Metodologia de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a a fost aprobata

In M. Of. nr. 161 din 12 martie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3439/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prezentul ordin.

ANEXA 1. METODOLOGIE de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a

I. Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a.
(2) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea invatarii, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de invatare si preorientarea scolara catre un anumit tip de liceu.
(3) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a este o evaluare la nivel national care se organizeaza pentru toti elevii clasei a VI-a din unitatile scolare din invatamantul de stat si particular.
ART. 2
(1) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se desfasoara anual, pe parcursul lunii mai.
(2) In anul scolar 2011 – 2012, evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se desfasoara printr-o administrare-pilot, pe un esantion de elevi, la data de 16 mai 2012.
(3) Rezultatele evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a sunt detaliate in fisa de evaluare si sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor.
(4) Planurile individualizate de invatare ale elevilor sunt comunicate parintilor/tutorilor legal instituiti ai elevilor si constituie documente din portofoliul educational al elevului.
ART. 3
In sensul prezentei metodologii se definesc urmatorii termeni:
a) administrator de test: cadru didactic din unitatea de invatamant, cu specializare din alta arie curriculara decat cele la care se sustin probele, cu atributii de administrare in evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a;
b) caietul cadrului didactic: document-tip elaborat de Centrul National de Evaluare si Examinare, denumit in continuare CNEE, care contine baremele de evaluare si alte instrumente necesare evaluarii;
c) echipa de profesori evaluatori: doua – patru cadre didactice din aceeasi arie curriculara, care evalueaza acelasi test pentru stabilirea rezultatelor evaluarii;
d) expert in grupul de lucru: persoana selectata in urma unui apel public, care are responsabilitatea elaborarii si validarii itemilor, a probelor si a baremelor de evaluare pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, in stricta conformitate cu manualul de proceduri;
e) fisa de evaluare: document-tip in care se inregistreaza, de catre echipa de profesori evaluatori, rezultatele elevului la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a;
f) manual de proceduri: document-tip care orienteaza cadrele didactice asupra modului de administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a;
g) plan individualizat de invatare: instrument fundamental de remediere/dezvoltare, care cuprinde informatii diagnostice si prognostice in vederea orientarii si optimizarii invatarii;
h) profesor evaluator: cadru didactic de specialitate, desemnat pentru evaluarea testelor si abilitat in domeniul evaluarii, prin programul „Dezvoltarea competentelor de evaluare ale cadrelor didactice” propus de CNEE sau prin alte cursuri organizate de Casa Corpului Didactic/alte organisme abilitate in formare profesionala;
i) raportul clasei: document-tip intocmit de catre echipele de profesori evaluatori, in care sunt centralizate rezultatele elevilor dintr-o clasa, inregistrate in fisele de evaluare;
j) raportul scolii: document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele claselor, intocmit de catre comisia din unitatea de invatamant in care sunt scolarizati elevi din clasa a VI-a si transmis inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, denumit in continuare ISJ/ISMB;
k) raportul ISJ/ISMB: document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele scolilor, intocmit de catre responsabilul judetean/al municipiului Bucuresti;
l) raportul final: document intern, intocmit de CNEE in colaborare cu Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii si cu Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, pe baza rapoartelor ISJ/ISMB, si care cuprinde concluziile privind evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a;
m) testul: instrument de evaluare care contine itemi/subiecte pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, elaborat de CNEE si structurat in doua sectiuni corespunzatoare probelor mentionate in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Coordonarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a

