Norma privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici

In M. Of. nr. 121 din 17 februarie 2012 a fost publicata Hotarirea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 8/2012 pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici (NI-FIN-06-VI/0).

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Norma privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici (NI-FIN-06-VI/0), conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    La intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

    a) Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 167/2010 pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici (NI-FIN-06-V/0), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 21 ianuarie 2011;

    b) prevederile pct. 3 lit. B “In cazul finantarilor cu dobanda subventionata (cu componenta de ajutor de stat)” din Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 50/2009 privind aprobarea Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finantare si garantare in numele si contul statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2009, cu modificarile ulterioare.

 

    ANEXA 1

 

                         NORMA

privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici (NI-FIN-06-VI/0)

 

    Prezenta norma a fost elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export – Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata*1), si cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. in numele si in contul statului*2), cu modificarile si completarile lor ulterioare, si cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis*3) [denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006].

————

    *1) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

    *2) Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

    *3) Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006.

 

    CAPITOLUL I

    Obiectul finantarii

 

    ART. 1

    (1) Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., denumita in continuare EximBank, acorda operatorilor economici credite in lei cu dobanda subventionata, destinate cresterii competitivitatii acestora si sustinerii mediului de afaceri romanesc.

    (2) Prezenta norma stabileste conditiile de implementare in perioada 2011 – 2012 a schemei transparente de ajutor de minimis, denumita in continuare schema, care respecta criteriile prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

    ART. 2

    (1) Produsele de finantare acordate de catre EximBank conform schemei inglobeaza o componenta de ajutor de minimis. Ajutorul de minimis se acorda sub forma subventiei de dobanda.

    (2) In cazul microcreditului pentru IMM, creditului pentru femei antreprenor si creditului de investitii flexibil pentru IMM, ajutorul de minimis se acorda sub forma subventiei de dobanda si a subventiei de garantie.

    ART. 3

    EximBank, in calitate de administrator al fondului destinat stimularii operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata, are si calitatea de furnizor de ajutor de stat in cadrul schemei.

 

    CAPITOLUL II

    Definitii

 

    ART. 4

    In sensul prezentei norme, urmatoarele notiuni se definesc astfel:

    a) credit – creditul in lei, cu dobanda subventionata, acordat de EximBank, in numele si in contul statului, operatorului economic sub forma creditului de investitii/creditului pe obiect;

    b) transport rutier – transportul de marfa si transportul de pasageri pe cale rutiera;

    c) tranzactii imobiliare – cumpararea/construirea de imobile in scopul vanzarii/inchirierii;

    d) produse agricole – produsele enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, cu exceptia produselor din pescuit;

    e) IMM – intreprinderi mici si mijlocii, persoane juridice, asa cum sunt definite in Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, cu completarile ulterioare*4);

    f) IMM nou-infiintata (start-up) – intreprinderi mici si mijlocii inregistrate la registrul comertului cu cel mult 24 de luni inainte de data solicitarii, care prezinta cel putin o situatie financiara semestriala/anuala depusa la administratia financiara;

    g) rata de dobanda – rata dobanzii creditului contractat, fixa pe toata durata contractului de credit;

    h) rata de subventie – rata cu care se subventioneaza rata dobanzii la creditul contractat; aceasta se aproba prin hotarare a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari (C.I.F.G.A.) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

    i) rata de referinta – rata de actualizare a fluxurilor de dobanda calculate pe toata durata de creditare, comunicata de Comisia Europeana;

    j) femei antreprenor:

    – peste 50% din actiuni/parti sociale si drepturile de vot corespunzatoare sunt detinute de femei; sau

    – femeia actionar/asociat are si calitatea de administrator al IMM.

————

    *4) Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 13 ianuarie 2001.

 

    CAPITOLUL III

    Bugetul si durata schemei

 

    ART. 5

    (1) Pentru facilitatile acordate conform schemei, EximBank actioneaza in numele si in contul statului. Sursa de finantare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicata, “Fondul destinat stimularii operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”.

