Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare au fost aprobate

In M. Of. nr. 148 din 6 martie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 889/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 din 13 iulie 2005, cu modificarile ulterioare.

ART. 3
Actiunile de control financiar care sunt in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se finalizeaza cu aplicarea prevederilor legale in vigoare la data initierii lor.

ANEXA 1. NORME METODOLOGICE privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare

CAPITOLUL I
Infiintarea si organizarea inspectiei economico-financiare

ART. 1
(1) Inspectia economico-financiara se infiinteaza si se organizeaza la nivel central in cadrul Ministerului Finantelor Publice si la nivel teritorial in cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si se exercita prin structuri specializate.
(2) La nivel central, in cadrul Ministerului Finantelor Publice se infiinteaza si se organizeaza Directia generala de inspectie economico-financiara prin preluarea activitatii, numarului de posturi si a personalului Directiei generale de control financiar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) Numarul total de posturi preluat de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala la aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este cel aprobat pentru Directia generala de control financiar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, respectiv 46 de posturi, fara a conduce la majorarea numarului total de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice – aparat propriu si unitati subordonate.
(4) La nivel teritorial, serviciile, birourile sau compartimentele din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti care au exercitat control financiar in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, cu modificarile ulterioare, sunt structurile specializate care efectueaza inspectia economico-financiara.
(5) Directia generala de inspectie economico-financiara coordoneaza metodologic serviciile, birourile si compartimentele de inspectie economico-financiara din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL II. Functionarea inspectiei economico-financiare

SECTIUNEA 1. Dispozitii generale

ART. 2
Inspectia economico-financiara se efectueaza la urmatorii operatori economici:
a) regiile autonome, infiintate de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala;
b) companiile si societatile nationale, precum si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic;
c) societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine o participatie majoritara;
d) societatile comerciale si regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a) – c) detin participatii majoritare;
e) institutele nationale de cercetare-dezvoltare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice;
f) alti operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea si justificarea utilizarii sumelor acordate de la bugetul general consolidat sub forma subventiilor, transferurilor, alocatiilor sau a altor sume asimilate acestora, pentru subventionarea unor produse sau sustinerea unor activitati.
Sintagma “operator economic” nu include societati financiar-bancare, societati de asigurari si Societatea Comerciala “Fondul Proprietatea” – S.A.

ART. 3
(1) Directia generala de inspectie economico-financiara, serviciile, birourile si compartimentele de inspectie economico-financiara din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti reprezinta aparatul de inspectie economico-financiara si exercita atributiile prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici.
(2) Verificarile efectuate de catre aparatul de inspectie economico-financiara la operatorii economici prevazuti la art. 3 pct. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, vizeaza, in principal, urmatoarele:
a) respectarea reglementarilor economico-financiare si contabile de catre operatorii economici verificati;
b) exactitatea si realitatea datelor inregistrate in evidentele financiar-contabile prevazute de lege si in actele de constituire a operatorilor economici;
c) gestiunea economico-financiara in raport cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele de constituire ale operatorului economic verificat, respectiv:
1. fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli in conditiile respectarii prevederilor legale in domeniu;
2. executia bugetelor de venituri si cheltuieli cu respectarea principiilor legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii;
3. masurile luate de managementul operatorului economic pentru realizarea veniturilor, reducerea cheltuielilor si diminuarea arieratelor;
4. fundamentarea programelor de investitii si a programelor de achizitii de bunuri, lucrari si servicii aferente bugetelor de venituri si cheltuieli si executia acestora;
5. indeplinirea indicatorilor economico-financiari aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli si respectarea modului de raportare a acestora;
6. obligatiile catre bugetul general consolidat, cu exceptia celor fiscale, conform competentelor legale;
d) fundamentarea si justificarea utilizarii, conform destinatiilor stabilite, a sumelor alocate de la bugetul general consolidat pentru sustinerea unor activitati;
e) constituirea si asigurarea surselor de rambursare si de plata a ratelor, dobanzilor, comisioanelor si/sau a celorlalte costuri de catre beneficiarii finantarilor rambursabile garantate de stat sau subimprumutate;
f) organizarea si exercitarea controlului intern si controlului financiar preventiv.

SECTIUNEA a 2-a. Programarea activitatii de inspectie economico-financiara

ART. 4
Activitatea de inspectie economico-financiara se desfasoara in baza unor programe anuale, trimestriale si lunare.

