    Examenele de finalizare a studiilor in invatamantul superior, respectiv examenul de absolvire, examenul de licenta, examenul de diploma, examenul de selectie si examenul de disertatie, denumite in continuare examene de finalizare a studiilor, se organizeaza si se desfasoara potrivit prevederilor prezentului ordin si ale metodologiilor proprii aprobate de senatele universitare. Metodologiile proprii vor fi facute publice.

    ART. 2

    (1) Examenele de finalizare a studiilor pot fi organizate numai de catre institutii de invatamant superior acreditate in conditiile legii, denumite in continuare institutii organizatoare.

    (2) Institutiile de invatamant superior acreditate, aflate in perioada de monitorizare speciala, au dreptul sa organizeze, dupa caz, examene de absolvire, examene de licenta, examene de diploma, examene de disertatie numai pentru absolventii proprii ai specializarilor/programelor de studii acreditate si ai specializarilor/programelor de studii autorizate sa functioneze provizoriu, care fac parte dintr-un domeniu de licenta in care institutia organizatoare are si programe de studii/specializari acreditate.

    ART. 3

    (1) Finalizarea studiilor pentru absolventii studiilor organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995*), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se incheie:

    a) cu examen de licenta sau cu examen de diploma, pentru studiile in invatamantul universitar de lunga durata, dupa caz;

    b) cu examen de absolvire, pentru studiile in invatamantul universitar de scurta durata.

    (2) Pentru studiile mentionate la alin. (1), institutiile de invatamant superior pot prevedea in metodologiile proprii, in regulamentele de studii, in contractele de studii etc. termene-limita sau/si conditii suplimentare pentru studentii aflati in prelungire de scolaritate la aceste forme de invatamant.

    (3) Pentru absolventii studiilor organizate in baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare:

    a) ciclul I de studii universitare: studiile universitare de licenta se incheie cu examen de licenta sau cu examen de diploma pentru invatamantul din domeniul stiintelor ingineresti;

    b) ciclul II de studii universitare: studiile universitare de masterat se incheie cu examen de disertatie.

————

    *) Legea invatamantului nr. 84/1995 a fost abrogata prin art. 361 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011.

 

    ART. 4

    (1) Examenul de absolvire si examenul de licenta/diploma constau fiecare din cate doua probe, dupa cum urmeaza:

    a) proba 1: evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate;

    b) proba 2: prezentarea si sustinerea lucrarii de absolvire/proiectului de absolvire/lucrarii de licenta/proiectului de diploma; prezentarea si sustinerea sunt publice.

    (2) Cel putin una dintre cele doua probe mentionate la alin. (1) pentru examenul de licenta/diploma se desfasoara prin contact direct, nemijlocit, prin prezenta, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei de examen si a examinatului.

    (3) In invatamantul superior medico-farmaceutic uman, prima proba din cadrul examenului de licenta se constituie dintr-o componenta nationala si, dupa caz, o componenta specifica. Componenta nationala va fi sub forma de lucrare scrisa din tematica si din bibliografia anuntate de catre comisia de organizare, care va fi formata din specialisti desemnati de conducerile universitatilor de medicina si farmacie acreditate.

    (4) Senatul institutiei organizatoare va decide si va inscrie, in functie de specific, in metodologia proprie de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor modul de sustinere a probei/probelor: scris, oral, proba practica.

    (5) Metodologia va cuprinde prevederi exprese privind masurile luate de institutiile organizatoare pentru asigurarea originalitatii continutului lucrarilor ce urmeaza a fi sustinute, precum si privind interzicerea comercializarii de lucrari stiintifice in vederea facilitarii falsificarii de catre cumparator a calitatii de autor al unei lucrari de licenta, de diploma sau de disertatie.

    (6) Examenul de disertatie consta intr-o singura proba, si anume prezentarea si sustinerea disertatiei. Prezentarea si sustinerea disertatiei pot fi publice si se desfasoara prin contact direct, nemijlocit, prin prezenta, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei de examen si a examinatului.

    (7) Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie sa fie cel putin 6,00. In situatia in care examenul de finalizare a studiilor consta in doua probe, la fiecare proba nota de promovare trebuie sa fie cel putin 5,00.

    (8) Media unei probe, ca medie aritmetica a notelor membrilor comisiei de examen, precum si media examenului de finalizare a studiilor se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere intregi de la 1 la 10.

    (9) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este publica. Luarea deciziilor in cadrul comisiei este reglementata prin metodologia proprie a universitatii.

    ART. 5

    (1) Pentru absolventii de invatamant superior particular care se incadreaza in prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de invatamant superior de stat acreditate, precum si pentru absolventii care provin de la programe de studii care au intrat in lichidare/lichidate se organizeaza examen de selectie, anterior sustinerii examenelor de finalizare a studiilor.

