Aprobarea Metodologiei de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a

In M. Of. nr. 161 din 12 martie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3437/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prezentul ordin.

ANEXA 1. METODOLOGIE de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a

I. Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a.
(2) Evaluarea se administreaza, conform legii, pentru scris-citit si matematica.
(3) Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se organizeaza pentru elevii de clasa a II-a din unitatile invatamantului de stat si particular si are ca rezultat elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor, acolo unde este cazul.
ART. 2
(1) Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se desfasoara anual, pe parcursul lunii mai.
(2) In anul scolar 2011 – 2012, evaluarea competentelor fundamentale scris-citit si matematica la finalul clasei a II-a se desfasoara printr-o administrare-pilot, pe un esantion de elevi, in zilele de 22 si 23 mai 2012.
(3) Rezultatele evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt detaliate in fisa de evaluare si sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor.
(4) Planurile individualizate de invatare ale elevilor sunt comunicate parintilor/tutorilor legal instituiti ai elevilor si constituie documente din portofoliul educational al elevului.
ART. 3
In sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni:
a) administrator de test: invatator/institutor/profesor pentru invatamantul primar de la clasa, care administreaza evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a si intocmeste documentele mentionate in manualul de proceduri;
b) cadru didactic evaluator: invatator/institutor/profesor pentru invatamantul primar, care evalueaza teste si completeaza fisa de evaluare, pe baza baremului si a indicatiilor din caietul cadrului didactic;
c) caietul cadrului didactic: document-tip elaborat de Centrul National de Evaluare si Examinare, denumit in continuare CNEE, care contine baremele de evaluare si alte instrumente necesare evaluarii;
d) expert in grupul de lucru: persoana selectata in urma unui apel public, care are responsabilitatea elaborarii si validarii itemilor, a probelor si a baremelor de evaluare pentru evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, in stricta conformitate cu procedurile asumate;
e) fisa de evaluare: document-tip in care se inregistreaza rezultatele elevului la Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, de catre cadrul didactic evaluator;
f) manual de proceduri: document-tip care orienteaza administratorul de test asupra modului de administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a si care contine un set de documente standardizate;
g) plan individualizat de invatare: instrument fundamental de remediere/dezvoltare care cuprinde informatii diagnostice si prognostice in vederea orientarii si optimizarii invatarii;
h) raportul clasei: document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in fisele de evaluare, intocmit de catre administratorul de test;
i) raportul scolii: document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele claselor, intocmit de catre comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasa a II-a si transmis inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, denumit in continuare ISJ/ISMB;
j) raportul ISJ/ISMB: document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele scolilor, intocmit de catre responsabilul judetean/al municipiului Bucuresti;
k) raportul final: document intern, intocmit de CNEE in colaborare cu Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii si cu Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, pe baza rapoartelor judetene transmise de inspectoratele scolare si care cuprinde concluziile privind evaluarea de la finalul clasei a II-a;
l) testul: instrument de evaluare, elaborat de catre CNEE, care contine itemi/subiecte pentru evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a.

II. Coordonarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a

ART. 4
(1) Coordonarea la nivel national a proiectarii si a organizarii evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, precum si valorificarea rezultatelor acesteia, sunt asigurate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS, prin CNEE.
(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluarii se realizeaza de catre CNEE in urma consultarii directiilor de specialitate din MECTS.
ART. 5
Pentru organizarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, CNEE indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza un manual de proceduri pentru asigurarea calitatii evaluarii;
b) organizeaza procesul de selectie a membrilor grupului de lucru;
c) organizeaza stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;
d) organizeaza stagii de formare pentru inspectorii de specialitate pentru invatamantul primar si pentru resursa umana, inclusiv pentru cadrele didactice care activeaza in unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, implicata in evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a;
e) posteaza modele de teste si bareme pe website-ul dedicat www.subiecte.edu.ro, dupa administrarea-pilot;
f) elaboreaza testele si baremele de evaluare;
g) asigura confidentialitatea testelor din momentul efectiv al elaborarii acestora pana in momentul in care acestea devin publice;
h) asigura transmiterea catre ISJ/ISMB a testelor si a caietului cadrului didactic pentru administrarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a;
i) urmareste modul in care se realizeaza distribuirea in scoli, de catre inspectoratele scolare, a testelor si a caietului cadrului didactic;
j) propune, impreuna cu directiile de specialitate din MECTS, delegati pentru monitorizarea activitatilor prevazute in cadrul evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a;
k) elaboreaza raportul final, pe baza rapoartelor primite de la ISJ/ISMB si prezinta factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile si recomandarile rezultate;
l) propune strategia de comunicare si de valorificare a rezultatelor evaluarii pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, parinti, comunitati locale si face precizari pentru valorificarea rezultatelor evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a.
ART. 6
(1) La nivelul ISJ/ISMB, prin decizie a inspectorului scolar general, se desemneaza un responsabil care asigura organizarea si administrarea evaluarii. Pentru buna desfasurare a activitatii, responsabilul desemnat constituie un colectiv de monitori de calitate selectionati din randul cadrelor didactice de specialitate. In judetele in care functioneaza unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, cel putin unul dintre monitorii de calitate este cunoscator al limbii minoritatii nationale in care se face predarea.
(2) Responsabilul cu evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a de la nivelul ISJ/ISMB colaboreaza cu monitorii de calitate in vederea realizarii atributiilor care ii revin.
(3) In unitatile de invatamant in care functioneaza mai mult de o clasa a II-a se infiinteaza comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a. In celelalte unitati de invatamant, coordonarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a revine directorului scolii.
ART. 7
Responsabilul cu evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a de la nivelul ISJ/ISMB are urmatoarele atributii:
a) transmite catre unitatile de invatamant toate informatiile necesare organizarii evaluarii in conditii optime;
b) raspunde de organizarea si de administrarea evaluarii in conditiile stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
c) propune inspectorului scolar general spre aprobare componenta colectivului de monitori de calitate/profesori metodisti cu care asigura organizarea evaluarii;
d) participa la sesiunile de formare organizate de CNEE;
e) organizeaza un stagiu de formare cu monitorii de calitate selectionati;
f) organizeaza formarea responsabililor/membrilor comisiilor din unitatile de invatamant cu privire la organizarea si administrarea evaluarii;
g) asigura confidentialitatea testelor si a caietului cadrului didactic din momentul primirii si pana in momentul incheierii administrarii evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a;
h) transmite precizarile pentru valorificarea rezultatelor evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a catre unitatile de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasa a II-a;
i) monitorizeaza administrarea evaluarii, in conditiile stabilite prin prezenta metodologie si in baza prevederilor manualului de proceduri;
j) propune conducerii ISJ/ISMB, in situatii justificate, schimbari ale membrilor comisiilor din unitatile de invatamant;
k) centralizeaza rapoartele primite de la fiecare unitate de invatamant;
l) intocmeste raportul ISJ/ISMB si il transmite CNEE, in termenele solicitate, dupa avizarea lui de catre inspectorul scolar general;
m) analizeaza si prelucreaza, la solicitarea inspectorului scolar general, datele oferite de rapoartele scolilor si de raportul ISJ/ISMB, in vederea fundamentarii unor decizii la nivel de judet/al municipiului Bucuresti.
ART. 8
(1) Comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de invatamant se compune din:
a) presedinte – directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
b) membri – toate cadrele didactice din unitatea de invatamant care au elevi cuprinsi in clasa a II-a.
(2) In situatia in care in unitatea de invatamant se sustin probe redactate intr-o limba a minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cadru didactic de specialitate cunoscator al limbii respective.
(3) In situatii exceptionale, bine justificate, in care cadrul didactic al clasei nu poate participa la administrarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, acesta va fi inlocuit cu un alt cadru didactic, numit de presedintele comisiei.
ART. 9
(1) Comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a are urmatoarele atributii:
a) raspunde de organizarea si administrarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
b) asigura conditiile tehnice necesare procesului de preluare a testelor si a caietului cadrului didactic;
c) asigura confidentialitatea testelor si a caietului cadrului didactic pana in momentul in care acestea devin publice si raspunde de securitatea si integritatea acestora;
d) asigura distribuirea testelor la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din clasa respectiva;
e) intocmeste raportul scolii si il preda responsabilului judetean/al municipiului Bucuresti, pe baza de proces-verbal;
f) comunica imediat responsabilului judetean/al municipiului Bucuresti orice situatie speciala sau de incalcare a prevederilor legale;
(2) Pentru unitatile de invatamant prevazute cu o singura clasa a II-a, atributiile prevazute la alin. (1) sunt duse la indeplinire de catre director.
(3) Directorul asigura pastrarea testelor si a caietului cadrului didactic in arhiva unitatii de invatamant pe toata durata scolarizarii elevului.