ART. 4
(1) Coordonarea la nivel national a proiectarii si a organizarii evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, precum si valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS, prin CNEE.
(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluarii se realizeaza de catre CNEE, in urma consultarii directiilor de specialitate din MECTS.
ART. 5
Pentru organizarea si desfasurarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, CNEE indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza un manual de proceduri pentru asigurarea calitatii evaluarii;
b) organizeaza procesul de selectie a membrilor grupului de lucru;
c) organizeaza stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;
d) organizeaza stagii de formare pentru inspectorii de specialitate si pentru resursa umana, inclusiv pentru cadrele didactice care activeaza in unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, implicati in evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a;
e) posteaza modele de teste si bareme pe website-ul dedicat www.subiecte.edu.ro, dupa administrarea-pilot;
f) elaboreaza testele si baremele de evaluare;
g) asigura confidentialitatea testelor, din momentul efectiv al elaborarii acestora, pana in momentul in care acestea devin publice;
h) asigura transmiterea catre ISJ/ISMB a testelor, a manualului de proceduri si a caietului cadrului didactic pentru administrarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a;
i) urmareste modul in care inspectoratele scolare distribuie in scoli testele, manualul de proceduri si caietul cadrului didactic;
j) propune, impreuna cu directiile de specialitate din MECTS, delegati pentru monitorizarea activitatilor prevazute in cadrul evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a;
k) elaboreaza raportul final, pe baza rapoartelor primite de la ISJ/ISMB, si prezinta factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile si recomandarile rezultate;
l) propune strategia de comunicare si de valorificare a rezultatelor evaluarii pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, parinti, comunitati locale si face precizari pentru valorificarea rezultatelor evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a.
ART. 6
(1) La nivelul ISJ/ISMB, prin decizie a inspectorului scolar general, se desemneaza un responsabil care asigura organizarea si administrarea evaluarii. Pentru buna desfasurare a activitatii, responsabilul constituie un colectiv de monitori de calitate selectionati din randul cadrelor didactice de specialitate. In judetele in care functioneaza unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, cel putin unul dintre monitorii de calitate este cunoscator al limbii minoritatii nationale in care se face predarea.
(2) In unitatile de invatamant in care functioneaza mai mult de o clasa a VI-a se infiinteaza comisia pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, denumita in continuare comisia de evaluare. In celelalte unitati de invatamant, responsabilul cu organizarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a este directorul.
ART. 7
Responsabilul cu evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a de la nivelul ISJ/ISMB are urmatoarele atributii:
a) transmite catre unitatile de invatamant toate informatiile necesare organizarii evaluarii in conditii optime;
b) raspunde de organizarea si de administrarea evaluarii in conditiile stabilite prin prezenta metodologie, pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
c) propune inspectorului scolar general, spre aprobare, componenta colectivului de monitori de calitate/profesori metodisti cu care asigura organizarea evaluarii;
d) participa la sesiunile de formare organizate de CNEE;
e) organizeaza un stagiu de formare cu monitorii de calitate selectionati;
f) organizeaza formarea responsabililor/membrilor comisiilor din unitatile de invatamant cu privire la organizarea si administrarea evaluarii;
g) asigura confidentialitatea testelor si a caietului cadrului didactic din momentul primirii si pana in momentul incheierii administrarii evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a;
h) transmite precizarile pentru valorificarea rezultatelor evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a catre unitatile de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasa a VI-a;
i) monitorizeaza administrarea evaluarii in conditiile stabilite prin prezenta metodologie si in baza prevederilor manualului de proceduri;
j) propune conducerii ISJ/ISMB, in situatii justificate, schimbari ale membrilor comisiilor din unitatile de invatamant;
k) centralizeaza rapoartele primite de la unitatile de invatamant;
l) intocmeste raportul ISJ/ISMB si il transmite la CNEE in termenele solicitate;
m) analizeaza si prelucreaza, la solicitarea inspectorului scolar general, datele oferite de raportul ISJ/ISMB si de rapoartele scolilor, in vederea fundamentarii unor decizii la nivel de judet/al municipiului Bucuresti.
ART. 8
(1) Comisia de evaluare din unitatea de invatamant se compune din:
a) presedinte – directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
b) membri – toate cadrele didactice de specialitate de la disciplinele evaluate, din unitatea de invatamant care au elevi in clasa a VI-a.
(2) In situatia in care in unitatea de invatamant se sustin probe redactate intr-o limba a minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cadru didactic de specialitate, cunoscator al limbii respective.
ART. 9
(1) Comisia de evaluare din unitatea de invatamant are urmatoarele atributii:
a) raspunde de organizarea si de administrarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
b) asigura conditiile tehnice necesare procesului de preluare a testelor, a manualului de proceduri si a caietului cadrului didactic;
c) asigura confidentialitatea testelor si a caietului cadrului didactic pana in momentul in care acestea devin publice si raspunde de securitatea si integritatea acestora;
d) asigura distribuirea testelor la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din clasa respectiva;
e) intocmeste raportul scolii si il preda responsabilului judetean/al municipiului Bucuresti, pe baza de proces-verbal;
f) comunica responsabilului de la nivelul ISJ/ISMB orice situatie speciala sau de incalcare a prevederilor legale.
(2) Pentru unitatile de invatamant prevazute cu o singura clasa a VI-a, atributiile prevazute la alin. (1) sunt duse la indeplinire de catre director.
(3) Directorul asigura pastrarea testelor, a manualului de proceduri si a caietului cadrului didactic in arhiva unitatii de invatamant, pe toata durata scolarizarii elevului.

