Dispozitii de aplicare a Codului vamal comunitar – Cerere de informatii tarifare obligatorii – Notiunea “un singur tip de marfuri”

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 – Dispozitii de aplicare a Codului vamal comunitar – Art. 6 alin. (2) – Cerere de informatii tarifare obligatorii – Notiunea «un singur tip de marfuri»

HOTARAREA CURTII (Camera a treia)

2 decembrie 2010

In cauza C 199/09,
avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Letonia), prin decizia din 30 aprilie 2009, primita de Curte la 4 iunie 2009, in procedura

Schenker SIA impotriva Valsts ieņemumu dienests,

CURTEA (Camera a treia),

compusa din domnul K. Lenaerts, presedinte de camera, domnii D. Svaby (raportor), E. Juhasz, G. Arestis si T. von Danwitz, judecatori,
avocat general: doamna J. Kokott,
grefier: domnul A. Calot Escobar,

avand in vedere procedura scrisa,

luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru Schenker SIA, de domnul A. Tauriņš, valdes loceklis;
– pentru le Valsts ieņemumu dienests, de domnul A. Drulle, in calitate de agent;
– pentru guvernul leton, de doamnele K. Drevina si K. Krasovska, in calitate de agenti;
– pentru Comisia Comunitatilor Europene, de domnul A. Sauka si de doamna L. Bouyon, in calitate de agenti,

avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta Hotarare

1 Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 7, p. 3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1602/2000 al Comisiei din 24 iulie 2000 (JO L 188, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 12, p. 122, denumit in continuare „Regulamentul de aplicare a Codului vamal”).
2 Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Schenker SIA (denumita in continuare „Schenker”), pe de o parte, si Valsts ieņēmumu dienests (Administratia fiscala letona, denumita in continuare „VID”), pe de alta parte, privind refuzul acesteia din urma de a emite informatii tarifare obligatorii pentru marfurile denumite „panouri cu cristale lichide LCD” pentru motivul ca s a depus o singura cerere de informatii tarifare obligatorii pentru mai multe tipuri de marfuri.

