Pozitia (UE) nr. 3/2012 – Distribuirea de produse alimentare catre persoanele cele mai defavorizate din Uniune

Pozitia (UE) nr. 3/2012 in prima lectura a Consiliului in vederea adoptarii unui regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 si (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului in ceea ce priveste distribuirea de produse alimentare catre persoanele cele mai defavorizate din Uniune

Adoptata de Consiliu la data de 23 ianuarie 2012
(3/2012/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 42 primul paragraf si articolul 43 alineatul (2),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],
avand in vedere avizul Comitetului Regiunilor [2],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [3],

intrucat:
(1) Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al Consiliului din 10 decembrie 1987 de stabilire a normelor generale aplicabile operatiunilor de furnizare catre anumite organizatii a unor produse alimentare provenind din stocurile de interventie si destinate distribuirii catre persoanele cele mai defavorizate din Comunitate [4], care a fost ulterior abrogat si incorporat in Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”) [5], a prevazut, timp de peste doua decenii, un program fiabil pentru distribuirea de produse alimentare catre persoanele cele mai defavorizate din Uniune (programul de distribuire de produse alimentare ) si a contribuit in mod pozitiv la coeziunea sociala a Uniunii, prin reducerea disparitatilor economice si sociale.
(2) Obiectivele politicii agricole comune (PAC), prevazute la articolul 39 alineatul (1) din tratat, includ atat stabilizarea pietelor, cat si asigurarea unor preturi rezonabile la produsele livrate catre consumatori. De-a lungul anilor, programul de distribuire de alimente a contribuit la indeplinirea ambelor obiective si, prin reducerea nesigurantei aprovizionarii cu produse alimentare a persoanelor celor mai defavorizate din Uniune, s-a dovedit un instrument esential, contribuind la garantarea unei disponibilitati la scara larga a produselor alimentare in Uniune si la reducerea, in acelasi timp, a stocurilor de interventie.
(3) In rezolutia sa din 7 iulie 2011, Parlamentul European a adresat Comisiei si Consiliului solicitarea de a elabora o solutie de tranzitie pentru anii care au ramas din actualul cadru financiar multianual, cu scopul de a evita o reducere drastica a ajutorului alimentar ca urmare a reducerii finantarii de la 500 milioane EUR la 113 milioane EUR, precum si de a garanta ca populatiile dependente de ajutoarele alimentare nu sufera de saracie alimentara.
(4) Actualul program de distribuire de alimente se bazeaza pe distribuirea de produse din stocurile de interventie ale Uniunii, suplimentate temporar prin achizitii de pe piata. Cu toate acestea, reformele succesive ale PAC si evolutiile favorabile ale preturilor de producator au dus la reducerea treptata a stocurilor de interventie si a gamei de produse disponibile. Versiunea actuala a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 permite achizitiile de pe piata doar in cazul in care produsele sunt temporar indisponibile. Avand in vedere hotararea Tribunalului in cauza T-576/08 [6], achizitiile de alimente de pe piata Uniunii nu pot inlocui in mod regulat stocurile de interventie diminuate. In acest context, incheierea programului