Libera circulatie a marfurilor – Restrictii cantitative – Masuri cu efect echivalent – Bonus ecologic

Libera circulatie a marfurilor – Restrictii cantitative – Masuri cu efect echivalent – Importul, efectuat de o persoana care are resedinta intr un stat membru, al unui vehicul deja inmatriculat in alt stat membru – Bonus ecologic – Conditii – Certificat de inmatriculare care atesta natura de vehicul demonstrativ

HOTARAREA CURTII (Camera a cincea)

6 octombrie 2011

In cauza C 443/10,

avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal administratif de Limoges (Franta), prin decizia din 9 septembrie 2010, primita de Curte la 14 septembrie 2010, in procedura

Philippe Bonnarde impotriva Agence de Services et de Paiement

 

CURTEA (Camera a cincea),

compusa din domnul J.J. Kasel, presedinte de camera, domnii A. Borg Barthet (raportor) si M. Ilesic, judecatori, avocat general: domnul N. Jaaskinen, grefier: doamna A. Impellizzeri, administrator,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 19 mai 2011,

luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru guvernul francez, de domnii G. de Bergues si S. Menez, in calitate de agentis
– pentru Comisia Europeana, de domnii G. Wilms si A. Marghelis, precum si de doamna A. Kostova Bourgeix, in calitate de agenti,

avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta Hotarare

1 Prezenta cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolelor 34 TFUE si 36 TFUE, precum si a articolului 1 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de inmatriculare pentru vehicule (JO L 138, p. 57, Editie speciala, 07/vol. 7, p. 74), astfel cum a fost modificata prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 (JO L 10, p. 29, Editie speciala, 07/vol. 12, p. 189, denumita in continuare „Directiva 1999/37”).
2 Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre domnul Bonnarde, pe de o parte, si directorul general al Centre national pour ltaménagement des structures des exploitations agricoles (Centrul national pentru amenajarea structurilor exploatatiilor agricole) (Cnasea), pe de alta parte, avand ca obiect refuzul acestuia din urma de a acorda ajutorul numit „bonus ecologic – Grenelle pentru mediu (bonus écologique – Grenelle de ltenvironnement) (denumit in continuare „bonusul ecologic”) pentru achizitionarea unui autovehicul demonstrativ care provine dintr un alt stat membru.

Cadrul juridic

Reglementarea Uniunii

3 Articolul 1 din Directiva 1999/37 prevede:
„Prezenta directiva se aplica documentelor emise de statele membre in momentul inmatricularii vehiculelor.
Aceasta nu aducere atingere dreptului statelor membre de a folosi, pentru inmatriculari temporare ale vehiculelor, documente care pot sa nu satisfaca din toate punctele de vedere cerintele formulate in prezenta directiva.”
4 Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din aceasta directiva prevede:
„Statele membre elibereaza un certificat de inmatriculare pentru vehiculele supuse inmatricularii in temeiul legislatiei interne. Acest certificat consta fie dintr o singura parte, in conformitate cu anexa I, fie din doua parti, in conformitate cu anexele I si II.”
5 Punctul II.7 din anexa I la Directiva 1999/37 prevede ca statele membre pot include informatii suplimentare in partea I a certificatului de inmatriculare.

