Statutul Casei Nationale de Pensii Publice a fost aprobat

feature photo

In M. Of. nr. 159 din 9 martie 2012 a fost publicata H.G. nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice, carea abrogat H.G. nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, publicata in M. Of. nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din cuprins:

ANEXA 1. STATUTUL Casei Nationale de Pensii Publice

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

ART. 1
(1) Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP, este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, organ de specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii si sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care acorda persoanelor asigurate pensii si alte prestatii de asigurari sociale, aflata sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) CNPP aplica politicile si strategiile Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale privind pensiile si alte prestatii de asigurari sociale si asigura beneficiarilor sai servicii publice bazate pe transparenta, legalitate si eficienta.
ART. 2
(1) CNPP are in subordine case judetene de pensii si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, investite cu personalitate juridica.
(2) CNPP poate infiinta case locale de pensii, in functie de numarul si structura asiguratilor, care functioneaza sub conducerea si controlul caselor teritoriale de pensii.
(3) CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare INEMRCM, institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica.
ART. 3
(1) CNPP asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii caselor teritoriale de pensii, in scopul aplicarii unitare a legislatiei in domeniul specific de activitate si al realizarii integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora.
(2) CNPP asigura coordonarea metodologica a activitatii caselor de pensii sectoriale, infiintate, potrivit legii, ca structuri cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.
ART. 4
CNPP verifica aplicarea unitara a legislatiei din domeniul sau de competenta.
ART. 5
(1) In cadrul CNPP functioneaza Comisia centrala de contestatii, ca organism care examineaza si solutioneaza contestatiile depuse impotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii si care urmareste aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice.
(2) CNPP asigura Comisiei centrale de contestatii suport tehnic si logistic prin serviciul specializat din cadrul CNPP, constituit in acest scop.
ART. 6
(1) Personalul CNPP si al caselor teritoriale de pensii este constituit din functionari publici, precum si din salariati incadrati pe baza de contract individual de munca.
(2) Salarizarea personalului CNPP si al caselor teritoriale de pensii se face conform reglementarilor legale aplicabile personalului platit din fonduri publice.

CAPITOLUL II. Atributiile CNPP

ART. 7
CNPP are urmatoarele atributii:

I. In domeniul organizatoric:
a) elaboreaza Regulamentul intern al CNPP, stabileste structura organizatorica a caselor teritoriale de pensii si aproba regulamentul-cadru intern al acestora;
b) propune Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale reglementarea unor aspecte din domeniul sau de competenta;
c) stabileste, in cooperare cu casele de pensii sectoriale, modalitatea tehnica de evidenta a contribuabililor si beneficiarilor sistemului public de pensii, a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale, precum si a modului de colaborare cu Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date;
d) organizeaza modul de stabilire si de plata a drepturilor de pensii si a altor drepturi de asigurari sociale finantate din bugetul asigurarilor sociale, precum si a celor finantate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform legii;
e) organizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;
f) organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare provenite din declaratiile individuale de asigurare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
g) ia masurile necesare de regularizare a sumelor platite in plus de catre contribuabili, in aplicarea prevederilor legale nationale si internationale din domeniul sau de competenta;
h) stabileste anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare si a punctajului cumulat, la cererea asiguratului, precum si tarifele si comisioanele pentru operatiunile efectuate de catre CNPP si structurile sale teritoriale pentru terti;
i) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;
j) organizeaza, indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
k) organizeaza si administreaza sistemul de trimitere la tratament balnear si la odihna si aproba criteriile pe baza carora se acorda biletele de tratament balnear;
l) initiaza si participa la elaborarea de proiecte, studii si analize in domeniul sau de activitate;
m) dispune masurile legale pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului propriu, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
n) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu si a personalului caselor teritoriale de pensii;
o) intocmeste planul anual de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul pensiilor, accidentelor de munca si bolilor profesionale, expertizei medicale si recuperarii capacitatii de munca, in cadrul Centrului National de Formare Profesionala a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice;
p) organizeaza si asigura evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, organizeaza activitatea privind aplicarea prevederilor acordurilor internationale de securitate sociala la care Romania este parte, precum si a reglementarilor europene in domeniul propriu de competenta;
q) organizeaza si dezvolta cooperarea cu institutii si organisme similare din alte tari, inclusiv prin incheierea de acorduri si intelegeri internationale, respectiv protocoale de colaborare, in domeniul sau de activitate, in favoarea lucratorilor migranti sau in alte scopuri;
r) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si, cu precadere, activitatea preventiva desfasurata de personalul propriu sau de asociatiile profesionale de asigurare;
s) emite, respinge sau retrage autorizatia de functionare pentru asociatiile profesionale de asigurare, in conditiile legii;
s) indruma si controleaza modul de acordare a drepturilor de asigurare ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale si, dupa caz, poate constata cazurile asigurate si stabili drepturile de asigurare;
t) aplica sanctiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu isi duc la indeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prin personalul abilitat in acest scop de CNPP;
t) organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii obligatorii administrate privat pentru asiguratii aflati in evidenta sa, conform dispozitiilor legale in vigoare;
u) controleaza modul de acordare a prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale de catre casele teritoriale de pensii;
v) indruma si controleaza activitatea privind acordarea compensatiilor pentru atingerea integritatii persoanelor care au suferit accidente de munca sau imbolnaviri profesionale, despagubiri in caz de deces si rambursari de cheltuieli.