de distribuire de produse alimentare pare sa fie solutia potrivita. Pentru a da organizatiilor caritabile din statele membre care folosesc programul actual de distribuire de produse alimentare suficient timp pentru a se adapta la noua situatie, programul de distribuire de produse alimentare ar trebui sa fie modificat astfel incat sa prevada o perioada de eliminare treptata in care achizitiile de pe piata sa devina o sursa regulata de aprovizionare pentru programul de distribuire de produse alimentare, in scopul completarii stocurilor de interventie in cazul in care nu sunt disponibile stocuri de interventie corespunzatoare. Aceasta perioada de tranzitie ar trebui sa se incheie odata cu finalizarea planului anual pentru 2013.
(5) Programul de distribuire de produse alimentare al Uniunii ar trebui sa se aplice fara a aduce atingere niciunui program national de distribuire de produse alimentare.
(6) Pentru a se asigura buna gestionare a bugetului, este necesar sa se stabileasca un plafon fix pentru ajutorul acordat de Uniune. Programul de distribuire de produse alimentare ar trebui adaugat la lista cheltuielilor de la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune [7], pentru a fi finantat din Fondul european de garantare agricola (FEGA).
(7) Experienta a demonstrat ca sunt necesare unele imbunatatiri ale gestionarii programului de distribuire de alimente. Prin urmare, Comisia ar trebui sa intocmeasca planuri anuale pentru punerea in aplicare a programului de distribuire de produse alimentare in 2012 si 2013, pe baza cererilor statelor membre comunicate Comisiei, precum si pe baza altor informatii considerate pertinente. Statele membre ar trebui sa-si intemeieze cererile de produse alimentare pe programele nationale de distribuire de alimente si sa-si stabileasca obiectivele si prioritatile pentru distribuirea de alimente catre persoanele cele mai defavorizate, care ar trebui sa includa consideratii nutritive. In acest context, este oportun ca statele membre sa poata acorda preferinta produselor originare din Uniune. In sfarsit, pentru a asigura o acoperire adecvata a costurilor legate de punerea in aplicare a planurilor anuale, este necesar sa li se ofere posibilitatea statelor membre de a rambursa, in limita resurselor disponibile in cadrul planurilor anuale, anumite costuri legate de gestionare, transport si depozitare suportate de organizatiile desemnate.
(8) Statele membre ar trebui sa efectueze controale administrative si fizice adecvate si sa aplice sanctiuni in caz de nereguli, pentru a se asigura ca planurile anuale sunt puse in aplicare in conformitate cu normele aplicabile.
(9) Pentru a asigura functionarea continua a programului actual de distribuire de produse alimentare permitand eliminarea sa treptata in mod eficient, prezentul regulament ar trebui sa se aplice incepand cu 1 ianuarie 2012, pana la finalizarea planului anual pentru 2013.
(10) Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 1290/2005 si (CE) nr. 1234/2007 ar trebui modificate in consecinta,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1. La articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 se adauga urmatoarea litera:
“(g) programul de distribuire de produse alimentare catre persoanele cele mai defavorizate din Uniune, prevazut la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.”

