TVA – Locul operatiunilor taxabile – Element de legatura fiscala

TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolul 52 litera (a) si articolul 56 alineatul (1) literele (b) si (g) – Locul operatiunilor taxabile – Element de legatura fiscala – Proiectare, inchiriere si montare de standuri pentru targuri

HOTARAREA CURTII (Camera intai)
27 octombrie 2011

In cauza C 530/09,
avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Polonia), prin decizia din 26 octombrie 2009, primita de Curte la 18 decembrie 2009, in procedura

Inter Mark Group sp. z o.o. sp. Komandytowa impotriva Minister Finansów,

CURTEA (Camera intai),

compusa din domnul A. Tizzano, presedinte de camera, domnii M. Safjan, M. Ilešič, J.-J. Kasel (raportor) si doamna M. Berger, judecatori,
avocat general: domnul Y. Bot,
grefier: domnul K. Malacek, administrator,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 8 decembrie 2010,

luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru Inter Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa, de P. Kuźmiak, doradca podatkowy, asistat de domnul M. Witkowiak, eksperts
– pentru guvernul polonez, de doamna A. Kramarczyk, precum si de domnii M. Szpunar si B. Majczyna, in calitate de agentis
– pentru guvernul german, de domnii J. Möller si C. Blaschke, in calitate de agentis
– pentru guvernul elen, de doamnele Z. Chatzipavlou si G. Papagianni, precum si de domnul G. Kanellopoulos, in calitate de agentis
– pentru guvernul italian, de doamna G. Palmieri, in calitate de agent, asistata de domnul F. Arena, avvocato dello Statos
– pentru Comisia Europeana, de doamna K. Herrmann si de domnul D. Triantafyllou, in calitate de agenti,

dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 13 ianuarie 2011,

pronunta prezenta Hotarare

1 Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 52 litera (a) si a articolului 56 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, p. 1, Editie speciala, 09/vol. 3, p. 7).
2 Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Inter Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa (denumita in continuare „Inter Mark”), societate de drept polonez platitoare de taxa pe valoarea adaugata (denumita in continuare „TVA”) in Polonia, pe de o parte, si Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (directorul administratiei fiscale din Poznań, denumit in continuare „Dyrektor”), care actioneaza in numele Minister Finansów (ministrul finantelor), pe de alta parte, cu privire la stabilirea, in vederea perceperii TVA ului, a locului in care se considera ca a fost efectuata o prestare de servicii.

Cadrul juridic

Reglementarea Uniunii

3 Articolul 45 din Directiva 2006/112 prevede:
„Locul prestarii de servicii in legatura cu bunuri imobile, inclusiv serviciile agentilor si expertilor imobiliari, si serviciile de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti sau de societatile care asigura supravegherea pe santier este locul unde este situat bunul imobil respectiv.”
4 Articolul 52 litera (a) din aceasta directiva prevede:
„Locul prestarii urmatoarelor servicii este locul unde serviciile sunt efectiv prestate:
(a) activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau activitati similare, inclusiv activitatile organizatorilor de astfel de activitati, si, dupa caz, servicii auxiliares”.
5 Potrivit articolului 56 alineatul (1) literele (b) si (g) din directiva mentionata:
„(1) Locul prestarii urmatoarelor servicii unor clienti stabiliti in afara Comunitatii sau unor persoane impozabile stabilite in Comunitate, dar intr o tara diferita de cea a prestatorului este locul unde clientul si a stabilit sediul activitatii sale economice sau locul unde are un sediu comercial fix pentru care este prestat serviciul sau, in absenta unui astfel de loc, locul unde isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita:
[…]
(b) serviciile de publicitates
[…]
(g) inchirierea de bunuri mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transports
[…]”

Reglementarea nationala

6 Articolul 27 alineatul 2 punctul 3 litera a) din Legea din 11 martie 2004 privind taxa pe valoarea adaugata (Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr. 54, pozitia 535), in versiunea aplicabila actiunii principale (denumita in continuare „Legea privind TVA ul”), prevede:
„Locul prestarii serviciilor care au ca obiect activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau similare si al prestarilor de servicii similare, cum sunt targurile si expozitiile, precum si al prestarilor de servicii auxiliare acestor activitati este locul in care aceste servicii sunt efectiv prestate […]”.
7 Articolul 27 alineatul 3 din Legea privind TVA ul are urmatorul cuprins:
„Locul prestarii serviciilor prevazute la alineatul 4 si furnizate:
1) persoanelor fizice si juridice, precum si entitatilor organizationale fara personalitate juridica, al caror sediu sau domiciliu este stabilit pe teritoriul unui stat tert ori
2) persoanelor impozabile al caror sediu sau domiciliu este stabilit pe teritoriul Comunitatii, dar intr o alta tara decat cea a prestatorului de servicii
este locul unde clientul serviciilor si a stabilit sediul activitatii sale economice sau un sediu comercial fix pentru care este prestat serviciul sau, in absenta unui astfel de loc, locul unde are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.”
8 Potrivit articolului 27 alineatul 4 punctul 2 din Legea privind TVA ul, alineatul 3 se aplica, printre altele, serviciilor de publicitate.

