Modalitatile si procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile

In M. Of. nr. 138 din 29 februarie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 207/2012 privind aprobarea modalitatilor si procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile.

Din cuprins:

ART. 1. Se aproba modalitatile si procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2. Procedurile reglementate prin prezentul ordin se completeaza cu sistemul de proceduri aplicabile pentru inspectia fiscala sau pentru controlul vamal ulterior, dupa caz.

ART. 3. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 ANEXA 1. Modalitatile si procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile

1. In intelesul prezentelor modalitati si proceduri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) supraveghere fiscala – orice actiune sau procedura de interventie a autoritatii competente pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea fraudei fiscale, in cazul productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile;
b) operatori cu produse accizabile – orice persoana fizica sau juridica care produce, detine, importa, transporta si/sau comercializeaza produse accizabile;
c) autoritatea fiscala competenta – structurile din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, in intelesul pct. 72 alin. (4) lit. a), b) si d) din norme;
d) autoritatea vamala competenta – structurile centrale si teritoriale ale Autoritatii Nationale a Vamilor cu atributii in domeniul supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile, in intelesul pct. 72 alin. (4) lit. c) si e) din norme, precum si directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale;
e) organ de control – organ apartinand autoritatii vamale competente cu atributii in domeniul supravegherii si controlului vamal si fiscal;
f) Codul fiscal – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) norme – Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) Codul de procedura fiscala – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) DRAOV – directia regionala pentru accize si operatiuni vamale;
j) DJAOV – directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale sau a municipiului Bucuresti;
k) BV – biroul vamal;
l) e-DA – document administrativ electronic.

2. Dispozitii generale

1. Activitatea de supraveghere fiscala a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile se exercita de Autoritatea Nationala a Vamilor, prin structurile sale centrale si/sau teritoriale, dupa caz.
2. Personalul structurii centrale a Autoritatii Nationale a Vamilor cu atributii de supraveghere fiscala in domeniul produselor accizabile are competenta generala de supraveghere fiscala a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile pe intreg teritoriul national.
3. Competenta structurilor teritoriale ale Autoritatii Nationale a Vamilor privind supravegherea fiscala in domeniul produselor accizabile este stabilita potrivit razei teritoriale unde se afla domiciliul fiscal al operatorului cu produse accizabile. Pentru sediile secundare sau punctele de lucru ale operatorului cu produse accizabile se deleaga competentele de supraveghere fiscala in domeniul produselor accizabile catre autoritatea vamala teritoriala in a carei raza de competenta se afla sediul secundar sau punctul de lucru respectiv.
4. In cazul misiunilor sau al activitatilor de supraveghere fiscala in domeniul accizelor care nu suporta amanare, personalul cu atributii de supraveghere in domeniul produselor accizabile din cadrul autoritatii vamale competente poate actiona si in afara razei teritoriale de competenta, cu delegarea competentelor de catre Directia supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
5. Autoritatea vamala competenta poate indeplini, in conditiile legii, si alte atributii dispuse de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau de vicepresedintele Autoritatii Nationale a Vamilor, in scopul realizarii obiectivelor supravegherii fiscale.

3. Atributiile organelor de control cuprind, in principal:
a) actiuni de verificare desfasurate la sediul operatorilor economici;
b) actiuni de verificare a produselor la locurile pentru productie, import sau de primire a produselor in cazul achizitiilor intracomunitare, detinere, comercializare si transport supuse reglementarilor privind accizele;
c) actiuni operative de verificare si control al cladirilor, depozitelor, terenurilor, sediilor, mijloacelor de transport si altor obiective, pe timp de zi si de noapte;
d) actiuni de control inopinat;
e) actiuni de verificare, prin intermediul sistemelor informatice, a datelor si informatiilor din situatiile si rapoartele periodice primite in conformitate cu reglementarile fiscale in vigoare, din baza proprie de date, inclusiv a informatiilor obtinute prin actiuni de cooperare administrativa.