III. Elaborarea testelor

ART. 10
(1) Testele pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se elaboreaza de catre CNEE, tinand seama de urmatoarele cerinte:
a) sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu programele scolare in vigoare;
b) sa aiba un nivel mediu de dificultate;
c) sa permita rezolvarea lor in 90 de minute, in doua secvente de testare de cate 45 de minute fiecare.
(2) Testele contin doua sectiuni corespunzatoare probelor transdisciplinare evaluate: limba si comunicare, respectiv matematica si stiinte.
(3) Baremele de evaluare, precum si alte informatii referitoare la evaluare sunt cuprinse in caietul cadrului didactic.
(4) Elevilor apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile in limba materna, li se asigura testele de la proba de matematica si stiinte atat in limba in care au studiat, cat si in limba romana.
(5) Modalitatea de transmitere a testelor si a caietului cadrului didactic la unitatile de invatamant in care se desfasoara evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a va fi reglementata printr-o procedura separata.
(6) Testele, baremele de evaluare si caietul cadrului didactic pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se clasifica in categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si pana in momentul in care devin publice. Toate persoanele care au acces la aceste documente vor semna un angajament de confidentialitate.

IV. Organizarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a

ART. 11
(1) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se desfasoara, printr-o singura administrare, in aceeasi zi si la aceeasi ora in toate unitatile scolare.
(2) La incheierea primelor 45 de minute in care elevii au avut de rezolvat sarcinile specifice primei secvente de evaluare, se acorda o pauza de 10 minute.
(3) Responsabilitatea administrarii la clasa a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a apartine administratorului de test.
(4) Salile in care se sustine evaluarea elevilor sunt de regula salile in care isi desfasoara activitatea in mod obisnuit elevii clasei. Acestea sunt adaptate, in prealabil, prin eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi in timpul administrarii evaluarii.
(5) Pregatirea pentru evaluare se realizeaza prin asezarea elevilor in banci, in ordine alfabetica, in fiecare sala de clasa.
(6) Inainte de inceperea evaluarii, administratorul de test realizeaza instructajul elevilor cu privire la proceduri si la importanta acestei evaluari. Elevii sunt informati ca se interzice patrunderea in sala cu orice fel de materiale: manuale, dictionare, notite/insemnari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea testelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
(7) Fiecarui elev i se distribuie un test pe care isi scrie numele si prenumele.
(8) Inregistrarea si monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se face de catre administratorul de test.
(9) Se interzice administratorului de test sa ofere elevilor indicatii referitoare la rezolvarea testelor, sa faca modificari ale testelor si ale baremelor de evaluare sau sa realizeze completari ale rezolvarilor testelor.
(10) Pentru rezolvarea testelor, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru si instrumente adecvate.
(11) Pe durata evaluarii, administratorul de test asigura respectarea ordinii si a linistii in sala de clasa.
(12) Administratorul de test solutioneaza eventualele abateri de la instructajul realizat inainte de inceperea evaluarii, astfel:
a) indeparteaza eventualele surse de informare, pentru ca elevul sa poata continua rezolvarea sarcinilor de lucru;
b) asigura informarea parintilor/tutorilor legal instituiti despre situatia creata.
(13) La finalizarea activitatii, administratorul de test preda testele, pe baza de proces-verbal, presedintelui comisiei/directorului.

V. Evaluarea testelor

ART. 12
(1) Inspectoratele scolare organizeaza evaluarea testelor in centre de evaluare la care sunt arondate mai multe unitati de invatamant.
(2) Coordonarea evaluarii testelor in centrele de evaluare este asigurata de o comisie alcatuita din:
– presedinte – directorul unitatii de invatamant stabilite drept centru de evaluare;
– secretar – cadru didactic cu competente in domeniul informaticii;
– 4 – 16 cadre didactice evaluatoare.
(3) Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unitati scolare decat cele din care provin elevii ale caror teste sunt evaluate.
(4) Inainte de inceperea procesului de evaluare a testelor, presedintele din centrul de evaluare are obligatia de a asigura o sesiune de instruire pentru membrii comisiei.
(5) Evaluarea testelor se efectueaza in echipa, de catre cadre didactice de specialitate, pe baza caietului cadrului didactic, iar rezultatul evaluarii se stabileste prin consens.
(6) Echipele de evaluatori sunt compuse din 2 – 4 profesori din aceeasi arie curriculara: limba si comunicare, respectiv matematica si stiinte.
(7) In timpul evaluarii testelor, profesorii evaluatori nu fac sublinieri sau mentiuni pe acestea. Rezultatul evaluarii se inregistreaza in fise de evaluare distincte pentru fiecare echipa de profesori evaluatori.
(8) Testele si fisele de evaluare sunt pastrate in conditii de securitate, dupa terminarea evaluarii.
ART. 13
(1) Evaluarea fiecarui test se face cu respectarea stricta a baremului de evaluare si a indicatiilor din caietul cadrului didactic.
(2) Evaluarea testelor se inregistreaza in fisa de evaluare, care se semneaza de catre fiecare profesor evaluator.
(3) Dupa incheierea procesului de evaluare, testele si fisele de evaluare sunt transmise catre cadrele didactice de la clasele a VI-a.
(4) Fisele de evaluare sunt utilizate de catre cadrele didactice de specialitate de la clasele a VI-a pentru intocmirea planurilor individualizate de invatare.

