Uniune vamala – Tariful vamal comun – Recuperarea de taxe vamale la import – Import de produse alimentare transformate

Uniune vamala – Regulamentul (CE) nr. 1719/2005 – Tariful vamal comun – Recuperarea de taxe vamale la import – Import de produse alimentare transformate – Conserve de ciuperci – Subpozitia NC 2003 10 30 – Perceperea unei sume suplimentare – Principiul proportionalitatii

HOTARAREA CURTII (Camera a treia)
25 noiembrie 2010

In cauza C 213/09,

avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Finanzgericht Hamburg (Germania), prin decizia din 13 mai 2009, primita de Curte la 15 iunie 2009, in procedura

Barsoum Chabo impotriva Hauptzollamt Hamburg Hafen,

CURTEA (Camera a treia),

compusa din domnul K. Lenaerts, presedinte de camera, doamna R. Silva de Lapuerta, domnii E. Juhász, G. Arestis (raportor) si J. Malenovský, judecatori,
avocat general: doamna V. Trstenjak,
grefier: domnul K. Malacek, administrator,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 29 aprilie 2010,

luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru domnul Chabo, de M. Ehninger, Rechtsanwalt;
– pentru guvernul italian, de doamna G. Palmieri, in calitate de agent, asistata de domnul G. Albenzio, avvocato dello Stato;
– pentru Consiliul Uniunii Europene, de doamna M. Simm si de domnul F. Florindo Gijón, in calitate de agenti;
– pentru Comisia Europeana, de doamna L. Bouyon si de domnul B. R. Killmann, in calitate de agenti,

dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 24 iunie 2010,

pronunta prezenta Hotarare

1 Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste validitatea Regulamentului (CE) nr. 1719/2005 al Comisiei din 27 octombrie 2005 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun (JO L 286, p. 1), in ceea ce priveste suma suplimentara stabilita pentru importul, in afara contingentelor tarifare, de marfuri clasificate la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata cuprinsa in anexa mentionata.
2 Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre domnul Chabo, pe de o parte, si Hauptzollamt Hamburg Hafen, pe de alta parte, cu privire la respingerea de catre acesta din urma a unei reclamatii prin care se contesta plata sumelor suplimentare pe care aceasta administratie a solicitat o in temeiul Regulamentului nr. 1719/2005.