    (2) Bugetul total al schemei pe perioada suplimentara de implementare 2011 – 2012, defalcat pe ani, este urmatorul:

 

                                                              – milioane lei –

 ______________________________________________________________________________

|                                                                | 2011 | 2012 |

|________________________________________________________________|______|______|

| Fonduri pentru finantari cu dobanda subventionata              |   40 |   40 |

|________________________________________________________________|______|______|

| Total ajutor de minimis pentru subventie de dobanda*)          |    8 |    8 |

|________________________________________________________________|______|______|

| Total ajutor de minimis pentru garantii*)                      |  0,6 |  0,6 |

|________________________________________________________________|______|______|

| Numar estimat de beneficiari                                   |   60 |   60 |

|________________________________________________________________|______|______|

    *) Ajutorul de minimis nu implica un transfer efectiv de fonduri catre beneficiari.

 

    CAPITOLUL IV

    Beneficiari si criterii de eligibilitate

 

    ART. 6

    (1) Un operator economic este eligibil pentru a beneficia de finantare si de ajutor de stat in cadrul schemei daca, la data depunerii cererii de finantare, indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

    a) nu se afla in dificultate financiara, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate*5), cu completarile ulterioare;

    b) nu s-a instituit procedura insolventei prevazuta de legislatia in vigoare;

    c) prezinta garantii colaterale pentru garantarea creditului solicitat, conform reglementarilor interne ale EximBank, excluzand garantii ale statului. Pentru garantarea microcreditului pentru IMM si a creditului pentru femei antreprenor se solicita numai garantia personala a cel putin unuia dintre actionari/asociati/administratori, materializata prin avalizarea de catre actionari/asociati/administratori a unui bilet la ordin emis de imprumutat;

    d) contribuie din surse proprii la finantarea proiectului de investitii cu cel putin 20% din costul total al acestuia. Acest criteriu se aplica doar operatorilor economici care solicita credite de investitii;

    e) nu figureaza cu sume restante in baza de date a Centralei Riscului de Credit (C.R.C.)*6). In cazul in care la data depunerii cererii de finantare criteriul nu este indeplinit, se poate accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data semnarii contractului de credit. In aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la modul de reglementare a restantelor din C.R.C., iar aprobarea va contine conditii specifice privind semnarea contractului de credit;

    f) nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.)*7);

    g) nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului, al caror mod de plata nu a fost reglementat conform prevederilor legale in vigoare. In cazul in care la data depunerii cererii de finantare criteriul nu este indeplinit, se poate accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data semnarii contractului de credit. In aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere referitoare la modul de reglementare a datoriilor la buget, iar aprobarea va contine conditii specifice privind semnarea contractului de credit;

    h) in cazul in care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva sa, aceasta a fost deja executata, creanta fiind integral recuperata;

    i) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EximBank;

    j) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intr-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutorul de minimis solicitat conform prezentei scheme, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier);

    k) pentru a beneficia de creditul pentru femei antreprenor, IMM va indeplini si unul dintre urmatoarele criterii:

    – peste 50% din actiuni/parti sociale si drepturile de vot corespunzatoare sunt detinute de femei; sau

    – femeia actionar/asociat are si calitatea de administrator al IMM;

    l) pentru a beneficia de microcreditul pentru IMM si de creditul pentru femei antreprenor, operatorul economic trebuie sa se incadreze in categoria de performanta financiara A sau B determinata in baza ultimelor doua situatii financiare depuse la administratia financiara.