4. Pentru realizarea atributiilor prevazute la pct. 3, organele de control vor proceda, dupa caz, la:
a) controlul produselor supuse reglementarilor fiscale in domeniul accizelor in orice loc pe teritoriul national;
b) verificarea realitatii datelor si informatiilor prezentate de catre operatorii cu produse accizabile cu ocazia autorizarii;
c) verificarea, in conditiile legii, a cladirilor, depozitelor, terenurilor, mijloacelor de transport susceptibile a transporta produse accizabile, precum si a oricaror altor obiective;
d) prelevarea, in conditiile legii, de probe in vederea identificarii si expertizarii produselor accizabile, care vor fi analizate in laboratoarele vamale in baza Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor, cu modificarile ulterioare, sau in laboratoare agreate. In cazuri motivate, pentru prevenirea unor fraude, se pot dispune indisponibilizarea marfurilor si interzicerea comercializarii acestora pana la stabilirea starii de fapt fiscale in caz. Se considera agreate laboratoarele din cadrul institutiilor din subordinea Guvernului Romaniei si laboratoarele acreditate conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 in domeniul analizelor necesare analizarii probelor;
e) verificarea fluxului de productie a produselor accizabile in antrepozitele fiscale;
f) verificarea modului de depozitare a produselor accizabile;
g) verificarea utilizarii produselor accizabile care beneficiaza de scutiri sau exceptari de la plata accizelor;
h) verificarea circulatiei produselor accizabile la nivel national si/sau intracomunitar;
i) verificarea depunerii situatiilor lunare si a declaratiilor prevazute de reglementarile fiscale de catre operatorii cu produse accizabile;
j) supravegherea eliberarii marcajelor, in cazul importatorilor autorizati;
k) verificarea operatiunilor de denaturare a alcoolului etilic;
l) verificarea operatiunilor de marcare si colorare a produselor energetice, potrivit normelor in vigoare;
m) verificarea operatiunilor de distrugere a produselor accizabile;
n) verificarea oricaror altor operatiuni cu produse accizabile care pot fi supuse accizelor sau care pot face obiectul exigibilitatii si platii accizelor, potrivit reglementarilor fiscale, inclusiv a celor care au facut obiectul unor exceptari sau scutiri de la plata accizelor;
o) actiuni de verificare privind perceperea si plata accizelor pe circuitul de comercializare a produselor accizabile pana la utilizarea finala a acestora inclusiv;
p) actiuni de verificare privind stabilirea starii de fapt fiscale;
q) solicitarea sau efectuarea controlului ulterior la sediul operatorilor economici, in cazul operatiunilor de comert exterior;
r) solicitarea sau efectuarea inspectiei fiscale in domeniul produselor accizabile la operatorul cu produse accizabile, in conditiile reglementate de Codul de procedura fiscala;
s) instituirea de masuri asiguratorii, conform procedurilor legale in vigoare;
t) efectuarea de investigatii, supravegheri si verificari, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a reglementarilor fiscale in domeniul accizelor;
u) intocmirea actelor de control potrivit procedurilor reglementate pentru activitatea de inspectie fiscala sau de control ulterior, dupa caz, atunci cand se constata si se sanctioneaza incalcarea prevederilor legale;
v) instituirea, pe o perioada determinata, a supravegherii permanente a productiei sau depozitarii produselor accizabile, in cazuri in care se constata abateri de la reglementarile in vigoare;
w) solicitarea de constituire a unor garantii, in conditiile legii;
x) monitorizarea informatica prin aplicatiile dedicate de autorizare, productie, detinere, comercializare si circulatie a produselor accizabile;
y) emiterea de alerte, profile de risc;
z) aplicarea de sigilii, in cazul in care exista suspiciuni de frauda, pana la finalizarea verificarilor;
aa) monitorizarea transporturilor rutiere de produse accizabile prin utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri, conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri, cu modificarile ulterioare;
bb) insotirea mijloacelor de transport rutiere cu produse accizabile pe teritoriul national;
cc) identificarea persoanelor care se afla in raza de activitate a antrepozitului fiscal, a BV, a persoanelor care detin sau transporta produse accizabile, precum si a persoanelor care se afla in locurile verificate;
dd) participarea, in conditiile legii, la realizarea livrarilor supravegheate;
ee) culegerea, prelucrarea si utilizarea informatiilor specifice in conditiile legii, necesare pentru prevenirea si combaterea incalcarii reglementarilor fiscale in domeniul accizelor, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind operatiunile cu produse accizabile;
ff) sanctionarea, potrivit legii, a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la reglementarile fiscale in domeniul produselor accizabile.

