Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

In M. Of. nr. 130 din 23 februarie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 794/2012 al ministrului mediului si padurilor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

Din cuprins:

ART. 1. (1) Operatorii economici, producatori si importatori de ambalaje de desfacere, producatori/ importatori de produse ambalate, precum si cei care supraambaleaza produse ambalate, care isi indeplinesc in mod individual obiectivele prevazute la art. 16 alin. (4) din HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa raporteze agentiei judetene/regionale pentru protectia mediului datele cuprinse in anexa nr. 1.
(2) Operatorii economici care au transferat obligatiile, conform prevederilor art. 16 din HG nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru o parte din cantitatea de ambalaje pentru care sunt responsabili sau numai pentru o perioada dintr-un an calendaristic au obligatia de a raporta pentru cantitatile netransferate datele potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Datele de raportare se transmit agentiei judetene/regionale pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala este inregistrat sediul social al operatorului economic.

ART. 2. (1) Operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din HG nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa raporteze:
a) datele referitoare la cantitatile totale de ambalaje pentru care au incheiat contracte cu operatorii economici responsabili, precum si cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate in formatul prevazut in anexa nr. 2A;
b) datele referitoare la cantitatile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic in formatul prevazut in anexa nr. 2B.
(2) Datele de raportare se transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
(3) Operatorii economici, producatori si importatori de ambalaje de desfacere, producatori/ importatori de produse ambalate, precum si cei care supraambaleaza produse ambalate, care au transferat obligatiile de gestionare a deseurilor de ambalaje pentru care sunt responsabili, sunt obligati sa comunice operatorului economic autorizat potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din HG nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, toate datele necesare raportarii.

ART. 3. Operatorii economici care isi indeplinesc in mod individual obiectivele, in totalitate sau partial, prevazute la art. 16 alin. (4) din HG nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa comunice aceasta Administratiei Fondului pentru Mediu, pana cel tarziu la data de 25 ianuarie a fiecarui an.

ART. 4. (1) Operatorii economici autorizati pentru desfasurarea activitatii de colectare, reciclare sau valorificare a deseurilor de ambalaje, comerciantii de deseuri de ambalaje si operatorii de salubritate care desfasoara si activitatea de colectare ca operator economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje sunt obligati sa raporteze datele prevazute in anexa nr. 3, tabelul 1 sau, dupa caz, tabelul 2, referitoare la ambalajele gestionate.
(2) Operatorii de salubritate sunt exceptati de la obligatiile prevazute la alin. (1) pentru cantitatile de deseuri de ambalaje colectate si raportate potrivit prevederilor art. 5.
(3) Datele de raportare se transmit agentiei judetene/regionale pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea operatorii economici colectori, reciclatori si valorificatori, iar comerciantii raporteaza datele la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
(4) Raportarea se realizeaza pentru fiecare punct de lucru in parte, iar datele sunt transmise la agentiile judetene/ regionale pentru protectia mediului in a caror raza teritoriala se desfasoara activitatea punctului de lucru.

ART. 5. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa transmita agentiei judetene/agentiei regionale pentru protectia mediului datele prevazute in anexa nr. 4, privind deseurile de ambalaje colectate prin serviciul public de salubrizare a localitatii, in baza datelor furnizate de catre operatorii serviciului de salubrizare care deservesc localitatea respectiva.

ART. 6. Datele de raportare se transmit in format electronic “.xls” protejat impotriva modificarii datelor si pe suport hartie, pana cel tarziu la data de 25 februarie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportarea.

ART. 7. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pune la dispozitie, pe pagina de internet, formatul de raportare “xls”.

ART. 8. (1) Anexele nr. 1 – 4 se completeaza avand in vedere si urmatoarele precizari cu caracter general:
a) Cantitatile de ambalaje, respectiv de deseuri de ambalaje se raporteaza in kilograme.
b) Ambalajele din materiale compozite se raporteaza in functie de materialul preponderent.
c) Achizitiile intracomunitare de ambalaje si produse ambalate se asimileaza importurilor.
d) In coloana “material”, rubrica “altele” va cuprinde numai alte materiale decat cele nominalizate in coloana 0.
e) Rubrica “lemn” va cuprinde atat lemnul, cat si pluta.
(2) Datele referitoare la produsele/ambalajele exportate si cele aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei nu se includ in datele de raportare.
(3) Identificarea prin coduri a deseurilor de ambalaje se face prin incadrarea in unul dintre urmatoarele coduri prevazute in anexa nr. 2 “Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” la HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, categoria 15 – Deseuri de ambalaje:
15 01 ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat)
15 01 01 ambalaje de hartie si carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 04 ambalaje metalice
15 01 07 ambalaje de sticla
15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase
15 01 11* ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de exemplu, azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune.
(4) Pentru deseurile de ambalaje municipale colectate impreuna cu alte deseuri din acelasi material, autoritatile administratiei publice locale raporteaza conform anexei nr. 4 numai cantitatile de deseuri de ambalaje.

ART. 9. Administratia Fondului pentru Mediu pune la dispozitia Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in format electronic, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, lista operatorilor economici inregistrati drept contribuabili pentru ambalaje.

ART. 10. Agentiile judetene/regionale pentru protectia mediului sunt obligate sa transmita datele centralizate la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pana cel tarziu la data de 1 mai a fiecarui an.

ART. 11. (1) Raportarile se constituie intr-o baza de date nationala, organizata la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
(2) Sinteza datelor privind cantitatile anuale de ambalaje si deseuri de ambalaje la nivel national se prezinta pe pagina de internet a autoritatii centrale pentru protectia mediului, in vederea asigurarii accesului publicului la aceste informatii.

ART. 12. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 13. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 14. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005, se abroga.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close