II. In domeniul financiar:
a) inainteaza anual Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat;
b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
c) repartizeaza caselor teritoriale de pensii, pe trimestre, bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit legii;
d) constituie fondul de rezerva si asigura utilizarea acestuia, conform legii;
e) organizeaza activitatea de colectare si virare a contributiilor de asigurari sociale pentru asiguratii individuali si a altor venituri, potrivit legii;
f) monitorizeaza activitatea caselor teritoriale de pensii in ceea ce priveste incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat din contributiile de asigurari sociale pentru asiguratii individuali, potrivit legii;
g) organizeaza activitatea privind calculul, retinerea si virarea contributiilor de asigurari sociale de sanatate si a impozitului asupra pensiilor pentru beneficiarii sistemului public de pensii aflati in evidenta caselor teritoriale de pensii, in conditiile legii;
h) asigura plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale care, potrivit legii, se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat si care se achita prin intermediul caselor teritoriale de pensii;
i) asigura plata unor drepturi finantate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale este ordonator principal de credite, CNPP exercitand functia de ordonator secundar de credite;
j) incheie conventii cu Compania Nationala „Posta Romana” – S.A. si cu banci pentru stabilirea conditiilor efective de plata a pensiilor si a drepturilor prevazute de legile cu caracter special, prin mandat postal si, respectiv, in cont curent sau in cont de card, in functie de optiunile beneficiarilor sistemului public de pensii aflati in evidenta caselor teritoriale de pensii, precum si conventii cu alte institutii/organisme, in vederea aplicarii actelor normative incidente competentei sale;
k) stabileste, prin conventie incheiata cu Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala Trezorerie si Contabilitate Publica, nivelul dobanzilor pentru disponibilitatile banesti ale asigurarilor sociale de stat;
l) intocmeste documentatia si vireaza lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia nominala de asigurare, de la bugetul asigurarilor sociale de stat catre fiecare fond de pensii obligatorii administrat privat, suma reprezentand contributiile individuale datorate, potrivit legii, in baza datelor din registrul participantilor si din evidenta nationala a veniturilor asigurate in sistemul public de pensii;
m) finanteaza la nivel national, in limita dispozitiilor bugetare, studii de cercetare aplicativa, la propunerea caselor teritoriale de pensii, in vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale;
n) asigura evidenta veniturilor si a cheltuielilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, la nivel national;
o) elaboreaza si supune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
p) deconteaza, in conditiile prevazute de lege, prestatiile efectuate de asociatiile profesionale de asigurare care au calitatea de prestatori de servicii;
q) determina si revizuieste tarifele si clasele de risc pentru fiecare sector de activitate, in functie de riscul de accidentare si imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv, si stabileste cota de contributie datorata corespunzator activitatilor desfasurate in fiecare unitate;
r) asigura exportul in strainatate al prestatiilor in bani, potrivit reglementarilor legale in domeniu.

