CC a respins o exceptie de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Codul fiscal

feature photo

In M. Of. nr. 153 din 7 martie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 35/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 257 alin. (1) lit. f) si alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Tudorel Nicolau in Dosarul nr. 5.616/121/2010 al Tribunalului Galati – Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului nr. 253D/2011.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, invocand in acest sens jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 321 din 20 noiembrie 2001, Decizia nr. 258 din 16 martie 2010 si Decizia nr. 335 din 10 martie 2011.

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 18 ianuarie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 5.616/121/2010, Tribunalul Galati – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 257 alin. (1) lit. f) si alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Tudorel Nicolau intr-o cauza avand ca obiect obligarea Casei Judetene de Pensii Galati la restituirea sumelor de bani platite din cuantumul pensiei cu titlu de impozit si contributii de asigurari de sanatate.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca art. 69 din Legea nr. 571/2003 si art. 257 alin. (2) lit. e) si f) din Legea nr. 95/2006 retroactiveaza, intrucat prevad impozitarea, respectiv obligatia platii unor contributii de asigurari de sanatate cu privire la pensiile stabilite anterior intrarii in vigoare a prevederilor legale criticate. Se mai arata ca prin efectul celor doua texte legale pensiile sunt diminuate cu caracter permanent, ceea ce incalca atat dreptul de proprietate privata, cat si dreptul la pensie.

Totodata, autorul exceptiei apreciaza ca atat timp cat cuantumul pensiei este stabilit pe baza principiului contributivitatii, legiuitorul nu are dreptul sa il modifice, in mod unilateral, prin impunerea unor impozite sau contributii.

Tribunalul Galati – Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului considera ca textele legale criticate sunt constitutionale. Se arata ca retinerea impozitului si a contributiilor de asigurari de sanatate din veniturile realizate din pensii nu incalca art. 44 si art. 47 din Constitutie; mai mult, se apreciaza ca dreptul de proprietate privata si cel la pensie trebuie analizate in coroborare cu dreptul la ocrotirea sanatatii. Se mai invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la principiul solidaritatii care sta la baza sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele: Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, il constituie dispozitiile art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, precum si ale art. 257 alin. (1) lit. f) si alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006. In realitate, Curtea constata ca, in privinta Legii nr. 95/2006, autorul exceptiei critica obligativitatea platii contributiei de asigurari de sanatate, prevazuta initial la art. 257 alin. (2) lit. f) si, ulterior, la art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006. Totodata, se observa ca prin art. I pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, au fost abrogate dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006, insa solutia legislativa de principiu a fost preluata in art. 257 alin. (2^2) din aceeasi lege. In aceste conditii, Curtea retine ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 69 din Legea nr. 571/2003 si art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006, care au urmatorul cuprins:
– Art. 69 din Legea nr. 571/2003: “Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei si a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica”.
– Art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006: “(22) Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor art. 259 alin. (2)”.

Dispozitiile constitutionale invocate in sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitatii legilor, ale art. 44 alin. (2) si (3) privind dreptul de proprietate privata si ale art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie. Totodata, sunt incalcate dispozitiile art. 1 privind protectia proprietatii din Protocolul aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate formulata, Curtea constata urmatoarele:

1. Printr-o bogata jurisprudenta, Curtea a stabilit ca nicio dispozitie constitutionala nu statueaza in sensul ca veniturile din pensii nu ar fi impozabile (a se vedea Decizia nr. 147 din 8 mai 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 10 august 2001) si ca prevederile art. 41 si ale art. 47 alin. (2) din Constitutie, referindu-se la dreptul la protectie sociala si, respectiv, la dreptul la pensie, nu au semnificatia interzicerii posibilitatii impozitarii pensiilor (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 173 din 23 mai 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 24 august 2001). Mai mult, intrucat determinarea categoriilor de venituri supuse impozitarii, precum si a conditiilor de impozitare intra in atributiile exclusive ale legiuitorului (a se vedea Decizia nr. 190 din 19 iunie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001) si avand in vedere art. 139 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”, rezulta, fara echivoc, ca impozitarea pensiilor pentru partea care depaseste o anumita suma pe luna nu poate fi considerata o confiscare partiala a pensiei (a se vedea Decizia nr. 149 din 8 mai 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 456 din 10 august 2001). Dimpotriva, aceasta impozitare constituie o masura sociala prin care se majoreaza bugetul public national, care, potrivit art. 138 alin. (1) din Constitutie, cuprinde, printre altele, si bugetul asigurarilor sociale de stat si, prin urmare, creeaza posibilitatile bugetare pentru majorarea corespunzatoare a pensiilor, precum si pentru asigurarea unui minim nivel de trai decent pentru toti cetatenii tarii (a se vedea Decizia nr. 149 din 8 mai 2001).

