Comisia ministeriala pentru romi a fost constituita

In M. Of. nr. 156 din 8 martie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 58/2012 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor si pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia.

Din cuprins:

ART. 1
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare M.A.I., se constituie Comisia ministeriala pentru romi, denumita in continuare comisie.

ART. 2
(1) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei ministeriale pentru romi, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Componenta si atributiile comisiei sunt stabilite in regulamentul de organizare si functionare prevazut la alin. (1).

ART. 3
Structurile din cadrul M.A.I. raspund pentru realizarea activitatilor/masurilor din aria de competenta, cuprinse in Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012 – 2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.221/2011, denumita in continuare strategie, precum si in planurile de masuri sectoriale ale strategiei.

ART. 4
Structurile din cadrul M.A.I. care au atributii in implementarea prevederilor strategiei ori a masurilor cuprinse in planurile de masuri sectoriale ale strategiei au obligatia de a transmite semestrial Directiei pentru administratia publica locala din cadrul Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale a M.A.I., care asigura secretariatul comisiei, date si informatii privind stadiul indeplinirii activitatilor/masurilor prevazute in strategie si in planurile de masuri sectoriale ale strategiei, din aria de competenta.

ART. 5
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica pana la data de 31 decembrie 2020.

ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT de organizare si functionare a Comisiei ministeriale pentru romi, constituita la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor

ART. 1
(1) Comisia ministeriala pentru romi, denumita in continuare comisia, are in componenta un presedinte si 8 membri.
(2) Calitatea de presedinte al comisiei este indeplinita de secretarul de stat pentru comunitatile locale.
(3) Membrii comisiei sunt reprezentanti ai urmatoarelor structuri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor (M.A.I.):
a) directorul general al Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale;
b) directorul general al Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului;
c) directorul general al Directiei generale management resurse umane;
d) directorul general al Directiei generale afaceri europene si relatii internationale;
e) directorul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;
f) inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Romane;
g) inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane.
(4) In cazul in care un membru nu poate participa din motive intemeiate la sedinta comisiei, acesta este inlocuit de un supleant.
(5) Supleantii care urmeaza a participa la sedinta comisiei, in conditiile prevazute la alin. (4), sunt desemnati de sefii structurilor prevazute la alin. (3). Secretariatul comisiei este informat in scris de sefii structurilor prevazute la alin. (3) cu privire la supleantii desemnati care urmeaza a participa la sedinta.

ART. 2
(1) La sedintele comisiei participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Romi, desemnati in acest sens de catre presedintele acesteia, si, dupa caz, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale ale romilor, cu experienta in domeniul activitatilor/masurilor cuprinse in Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012 – 2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.221/2011, denumita in continuare strategie, si in planurile de masuri sectoriale ale strategiei, din aria specifica de activitate a M.A.I.
(2) In functie de ordinea de zi si de tematica discutiilor, la sedintele comisiei participa, in calitate de invitati, si reprezentanti ai structurilor din cadrul M.A.I., altele decat cele prevazute la art. 1 alin. (3), atunci cand temele aflate pe ordinea de zi impun aceasta.

ART. 3
Secretariatul comisiei este asigurat de catre Directia pentru administratia publica locala din cadrul Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale a M.A.I.

ART. 4
Comisia are urmatoarele atributii:
a) monitorizeaza indeplinirea activitatilor, din aria specifica de activitate a M.A.I., prevazute in strategie, precum si a masurilor cuprinse in planurile de masuri sectoriale ale strategiei ce revin M.A.I.;
b) aproba semestrial rapoartele de progres privind stadiul de implementare a activitatilor/masurilor din aria de competenta a M.A.I. cuprinse in strategie si in planurile de masuri sectoriale ale strategiei;
c) elaboreaza propuneri de modificare a strategiei, pe domeniul de competenta al M.A.I.;
d) colaboreaza cu Compartimentul central de monitorizare si evaluare organizat la nivel central potrivit strategiei.

ART. 5
(1) Comisia se intruneste semestrial sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui ori a unuia din membrii acesteia, ca urmare a aparitiei unei situatii care impune acest fapt.
(2) In cazul in care unul din membrii comisiei solicita convocarea acesteia, informeaza in scris secretariatul comisiei, comunicand motivul intrunirii, data propusa pentru desfasurarea sedintei si, dupa caz, informatii referitoare la documentele ce urmeaza a fi distribuite in cadrul acesteia.
(3) Convocarea membrilor comisiei si a invitatilor se face in scris, cu cel putin 3 zile inainte de data programata pentru desfasurarea sedintei.
(4) La sedintele comisiei sunt invitati reprezentantii Agentiei Nationale pentru Romi, precum si, dupa caz, ai structurilor din cadrul M.A.I., altele decat cele prevazute la art. 1 alin. (3), si ai organizatiilor neguvernamentale ale romilor, cu experienta in domeniul activitatilor/masurilor cuprinse in strategie si in planurile de masuri sectoriale ale strategiei, din aria specifica de activitate a M.A.I.
(5) Odata cu invitatia de participare se transmite si ordinea de zi.

ART. 6
(1) Lucrarile sedintei sunt conduse de catre presedintele comisiei, iar in lipsa acestuia de catre membrul desemnat de presedinte si se desfasoara in prezenta a cel putin 5 persoane cu drept de vot.
(2) Comisia aproba rapoartele de progres semestriale cu majoritatea voturilor persoanelor cu drept de vot prezente la sedinta. In caz de paritate, votul presedintelui sau a membrului care prezideaza sedinta este decisiv.
(3) Au drept de vot persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) sau (4), dupa caz.
(4) Rapoartele de progres semestriale sunt transmise Compartimentului central de monitorizare si evaluare, sub semnatura presedintelui comisiei.

ART. 7
Comisia poate constitui grupuri de lucru pentru analizarea stadiului indeplinirii activitatilor/masurilor prevazute in strategie si in planurile de masuri sectoriale ale strategiei care revin structurilor din cadrul M.A.I. Grupurile de lucru pot fi constituite din reprezentanti, la nivel de experti, ai structurilor din cadrul M.A.I. reprezentate in comisie.

ART. 8
Secretariatul comisiei are urmatoarele atributii:
a) asigura conditiile pentru buna desfasurare a sedintelor comisiei;
b) informeaza, in scris, presedintele cu privire la necesitatea intrunirii comisiei si propune data, locul de desfasurare a sedintei si ordinea de zi, cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de desfasurarea acesteia;
c) convoaca membrii comisiei si invitatii, la solicitarea presedintelui, si le comunica acestora, in scris, data, locul de desfasurare a sedintei si ordinea de zi;
d) raspunde de elaborarea documentelor necesare desfasurarii activitatii comisiei si asigura securitatea si arhivarea acestora;
e) elaboreaza semestrial proiectele rapoartelor de progres privind stadiul de implementare a activitatilor/masurilor din aria de competenta a M.A.I. cuprinse in strategie si in planurile de masuri sectoriale ale strategiei pe baza datelor si informatiilor comunicate de structurile M.A.I.;
f) intocmeste procesele-verbale ale sedintelor comisiei, care vor fi semnate de presedinte sau de membrul care prezideaza sedinta, precum si de toti membrii prezenti.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close