Instructiuni practice pentru partile care compar in fata Tribunalului

Cuprins

I. ASUPRA PROCEDURII SCRISE
A. DISPOZITII GENERALE
A.1. Asupra utilizarii mijloacelor tehnice de comunicare
1) Aplicatia e-Curia
2) Faxul sau posta electronica
A.2. Asupra prezentarii actelor de procedura
A.3. Asupra prezentarii fisierelor depuse prin intermediul aplicatiei e-Curia
A.4. Asupra intinderii memoriilor
B. ASUPRA STRUCTURII SI A CONTINUTULUI MEMORIILOR
B.1. Actiunile directe
1) Cererea introductiva si memoriul in aparare (in alte cauze decat cele de proprietate intelectuala)
a. Cererea de sesizare a instantei
b. Memoriul in aparare
2) Cererea introductiva si memoriul in raspuns (in cauzele de proprietate intelectuala)
a. Cererea de sesizare a instantei
b. Memoriul in raspuns
B.2. Recursurile
a. Cererea de recurs
b. Memoriul in raspuns
C. ASUPRA DEPUNERII DE ANEXE LA ACTELE DE PROCEDURA
D. ASUPRA CAZURILOR DE INDREPTARE A NEREGULARITATILOR ACTELOR DE PROCEDURA
D.1. Cazurile de indreptare a neregularitatilor cererilor introductive
a. Conditiile a caror nerespectare justifica nenotificarea cererii introductive
b. Conditii de forma a caror nerespectare justifica amanarea notificarii cererii introductive
c. Conditii de forma a caror nerespectare nu impiedica notificarea
D.2. Cazul indreptarii cererilor introductive voluminoase
D.3. Cazul indreptarii neregularitatilor celorlalte acte de procedura
E. ASUPRA CERERII DE JUDECARE A UNEI CAUZE POTRIVIT PROCEDURII ACCELERATE
F. ASUPRA CERERILOR DE SUSPENDARE ȘI A CELORLALTE CERERI DE MASURI PROVIZORII
G. ASUPRA CERERILOR DE APLICARE A REGIMULUI DE CONFIDENȚIALITATE
a. In cazul cererii de interventie
b. In cazul conexarii cauzelor
H. ASUPRA CERERILOR PRIVIND UN AL DOILEA SCHIMB DE MEMORII
H.1. Asupra cererilor de depunere a unei replici sau a unei duplici in cauzele de proprietate industriala
H.2. Asupra cererilor de depunere a unei replici in recurs
I. ASUPRA CERERILOR DE ORGANIZARE A UNEI SEDINTE DE AUDIERE A PLEDOARIILOR
I.1. Asupra cererilor de organizare a unei sedinte de audiere a pledoariilor in cauzele de proprietate industriala
I.2. Asupra cererilor de organizare a unei sedinte de audiere a pledoariilor in recurs
J. ASUPRA CERERILOR DE ASISTENȚA JUDICIARA
II. ASUPRA PROCEDURII ORALE
III. INTRAREA IN VIGOARE A PREZENTELOR INSTRUCȚIUNI PRACTICE

TRIBUNALUL,

Avand in vedere articolul 150 din Regulamentul sau de procedura;

Intrucat, in interesul unei bune administrari a justitiei, este necesar sa se puna la dispozitia reprezentantilor partilor, indiferent daca sunt avocati sau agenti in sensul articolului 19 din Protocolul privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene (denumit in continuare „Statutul”), instructiuni practice cu privire la modalitatea de prezentare a actelor lor de procedura si de pregatire in cele mai bune conditii a sedintei de audiere a pledoariilor in fata Tribunalului;
Intrucat aceste instructiuni reiau, explica si completeaza anumite dispozitii din Regulamentul de procedura al Tribunalului si trebuie sa permita reprezentantilor partilor sa tina cont de constrangerile cu care se confrunta instanta, in special cele referitoare la traducere, la prelucrarea interna a actelor de procedura si la interpretare;
Intrucat, in temeiul instructiunilor pe care Tribunalul le-a dat grefierului sau la data de 5 iulie 2007 (JO L 232, p. 1), astfel cum au fost modificate la 17 mai 2010 (JO L 170, p. 53) si la 24 ianuarie 2012 (JO L 68, p. 23) (denumite in continuare „Instructiunile pentru grefier”), grefierului ii revine sarcina de a asigura conformitatea actelor de procedura depuse la dosar cu dispozitiile Statutului, ale Regulamentului de procedura si ale prezentelor Instructiuni practice pentru parti (denumite in continuare „Instructiunile practice”), precum si cu Instructiunile pentru grefier si, in special, de a solicita indreptarea neregularitatilor actelor care nu respecta dispozitiile legale si, in lipsa indreptarii, daca este cazul, de a le refuza daca nu sunt conforme cu dispozitiile Statutului sau ale Regulamentului de procedura;
Intrucat, respectand Instructiunile practice, reprezentantii partilor, actionand in calitatea lor de auxiliari ai justitiei, au garantia ca actele de procedura pe care le depun pot fi examinate judicios de catre Tribunal si nu se expun riscului aplicarii articolului 90 litera (a) din Regulamentul de procedura, in ceea ce priveste aspectele reglementate de prezentele Instructiuni practice;

Dupa consultarea reprezentantilor agentilor statelor membre, ai institutiilor care intervin in procedurile in fata Tribunalului si ai Consiliului Barourilor din Uniunea Europeana (CCBE);

DECIDE SA ADOPTE PREZENTELE INSTRUCTIUNI PRACTICE:

I. ASUPRA PROCEDURII SCRISE

A. DISPOZITII GENERALE

A.1. Asupra utilizarii mijloacelor tehnice de comunicare

1) Aplicatia e-Curia
1. Depunerea actelor de procedura pe cale exclusiv electronica este permisa utilizand aplicatia e-Curia (https://curia.europa.eu/e-Curia) cu respectarea Conditiilor de utilizare a aplicatiei e-Curia.
2. Anexele la un act de procedura, mentionate in textul acelui act, a caror natura nu permite depunerea lor prin e-Curia pot fi transmise separat in temeiul articolului 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedura, cu conditia ca acele anexe sa fie mentionate in opisul anexelor actului depus prin e-Curia. In opisul anexelor trebuie sa se identifice anexele care vor fi depuse separat. Aceste anexe trebuie sa parvina grefei cel mai tarziu in zece zile dupa depunerea actului de procedura prin e-Curia.
3. Fara a aduce atingere unor prevederi speciale, dispozitiile prezentelor instructiuni sunt aplicabile actelor de procedura depuse prin intermediul aplicatiei e-Curia.
2) Faxul sau posta electronica
4. Transmiterea catre grefa, prevazuta la articolul 43 alineatul (6) din Regulamentul de procedura, a copiei originalului semnat al unui act de procedura poate fi facuta:
– fie prin fax [numar de fax: (+ 352) 43.03.21.00],
– fie prin posta electronica (adresa de posta electronica: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu).
5. In caz de transmitere prin posta electronica, se accepta numai copia scanata a originalului semnat. Este preferabil ca inscrisurile scanate sa aiba o rezolutie de 300 DPI si sa fie prezentate in PDF (imagine si text), utilizand programe informatice precum Acrobat sau Readiris 7 Pro. Un simplu fisier electronic sau un fisier care cuprinde o semnatura electronica sau o semnatura in facsimil generata prin intermediul computerului nu indeplineste conditiile articolului 43 alineatul (6) din Regulamentul de procedura. Corespondenta referitoare la o cauza care parvine Tribunalului sub forma unui simplu mesaj electronic nu este luata in considerare.
6. Data depunerii unui act de procedura prin fax sau prin posta electronica se considera ca respecta termenul numai daca originalul care cuprinde semnatura olografa a reprezentantului este depus la grefa cel mai tarziu in urmatoarele zece zile, astfel cum se prevede la articolul 43 alineatul (6) din Regulamentul de procedura.
7. Originalul semnat trebuie sa fie expediat fara intarziere, imediat dupa transmiterea copiei, fara a i se aduce corecturi sau modificari, nici chiar minore. In cazul in care exista diferente intre originalul semnat si copia depusa anterior, se ia in considerare numai data depunerii originalului semnat. In temeiul articolului 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura, originalul semnat al oricarui act de procedura trebuie insotit de un numar suficient de copii certificate pentru conformitate cu originalul.
8. Declaratia unei parti prin care aceasta consimte, in conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul de procedura, sa primeasca toate notificarile prin fax sau orice alt mijloc tehnic de comunicare trebuie sa cuprinda indicarea numarului de fax si/sau adresa de posta electronica in vederea transmiterii notificarilor de catre grefa. Computerul destinatarului trebuie sa dispuna de un program corespunzator (de exemplu, Acrobat sau Readiris 7 Pro) pentru a se putea vizualiza comunicarile grefei care vor fi facute in PDF.

