Norma privind finantarea proiectelor prioritare (NI-FIN-07-IV/0)

In M. Of. nr. 121 din 17 februarie 2012 a fost publicata Hotarirea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 10/2012 pentru aprobarea Normei privind finantarea proiectelor prioritare (NI-FIN-07-IV/0).

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Norma privind finantarea proiectelor prioritare (NI-FIN-07-IV/0), prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    La intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

    a) Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 168/2010 privind aprobarea Normei pentru finantarea proiectelor prioritare, in numele si in contul statului (NI-FIN-07-III/0), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 21 ianuarie 2011;

    b) prevederile pct. 3 lit. A “In cazul finantarilor pentru proiecte prioritare (nu includ componenta de ajutor de stat)” din Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 50/2009 privind aprobarea Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finantare si garantare in numele si in contul statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2009, cu modificarile ulterioare.

 

    ANEXA 1

 

                                   NORMA

    privind finantarea proiectelor prioritare (NI-FIN-07-IV/0)

 

    Prezenta norma a fost elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata*1), si cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., in numele si in contul statului*2), cu modificarile si completarile lor ulterioare.

————

    *1) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

    *2) Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

 

    CAPITOLUL I

    Obiectul finantarii

 

    ART. 1

    (1) Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., denumita in continuare EximBank, acorda operatorilor economici finantari in lei destinate sustinerii proiectelor prioritare, inclusiv a celor care beneficiaza de finantare din instrumente structurale si de coeziune.

    (2) Finantarile pentru proiecte prioritare vor sustine cu precadere proiectele din sectoarele de activitate productiva si servicii, cu valoare adaugata mare si impact asupra cresterii competitivitatii, precum si activitatea de export.

    ART. 2

    Prezenta norma reglementeaza acordarea de catre EximBank, in numele si in contul statului, a finantarii proiectelor prioritare si a activitatilor pentru:

    a) dezvoltarea infrastructurii;

    b) dezvoltarea utilitatilor de interes public;

    c) dezvoltarea regionala;

    d) sustinerea activitatii de cercetare-dezvoltare;

    e) protectia mediului inconjurator;

    f) ocuparea si formarea personalului;

    g) sustinerea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii;

    h) export.

    ART. 3

    (1) Pentru finantarea acordata conform prezentei norme, EximBank actioneaza, in numele si in contul statului, ca administrator al fondurilor statului. Sursa de finantare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata, “fondul destinat stimularii operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”.

    (2) Fondul prevazut la alin. (1) va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A.

 

    CAPITOLUL II

    Descrierea finantarii

 

    ART. 4

    Prezenta schema de finantare este elaborata cu respectarea conditiilor care exclud existenta ajutorului de stat, respectiv:

    a) operatorul economic nu se afla in dificultate financiara, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate*3), cu completarile ulterioare;

    b) operatorul economic este, in principiu, capabil sa obtina un credit in conditii de piata de pe piete financiare, fara interventia statului;

    c) acordarea finantarii se realizeaza pe baza evaluarii riscurilor generate de operatiune, astfel incat comisioanele platite de operatorul economic sa asigure autofinantarea schemei de finantare;

    d) comisioanele platite de operatorul economic acopera atat riscurile obisnuite asociate cu acordarea finantarii, cat si costurile administrative si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial;

    e) schema de acordare a finantarilor pentru proiecte prioritare va fi analizata cel putin o data pe an.

————

    *3) Publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

 

    ART. 5

    In cazul proiectelor de investitii, finantarea pentru proiecte prioritare se acorda in completarea surselor de finantare proprii sau atrase ale operatorului economic.

 

    CAPITOLUL III

    Eligibilitate

 

    ART. 6

    Un operator economic este eligibil pentru a beneficia de finantare pentru proiecte prioritare daca la data depunerii cererii de finantare indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

    a) nu se afla in dificultate financiara, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, cu completarile ulterioare;

    b) nu figureaza cu sume restante in baza de date a Centralei Riscului de Credit*4) (C.R.C.). In cazul in care la data depunerii cererii de finantare criteriul nu este indeplinit, se poate accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data utilizarii creditului. In aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la modul de reglementare a restantelor din C.R.C., iar aprobarea va contine conditii specifice privind utilizarea creditului respectiv;

    c) nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati*5) (C.I.P.);

    d) nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului, al caror mod de plata nu a fost reglementat conform legislatiei in vigoare. In cazul in care la data depunerii cererii de finantare criteriul nu este indeplinit, se poate accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data utilizarii creditului. In aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la modul de reglementare a datoriilor la buget, iar aprobarea va contine conditii specifice privind utilizarea creditului respectiv;

    e) nu s-a instituit procedura insolventei prevazute de legislatia in vigoare;

    f) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EximBank;

    g) in cazul proiectelor de investitii, contribuie din surse proprii la finantarea proiectului cu cel putin 20% din costul total al acestuia.

————

    *4) In cazul in care din verificarea Centralei Riscului de Credit rezulta existenta unei sume restante, iar solicitantul creditului prezinta documente din care sa reiasa ca a reglementat restanta, se considera criteriul indeplinit.

