Metodologia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a

In M. Of. nr. 157 din 8 martie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3438/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Metodologia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prezentul ordin.

ANEXA 1. METODOLOGIA de organizare si de administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a

I. Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si administrarea evaluarii competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a IV-a, numita in continuare EN IV, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) EN IV este o evaluare standardizata, realizata pe un esantion de elevi aflati in unitatile din invatamantul de stat si particular din intreaga tara, care are scopul de a furniza datele si dovezile necesare pentru diagnoza sistemului de invatamant la nivel primar.

ART. 2
(1) EN IV se desfasoara anual, pe parcursul lunii mai.
(2) In anul scolar 2011 – 2012 evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a se desfasoara printr-o administrare-pilot, pe un esantion de elevi, in ziua de 9 mai 2012. Sunt administrate probe pentru urmatoarele discipline:
a) limba romana;
b) limba materna, pentru elevii care studiaza in limbile minoritatilor nationale;
c) matematica.
(3) Toate datele publice fac referire la informatii cumulate la nivel national. Rezultatele EN IV sunt incluse intr-o baza de date la nivel de sistem, fara a se constitui intr-un criteriu de ierarhizare pentru unitatile de invatamant esantionate, pentru colectivele la care s-a administrat testul sau, individual, pentru elevii participanti.

ART. 3
In sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni:
a) administrator de test: persoana externa unitatii de invatamant in care se desfasoara testarea, care a parcurs un program de formare specific organizat de catre Centrul National de Evaluare si Examinare, denumit in continuare CNEE; aceasta are responsabilitatea administrarii instrumentelor de testare la nivelul unitatii de invatamant esantionate, in stricta conformitate cu procedurile asumate;
b) baza de date a EN IV: baza de date initiata si gestionata de catre CNEE, cu scopul sustinerii analizelor statistice necesare intocmirii raportului EN IV;
c) caietul cadrului didactic: document-tip elaborat de CNEE, care contine baremele de evaluare si alte instrumente necesare evaluarii;
d) evaluare standardizata: evaluare externa realizata in conditii identice de administrare pentru toti elevii participanti; procesul de evaluare este centralizat, iar rezultatele analizei sunt prezentate intr-un raport national;
e) evaluator: cadru didactic, extern scolii in care se desfasoara testarea, care a parcurs programul de formare specific organizat de catre CNEE si care are responsabilitatea realizarii procesului de evaluare a probelor administrate, in stricta conformitate cu procedurile asumate;
f) expert in grupul de lucru: persoana selectata in urma unui apel public, care are responsabilitatea elaborarii si a validarii itemilor, a probelor si a baremelor de evaluare pentru EN IV, in stricta conformitate cu procedurile asumate;
g) manual de proceduri: document-tip care orienteaza cadrul didactic evaluator si administratorul de test asupra modului de administrare a EN IV;
h) raport EN IV: raport national al EN IV, realizat de CNEE pe baza analizelor statistice, conform manualului de proceduri;
i) testul: instrument de evaluare care contine itemi/subiecte pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a, elaborat de CNEE.

II. Coordonarea evaluarii nationale la finalul clasei a IV-a

ART. 4
(1) Coordonarea la nivel national a proiectarii, a organizarii si a administrarii EN IV, precum si valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS, prin CNEE.
(2) In demersurile de organizare si administrare, la elaborarea procedurilor specifice pentru EN IV, CNEE se consulta cu directiile generale de specialitate din MECTS: Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii (DGEITPV) si Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali (DGILMRPPS).

ART. 5
Pentru organizarea si desfasurarea EN IV, CNEE indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza un manual de proceduri pentru asigurarea calitatii evaluarii;
b) organizeaza procesul de selectie a membrilor grupului de lucru al EN IV;
c) organizeaza stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;
d) organizeaza stagii de formare, pentru administratorii de test, pentru inspectorii de specialitate pentru invatamantul primar si pentru resursa umana, inclusiv pentru cadrele didactice care activeaza in unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, implicate in EN IV;
e) posteaza modele de teste si bareme pe website-ul dedicat www.subiecte.edu.ro, dupa administrarea-pilot;
f) elaboreaza testele si baremele de evaluare;
g) asigura confidentialitatea subiectelor si a procedurilor de esantionare a elevilor si a scolilor, precum si a testelor pe toata durata derularii EN IV;
h) asigura tiparirea testelor si a caietului cadrului didactic pentru administrarea EN IV;
i) urmareste modul in care inspectoratele scolare distribuie in scoli testele si manualul de proceduri;
j) propune, impreuna cu directiile de specialitate din MECTS, delegarea unor monitori de calitate pentru activitatile prevazute in cadrul EN IV;
k) elaboreaza raportul final si prezinta factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile si recomandarile rezultate;
l) propune strategia de comunicare si de valorificare a rezultatelor evaluarii pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, parinti, comunitati locale.