VI. Valorificarea rezultatelor evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a
ART. 14
(1) Rezultatele obtinute la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a sunt valorificate prin:
a) elaborarea planurilor individualizate de invatare;
b) consemnarea in portofoliul educational al elevului;
c) preorientarea scolara catre un anumit tip de liceu;
d) informarea parintilor/tutorilor legal instituiti asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate.
(2) Comisia de evaluare din unitatea de invatamant asigura procesul de realizare a planurilor individualizate de invatare si de informare a elevilor si parintilor/tutorilor legal instituiti.
(3) Planul individualizat de invatare se supune procedurilor privind confidentialitatea. Accesul la document si la informatiile transmise se limiteaza la corpul profesoral implicat in procesul educativ, la elev si la familia acestuia.
(4) Dupa informarea parintilor/tutorilor legal instituiti se intocmeste un proces-verbal, in care parintii semneaza pentru luarea la cunostinta a informatiilor din planul individualizat de invatare.

VII. Raspunderea disciplinara

ART. 15
(1) Respectarea intocmai a metodologiei de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.
(2) Personalul didactic, cel didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si de control din invatamant, implicate in administrarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei.
(3) Daca intr-o unitate de invatamant se constata nereguli grave in organizarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, inspectorul scolar, monitorul de calitate sau presedintele comisiei va inainta un raport conducerii ISJ/ISMB pentru declansarea procedurii de cercetare disciplinara.
ART. 16
(1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter penal in activitatea de organizare si de administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a sunt sanctionate in conformitate cu prevederile legale.
(2) Sanctiunile aplicate in urma abaterilor savarsite de cadrele didactice in timpul participarii in comisiile prevazute in prezenta metodologie sunt luate in considerare la acordarea calificativului anual.
ART. 17
In vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii organizarii evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, presedintii comisiilor solicita fiecarui membru al comisiei completarea unui angajament scris.

VIII. Dispozitii finale

ART. 18
Testele administrate in cadrul evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a si documentele intocmite pentru buna administrare a acesteia se pastreaza timp de 2 ani in arhiva unitatii de invatamant care a organizat evaluarea.
ART. 19
(1) Comisia de evaluare din unitatea de invatamant asigura conditii de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
(2) Masurile pentru asigurarea conditiilor de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente sunt urmatoarele:
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) marirea adecvata a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre elevii cu deficiente motorii sau neuromotorii (care ii impiedica sa scrie normal) sau de catre cei cu deficiente vizuale grave;
c) asigurarea testelor scrise cu caractere marite la elevii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor din teste;
e) realizarea sarcinilor cuprinse in testele pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a prin dictarea rezolvarilor, de catre elevul cu deficiente, catre un al doilea cadru didactic, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva. Se interzice acestuia sa corecteze sau sa intervina in dictarea realizata de elev.
(3) Elevii cu deficiente din unitatile de invatamant pot beneficia, dupa caz, de prevederile alin. (2), in baza certificatului de incadrare in gradul de handicap sau a unei adeverinte medicale.
(4) Responsabilul de la nivelul ISJ/ISMB poate aproba si alte proceduri de sustinere a probelor la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a pentru elevii cu deficiente, la propunerea comisiilor din unitatile de invatamant, cu informarea CNEE.
(5) In situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, precum si pentru cei care sufera de boli contagioase, responsabilul de la nivelul ISJ/ISMB poate aproba administrarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a la locul imobilizarii, simultan cu toti elevii din tara. Aprobarea se obtine pe baza documentului medical care atesta imposibilitatea deplasarii sau a sustinerii probelor in colectivitate. Cazurile inregistrate vor fi mentionate in raportul final.
ART. 20
(1) Elevii cu cerinte educationale speciale, integrati in scolile de masa, precum si cei din invatamantul special, care parcurg curriculumul scolii de masa, sustin evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a in conditiile prezentei metodologii.
(2) Elevii cu cerinte educationale speciale, fie cei integrati in scolile de masa, fie cei din invatamantul special, dar care parcurg curriculumul specific invatamantului special sau care beneficiaza de adaptari curriculare, in baza planurilor de interventie personalizata, sustin evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a numai la solicitarea scrisa a parintilor sau a tutorilor legal instituiti.
ART. 21
Conducerile unitatilor de invatamant aduc la cunostinta celor interesati prevederile prezentei metodologii prin urmatoarele activitati:
a) afisarea la avizierul scolii;
b) prezentarea in cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea in colectivele de elevi din clasa a VI-a;
d) organizarea unor intalniri cu parintii/tutorii legal instituiti, in vederea informarii acestora.
ART. 22
In vederea bunei organizari a evaluarii, MECTS, prin CNEE, elaboreaza proceduri pentru anumite activitati specifice ale administrarii testelor.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close