    (2) Sunt eligibili pentru a fi selectati in cadrul schemei operatorii economici care activeaza in toate sectoarele economice, cu exceptia operatorilor economici care solicita finantari in lei pentru proiecte din sectorul/domeniul:

    a) pescuitului si acvaculturii, acoperite de Regulamentul (CE) nr. 104/2000*8) al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;

    b) productiei primare a produselor agricole enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana;

    c) procesarii si marketingului produselor agricole enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:

    – cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari ori puse pe piata de operatorii economici respectivi;

    – cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);

    d) sectorului carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul (CE) nr. 1.407/2002*9) al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui;

    e) activitatilor legate de exportul catre state terte sau state membre ale Uniunii Europene, respectiv legate direct de cantitatile exportate, de organizarea si functionarea retelei de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

    f) activitatilor care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul celor din import;

    g) productiei de armament;

    h) jocurilor de noroc;

    i) comertului cu ridicata si cu amanuntul;

    j) productiei produselor din alcool si tutun;

    k) tranzactiilor imobiliare;

    l) achizitiei de mijloace de transport utilizate pentru transport rutier de marfa pentru terti;

    m) achizitiei de mijloace de transport de persoane, cu o capacitate de pana la 8 locuri;

    n) servicii de contabilitate, consultanta, alte activitati similare, daca finantarea este destinata construirii/achizitionarii/amenajarii/renovarii de imobile cu destinatie de sedii sociale/puncte de lucru;

    o) activitatilor de posta si de curierat;

    p) publicitate si activitati de studiere a pietei;

    q) activitatilor de inchiriere si leasing;

    r) activitatilor de investigare si protectie.

————

    *5) Publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

    *6) In cazul in care din verificarea Centralei Riscului de Credit rezulta existenta unei sume restante, iar solicitantul creditului prezinta documente din care sa reiasa ca a reglementat restanta, se considera criteriul indeplinit.

    *7) In cazul in care solicitantul figureaza cu incidente de plata accidentale, care nu denota un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finantare, cu justificarea corespunzatoare.

    *8) Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000.

    *9) Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 205 din 2 august 2002.

 

    CAPITOLUL V

    Masuri de sprijin

 

    ART. 7

    In cadrul schemei se acorda sprijin financiar sub forma subventiei de dobanda la toate tipurile de credit mentionate la art. 8 si a subventiei de garantie pentru microcreditele pentru IMM, creditul pentru femei antreprenor si creditul de investitii flexibil pentru IMM.

    ART. 8

    (1) Subventia de dobanda se acorda pentru urmatoarele tipuri de credite:

    a) credit de dezvoltare pentru IMM – pentru finantarea proiectelor de investitii (incluzand o componenta de finantare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului):

    – suma creditului: maximum 1.500.000 euro, in echivalent lei;

    – perioada creditului: maximum 10 ani;

    b) credit pentru capital de lucru – pentru finantarea activitatii curente a IMM, cu exceptia taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat:

    – suma creditului: maximum 300.000 euro, in echivalent lei;

    – perioada creditului: maximum un an;

    c) microcredit pentru IMM – pentru proiecte de investitii si/sau activitate curenta:

    – suma creditului: minimum 10.000 euro, in echivalent lei, maximum 35.000 euro, in echivalent lei;

    – perioada de creditare: maximum un an pentru activitatea curenta/maximum 5 ani pentru proiecte de investitii;

    d) credit pentru domenii prioritare – destinat operatorilor economici pentru finantarea proiectelor din domeniile prioritare de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata:

    – suma creditului: maximum 1.500.000 euro, in echivalent lei;

    – perioada de creditare: maximum 10 ani, in functie de natura si de durata proiectului care face obiectul finantarii;

    e) credit pentru femei antreprenor – pentru finantarea proiectelor de investitii (incluzand o componenta de finantare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului) si finantarea activitatii curente a IMM, cu destinatie bine determinata (plata furnizorilor de materii prime si servicii, plata salariilor etc.):

    – suma creditului: maximum 100.000 euro, in echivalent lei;

    – perioada creditului: maximum 5 ani pentru credit de investitii/un an pentru activitatea curenta;

    f) credit de investitii flexibil pentru IMM – pentru finantarea proiectelor de investitii (incluzand o componenta de finantare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului);

    – suma creditului: maximum 1.000.000 euro, in echivalent lei;

    – perioada creditului: maximum 10 ani.