Cadrul juridic

3 In cadrul capitolului 20 din sectiunea IV din a doua parte a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun (JO L 256, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 4, p. 3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1719/2005 (denumit in continuare „Regulamentul nr. 2658/87”), acesta supune importul, in afara contingentelor tarifare, de ciuperci din genul Agaricus, altele decat cele conservate provizoriu, complet fierte, care se incadreaza la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata, perceperii unei taxe vamale conventionale ad valorem de 18,4 %, precum si a unei sume suplimentare, ca taxa vamala specifica, de 222 de euro pentru 100 de kilograme greutate neta a produsului scurs.
4 In anexa 7 la sectiunea III din a treia parte a anexei I la regulamentul mentionat, acesta prevede contingente tarifare comunitare in cantitate de 62 660 de tone greutate a produsului scurs pentru ciuperci din genul Agaricus, in limita carora importul de ciuperci care se incadreaza la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata este supus numai perceperii unei taxe vamale ad valorem de 23 %. Aceste contingente sunt impartite intre tarile furnizoare, astfel incat cantitatea alocata altor tari decat Republica Polona este stabilita la 28 780 de tone greutate a produsului scurs.
5 Regulamentul (CE) nr. 1864/2004 al Comisiei din 26 octombrie 2004 privind deschiderea si gestionarea contingentelor tarifare pentru conserve de ciuperci importate din tari terte (JO L 325, p. 30), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1995/2005 al Comisiei din 7 decembrie 2005 (JO L 320, p. 34, denumit in continuare „Regulamentul nr. 1864/2004”), instituie contingente tarifare comunitare pentru conserve de ciuperci din genul Agaricus, in limita carora importul de conserve de ciuperci care se incadreaza la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata este, in principiu, supus numai perceperii unei taxe vamale ad valorem de 23 %. Din anexa I la acest regulament reiese ca, incepand cu 1 ianuarie 2006, aceste contingente privesc o cantitate totala de 30 702,5 tone greutate neta dupa scurgere, din care 23 750 de tone sunt alocate Republicii Populare Chineze.
6 Perceperea taxelor mentionate si deschiderea contingentelor mentionate constituie o transpunere in dreptul Uniunii a angajamentelor internationale asumate de Uniunea Europeana in ceea ce priveste importul marfurilor respective. Acestea sunt in mod expres transcrise in lista comunitara CXL de concesii si angajamente, care face parte integranta din Acordul General pentru Tarife si Comert din 1994 (denumit in continuare „GATT 1994”), care este inclus in anexa 1A la Acordul de instituire a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), semnat la Marrakech la 15 aprilie 1994 si aprobat prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind incheierea, in numele Comunitatii Europene, referitor la domeniile de competenta sa, a acordurilor obtinute in cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, Editie speciala, 11/vol. 10, p. 3).
7 In anexa 1A mentionata este inclus de asemenea Acordul privind agricultura (JO 1994, L 336, p. 22, Editie speciala, 11/vol. 10, p. 28), al carui articol 4, intitulat „Accesul pe piata”, prevede:
„(1) Concesiile privind accesul pe piata continute in listele membrilor se refera la consolidari si reduceri de tarife si la alte angajamente privind accesul pe piata, specificate in aceste liste.
(2) Membrii nu trebuie sa mentina masuri de tipul celor care au trebuit sa fie transformate in taxe vamale propriu zise […], nici nu recurg si nici nu revin la astfel de masuri, cu exceptia celor prevazute in articolul 5 si in anexa 5.”
8 In aceasta privinta, nota de subsol 1, mentionata la alineatul (2) al acestui articol, are urmatorul continut:
„Aceste masuri cuprind restrictiile cantitative la import, prelevarile variabile la import, preturile minime de import, regimurile de import discretionare, masurile netarifare mentinute prin intermediul intreprinderilor comerciale de stat, autolimitarile la export si masurile similare la frontiera, altele decat taxele vamale propriu zise, indiferent daca aceste masuri sunt sau nu mentinute cu titlu de derogari de la dispozitiile [Acordului General pentru Tarife si Comert din 1947] de care beneficiaza anumite tari, dar nu si masurile mentinute in baza dispozitiilor referitoare la balanta de plati sau in baza altor dispozitii generale care nu se refera in mod special la agricultura ale GATT 1994 sau ale altor acorduri comerciale multilaterale cuprinse in anexa 1A la [Acordul de instituire a OMC].”
9 Pe de alta parte, in temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferinte tarifare generalizate (JO L 169, p. 1, Editie speciala, 11/vol. 41, p. 60), taxele vamale ad valorem de 18,4 % aplicabile importului, in afara contingentelor tarifare, de ciuperci care se incadreaza la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata, incluse in anexa I la Regulamentul nr. 2658/87 si care provin din Republica Populara Chineza se reduc cu la 14,9 %. Cu toate acestea, conform alineatului (5) al acestui articol, suma suplimentara de 222 de euro pentru 100 de kilograme greutate neta a produsului scurs care trebuie, daca este cazul, sa fie perceputa in ceea ce priveste un astfel de import nu face obiectul unei reduceri.