III. In domeniul indrumarii si reprezentarii:
a) indruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii;
b) indruma si coordoneaza metodologic activitatea caselor de pensii sectoriale;
c) indruma, coordoneaza si controleaza persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind sistemul public de pensii in domeniul propriu de competenta;
d) indruma, in domeniul propriu de competenta, persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din prevederile instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte, inclusiv a regulamentelor europene;
e) indruma si coordoneaza activitatea de aplicare a acordurilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si a reglementarilor europene in domeniul propriu de competenta;
f) indruma, coordoneaza si controleaza modul de stabilire si achitare a prestatiilor de asigurari sociale prevazute de lege, precum si a altor drepturi prevazute de legi speciale, care se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat, respectiv din bugetul de stat de catre casele teritoriale de pensii;
g) indruma, coordoneaza si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca in domeniul propriu de activitate;
h) indruma, coordoneaza si controleaza activitatea caselor teritoriale de pensii in ceea ce priveste colectarea contributiilor de asigurari sociale datorate de asiguratii individuali, precum si activitatea de executare silita, potrivit legii;
i) indruma, coordoneaza si controleaza casele teritoriale de pensii in ceea ce priveste activitatea de comunicare si relatii cu publicul, precum si modul de asigurare a accesului la informatiile de interes public;
j) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care este parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor legale specifice domeniului de activitate;
k) propune, indruma, coordoneaza si verifica modul de aplicare a dispozitiilor legale cu privire la pregatirea si formarea profesionala a personalului din cadrul caselor teritoriale de pensii;
l) asigura personalul de specialitate din cadrul tuturor categoriilor de personal care isi desfasoara activitatea atat la nivel central, cat si teritorial, pentru sustinerea, in calitate de lectori, a programelor de initiere, specializare, instruire si perfectionare profesionala organizate de Centrul National de Formare Profesionala a Personalului in Domeniul Pensiilor Publice;
m) asigura reprezentarea in relatiile cu institutiile si organismele internationale, precum si cu institutiile similare din alte state;
n) realizeaza activitatile ce decurg din statutul Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, in domeniul specific de activitate;
o) incheie protocoale cu organisme din tara in domeniul sau de activitate;
p) indruma activitatea privind suspendarea dreptului la prestatii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.

IV. In domeniul evidentei, certificarii si raportarii:
a) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii, aflati in evidenta caselor teritoriale de pensii;
b) asigura evidenta la nivel national a participantilor la fondurile de pensii obligatorii administrate privat, in limitele proprii de competenta;
c) asigura evidenta la nivel national a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale achitate prin intermediul caselor teritoriale de pensii pe baza codului numeric personal;
d) tine evidenta pentru persoanele care nu detin, potrivit legii, cod numeric personal, pe baza codului intern, gestionat de CNPP;
e) certifica, la termenele stabilite prin decizie a presedintelui CNPP, stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat, prin intermediul caselor teritoriale de pensii;
f) gestioneaza baza de date proprie privind asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si baza de date privind participantii la fondurile de pensii obligatorii administrate privat si asigura caracterul confidential al acestora;
g) asigura gestionarea bazelor de date privind plata pensiilor din sistemul public, a indemnizatiilor si a altor drepturi prevazute de legi speciale, care se stabilesc si se achita prin intermediul caselor teritoriale de pensii;
h) asigura emiterea documentelor pentru plata pensiilor din sistemul public, a indemnizatiilor si a altor drepturi prevazute de legi speciale, care se stabilesc si se achita prin intermediul caselor teritoriale de pensii;
i) isi coreleaza bazele de date proprii cu bazele de date ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si ale caselor de pensii sectoriale pentru realizarea unei evidente corecte si unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii, precum si la sistemul fondurilor de pensii administrate privat;
j) acorda caselor de pensii sectoriale si ANAF, in mod gratuit si pe baza de reciprocitate, accesul la informatiile referitoare la declararea si plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe care le are in administrare;
k) preia de la ANAF informatiile transmise anual, dupa depunerea declaratiilor fiscale, privind veniturile realizate de persoanele fizice, altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora;
l) certifica legislatia nationala aplicabila, in situatia lucratorilor migranti, conform regulamentelor europene in vigoare in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala si acordurilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte;
m) prezinta Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat;
n) publica anual raportul de activitate;
o) raspunde sesizarilor adresate direct sau transmise de catre Administratia Prezidentiala, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum si de alte institutii, persoane fizice si juridice;
p) asigura, potrivit legii, schimbul de informatii cu ANAF, ca institutie de colectare a contributiilor pentru fondurile obligatorii de pensii administrate privat, cu Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu fondurile de pensii, precum si cu administratorii acestora;
q) in cazul unor neconcordante ale datelor cuprinse in fisele de declarare a bolilor profesionale (BP2), solicita institutiilor competente clarificarea acestora si modificarea, in consecinta, a inregistrarilor.