Actiunea principala si intrebarea preliminara

9 La 11 februarie 2009, Inter Mark a solicitat Dyrektor o interpretare scrisa a dispozitiilor Legii privind TVA ul referitoare la stabilirea locului prestarii serviciilor de inchiriere de standuri in targuri si in expozitii si la stabilirea acestui loc in cazul in care aceleasi servicii sunt furnizate de un subcontractant. Din decizia de trimitere rezulta ca partea referitoare la subcontractare nu este relevanta in cadrul prezentei cereri de pronuntare a unei hotarari preliminare.
10 In cererea sa, Inter Mark a aratat ca activitatea pe care isi propune sa o desfasoare consta in punerea la dispozitie in mod temporar a unor standuri pentru targuri si pentru expozitii catre clienti care isi prezinta produsele sau serviciile in cadrul unor astfel de evenimente. Aceasta punere la dispozitie este in general precedata de elaborarea si de realizarea unui proiect. Daca este cazul, prestarea serviciilor include, de asemenea, transportul elementelor componente ale standului si montarea acestuia din urma la locul de organizare a targului sau a expozitiei. Serviciile de inchiriere de standuri sunt asigurate in principal pentru cocontractanti straini care au sediul sau domiciliul pe teritoriul unor state membre ale Uniunii sau al unor state terte. Inter Mark nu exclude insa furnizarea de servicii unor entitati nationale. Standurile in cauza trebuie sa fie puse la dispozitia beneficiarilor atat pe teritoriul polonez, cat si pe cel al unor state membre ale Uniunii si al unor state terte. La sfarsitul contractului, clientii trebuie sa restituie aceste standuri societatii Inter Mark.
11 Potrivit Inter Mark, costurile de punere la dispozitie a standurilor mentionate se adauga la taxele pe care expozantii trebuie sa le plateasca organizatorului evenimentului in cauza pentru a putea participa la acesta. Taxele respective acopera, printre altele, cheltuielile cu serviciile si cu utilitatile, cu infrastructura targului, precum si cu serviciile de comunicare cu mass media. In schimb, amenajarea si construirea standului sunt responsabilitatea fiecarui expozant, care recurge, in aceasta privinta, la serviciile Inter Mark. Taxele de intrare solicitate vizitatorilor cu ocazia anumitor targuri si expozitii revin exclusiv organizatorilor acestora.
12 In cererea sa, Inter Mark a precizat ca apreciaza ca serviciile pe care le furnizeaza constituie servicii de publicitate in sensul Directivei 2006/112. In subsidiar, serviciile in cauza ar putea fi calificate drept servicii de inchiriere si drept alte servicii de natura similara, avand ca obiect bunuri mobile corporale, cu exceptia mijloacelor de transport.
13 La 4 mai 2009, Dyrektor, care actioneaza in numele Minister Finansów, a emis o interpretare individuala in care a considerat ca prestari de servicii precum cele in cauza in actiunea principala trebuiau, potrivit articolului 27 alineatul 2 punctul 3 litera a) din Legea privind TVA ul, sa fie considerate ca fiind furnizate in locul unde au fost efectiv prestate. In sustinerea interpretarii sale, Dyrektor a aratat ca publicitatea este o forma de comunicare persuasiva care utilizeaza tehnici si mijloace prin care se urmareste atragerea atentiei asupra unui produs, a unui serviciu sau a unei idei. Or, activitatile Inter Mark nu ar constitui o astfel de forma de comunicare, ci, mai curand, prestari de servicii auxiliare organizarii de targuri si de expozitii.