III. Elaborarea testelor

ART. 10
(1) Testele pentru evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se elaboreaza de catre CNEE, tinand seama de urmatoarele cerinte:
a) sa fie formulate clar, precis si in concordanta cu programele scolare in vigoare pentru fiecare disciplina de studiu;
b) sa aiba un nivel mediu de dificultate;
c) sa permita administrarea in doua secvente de evaluare;
d) durata cumulata a secventelor de evaluare sa nu depaseasca un total de 50 de minute.
(2) Testele contin doua sectiuni. O prima sectiune vizeaza competentele de receptare-producere a mesajelor si cea de-a doua abordeaza competente de matematica.
(3) Baremele, precum si alte informatii referitoare la evaluare sunt cuprinse in caietul cadrului didactic.
(4) Elevilor apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile clasei a II-a, conform legii, in limba materna, li se asigura testele la matematica atat in limba in care au studiat, cat si in limba romana.
(5) Modalitatea de transmitere a testelor la unitatile de invatamant pentru desfasurarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a este reglementata prin procedura separata.
(6) Testele, baremele si caietul cadrului didactic pentru evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se clasifica in categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si pana in momentul in care devin publice. Toate persoanele care au acces la aceste documente semneaza un angajament de confidentialitate, in conditiile legii.

IV. Desfasurarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a

ART. 11
(1) Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se desfasoara pe parcursul a doua zile, in timpul orelor de curs.
(2) Responsabilitatea administrarii la clasa a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a apartine administratorului de test. Pe toata durata evaluarii, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasa si care este desemnat de presedintele comisiei.
(3) Salile in care se sustine evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt, de regula, salile in care elevii clasei isi desfasoara activitatea in mod obisnuit. Acestea sunt adaptate in prealabil, dupa caz, in functie de secventa de evaluare planificata, prin eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi in timpul administrarii evaluarii.
(4) Administratorul de test pregateste evaluarea urmarind asezarea obisnuita a elevilor in banci, in sala lor de clasa.
(5) Inainte de inceperea testului, administratorul de test realizeaza instructajul elevilor cu privire la proceduri si la importanta acestei evaluari, intr-o maniera motivanta, stimulandu-le increderea de sine.
(6) Fiecarui elev i se distribuie un test pe care isi scrie numele si prenumele.
(7) Inregistrarea si monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se face de catre administratorul de test.
(8) La incheierea timpului alocat secventei de evaluare, administratorul de test recupereaza testele, conform manualului de proceduri.
(9) Se interzice administratorului de test sa ofere elevilor indicatii referitoare la rezolvarea testelor, sa faca modificari ale testelor si ale baremelor de evaluare sau sa realizeze completari ale rezolvarilor testelor.
(10) Pentru rezolvarea testelor, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea desenelor folosesc numai creion negru si instrumente adecvate.
(11) Pe durata evaluarii, administratorul de test asigura respectarea ordinii si a linistii in sala de clasa.
(12) Administratorul de test solutioneaza eventualele abateri de la instructajul realizat inainte de inceperea evaluarii, astfel:
a) indeparteaza eventualele surse de informare, pentru ca elevul sa poata continua rezolvarea sarcinilor de lucru;
b) asigura informarea parintilor/tutorilor legal instituiti despre situatia creata.
(13) La incheierea perioadei de administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, administratorii de test predau testele, pe baza de proces-verbal, presedintelui comisiei/directorului.

V. Evaluarea testelor

ART. 12
(1) Inspectoratele scolare organizeaza evaluarea testelor in centre de evaluare la care sunt arondate mai multe unitati de invatamant.
(2) Coordonarea evaluarii testelor in centrele de evaluare este asigurata de o comisie alcatuita din:
– presedinte – directorul unitatii de invatamant stabilite drept centru de evaluare;
– secretar – cadru didactic cu competente in domeniul informaticii;
– 3 – 15 cadre didactice evaluatoare.
(3) Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unitati scolare decat cele din care provin elevii ale caror teste sunt evaluate.
(4) Inainte de inceperea procesului de evaluare a testelor, presedintele din centrul de evaluare are obligatia de a asigura o sesiune de instruire pentru membrii comisiei.
(5) Rezultatele evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se inregistreaza in fisele de evaluare.
(6) In fiecare dintre cele doua zile prevazute, dupa terminarea administrarii, testele si fisele de evaluare sunt pastrate in conditii de securitate.
ART. 13
(1) Evaluarea fiecarui test se face cu respectarea stricta a baremului si a indicatiilor din caietul cadrului didactic.
(2) Evaluarea se concretizeaza prin stabilirea nivelului de performanta si se inregistreaza in fisa de evaluare, care se semneaza de catre cadrul didactic evaluator.
(3) Dupa incheierea procesului de evaluare, fisele de evaluare sunt transmise catre cadrele didactice de la clasele a II-a.