5. Supravegherea productiei de produse accizabile urmareste in principal:
1. verificarea garantiei constituite in conformitate cu prevederile titlului VII din Codul fiscal;
2. verificarea evidentelor cu privire la materiile prime, a lucrarilor in derulare si a produselor accizabile finite, a oricaror evidente referitoare la produsele accizabile prelucrate, primite sau expediate in/din antrepozitele fiscale;
3. verificarea evidentei stocurilor, a sistemului de administrare si de securitate, a respectarii regulilor privind mentinerea sigiliilor aplicate;
4. verificarea declaratiilor lunare, a documentelor de intrare/iesire;
5. aplicarea unor masuri de supraveghere permanenta, atunci cand sunt semnalate cazuri de frauda;
6. supravegherea returului si receptiei produselor energetice contaminate;
7. supravegherea eliberarii marcajelor;
8. supravegherea dezlipirii marcajelor pentru produsele eliberate in consum si returnate in antrepozitul fiscal;
9. supravegherea distrugerii produselor accizabile care nu mai indeplinesc conditiile de comercializare;
10. supravegherea operatiunilor de denaturare a alcoolului, conform pct. 111 din Normele aferente titlului VII din Codul fiscal;
11. supravegherea fiscala a marcarii/colorarii produselor energetice, conform dispozitiilor legale in vigoare;
12. verificarea conditiilor necesare autorizarii, indiferent de tipul autorizatiei;
13. verificarea respectarii conditiilor de functionare ulterior autorizarii;
14. aplicarea masurilor in cazul suspendarii/revocarii/anularii/expirarii autorizatiei, ce pot fi intreprinse direct sau propuse a se lua de catre autoritatea vamala ori fiscala competenta, dupa caz;
15. verificarea oricaror altor activitati de productie de produse accizabile care pot fi supuse accizelor sau in legatura cu activitatea de productie si care pot face obiectul exigibilitatii si platii accizelor in conditiile prevazute de reglementarile fiscale.