Actiunea principala si intrebarea preliminara

10 La 6 martie 2006, domnul Chabo a solicitat punerea in libera circulatie a 1 000 de cutii cu conserve de ciuperci importate, in afara contingentelor tarifare, din Republica Populara Chineza. Intrucat acesta a declarat ca marfurile respective se incadrau la subpozitia 2003 90 00 din Nomenclatura combinata cuprinsa in anexa I la Regulamentul nr. 2658/87, vamuirea s a facut prin aplicarea numai a unei taxe vamale preferentiale de 14,9 %, conform anexei mentionate coroborate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 980/2005.
11 In urma unei expertize de clasificare a marfurilor, s a constatat ca respectivele conserve se incadrau, in realitate, la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata. In consecinta, prin decizia de impunere din 21 februarie 2007, Hauptzollamt Hamburg Hafen a impus recuperarea ulterioara a taxelor vamale la import in valoare totala de 27 507, 13 euro, prin aplicarea unei cote a taxei vamale preferentiale de 14,9 %, la care se adauga perceperea unei sume suplimentare de 222 de euro pe 100 de kilograme greutate neta a produsului scurs, conform anexei I la Regulamentul nr. 2658/87 coroborata cu articolul 7 alineatele (2) si (5) din Regulamentul nr. 980/2005.
12 La 5 martie 2007, domnul Chabo a introdus o reclamatie impotriva acestei decizii, care a fost respinsa prin decizia din 7 decembrie 2007.
13 La 9 ianuarie 2008, domnul Chabo a introdus o actiune in anulare impotriva acestei decizii la Finanzgericht Hamburg. Acesta considera ca impunerea de taxe vamale la import prevazuta in decizia mentionata este nelegala, in special intrucat valoarea stabilita echivaleaza cu o interdictie de import. Hauptzollamt Hamburg Hafen sustine ca valoarea amintita se bazeaza pe tariful vamal comun aplicabil marfurilor care se incadreaza la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata cuprinsa in anexa I la Regulamentul nr. 2658/87 si ca este vorba despre taxe vamale normale care nu reprezinta o interdictie de import, ci constituie mai degraba o protectie tarifara legitima.
14 In aceasta privinta, Finanzgericht Hamburg a constatat mai intai ca respectivele conserve de ciuperci se incadreaza la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata, din moment ce este vorba, in fapt, despre ciuperci din genul Agaricus, altele decat cele conservate provizoriu, complet fierte.
15 Facand trimitere ulterior la Hotararea din 16 octombrie 1991, Wünsche (C 26/90, Rec., p. I 4961), si la Hotararea din 4 iulie 1996, Pietsch (C 296/94, Rec., p. I 3409), in care Curtea a considerat contrar principiului proportionalitatii nivelul sumei suplimentare care, la momentul respectiv, era aplicabil importului de conserve de ciuperci cultivate sau de scoarta in temeiul reglementarii referitoare la organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor transformate pe baza de fructe si de legume, Finanzgericht Hamburg a exprimat indoieli in ceea ce priveste validitatea valorii de 222 de euro pentru 100 de kilograme greutate neta a produsului scurs, stabilita la importul efectuat in afara contingentelor tarifare al marfurilor clasificate la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata cuprinsa in anexa I la Regulamentul nr. 2658/87.
16 Considerand, in sfarsit, ca solutionarea actiunii principale depindea de aspectul daca acea cota a taxei vamale preferentiale de 14,9 %, la care se adauga un supliment de 222 de euro pentru 100 de kilograme greutate neta a produsului scurs, era valida si, prin urmare, putea sa fie aplicata in actiunea principala, Finanzgericht Hamburg a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarea intrebare preliminara:
„Suma suplimentara de 222 de euro pentru 100 de kilograme greutate neta de produs, rezultata din rata taxei aplicabile tarilor terte si din cea preferentiala, prelevata la importul de conserve de ciuperci din genul Agaricus (pozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata) este nula intrucat este contrara principiului proportionalitatii?”