A.2. Asupra prezentarii actelor de procedura

9. Pe prima pagina a actului de procedura trebuie sa figureze urmatoarele mentiuni:
(a) denumirea actului (cerere introductiva, memoriu in aparare, memoriu in raspuns, replica, duplica, cerere de interventie, memoriu in interventie, exceptie de inadmisibilitate, observatii cu privire la …, raspunsuri la intrebari etc.);
(b) numarul cauzei (T-…/…), daca a fost deja comunicat de grefa;
(c) numele reclamantului si al paratului, precum si cel al oricarei alte parti la procedura pentru cauzele de proprietate intelectuala si pentru recursurile formulate impotriva deciziilor Tribunalului Functiei Publice;
(d) numele partii in numele careia se depune actul.
10. Fiecare alineat al actului trebuie numerotat.
11. Actele care nu se depun prin intermediul aplicatiei e-Curia trebuie sa poarte, la sfarsitul lor, semnatura olografa a reprezentantului partii in cauza. In cazul in care o parte are mai multi reprezentanti, este suficienta semnatura unuia dintre acestia.
12. Actele de procedura trebuie sa fie prezentate intr-un mod care sa permita gestionarea electronica a inscrisurilor de catre Tribunal.
Astfel, trebuie respectate urmatoarele cerinte:
(a) textul, in format A4, este usor lizibil si apare numai pe o singura fata a paginii („recto”, iar nu „recto verso”).
(b) inscrisurile depuse in format hartie sunt prinse in asa fel incat sa poata fi desfacute cu usurinta (fara a fi legate sau fara a avea alte mijloace de prindere fixe, cum ar fi lipici, capse etc.).
(c) textul trebuie sa fie scris cu caractere de o marime suficienta pentru a putea fi citite cu usurinta [1], cu o distanta intre randuri si cu margini ale foii suficiente pentru a asigura lizibilitatea unei versiuni scanate [2].
(d) paginile actului trebuie sa fie numerotate in mod continuu, in ordine crescatoare, in coltul din dreapta sus; in cazul depunerii de anexe la un act, numerotarea paginilor trebuie sa se efectueze in conformitate cu indicatiile de la punctul 59 din prezentele Instructiuni practice.
13. Pe prima pagina a fiecarei copii a originalului semnat al actului de procedura care nu a fost depus prin intermediul aplicatiei e-Curia si pe care partile sunt obligate sa o depuna pe baza articolului 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura, reprezentantul partii in cauza trebuie sa aplice mentiunea, parafata de acesta, prin care certifica conformitatea copiei cu originalul actului.

A.3. Asupra prezentarii fisierelor depuse prin intermediul aplicatiei e-Curia

14. Actele de procedura depuse prin intermediul aplicatiei e-Curia se prezinta sub forma de fisiere. Pentru inlesnirea prelucrarii lor de catre grefa, se recomanda respectarea sfaturilor practice din Manualul de utilizare a aplicatiei e-Curia disponibil online pe pagina de internet a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, si anume:
– fisierele trebuie sa cuprinda nume care sa identifice actul (Memoriu, Anexe partea 1, Anexe partea 2, Scrisoare de insotire etc.);
– actul de procedura nu trebuie sa cuprinda in mod necesar o semnatura olografa;
– textul actului de procedura poate fi salvat direct in PDF din programul de prelucrare a textului, fara a fi necesara scanarea documentului;
– actul de procedura trebuie sa contina opisul anexelor;
– anexele trebuie sa figureze intr-unul sau mai multe fisiere separate de fisierul care contine actul de procedura. Un fisier poate contine mai multe anexe. Nu este obligatoriu sa se creeze un fisier pentru fiecare anexa.

A.4. Asupra intinderii memoriilor

15. In functie de materia in cauza si de circumstantele spetei, numarul maxim de pagini al memoriilor [3] este stabilit dupa cum urmeaza:
– 50 de pagini pentru cererea introductiva, precum si pentru memoriul in aparare;
– 20 de pagini pentru cererea introductiva, precum si pentru memoriile in raspuns in cauzele de proprietate intelectuala;
– 15 pagini pentru cererea de recurs si pentru memoriul in raspuns;
– 25 de pagini pentru replica, precum si pentru duplica;
– 15 pagini pentru replica, precum si pentru duplica in recursuri si in cauzele de proprietate intelectuala;
– 20 de pagini pentru memoriul prin care se invoca exceptia de inadmisibilitate, precum si pentru observatiile cu privire la aceasta exceptie;
– 20 de pagini pentru memoriul in interventie si 15 pagini pentru observatiile cu privire la acest memoriu.
16. Depasirea acestor limite maxime nu va fi autorizata decat in cazurile care prezinta o complexitate deosebita in drept sau in fapt.