6. Sistemul de supraveghere a antrepozitelor de productie de alcool etilic nedenaturat si de distilate
1. Antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic si/sau de distilate au obligatia ca impreuna cu cererea de autorizare sa depuna si declaratia pe propria raspundere privind capacitatea maxima de productie in 24 de ore, care sa cuprinda informatii referitoare la capacitatea de productie a tuturor instalatiilor si utilajelor detinute in antrepozitul fiscal, precum si informatii cu privire la capacitatea tehnologica de productie, respectiv cea care urmeaza a fi utilizata, volumul de productie la nivelul unui an si programul de functionare stabilit de persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat. Programul de lucru va putea fi modificat numai la solicitarea antrepozitarului autorizat.
2. In perioada de nefunctionare, stabilita prin programul de lucru, instalatia de fabricare a alcoolului si distilatelor va fi sigilata de reprezentantul autoritatii vamale competente desemnat in acest sens.
3. Receptia cantitativa a materiilor prime intrate in antrepozitul fiscal pentru productia de alcool etilic nedenaturat si distilate, precum si introducerea lor in procesul de fabricatie se fac cu utilizarea de mijloace de masurare legale. In cazul in care, pentru producerea alcoolului etilic si/sau a distilatelor, se achizitioneaza materii prime de la persoane fizice, borderourile de achizitie si documentele de receptie se intocmesc in doua exemplare si vor purta, in mod obligatoriu, viza reprezentantului autoritatii vamale competente. Un exemplar al acestor documente ramane la antrepozitul fiscal care a achizitionat materia prima, iar exemplarul 2, la persoana fizica furnizoare.
4. Organul de control are dreptul sa verifice:
a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele si recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor si a materiilor prime din care provin acestea;
b) inregistrarea corecta a intrarilor de materii prime;
c) inscrierea corecta a alcoolului si a distilatelor obtinute, in rapoartele zilnice de productie si in documentele de transfer-predare catre antrepozite de productie, in concordanta cu inregistrarile mijloacelor de masurare;
d) concordanta dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar si productia de alcool si distilate obtinuta;
e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool denaturat, tehnic si distilate, inscrise in evidentele operative ale antrepozitelor de productie de astfel de produse;
f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer catre antrepozitele de prelucrare a alcoolului si a distilatelor;
g) concordanta dintre cantitatile de alcool si de distilate eliberate din antrepozitul fiscal de productie cu cele inscrise in documentele fiscale;
h) modul de calcul, de evidentiere si de virare a accizelor datorate pentru alcool si distilate, precum si pentru bauturile spirtoase realizate de catre antrepozitarul autorizat de productie, pe perioada activitatii acestuia, precum si dupa incetarea activitatii in conditiile legii;
i) depunerea la termen, la autoritatea fiscala teritoriala, a declaratiilor privind obligatiile de plata cu titlu de accize si a decontului de accize, in conformitate cu prevederile legale;
j) orice alte documente si operatiuni care sa conduca la determinarea exacta a obligatiilor catre bugetul de stat;
k) inregistrarea corecta a operatiunilor de import si export, in situatia in care antrepozitarul autorizat desfasoara astfel de operatiuni.
5. Organul de control are obligatia de a inregistra intr-un registru special toate cererile antrepozitarilor autorizati de productie sau ale altor organe de control privind sigilarea sau desigilarea instalatiilor.
6. Se interzice antrepozitarilor autorizati deteriorarea sigiliilor aplicate de catre reprezentantul autoritatii vamale competente. In cazul in care sigiliul este deteriorat accidental sau in caz de avarie, antrepozitarul autorizat este obligat sa solicite de indata prezenta reprezentantului autoritatii vamale competente pentru constatarea cauzelor deteriorarii accidentale a sigiliului sau ale avariei.
7. Alcoolul etilic si distilatele livrate de catre antrepozitarii autorizati pentru productie catre utilizatorii legali trebuie sa se incadreze in prevederile standardelor legale in vigoare. Fiecare livrare va fi insotita de buletine de analiza completate conform standardelor legale in vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producatorului, daca acesta a fost agreat, sau emise de alte laboratoare agreate.
8. Cisternele si recipientele prin care se vor transporta cantitatile de alcool si de distilate vor purta sigiliul autoritatii vamale competente si vor fi insotite de documentele administrative si fiscale prevazute la titlul VII din Codul fiscal.
9. La sosirea efectiva a alcoolului si a distilatelor la destinatie, operatorul economic destinatar este obligat sa solicite autoritatii vamale competente desemnarea unui reprezentant care in maximum 48 de ore va efectua verificarea produselor si a documentelor care insotesc transportul, dupa care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.