Reglementarea nationala

6 Articolul 63 alineatul (5) din Legea nr. 2007 1824 din 25 decembrie 2007 de rectificare a bugetului pentru anul 2007 (loi n° 2007 1824, du 25 décembre 2007, de finances rectificative pour 2007) (JORF din 28 decembrie 2007, p. 21482) prevede:
„Se instituie un fond de ajutor pentru achizitionarea de vehicule nepoluante,avand drept scop […] acordarea de ajutoare pentru achizitionarea de vehicule nepoluante,care pot fi completate, daca este cazul, cu ajutoare pentru retragerea din circulatie a vehiculelor poluante.
Organismul care administreaza fondul si conditiile in care acesta asigura administrarea fondului se stabilesc prin decret.”
7 Articolul 1 din Decretul nr. 2007 1873 din 26 decembrie 2007 privind instituirea unui ajutor pentru achizitionarea de vehicule nepoluante (décret n° 2007 1873, du 26 décembre 2007, instituant une aide à ltacquisition des véhicules propres) (JORF din 30 decembrie 2007, p. 21846, denumit in continuare „Decretul nr. 2007 1873 in versiunea sa initiala”), astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 2009 66 din 19 ianuarie 2009 (décret n° 2009 66, du 19 janvier 2009) (JORF din 20 ianuarie 2009, p. 1098, denumit in continuare „Decretul nr. 2007 1873 modificat”), prevede:
„Din fondul de ajutor pentru achizitionarea de vehicule nepoluante, instituit prin articolul 63 din Legea nr. 2007 1824 din 25 decembrie 2007 de rectificare a bugetului pentru anul 2007, se acorda un ajutor oricarei persoane, cu exceptia autoritatilor statului, care face dovada unui domiciliu sau a unui sediu in Franta si care achizitioneaza sau care inchiriaza, in cadrul unui contract de inchiriere cu optiune de cumparare sau al unui contract incheiat pentru o perioada de cel putin doi ani, un autovehicul terestru cu motor, care indeplineste, la data facturarii, urmatoarele conditii:
1° Se incadreaza in categoria autoturismelor sau a camionetelor in sensul articolului R. 311 1 din Codul rutier (code de la route), precum si in orice categorie de vehicule supuse masurarii emisiilor de dioxid de carbon in conformitate cu prevederile Directivei 80/1268/CEE din 16 decembrie 1980 sau ale Regulamentului (CE) nr. 715/2007 din 20 iunie 2007s
2° Nu a facut anterior obiectul unei prime inmatriculari in Franta sau in strainatates
3° Este inmatriculat in Franta intr o serie definitivas
4° Nu este destinat instrainarii de catre cumparator ca vehicul nous
[…]”
8 Articolul 2 al doilea paragraf din Decretul nr. 2007 1873 in versiunea sa initiala prevede:
„Concesionarii si agentii unor marci de vehicule nu pot beneficia de ajutorul prevazut la articolul 1 in ceea ce priveste vehiculele speciale noi pe care le utilizeaza pentru demonstratie. Cu toate acestea, in vederea aplicarii regimului privind ajutorul prevazut la articolul 1, aceste masini speciale destinate demonstratiei sunt considerate ca fiind noi in cazul in care vanzarea sau inchirierea lor intervine in termen de douasprezece luni de la data primei inmatriculari.”
9 Articolul 2 al doilea paragraf din Decretul nr. 2007 1873 modificat prevede:
„Concesionarii si agentii marcilor de vehicule nu pot beneficia de ajutorul prevazut la articolul 1 in ceea ce priveste vehiculele noi care se incadreaza in una dintre categoriile definite la punctul 1 al acestui articol si pe care le utilizeaza pentru demonstratie. Cu toate acestea, in vederea aplicarii regimului privind ajutorul prevazut la articolul 1, aceste vehicule destinate demonstratiei in Franta sunt considerate ca fiind noi in cazul in care vanzarea sau inchirierea lor intervine in termen de douasprezece luni de la data primei inmatriculari.”
10 Articolul 29 din Ordinul din 5 noiembrie 1984 (arrêté du 5 novembre 1984), inlocuit cu Ordinul din 9 februarie 2009 privind modalitatile de inmatriculare a vehiculelor (arrêté du 9 février 2009, relatif aux modalités dtimmatriculation des véhicules), care preia acest articol fara modificari, prevede:
„Prin vehicul demonstrativ se intelege un vehicul nou, cu masa mai mica de 3,5 tone PTAC, destinat demonstratiei pentru o perioada de minimum trei luni si de maximum un an, respectiv utilizat de concesionarii si de agentii marcii (inclusiv producatorii si importatorii) in cadrul unor operatiuni de prezentare, de testare si de vanzare catre clientii lor.
Poate fi destinat demonstratiei orice vehicul supus inmatricularii care indeplineste conditiile mentionate anterior, indiferent de tipul si de caroseria acestuia (autoturism, motocicleta, camioneta, remorca etc.).
Termenele mentionate anterior incep sa curga de la data primei inmatriculari, indicata in certificatul de inmatriculare.
In conformitate cu articolul 1635 bis H (II) din Codul general al impozitelor (code général des impôts), pentru aceste vehicule se elibereaza certificate de inmatriculare gratuite. Pe aceste certificate de inmatriculare se inscrie mentiunea «vehicul demonstrativ».”