    (2) Gradul de acoperire cu garantii colaterale a creditelor cu dobanda subventionata este:

    – pentru creditele enumerate la alin. (1) lit. a), b) si d): minimum 100%;

    – pentru microcreditul pentru IMM si creditul pentru femei antreprenor: minimum 20%;

    – pentru creditul de investitii flexibil pentru IMM: minimum 50%.

    ART. 9

    (1) Valoarea ajutorului se determina ex ante, pentru toata perioada de creditare, prin insumarea fluxurilor actualizate de dobanda aferente angajamentului total la data acordarii creditului.

    (2) Actualizarea fluxurilor de dobanda se efectueaza la momentul acordarii creditului, folosind rata de referinta comunicata de Comisia Europeana, conform formulei:

                         _

                        \                  nzi; i-1        1

    Subventie dobanda = /_ Soldi; i-1 x rs x ——- x ————

                         i                  360             nzi; 0

                                                            ——

                                                     (1 + ra)360

    unde:

    Soldi; i-1 = soldul zilnic al creditului (intre data “i” de plata a dobanzii si data imediat anterioara “i-1” de plata a dobanzii);

    nzi; i-1 = perioada de fructificare a soldului creditului (numarul de zile calendaristice dintre data “i” de plata a dobanzii si data imediat anterioara “i-1” de plata a dobanzii);

    nzi: 0 = perioada de actualizare (numarul de zile calendaristice dintre data “i” de plata a dobanzii si data de acordare a creditului);

    rs = rata de subventie;

    ra = rata de referinta (actualizare).

 

    (3) Valoarea ajutorului de stat pentru microcreditul pentru IMM si creditul pentru femei antreprenor se determina prin insumarea valorii subventiei de dobanda cu echivalentul subventiei brute aferente exceptarii de garantii colaterale reale. Echivalentul subventiei brute pentru garantia oferita de EximBank se determina conform urmatoarei formule:

 

    Echivalent subventie     80% x Valoare credit (principal) x 200.000

    bruta pentru garantie = ——————————————–

                                           1.500.000

 

    (4) Valoarea ajutorului de stat pentru creditul de investitii flexibil pentru IMM se determina prin insumarea valorii subventiei de dobanda cu echivalentul subventiei brute aferente exceptarii partiale de garantii colaterale. Echivalentul subventiei brute pentru garantia oferita de EximBank se determina conform urmatoarei formule:

 

    Echivalent subventie    (100% – Ga%) x Valoare credit (principal) x 200.000

    bruta pentru garantie = —————————————————

                                                1.500.000

 

    unde Ga este gradul efectiv de acoperire cu garantii colaterale.

 

    ART. 10

    Valoarea maxima a ajutorului obtinut de un beneficiar in cadrul prezentei scheme nu poate sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier) pe o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent).

 

    CAPITOLUL VI

    Regula de cumul

 

    ART. 11

    (1) Ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleasi costuri eligibile (legate de acelasi proiect de investitii), in cazul in care un asemenea cumul ar duce la depasirea intensitatii maxime admise prevazute in legislatia specifica aplicabila, dupa caz.

    (2) Ajutorul de minimis va fi acordat numai dupa ce EximBank a verificat respectarea regulii cumulului, pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic.

    (3) In cazul in care valoarea totala a ajutorului acordat unui operator economic depaseste plafoanele ajutorului de minimis, acest ajutor nu poate fi acordat nici chiar pentru o fractie ce nu depaseste aceste plafoane.

 

    CAPITOLUL VII

    Documentatia, analiza si aprobarea finantarii

 

    ART. 12

    Operatorii economici depun la EximBank cererea de finantare, insotita de documentele necesare analizei solicitarii de finantare.