B. ASUPRA STRUCTURII SI A CONTINUTULUI MEMORIILOR

B.1. Actiunile directe

17. Regulamentul de procedura contine dispozitii care reglementeaza intr-un mod particular contenciosul privind drepturile de proprietate intelectuala (articolele 130-136). In consecinta, normele referitoare la cererile introductive si memoriile in raspuns depuse in cadrul acestui tip de contencios (2) sunt prezentate separat de cele referitoare la cererile introductive si memoriile in aparare depuse in cadrul tuturor celorlalte tipuri de contencios (1).
1) Cererea introductiva si memoriul in aparare (in alte cauze decat cele de proprietate intelectuala)
a. Cererea de sesizare a instantei
18. Mentiunile obligatorii care trebuie sa fie continute de cererea de sesizare a instantei figureaza in articolul 44 din Regulamentul de procedura.
19. Urmatoarele mentiuni trebuie sa figureze la inceputul cererii introductive:
(a) numele si domiciliul reclamantului;
(b) numele si calitatea reprezentantului reclamantului;
(c) indicarea partii impotriva careia este formulata cererea introductiva;
(d) declaratiile prevazute la articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul de procedura (indicarea domiciliului ales la Luxemburg si/sau exprimarea consimtamantului cu privire la primirea notificarilor realizate prin mijloace tehnice de comunicare).
20. Partea introductiva a acestei cereri trebuie sa fie insotita de un rezumat al situatiei de fapt aflate la originea litigiului.
21. Motivarea in drept trebuie structurata in functie de motivele invocate. In general, este util sa fie precedata de o prezentare schematica a motivelor invocate. In plus, pentru a fi identificate cu usurinta, este foarte indicat sa se dea un titlu fiecaruia dintre motivele invocate.
22. Concluziile actiunii trebuie sa fie redactate cu precizie, la inceputul sau la sfarsitul cererii introductive.
23. In cazul actiunilor in anulare, trebuie sa se anexeze cererii copia actului atacat, identificandu-l ca atare.
24. Impreuna cu cererea introductiva, separat de anexele mentionate in textul memoriului, trebuie sa fie depuse inscrisurile prevazute la articolul 44 alineatele (3) si (5) literele (a) si (b) din Regulamentul de procedura. In vederea depunerii documentului prevazut la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura, se poate face trimitere, in conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Instructiunile pentru grefier, la un inscris deja depus la grefa Tribunalului.
25. Orice cerere introductiva trebuie sa fie insotita de un rezumat al motivelor si principalelor argumente invocate, destinat sa faciliteze redactarea comunicarii prevazute la articolul 24 alineatul (6) din Regulamentul de procedura. Intrucat comunicarea trebuie publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in toate limbile oficiale, acest rezumat nu trebuie sa depaseasca doua pagini si trebuie sa fie intocmit conform modelului disponibil online pe site-ul internet al Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Acesta trebuie depus separat de anexele mentionate in cererea introductiva. Daca nu este depus prin intermediul aplicatiei e-Curia, rezumatul trebuie trimis prin posta electronica sub forma unui simplu fisier electronic la adresa GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu, indicandu-se cauza la care se refera.
26. Propunerea de probe trebuie sa fie facuta cu precizie si in mod expres, indicand clar faptele care trebuie dovedite:
– propunerea probei cu inscrisuri trebuie fie sa faca trimitere la un numar al opisului anexelor, fie, in cazul in care inscrisul nu se afla in posesia reclamantului, sa indice modul in care acesta poate fi obtinut;
– propunerea probei cu martori sau cererea de informatii trebuie sa identifice cu precizie persoana in cauza.
27. In cazul in care cererea introductiva este formulata dupa depunerea unei cereri de asistenta judiciara, care are ca efect suspendarea termenului prevazut pentru introducerea actiunii in conformitate cu articolul 96 alineatul (4) din Regulamentul de procedura, trebuie sa se faca mentiune despre aceasta imprejurare la inceputul cererii de sesizare a instantei.
28. De asemenea, in cazul in care cererea introductiva este depusa dupa notificarea ordonantei prin care se solutioneaza cererea de asistenta judiciara, trebuie sa se faca mentiune in cererea introductiva cu privire la data la care ordonanta a fost notificata reclamantului.
b. Memoriul in aparare
29. Mentiunile obligatorii care trebuie sa fie continute de memoriul in aparare figureaza in articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedura.
30. Pe langa numarul cauzei si indicarea reclamantului, urmatoarele mentiuni trebuie sa figureze la inceputul memoriului in aparare:
(a) numele si domiciliul paratului;
(b) numele si calitatea reprezentantului paratului;
(c) declaratiile prevazute la articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul de procedura (indicarea domiciliului ales la Luxemburg si/sau exprimarea consimtamantului cu privire la primirea notificarilor realizate prin mijloace tehnice de comunicare).
31. Concluziile paratului trebuie sa fie redactate cu precizie, la inceputul sau la sfarsitul memoriului in aparare.
32. Punctele 21, 24 si 26 din Instructiunile practice se aplica in mod corespunzator si memoriului in aparare.
33. Orice contestare a faptelor invocate de partea adversa trebuie sa fie expresa si sa indice cu precizie faptele in cauza.
2) Cererea introductiva si memoriul in raspuns (in cauzele de proprietate intelectuala)
a. Cererea de sesizare a instantei
34. Mentiunile obligatorii care trebuie sa fie continute in cererea de sesizare a instantei figureaza in articolul 44 si in articolul 132 alineatul (1) din Regulamentul de procedura.
35. Urmatoarele mentiuni trebuie sa figureze la inceputul cererii introductive:
(a) numele si domiciliul reclamantului;
(b) numele si calitatea reprezentantului reclamantului;
(c) numele tuturor partilor din cadrul procedurii care s-a aflat pe rolul camerei de recurs si adresele pe care acestea le-au indicat in vederea efectuarii notificarilor pe parcursul acestei proceduri;
(d) indicarea datei la care decizia camerei de recurs, obiect al actiunii, a fost notificata reclamantului;
(e) declaratiile prevazute la articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul de procedura (indicarea domiciliului ales la Luxemburg si/sau exprimarea consimtamantului cu privire la primirea notificarilor realizate prin mijloace tehnice de comunicare).
36. La cererea introductiva trebuie sa se anexeze decizia atacata a camerei de recurs.
37. Punctele 20-22, 24 si 26-28 din prezentele Instructiuni practice se aplica in mod corespunzator si cererilor introductive in cauzele de proprietate intelectuala.
b. Memoriul in raspuns
38. Mentiunile obligatorii care trebuie sa fie continute in memoriul in raspuns figureaza in articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedura.
39. La inceputul memoriului in raspuns, pe langa numarul cauzei si indicarea reclamantului, trebuie sa figureze urmatoarele mentiuni:
(a) numele si domiciliul paratului sau ale intervenientului;
(b) numele si calitatea reprezentantului paratului sau numele si calitatea reprezentantului intervenientului;
(c) declaratiile prevazute la articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul de procedura (indicarea domiciliului ales la Luxemburg si/sau exprimarea consimtamantului cu privire la primirea notificarilor realizate prin mijloace tehnice de comunicare).
40. Concluziile paratului sau ale intervenientului trebuie sa fie redactate cu precizie, la inceputul sau la sfarsitul memoriului in raspuns.
41. Punctele 21, 24, 26 si 33 din prezentele Instructiuni practice se aplica in mod corespunzator si memoriului in raspuns. Atunci cand memoriul in raspuns este precedat de depunerea de catre cealalta parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a unei luari de pozitie cu privire la limba de procedura, in conformitate cu articolul 131 alineatul (2) din Regulamentul de procedura, acest inscris trebuie sa fie insotit de documentul prevazut la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura.