Actiunea principala si intrebarile preliminare

11 In cursul lunii ianuarie 2009, domnul Bonnarde a cumparat, de la un distribuitor de automobile din Belgia, un autovehicul care apartinea PSA Belgique. Acesta a facut obiectul unei prime inmatriculari in acest stat membru inainte de a fi importat de domnul Bonnarde in Franta, unde a fost inmatriculat la 4 februarie 2009.
12 Domnul Bonnarde a solicitat acordarea bonusului ecologic pentru achizitionarea, cu titlu de vehicul demonstrativ, a acestui automobil putin poluant, a carui data de prima inmatriculare nu era anterioara decat cu opt luni datei achizitionarii si care afisa un kilometraj de aproximativ 6 000 de kilometri.
13 Prin decizia din 23 februarie 2009, directorul general al Cnasea a respins aceasta cerere pentru motivul ca vehiculul mentionat facuse deja, la 20 mai 2008, obiectul unei prime inmatriculari in strainatate, respectiv in Belgia, si ca, in pofida solicitarii care ii fusese adresata, domnul Bonnarde nu prezentase un certificat de inmatriculare cu mentiunea „vehicul demonstrativ”.
14 La 28 februarie 2009, reclamantul din actiunea principala a introdus o actiune la tribunal administratif de Limoges (Tribunalul Administrativ Limoges), prin care a solicitat anularea deciziei mentionate.
15 In fata acestei instante, domnul Bonnarde a sustinut ca reglementarea belgiana nu prevede eliberarea unui document cu mentiunea „vehicul demonstrativ”. Astfel, desi autoritatile belgiene elibereaza un certificat de inmatriculare pentru orice autoturism demonstrativ, nu este prevazut ca acesta sa contina mentiunea speciala „vehicul demonstrativ”. Domnul Bonnarde apreciaza ca, intrucat autoturismul sau nu polueaza mai mult decat un vehicul demonstrativ francez, conditia prezentarii unui certificat de inmatriculare care sa contina o astfel de mentiune are un caracter discriminatoriu.
16 Nu este contestat faptul ca, avand in vedere rata emisiei de CO2 a vehiculului reclamantului din actiunea principala, acesta poate beneficia de bonusul ecologic. Nu sunt contestate nici afirmatiile reclamantului in cauza cu privire atat la vechimea si la starea acestui vehicul, cat si la imposibilitatea prezentarii unui certificat de inmatriculare cu mentiunea „vehicul demonstrativ”, eliberat de autoritatile competente din Regatul Belgiei.
17 Considerand ca solutionarea litigiului cu care este sesizat depinde de interpretarea dreptului aplicabil al Uniunii, tribunal administratif de Limoges a decis sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„1) Dispozitiile din legislatia Uniunii […], in special cele ale Tratatului privind functionarea Uniunii Europene menite sa garanteze libera circulatie, precum si cele ale directivelor mentionate anterior privind documentele de inmatriculare pentru vehicule trebuie interpretate in sensul ca se opun legislatiei unui stat membru care introduce un document special pentru inmatricularea vehiculelor, de tipul unui certificat de inmatriculare pe care trebuie inscrisa mentiunea «vehicul demonstrativ», despre care se poate considera ca nu are ca obiect o inmatriculare temporara in sensul articolului 1 din Directiva [1999/37] si, prin urmare, in sensul ca se opun ca acordarea unui avantaj sa poata fi conditionata de prezentarea unui astfel de document?
2) In cazul unui raspuns negativ la intrebarea anterioara, aceste dispozitii trebuie interpretate in sensul in care implica faptul ca aplicarea, cu ocazia achizitionarii vehiculului intr un alt stat membru, a unei reglementari nationale care subordoneaza acordarea unui ajutor pentru achizitionarea de vehicule nepoluante care au facut deja obiectul unei inmatriculari conditiei ca certificatul privind aceasta inmatriculare sa contina, potrivit reglementarii statului membru, mentiunea «vehicul demonstrativ» trebuie inlaturata atunci cand vanzatorul vehiculului nu a putut el insusi beneficia de acest ajutor si atunci cand:
– fie cumparatorul prezinta un certificat de inmatriculare eliberat in celalalt stat membru si specific vehiculelor destinate demonstratiilor,
– fie vehiculul prezinta, avand in vedere in special data primei sale introduceri in circulatie, caracteristicile prevazute de reglementarea nationala pentru a fi calificat drept vehicul demonstrativ?”