V. In domeniul prevenirii accidentelor de munca si al bolilor profesionale:
a) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de prevenire desfasurata la nivelul caselor teritoriale de pensii si stabileste prioritatile de prevenire pentru activitatea sa;
b) verifica modalitatea de completare a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) si, in caz de neconcordante, solicita institutiilor modificarea acestora;
c) realizeaza obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii;
d) stabileste programele anuale de prevenire si acorda consultanta cu privire la organizarea si la masurile necesare pentru indeplinirea acestora;
e) acorda consiliere in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in functie de situatiile specifice domeniului de activitate, in scopul imbunatatirii activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, in mod direct sau in baza unor contracte incheiate in conditiile legii;
f) efectueaza analize si evaluari de riscuri pentru probleme de interes national, elaboreaza studii, analize si asigura documentatia privind riscurile si conditiile de munca, in vederea fundamentarii unor masuri de prevenire;
g) consiliaza casele teritoriale de pensii cu privire la realizarea instructiunilor proprii de securitate a muncii la nivelul angajatorilor;
h) elaboreaza forme si mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
i) are acces si poate consulta dosarul de cercetare al bolilor profesionale si accidentelor de munca, in cadrul activitatii de prevenire;
j) propune ordonatorului de credite, in functie de identificarea unor prioritati la nivel national, finantarea de proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea stiintifica a masurilor de prevenire necesare;
k) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea privind aplicarea regulamentelor referitoare la regimul de securitate sociala a lucratorilor migranti pentru domeniul accidentelor de munca si bolilor profesionale;
l) participa la activitatea desfasurata de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

VI. In domeniul reabilitarii medicale, recuperarii capacitatii de munca si reconversiei profesionale a persoanelor care au suferit accidente de munca sau boli profesionale:
a) coordoneaza si controleaza activitatea de recuperare functionala, protejare, reorientare si reconversie, in vederea reintegrarii profesionale pentru cei care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
b) coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata de casele teritoriale de pensii in domeniul acordarii prestatiilor si serviciilor pentru reabilitare medicala;
c) coordoneaza si indruma activitatea caselor teritoriale de pensii legata de derularea contractelor incheiate cu spitalele;
d) coordoneaza si organizeaza activitatea privind decontarea prestatiilor in natura pentru lucratorii migranti care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
e) coordoneaza si organizeaza activitatea privind eliberarea documentelor portabile stabilite de regulamentele de securitate sociala pentru domeniul accidente de munca si boli profesionale;
f) poate incheia contracte la nivel central si/sau teritorial cu furnizori de servicii medicale pentru realizarea activitatii de reabilitare medicala.