B.2. Recursurile

a. Cererea de recurs
42. Cererea de recurs trebuie sa aiba continutul prevazut la articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedura.
43. La inceputul oricarei cereri de recurs trebuie sa figureze:
(a) numele si domiciliul partii care formuleaza recursul, denumita recurent;
(b) numele si calitatea reprezentantului recurentului;
(c) indicarea deciziei Tribunalului Functiei Publice care face obiectul recursului (natura, completul de judecata, data si numarul cauzei);
(d) indicarea celorlalte parti din procedura care s-a aflat pe rolul Tribunalului Functiei Publice;
(e) indicarea datei la care decizia Tribunalului Functiei Publice a fost primita de recurent;
(f) declaratiile prevazute la articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul de procedura (indicarea domiciliului ales la Luxemburg si/sau exprimarea consimtamantului cu privire la primirea notificarilor realizate prin mijloace tehnice de comunicare).
44. Concluziile recurentului trebuie sa fie redactate cu precizie, la inceputul sau la sfarsitul cererii [articolul 139 alineatul (1) din Regulamentul de procedura].
45. In general, nu este necesara descrierea istoricului si a obiectului litigiului; trimiterea la decizia Tribunalului Functiei Publice este suficienta.
46. Se recomanda prezentarea sumara si schematica a motivelor la inceputul cererii. Motivarea in drept trebuie sa fie structurata in functie de motivele invocate in sustinerea recursului, in special in functie de erorile de drept invocate.
47. La cererea de recurs trebuie anexata o copie a deciziei Tribunalului Functiei Publice care face obiectul recursului.
48. Orice cerere de recurs trebuie sa fie insotita de un rezumat al motivelor si principalelor argumente invocate, destinat sa faciliteze redactarea comunicarii prevazute la articolul 24 alineatul (6) din Regulamentul de procedura. Intrucat comunicarea trebuie publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in toate limbile oficiale, acest rezumat nu trebuie sa depaseasca doua pagini si trebuie sa fie intocmit conform modelului disponibil online pe site-ul internet al Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Acesta trebuie depus separat de anexele mentionate in cererea de recurs. Daca nu este depus prin intermediul aplicatiei e-Curia, rezumatul trebuie trimis prin posta electronica sub forma unui simplu fisier electronic la adresa GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu, indicandu-se cauza la care se refera.
49. Impreuna cu cererea de recurs trebuie depus documentul prevazut la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura (atestat care sa certifice faptul ca avocatul are dreptul sa isi exercite profesia in fata unei instante a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European), cu exceptia cazului in care partea care depune recursul, fiind o institutie a Uniunii sau un stat membru, este reprezentata de un agent. In vederea depunerii documentului prevazut la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura, se poate face trimitere, in conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Instructiunile pentru grefier, la un inscris deja depus la grefa Tribunalului.
b. Memoriul in raspuns
50. Memoriul in raspuns trebuie sa aiba continutul prevazut la articolul 141 alineatul (2) din Regulamentul de procedura.
51. La inceputul oricarui memoriu in raspuns trebuie sa figureze, pe langa numarul cauzei si indicarea recurentului:
(a) numele si domiciliul partii care l-a depus;
(b) numele si calitatea reprezentantului care actioneaza in numele acestei parti;
(c) data la care partea a primit cererea de recurs;
(d) declaratiile mentionate la articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul de procedura (indicarea domiciliului ales la Luxemburg si/sau exprimarea consimtamantului cu privire la primirea notificarilor realizate prin mijloace tehnice de comunicare).
52. Concluziile partii care depune memoriul trebuie sa fie redactate cu precizie, la inceputul sau la sfarsitul memoriului in raspuns [articolul 142 alineatul (1) din Regulamentul de procedura].
53. In cazul in care concluziile memoriului in raspuns au ca obiect anularea, in tot sau in parte, a deciziei Tribunalului Functiei Publice in temeiul unui motiv care nu a fost invocat in cererea de recurs, trebuie sa se indice acest fapt in titlul memoriului („memoriu in raspuns si recurs incident”).
54. Motivarea in drept trebuie, pe cat posibil, sa fie structurata in functie de motivele invocate de recurent si/sau, daca este cazul, de motivele invocate cu titlu de recurs incident.
55. Intrucat situatia de fapt sau de drept face deja obiectul hotararii atacate, aceasta nu trebuie reluata in memoriul in raspuns decat cu titlu absolut exceptional, in masura in care prezentarea sa in cererea de recurs este contestata sau necesita precizari. Orice contestare trebuie sa fie expresa si sa indice cu precizie elementul de fapt sau de drept in cauza.
56. Impreuna cu memoriul in raspuns trebuie depus documentul prevazut la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura (atestat care sa certifice faptul ca avocatul are dreptul sa isi exercite profesia in fata unei instante a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European), cu exceptia cazului in care partea care il depune, fiind o institutie a Uniunii sau un stat membru, este reprezentata de un agent.

C. ASUPRA DEPUNERII DE ANEXE LA ACTELE DE PROCEDURA

57. La un act de procedura nu se pot anexa decat inscrisurile care sunt necesare pentru a dovedi sau a ilustra continutul actului si care sunt mentionate in textul acestuia.
58. Depunerea de anexe nu este acceptata decat daca este insotita de un opis al anexelor. Acesta trebuie sa cuprinda pentru fiecare inscris anexat:
(a) numarul anexei (a se indica actul de procedura la care se anexeaza inscrisurile prin utilizarea unei litere si a unui numar: de exemplu: anexa A.1, A.2, … pentru anexele la cererea introductiva; B.1, B.2, … pentru anexele la memoriul in aparare; C.1, C.2, … pentru anexele la memoriul in replica; D.1, D.2, … pentru anexele la memoriul in duplica);
(b) o scurta descriere a anexei, cu indicarea naturii acesteia (de exemplu: „scrisoare”, mentionandu-se data, autorul, destinatarul si numarul de pagini din anexa);
(c) indicarea paginii din actul de procedura si a numarului alineatului in care se face referire la inscris si care justifica depunerea acestuia.
59. Inscrisurile anexate la un act de procedura se numeroteaza in dreapta sus, in ordine crescatoare. Numerotarea inscrisurilor poate fi facuta fie in continuarea actului la care sunt anexate, fie in ordine continua, dar separat de actul in cauza.
60. Atunci cand anexele cuprind ele insele anexe, acestea sunt numerotate si prezentate astfel incat sa se evite orice posibilitate de confuzie, utilizand, daca este cazul, separatoare.
61. Orice trimitere la un inscris depus trebuie sa indice numarul anexei relevante, astfel cum acesta figureaza in opisul anexelor, inclusiv actul impreuna cu care este depusa anexa, in forma prevazuta la punctul 58 de mai sus.