ART. 5
Proiectele programelor de activitate pentru intregul aparat de inspectie economico-financiara se intocmesc de catre Directia generala de inspectie economico-financiara, pe baza sarcinilor primite de la conducerea Ministerului Finantelor Publice si a propunerilor primite de la conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile de specialitate din cadrul acestora si de la structurile de inspectie economico-financiara teritoriale, in termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 6
(1) Proiectul programului anual de activitate al aparatului de inspectie economico-financiara se coreleaza cu programul anual de activitate al Curtii de Conturi a Romaniei, dupa care se aproba de conducerea Ministerului Finantelor Publice.
(2) Programul anual de activitate al aparatului de inspectie economico-financiara se defalca in programe trimestriale si lunare aprobate de conducerea Ministerului Finantelor Publice.
(3) Modelul, continutul si conditiile de aprobare a programelor de activitate pentru aparatul de inspectie economico-financiara se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 7
Inspectia economico-financiara la operatorii economici de regula preceda inspectia fiscala.

ART. 8
In baza programelor de activitate intocmite de Directia generala de inspectie economico-financiara, structurile de inspectie economico-financiara din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti completeaza propriile programe de activitate. Acestea se transmit Directiei generale de inspectie economico-financiara, in termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 9
Selectarea operatorilor economici ce urmeaza a fi inclusi in programele proprii de activitate se face folosindu-se analiza de risc, in principal pe baza urmatoarelor criterii:
a) importanta operatorului economic (regionala, locala);
b) situatia economico-financiara (inclusiv, dar nelimitandu-se la pierderi, arierate, creante);
c) facilitati acordate (inclusiv, dar nelimitandu-se la subventii/transferuri, credite interne si externe cu garantia statului);
d) raportarea si indeplinirea indicatorilor economico-financiari aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli;
e) perioada de la precedenta verificare de aceeasi natura si cu aceleasi obiective si pana la implinirea termenului de prescriptie;
f) solicitari ale unor institutii/autoritati publice.

CAPITOLUL III. Realizarea inspectiei economico-financiare

SECTIUNEA 1. Organizarea si efectuarea actiunilor de inspectie economico-financiara

ART. 10
Organul de inspectie economico-financiara efectueaza la sediul sau control documentar si, in situatia in care constata existenta unor neconcordante sau necorelari in raportarile operatorului economic fata de reglementarile legale, incheie raport de verificare documentara prealabila. Acesta este actul de control premergator actiunii de inspectie economico-financiara la operatorul economic.

ART. 11
(1) Organul de inspectie economico-financiara are obligatia sa instiinteze operatorul economic in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, inainte de inceperea inspectiei, prin transmiterea avizului de inspectie economico-financiara, care contine:
a) denumirea operatorului economic;
b) sediul social;
c) codul de identificare fiscala;
d) data de incepere a inspectiei economico-financiare;
e) obiectivele si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei economico-financiare;
f) temeiul juridic al inspectiei economico-financiare;
g) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei economico-financiare, o singura data, pentru motive justificate;
h) alte elemente necesare bunei desfasurari a inspectiei economico-financiare.
(2) Modelul, continutul, instructiunile de completare si modul de comunicare ale avizului de inspectie economico-financiara sunt prevazute in anexa nr. 1.

ART. 12
(1) Operatorul economic poate solicita o singura data, pentru motive justificate, amanarea datei de incepere a inspectiei economico-financiare, in termen de 5 zile de la primirea avizului de inspectie economico-financiara.
(2) Amanarea se aproba sau se respinge de catre organul de inspectie economico-financiara si se comunica operatorului economic, in termen de 5 zile de la primirea solicitarii.

ART. 13
(1) In cazul operatorilor economici care au sedii secundare, inspectia economico-financiara se va exercita, de regula, concomitent la sediul principal si la sediile secundare de catre organele de inspectie economico-financiara competente.
(2) Inspectia economico-financiara se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale operatorului economic. Operatorul economic trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat dotat cu logistica si necesarul minim de birotica, in limita posibilitatilor acestuia, care sa permita pastrarea in siguranta a documentelor primite sau elaborate de catre organele de inspectie economico-financiara.
(3) La sediile secundare se incheie, de regula, acte de control care se centralizeaza si se definitiveaza in actul de control incheiat de organul de inspectie economico-financiara in a carui raza teritoriala se afla sediul social al operatorului economic.

ART. 14
La inceperea inspectiei economico-financiare, echipa de inspectie economico-financiara prezinta conducerii operatorului economic legitimatia de inspectie economico-financiara, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, si ordinul de serviciu, al carui model, continut si instructiuni de completare sunt prevazute in anexa nr. 3.

