MFP a dispus instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

In M. Of. nr. 128 din 22 februarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acestora.

Din cuprins:

ART. 1
Se instituie comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Comisiile sunt formate din cate 5 membri, avand componenta prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

COMPONENTA

comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
1. Directorul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/a municipiului Bucuresti – membru presedinte
2. Directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti – membru
3. Seful Serviciului juridic din cadrul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale – membru
4. Seful biroului/compartimentului cu atributii de autorizare din cadrul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/a municipiului Bucuresti – membru
5. Seful Serviciului supraveghere fiscala si coordonare echipe mobile din cadrul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale – membru

NOTA:
In situatia in care presedintele absenteaza de la lucrarile comisiei teritoriale, acesta va desemna in scris un presedinte de sedinta din randul membrilor titulari prezenti, care va exercita toate atributiile presedintelui conform prezentului ordin, precum si pe cele ce deriva din calitatea de membru. Membrul desemnat ca presedinte de sedinta nu va putea transfera delegarea.
In cazul absentei unuia dintre membri, la lucrarile comisiei teritoriale va participa persoana desemnata in scris de acesta, persoana ce provine din structura coordonata de membrul titular, care ii va prelua atributiile si dreptul de vot si care nu are calitatea de membru titular.

ANEXA 2

REGULAMENT
de organizare si functionare a comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

CAPITOLUL I. Prevederi generale

ART. 1
Atributiile prevazute in sarcina structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform prevederilor titlului VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor metodologice aferente titlului VII aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin intermediul comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor, denumite in continuare comisii teritoriale.

ART. 2
(1) Activitatea curenta a comisiilor teritoriale se realizeaza prin intermediul birourilor/compartimentelor cu atributii de autorizare din cadrul directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale/a municipiului Bucuresti, denumite in continuare birouri/compartimente de specialitate.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).

ART. 3
(1) Comisiile teritoriale functioneaza in prezenta tuturor membrilor, prin participarea acestora in mod direct sau in baza desemnarii realizate in conditiile prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
(2) Lucrarile comisiilor teritoriale vor fi conduse de presedintii acestora, care conduc si coordoneaza intreaga activitate a comisiilor teritoriale. In cazul in care presedintii comisiilor teritoriale lipsesc, acestia sunt inlocuiti de alti membri delegati, care exercita toate atributiile presedintilor, conform prezentului regulament.
(3) Deciziile comisiilor teritoriale sunt obligatorii pentru toti contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor prezentului regulament – persoane juridice, asociatii familiale, persoane fizice autorizate si intreprinderi individuale.

CAPITOLUL II. Organizarea sedintelor de lucru ale comisiilor teritoriale

ART. 4
(1) Comisiile teritoriale se intrunesc, de regula, de doua ori pe luna, pentru analiza situatiilor care impun luarea unor decizii.
(2) Comisiile teritoriale vor fi convocate de presedinti sau de alti membri delegati, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, in scris, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data la care va avea loc sedinta comisiilor teritoriale. Odata cu aprobarea ordinii de zi, presedintii sau alti membri delegati, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, vor stabili si persoanele ce urmeaza a fi invitate la sedinta.
(3) Convocarea comisiilor teritoriale poate fi facuta in mod extraordinar si fara respectarea dispozitiilor alin. (1) si (2), cu prezentarea de catre birourile/compartimentele de specialitate a unei motivari insusite de presedinti sau de alti membri delegati, dupa caz, cu privire la situatia extraordinara aparuta.