Cu privire la intrebarile preliminare

18 Prin intrebarile adresate, care trebuie examinate impreuna, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca Directiva 1999/37 sau, daca este cazul, articolele 34 TFUE si 36 TFUE trebuie interpretate in sensul ca se opun unei reglementari nationale, precum cea in cauza in actiunea principala, care prevede ca nu se poate acorda un avantaj decat in cazul in care pe certificatul de inmatriculare al autovehiculelor demonstrative este inscrisa mentiunea „vehicul demonstrativ”.
Observatii introductive
19 In prealabil, astfel cum au aratat guvernul francez si Comisia Europeana, trebuie sa se observe ca articolul 2 al doilea paragraf din Decretul nr. 2007 1873 in versiunea sa initiala prevedea ca „aceste masini speciale destinate demonstratiei sunt considerate ca fiind noi in cazul in care vanzarea sau inchirierea lor intervine in termen de douasprezece luni de la data primei inmatriculari”, in timp ce aceeasi dispozitie din Decretul nr. 2007 1873 modificat prevede ca „aceste vehicule destinate demonstratiei in Franta sunt considerate ca fiind noi in cazul in care vanzarea sau inchirierea lor intervine in termen de douasprezece luni de la data primei inmatriculari”.
20 Este necesar sa se precizeze ca instanta de trimitere solicita Curtii sa se pronunte cu privire la redactarea articolului 2 al doilea paragraf din Decretul nr. 2007 1873 in versiunea sa initiala. Cu toate acestea, raspunsul la intrebarea daca Directiva 1999/37 sau articolele 34 TFUE si 36 TFUE se opun ca un stat membru sa solicite inscrierea mentiunii „vehicul demonstrativ” pe certificatele de inmatriculare a acestor vehicule pentru obtinerea bonusului ecologic se analizeaza in acelasi fel indiferent daca este vorba despre Decretul nr. 2007 1873 in versiunea sa initiala sau despre Decretul nr. 2007 1873 modificat. In consecinta, va fi de competenta instantei de trimitere sa stabileasca dreptul national aplicabil ratione temporis.

Cu privire la interpretarea Directivei 1999/37

21 Conformitatea cu dreptul Uniunii a unei dispozitii nationale care impune inscrierea mentiunii „vehicul demonstrativ” pe certificatul de inmatriculare a unor astfel de vehicule si a carei aplicare coroborata cu alte dispozitii nationale are drept consecinta faptul ca numai vehiculele insotite de un certificat de inmatriculare care atesta natura lor de vehicul demonstrativ pot beneficia de un bonus ecologic trebuie sa fie examinata mai intai in lumina obligatiilor statelor membre care decurg din Directiva 1999/37.
22 Astfel, potrivit unei jurisprudente constante, orice masura nationala intr un domeniu care a facut obiectul unei armonizari exhaustive la nivelul Uniunii trebuie sa fie apreciata in raport cu dispozitiile acestei masuri de armonizare, iar nu cu dispozitiile din dreptul primar (Hotararea din 11 decembrie 2003, Deutscher Apothekerverband, C 322/01, Rec., p. I 14887, punctul 64, precum si Hotararea din 16 decembrie 2008, Gysbrechts si Santurel Inter, C 205/07, Rep., p. I 9947, punctul 33).
23 Totusi, in speta, este cert ca Directiva 1999/37 nu a realizat o armonizare exhaustiva. In aceasta privinta, astfel cum se prevede in mod expres la punctul II.7 din anexa I la directiva mentionata, aceasta autorizeaza statele membre sa includa, in partea I a certificatului de inmatriculare, alte informatii decat cele care trebuie sa figureze in mod obligatoriu in acesta, potrivit anexei I mentionate.
24 Astfel, potrivit punctului II.7 mentionat, Directiva 1999/37 nu se opune unor dispozitii nationale care prevad includerea, in partea I a certificatului de inmatriculare, a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie sa figureze in mod obligatoriu in acesta, cu conditia ca aceste dispozitii sa nu contravina normelor Tratatului FUE.
25 Prin urmare, trebuie sa se examineze daca articolele 34 TFUE si 36 TFUE se opun unor norme nationale precum cele din actiunea principala.