ART. 15
(1) Pe parcursul desfasurarii controlului, organul de inspectie economico-financiara poate solicita note explicative reprezentantului sau oricarui angajat al operatorului economic, in vederea clarificarii si definitivarii constatarilor privind imprejurarile si cauzele care au condus la aparitia abaterilor si deficientelor.
(2) In nota explicativa se descriu constatarile in legatura cu care se solicita informatii, se formuleaza intrebari pentru clarificarea imprejurarilor si a cauzelor care au condus la aparitia abaterilor si deficientelor. Persoanele carora le sunt adresate notele explicative sunt obligate sa prezinte informatii, acte sau documente relevante pentru sustinerea raspunsurilor la intrebarile din nota explicativa.
(3) Modelul, continutul si instructiunile de completare ale notei explicative se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 16
(1) Organul de inspectie economico-financiara poate solicita prezenta la sediul sau a reprezentantului legal al operatorului economic controlat sau a altei persoane imputernicite, prin transmiterea unei invitatii in care se vor indica si documentele pe care acesta este obligat sa le prezinte.
(2) Modelul, continutul, instructiunile de completare si modul de comunicare ale invitatiei se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 17
(1) La finalizarea inspectiei economico-financiare reprezentantul legal al operatorului economic este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia economico-financiara. In declaratie se mentioneaza faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de operatorul economic.
(2) Modelul, continutul si instructiunile de completare ale declaratiei se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 18
Decizia de reverificare a unei anumite perioade se poate lua daca de la data incheierii inspectiei economico-financiare si pana la data implinirii termenului de prescriptie apar date suplimentare necunoscute la data efectuarii inspectiei economico-financiare, care influenteaza rezultatele acesteia. Datele suplimentare pot rezulta din situatii cum sunt:
a) obtinerea pe parcursul actiunilor de inspectie economico-financiara efectuate la alti operatori economici a unor documente sau informatii suplimentare referitoare la activitatea operatorului economic, intr-o perioada care a fost deja supusa inspectiei economico-financiare;
b) solicitari ale organelor de urmarire penala sau ale altor organe ori institutii indreptatite potrivit legii;
c) informatii obtinute in orice alt mod, de natura sa modifice rezultatele inspectiei economico-financiare efectuate anterior.

SECTIUNEA a 2-a. Tipuri de acte care se intocmesc cu ocazia inspectiei economico-financiare si continutul acestora

ART. 19
Organele de inspectie economico-financiara intocmesc urmatoarele tipuri de acte:
a) acte de control:
1. raport de inspectie economico-financiara;
2. nota unilaterala;
3. proces-verbal;
4. raport de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse.
b) alte tipuri de acte de control, care constituie anexe la raportul de inspectie economico-financiara:
1. raport de verificare documentara prealabila;
2. nota de constatare;
3. raport intermediar;
4. proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.
c) dispozitia obligatorie.

ART. 20
(1) Raportul de inspectie economico-financiara este actul de control unilateral in care echipa de control consemneaza constatarile privind erorile si abaterile de la legalitate si regularitate, cazurile de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat si alte deficiente in activitatea economico-financiara a operatorului economic verificat.
(2) Constatarile inscrise in raportul de inspectie economico-financiara trebuie sa fie precise, bazate pe date si documente, eliminandu-se orice elemente si descrieri personale, inutile si neconcludente. Pentru deficientele constatate se consemneaza in mod obligatoriu actele normative incalcate, cu stabilirea influentelor financiare si bugetare nefavorabile si cu nominalizarea persoanelor raspunzatoare de nerespectarea prevederilor legale, precum si functiile acestora.
(3) La raportul de inspectie economico-financiara se anexeaza situatii, tabele, documente, note explicative necesare sustinerii constatarilor si alte tipuri de acte de control.
(4) Echipa de inspectie economico-financiara consemneaza punctele de vedere inscrise in notele explicative date de catre reprezentantii operatorului economic sau angajatii acestuia, in legatura cu obiectul inspectiei economico-financiare, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea operatorului economic.
(5) Raportul de inspectie economico-financiara este anexa la dispozitia obligatorie.

ART. 21
Nota unilaterala este actul de control care se intocmeste in cazurile in care din verificarea obiectivelor si documentelor aferente acestora nu s-au constatat abateri ori acestea, prin volumul si importanta lor, nu justifica intocmirea de raport de inspectie economico-financiara. In nota unilaterala organele de inspectie economico-financiara vor prezenta documentele controlate si constatarile efectuate.

ART. 22
(1) Procesul-verbal este actul de control care se intocmeste in situatiile prevazute la art. 20 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011. Constatarile care se inscriu in procesul-verbal trebuie sa fie precise, bazate pe date si documente, expuse clar, concis si sa contina motivul de fapt si temeiul de drept care au stat la baza fundamentarii fiecareia. Se nominalizeaza, acolo unde legea prevede, persoanele in sarcina carora s-a retinut raspunderea pentru faptele constatate. La procesul-verbal se anexeaza, dupa caz, situatii, tabele, documente certificate, note explicative.
(2) In procesul-verbal se prezinta sinteza punctului de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei imputernicite de acesta, precum si punctul de vedere al persoanelor in sarcina carora s-a retinut raspunderea, fata de constatarile echipei de inspectie economico-financiara, numai atunci cand aceste persoane au o opinie contrara celei a echipei de inspectie economico-financiara si o prezinta in scris, in timpul controlului. Punctele de vedere primite de organele de inspectie economico-financiara se anexeaza la procesul-verbal.
(3) Punctul de vedere al echipei de inspectie economico-financiara fata de opiniile divergente ale operatorului economic se consemneaza in procesul-verbal, cu precizarea prevederilor legale in domeniu si fundamentat pe analiza datelor inscrise in acesta.
(4) In cazul refuzului persoanelor imputernicite de a semna procesul-verbal se consemneaza refuzul acestora.
(5) In toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat operatorului economic.