ART. 5
(1) Birourile/Compartimentele de specialitate vor pune la dispozitia membrilor comisiilor teritoriale, cu 3 zile lucratoare inainte, ordinea de zi si notele de prezentare intocmite de acestea.
(2) In situatiile prevazute la art. 4 alin. (3), termenul in care se vor pune la dispozitia membrilor comisiilor teritoriale notele de prezentare va putea fi redus.
(3) Notele de prezentare vor fi intocmite de birourile/compartimentele de specialitate in urma analizarii documentatiei care consta, in principal, in solicitari in vederea autorizarii si/sau in alte solicitari privind produsele accizabile vinuri si/sau alcool etilic, precum si in sesizari primite de la organele cu atributii de control referitoare la activitatea contribuabililor, altii decat contribuabilii mari si mijlocii, pentru productia exclusiva de vinuri, precum si referitoare la activitatea micilor distilerii.
(4) Birourile/Compartimentele de specialitate analizeaza documentele prevazute la alin. (3) sub aspectul continutului legal obligatoriu al dosarului, inaintand comisiilor teritoriale note de prezentare, care contin propuneri motivate de solutionare.
(5) In situatia in care din analiza documentelor si a legislatiei in vigoare birourile/compartimentele de specialitate nu pot face o propunere motivata pe care sa o supuna spre dezbatere comisiilor teritoriale, acestea din urma vor analiza notele de prezentare si in absenta unei propuneri.

ART. 6
(1) Notele de prezentare intocmite de birourile/compartimentele de specialitate vor fi prezentate in plenul comisiilor teritoriale.
(2) Suplimentar fata de notele de prezentare intocmite de birourile/compartimentele de specialitate pot fi puse la dispozitia membrilor comisiilor teritoriale, la cerere, orice acte care se afla in documentatia prevazuta la art. 5 alin. (3).

ART. 7
(1) Comisiile teritoriale vor analiza situatiile prezentate, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislatiei incidente in vigoare, avand in vedere competentele comisiilor teritoriale.
(2) Birourile/Compartimentele de specialitate sau comisiile teritoriale au dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii, atat de la operatorii economici solicitanti, cat si de la institutii ale statului.
(3) Informatiile suplimentare oferite de membrii comisiilor teritoriale sau de alte organe sau institutii ale statului in cadrul termenului de 3 zile lucratoare, de natura sa schimbe propunerile facute de birourile/compartimentele de specialitate, prin notele de prezentare, duc la amanarea solutionarii notelor de prezentare si implicit la reanalizarea situatiei de fapt, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 5 alin. (2).
(4) In cazuri exceptionale, analiza informatiilor suplimentare de natura a schimba propunerile birourilor/compartimentelor de specialitate prin notele de prezentare se poate face fara amanarea solutionarii cererilor, cu obligativitatea mentionarii in procesul-verbal de sedinta a motivelor care au impus solutionarea cu celeritate.

ART. 8
(1) Comisiile teritoriale iau hotarari cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor, care vor fi validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti in mod direct sau in baza imputernicirii acordate, conform anexei nr. 1 la ordin, a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea. Membrii comisiilor teritoriale pot vota “pentru”, “impotriva” sau se pot abtine de la vot.
(2) In baza hotararilor comisiilor teritoriale se emit deciziile, care se semneaza de catre presedintii comisiilor teritoriale, indiferent daca acestia au condus sau nu sedintele la care s-au luat respectivele hotarari.
(3) In cazuri justificate, presedintii comisiilor teritoriale pot delega altor membri delegati atributia prevazuta la alin. (2).

ART. 9
(1) La sedintele comisiilor teritoriale participa functionari din cadrul birourilor/compartimentelor de specialitate, care vor consemna intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate in cadrul sedintelor.
(2) La lucrarile comisiilor teritoriale pot fi invitati, dupa caz, in functie de ordinea de zi a comisiilor teritoriale, reprezentantii autoritatilor care pot oferi informatii relevante asupra aspectelor supuse dezbaterii comisiilor teritoriale, precum si persoanele fizice sau juridice ale caror situatii de fapt si de drept sunt supuse analizei comisiilor teritoriale in mod direct sau prin reprezentant.
(3) Invitatii participa la analiza cazurilor supuse dezbaterilor comisiilor teritoriale, punctele de vedere exprimate de acestia in cadrul lucrarilor avand caracter consultativ. Invitatii nu participa la luarea deciziilor de catre comisiile teritoriale.

CAPITOLUL III. Deciziile comisiilor teritoriale

ART. 10
(1) Deciziile comisiilor teritoriale sunt acte administrative emise numai in forma scrisa.
(2) Deciziile comisiilor teritoriale cuprind urmatoarele elemente:
a) denumirea comisiei teritoriale;
b) numarul deciziei si data la care a fost emisa;
c) datele de identificare ale operatorului economic;
d) obiectul deciziei;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele si semnatura presedintelui sau a altui membru delegat, dupa caz;
h) stampila comisiei teritoriale;
i) indicarea posibilitatii ca decizia sa fie contestata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.