Articolul 2. Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 27 se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 27
Program pentru distribuirea de produse alimentare catre persoanele cele mai defavorizate din Uniune
(1) Se instituie un program pentru 2012 si 2013, prin care pot fi distribuite produse alimentare catre persoanele cele mai defavorizate din Uniune, prin intermediul unor organizatii, care nu sunt intreprinderi comerciale, desemnate de statele membre. In scopul acestui program de distribuire de produse alimentare, sunt puse la dispozitie produse din stocurile de interventie sau, daca nu sunt disponibile stocuri de interventie adecvate pentru programul de distribuire de produse alimentare, se achizitioneaza produse alimentare de pe piata.
In sensul programului de distribuire de produse alimentare prevazut la primul paragraf, prin “persoanele cele mai defavorizate” se intelege persoanele fizice, inclusiv familiile sau grupurile formate din aceste persoane, care sunt inregistrate sau recunoscute, pe baza criteriilor de eligibilitate adoptate de autoritatile competente nationale, ca fiind intr-o situatie de dependenta sociala si financiara sau care sunt considerate a fi in aceasta situatie pe baza criteriilor practicate de organizatiile desemnate si aprobate de autoritatile nationale competente respective.
(2) Statele membre care doresc sa participe la programul de distribuire de produse alimentare prevazut la alineatul (1) prezinta Comisiei programe de distribuire de alimente care sa contina urmatoarele:
(a) detalii privind principalele caracteristici si obiective ale unor astfel de programe;
(b) organizatiile desemnate;
(c) cererile privind cantitatile de produse alimentare care urmeaza a fi distribuite in fiecare an si alte informatii relevante.
Statele membre aleg produsele alimentare pe baza unor criterii obiective, inclusiv valorile nutritive si adecvarea pentru distributie. In acest scop, statele membre pot sa aleaga de preferinta produse originare din Uniune.
(3) Comisia adopta planuri anuale pe baza cererilor si a altor informatii relevante prevazute la alineatul (2) primul paragraf litera (c) si transmise de statele membre in cadrul programelor acestora de distribuire de produse alimentare.
Fiecare plan anual prevede alocari financiare anuale din partea Uniunii per stat membru.
Atunci cand produsele alimentare cuprinse in planul anual nu sunt disponibile in stocurile de interventie din statul membru care are nevoie de ele, Comisia prevede in planul anual transferul acestora catre statul membru respectiv din statele membre in care sunt disponibile in stocurile de interventie.
Comisia poate revizui un plan anual din perspectiva oricaror evolutii relevante care afecteaza punerea acestuia in aplicare.
(4) Produsele alimentare sunt oferite gratuit organizatiilor desemnate.
Distribuirea produselor alimentare catre persoanele cele mai defavorizate se efectueaza:
(a) gratuit; sau
(b) la un pret care nu depaseste in niciun caz un nivel justificat de costurile suportate de catre organizatiile desemnate pentru distribuirea acestora si care nu sunt costuri eligibile in temeiul alineatului (7) al doilea paragraf literele (a) si (b).
(5) Statele membre care participa la programul de distribuire de produse alimentare prevazut la alineatul (1):
(a) prezinta Comisiei un raport anual privind punerea in aplicare a programelor de distribuire de produse alimentare;
(b) informeaza periodic Comisia cu privire la evolutiile care influenteaza punerea in aplicare a programelor de distribuire de produse alimentare.
(6) Uniunea finanteaza costurile eligibile in temeiul programului. Aceasta finantare nu trebuie sa depaseasca 500 milioane EUR per exercitiu bugetar.
(7) Costurile eligibile in cadrul programului sunt:
(a) costul produselor alimentare eliberate din stocurile de interventie;
(b) costul produselor alimentare achizitionate de pe piata; si
(c) costul transportarii intre statele membre a produselor alimentare din stocurile de interventie.
In cadrul resurselor financiare disponibile pentru punerea in aplicare a planurilor anuale in fiecare stat membru, autoritatile competente nationale pot considera eligibile urmatoarele costuri:
(a) costurile aferente transportarii produselor alimentare catre spatiile de depozitare ale organizatiilor desemnate;
(b) urmatoarele costuri suportate de organizatiile desemnate, in masura in care sunt direct legate de punerea in aplicare a planurilor anuale:
(i) costuri administrative;
(ii) costuri pentru transportul intre spatiile de depozitare ale organizatiilor desemnate si punctele de distributie finale; si
(iii) costurile de depozitare.
(8) Statele membre efectueaza controale administrative si fizice pentru a asigura punerea in aplicare a planurilor anuale in conformitate cu normele aplicabile si stabilesc sanctiunile aplicabile in caz de nereguli.
(9) Pe pachetele cu alimente distribuite prin intermediul planurilor anuale, precum si la punctele de distributie, trebuie sa figureze, marcate clar, cuvintele “Ajutor din partea Uniunii Europene”, insotite de emblema Uniunii Europene.
(10) Programul de distribuire de produse alimentare prevazut la alineatul (1) nu aduce atingere niciunor programe nationale prin care se distribuie produse alimentare celor mai defavorizate persoane, care sunt in conformitate cu legislatia Uniunii.”
2. La articolul 204 se adauga urmatorul alineat:
“(6) Articolul 27 se aplica de la 1 ianuarie 2012 pana la finalizarea planului anual pentru 2013.”