D. ASUPRA CAZURILOR DE INDREPTARE A NEREGULARITATILOR ACTELOR DE PROCEDURA

D.1. Cazurile de indreptare a neregularitatilor cererilor introductive

a. Conditiile a caror nerespectare justifica nenotificarea cererii introductive
62. In cazul in care o cerere introductiva nu indeplineste conditiile care urmeaza, grefa nu procedeaza la notificarea acesteia si stabileste un termen rezonabil in vederea indreptarii neregularitatilor:
| Actiuni directe (altele decat cele de proprietate intelectuala) | Cauze de proprietate intelectuala | Recursuri |
(a) | depunerea de catre avocat a unui atestat de legitimare [articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura] | depunerea de catre avocat a unui atestat de legitimare [articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura] | depunerea de catre avocat a unui atestat de legitimare [articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura] |
(b) | dovada existentei juridice a persoanei juridice de drept privat [articolul 44 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul de procedura] | dovada existentei juridice a persoanei juridice de drept privat [articolul 44 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul de procedura] | |
(c) | mandatul [articolul 44 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul de procedura] | mandatul [articolul 44 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul de procedura] | |
(d) | dovada ca mandatul a fost acordat in mod legal de catre un reprezentant autorizat in acest scop [articolul 44 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul de procedura] | dovada ca mandatul a fost acordat in mod legal de catre un reprezentant autorizat in acest scop [articolul 44 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul de procedura] | |
(e) | depunerea actului atacat (actiune in anulare) sau a probei scrise a datei invitatiei de a actiona (actiune in constatarea abtinerii de a actiona) [articolul 21 al doilea paragraf din Statut; articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul de procedura] | depunerea deciziei atacate a camerei de recurs [articolul 132 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura] | depunerea decizie Tribunalului Functiei Publice care face obiectul recursului [articolul 138 alineatul (2) din Regulamentul de procedura] |
(f) | | numele partii/partilor din cadrul procedurii care s-a aflat pe rolul camerei de recurs si adresele pe care acestea le-au indicat in vederea efectuarii notificarilor pe parcursul acestei proceduri [articolul 132 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul de procedura] | |
(g) | | data notificarii deciziei camerei de recurs [articolul 132 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura] | data notificarii deciziei Tribunalului Functiei Publice care face obiectul recursului [articolul 138 alineatul (2) din Regulamentul de procedura] |
b. Conditii de forma a caror nerespectare justifica amanarea notificarii cererii introductive
63. In cazul in care o cerere introductiva nu indeplineste urmatoarele conditii de forma, notificarea cererii introductive se amana si se stabileste un termen rezonabil in vederea indreptarii neregularitatilor:
| Cerere introductiva depusa in format hartie (depunere precedata, daca este cazul, de o trimitere prin fax sau prin posta electronica) | Cerere introductiva depusa prin e-Curia |
(a) | indicarea adresei reclamantului [articolul 21 primul paragraf din Statut; articolul 44 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedura; punctul 19 litera (a), punctul 35 litera (a) sau punctul 43 litera (a) din Instructiunile practice] | indicarea adresei reclamantului [articolul 21 primul paragraf din Statut; articolul 44 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedura; punctul 19 litera (a), punctul 35 litera (a) sau punctul 43 litera (a) din Instructiunile practice] |
(b) | amplasarea semnaturii olografe a reprezentantului (punctul 11 din Instructiunile practice) | |
(c) | numerotarea alineatelor (punctul 10 din Instructiunile practice) | numerotarea alineatelor (punctul 10 din Instructiunile practice) |
(d) | depunerea anexelor mentionate in opis [articolul 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura] | depunerea anexelor mentionate in opis [articolul 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura] |
(e) | numarul suficient de copii ale anexelor mentionate in opis [articolul 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura] |
(f) | depunerea opisului anexelor [articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul de procedura; punctul 58 din Instructiunile practice] | depunerea opisului anexelor [articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul de procedura; punctul 58 din Instructiunile practice] |
(g) | numarul suficient de copii ale opisului [articolul 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura] |
(h) | opisul anexelor, cu o scurta descriere a acestora [punctul 58 litera (b) din Instructiunile practice] si indicarea paginii si a alineatului/alineatelor [punctul 58 litera (c) din Instructiunile practice] | opisul anexelor, cu o scurta descriere a acestora [punctul 58 litera (b) din Instructiunile practice] si indicarea paginii si a alineatului/alineatelor [punctul 58 litera (c) din Instructiunile practice] |
(i) | numarul suficient de copii ale opisului anexelor, cu indicarea paginii si a alineatului/alineatelor [articolul 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura] | |
(j) | numarul suficient de copii ale actului atacat sau ale probei scrise a datei invitatiei de a actiona [articolul 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura] | |
(k) | depunerea unui exemplar al contractului care contine clauza compromisorie [articolul 44 alineatul (5a) din Regulamentul de procedura] | depunerea unui exemplar al contractului care contine clauza compromisorie [articolul 44 alineatul (5a) din Regulamentul de procedura] |
(l) | numarul suficient de copii ale exemplarului contractului care contine clauza compromisorie [articolul 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura] | |
(m) | numerotarea paginilor cererii introductive si ale anexelor [punctul 12 litera (d) si punctul 59 din Instructiunile practice] | numerotarea paginilor cererii introductive si ale anexelor [punctul 12 litera (d) si punctul 59 din Instructiunile practice] |
(n) | numarul suficient de copii certificate pentru conformitate cu originalul ale cererii introductive (sapte pentru cauzele de proprietate intelectuala inter partes si sase pentru toate celelalte cauze) [articolul 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura] | |
(o) | depunerea de copii certificate pentru conformitate cu originalul ale cererii introductive [articolul 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura; punctul 13 din Instructiunile practice] | |
c. Conditii de forma a caror nerespectare nu impiedica notificarea
64. Cererea introductiva se comunica si se stabileste un termen rezonabil in vederea indreptarii neregularitatilor in cazul in care aceasta nu indeplineste conditiile de forma referitoare la:
(a) domiciliere (indicarea domiciliului ales la Luxemburg si/sau exprimarea consimtamantului cu privire la primirea notificarilor realizate prin mijloace tehnice de comunicare) [articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul de procedura; articolul 10 alineatul (3) din Instructiunile pentru grefier; punctul 8 si punctul 19 litera (d) din Instructiunile practice];
(b) atestatul de legitimare pentru orice avocat suplimentar [articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura];
(c) in alte cauze decat cele de proprietate intelectuala, rezumatul motivelor si principalelor argumente (punctele 25 si 48 din Instructiunile practice);
(d) traducerea in limba de procedura a unui inscris redactat intr-o alta limba decat cea de procedura [articolul 35 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura].

D.2. Cazul indreptarii cererilor introductive voluminoase

65. Cererea introductiva al carei numar de pagini depaseste cu 40 % numarul maxim de pagini stabilit la punctul 15 din prezentele Instructiuni practice trebuie indreptata, cu exceptia cazului in care presedintele dispune in sens contrar.
66. Cererea introductiva al carei numar de pagini depaseste cu mai putin de 40 % numarul maxim de pagini stabilit la punctul 15 din prezentele Instructiuni practice trebuie indreptata, daca presedintele dispune aceasta.
67. Atunci cand se solicita reclamantului sa procedeze la indreptarea cererii introductive al carei volum justifica indreptarea, notificarea acesteia catre parat se amana.

D.3. Cazul indreptarii neregularitatilor celorlalte acte de procedura

68. Cazurile de indreptare mentionate mai sus se aplica in mod corespunzator si in masura necesara si celorlalte acte de procedura, altele decat cererea introductiva.

E. ASUPRA CERERII DE JUDECARE A UNEI CAUZE POTRIVIT PROCEDURII ACCELERATE

69. Numarul paginilor unei cereri introductive in legatura cu care se solicita judecarea potrivit procedurii accelerate nu trebuie, in principiu, sa depaseasca 25 de pagini. Aceasta cerere introductiva trebuie sa fie formulata in conformitate cu dispozitiile prevazute la punctele 18-25 de mai sus.
70. Cererea prin care se solicita ca Tribunalul sa solutioneze cauza potrivit procedurii accelerate trebuie sa fie formulata printr-un inscris separat, in conformitate cu articolul 76a din Regulamentul de procedura, si trebuie sa contina o scurta motivare a urgentei deosebite a cauzei si celelalte imprejurari relevante. Dispozitiile literelor A.2, A.3 si C de mai sus se aplica in mod corespunzator.
71. Se recomanda ca partea care solicita judecarea cauzei potrivit procedurii accelerate sa precizeze in cererea sa motivele, argumentele sau pasajele memoriului in cauza (cerere introductiva sau memoriu in aparare) care nu sunt prezentate decat pentru cazul in care nu se va dispune judecarea cauzei potrivit acestei proceduri. Aceste precizari, prevazute la articolul 76a alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedura, trebuie sa fie formulate in cerere cu precizie si cu indicarea numerelor alineatelor respective.
72. De asemenea, se recomanda ca cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii accelerate care contine precizarile mentionate la alineatul precedent sa fie insotita, in anexa, de versiunea prescurtata a memoriului respectiv.
73. Atunci cand se anexeaza o versiune prescurtata, aceasta trebuie sa respecte urmatoarele instructiuni:
(a) versiunea prescurtata are forma versiunii initiale a memoriului respectiv ale carui pasaje eliminate sunt identificate prin paranteze drepte in interiorul carora figureaza mentiunea „omissis”;
(b) alineatele mentinute in versiunea prescurtata pastreaza aceeasi numerotare ca aceea din versiunea initiala a memoriului respectiv;
(c) opisul anexelor care insoteste versiunea prescurtata cuprinde, in cazul in care versiunea prescurtata nu face trimitere la totalitatea anexelor la versiunea initiala a memoriului respectiv, mentiunea „omissis” pentru identificarea fiecarei anexe omise;
(d) anexele mentinute in versiunea prescurtata trebuie sa pastreze aceeasi numerotare ca aceea din opisul anexelor versiunii initiale a memoriului respectiv;
(e) anexele mentionate in opisul care insoteste versiunea prescurtata trebuie sa fie atasate la aceasta versiune.
74. Pentru a putea fi examinata cat mai repede posibil, versiunea prescurtata trebuie sa respecte instructiunile ce preced.
75. Atunci cand Tribunalul solicita depunerea unei versiuni prescurtate a memoriului in temeiul articolului 76a alineatul (4) din Regulamentul de procedura, versiunea prescurtata trebuie sa fie realizata, cu exceptia unor indicatii contrare, in conformitate cu instructiunile ce preceda.
76. In cazul in care reclamantul nu a indicat in cererea sa motivele, argumentele sau pasajele cererii sale introductive care nu trebuie luate in considerare decat in cazul in care nu se va dispune judecarea cauzei potrivit procedurii accelerate, paratul trebuie sa raspunda la cererea introductiva in termen de o luna.
77. In cazul in care reclamantul a indicat in cererea sa motivele, argumentele sau pasajele cererii sale introductive care nu trebuie luate in considerare decat in cazul in care nu se va dispune judecarea cauzei potrivit procedurii accelerate, paratul trebuie, in termen de o luna, sa raspunda cu privire la motivele si argumentele dezvoltate in cererea introductiva, apreciata in lumina indicatiilor furnizate in cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii accelerate.
78. In cazul in care reclamantul a alaturat o versiune prescurtata a cererii introductive la cererea sa de judecare a cauzei potrivit procedurii accelerate, paratul trebuie, in termen de o luna, sa raspunda cu privire la motivele si argumentele continute in aceasta versiune prescurtata.
79. In cazul in care Tribunalul decide sa respinga cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii accelerate chiar inainte ca paratul sa fi depus memoriul in aparare, termenul de o luna prevazut pentru depunerea acestui memoriu de articolul 76a alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de procedura se prelungeste cu o luna.
80. In cazul in care Tribunalul decide sa respinga cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii accelerate dupa ce paratul a depus memoriul in aparare in termenul de o luna prevazut la articolul 76a alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de procedura, i se acorda acestuia un nou termen de o luna pentru a-i permite sa completeze memoriul in aparare.