ART. 23
(1) Raportul de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse este un act de control bilateral si se intocmeste in cazul in care operatorul economic nu a dus la indeplinire masurile dispuse prin dispozitia obligatorie.
(2) Pentru verificarea modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie nu se emite aviz de inspectie economico-financiara.

ART. 24
(1) Raportul de verificare documentara prealabila este un act de control unilateral care se intocmeste la sediul organului de inspectie economico-financiara, in baza controlului documentar efectuat asupra informatiilor detinute de catre acesta sau obtinute ca urmare a exercitarii atributiilor prevazute de lege, atunci cand au rezultat neconcordante sau necorelari in raportarile operatorului economic fata de reglementarile legale.
(2) Raportul de verificare documentara prealabila contine propunerile privind obiectivele pentru efectuarea unei inspectii economico-financiare si perioadele supuse verificarii.
(3) Raportul de verificare documentara prealabila este anexa la raportul de inspectie economico-financiara, fara ca acesta sa fie transmis operatorului economic.

ART. 25
(1) Nota de constatare este actul de control bilateral care se intocmeste atunci cand in cursul inspectiei economico-financiare se constata fapte a caror reconstituire ulterioara nu mai este posibila si in alte situatii apreciate de organul de inspectie economico-financiara.
(2) In nota de constatare se consemneaza situatiile de fapt, precum si masurile luate operativ pentru remedierea deficientelor constatate. In cazul in care se refuza semnarea acestei note de catre reprezentantii operatorului economic verificat, aceasta poate fi semnata de cel putin un martor sau, in lipsa acestora, se va face mentiunea “refuza sa semneze”.
(3) Nota de constatare se anexeaza la raportul de inspectie economico-financiara.

ART. 26
(1) Raportul intermediar este actul de control bilateral care se intocmeste la sediul central sau la sediile secundare ale operatorului economic si are structura raportului de inspectie economico-financiara.
(2) Pentru aspectele constatate, in raportul intermediar nu se consemneaza influente negative, raspunderi si nu se dispun masuri.
(3) Constatarile din raportul intermediar se pot prelua in raportul de inspectie economico-financiara, in functie de realitatea si legalitatea acestora in raport cu constatarile finale.
(4) Raportul intermediar este anexa la raportul de inspectie economico-financiara.

ART. 27
Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor intocmit pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 este anexa la raportul de inspectie economico-financiara sau la raportul de urmarire a masurilor dispuse.

ART. 28
(1) Dispozitia obligatorie reprezinta actul administrativ financiar emis de organele de inspectie economico-financiara, in aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea operatorului economic de a indeplini masurile stabilite.
(2) Dispozitia obligatorie se emite, in forma scrisa, in baza constatarilor din raportul de inspectie economico-financiara si cuprinde urmatoarele elemente:
a) denumirea organului de inspectie economico-financiara emitent;
b) data la care a fost emisa si data de la care isi produce efectele;
c) datele de identificare a operatorului economic sau a persoanei imputernicite de acesta, dupa caz;
d) masurile dispuse pentru fiecare deficienta constatata, persoanele responsabile si termenele de indeplinire a acestora;
e) motivele de fapt si temeiul de drept;
f) contul in care operatorul urmeaza sa plateasca sumele stabilite in sarcina acestuia;
g) numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului de inspectie economico-financiara, potrivit legii;
h) stampila organului de inspectie economico-financiara emitent;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a plangerii prealabile si organul de inspectie economico-financiara la care se depune aceasta.
(3) Pentru fiecare deficienta inscrisa in raportul de inspectie economico-financiara remediata in timpul controlului, in dispozitia obligatorie se consemneaza atat masura dispusa, cat si documentele care dovedesc indeplinirea acesteia. Pentru celelalte deficiente inscrise in raportul de inspectie economico-financiara, in dispozitia obligatorie se consemneaza masurile stabilite in sarcina operatorului economic, cu nominalizarea persoanelor responsabile si a termenelor de indeplinire a acestora.
(4) Masurile dispuse prin dispozitia obligatorie pentru inlaturarea, corectarea, prevenirea neregulilor constatate in activitatea operatorilor economici controlati, recuperarea pagubelor produse si pentru suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor financiar-contabile sunt obligatorii de la data comunicarii acesteia.
(5) Dispozitia obligatorie reprezinta titlu de creanta pentru sumele cuvenite bugetului general consolidat inscrise in aceasta.
(6) Dispozitia obligatorie devine titlu executoriu la data expirarii termenului de plata prevazut de lege, stabilit de organul de inspectie economico-financiara ori in alt mod prevazut de lege. Executarea silita a creantelor bugetare se efectueaza de organele fiscale competente, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Modificarea titlului de creanta atrage modificarea titlului executoriu in mod corespunzator.
(8) Termenul de plata pentru creantele bugetare inscrise in dispozitia obligatorie se stabileste in functie de data comunicarii acesteia, astfel:
a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 – 15 al lunii, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 – 31 al lunii, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.
(9) In baza art. 22 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre operatorul economic a obligatiilor de plata cuprinse in dispozitia obligatorie, se datoreaza dupa acest termen accesorii calculate conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Termenele prevazute pentru plata creantelor bugetare nu incep sa curga sau se suspenda in situatia in care indeplinirea acestor obligatii a fost impiedicata de ivirea unui caz de forta majora sau a unui caz fortuit.
(11) Atunci cand in dispozitia obligatorie sunt inscrise sume cuvenite bugetului general consolidat, aceasta se transmite in cel mult 10 zile de la comunicarea ei catre operatorul economic, impreuna cu dovada de comunicare, organului fiscal competent pentru inscriere in evidente.
(12) In dispozitia obligatorie se mentioneaza obligatia conducatorului operatorului economic de a informa organul de inspectie economico-financiara asupra modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