Cu privire la interpretarea articolelor 34 TFUE si 36 TFUE

26 Trebuie amintit ca, potrivit unei jurisprudente constante, interzicerea masurilor cu efect echivalent unor restrictii cantitative la import prevazuta la articolul 34 TFUE are in vedere orice masura a statelor membre de natura sa constituie, in mod direct sau indirect, efectiv sau potential, un obstacol in calea comertului intracomunitar (a se vedea in special Hotararea din 16 noiembrie 2000, Comisia/Belgia, C 217/99, Rec., p. I 10251, punctul 16, Hotararea din 26 octombrie 2006, Comisia/Grecia, C 65/05, Rec., p. I 10341, punctul 27, Hotararea din 15 martie 2007, Comisia/Finlanda, C 54/05, Rep., p. I 2473, punctul 30, si Hotararea din 24 aprilie 2008, Comisia/Luxemburg, C 286/07, punctul 27). Astfel, simplul fapt de a fi descurajata introducerea sau comercializarea produselor in cauza in statul membru respectiv constituie pentru importator un obstacol in calea liberei circulatii a marfurilor (Hotararea Comisia/Luxemburg, citata anterior, punctul 27).
27 In plus, trebuie considerate „masuri cu efect echivalent unor restrictii cantitative la import”, in sensul articolului 34 TFUE, masurile adoptate de un stat membru care au ca obiect sau ca efect aplicarea unui tratament mai putin favorabil produselor provenind din alte state membre, precum si obstacolele in calea liberei circulatii a marfurilor care rezulta, in lipsa armonizarii legislatiilor nationale, din aplicarea, la marfuri provenite din alte state membre, unde sunt produse si/sau comercializate in mod legal, a unor norme privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca marfurile respective, chiar daca aceste norme sunt aplicabile fara deosebire tuturor produselor (a se vedea in acest sens Hotararea Deutscher Apothekerverband, citata anterior, punctul 67).
28 In cauza principala, este cert ca nu toate statele membre prevad ca certificatele de inmatriculare ale autovehiculelor demonstrative sa includa mentiunea speciala „vehicul demonstrativ”. Din moment ce autovehiculele demonstrative importate din statele membre, desi indeplinesc conditiile stabilite prin reglementarea nationala franceza pentru a beneficia de bonusul ecologic, respectiv conditiile privind vechimea si starea vehiculului, precum si rata emisiei de CO2 a acestuia, nu pot totusi beneficia de bonusul mentionat din cauza absentei acestei mentiuni speciale pe certificatele lor de inmatriculare, trebuie sa se considere ca mentiunea in cauza constituie o conditie pentru acordarea bonusului ecologic susceptibila sa descurajeze anumite persoane interesate, rezidente in Franta, sa importe in acest stat membru vehicule demonstrative inmatriculate anterior in alte state membre (a se vedea, prin analogie, Hotararea din 20 septembrie 2007, Comisia/Tarile de Jos, C 297/05, Rep., p. I 7467, punctul 73, si Hotararea din 5 iunie 2008, Comisia/Polonia, C 170/07, punctul 44).
29 In aceasta privinta, trebuie sa se arate ca, desi reglementarea nationala in cauza in actiunea principala impune pentru toate autovehiculele demonstrative, indiferent de provenienta acestora, prezentarea unui certificat de inmatriculare cu mentiunea „vehicul demonstrativ” pentru a beneficia de bonusul ecologic, aceasta conditie afecteaza in mod diferit vehiculele care se incadreaza in ipoteza in discutie, in functie de imprejurarea daca acestea provin dintr un stat membru care prevede sau care nu prevede prezenta unei astfel de mentiuni pe certificatele de inmatriculare (a se vedea in acest sens Hotararea Comisia/Luxemburg, citata anterior, punctul 28).
30 Astfel, chiar daca reglementarea nationala in cauza in actiunea principala nu are ca obiect sa trateze mai putin favorabil produsele provenite din alte state membre, ceea ce este de competenta instantei de trimitere sa verifice, imprejurarea ca mentiunea „vehicul demonstrativ” trebuie sa fie inscrisa pe certificatele de inmatriculare ale vehiculelor demonstrative pentru a da dreptul la bonusul ecologic poate avea o influenta asupra comportamentului cumparatorilor si, in consecinta, poate afecta accesul vehiculelor mentionate pe piata acestui stat membru (a se vedea in acest sens Hotararea din 10 februarie 2009, Comisia/Italia, C 110/05, Rep., p. I 519, punctul 56).
31 Prin urmare, cerinta unei astfel de mentiuni pe certificatele de inmatriculare ale vehiculelor demonstrative importate in vederea acordarii bonusului ecologic in cauza constituie o restrictie privind libera circulatie a marfurilor, interzisa prin articolul 34 TFUE.