Cu privire la intrebarea preliminara

17 Prin intermediul intrebarii formulate, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca valoarea taxei vamale specifice de 222 de euro pentru 100 de kilograme greutate neta a produsului scurs, aplicabila in temeiul Regulamentului nr. 1719/2005, prelevata asupra importurilor de conserve de ciuperci din genul Agaricus care se incadreaza la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata efectuate in afara contingentului deschis prin Regulamentul nr. 1864/2004, este valabila din punctul de vedere al principiului proportionalitatii.
18 In ceea ce priveste controlul jurisdictional al conditiilor de punere in aplicare a principiului proportionalitatii, avand in vedere larga putere de apreciere de care dispune legiuitorul Uniunii in domenii precum cele din speta, care implica din partea sa alegeri de natura politica, economica si sociala si in care acesta este chemat sa efectueze aprecieri complexe, numai caracterul vadit disproportionat al unei masuri adoptate in aceste domenii, in raport cu obiectivele pe care institutiile competente inteleg sa le urmareasca, poate afecta legalitatea unei astfel de masuri (a se vedea Hotararea din 6 decembrie 2005, ABNA si altii, C 453/03, C 11/04, C 12/04 si C 194/04, Rec., p. I 10423, punctul 69, precum si Hotararea din 12 ianuarie 2006, Agrarproduktion Staebelow, C 504/04, Rec., p. I 679, punctul 36).
19 Prin urmare, este necesar mai intai sa fie identificate obiectivele urmarite de reglementarea in cauza pentru a determina ulterior daca valoarea taxei vamale specifice contestate in actiunea principala nu este in mod vadit disproportionata pentru atingerea acestor obiective.
20 De la inceput, trebuie sa se sublinieze ca reglementarea in cauza este compusa din mai multe instrumente juridice interdependente care formeaza un sistem global aplicabil importurilor de conserve de ciuperci din genul Agaricus care se incadreaza la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata. Valoarea taxei vamale specifice contestate in actiunea principala nu constituie astfel decat un element inerent si indisociabil al acestui sistem.
21 Astfel, sistemul mentionat se prezinta ca fiind rezultatul unei interactiuni intre anexa I la Regulamentul nr. 2658/87, precum si Regulamentul nr. 980/2005, care instituie Tariful vamal comun si, respectiv, schema de preferinte tarifare generalizate, pe de o parte, si Regulamentul nr. 1864/2004, care reglementeaza contingentul tarifar, pe de alta parte. Taxele vamale conventionale si specifice, astfel cum rezulta din aplicarea articolului 7 alineatele (2) si (5) din Regulamentul nr. 980/2005, nu sunt prelevate, in temeiul acestei anexe, asupra respectivelor importuri de conserve decat in cazul in care acestea sunt efectuate in afara contingentului tarifar deschis prin Regulamentul nr. 1864/2004.
22 In special, pe de o parte, astfel cum aceasta reiese mai ales din temeiul juridic pentru adoptarea lor, anexa I la Regulamentul nr. 2658/87 si Regulamentul nr. 980/2005 se incadreaza in domeniul politicii comerciale comune a Uniunii si, prin urmare, urmaresc obiective proprii acestui domeniu.
23 Astfel, valoarea taxei vamale specifice contestate in actiunea principala cuprinse in anexa mentionata constituie transpunerea fidela in dreptul Uniunii a angajamentelor internationale subscrise de aceasta in cadrul OMC. Aceasta valoare corespunde, in realitate, valorii maxime autorizate pe care Uniunea a acceptat o in lista de concesii si de angajamente, anexata la GATT 1994. Aceasta lista raspunde, in plus, obiectivului de ameliorare a accesului la pietele agricole ale membrilor organizatiei mentionate urmarit prin Acordul privind agricultura si, in special, obiectivului urmarit prin articolul 4 din acest acord, care urmareste, prin intermediul unui proces de tarifare, sa organizeze acest acces in mod mai transparent si mai previzibil, impunand transformarea tuturor masurilor comerciale netarifare la frontiera in sectorul agricol, interzise de la momentul respectiv, in taxe vamale consolidate.