ART. 29
(1) Dispozitia obligatorie se comunica operatorului economic verificat in termen de 10 zile de la data inregistrarii raportului de inspectie economico-financiara la organul de inspectie economico-financiara.
(2) Dispozitia obligatorie se comunica utilizand cel putin unul dintre urmatoarele mijloace:
a) prin remiterea acesteia, sub semnatura, de catre persoanele imputernicite ale organului de inspectie economico-financiara;
b) prin prezentarea operatorului economic/imputernicitului la sediul organului de inspectie economico-financiara, daca se asigura primirea, sub semnatura, a dispozitiei obligatorii;
c) prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
d) prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acesteia.
(3) Dispozitiile Codului de procedura civila privind comunicarea actelor de procedura sunt aplicabile in mod corespunzator.
(4) Dispozitia obligatorie produce efecte din momentul in care este comunicata operatorului economic potrivit legii.
(5) Dispozitia obligatorie care nu a fost comunicata nu este opozabila operatorului economic si nu produce niciun efect juridic.

ART. 30
Modelul, continutul si instructiunile de completare a actelor de control si a dispozitiei obligatorii se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 31
Valorificarea masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie, evidenta actiunilor de inspectie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate si rezultatele actiunilor efectuate se fac conform instructiunilor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

SECTIUNEA a 3-a. Indreptarea erorilor materiale

ART. 32
(1) Erorile materiale din cuprinsul dispozitiei obligatorii pot fi indreptate de organul de inspectie economico-financiara, din oficiu sau la cererea operatorului economic.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care s-au exercitat caile de atac prevazute de lege.
(3) Prin erori materiale se inteleg orice mentiuni gresite sau omisiuni, erori de calcul, inversari de cifre sau preluari eronate ale unor sume in dispozitia obligatorie, cu exceptia acelora care privesc fondul dispozitiei obligatorii.
(4) In situatia in care dispozitia obligatorie nu a fost comunicata operatorului economic, indreptarea erorilor materiale se realizeaza de catre organul de inspectie economico-financiara pe toate exemplarele originale ale dispozitiei obligatorii.
(5) In cazul in care dupa comunicarea dispozitiei obligatorii organul de inspectie economico-financiara constata, din oficiu, ca exista erori materiale in cuprinsul acesteia, intocmeste si comunica operatorului economic o noua dispozitie obligatorie prin care indreapta erorile materiale. Aceasta inlocuieste dispozitia obligatorie care contine erori si va avea acelasi numar de inregistrare, la care se adauga particula “bis” si va purta data emiterii efective. In acest caz, dispozitiile art. 29 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(6) In situatia in care indreptarea erorii materiale este solicitata de operatorul economic, organul de inspectie economico-financiara procedeaza astfel:
a) daca cererea de indreptare a erorii materiale este intemeiata, emite si comunica operatorului economic o noua dispozitie obligatorie. In acest caz, dispozitiile art. 29 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
b) daca cererea de indreptare a erorii materiale nu este intemeiata, respinge cererea printr-o decizie care se comunica operatorului economic.
(7) Dispozitia obligatorie prin care s-au indreptat erorile materiale si decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale urmeaza regimul juridic al actului initial si impotriva lor se poate formula plangere prealabila, in conditiile legii.