F. ASUPRA CERERILOR DE SUSPENDARE ȘI A CELORLALTE CERERI DE MASURI PROVIZORII

81. Cererea trebuie sa fie facuta prin inscris separat. Aceasta trebuie sa fie comprehensibila prin ea insasi, fara sa fie necesar sa se faca trimitere la cererea introductiva din cauza principala.
82. Cererea de suspendare a executarii sau referitoare la alte masuri provizorii trebuie sa indice intr-un mod extrem de scurt si de concis obiectul litigiului, motivele de fapt si de drept pe care se sprijina actiunea principala si care pun in evidenta, la prima vedere, temeinicia acesteia (fumus boni iuris), precum si imprejurarile care determina urgenta. Aceasta cerere trebuie sa indice cu precizie masura sau masurile solicitate. Prevederile literelor A.2, A.3, B si C de mai sus se aplica in mod corespunzator.
83. Avand in vedere ca cererea de masuri provizorii este destinata sa permita o apreciere a fumus boni iuris in cadrul unei proceduri sumare, aceasta nu trebuie sa reia integral textul cererii introductive din cauza principala.
84. Pentru ca o cerere de masuri provizorii sa poata fi solutionata urgent, numarul maxim de pagini pe care nu trebuie, in principiu, sa il depaseasca, in functie de materia in cauza si de circumstantele spetei, este de 25.

G. ASUPRA CERERILOR DE APLICARE A REGIMULUI DE CONFIDENȚIALITATE

85. Fara a aduce atingere prevederilor articolului 67 alineatul (3) al doilea si al treilea paragraf din Regulamentul de procedura, Tribunalul ia in considerare doar inscrisurile pe care reprezentantii partilor le-au putut consulta si asupra carora si-au putut exprima punctul de vedere [articolul 67 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedura].
86. Cu toate acestea, o parte poate solicita ca anumite elemente sau pasaje din actele de procedura depuse la dosarul cauzei care prezinta un caracter secret sau confidential:
– sa fie excluse de la comunicare catre un intervenient [articolul 116 alineatul (2) din Regulamentul de procedura];
– sa nu fie accesibile uneia dintre partile dintr-o cauza conexata [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul de procedura].
87. O cerere de aplicare a regimului de confidentialitate trebuie formulata prin inscris separat. Aceasta nu poate fi depusa in versiune confidentiala.
88. O cerere de aplicare a regimului de confidentialitate trebuie sa indice partea fata de care se solicita confidentialitatea. Cererea trebuie sa se limiteze la ceea ce este strict necesar si nu poate in niciun caz sa aiba ca obiect un act de procedura in integralitatea sa, insa poate avea ca obiect, in mod exceptional, o anexa in integralitatea sa. Comunicarea unei versiuni neconfidentiale a unui act de procedura, in care anumite pasaje, cuvinte sau cifre sunt eliminate, este in mod normal posibila fara a aduce atingere intereselor in cauza.
89. O cerere de aplicare a regimului de confidentialitate trebuie sa indice in mod clar elementele sau pasajele in cauza si sa contina o foarte scurta motivare a caracterului secret sau confidential pentru fiecare dintre aceste elemente sau pasaje. Lipsa acestor mentiuni poate justifica respingerea cererii de catre Tribunal.
90. La depunerea cererii de aplicare a regimului de confidentialitate in privinta unuia sau a mai multor acte de procedura, partea trebuie sa depuna o versiune neconfidentiala a actului/actelor de procedura in cauza, in care elementele sau pasajele la care se refera cererea au fost eliminate.
a. In cazul cererii de interventie
91. Atunci cand intr-o cauza este formulata o cerere de interventie, partile sunt invitate sa indice, in termenul stabilit de grefa, daca solicita aplicarea regimului de confidentialitate pentru anumite date continute de actele depuse deja la dosar.
92. Pentru toate actele depuse ulterior, partile trebuie sa indice, in modalitatile prevazute la punctele 87-90 de mai sus, datele cu privire la care solicita aplicarea regimului de confidentialitate si sa furnizeze, pe langa versiunea integrala a actelor depuse, o versiune in care aceste date au fost omise. In lipsa unei astfel de precizari, actele depuse vor fi comunicate intervenientului.
b. In cazul conexarii cauzelor
93. Atunci cand se are in vedere conexarea mai multor cauze, partile sunt invitate sa indice, in termenul stabilit de grefier, daca solicita aplicarea regimului de confidentialitate pentru anumite date continute de actele depuse deja la dosar.
94. Pentru toate actele depuse ulterior, partile trebuie sa indice, in modalitatile prevazute la punctele 88-90 de mai sus, datele cu privire la care solicita aplicarea regimului de confidentialitate si sa furnizeze, pe langa versiunea integrala a actelor depuse, o versiune in care aceste date au fost omise. In lipsa unei astfel de precizari, actele depuse vor fi accesibile celorlalte parti.

H. ASUPRA CERERILOR PRIVIND UN AL DOILEA SCHIMB DE MEMORII

H.1. Asupra cererilor de depunere a unei replici sau a unei duplici in cauzele de proprietate industrial

95. La cerere, formulata in termenul prevazut la articolul 135 alineatul (2) din Regulamentul de procedura, presedintele poate, potrivit acestei dispozitii, sa incuviinteze depunerea unui memoriu in replica sau a unui memoriu in duplica daca acesta este necesar pentru a da posibilitatea partii interesate sa isi apere punctul de vedere.
96. Cu exceptia unor imprejurari deosebite, o astfel de cerere nu trebuie sa depaseasca doua pagini si trebuie sa se limiteze la indicarea succinta a motivelor specifice pentru care, in opinia partii interesate, este necesara o replica sau o duplica. Cererea trebuie sa fie comprehensibila prin ea insasi, fara a fi necesar sa se faca trimitere la cererea introductiva sau la memoriul/memoriile in raspuns.

H.2. Asupra cererilor de depunere a unei replici in recurs

97. La cerere, formulata in termenul prevazut la articolul 143 alineatul (1) din Regulamentul de procedura, presedintele poate, potrivit acestei dispozitii, sa incuviinteze depunerea unui memoriu in replica daca acesta este necesar pentru a da posibilitatea recurentului sa isi apere punctul de vedere sau pentru a pregati decizia asupra recursului.
98. Cu exceptia unor imprejurari deosebite, o astfel de cerere nu trebuie sa depaseasca doua pagini si trebuie sa se limiteze la indicarea succinta a motivelor specifice pentru care, in opinia recurentului, este necesara o replica. Cererea trebuie sa fie comprehensibila prin ea insasi, fara a fi necesar sa se faca trimitere la cererea de recurs sau la memoriul in raspuns.