Curtea a retinut, de asemenea, ca dispozitiile legale criticate, care instituie impozitarea pensiilor, nu contravin nici prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie referitor la neretroactivitatea legii civile, atat timp cat acestea se aplica ulterior momentului in care au intrat in vigoare, si nici celor ale art. 44 alin. (1) din Constitutie, deoarece prin impozitarea unor categorii de venituri, in speta pensii peste un anumit cuantum, nu se aduce atingere dreptului de proprietate privata, drept garantat prin acest text constitutional. De altfel, Curtea a observat ca insasi proprietatea este supusa impozitarii, iar una dintre indatoririle fundamentale ale cetatenilor, prevazuta la art. 56 alin. (1) din Constitutie, este sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.

Impozitarea pensiilor nu incalca dispozitiile art. 47 alin. (1) din Constitutie, referitor la obligatia statului de a lua masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent. Impozitarea doar a acelei parti a venitului din pensie care depaseste o anumita valoare, modificabila in timp in functie de rata inflatiei sau de alti factori luati in considerare de legiuitor, constituie o optiune a acestuia si depinde de posibilitatile financiare ale statului, intr-o anumita perioada, pentru dimensionarea masurilor de protectie sociala (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 321 din 20 noiembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 5 februarie 2002).

Avand in vedere cele expuse mai sus, Curtea constata ca aceasta jurisprudenta a sa este aplicabila mutatis mutandis si in privinta dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 571/2003, avand in vedere continutul sau normativ, astfel incat exceptia de neconstitutionalitate ridicata ce vizeaza acest text de lege este neintemeiata.

2. In privinta obligatiei platii contributiei pentru asigurari sociale de sanatate si pentru veniturile obtinute din pensii, Curtea observa ca sistemul public de asigurari sociale de sanatate, datorita faptului ca este guvernat de principiul solidaritatii, isi poate realiza obiectivul principal, respectiv cel de a asigura un minimum de asistenta medicala pentru populatie, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se afla in imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurari de sanatate. Art. 56 din Constitutie prevede obligatia cetatenilor de a contribui prin impozite si prin taxe la cheltuielile publice. In cazul sistemului public de sanatate, aceste cheltuieli publice vizeaza insasi indeplinirea obligatiei constitutionale a statului de a asigura ocrotirea sanatatii si protectia sociala a cetatenilor (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 335 din 10 martie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 23 mai 2011).

Curtea a mai aratat ca principiul asezarii juste a sarcinilor fiscale impune ca plata contributiilor sa se faca in acelasi mod de catre toti contribuabilii, prin excluderea oricarui privilegiu sau discriminari, astfel ca, la venituri egale, contributia sa fie aceeasi. Acelasi principiu presupune insa ca asezarea sarcinilor fiscale sa tina cont de capacitatea contributiva a contribuabililor, respectiv in asezarea obligatiilor fiscale sa se tina seama de necesitatea de protectie a paturilor sociale cele mai dezavantajate, luand in considerare elementele ce caracterizeaza situatia individuala si sarcinile sociale ale contribuabililor in cauza (a se vedea Decizia nr. 258 din 16 martie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2010).

Toate acestea demonstreaza faptul ca pentru a dobandi calitatea de asigurat persoana in cauza trebuie sa contribuie la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, iar aceasta contributie se exprima prin aplicarea unor cote asupra veniturilor pe care persoana le realizeaza. Numai legiuitorul este in drept sa stabileasca categoriile de venituri pentru care urmeaza a se plati contributii la bugetul asigurarilor de sanatate, iar pensia, in mod indubitabil, este un astfel de venit; in lipsa platii acestei contributii, persoana nu poate dobandi ex officio calitatea de asigurat. Faptul ca legiuitorul are posibilitatea de a excepta pensia de la plata unor astfel de contributii reprezinta o chestiune care tine in mod exclusiv de optiunea sa. O atare exceptare nu este o cerinta de ordin constitutional. Ceea ce Constitutia impune este ca prin astfel de masuri sa nu se aduca atingere nivelului de trai decent – de altfel un concept constitutional relativ (a se vedea Decizia nr. 1.594 din 14 decembrie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 909 din 21 decembrie 2011) – al pensionarilor, fapt de care statul este indeobste preocupat, intrucat a prevazut atat calitatea de asigurat pensionarilor care au o pensie sub 740 lei, fara plata contributiei corespunzatoare, cat si scutirea partiala de la plata contributiei, in sensul ca prin aplicarea cotei corespunzatoare pensia neta nu poate fi mai mica de 740 lei. Toate acestea demonstreaza netemeinicia celor sustinute de autorul exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Tudorel Nicolau in Dosarul nr. 5.616/121/2010 al Tribunalului Galati – Sectia civila. Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 24 ianuarie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close