CAPITOLUL IV. Solutionarea plangerilor prealabile

ART. 33
(1) Impotriva dispozitiei obligatorii se poate formula plangere prealabila in conditiile si in termenele prevazute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plangerea prealabila formulata impotriva dispozitiei obligatorii reprezinta cererea operatorului economic prin care solicita organului de inspectie economico-financiara reexaminarea dispozitiei obligatorii, in sensul revocarii sau modificarii acesteia.
(3) Este indreptatita sa formuleze plangere prealabila impotriva dispozitiei obligatorii si persoana care se considera lezata in drepturile sale in conditiile prevazute de Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 34
(1) Plangerea prealabila se formuleaza in scris si va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul plangerii;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura contestatorului, reprezentantului legal sau a imputernicitului, dupa caz, precum si stampila, in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.
(2) Contestatorul poate depune in dovedirea plangerii formulate orice acte pe care le considera necesare in sustinerea cauzei.
(3) Obiectul plangerii prealabile il constituie numai sumele si masurile stabilite si inscrise de organul de inspectie economico-financiara in dispozitia obligatorie atacata.
(4) In situatia in care contestatorul precizeaza ca obiectul plangerii prealabile il formeaza dispozitia obligatorie, fara insa a mentiona sumele si masurile contestate, dupa caz, plangerea prealabila se considera formulata impotriva intregului act administrativ financiar.
(5) In cazul in care contestatorul se afla in procedura insolventei sau in procedura falimentului, plangerea prealabila va purta semnatura si stampila administratorului judiciar, administratorului interimar sau lichidatorului.
(6) In situatia in care plangerea prealabila nu este semnata de contestator, reprezentantul legal sau imputernicit, dupa caz, iar in cazul contestatorului persoana juridica nu poarta stampila persoanei juridice, organele de solutionare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca in termen de 5 zile de la comunicare sa indeplineasca aceste cerinte. In caz contrar, plangerea prealabila va fi respinsa, fara a se mai analiza fondul cauzei. Confirmarea de primire se anexeaza la dosarul cauzei.
(7) Organul de solutionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt si de drept pentru care a contestat dispozitia obligatorie.

ART. 35
(1) Plangerea prealabila formulata impotriva dispozitiei obligatorii se depune la directia din care face parte organul de inspectie economico-financiara al carui act este atacat.
(2) In cazul in care plangerea prealabila este depusa la un organ necompetent din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta va fi inaintata, in termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al actului atacat.
(3) Introducerea plangerii prealabile nu suspenda executarea actului atacat. Aceste dispozitii nu aduc atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executarii actului atacat, in temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 36
Solutionarea plangerii prealabile formulate impotriva dispozitiei obligatorii se face de structura de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, stabilita prin ordin al ministrului.

ART. 37
(1) In cazul in care plangerea prealabila este depusa direct la organul competent de solutionare, acesta o va transmite organului de inspectie economico-financiara emitent al dispozitiei obligatorii atacate, in vederea constituirii dosarului plangerii prealabile, a verificarii conditiilor procedurale, precum si a intocmirii referatului cu propuneri de solutionare.
(2) Dosarul plangerii prealabile va cuprinde: plangerea prealabila in original, care trebuie sa poarte semnatura persoanei indreptatite, precum si amprenta stampilei, in cazul contestatorului persoana juridica, imputernicirea in original sau in copie legalizata, dupa caz, actul prin care se desemneaza administratorul special, administratorul judiciar, lichidatorul, dupa caz, dispozitia obligatorie atacata in copie si anexele acesteia, copii ale documentelor care au legatura cu cauza supusa solutionarii, documentele depuse de contestator si sesizarea penala in copie, daca este cazul.
(3) Referatul cu propuneri de solutionare cuprinde precizari privind indeplinirea conditiilor de procedura, mentiuni privind sesizarea organelor de urmarire si cercetare penala, dupa caz, precum si propuneri de solutionare a plangerii prealabile, avand in vedere toate argumentele contestatorului si documentele in sustinere; in caz contrar dosarul se restituie in vederea completarii.
(4) In referat se va mentiona obligatoriu daca s-a facut sau nu sesizare penala.
(5) Referatul se aproba de conducatorul organului de inspectie economico-financiara emitent al dispozitiei obligatorii atacate.
(6) In conditiile in care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a plangerii prealabile, iar in urma demersurilor intreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat cunostinta de dispozitia obligatorie atacata, aceasta va fi considerata depusa in termenul legal. In situatia depunerii prin posta a plangerii prealabile, organul emitent al dispozitiei obligatorii atacat este obligat sa anexeze la dosarul plangerii prealabile plicul prin care a fost transmisa plangerea prealabila.