ART. 6
(1) La nivel judetean/al municipiului Bucuresti, prin decizia inspectorului scolar general se desemneaza un responsabil care asigura organizarea si administrarea evaluarii.
(2) In unitatile de invatamant esantionate in care functioneaza mai mult de o clasa a IV-a se infiinteaza comisia de evaluare pentru organizarea si administrarea EN IV. La celelalte unitati de invatamant responsabilul cu organizarea EN IV este directorul.

ART. 7
Responsabilul cu EN IV de la nivelul ISJ/ISMB are urmatoarele atributii:
a) transmite toate informatiile necesare organizarii evaluarii, in conditii optime, catre unitatile de invatamant;
b) raspunde de organizarea si de administrarea evaluarii in conditiile stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
c) asigura transmiterea catre CNEE a tuturor datelor necesare esantionarii unitatilor de invatamant in care se aplica EN IV.

ART. 8
(1) Comisia de evaluare din unitatea de invatamant se infiinteaza in momentul comunicarii rezultatului esantionarii si se compune din:
a) presedinte – directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
b) secretar – informatician/cadru didactic care are competente digitale/secretarul unitatii de invatamant;
c) 2 – 4 membri – cadre didactice din unitatea de invatamant.
(2) In judetele in care functioneaza unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, cel putin unul dintre membrii comisiei este cunoscator al limbii minoritatii nationale in care se face predarea.

ART. 9
(1) Comisia de evaluare din unitatea de invatamant are urmatoarele atributii:
a) alcatuieste si transmite CNEE lista tuturor elevilor scolarizati in clasa a IV-a;
b) asigura comunicarea cu CNEE pe toata durata pregatirii, organizarii si administrarii EN IV;
c) organizeaza salile pentru sustinerea EN IV;
d) anunta elevii si asigura prezenta acestora la EN IV.
(2) Pentru unitatile de invatamant in care functioneaza o singura clasa a IV-a, atributiile prevazute la alin. (1) sunt duse la indeplinire de catre director.

III. Elaborarea testelor
ART. 10
(1) La inceputul fiecarui an scolar, MECTS, la propunerea DGEITPV, DGILMRPPS si a CNEE, stabileste probele care urmeaza sa fie administrate in EN IV.
(2) Testele pentru EN IV se elaboreaza de catre CNEE, care organizeaza grupuri de lucru tinand seama de urmatoarele cerinte:
a) sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu programele scolare parcurse in ciclul primar;
b) sa aiba un nivel mediu de dificultate;
c) sa permita rezolvarea in 80 de minute, in doua secvente de evaluare de cate 40 de minute fiecare;
d) sa aiba un format asemanator cu cel al evaluarilor internationale administrate elevilor in varsta de 10 – 12 ani.
(3) Testele contin doua sectiuni; fiecare sectiune este destinata uneia dintre probele selectionate pentru anul administrarii.
(4) Elevilor apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile primare in limba materna, li se asigura conform legii testele la disciplinele care urmeaza sa fie administrate in EN IV, atat in limba in care au studiat, cat si in limba romana. Exceptie face limba si literatura materna.
(5) Modalitatea de transmitere a testelor la unitatile de invatamant esantionate pentru desfasurarea EN IV este reglementata prin procedura separata.
(6) Testele, baremele si caietul cadrului didactic pentru EN IV se clasifica in categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si pana in momentul in care devin publice. Toate persoanele care au acces la aceste documente semneaza un angajament de confidentialitate, in conditiile legii.