VII. In domeniul colaborarii cu casele de pensii sectoriale:
a) coordoneaza metodologic activitatea caselor de pensii sectoriale;
b) colaboreaza cu casele de pensii sectoriale, precum si cu ANAF si cu unitatile sale subordonate, cu care face schimb de informatii privind colectarea si, respectiv, declararea contributiilor de asigurari sociale;
c) transmite adeverintele de stagiu de cotizare si punctajul realizat de asigurati in sistemul gestionat de CNPP, in vederea stabilirii drepturilor de pensie sau recalcularii pensiei de catre casele de pensii sectoriale;
d) colaboreaza cu casele de pensii sectoriale in vederea comunicarii catre asigurati a punctajului anual si a punctajului cumulat pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate;
e) stabileste, impreuna cu casele de pensii sectoriale, tariful serviciului de certificare, la cererea asiguratilor, a stagiului de cotizare realizat;
f) sprijina din punct de vedere metodologic activitatea de aplicare a acordurilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte, precum si a regulamentelor comunitare in vigoare in domeniul de competenta al CNPP;
g) colaboreaza cu casele de pensii sectoriale pentru organizarea, indrumarea si controlul activitatii de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, prin intermediul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si al comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz;
h) colaboreaza cu casele de pensii sectoriale pentru stabilirea procedurilor referitoare la efectuarea operatiunilor de plata a drepturilor banesti si aprobarea lor prin ordine ale conducatorilor CNPP si ai caselor de pensii sectoriale;
i) colaboreaza cu casele de pensii sectoriale pentru stabilirea si aprobarea anuala, prin ordin comun al conducatorilor CNPP si ai caselor de pensii sectoriale, a criteriilor pe baza carora se acorda bilete pentru tratament balnear, precum si a nivelului contributiei banesti individuale a asiguratilor si a pensionarilor.

VIII. In privinta Comisiei centrale de contestatii:
a) asigura primirea si inregistrarea contestatiilor inaintate Comisiei centrale de contestatii de casele teritoriale de pensii;
b) asigura analiza contestatiilor si a documentelor inaintate Comisiei centrale de contestatii de casele teritoriale de pensii, precum si verificarea deciziilor de pensie contestate;
c) asigura intocmirea documentatiei tehnice, necesara examinarii si solutionarii contestatiilor de catre Comisia centrala de contestatii;
d) asigura secretariatul Comisiei centrale de contestatii;
e) asigura comunicarea in termen a hotararilor Comisiei centrale de contestatii partilor interesate si restituirea dosarelor de pensie caselor teritoriale de pensii;
f) analizeaza cauzele care conduc la aplicarea eronata si neunitara a legislatiei referitoare la pensiile publice de catre casele teritoriale de pensii;
g) formuleaza si inainteaza presedintelui CNPP propuneri privind aplicarea corecta si unitara a legislatiei referitoare la pensiile publice de catre casele teritoriale de pensii.