ART. 38
(1) Plangerea prealabila poate fi retrasa de contestator pana la solutionarea acesteia. Organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la plangere.
(2) Prin retragerea plangerii prealabile nu se pierde dreptul de a se inainta o noua plangere prealabila in interiorul termenului general de depunere a acesteia.
(3) Cererea de retragere trebuie sa fie semnata de contestator sau de imputernicit, cu indeplinirea acelorasi conditii de forma prevazute la formularea si depunerea plangerii prealabile. Dovada calitatii de imputernicit se face potrivit legii. In cazul in care contestatorul se afla in procedura insolventei sau in procedura falimentului, cererea de retragere a plangerii prealabile va purta semnatura si stampila administratorului judiciar, administratorului interimar sau lichidatorului.
(4) Persoanele fizice vor anexa la cererea de renuntare copia actului de identitate.

ART. 39
(1) Analiza plangerii prealabile se face in raport cu sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plangerii prealabile se face in limitele sesizarii.
(2) In solutionarea plangerii prealabile organul de solutionare competent verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii dispozitiei obligatorii.
(3) Prin solutionarea plangerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului decat cea stabilita initial.
(4) Contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora pot sa depuna probe noi in sustinerea cauzei. In aceasta situatie, organul emitent al dispozitiei obligatorii atacate se pronunta si asupra acestora.
(5) Pentru lamurirea cauzelor, organul de solutionare competent poate solicita puncte de vedere directiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau altor institutii competente sa se pronunte in cauzele respective. Directiile de specialitate vor transmite punctele de vedere in termen de cel mult 10 zile de la solicitare.
(6) Organul de solutionare competent verifica respectarea conditiilor de procedura si a celor de fond ale plangerii prealabile.
(7) In solutionarea plangerii prealabile, conditiile de procedura pot fi urmatoarele: respectarea termenului de depunere a plangerilor prealabile, competenta organului care a incheiat actul contestat, existenta semnaturii sau a stampilei de pe plangerea prealabila.
(8) Conditiile de fond in procedura de solutionare a plangerii prealabile pot fi urmatoarele: lipsa de interes, lipsa calitatii de a contesta, prescriptia, autoritatea de lucru judecat si imposibilitatea reverificarii pentru aceeasi perioada si pentru aceleasi obligatii catre bugetul general consolidat.

ART. 40
Organul de solutionare competent care are de solutionat doua sau mai multe plangeri prealabile, formulate de aceeasi persoana fizica sau juridica impotriva unor acte administrative financiare incheiate de aceleasi organe de inspectie economico-financiara vizand aceeasi categorie de obligatii sau tipuri diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influenteaza reciproc, va proceda la conexarea dosarelor, daca prin aceasta se asigura o mai buna administrare si valorificare a probelor in rezolvarea cauzei. Prin conexarea dosarelor nu se poate stabili o alta competenta de solutionare decat cea care rezulta din contestarea fiecarui act administrativ financiar luat individual.

ART. 41
(1) Pentru solutionarea plangerii prealabile se emite o decizie.
(2) Decizia de solutionare a plangerii prealabile se emite in forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.
(3) Preambulul cuprinde: denumirea organului investit cu solutionarea, numele sau denumirea contestatorului, sediul social al contestatorului, numarul de inregistrare a plangerii prealabile la organul de inspectie economico-financiara, obiectul cauzei, precum si sinteza sustinerilor partilor.
(4) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de solutionare competent in emiterea deciziei.
(5) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta.
(6) Decizia se semneaza de catre conducatorul structurii de solutionare competente.
(7) Asupra deciziei emise in solutionarea plangerii prealabile organul de solutionare competent nu mai poate reveni, cu exceptia situatiilor privind indreptarea erorilor materiale, potrivit legii. Decizia este obligatorie pentru organul de inspectie economico-financiara emitent al dispozitiei obligatorii atacate.

ART. 42
(1) Prin decizie, plangerea prealabila va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.
(2) In cazul admiterii plangerii prealabile se decide, dupa caz, revocarea totala sau partiala a dispozitiei obligatorii atacate.
(3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial dispozitia obligatorie atacata, situatie in care urmeaza sa se incheie o noua dispozitie obligatorie care va avea in vedere strict considerentele deciziei de solutionare.
(4) Plangerea prealabila poate fi respinsa ca:
a) neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate in sustinerea plangerii prealabile nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actul atacat;
b) nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept in sustinerea plangerii prealabile sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii;
c) fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost stabilite prin dispozitia obligatorie atacata sau daca prin reluarea procedurii administrative, luandu-se act de solutia pronuntata de instanta penala, se constata ca cererea ramane lipsita de obiect.
(5) In situatia in care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau partiala a actului atacat, in considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiintare.
(6) Decizia de desfiintare este pusa in executare in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei, iar noua dispozitie obligatorie vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al plangerii prealabile pentru care s-a emis decizia de desfiintare.
(7) In cazul admiterii plangerii prealabile si revocarii in parte a dispozitiei obligatorii, prin actul administrativ financiar intocmit conform considerentelor deciziei de solutionare nu se pot stabili in sarcina contestatorului sume mai mari decat cele stabilite initial, acesta putand fi contestat potrivit legii.

