Parlamentul European a modificat Codul comunitar de vize

Regulamentul (UE) nr. 154/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 februarie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 77 alineatul (2) litera (a),

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,

hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [1],

intrucat:
(1) Este necesar sa se clarifice normele privind tranzitul prin zonele internationale ale aeroporturilor pentru a se asigura securitatea juridica si transparenta.
(2) Resortisantii tarilor terte care fac obiectul obligatiei de a detine viza de tranzit aeroportuar in conformitate cu dispozitiile articolului 3 alineatele (1) si (2) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) [2], care detin o viza valabila eliberata de un stat membru, Canada, Japonia sau Statele Unite ale Americii sau care detin un permis de sedere valabil eliberat de un stat membru, Andorra, Canada, Japonia, San Marino sau Statele Unite ale Americii sunt exonerati de obligatia de a detine viza de tranzit aeroportuar. Ar trebui sa se precizeze faptul ca aceasta exonerare se aplica, de asemenea, titularilor de vize sau permise de sedere valabile eliberate de statele membre care nu au participat la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 810/2009 si de statele membre care nu aplica inca in totalitate dispozitiile acquis-ului Schengen.
(3) In ceea ce ii priveste pe resortisantii tarilor terte care detin o viza valabila, exonerarea ar trebui sa se aplice atunci cand acestia calatoresc in tara emitenta sau in orice alta tara terta si atunci cand se intorc din tara emitenta dupa ce si-au utilizat viza.
(4) Deoarece obiectivul prezentului regulament, si anume clarificarea normelor privind tranzitul prin zonele internationale ale aeroporturilor, nu poate fi realizat in mod satisfacator de catre statele membre si, in consecinta, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din tratat. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat in respectivul articol, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar in vederea atingerii acestui obiectiv.
(5) In ceea ce priveste Islanda si Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in intelesul Acordului incheiat intre Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda si Regatul Norvegiei in ceea ce priveste asocierea acestor doua state la punerea in aplicare, asigurarea respectarii si dezvoltarea acquis-ului Schengen [3], care se afla sub incidenta articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului [4] privind anumite modalitati de aplicare a acordului respectiv.
(6) In ceea ce priveste Elvetia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in intelesul Acordului intre Uniunea Europeana, Comunitatea Europeana si Confederatia Elvetiana privind asocierea Confederatiei Elvetiene la punerea in aplicare, asigurarea respectarii si dezvoltarea acquis-ului Schengen [5], care se afla sub incidenta articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului [6].
(7) In ceea ce priveste Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in intelesul Protocolului semnat intre Uniunea Europeana, Comunitatea Europeana, Confederatia Elvetiana si Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul intre Uniunea Europeana, Comunitatea Europeana si Confederatia Elvetiana privind asocierea Confederatiei Elvetiene la punerea in aplicare, asigurarea respectarii si dezvoltarea acquis-ului Schengen [7], care se afla sub incidenta articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului [8].
(8) In conformitate cu articolele 1 si 2 din Protocolul (nr. 22) privind pozitia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Danemarca nu participa la adoptarea prezentului regulament, nu are obligatii in temeiul acestuia si nu face obiectul aplicarii sale. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca decide, in conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, in termen de sase luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament, daca il va pune in aplicare in legislatia sa nationala.
(9) Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozitiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participa, in conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozitiile acquis-ului Schengen [9]; prin urmare, Regatul Unit nu participa la adoptarea prezentului regulament, nu are obligatii in temeiul acestuia si nu face obiectul aplicarii sale.
(10) Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozitiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participa, in conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozitiile acquis-ului Schengen [10]; prin urmare, Irlanda nu participa la adoptarea prezentului regulament, nu are obligatii in temeiul acestuia si nu face obiectul aplicarii sale.
(11) In ceea ce priveste Cipru, prezentul regulament constituie un act care se intemeiaza pe acquis-ul Schengen sau care se raporteaza la acesta in intelesul articolului 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003.
(12) In ceea ce priveste Bulgaria si Romania, prezentul regulament constituie un act care se intemeiaza pe acquis-ul Schengen sau care se raporteaza la acesta in intelesul articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
La articolul 3 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009, literele (b) si (c) se inlocuiesc cu urmatorul text:
“(b) resortisantii tarilor terte care detin un permis de sedere valabil eliberat de un stat membru care nu participa la adoptarea prezentului regulament sau de un stat membru care nu aplica inca in totalitate dispozitiile acquis-ului Schengen, sau resortisantii tarilor terte care detin unul din permisele de sedere valabile mentionate in anexa V, eliberate de Andorra, Canada, Japonia, San Marino sau Statele Unite ale Americii, care ii garanteaza titularului un drept de readmisie neconditionat;
(c) resortisantii tarilor terte care detin o viza valabila pentru un stat membru care nu participa la adoptarea prezentului regulament, pentru un stat membru care nu aplica inca in totalitate dispozitiile acquis-ului Schengen, sau pentru Canada, Japonia sau Statele Unite ale Americii, atunci cand calatoresc in tara emitenta sau in orice alta tara terta, sau atunci cand se intorc din tara emitenta, dupa ce au utilizat viza;”.

Articolul 2
Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in statele membre in conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 15 februarie 2012.

Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz

Pentru Consiliu
Presedintele
N. Wammen

[1] Pozitia Parlamentului European din 19 ianuarie 2012 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 10 februarie 2012.
[2] JO L 243, 15.9.2009, p. 1.
[3] JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
[4] JO L 176, 10.7.1999, p. 31.
[5] JO L 53, 27.2.2008, p. 52.
[6] JO L 53, 27.2.2008, p. 1.
[7] JO L 160, 18.6.2011, p. 21.
[8] JO L 160, 18.6.2011, p. 19.
[9] JO L 131, 1.6.2000, p. 43.
[10] JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close