Cadrul juridic

3 In temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 5, p. 58), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 82/97 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 decembrie 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 9, p. 250, denumit in continuare „Codul vamal”):
„Atunci cand o persoana solicita autoritatilor vamale sa ia o decizie privind aplicarea reglementarilor vamale, acea persoana trebuie sa furnizeze toate informatiile si documentele cerute de autoritatile respective pentru a se lua decizia mentionata.”
4 Potrivit articolului 11 alineatul (1) din Codul vamal:
„Orice persoana poate solicita autoritatilor vamale informatii privind aplicarea legislatiei vamale.
O astfel de cerere poate fi refuzata atunci cand aceasta nu are legatura cu o operatiune de import sau export preconizata.”
5 Articolul 12 din Codul vamal prevede:
„(1) Autoritatile vamale emit la cerere scrisa si actionand in conformitate cu normele stabilite conform procedurii comitetului informatii tarifare obligatorii si informatii obligatorii in materie de origine.
(2) Informatiile tarifare obligatorii sau informatiile obligatorii privind originea sunt obligatorii pentru autoritatile vamale, fata de titularul informatiilor, care are obligatii doar in privinta incadrarii tarifare sau determinarii originii marfurilor.
[…]
(3) Titularul unor astfel de informatii trebuie sa poata dovedi ca:
– in materie tarifara: marfurile declarate corespund din toate punctele de vedere cu cele descrise in informatii;
[…]
(4) Informatiile obligatorii sunt valabile pe o perioada de sase ani, in cazul tarifelor, si de trei ani, in cazul originii, de la data emiterii. Prin derogare de la articolul 8, informatiile se anuleaza in cazul in care au fost emise pe baza unor informatii inexacte sau incomplete din partea solicitantului.
[…]”
6 In temeiul articolului 5 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal:
„In sensul acestui titlu:
1. informatii obligatorii: reprezinta informatiile tarifare sau informatiile referitoare la origine obligatorii pentru administratiile tuturor statelor membre […], atunci cand conditiile prevazute la articolele 6 si 7 sunt respectate;
[…]”
7 Potrivit articolului 6 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal:
„(1) Cererile de informatii obligatorii se intocmesc in scris, fie catre autoritatile vamale competente din statul membru sau statele membre in care urmeaza a se aplica aceste informatii, fie catre autoritatile vamale competente din statul membru de resedinta al solicitantului.
Cererile pentru informatii tarifare obligatorii se intocmesc cu ajutorul unui formular conform modelului din anexa 1B.
(2) Cererea privind informatiile tarifare obligatorii se refera la un singur tip de marfuri. Cererea de informatii privind originea se refera la un singur tip de marfuri si un singur set de circumstante ce confera originea.
(3) (A) Cererile pentru informatiile tarifare obligatorii trebuie sa includa urmatoarele date:
(a) numele si adresa titularului;
(b) numele si adresa solicitantului, in cazul in care acesta nu este titularul;
(c) nomenclatura vamala in care urmeaza a se incadra marfurile. In cazul in care solicitantul doreste sa obtina incadrarea marfurilor in una dintre nomenclaturile prevazute la articolul 20 alineatul (3) litera (b) si alineatul (6) litera (b) din [Codul vamal], in cererea de informatii obligatorii privind tarifele se face in mod expres mentiune la nomenclatura respectiva;
(d) descrierea amanuntita a marfurilor permitand identificarea lor si determinarea incadrarii in nomenclatura vamala;
(e) compozitia marfurilor si metodele de examinare folosite pentru stabilirea acesteia, in cazul in care incadrarea depinde de acest lucru;
(f) mostrele, fotografiile, planurile, cataloagele sau orice alte documente disponibile care pot ajuta autoritatile vamale la stabilirea incadrarii corecte a marfurilor din nomenclatura vamala se ataseaza ca anexe;
(g) incadrarea avuta in vedere;
(h) acordul de a pune la dispozitie o traducere a oricarui document anexat in limba oficiala (sau una dintre limbile oficiale) a statului membru interesat, daca se cere acest lucru de catre autoritatile vamale;
(i) orice date ce urmeaza a se considera confidentiale;
(j) indicarea de catre solicitant daca, dupa cunostintele sale, in [Uniune] s au solicitat deja ori s au eliberat informatii tarifare obligatorii pentru marfuri identice sau similare;
[…]
(4) In cazul in care, la primirea cererii, autoritatile vamale considera ca cererea nu contine toate datele necesare pentru formularea unui raspuns in cunostinta de cauza, acestea cer solicitantului sa prezinte informatiile lipsa. […]
[…]”

Actiunea principala si intrebarea preliminara

8 La 15 februarie 2005, Schenker a prezentat VID o cerere de informatii tarifare obligatorii in ceea ce priveste „panourile cu cristale lichide LCD” care, in opinia sa, trebuiau incadrate la subpozitia 9013 80 20 din Nomenclatura combinata care figureaza in anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun (JO L 256, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 4, p. 3), astfel cum a fost modificata prin Regulamentul (CE) nr. 1810/2004 al Comisiei din 7 septembrie 2004 (JO L 327, p. 1, denumita in continuare „NC”). In cadrul descrierii marfurilor in cauza, Schenker declara ca este vorba despre panouri cu cristale lichide utilizate drept componente la fabricarea de aparate electronice si ca produsul in discutie ca atare nu putea nici sa primeasca, nici sa proceseze informatii in mod autonom.
9 Apreciind ca cererea formulata de Schenker nu era conforma articolului 6 alineatul (1) din Codul vamal si articolului 6 alineatele (2) si (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal, VID a refuzat sa emita informatii tarifare obligatorii. Aceasta a considerat, pe de o parte, ca Schenker nu prezentase elemente suficiente care sa ii permita sa claseze marfurile in cauza si, pe de alta parte, ca aceasta nu depusese cereri separate in functie de caracteristicile diferite ale marfurilor in cauza, intrucat panourile cu cristale lichide se prezinta in dimensiuni variate, de 26, 29 si, respectiv, 32 de inchi.
10 Schenker a atacat decizia VID la Administratīvā rajona tiesa (Curtea Administrativa Districtuala) si a obtinut castig de cauza atat in prima instanta in fata acesteia, cat si in apel in fata Administratīvā apgabaltiesa (Curtea Administrativa Regionala). Aceasta din urma a considerat ca nicio dispozitie a Codului vamal sau a Regulamentului de aplicare a Codului vamal nu se opune includerii intr o cerere unica de informatii tarifare obligatorii a mai multe marfuri care trebuie clasificate in cadrul aceluiasi cod din NC.
11 In consecinta, VID a introdus recurs la Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, care a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarea intrebare preliminara:
„Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul [de aplicare a Codului vamal] trebuie interpretat in sensul ca, in cazul in care se introduce o cerere de informatii tarifare obligatorii, este necesar sa se emita informatii obligatorii cu privire la marfuri identice, care au in comun denumirea comerciala, numarul de articol sau orice alt criteriu distinctiv sau de identificare a marfii?”