IV. Organizarea evaluarii nationale la finalul clasei a IV-a

ART. 11
(1) EN IV se desfasoara printr-o singura administrare in aceeasi zi si la aceeasi ora, in toate unitatile scolare.
(2) Responsabilitatea administrarii la clasa a EN IV o are administratorul de test.
(3) Salile in care se sustine EN IV sunt de regula salile in care isi desfasoara activitatea in mod obisnuit elevii clasei. Acestea sunt adaptate in prealabil, dupa caz, in functie de secventa de evaluare planificata, prin eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi in timpul administrarii evaluarii.
(4) Pregatirea pentru administrarea EN IV se realizeaza prin asezarea elevilor in banci in ordine alfabetica, in fiecare sala de clasa.
(5) Inainte de inceperea evaluarii, administratorul de test realizeaza instructajul elevilor cu privire la proceduri si la importanta acestei evaluari. Elevii sunt informati ca se interzice patrunderea in sala cu orice fel de materiale: manuale, dictionare, notite/insemnari, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea testelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
(6) Fiecarui elev i se distribuie testul pe care isi scrie numele si prenumele.
(7) Inregistrarea si monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de catre administratorul de test.
(8) La incheierea primelor 40 de minute in care elevii au avut de rezolvat sarcinile specifice primei secvente de evaluare se acorda o pauza de 10 minute.
(9) Se interzice administratorului de test sa ofere elevilor indicatii referitoare la rezolvarea testelor, sa faca modificari ale testelor si ale baremelor de evaluare sau sa realizeze completari ale rezolvarilor testelor.
(10) Pentru rezolvarea testelor, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de matematica, elevii pot sa utilizeze instrumente adecvate.
(11) Pe durata evaluarii, administratorul de test asigura respectarea ordinii si a linistii in sala de clasa.
(12) Administratorul de test solutioneaza eventualele abateri de la instructajul realizat inainte de inceperea evaluarii, astfel:
a) indeparteaza eventualele surse de informare, pentru ca elevul sa poata continua rezolvarea sarcinilor de lucru;
b) asigura informarea parintilor/tutorilor legal instituiti despre situatia creata.
(13) La finalizarea desfasurarii probei, administratorul de test recupereaza testele conform procedurii specifice. Acestea sunt transportate la CNEE.

V. Evaluarea testelor

ART. 12
Evaluatorii pentru EN IV sunt externi scolilor esantionate participante la evaluare.

ART. 13
(1) Evaluarea testelor este organizata de CNEE, care selecteaza si formeaza evaluatorii.
(2) Evaluarea testelor se face cu respectarea stricta a baremului de evaluare, utilizand codificarea si sistemul de descriptori asociat scalei performantelor si prezentat in caietul cadrului didactic.
(3) Fiecare test al elevului este evaluat de catre 2 evaluatori independenti. Calitatea procesului este asigurata prin respectarea procedurilor prevazute in caietul cadrului didactic.
(4) EN IV opereaza cu instrumente de evaluare realizate dupa modelul testelor internationale.

VI. Valorificarea rezultatelor EN IV

ART. 14
(1) EN IV nu se finalizeaza printr-o nota sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluarii fiecarui test contribuie la realizarea unui scor mediu national al performantelor elevilor pe competentele fundamentale.
(2) Rezultatele obtinute sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii si cercetari de diagnoza a sistemului de invatamant primar.

VII. Raspunderea disciplinara

ART. 15
(1) Respectarea metodologiei de organizare si administrare a EN IV este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.
(2) Incalcarea de catre cadrele didactice implicate a normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinara. Personalul didactic, didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si de control din invatamant, implicat in administrarea EN IV, raspunde disciplinar pentru incalcarea atributiilor de administrare, precum si pentru abateri de la normele de comportament.
(3) Daca intr-o unitate de invatamant se constata nereguli grave in organizarea si administrarea EN IV, inspectorul scolar, monitorul de calitate sau presedintele comisiei va inainta un raport conducerii ISJ/ISMB pentru declansarea procedurii de cercetare disciplinara.

ART. 16
(1) Cadrele didactice care incalca prevederile manualului de proceduri prin furnizarea rezolvarii testelor, inlocuiri de teste, falsificari ale listelor cu elevii participanti sau care dovedesc neglijenta in indeplinirea atributiilor ce le revin sunt sanctionate in conformitate cu prevederile legale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor care au contribuit la elaborarea sau transmiterea testelor/baremelor de evaluare pentru EN IV si au intreprins actiuni care au constat in divulgarea partiala ori integrala a testelor/baremelor de evaluare.
(3) Persoanelor care incalca prevederile prezentei metodologii li se interzice dreptul de a participa la comisiile organizate pentru evaluarile nationale sau la alte examene nationale, dupa caz.

VIII. Dispozitii finale

ART. 17
Testele si documentele intocmite pentru buna administrare a EN IV se pastreaza in arhiva CNEE pe o perioada de 2 ani.

ART. 18
(1) Comisia din unitatea de invatamant asigura conditii de egalitate a sanselor pentru elevii cu cerinte educationale speciale, prin adaptarea procedurilor in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
(2) Masurile pentru asigurarea conditiilor de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente sunt urmatoarele:
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) asigurarea scrisului cu caractere marite la elevii ambliopi;
c) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite cerinte educationale speciale, a informatiilor corespunzatoare testelor afisate/prezentate vizual;
d) realizarea de catre elevul cu cerinte educationale speciale a sarcinilor din testul pentru EN IV prin dictarea continutului acestuia, catre un profesor asistent, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva. Se interzice profesorului asistent sa corecteze sau sa intervina in dictarea realizata de elev.

ART. 19
Elevii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa sustin EN IV impreuna cu ceilalti elevi.

ART. 20
In vederea bunei organizari a evaluarii, MECTS prin CNEE elaboreaza proceduri pentru anumite activitati specifice ale administrarii testelor.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close