    *5) In cazul in care solicitantul figureaza cu incidente de plata accidentale, care nu denota un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finantare, cu justificarea corespunzatoare.

 

    ART. 7

    Sunt excluse de la finantare:

    a) activitatile definite ca fiind ilegale sau daunatoare mediului ecologic, conform legislatiei in vigoare;

    b) activitati de natura jocurilor de noroc;

    c) activitati de productie, comert si servicii in domeniul armamentului;

    d) productia si comertul produselor din alcool si tutun;

    e) investitii in titluri de valoare;

    f) investitii financiare (fonduri de investitii, fonduri mutuale de ajutor reciproc etc.);

    g) tranzactii imobiliare (cumpararea/construirea de imobile in scopul vanzarii/inchirierii);

    h) exporturile de marfuri cuprinse in lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank, stabilita periodic prin hotarare a Guvernului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii*6).

————

    *6) Lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank in vigoare este cea stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

 

    ART. 8

    Sunt eligibile pentru finantare urmatoarele cheltuieli:

    a) cheltuieli de investitii, constand in:

    – achizitia de echipamente si lucrari de constructii-montaj aferente acestora (noi capacitati de productie, precum si dezvoltarea, modernizarea si/sau retehnologizarea celor existente etc.);

    – terenuri si constructii (achizitia si construirea de cladiri, unitati de productie/servicii, dezvoltarea si modernizarea constructiilor existente, achizitia de terenuri in scopul realizarii proiectului de investitii etc.);

    – imobilizari necorporale (licente, brevete, programe informatice, documentatii etc.);

    – cheltuieli diverse legate de implementarea proiectului de investitii, de maximum 30% din valoarea finantarii;

    b) cheltuieli aferente activitatii de export.

 

    CAPITOLUL IV

    Conditii de finantare

 

    ART. 9

    (1) In functie de complexitatea si caracteristicile proiectului si riscurile asociate, se stabilesc conditiile de acordare a finantarii:

    a) obiectul;

    b) valoarea;

    c) durata;

    d) dobanda;

    e) comisioanele;

    f) garantiile;

    g) alte conditii specifice de acordare.

    (2) Pentru finantarea acordata, operatorul economic va plati catre EximBank comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.

 

    CAPITOLUL V

    Documentatia, analiza si aprobarea finantarii

 

    ART. 10

    Operatorii economici vor depune la EximBank:

    a) cererea de finantare;

    b) documente privind situatia juridica, financiara si comerciala;

    c) documente aferente proiectului de finantat;

    d) documente aferente garantiilor propuse;

    e) declaratia pe propria raspundere a operatorului economic privind faptul ca la data solicitarii nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EximBank;

    f) alte documente solicitate de EximBank, in functie de specificul finantarii.

    ART. 11

    Operatorii economici care solicita finantare au obligatia deschiderii unui cont curent la EximBank.

    ART. 12

    La cererea operatorului economic, pe baza analizei situatiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intentie/confort.

    ART. 13

    (1) EximBank va analiza, potrivit reglementarilor proprii, solicitarea de finantare pe urmatoarele coordonate:

    a) situatia economico-financiara a operatorului economic;

    b) proiectul (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, contractele de export, dupa caz);

    c) garantiile propuse;

    d) riscurile asociate;

    e) alte elemente relevante pentru acordarea finantarii.

    (2) EximBank are dreptul sa solicite operatorului economic informatii suplimentare in situatia in care elementele cuprinse in cererea de finantare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor si pentru stabilirea conditiilor specifice ale operatiunii de finantare.

    ART. 14

    Acordarea finantarii se realizeaza pe baza aprobarii C.I.F.G.A.

    ART. 15

    EximBank monitorizeaza finantarile, prin actiuni si operatiuni specifice, pe intreaga perioada de acordare a acestora.

 

    CAPITOLUL VI

    Recuperarea sumelor platite din fondurile statului

 

    ART. 16

    (1) In cazul in care imprumutatul nu isi achita obligatiile asumate prin contractul de finantare, EximBank poate rezilia de plin drept contractul, fara interventia instantelor judecatoresti, notificand imprumutatul in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, despre obligatia acestuia de a restitui catre EximBank toate sumele datorate (comisioane, dobanzi, rate de credit etc.) in termen de 15 zile de la data primirii notificarii. In cazul neachitarii de catre imprumutat a sumelor la termenul prevazut in notificare, EximBank declara creditul scadent, cu toate dobanzile si celelalte sume datorate, si trece la executare silita.

    (2) Recuperarea prin executare silita se efectueaza prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind Codul de procedura fiscala si prevederilor normelor interne privind recuperarea creantelor administrate de EximBank in numele si in contul statului. EximBank va lua toate masurile necesare pentru recuperarea sumelor platite din fondurile statului, atat impotriva imprumutatului, cat si impotriva oricarei alte persoane asupra careia acesta si-a transferat obligatiile.

 

    CAPITOLUL VII

    Dispozitii finale

 

    ART. 17

    In scopul aplicarii prezentelor norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobarii C.I.F.G.A.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close