14 Inter Mark a introdus o actiune impotriva acestei interpretari individuale la instanta de trimitere. In sustinerea actiunii, aceasta a aratat ca interpretarea retinuta de Dyrektor este contrara, printre altele, articolului 52 litera (a) si articolului 56 alineatul (1) literele (b) si/sau (g) din Directiva 2006/112, precum si jurisprudentei Curtii, astfel cum reiese aceasta din Hotararile din 17 noiembrie 1993, Comisia/Franta (C 68/92, Rec., p. I 5881), Comisia/Luxemburg (C 69/92, Rec., p. I 5907), si Comisia/Spania (C 73/92, Rec., p. I 5997), precum si din Hotararea din 26 septembrie 1996, Dudda (C 327/94, Rec., p. I 4595), din Hotararea din 5 iunie 2003, Design Concept (C 438/01, Rec., p. I 5617), si din Hotararea din 9 martie 2006, Gillan Beach (C 114/05, Rec., p. I 2427), referitoare la A sasea directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare (JO L 145, p. 1, denumita in continuare „A sasea directiva”).
15 In aceste conditii, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarea intrebare preliminara:
„a) Dispozitiile articolului 52 litera (a) din Directiva [2006/112] trebuie interpretate in sensul ca prestarile de servicii care constau in punerea la dispozitie in mod temporar a unor standuri pentru targuri si pentru expozitii catre clienti care isi prezinta oferta in cadrul unor targuri si expozitii se incadreaza in categoria de prestari de servicii – prevazuta de dispozitiile mentionate – auxiliare prestatiilor de organizare de targuri si de expozitii, mai exact de prestari similare activitatilor culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment, care sunt impozitate in locul unde au fost efectiv prestate,
b) sau este necesar sa se considere ca sunt avute in vedere prestari de servicii de publicitate impozitate in locul unde clientul si a stabilit in mod permanent sediul activitatii sale economice sau unde are un sediu comercial fix pentru care este prestat serviciul ori, in absenta unui astfel de loc, locul unde are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, in aplicarea articolului 56 alineatul (1) litera (b) din Directiva [2006/112],
dat fiind ca aceste prestari de servicii au ca obiect punerea la dispozitie in mod temporar a unor standuri catre clienti care isi prezinta oferta in cadrul unor targuri si expozitii, ceea ce presupune in mod obisnuit in prealabil elaborarea unui proiect si conceperea standului si, eventual, transportul elementelor componente ale standului si montarea acestuia in locul de organizare a targurilor sau a expozitiilor, iar clientii prestatorului de servicii, care isi prezinta produsele sau serviciile, platesc separat organizatorului manifestarii o taxa pentru acordarea simplei posibilitati de participare la aceste targuri sau expozitii, taxa care acopera cheltuielile cu serviciile si cu utilitatile, cu infrastructura targului, cu serviciul de comunicare cu mass media etc.
Fiecare expozant este responsabil personal pentru amenajarea si construirea propriului stand si recurge, in acest sens, la prestarile de servicii in litigiu care necesita o interpretare.
Pentru accesul la targuri si la expozitii, organizatorii solicita vizitatorilor sa plateasca taxe de intrare, care revin organizatorului manifestarii, iar nu prestatorului de servicii.”