I. ASUPRA CERERILOR DE ORGANIZARE A UNEI SEDINTE DE AUDIERE A PLEDOARIILOR

I.1. Asupra cererilor de organizare a unei sedinte de audiere a pledoariilor in cauzele de proprietate industriala
99. Tribunalul poate decide sa se pronunte asupra actiunii fara parcurgerea fazei orale a procedurii, cu exceptia cazului in care una dintre parti depune, in termenul prevazut la articolul 135a din Regulamentul de procedura, o cerere prin care solicita sa fie ascultate observatiile sale orale.
100. Cererea trebuie sa indice motivele pentru care partea doreste sa fie ascultata. Aceasta motivare trebuie sa rezulte dintr-o apreciere concreta a utilitatii unei sedinte de audiere a pledoariilor pentru partea respectiva si sa indice elementele dosarului sau argumentele pe care aceasta parte considera necesar sa le dezvolte sau sa le combata mai amplu in cadrul sedintei. O motivare cu caracter general care se refera la importanta cauzei sau a chestiunilor deduse judecatii nu este suficienta.
I.2. Asupra cererilor de organizare a unei sedinte de audiere a pledoariilor in recurs
101. Tribunalul poate decide sa se pronunte asupra recursului fara parcurgerea fazei orale a procedurii, cu exceptia cazului in care una dintre parti depune, in termenul prevazut la articolul 146 din Regulamentul de procedura, o cerere prin care solicita sa fie ascultate observatiile sale orale.
102. Cererea trebuie sa indice motivele pentru care partea doreste sa fie ascultata. Aceasta motivare trebuie sa rezulte dintr-o apreciere concreta a utilitatii unei sedinte de audiere a pledoariilor pentru partea respectiva si sa indice elementele dosarului sau argumentele pe care aceasta parte considera necesar sa le dezvolte sau sa le combata mai amplu in cadrul sedintei. O motivare cu caracter general care se refera la importanta cauzei sau a chestiunilor deduse judecatii nu este suficienta.

J. ASUPRA CERERILOR DE ASISTENTA JUDICIARA

103. Pentru formularea unei cereri de asistenta judiciara este obligatorie utilizarea unui formular. Formularul se gaseste pe site-ul internet al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, la adresa http://curia.europa.eu
104. De asemenea, formularul poate fi obtinut la cerere, adresata grefei Tribunalului, prin trimiterea unui mesaj la adresa GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu, cu indicarea numelui si a adresei, sau prin transmiterea unei scrisori la urmatoarea adresa:
Grefa Tribunalului Uniunii Europene
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxemburg
105. Cererea de asistenta judiciara formulata altfel decat prin utilizarea formularului nu va fi luata in considerare; aceasta cerere va determina transmiterea unui raspuns din partea grefierului, in care se va aminti caracterul obligatoriu al utilizarii formularului, care va fi anexat raspunsului respectiv.
106. Originalul cererii de asistenta judiciara trebuie sa fie semnat de solicitant sau de avocatul sau. Cu toate acestea, in cazul depunerii cererii prin intermediul aplicatiei e-Curia de catre avocatul solicitantului, semnatura avocatului nu este necesara.
107. In cazul in care cererea de asistenta judiciara este prezentata de avocatul solicitantului anterior depunerii cererii introductive, aceasta cerere trebuie sa fie insotita de documentul prevazut la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura (atestat care sa certifice ca avocatul are dreptul sa isi exercite profesia in fata unei instante a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European). In vederea depunerii documentului prevazut la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul de procedura, se poate face trimitere, in conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Instructiunile pentru grefier, la un inscris deja depus la grefa Tribunalului.
108. Formularul urmareste sa permita Tribunalului sa dispuna, in conformitate cu articolul 95 alineatul (2) din Regulamentul de procedura, de informatiile necesare in vederea pronuntarii judicioase asupra cererii de asistenta judiciara. Este vorba:
– despre date referitoare la starea materiala a solicitantului
si,
– in cazul in care actiunea nu a fost inca depusa, despre date referitoare la obiectul respectivei actiuni, situatia de fapt din speta si argumentatia in sustinerea actiunii.
109. Odata cu formularul, solicitantul este obligat sa depuna inscrisurile care dovedesc afirmatiile sale.
110. Formularul completat in mod corespunzator si inscrisurile justificative trebuie sa fie comprehensibile prin ele insele, fara a fi nevoie sa se faca trimitere la eventuale alte corespondente transmise Tribunalului de catre solicitant.
111. Fara a aduce atingere posibilitatii Tribunalului de a solicita furnizarea de informatii sau depunerea de inscrisuri suplimentare in baza articolului 64 din Regulamentul de procedura, cererea de asistenta judiciara nu poate fi completata prin depunerea ulterioara de addendumuri; astfel de addendumuri vor fi restituite daca vor fi depuse fara sa fi fost solicitate de Tribunal. Cu toate acestea, in cazuri exceptionale, inscrisuri justificative prin care se urmareste sa se demonstreze starea de nevoie a solicitantului pot fi acceptate ulterior, cu conditia furnizarii unei explicatii adecvate a depunerii cu intarziere a acestora.
112. In baza articolului 96 alineatul (4) din Regulamentul de procedura, introducerea unei cereri de acordare a asistentei judiciare suspenda termenul prevazut pentru introducerea actiunii la care se refera cererea pana la data notificarii ordonantei prin care se solutioneaza aceasta cerere sau, atunci cand nu a fost desemnat un avocat pentru a reprezenta persoana in cauza, pana la data comunicarii ordonantei prin care se desemneaza un avocat insarcinat sa reprezinte solicitantul.
113. Suspendarea isi produce efectele cu incepere de la data depunerii formularului sau, atunci cand cererea de asistenta judiciara este formulata fara utilizarea formularului, de la data depunerii acestei cereri, cu conditia ca formularul sa fie retrimis in termenul stabilit de grefa in acest scop in scrisoarea mentionata la punctul 105 de mai sus. In cazul in care formularul nu este retrimis in termenul stabilit, suspendarea isi produce efectele cu incepere de la data depunerii formularului.
114. In cazul depunerii formularului prin fax sau prin posta electronica, originalul care cuprinde semnatura olografa a avocatului sau pe cea a solicitantului trebuie sa parvina grefei Tribunalului cel mai tarziu in 10 zile dupa aceasta depunere, in vederea luarii in considerare, pentru suspendarea termenului de formulare a actiunii, a datei depunerii faxului sau corespondentei electronice. In lipsa depunerii originalului in acest termen de 10 zile, suspendarea termenului de formulare a actiunii isi produce efectele cu incepere de la data depunerii originalului. In cazul in care exista diferente intre originalul semnat si copia depusa anterior, se tine cont numai de originalul semnat, iar data care se ia in considerare pentru suspendarea termenului de formulare a actiunii va fi cea a depunerii originalului.