VI. Valorificarea rezultatelor evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a

ART. 14
(1) Rezultatele obtinute la evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin:
a) elaborarea planurilor individualizate de invatare;
b) consemnarea in portofoliul educational al elevului;
c) informarea parintilor/tutorilor legal instituiti asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate.
(2) Comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de invatamant urmareste procesul de stabilire a planurilor individualizate de invatare si de informare a elevilor si a parintilor/tutorilor legal instituiti.
(3) Planul individualizat de invatare se supune procedurilor privind confidentialitatea. Accesul la document si informatiile transmise se limiteaza la corpul profesoral implicat in procesul educativ, la elev si la familia acestuia.
(4) Dupa informarea parintilor/tutorilor legal instituiti, se intocmeste un proces-verbal, in care acestia semneaza pentru luarea la cunostinta a informatiilor din planul individualizat de invatare.

VII. Raspunderea disciplinara

ART. 15
(1) Respectarea intocmai a metodologiei de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.
(2) Cadrele didactice, didactic auxiliar, precum si cele de conducere, de indrumare si de control din invatamant, implicate in administrarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei.
(3) Daca intr-o unitate de invatamant se constata nereguli grave in organizarea si administrarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, persoana care le constata – inspectorul scolar responsabil, monitorul de calitate sau presedintele comisiei va inainta un raport conducerii ISJ/ISMB pentru declansarea procedurii de cercetare disciplinara.
ART. 16
(1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter penal in activitatea de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt sanctionate in conformitate cu prevederile legale.
(2) Sanctiunile aplicate in urma abaterilor savarsite de cadrele didactice in timpul participarii la comisiile prevazute in prezenta metodologie sunt luate in considerare la acordarea calificativului anual.
ART. 17
In vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii administrarii evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, presedintii comisiilor solicita fiecarui membru al comisiei completarea unui angajament scris.

VIII. Dispozitii finale

ART. 18
Testele administrate in cadrul evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a si documentele intocmite pentru buna administrare a acesteia se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant care a organizat evaluarea.
ART. 19
(1) Comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de invatamant asigura conditii de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor, in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
(2) Masurile pentru asigurarea conditiilor de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente sunt urmatoarele:
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) marirea adecvata a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre elevii cu deficiente motorii sau neuromotorii, care ii impiedica sa scrie normal sau de catre cei cu deficiente vizuale grave;
c) marirea adecvata a timpului alocat testelor;
d) asigurarea testelor scrise cu caractere marite la elevii ambliopi;
e) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor din teste;
f) realizarea sarcinilor de lucru pentru evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a prin dictarea rezolvarilor, de catre elevul cu deficiente, catre un al doilea cadru didactic, pe parcursul desfasurarii testului.
(3) Elevii cu deficiente din unitatile de invatamant pot beneficia, dupa caz, de prevederile alin. (2), in baza certificatului de incadrare in gradul de handicap sau a unei adeverinte medicale.
(4) In situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, precum si pentru cei care sufera de boli contagioase, responsabilul judetean poate decide sustinerea testelor din cadrul evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a la locul imobilizarii sau prin reprogramare. Aprobarea se obtine pe baza documentului medical care atesta imposibilitatea deplasarii sau a sustinerii testelor in colectivitate si se comunica in scris responsabilului judetean.
(5) Elevii scolarizati la domiciliu sustin proba de evaluare la domiciliu.
(6) Reprogramarea elevilor mentionati la alineatele anterioare se face pana la finalul anului scolar.
ART. 20
(1) Elevii cu cerinte educationale speciale, integrati in scolile de masa, precum si cei din invatamantul special care parcurg curriculumul scolii de masa sustin evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, in conditiile prezentei metodologii.
(2) Elevii cu cerinte educationale speciale, fie cei integrati in scolile de masa, fie cei din invatamantul special, dar care parcurg curriculumul specific invatamantului special sau care beneficiaza de adaptari curriculare, in baza planurilor de interventie personalizata, sustin evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a cu teste elaborate la nivel local prin adaptarea testelor de la nivel national.
ART. 21
Conducerile unitatilor de invatamant aduc la cunostinta celor interesati prevederile prezentei metodologii prin urmatoarele activitati:
a) afisarea la avizierul scolii;
b) prezentarea in cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea in colectivele de elevi in clasa a II-a;
d) organizarea unor intalniri cu parintii/tutorii legal instituiti in vederea informarii acestora.
ART. 22
In vederea bunei organizari a acestei evaluari, MECTS, prin CNEE, elaboreaza proceduri pentru anumite activitati specifice ale administrarii testelor.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close