Cu privire la intrebarea preliminara

16 Prin intermediul intrebarii formulate, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca Directiva 2006/112 trebuie interpretata in sensul ca o prestare de servicii constand in proiectarea, in punerea in mod temporar la dispozitie si, daca este cazul, in transportul si in montarea de standuri de expozitie pentru clienti care isi prezinta produsele si serviciile in cadrul unor targuri si expozitii trebuie considerata ca reprezentand o prestare de servicii auxiliara organizarii unei activitati prevazute la articolul 52 litera (a) din Directiva 2006/112 sau un serviciu de publicitate prevazut la articolul 56 alineatul (1) litera (b) din directiva mentionata.
17 Pentru a da un raspuns util instantei de trimitere, trebuie sa se examineze, mai intai, daca, astfel cum au sustinut Inter Mark si Comisia, o prestare de servicii precum cea la care se refera intrebarea preliminara poate intra sub incidenta articolului 56 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112.
18 In aceasta privinta, trebuie amintit ca Curtea a statuat ca este suficient ca o actiune de promovare sa implice transmiterea unui mesaj destinat sa informeze publicul despre existenta sau despre calitatile unui produs ori ale unui serviciu in scopul cresterii vanzarilor acestuia pentru a putea fi calificata drept serviciu de publicitate, in sensul articolului 9 alineatul (2) litera (e) din A sasea directiva, al carui mod de redactare este identic cu cel al articolului 56 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112 (a se vedea in acest sens Hotararea Comisia/Franta, citata anterior, punctul 18).
19 Situatia este aceeasi pentru orice operatiune care face parte in mod indisociabil dintr o campanie publicitara si care contribuie, ca urmare a acestui fapt, la transmiterea mesajului publicitar. Aceasta situatie se regaseste in cazul fabricarii de suporturi utilizate pentru o reclama determinata (a se vedea Hotararea Comisia/Franta, citata anterior, punctul 19).
20 Rezulta ca prestarea de servicii constand in conceperea si in punerea la dispozitie in mod temporar a unui stand pentru targuri sau pentru expozitii trebuie sa fie considerata un serviciu de publicitate, in sensul articolului 56 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112, atunci cand standul in cauza este utilizat pentru transmiterea unui mesaj destinat sa informeze publicul despre existenta sau despre calitatile produsului ori ale serviciului propus de client pentru a i creste vanzarile sau cand face parte in mod indisociabil dintr o campanie publicitara si contribuie la transmiterea mesajului publicitar. Aceasta situatie se regaseste in special atunci cand standul in cauza constituie suportul pentru transmiterea unui mesaj prin care publicul este informat despre existenta sau despre calitatea produselor ori atunci cand este utilizat pentru organizarea de evenimente promotionale.
21 In schimb, daca standul nu indeplineste aceste conditii, o prestare de servicii precum cea in cauza in actiunea principala nu poate fi calificata drept serviciu de publicitate, in sensul articolului 56 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112.
22 In continuare, in masura in care, intr un asemenea caz, prestarea de servicii avuta in vedere nu intra sub incidenta articolului 56 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112, trebuie sa se stabileasca daca poate intra sub incidenta articolului 52 litera (a) din directiva mentionata.
23 In aceasta privinta, trebuie amintit ca, in ceea ce priveste prestarile de servicii care pot fi calificate drept auxiliare unei activitati similare prestarilor de servicii prevazute la articolul 52 litera (a) din Directiva 2006/112, printre care se numara activitatile desfasurate de un organizator de targuri sau de expozitii, Curtea a statuat ca diferitele categorii de prestari de servicii prevazute la articolul 9 alineatul (2) litera (c) din A sasea directiva, al carui mod de redactare corespunde celui al articolului 52 litera (a) din Directiva 2006/112, au in special in comun faptul ca sunt in general furnizate cu ocazia unor manifestari punctuale si ca locul unde aceste prestari de servicii complexe sunt efectiv prestate este, in principiu, usor de identificat, intrucat manifestarile in cauza se desfasoara intr un anumit loc (Hotararea Gillan Beach, citata anterior, punctul 24).
24 Rezulta ca o prestare de servicii precum cea la care se refera intrebarea preliminara poate fi calificata drept prestare de servicii auxiliara, in sensul articolului 52 litera (a) din Directiva 2006/112, atunci cand are ca obiect conceperea si punerea la dispozitie in mod temporar a unui stand pentru un targ sau pentru o expozitie determinata cu tema culturala, artistica, sportiva, stiintifica, educativa, de divertisment sau similara ori a unui stand care corespunde unui model pentru care organizatorul unui targ sau al unei expozitii determinate a stabilit forma, dimensiunea, compozitia materiala sau aspectul vizual.
25 Dupa cum au subliniat toate persoanele interesate care au prezentat observatii in acelasi sens in fata Curtii, intr un asemenea caz, proiectarea si punerea la dispozitie in mod temporar a unui stand utilizat pentru un anumit targ sau pentru o anumita expozitie trebuie sa fie considerate ca reprezentand o prestare de servicii auxiliara activitatii desfasurate de organizatorul targului sau al expozitiei respective, care intra sub incidenta articolului 52 litera (a) din Directiva 2006/112.