    ART. 13

    Documentatia pentru acordarea finantarii cu dobanda subventionata se depune la unitatile teritoriale ale EximBank si se inregistreaza in Registrul unic al finantarilor cu dobanda subventionata, in ordinea cronologica a primirii dosarelor complete. Solicitarile pentru acordarea finantarii cu dobanda subventionata vor fi analizate si selectate in limita bugetului anual alocat schemei, in functie de data si numarul inregistrarii, conform principiului “primul venit, primul servit”.

    ART. 14

    Operatorii economici care solicita finantare cu dobanda subventionata au obligatia deschiderii unui cont curent la EximBank.

    ART. 15

    Pentru finantarea cu dobanda subventionata, operatorul economic va plati EximBank comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.

    ART. 16

    Cererea de finantare cu dobanda subventionata se analizeaza de EximBank conform reglementarilor sale interne.

    ART. 17

    In baza hotararii C.I.F.G.A. de aprobare a finantarii cu dobanda subventionata, EximBank va comunica operatorului economic valoarea maxima a ajutorului acordat si caracterul de minimis al acestuia.

 

    CAPITOLUL VIII

    Monitorizarea si raportarea ajutorului de minimis

 

    ART. 18

    (1) In cazul in care se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute de legislatia in domeniul ajutorului de minimis, EximBank va lua toate masurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate.

    (2) In cazul in care, ulterior acordarii finantarii cu dobanda subventionata, se constata ca operatorul economic nu a respectat obligatiile contractuale stabilite, EximBank poate retrage acordarea subventiei de dobanda sau poate declara creditul scadent, cu toate dobanzile si celelalte sume datorate.

    (3) In cazul in care imprumutatul nu achita datoriile sale fata de EximBank, banca are dreptul sa rezilieze de plin drept contractul de credit, fara interventia instantelor judecatoresti. In acest sens, in termen de maximum 90 de zile de la data scadentei acestora, EximBank notifica imprumutatul in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, despre obligatia de a restitui EximBank toate sumele datorate (comisioane, dobanzi, rate de credit etc.) in termen de 15 zile de la data primirii notificarii. In cazul neachitarii de catre imprumutat a sumelor la termenul prevazut in notificare, EximBank declara creditul scadent, cu toate dobanzile si celelalte sume datorate, si trece la executare silita.

    (4) Recuperarea prin executare silita se efectueaza prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind Codul de procedura fiscala si prevederilor normelor interne privind recuperarea creantelor administrate de EximBank in numele si in contul statului.

    ART. 19

    EximBank va pastra evidenta ajutoarelor acordate in baza schemei si informatiile referitoare la acestea pe o perioada de 10 ani de la data ultimei alocari specifice de ajutor in cadrul acesteia, pentru a stabili daca sunt respectate toate conditiile prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

    ART. 20

    EximBank va transmite anual Consiliului Concurentei un raport cu privire la implementarea schemei, in forma prevazuta in cap. III din Regulamentul (CE) nr. 794/2004*10) al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

————

    *10) Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30 aprilie 2004.

 

    ART. 21

    Operatorii economici beneficiari de ajutor de stat vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite, in conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat.

    ART. 22

    In vederea asigurarii transparentei si a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, EximBank va aplica prevederile art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, referitoare la schemele de minimis, si va transmite spre informare Consiliului Concurentei schema de ajutor de minimis in termen de 15 zile de la data adoptarii.

    ART. 23

    Schema va fi publicata integral pe site-ul EximBank, la adresa web http://www.eximbank.ro

    ART. 24

    EximBank va furniza Consiliului Concurentei toate informatiile solicitate de Comisia Europeana cu privire la schema de ajutor de minimis, pentru a fi transmise acesteia, in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea solicitarii.

 

    CAPITOLUL IX

    Dispozitii finale

 

    ART. 25

    Valoarea maxima a subventiei de dobanda care poate fi acordata in cadrul schemei se actualizeaza automat la modificarea pragului de minimis al ajutorului de stat.

    ART. 26

    In scopul aplicarii prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobarii C.I.F.G.A.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close