Cu privire la intrebarea preliminara

12 Prin intermediul intrebarii formulate, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca cerinta prevazuta la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal, potrivit caruia o cerere de informatii tarifare obligatorii nu se poate referi decat la un singur tip de marfuri, trebuie interpretat in sensul ca o asemenea cerere trebuie sa se limiteze la o singura marfa si, in consecinta, nu se poate referi la marfuri diferite chiar daca elementele de diferentiere dintre acestea sunt minime.
13 Intrebarea adresata de instanta de trimitere necesita examinarea aspectului daca panourile cu cristale lichide LCD, precum cele in discutie in actiunea principala, constituie „un singur tip de marfuri” in sensul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal.
14 Trebuie sa se constate de la bun inceput ca respectivul Cod vamal si Regulamentul de aplicare a Codului vamal nu cuprind nicio definitie a notiunii „un singur tip de marfuri” ce figureaza la articolul 6 alineatul (2) din acest regulament. Prin urmare, in vederea interpretarii acesteia, trebuie sa se ia in considerare termenii, contextul si obiectivele dispozitiei mentionate (a se vedea in acest sens Hotararea din 6 martie 2008, Nordania Finans si BG Factoring, C 98/07, Rep., p. I 1281, punctul 17 si jurisprudenta citata).
15 In aceasta privinta, trebuie sa se constate in primul rand ca, potrivit modului de redactare a articolului 6 alineatul (2) mentionat, care se refera la „un singur tip de marfuri”, o cerere de informatii tarifare obligatorii se poate referi la marfuri diferite in masura in care acestea sunt de acelasi tip. Avand in vedere semnificatia uzuala a acestui din urma termen, numai marfurile care prezinta caracteristici similare pot constitui „un singur tip de marfuri”.
16 In al doilea rand, pentru a determina elementele de diferentiere din cauza carora nu se poate considera ca anumite marfuri care prezinta caracteristici similare apartin unui singur tip de marfuri, in sensul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal, trebuie amintit ca sistemul informatiilor tarifare obligatorii are ca obiectiv sa confere securitate juridica operatorului economic in cazul in care exista un dubiu cu privire la clasificarea tarifara a unor marfuri (a se vedea Hotararea din 29 ianuarie 1998, Lopex Export, C 315/96, Rec., p. I 317, punctul 28). Astfel, informatiile tarifare obligatorii garanteaza titularului clasificarea marfurilor intr o pozitie tarifara precisa, ceea ce permite cunoasterea in avans a cuantumului taxelor datorate la indeplinirea formalitatilor vamale pentru marfurile respective.
17 Pe de alta parte, sistemul mentionat faciliteaza functionarea serviciilor vamale insele, intrucat clasificarea tarifara a marfurilor care fac obiectul unor asemenea informatii este determinata pentru orice declaratie vamala viitoare referitoare la marfurile in cauza in cursul validitatii informatiilor respective (a se vedea Hotararea Lopex Export, citata anterior, punctul 19).
18 Pentru ca obiectivul sistemului informatiilor tarifare obligatorii sa poata fi atins, articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal impune solicitantului unor asemenea informatii sa prezinte in cererea formulata o descriere amanuntita a marfurilor, precum si orice elemente utile de natura sa permita autoritatilor vamale in cauza sa determine clasificarea corecta a marfurilor respective in nomenclatura vamala.
19 Avand in vedere finalitatea urmarita de reglementarea in cauza, nu se poate considera ca anumite marfuri, chiar daca au caracteristici similare, apartin unui singur tip de marfuri in sensul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal in cazul in care acestea sunt susceptibile sa fie incadrate la pozitii sau la subpozitii diferite din nomenclatura vamala. Astfel, includerea mai multor marfuri care pot corespunde unor pozitii sau subpozitii diferite in aceeasi cerere de informatii tarifare obligatorii, in afara de faptul ca ar complica munca serviciilor vamale, ar prezenta un risc ridicat de eroare in aprecierea informatiilor furnizate in cerere si, in consecinta, in determinarea clasificarii marfurilor mentionate.