7. Sistemul de supraveghere pentru tuica si rachiuri de fructe
1. Cazanele individuale ale producatorilor de tuica si rachiuri de fructe a caror productie este destinata vanzarii vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Roman de Metrologie Legala, precum si cu mijloace de masurare legala a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.
2. Desigilarea va fi solicitata in conditiile in care detinatorul de instalatii sau cazane are in stoc materie prima pentru utilizarea capacitatilor de productie pentru minimum 3 zile, procesul de productie desfasurandu-se obligatoriu in mod continuu, pana la terminarea materiei prime.
3. In momentul desigilarii instalatiilor sau a cazanelor, organul de control poate verifica, prin probe de productie, timpii de fabricatie si randamentul in alcool pentru fiecare tip de materie prima in parte, stabilind numarul de fierberi in 24 de ore si intocmind un proces-verbal de constatare. Timpii de functionare ai instalatiilor sau ai cazanelor si randamentele stabilite vor fi utilizate pentru evidentierea productiei in registrul de fabricatie.
4. Momentul sigilarii va fi mentionat in registrul de fabricatie, intocmindu-se un proces-verbal in care se va preciza cantitatea de productie realizata de la data desigilarii.

8. Sistemul de supraveghere al importurilor de alcool, distilate si bauturi spirtoase
1. Alcoolul, distilatele si bauturile spirtoase pot fi importate in vrac numai pe baza de contracte incheiate direct cu producatorii externi sau cu reprezentantii acestora si numai in scopul prelucrarii si imbutelierii directe de catre antrepozitarul autorizat pentru productie.
2. La momentul vamuirii, importatorul trebuie sa prezinte buletinul de analiza referitor la partida de marfa supusa vamuirii, emis de un laborator agreat.
3. La intrarea in tara a alcoolului in vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor in vrac, precum si a bauturilor spirtoase in vrac, dupa efectuarea formalitatilor de vamuire, organele de control vor aplica pe fiecare cisterna si recipient un sigiliu cu insemnele autoritatii vamale competente, desigilarea fiind interzisa pana la destinatia finala a acestora.
4. Desigilarea cisternelor si a recipientelor de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase in vrac puse in libera circulatie, ajunse la destinatia finala, se va face in prezenta organului de control.

9. Supravegherea depozitarii produselor accizabile in antrepozitele fiscale urmareste in principal:
1. verificarea garantiei constituite in conformitate cu prevederile titlului VII din Codul fiscal;
2. verificarea evidentelor cu privire la produsele accizabile depozitate si a oricaror documente referitoare la produsele accizabile primite sau expediate in/din antrepozitele fiscale;
3. verificarea evidentei stocurilor, a sistemului de administrare si de securitate, a respectarii regulilor privind mentinerea sigiliilor aplicate;
4. verificarea declaratiilor lunare;
5. aplicarea unor masuri de supraveghere permanenta, atunci cand sunt semnalate cazuri de frauda;
6. verificarea conditiilor necesare autorizarii;
7. verificarea respectarii conditiilor care au stat la baza acordarii autorizatiei;
8. aplicarea masurilor in cazul suspendarii/revocarii/anularii/expirarii autorizatiei, ce pot fi intreprinse direct sau propuse a se lua de catre autoritatea fiscala/vamala competenta, dupa caz;
9. supravegherea fiscala a marcarii si colorarii produselor energetice, conform dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea si colorarea unor produse energetice, precum si prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.861/2006;
10. supravegherea dezlipirii marcajelor pentru produsele eliberate in consum si returnate in antrepozitul fiscal;
11. supravegherea eliberarii marcajelor;
12. supravegherea distrugerii produselor accizabile care nu mai indeplinesc conditiile de comercializare.

10. Supravegherea operatiunilor pentru care se solicita exceptari/scutiri de la plata accizelor in baza prevederilor art. 206^20 si 206^56 – 206^60 din Codul fiscal, precum si a normelor consta in:
1. verificarea conditiilor necesare autorizarii, precum si a conditiilor de utilizare a produselor in conformitate cu exceptarea/scutirea, indiferent de tipul operatorului;
2. verificarea declaratiilor lunare depuse de operatorul cu produse accizabile;
3. aplicarea masurilor in urma suspendarii/revocarii/anularii/expirarii autorizatiei, ce pot fi intreprinse direct sau propuse a se lua de catre autoritatea fiscala/vamala competenta, dupa caz.