24 Pe de alta parte, astfel cum aceasta rezulta de asemenea din temeiul juridic pentru adoptarea sa, Regulamentul nr. 1864/2004, care instituie contingente tarifare de conserve de ciuperci importate din tari terte, se incadreaza in domeniul politicii agricole comune si, prin urmare, urmareste obiective proprii acestui domeniu legate de organizarea pietei comune respective. Acest regulament urmareste, astfel cum reiese in special din considerentul (10) al acestuia, sa asigure in continuare aprovizionarea corespunzatoare a pietei Uniunii cu produsele in cauza la preturi stabile, reducandu se totodata la minimum denaturarile inutile ale pietei sub forma unor fluctuatii importante de pret, precum si efectele negative pentru producatorii Uniunii, cauzate sau care pot fi cauzate de importuri excesive ale produselor mentionate care provin din tari terte.
25 In plus, Regulamentul nr. 1864/2004 raspunde de asemenea unor obiective de politica comerciala comuna in masura in care, astfel cum reiese din considerentul (1) al acestuia, transpune in dreptul Uniunii angajamentele internationale, subscrise de aceasta in urma Acordului privind agricultura si transcrise in lista comunitara CXL de concesii si de angajamente, de a deschide, in anumite conditii si incepand cu 1 iulie 1995, contingente tarifare comunitare pentru conservele de ciuperci din genul Agaricus care se incadreaza la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata. Aceste angajamente sunt, pe de alta parte, luate in considerare in anexa 7 la sectiunea III din a treia parte a anexei I la Regulamentul nr. 2658/87.
26 Astfel cum reiese din considerentul (9) al acestuia, Regulamentul nr. 1864/2004 urmareste, in plus, sa defineasca modalitatile care garanteaza supunerea cantitatilor care depasesc contingentele tarifare perceperii taxei complete stabilite in Tariful vamal comun. Reiese ca si valoarea taxei vamale specifice contestate in actiunea principala, aplicabila importurilor acestor conserve care provin din tari terte efectuate in afara cantitatilor autorizate prin acest regulament, urmareste de asemenea obiective de politica agricola comuna care constau in descurajarea din punct de vedere economic a acestor importuri si, astfel, in evitarea distorsiunilor inutile ale pietei comunitare care rezulta din importuri excesive ale conservelor mentionate.
27 In consecinta, sistemul global mentionat mai sus si, prin urmare, valoarea taxei vamale specifice contestate in actiunea principala urmaresc obiective atat de politica comerciala comuna, cat si de politica agricola comuna.
28 In aceasta privinta, trebuie sa se sublinieze ca jurisprudenta Curtii in cauzele care au determinat pronuntarea Hotararilor citate anterior Wünsche si Pietsch, la care se refera instanta de trimitere in cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare, priveste in mod exclusiv masuri de salvgardare adoptate, la momentul respectiv, in mod autonom de Uniune in temeiul reglementarii referitoare la organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor transformate pe baza de fructe si de legume care se incadreaza in domeniul politicii agricole comune. Aceste cauze priveau masuri alese de Comisia Europeana dintr o gama foarte larga de masuri tarifare si netarifare care pot atinge obiectivul de politica agricola comuna urmarit.
29 In schimb, impunerea unei taxe vamale, precum cea a carei valoare face obiectul intrebarii privind validitatea adresate de instanta de trimitere, reprezinta singura masura pe care institutiile Uniunii o puteau adopta in privinta importurilor de marfuri in cauza, conform angajamentelor internationale subscrise de Uniune in cadrul OMC. Astfel, din articolul 4 din Acordul privind agricultura reiese ca toate barierele comerciale netarifare in sectorul agricol trebuie eliminate si transformate in taxe vamale, cotele minime ale acestora din urma fiind stabilite in listele de concesii ale membrilor OMC.