    (2) Pentru absolventii de invatamant superior particular care se incadreaza in prevederile Legii nr. 60/2000, precum si pentru absolventii specializarilor intrate in lichidare/lichidate din cadrul institutiilor de invatamant superior autorizate sa functioneze provizoriu, examenul de selectie consta in 5 probe scrise, cu exceptia examenului de selectie din domeniul medico-farmaceutic uman, care consta in 5 probe scrise si o proba practica specifica.

    (3) Pentru absolventii specializarilor intrate in lichidare/lichidate din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate, examenul de selectie consta in 3 probe scrise, cu exceptia examenului de selectie din domeniul medico-farmaceutic uman, care consta in 3 probe scrise si o proba practica specifica.

    (4) Examenele de selectie pentru absolventii de invatamant superior prevazuti la alin. (1) – (3) pot fi organizate numai de catre institutii de invatamant superior acreditate in conditiile legii, evaluate institutional, care au calificativul “Grad de incredere ridicat” si se incadreaza in prevederile art. 7.

    (5) Masurile prevazute la alin. (1) – (3) nu se aplica absolventilor de la specializari/programe de studii intrate in lichidare prin decizia senatului universitar, ca urmare a aplicarii strategiilor de dezvoltare institutionala si nici absolventilor de la specializari/programe de studii intrate in lichidare din cauza nedepunerii in termenul legal a dosarelor de acreditare/evaluare periodica.

    (6) Examenul de selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile ulterioare de examene de finalizare a studiilor, dar numai in cadrul institutiei la care a fost sustinut si promovat.

    ART. 6

    Pot sustine, dupa caz, examen de absolvire sau de licenta/diploma:

    a) absolventii de invatamant superior ai programelor de studii/specializarilor acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu;

    b) absolventii care au promovat examenul de selectie, potrivit prevederilor art. 5.

    ART. 7

    (1) O institutie de invatamant superior acreditata poate organiza, dupa caz, examen de absolvire sau examen de licenta/diploma pentru absolventii proprii de invatamant superior de stat ori particular, la:

    a) programe de studii/specializari pentru care are acreditare in conditiile legii, denumite in continuare specializari/programe acreditate;

    b) programe de studii/specializari autorizate sa functioneze provizoriu, pentru care institutia organizatoare are, in acelasi domeniu de licenta, programe de studii/specializari acreditate.

    (2) O institutie de invatamant superior acreditata poate organiza, dupa caz, examen de absolvire sau examen de licenta/diploma pentru absolventii altor institutii de invatamant superior de stat ori particulare, in conditiile stabilite la alin. (1), si numai daca programul de studii/specializarea respectiv(a) este scolarizat(a) in cadrul institutiei organizatoare.

    (3) Absolventii programelor de studiu/specializarilor din institutiile de invatamant superior autorizate provizoriu vor sustine examenele de finalizare a studiilor numai in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate, desemnate, cu acordul acestora, de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in baza unei analize preliminare solicitate Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.

    (4) In situatia in care, la nivel national, intr-un domeniu de licenta exista numai programe de studii/specializari autorizate sa functioneze provizoriu, absolventii acestor programe de studii/specializari vor sustine examenul de finalizare a studiilor la programe de studii/specializari acreditate “inrudite”. Aceste programe de studii/specializari se stabilesc de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, in momentul autorizarii provizorii.

    (5) In cazul programelor de studii/specializarilor deja lichidate, la care mai exista absolventi care nu au sustinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, si pentru care la nivel national, in domeniul respectiv de licenta, exista numai programe de studii/specializari autorizate sa functioneze provizoriu, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior stabileste programele de studii/specializarile acreditate la care acestia vor sustine examenele de finalizare a studiilor.

    (6) O institutie de invatamant superior acreditata poate organiza examen de disertatie numai pentru absolventii proprii.

    (7) La o specializare/un program de studii examenul de finalizare a studiilor se organizeaza si se desfasoara in aceleasi conditii pentru toti candidatii, indiferent de forma de invatamant parcursa.

    ART. 8

    (1) Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializari, prin decizie a rectorului institutiei organizatoare, la propunerea consiliilor facultatilor/departamentelor si cu aprobarea senatului universitatii. Comisiile se fac publice.

    (2) Conducerea institutiei organizatoare si comisiile de examen poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor.

    (3) Fiecare comisie este alcatuita din presedinte, membri si secretar.

    (4) Presedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie sa aiba gradul didactic de profesor universitar sau de conferentiar universitar.

    (5) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie sa aiba titlul stiintific de doctor si gradul didactic de lector universitar/sef de lucrari universitar, conferentiar universitar sau profesor universitar.

    (6) Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie sa aiba cel putin gradul didactic de asistent universitar si are numai atributii de administrare a documentelor.

    (7) Conform legii, atat membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, cat si secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluati sau intre ei, in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv.

    (8) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor sunt remunerati pentru aceasta activitate exclusiv de institutia organizatoare.