ART. 11
Decizia trebuie comunicata operatorului economic caruia ii este destinata, potrivit procedurii prevazute la art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 12
Decizia produce efecte din momentul in care este comunicata operatorului economic caruia ii este adresata sau persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, ori la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.

ART. 13
Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaza actul administrativ, a numelui si prenumelui ori a denumirii operatorului economic caruia ii este adresata, a obiectului deciziei sau a semnaturii presedintelui ori membrului delegat, dupa caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constata de instanta judecatoreasca de contencios administrativ, in conditiile legii.

ART. 14
Comisiile teritoriale pot indrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea operatorilor economici carora le sunt adresate ori a persoanelor imputernicite de catre acestia, dupa caz. Deciziile corectate se vor comunica, potrivit prevederilor art. 11.

CAPITOLUL IV. Cai de atac

ART. 15
(1) Impotriva deciziilor comisiilor teritoriale se pot formula plangeri prealabile in conditiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plangerile prealabile formulate impotriva deciziilor comisiilor teritoriale, in conditiile prezentului regulament, sunt cai administrative de atac prin care se solicita autoritatii publice emitente reexaminarea deciziilor.

ART. 16
In situatia in care operatorul economic caruia ii este adresata sau persoana imputernicita de catre acesta, dupa caz, contesta decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizatiei sau orice alte decizii emise de comisiile teritoriale, efectul deciziei nu se suspenda de drept pana la solutionarea contestatiei de catre comisiile teritoriale in cadrul procedurii prealabile prevazute de legislatia in domeniu, potrivit art. 206^28 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 17
(1) Plangerea prealabila se formuleaza in scris si va cuprinde:
a) datele de identificare ale contestatarului;
b) obiectul plangerii prealabile;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al contestatarului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.
(2) Plangerea prealabila se depune la sediile directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale competente, in termenele prevazute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul in care plangerea prealabila este depusa la un organ necompetent din cadrul autoritatii vamale, aceasta va fi inaintata, in termen de maximum 5 zile de la data primirii, directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale competente.

ART. 18
Plangerea prealabila poate fi retrasa de contestatar pana la solutionarea acesteia. Comisiile teritoriale ii vor comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renuntarea la plangerea prealabila.

ART. 19
(1) Comisiile teritoriale analizeaza plangerile prealabile in raport cu sustinerile formulate de contestatar, cu dispozitiile legale invocate de acesta si cu documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plangerii prealabile se face in limitele sesizarii.
(2) Comisiile teritoriale pot solicita, pentru lamurirea cauzei, punctul de vedere al directiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor institutii si autoritati.
(3) Prin solutionarea plangerii prealabile nu i se poate crea o situatie mai grea contestatarului in propria sa cale de atac.
(4) Contestatarul sau imputernicitii acestuia, dupa caz, pot sa depuna probe noi in sustinerea cauzei pe tot parcursul solutionarii plangerii prealabile.

ART. 20
(1) In solutionarea plangerii prealabile, comisiile teritoriale se pronunta prin decizie.
(2) Decizia emisa in solutionarea plangerii prealabile este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.

ART. 21
(1) Decizia de solutionare a plangerii prealabile se emite in forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde: denumirea comisiei teritoriale, numele si prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numarul de inregistrare al plangerii prealabile la directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si obiectul cauzei.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept, care au format convingerea comisiei teritoriale in emiterea deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.
(5) Decizia se semneaza de catre presedinte sau alt membru delegat, dupa caz.

ART. 22
(1) Prin decizie, plangerea prealabila va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.
(2) In cazul admiterii plangerii prealabile, se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.
(3) Daca se constata neindeplinirea unei conditii procedurale la investirea comisiei teritoriale cu solutionarea plangerii prealabile, aceasta va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

ART. 23
(1) Decizia privind solutionarea plangerii prealabile se comunica contestatarului in forma scrisa, in conditiile prevazute la art. 11.
(2) Deciziile emise in solutionarea plangerilor prealabile pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in termenul prevazut de legislatia in vigoare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close