32 Cu toate acestea, dintr o jurisprudenta constanta rezulta ca o reglementare nationala care constituie o masura cu efect echivalent unor restrictii cantitative poate fi justificata de unul dintre motivele de interes general enumerate la articolul 36 TFUE sau de cerinte imperative. Și intr un caz, si in celalalt, dispozitia nationala trebuie sa fie de natura sa asigure realizarea obiectivului urmarit si sa nu depaseasca ceea ce este necesar pentru ca acesta sa fie atins (a se vedea in special Hotararea Comisia/Tarile de Jos, citata anterior, punctul 75, Hotararea Comisia/Polonia, citata anterior, punctul 46, si Hotararea din 9 decembrie 2010, Humanplasma, C 421/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 34).
33 Guvernul francez sustine ca dispozitia nationala in cauza in actiunea principala este justificata de obiectivul de protectie a mediului, precum si de cel al combaterii fraudei. Prin aceasta dispozitie, Republica Franceza doreste in special sa incurajeze achizitionarea de autovehicule putin poluante si, in masura in care se presupune ca autovehiculele demonstrative nu sunt folosite sau sunt foarte putin folosite, bonusul ecologic poate fi platit inclusiv pentru achizitionarea unor astfel de vehicule. Cu toate acestea, spre deosebire de autovehiculele noi, vehiculele demonstrative au facut deja obiectul unei prime inmatriculari. Din acest motiv, cumparatorul unui astfel de vehicul trebuie sa prezinte un certificat de inmatriculare cu mentiunea „vehicul demonstrativ” pentru a face dovada ca nu este vorba despre un vehicul de ocazie, ci despre un vehicul care a fost destinat unui scop demonstrativ.
34 Potrivit unei jurisprudente constante, obiectivele de protectie a mediului si de combatere a fraudei pot justifica masuri nationale susceptibile sa constituie un obstacol in calea comertului intracomunitar, cu conditia ca aceste masuri sa fie proportionale cu obiectivul urmarit (a se vedea in special Hotararea din 10 aprilie 2008, Comisia/Portugalia, C 265/06, Rep., p. I 2245, punctul 38, Hotararea Comisia/Luxemburg, citata anterior, punctul 38, precum si Hotararea din 4 iunie 2009, Mickelsson si Roos, C 142/05, Rep., p. I 4273, punctul 32).
35 Desi cerinta mentiunii „vehicul demonstrativ” pe certificatele de inmatriculare ale unor asemenea vehicule importate este, desigur, de natura sa faciliteze identificarea vehiculelor demonstrative care pot astfel beneficia de bonusul ecologic si, in consecinta, este adecvata pentru indeplinirea obiectivelor de protectie a mediului si de combatere a fraudei, trebuie totusi sa se verifice daca aceasta cerinta este necesara pentru atingerea obiectivelor mentionate si daca nu exista alte mijloace mai putin restrictive pentru realizarea acestora.
36 In actiunea principala, caracterul pretins necesar al masurii in cauza nu este dovedit, dat fiind faptul ca, in observatiile sale scrise si in cursul sedintei, guvernul francez a recunoscut ca bonusul ecologic ar putea fi acordat unui autovehicul demonstrativ achizitionat dintr un alt stat membru pe baza prezentarii unui certificat specific acestei categorii de vehicule sau pe baza oricarui alt mijloc de proba care sa demonstreze ca vehiculul respectiv indeplineste conditiile prevazute pentru vehiculele demonstrative nationale.
37 Astfel, faptul de a impune ca mentiunea „vehicul demonstrativ” sa fie inscrisa pe certificatul de inmatriculare al unui asemenea vehicul nu este decat unul dintre mijloacele de care dispun autoritatile competente pentru a combate frauda si pentru a proteja mediul.
38 Rezulta ca aceasta masura trebuie considerata excesiva si, prin urmare, disproportionata in raport cu obiectivele urmarite.
39 Avand in vedere consideratiile anterioare, trebuie sa se raspunda la intrebarile adresate ca articolele 34 TFUE si 36 TFUE se opun unei reglementari dintr un stat membru prin care se impune, pentru acordarea bonusului ecologic la inmatricularea in statul membru in cauza a unor autovehicule demonstrative importate, ca pe primul certificat de inmatriculare al unor astfel de vehicule sa fie inscrisa mentiunea „vehicul demonstrativ”.

Cu privire la cheltuielile de judecata

40 Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declara:

Articolele 34 TFUE si 36 TFUE se opun unei reglementari dintr un stat membru prin care se impune, pentru acordarea ajutorului numit „bonus ecologic – Grenelle pentru mediu” la inmatricularea in statul membru in cauza a unor autovehicule demonstrative importate, ca pe primul certificat de inmatriculare al unor astfel de vehicule sa fie inscrisa mentiunea „vehicul demonstrativ”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close