20 In aceste conditii, o cerere de informatii tarifare obligatorii nu se poate referi la marfuri diferite, chiar daca acestea prezinta caracteristici similare, in cazul in care elementele de diferentiere existente intre marfurile respective pot avea vreo incidenta asupra clasificarii tarifare a acestora.
21 Or, in cauza principala, trebuie sa se constate ca reclamanta din actiunea principala a formulat o cerere de informatii tarifare obligatorii in scopul de a inlatura orice dubiu referitor la clasificarea tarifara a diferitelor panouri cu cristale lichide LCD. Din decizia de trimitere reiese ca aceasta cerere se refera la panouri de dimensiuni variate, si anume de 26, de 29 si, respectiv, de 32 de inchi. Presupunand, astfel cum pretinde reclamanta din actiunea principala, ca dimensiunea panourilor cu cristale lichide LCD este singurul element de diferentiere existent intre diferitele marfuri care fac obiectul cererii mentionate, trebuie sa se constate ca acest element de diferentiere nu este lipsit de pertinenta in ceea ce priveste clasificarea tarifara a panourilor respective.
22 Astfel, desi clasificarea vizata de reclamanta din actiunea principala in cererea de informatii tarifare obligatorii se raporta la pozitia 9013 din NC, care nu mentioneaza dimensiunea marfurilor printre factorii pertinenti in vederea clasificarii in una sau alta dintre subpozitiile din cadrul pozitiei respective, o clasificare propusa nu este constrangatoare pentru autoritatile vamale. Or, astfel cum reiese din Hotararea din 11 iunie 2009, Schenker (C 16/08, Rec., p. I 5015, punctele 19, 20 si 30), dubiul referitor la clasificarea tarifara a panourilor cu cristale lichide LCD, care exista la data faptelor din litigiul principal, priveste in esenta clasificarea acestora in pozitia 8528, 8529 sau 9013 din NC. Trebuie sa se constate ca dimensiunea unor marfuri clasificate in pozitia 8528 din NC poate constitui un factor pertinent in vederea clasificarii acestora in una dintre subpozitiile acestei pozitii.
23 In aceste conditii, nu se poate considera ca panouri precum cele in discutie in actiunea principala, care prezinta elemente de diferentiere care nu sunt lipsite de orice pertinenta in vederea clasificarii lor tarifare, apartin unui singur tip de marfuri in sensul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal.
24 Avand in vedere cele de mai sus, trebuie sa se raspunda la intrebarea adresata ca articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal trebuie interpretat in sensul ca o cerere de informatii tarifare obligatorii se poate referi la marfuri diferite cu conditia ca acestea sa apartina unui singur tip de marfuri. Numai in cazul marfurilor care prezinta caracteristici similare si ale caror elemente de diferentiere sunt lipsite de orice pertinenta in vederea clasificarii lor tarifare, se poate considera ca acestea apartin unui singur tip de marfuri in sensul dispozitiei mentionate.

Cu privire la cheltuielile de judecata

25 Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declara:

Art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1602/2000 al Comisiei din 24 iulie 2000, trebuie interpretat in sensul ca o cerere de informatii tarifare obligatorii se poate referi la marfuri diferite cu conditia ca acestea sa apartina unui singur tip de marfuri. Numai in cazul marfurilor care prezinta caracteristici similare si ale caror elemente de diferentiere sunt lipsite de orice pertinenta in vederea clasificarii lor tarifare, se poate considera ca acestea apartin unui singur tip de marfuri in sensul dispozitiei mentionate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close