    (9) In cazul absolventilor institutiilor de invatamant superior care sustin examenele de licenta in alte institutii de invatamant superior decat cea pe care au absolvit-o este interzisa perceperea de taxe de examinare de la studentii respectivi de catre institutia organizatoare a examenelor. Pentru acoperirea costurilor aferente organizarii examenelor de licenta in cazul absolventilor proveniti din alte institutii de invatamant superior, institutiile de invatamant superior acreditate si desemnate conform art. 7 alin. (3) incheie un acord scris cu institutia de invatamant superior autorizata provizoriu sau aflata in curs de lichidare.

    ART. 9

    (1) Absolventii specializarilor/programelor de studii acreditate sau ai specializarilor/programelor de studii autorizate sa functioneze provizoriu se inscriu si sustin examenul de absolvire, de licenta sau de diploma, dupa caz, in cadrul institutiei organizatoare pe care au absolvit-o, in conditiile prevederilor art. 7.

    (2) In situatii deosebite, la cerere si cu respectarea prevederilor art. 7, absolventii specializarilor/programelor de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu se pot inscrie si pot sustine, dupa caz, examenul de absolvire, de licenta sau de diploma la o alta institutie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale institutiei absolvite si a institutiei organizatoare.

    (3) Candidatii la examenul de licenta/diploma prezinta la inscriere un certificat de competenta lingvistica intr-o limba de larga circulatie internationala, eliberat de institutia organizatoare sau de catre o alta institutie specializata, nationala ori internationala, recunoscuta de institutia organizatoare.

    (4) Examenele de finalizare a studiilor se desfasoara la sediile institutiilor organizatoare.

    (5) Inscrierea candidatilor pentru un examen de finalizare a studiilor se efectueaza cu cel putin 10 zile inainte de inceperea examenului, la institutia organizatoare, fie individual, fie de catre institutia de invatamant superior in care au urmat studiile, in baza protocolului dintre aceste institutii si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

    ART. 10

    (1) Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza numai in doua sesiuni pe parcursul unui an universitar, in perioadele stabilite de senatul institutiei organizatoare. Absolventii promotiilor anterioare se pot inscrie la examenele de finalizare a studiilor in sesiunile programate pentru promotia curenta.

    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru situatii deosebite, temeinic motivate, institutia organizatoare poate organiza sesiuni speciale de examene de finalizare a studiilor, numai cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

    ART. 11

    Institutia organizatoare va informa candidatii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, conditiile si perioadele de inscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregatire etc., prin afisare la sediul institutiei organizatoare, pe pagini web si, daca este posibil, prin brosuri/pliante tiparite.

    ART. 12

    (1) Rezultatul fiecarei probe se comunica prin afisare la sediul institutiei organizatoare si pe pagini web, in termen de cel mult 48 de ore de la data sustinerii acesteia.

    (2) Eventualele contestatii privind rezultatele unei probe se depun in locul indicat de metodologia proprie, la sediul institutiei organizatoare unde absolventul sustine examenul de finalizare a studiilor, in termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afisarea rezultatelor, si se rezolva in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii depunerii contestatiilor de catre comisia de analiza si solutionare a contestatiilor, numita de institutia organizatoare. Contestatiile se rezolva exclusiv la nivelul institutiei organizatoare, iar deciziile comisiilor de analiza si solutionare a contestatiilor sunt definitive.

    (3) Conform legii, membrii comisiei de analiza si solutionare a contestatiilor nu se pot afla, cu cei examinati sau intre ei, in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv.

    (4) Rezultatele obtinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.

    ART. 13

    In cazul nepromovarii examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi sustinute intr-o sesiune ulterioara, cu suportarea de catre candidat a cheltuielilor aferente, in conditiile stabilite de metodologiile proprii ale institutiilor organizatoare si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    ART. 14

    (1) Diplomele pentru absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se elibereaza, in programul de studii/specializarea absolvit(a), de catre institutia organizatoare, in termen de cel mult 12 luni de la data promovarii.

    (2) Pana la eliberarea diplomei, absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinte de absolvire. Adeverinta de absolvire confera titularului aceleasi drepturi legale ca si diploma si trebuie sa contina semnaturile si informatiile inscrise in diploma, precum si informatii privind forma de invatamant la care s-a organizat scolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. In caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinte urmeaza procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor.

    (3) Absolventii care nu promoveaza examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informatii privind forma de invatamant la care s-a organizat scolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.

    ART. 15

    Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diploma de studii, atunci cand se dovedeste ca s-a obtinut prin mijloace frauduloase sau prin incalcarea prevederilor Codului de etica si deontologie universitara.

    ART. 16

    Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre Directia generala invatamant superior si institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu sa organizeze activitati de invatamant superior, potrivit legii.

    ART. 17

    Prezentul ordin se aplica incepand cu promotia anului universitar 2011 – 2012, precum si absolventilor care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor pana la intrarea sa in vigoare.

    ART. 18

    (1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.033/2011 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 5 mai 2011, se abroga.

    (2) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close