11. Supravegherea circulatiei produselor accizabile la nivel national si/sau intracomunitar consta in:
1. aplicarea sigiliilor vamale ori de cate ori analiza de risc o impune;
2. verificarea solicitarilor de anulare a e-DA;
3. supravegherea returului si receptiei in antrepozitele fiscale de productie a produselor energetice contaminate sau combinate in mod accidental;
4. supravegherea returului in antrepozitele fiscale de productie a bauturilor alcoolice si a produselor de tutun retrase de pe piata ca fiind improprii consumului;
5. supravegherea deplasarilor intrerupte aflate in regim suspensiv de la plata accizelor;
6. verificarea mijloacelor de transport aflate in trafic;
7. ridicarea de inscrisuri, conform procedurilor legale, pe durata controlului la persoanele fizice si juridice, a documentelor de orice natura si pe orice fel de suport, care pot facilita indeplinirea misiunii de supraveghere fiscala;
8. participarea, in conditiile legii, la realizarea livrarilor supravegheate;
9. verificarea si dispunerea de masuri pentru stabilirea si plata accizelor datorate bugetului de stat, in cazul in care se constata diferente cantitative la primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize sau in cazul nedeclararii sau neplatii accizelor in termenul legal;
10. insotirea transporturilor cu produse accizabile, pe teritoriul national, atunci cand exista suspiciuni de frauda.

12. Monitorizarea informatica
1. Monitorizarea se realizeaza de catre personalul desemnat din cadrul DRAOV/DJAOV/BV utilizand bazele de date proprii si aplicatiile informatice implementate de autoritatea competenta ca sisteme destinate controlului productiei, depozitarii, miscarii si importului produselor accizabile.
2. Personalul desemnat pentru monitorizarea informatica a miscarilor cu produse accizabile verifica cu prioritate:
a) modul de calcul, de evidentiere, de declarare si de virare a accizelor datorate de catre platitorul de accize;
b) concordanta dintre nivelul garantiei instituite si volumul operatiunilor derulate, respectiv capacitatea de productie;
c) inregistrarea operatiunilor privind deplasarea in regim suspensiv a produselor accizabile, a importurilor si exporturilor acestor tipuri de produse;
d) respectarea prevederilor legale privind emiterea documentelor de insotire in format electronic ori in procedura alternativa, dupa caz, respectiv anuntarea sosirii si intocmirea raportului de primire/raportului de export, atunci cand produsele accizabile ajung la destinatie.

13. Controale operative efectuate de catre organele de control
1. Pentru realizarea actiunilor de supraveghere si de control operativ sau inopinat, in cadrul organelor de control, se organizeaza echipe mobile, care se doteaza cu mijloace de transport si cu mijloace tehnice necesare efectuarii controlului. Acestea sunt identificabile prin dotari si insemne specifice.
2. Actiunile echipelor mobile se desfasoara pe caile rutiere de transport, la limita exterioara a zonelor libere si porturilor, in zona speciala de supraveghere vamala si in locurile, incintele sau punctele in care se efectueaza operatiuni cu marfuri aflate sub supraveghere vamala si fiscala pentru accize sau supuse controlului vamal si fiscal pentru accize.
3. In cadrul misiunilor specifice, echipele mobile pot efectua urmatoarele tipuri de actiuni de supraveghere si control:
a) controlul mijloacelor de transport aflate in trafic rutier prin oprirea acestora in locuri amenajate ca posturi fixe sau mobile si prin actiuni dinamice de selectie si oprire;
b) controale operative privind verificarea conditiilor prevazute de lege in legatura cu autorizarea, productia, primirea, detinerea, depozitarea, marcarea, expedierea, comercializarea, transportul, utilizarea finala a produselor supuse accizelor;
c) supravegherea si verificarea locurilor despre care exista date si informatii ca sunt depozitate produse supuse vamuirii sau accizelor, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a reglementarilor privind produsele accizabile;
d) efectuarea de investigatii, cercetari si verificari in scopul prevenirii si sanctionarii fraudelor specifice;
e) participarea la actiunile de supraveghere derulate prin sistemul electronic de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri, in conformitate cu normele emise de autoritatea vamala competenta;
f) insotirea mijloacelor de transport in conditiile prevazute la pct. 14.