ART. 43
(1) Daca organul de solutionare competent constata neindeplinirea unei conditii de procedura ori de fond, plangerea prealabila va fi respinsa fara a se mai proceda la verificarea legalitatii dispozitiei obligatorii atacate.
(2) Plangerea prealabila poate fi respinsa ca:
a) nedepusa la termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege;
b) fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, in situatia in care aceasta este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate procesuala;
c) fiind depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, potrivit legii;
d) lipsita de interes, in situatia in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau interesul sau legitim;
e) prematur formulata, in situatia in care masurile si/sau sumele contestate nu sunt individualizate prin titlu de creanta si in situatia in care nu au fost emise dispozitii obligatorii.
(3) Plangerea prealabila nu poate fi respinsa daca poarta o denumire gresita.

ART. 44
(1) Decizia privind solutionarea plangerii prealabile se intocmeste in 4 exemplare si se comunica astfel:
a) un exemplar se comunica contestatorului;
b) un exemplar se comunica organului de inspectie economico-financiara care a intocmit dispozitia obligatorie atacata;
c) un exemplar ramane la dosarul plangerii prealabile;
d) un exemplar se pastreaza la dosarul deciziilor.
(2) In situatia in care decizia de solutionare a plangerii prealabile priveste creante bugetare, organul emitent al actului atacat inainteaza o copie a deciziei la organul fiscal competent.
(3) Structura de solutionare competenta tine evidenta deciziilor intr-un registru, din care sa rezulte identitatea contestatorului, obiectul cauzei, modul de solutionare si de comunicare a solutiei si calea de atac.
(4) Decizia privind solutionarea plangerii prealabile se comunica contestatorului in conditiile art. 29 alin. (2).

ART. 45
Decizia emisa in solutionarea plangerii prealabile poate fi atacata de catre contestator, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.

ART. 46
(1) Erorile materiale din deciziile de solutionare a contestatiilor pot fi indreptate de catre organul de solutionare competent, la initiativa acestuia, a organului de inspectie economico-financiara emitent al actului administrativ financiar contestat, a contestatorului sau a oricarei persoane direct interesate.
(2) In situatia solicitarii de indreptare a unei erori materiale din decizia de solutionare a plangerii prealabile de catre organul de inspectie economico-financiara emitent al actului administrativ financiar contestat, contestator sau alta persoana direct interesata, organul de solutionare a plangerii prealabile poate solicita si alte documente necesare justificarii erorilor.
(3) Decizia de rectificare a deciziei de solutionare a plangerii prealabile care contine erori va avea acelasi numar de inregistrare, la care se adauga particula “bis” si va purta data emiterii efective.
(4) Decizia de rectificare a deciziei de solutionare a plangerii prealabile care corecteaza erori materiale va fi comunicata atat organului de inspectie economico-financiara emitent al actului administrativ financiar contestat, cat si contestatorului sau altor persoane direct interesate. Comunicarea deciziei de solutionare a plangerii prealabile care corecteaza erori materiale se face conform art. 29 alin. (2).

CAPITOLUL V. Dispozitii speciale privind activitatile de constatare a neregulilor aparute in utilizarea fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora

ART. 47
Aparatul de inspectie economico-financiara reprezinta structura de control care realizeaza atributiile Ministerului Finantelor Publice de constatare a neregulilor aparute in utilizarea fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora si de stabilire a creantelor bugetare, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

ART. 48
Organele de inspectie economico-financiara exercita activitatile de constatare a neregulilor aparute in utilizarea fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora si de stabilire a creantelor bugetare la solicitarea autoritatilor cu competente in gestionarea acestor fonduri sau a autoritatii de certificare, dupa caz.

ART. 49
(1) Organele de inspectie economico-financiara, in exercitarea atributiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, intocmesc urmatoarele acte:
a) proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare;
b) nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare;
c) proces-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate.
(2) Modelul, continutul si instructiunile de completare a actelor de control sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.
(3) Actele de control prevazute la alin. (1) se transmit pentru valorificare autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene sau autoritatii de certificare, dupa caz.

ART. 50
(1) Impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011.
(2) Contestatia administrativa se depune la organul de inspectie economico-financiara emitent al titlului de creanta.
(3) Solutionarea contestatiei administrative se face conform prevederilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 de catre structura de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice stabilita prin ordin al ministrului.

CAPITOLUL VI. Dispozitii finale

ART. 51
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ART. 52
In aplicarea prevederilor prezentelor norme, Ministerul Finantelor Publice va emite ordine in termen de 30 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close