26 In aceasta privinta, trebuie ca standul sa fie furnizat pentru un targ sau pentru o expozitie care se desfasoara intr un anumit loc, indiferent daca acest lucru se intampla o singura data sau in mod repetat. Astfel, intrucat articolul 52 litera (a) din Directiva 2006/112 impune perceperea TVA ului in locul unde serviciile sunt efectiv prestate, aplicarea acestei dispozitii in cazul furnizarii unui stand care este utilizat cu ocazia mai multor targuri sau expozitii care se desfasoara in mai multe state membre ar risca sa fie excesiv de complexa si ar repune astfel in discutie perceperea eficienta si corecta a TVA ului.
27 In sfarsit, in ipoteza in care, in anumite cazuri, prestarea de servicii in cauza in actiunea principala nu ar intra nici sub incidenta articolului 56 alineatul (1) litera (b), nici sub incidenta articolului 52 litera (a) din Directiva 2006/112, pentru a da un raspuns util instantei de trimitere, trebuie sa se stabileasca sub incidenta carei alte dispozitii din directiva mentionata poate intra aceasta prestare de servicii.
28 In aceasta privinta, trebuie sa se constate ca, avand in vedere caracteristicile prestarii de servicii mentionate, punerea la dispozitie in mod temporar, contra cost, a elementelor materiale constitutive ale standului ar trebui, in aceste conditii, sa fie considerata ca reprezentand elementul determinant al acestei prestari de servicii. Intr o asemenea situatie, prestarea de servicii mentionata trebuie sa fie calificata drept inchiriere de bunuri mobile corporale, in sensul articolului 56 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112. Dupa cum rezulta din cuprinsul punctului 26 din prezenta hotarare, aceasta situatie se regaseste in special atunci cand standul in cauza este utilizat cu ocazia mai multor targuri sau expozitii care se desfasoara in state membre diferite.
29 De asemenea, trebuie sa se arate ca, in orice caz si independent de situatia avuta in vedere, o prestare de servicii precum cea in cauza in actiunea principala nu poate, contrar celor sustinute de guvernul german, sa fie considerata ca reprezentand o prestare de servicii in legatura cu bunuri imobile, in sensul articolului 45 din Directiva 2006/112.
30 Astfel, din jurisprudenta Curtii rezulta ca numai prestarile de servicii care prezinta o legatura suficient de directa cu un bun imobil pot intra sub incidenta articolului 45 mentionat [a se vedea, prin analogie, Hotararea din 7 septembrie 2006, Heger, C 166/05, Rec., p. I 7749, punctul 24, referitor la interpretarea articolului 9 alineatul (2) litera (a) din A sasea directiva].
31 Or, trebuie sa se constate ca, in actiunea principala, prestarea de servicii avuta in vedere nu prezinta nicio legatura directa cu un bun imobil, nefiind suficient in aceasta privinta numai faptul ca un stand de targ sau de expozitie trebuie sa fie in mod punctual si temporar instalat pe un bun imobil sau in interiorul unui astfel de bun.
32 Revine instantelor nationale, singurele competente sa aprecieze faptele, sarcina de a stabili, tinand seama de imprejurarile proprii fiecarei spete, caracteristicile esentiale ale prestarii de servicii in cauza pentru a proceda la calificarea acesteia din perspectiva Directivei 2006/112.
33 Avand in vedere ansamblul acestor consideratii, trebuie sa se raspunda la intrebarea adresata ca Directiva 2006/112 trebuie interpretata in sensul ca o prestare de servicii constand in proiectarea, in punerea in mod temporar la dispozitie si, daca este cazul, in transportul si in montarea unui stand de targ sau de expozitie pentru clienti care isi prezinta produsele sau serviciile in cadrul unor targuri si expozitii poate intra sub incidenta:
– articolului 56 alineatul (1) litera (b) din aceasta directiva, atunci cand acest stand este conceput sau utilizat in scopuri publicitares
– articolului 52 litera (a) din directiva mentionata, atunci cand standul mentionat este proiectat si pus la dispozitie pentru un targ sau pentru o expozitie determinata cu tema culturala, artistica, sportiva, stiintifica, educativa, de divertisment sau similara sau atunci cand corespunde unui model pentru care organizatorul unui targ sau al unei expozitii determinate a stabilit forma, dimensiunea, compozitia materiala sau aspectul vizual
– articolului 56 alineatul (1) litera (g) din aceeasi directiva, atunci cand punerea la dispozitie in mod temporar, contra cost, a elementelor materiale constitutive ale aceluiasi stand reprezinta un element determinant al prestarii de servicii in cauza.

Cu privire la cheltuielile de judecata

34 Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera intai) declara:

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata trebuie interpretata in sensul ca o prestare de servicii constand in proiectarea, in punerea in mod temporar la dispozitie si, daca este cazul, in transportul si in montarea unui stand de targ sau de expozitie pentru clienti care isi prezinta produsele sau serviciile in cadrul unor targuri si expozitii poate intra sub incidenta:
– arti. 56 alin. (1) lit. (b) din aceasta directiva, atunci cand acest stand este conceput sau utilizat in scopuri publicitares
– art. 52 lit. (a) din directiva mentionata, atunci cand standul mentionat este proiectat si pus la dispozitie pentru un targ sau pentru o expozitie determinata cu tema culturala, artistica, sportiva, stiintifica, educativa, de divertisment sau similara sau atunci cand corespunde unui model pentru care organizatorul unui targ sau al unei expozitii determinate a stabilit forma, dimensiunea, compozitia materiala sau aspectul vizual
– art. 56 alin. (1) lit. (g) din aceeasi directiva, atunci cand punerea la dispozitie in mod temporar, contra cost, a elementelor materiale constitutive ale aceluiasi stand reprezinta un element determinant al prestarii de servicii in cauza.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close