14. Insotirea mijloacelor de transport
1. Pe teritoriul national, mijloacele de transport care transporta produse accizabile pot fi insotite de echipele mobile.
2. Insotirea mijloacelor de transport care transporta produse accizabile poate fi realizata numai din initiativa autoritatii vamale competente, in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care, pe baza analizei de risc, se apreciaza ca pentru anumite transporturi cu produse accizabile exista indicii temeinice de frauda, de incercare de sustragere sau de sustragere de la vamuire ori de la plata accizei;
b) in cazul in care exista indicii de frauda ca urmare a mesajelor de alerta sau pentru verificarea unor operatiuni ori a oricaror altor date transmise de catre autoritatile competente din alte state membre.
3. In timpul insotirii mijloacelor de transport, organul de control isi declina orice responsabilitate in cazul accidentelor rutiere in care este implicat mijlocul de transport escortat din care rezulta deteriorarea acestuia, pierderea sau deteriorarea marfurilor.
4. Directia supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor poate delega competenta de insotire a mijloacelor de transport in afara razei de competenta teritoriale a structurii care a dispus insotirea.

15. Instituirea supravegherii permanente
1. Autoritatea vamala competenta poate dispune instituirea supravegherii permanente pe o perioada determinata.
2. Masura instituirii supravegherii permanente vizeaza orice activitati cu produse accizabile care in urma analizei de risc se apreciaza ca produc sau pot produce fraudarea bugetului general consolidat, cum ar fi:
a) operatiuni vamale cu produse accizabile;
b) operatiuni intracomunitare cu produse accizabile;
c) productia si comercializarea de produse accizabile.
3. Masura de instituire a supravegherii permanente in situatiile prevazute la subpunctul 2 se realizeaza prin profile de risc si alerte prin care se stabilesc obiectivele de urmarit si activitatile ce se vor desfasura de catre personalul cu atributii de supraveghere si control. Incetarea instituirii masurii de supraveghere permanenta se aproba pe baza de raport de evaluare privind rezultatele in cadrul activitatii desfasurate, masurile intreprinse, concluzii si propuneri.
4. Masura de instituire a supravegherii permanente poate fi dispusa si ca urmare a unei actiuni de control in urma careia se constata abateri de la reglementarile vamale si fiscale in vigoare. Organul de control care a dispus masura supravegherii permanente va stabili obiectivele de urmarit si activitatile ce vor fi desfasurate de catre personalul desemnat care efectueaza misiunea de supraveghere in perioada stabilita.
5. La finalizarea perioadei de supraveghere permanenta, organul de control care a asigurat supravegherea in situatia prevazuta la subpunctul 4 intocmeste un proces-verbal ce cuprinde situatia de fapt constatata pe perioada realizarii supravegherii si concluzii, care va fi semnat de catre organul de control si de catre contribuabilul supus controlului.
6. Impotriva procesului-verbal mentionat la subpunctul 5, care nu se refera la diferente de impozite si taxe, se poate formula plangere prealabila in conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul emitent. Plangerea prealabila formulata impotriva procesului-verbal de control se solutioneaza de conducatorul autoritatii vamale care a efectuat controlul.

16. Supravegherea operatiunilor de predare in vederea distrugerii a tutunurilor prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Organele de control procedeaza la:
a) verificarea concordantei dintre datele cuprinse in documentele de confiscare, documentele de transport, documentele de predare-primire, evidentele de la operatorul economic referitoare la produsele receptionate si primite pentru a fi distruse, a documentatiei privind aprobarea si realizarea operatiunii de distrugere;
b) verificarea realitatii si legalitatii operatiunilor desfasurate in acest scop.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close