Articolul 3. Prezentul regulament intra in vigoare in a saptea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplica de la 1 ianuarie 2012 pana la finalizarea planului anual pentru 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la …, …
Pentru Parlamentul European
Presedintele

Pentru Consiliu
Presedintele

_____________________________________________

[1] JO C 84, 17.3.2011, p. 49.
[2] JO C 104, 2.4.2011, p. 44.
[3] Pozitia Parlamentului European din 26 martie 2009 (JO C 117 E, 6.5.2010, p. 258) si Pozitia in prima lectura a Consiliului din 23 ianuarie 2012.
[4] JO L 352, 15.12.1987, p. 1.
[5] JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
[6] Hotararea din 13 aprilie 2011, Germania/Comisia, T-576/08, nepublicata inca in Repertoriu.
[7] JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

_____________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI

I. INTRODUCERE

La 25 septembrie 2008, Comisia a transmis Consiliului o propunere [1] privind subiectul mentionat anterior.
Parlamentul European si-a dat avizul in prima lectura la 26 martie 2009.
La 17 septembrie 2010, Comisia a prezentat o propunere modificata [2]. La 3 octombrie 2011, Comisia a prezentat o noua propunere modificata [3] care o inlocuieste pe cea precedenta.
Comitetul Economic si Social si-a dat avizul la 7 decembrie 2011.
La 15 decembrie 2011, Consiliul a ajuns la un acord politic cu privire la textul propunerii.

II. OBIECTIVELE

Sistemul a fost stabilit initial in 1987, permitand statelor membre sa utilizeze stocuri publice de alimente in surplus ca ajutoare alimentare. De atunci, situatia s-a schimbat (stocurile de interventie sunt aproape inexistente), ceea ce a determinat Comisia sa adopte in 2008 o propunere care permite achizitionarea in permanenta de alimente de pe piata libera. Elementele principale ale propunerii respective au fost introducerea cofinantarii la nivel national si a planurilor de distribuire pe termen de trei ani, precum si eligibilitatea acelor produse pentru care nu s-a aplicat nicio interventie.
Cea mai recenta propunere modificata, din octombrie 2011, prevede alinierea legislatiei UE in domeniul agriculturii la dispozitiile tratatului de la Lisabona privind actele delegate si actele de punere in aplicare si, mai mult, prevede o finantare de 100 % de catre UE, plafonul anual fiind de 500 milioane EUR, precum si rambursarea cheltuielilor de depozitare catre organizatiile caritabile si mentinerea planurilor anuale actuale. In plus, achizitiile de piata devin o sursa periodica de aprovizionare pentru program, in completarea stocurilor de interventie.

III. ANALIZA POZITIEI CONSILIULUI IN PRIMA LECTURA

Pozitia Consiliului confirma majoritatea modificarilor introduse de Comisie in propunerea modificata si, in consecinta, ia in considerare toate amendamentele substantiale ale Parlamentului European in prima lectura.
In special, Consiliul accepta opinia Parlamentului European privind finantarea integrala a programului de catre UE, posibilitatea de a alege de preferinta produse alimentare originare din Uniune si faptul ca pot fi eligibile cheltuielile administrative, de transport si de depozitare legate in mod direct de punerea in aplicare a sistemului.
De asemenea, pozitia Consiliului introduce anumite modificari la propunerea modificata, care nu au fost incluse in avizul Parlamentului European in prima lectura si care se refereau la prima propunere din 2008:
– elimina temeiul juridic suplimentar, propus de Comisie, privind coeziunea sociala (articolul 175 alineatul (3) din TFUE);
– prevede eliminarea treptata a programului din PAC pana la 31 decembrie 2013;
– elimina, in mod exceptional, dispozitiile privind alinierea; si
– prevede punerea in aplicare retroactiva, incepand cu 1 ianuarie 2012.

_____________________________________________

[1] 13195/08.
[2] 13435/10.
[3] 15054/11.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close