30 Or, jurisprudenta mentionata mai sus nu ia deloc in considerare obiectivele de politica comerciala comuna proprii reglementarii in cauza in actiunea principala ce rezulta din situatia consecutiva angajamentelor internationale subscrise de Uniune in cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay in care tariful vamal comun este singura masura disponibila pentru protejarea pietei comunitare in acest sector fata de importurile provenite din tari terte. Rezulta ca, tinand seama de cadrul juridic al actiunii principale, aceasta jurisprudenta nu poate fi pertinenta in ceea ce priveste examinarea prezentei intrebari privind validitatea.
31 In speta, pentru a aprecia validitatea valorii taxei vamale specifice contestate in actiunea principala, trebuie sa se examineze daca aceasta constituie o masura vadit disproportionata pentru atingerea obiectivelor reglementarii in cauza.
32 Tinand seama de complexitatea inerenta determinarii, in prealabil, in contextul negocierilor in cadrul OMC, a nivelului taxei vamale specifice incepand cu care aceste importuri devin mai putin avantajoase din punct de vedere economic, nu se poate sustine ca institutiile Uniunii in cauza au depasit limitele largii lor puteri de apreciere in domeniu prin stabilirea valorii taxei vamale maxime a Uniunii la 222 de euro pentru 100 de kilograme greutate neta a produsului scurs. Aceasta valoare nu poate, prin urmare, sa fie considerata ca fiind vadit disproportionata.
33 In acelasi mod, tinand seama de cadrul juridic al actiunii principale, din faptul ca valoarea taxei vamale specifice contestate in actiunea principala ar avea drept efect lipsirea importurilor realizate in afara contingentelor tarifare de orice perspectiva de rentabilitate economica, nu se poate deduce ca aceasta valoare este vadit disproportionata in raport cu obiectivele urmarite.
34 Astfel, in ceea ce priveste argumentul reclamantului din actiunea principala potrivit caruia nivelul taxei vamale specifice contestat in actiunea principala impiedica vanzarea de ciuperci care provin din Republica Populara Chineza in Uniune, tinand seama de costul de productie al acestora, trebuie sa se sublinieze ca, in conformitate cu principiul natiunii celei mai favorizate instituit la articolul 1 din GATT 1994, nu este permisa stabilirea taxei vamale specifice la un nivel de fiecare data diferit in privinta fiecarui membru al OMC. Astfel, acest argument intemeiat pe costul de productie al ciupercilor care provin dintr un singur stat membru al OMC, in speta Republica Populara Chineza, nu poate demonstra ca legiuitorul Uniunii a depasit larga sa putere de apreciere stabilind valoarea taxei vamale specifice la 222 de euro pentru 100 de kilograme greutate neta a produsului scurs, care este aplicabila importurilor efectuate in afara contingentelor tarifare care provin din toate statele membre ale OMC.
35 Avand in vedere toate consideratiile care preceda, examinarea intrebarii adresate nu a evidentiat niciun element de natura sa afecteze validitatea valorii taxei vamale specifice de 222 de euro pentru 100 de kilograme greutate neta a produsului scurs, aplicabila in temeiul Regulamentului nr. 1719/2005, prelevata asupra importurilor de conserve de ciuperci din genul Agaricus care se incadreaza la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata efectuate in afara contingentului deschis prin Regulamentul nr. 1864/2004.

Cu privire la cheltuielile de judecata

36 Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declara:

Examinarea intrebarii adresate nu a evidentiat niciun element de natura sa afecteze validitatea valorii taxei vamale specifice de 222 de euro pentru 100 de kilograme greutate neta a produsului scurs, aplicabila in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1719/2005 al Comisiei din 27 octombrie 2005 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun, prelevata asupra importurilor de conserve de ciuperci din genul Agaricus care se incadreaza la subpozitia 2003 10 30 din Nomenclatura combinata cuprinsa in anexa mentionata, efectuate in afara contingentului deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1864/2004 al Comisiei din 26 octombrie 2004 privind deschiderea si gestionarea contingentelor tarifare pentru conserve de ciuperci importate din tari terte, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1995/2005 al Comisiei din 7 decembrie 2005.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close