II. ASUPRA PROCEDURII ORALE

115. Procedura orala consta in:
– a aminti, daca este cazul, in mod foarte sintetic pozitia adoptata, subliniind motivele esentiale dezvoltate in scris;
– a clarifica, in masura in care este necesar, anumite argumente dezvoltate pe parcursul procedurii scrise si a prezenta eventual argumentele noi deduse din evenimente survenite dupa terminarea procedurii scrise si care nu au putut, datorita acestui fapt, sa fie expuse in contributiile scrise;
– a raspunde eventualelor intrebari ale Tribunalului.
116. Fiecare parte are posibilitatea de a aprecia, tinand seama de scopul procedurii orale, astfel cum a fost definit la punctul precedent, daca sustinerea unei pledoarii este in mod real utila sau daca nu ar fi suficienta o simpla trimitere la observatiile sau memoriile scrise. Procedura orala poate, in acest caz, sa se concentreze asupra raspunsurilor la intrebarile Tribunalului. Atunci cand reprezentantul considera totusi necesar sa ia cuvantul, acesta poate sa se limiteze numai la expunerea anumitor aspecte si sa faca trimitere la memorii pentru altele.
117. In cazul in care o parte se abtine sa pledeze, tacerea acesteia nu va fi in niciun caz interpretata drept achiesare la pledoaria prezentata de o alta parte daca motivarea in cauza a fost deja combatuta in scris. Aceasta abtinere nu va impiedica partea sa dea un raspuns in replica la pledoaria celeilalte parti.
118. In anumite ipoteze, Tribunalul poate considera ca este preferabil ca procedura orala sa inceapa cu intrebari puse reprezentantilor partilor de catre membrii Tribunalului. In acest caz, reprezentantii partilor sunt rugati sa tina cont de acest fapt daca doresc sa sustina apoi o scurta pledoarie.
119. Pentru a asigura claritatea si pentru a permite membrilor Tribunalului o mai buna intelegere a pledoariilor, este in general preferabil sa se vorbeasca mai degraba liber, pe baza de note, decat sa se citeasca un text. De asemenea, se solicita reprezentantilor partilor sa simplifice pe cat de mult posibil prezentarea cauzei. O serie de fraze scurte va fi intotdeauna preferabila unei fraze lungi si complicate. In plus, ar fi util Tribunalului daca reprezentantii ar structura pledoariile si ar prezenta planul discursului anterior dezvoltarii acestuia.
120. In cazul in care pledoaria a fost pregatita in scris, este recomandabil, in ceea ce priveste redactarea textului, sa se tina cont de faptul ca acesta trebuie sa fie prezentat oral si trebuie, in consecinta, sa se apropie cat mai mult posibil de o expunere orala. Pentru a facilita interpretarea, reprezentantii partilor sunt invitati sa transmita in prealabil eventualul text sau suport scris al pledoariilor lor Directiei de interpretare, fie prin fax [(+352) 4303-3697], fie prin posta electronica (interpret@curia.europa.eu).
121. Se garanteaza confidentialitatea notelor de pledoarii transmise. In vederea evitarii oricarei neintelegeri, trebuie sa fie indicat numele partii. Notele de pledoarii nu se depun la dosarul cauzei.
122. Se aminteste reprezentantilor ca, dupa caz, numai anumiti membri ai Tribunalului urmaresc pledoaria in limba in care aceasta este sustinuta si ca ceilalti asculta interpretarea simultana. Se recomanda in mod deosebit reprezentantilor, in interesul unei mai bune desfasurari a procedurii orale si al mentinerii standardului de calitate a interpretarii simultane, sa vorbeasca rar si in dreptul microfonului.
123. Atunci cand reprezentantii intentioneaza sa citeze ca atare pasaje din anumite texte sau documente, in special pasaje care nu sunt mentionate la dosarul cauzei, este util ca acestea sa fie indicate interpretilor inaintea sedintei. De asemenea, poate fi utila semnalarea termenilor care ar ridica dificultati de traducere.
124. Dat fiind ca salile de sedinta ale Tribunalului sunt echipate cu un sistem de sonorizare automata, reprezentantii sunt rugati sa apese pe butonul microfonului pentru a-l deschide si sa astepte ca semnalul luminos sa se aprinda inainte de a incepe sa vorbeasca. Trebuie evitat sa se apese pe buton in timp ce un judecator sau o alta persoana are cuvantul pentru a nu intrerupe microfonul acesteia.
125. Durata pledoariilor poate varia in functie de complexitatea cauzei si de existenta sau inexistenta unor elemente de fapt noi. Reprezentantii partilor principale sunt rugati sa isi limiteze durata pledoariilor la aproximativ 15 minute pentru fiecare parte, iar cei ai intervenientilor, la 10 minute (in cauzele conexate, fiecare parte principala dispune de 15 minute pentru fiecare dintre cauze si fiecare intervenient dispune de 10 minute pentru fiecare dintre cauze), cu exceptia cazului in care grefa nu le-a transmis o alta indicatie in aceasta privinta. Aceasta limitare nu priveste decat pledoaria propriu-zisa si nu include timpul folosit pentru a raspunde la intrebarile puse in sedinta.
126. In cazul in care imprejurarile o impun, o cerere de derogare de la aceasta durata normala, corespunzator motivata si care precizeaza durata estimata ca necesara pentru sustinerea pledoariei, poate fi adresata grefei cu cel putin 15 zile (sau mai tarziu, in cazul unor imprejurari exceptionale motivate corespunzator) inaintea datei sedintei. Reprezentantii sunt informati cu privire la timpul de care dispun pentru sustinerea pledoariilor ca urmare a unor astfel de cereri.
127. Atunci cand mai multi reprezentanti actioneaza in numele unei singure parti, in principiu, cel mult doi dintre acestia vor putea sustine pledoaria, iar durata cumulata a pledoariilor lor nu va putea depasi limitele indicate mai sus. Cu toate acestea, raspunsurile la intrebarile judecatorilor si raspunsurile in replica date celorlalti reprezentanti vor putea fi prezentate si de alti reprezentanti decat cei care au sustinut pledoaria.
128. In cazul in care mai multe parti sustin acelasi punct de vedere in fata Tribunalului (ipoteza intalnita in special in situatia interventiilor sau a cauzelor conexate), reprezentantii lor sunt invitati sa se puna de acord inaintea sedintei pentru a evita orice repetare in cuprinsul pledoariilor.
129. Raportul de sedinta, intocmit de judecatorul raportor, este limitat la prezentarea motivelor si la un rezumat al argumentelor partilor.
130. Tribunalul incearca sa asigure primirea raportului de sedinta de catre reprezentantii partilor cu trei saptamani inaintea sedintei. Raportul de sedinta serveste in exclusivitate la pregatirea sedintei din cadrul procedurii orale.
131. In cazul in care, in sedinta, reprezentantii prezinta observatii orale cu privire la raportul de sedinta, grefierul sau cel care indeplineste in fapt functia de grefier ia act de acestea.
132. In ziua sedintei de audiere a pledoariilor, raportul de sedinta este pus la dispozitia publicului la intrarea in sala de sedinta.
133. Atunci cand citeaza o decizie a Curtii de Justitie, a Tribunalului sau a Tribunalului Functiei Publice, reprezentantii sunt rugati sa o identifice prin indicarea denumirii curente a acesteia si a numarului cauzei si sa precizeze, daca este cazul, punctul sau punctele pertinente.
134. Tribunalul nu accepta inscrisuri prezentate in sedinta decat in imprejurari exceptionale si numai dupa ce a ascultat partile in aceasta privinta.
135. Cererea de utilizare a anumitor mijloace tehnice in vederea efectuarii unei prezentari trebuie sa fie formulata in timp util. Modalitatile de utilizare a unor astfel de mijloace se stabilesc impreuna cu grefierul, pentru a se tine seama de eventualele constrangeri de ordin tehnic sau practic.

III. INTRAREA IN VIGOARE A PREZENTELOR INSTRUCTIUNI PRACTICE

136. Prezentele Instructiuni practice abroga si inlocuiesc Instructiunile practice pentru parti din 5 iulie 2007 (JO L 232, p. 7), astfel cum au fost modificate la 16 iunie 2009 (JO L 184, p. 8), la 17 mai 2010 (JO L 170, p. 49) si la 8 iunie 2011 (JO L 180, p. 52).
137. Prezentele Instructiuni practice se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si intra in vigoare in ziua urmatoare publicarii lor.

Adoptate la Luxemburg, la 24 ianuarie 2012.

Grefier
E. Coulon

Presedinte
M. Jaeger

[1] De exemplu, dimensiunea caracterelor „Times New Roman” de 12 pentru textul principal si de 10 pentru textul notelor de subsol.
[2] De exemplu, distanta intre randuri de 1, iar marginile foii de cel putin 2,5 cm.
[3] Textul trebuie prezentat in conformitate cu prevederile punctului 12 litera (c) din prezentele instructiuni.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close