CAPITOLUL III. Structura organizatorica si organele de conducere

ART. 8
(1) CNPP are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1.
(2) CNPP functioneaza cu un numar maxim de 3.476 de posturi, finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, dintre care 123 de posturi aferente sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale. Pentru aparatul central si casele teritoriale de pensii, numarul maxim de posturi se va stabili prin ordin al presedintelui CNPP.
(3) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al presedintelui CNPP, se pot constitui servicii, birouri si compartimente.
ART. 9
(1) Conducerea CNPP este asigurata de presedinte si de consiliul de administratie.
(2) Conducerea executiva a CNPP este asigurata de presedinte, care este numit prin decizie a primului-ministru, potrivit legii.
(3) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale poate delega, conform legislatiei in domeniul finantelor publice, presedintelui CNPP atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat.
(4) In exercitarea atributiilor sale, precum si pentru realizarea hotararilor consiliului de administratie si ale consiliului tripartit, presedintele CNPP emite decizii administrative si decizii cu caracter normativ, in cazurile expres prevazute de lege, precum si ordine si instructiuni.
(5) Ordinele si deciziile cu caracter normativ ale presedintelui CNPP se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) In subordinea presedintelui isi desfasoara activitatea secretariatul general al CNPP, condus de un secretar general.
(7) Secretarul general este inalt functionar public, numit in conditiile legii.
(8) Secretarul general coordoneaza functionarea compartimentelor aflate in subordinea sa si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii acestor compartimente.
(9) Secretarul general este inlocuitorul de drept al presedintelui CNPP, in cazul in care acesta este in imposibilitatea de a-si exercita atributiile.
(10) In subordinea presedintelui CNPP se organizeaza, la nivel de directie generala, activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(11) Activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este condusa de presedintele CNPP si de un consiliu tripartit.
(12) Conducerea executiva a activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este asigurata de un director general, functionar public de conducere, numit, in conditiile legii, de catre presedintele CNPP.
ART. 10
(1) Presedintele consiliului de administratie si al consiliului tripartit este presedintele CNPP.
(2) Consiliul de administratie este alcatuit, potrivit legii, din 23 de persoane, dintre care un presedinte si 22 de membri.
(3) Mandatul membrilor consiliului de administratie este de 4 ani.
(4) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, patronatelor, sindicatelor si pensionarilor, dupa cum urmeaza:
a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale;
b) 3 reprezentanti ai caselor de pensii sectoriale, desemnati de conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 132 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) 5 reprezentanti ai patronatelor, desemnati de organizatiile patronale reprezentative la nivel national;
d) 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
e) 4 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.
(5) Consiliul tripartit este alcatuit, potrivit legii, din 9 membri, dintre care:
a) presedintele CNPP si directorul general, care sunt membri de drept;
b) un reprezentant al ANAF, desemnat de Ministerul Finantelor Publice;
c) 3 reprezentanti ai salariatilor, desemnati, prin consens, de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
d) 3 reprezentanti ai patronatelor, desemnati, prin consens, de confederatiile patronale reprezentative la nivel national.
(6) Membrii consiliului de administratie si ai consiliului tripartit pot fi revocati numai de catre cei care i-au numit, respectiv desemnat.
(7) Membrii revocati, decedati sau cei care isi prezinta demisia vor fi inlocuiti in termen de cel mult 3 luni.
(8) Mandatul noilor membri expira la data la care ar fi incetat mandatul predecesorilor lor.
ART. 11
(1) Consiliul de administratie si consiliul tripartit se intrunesc o data pe luna sau ori de cate ori este necesar si adopta hotarari valabile in prezenta a cel putin 15, respectiv 6 membri, cu votul majoritatii membrilor prezenti si cu conditia ca fiecare parte, Guvern, patronat si asigurati, sa fie reprezentata.
(2) Consiliul de administratie si consiliul tripartit se convoaca de catre presedintele CNPP. Convocarea se poate face si la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, respectiv al consiliului tripartit.
(3) La sedintele consiliului de administratie sau ale consiliului tripartit pot fi invitati si alti specialisti, fara drept de vot.
(4) Convocarea consiliului de administratie si a consiliului tripartit se face cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita, cand se aduce la cunostinta membrilor ordinea de zi a intrunirii.
(5) La fiecare intrunire se intocmeste un proces-verbal semnat de toti participantii cu drept de vot.
(6) In cazul in care unii membri lipsesc nemotivat de la cel mult doua sedinte in decurs de 6 luni, presedintele poate solicita revocarea acestora.
ART. 12
Presedintele CNPP are urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea si coordonarea sistemului public de pensii, precum si a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
b) convoaca consiliul de administratie si consiliul tripartit si conduce sedintele acestora;
c) dispune controlul tuturor activitatilor din cadrul CNPP si al caselor teritoriale de pensii;
d) aproba normele si programele de actiune care, potrivit legii, sunt de competenta CNPP;
e) reprezinta CNPP in relatiile cu tertii;
f) asigura promovarea imaginii CNPP;
g) rezolva conflictele de competenta aparute in cadrul CNPP;
h) aproba infiintarea caselor locale de pensii;
i) aproba modul de organizare si functionare, precum si atributiile si componenta consiliilor tripartite consultative;
j) asigura aplicarea acordurilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte, precum si a reglementarilor comunitare si asigura dezvoltarea cooperarii cu institutii similare din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
k) aproba Regulamentul intern si statul de functii ale CNPP, regulamentul-cadru intern si normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii si unitatile subordonate, in conditiile legii;
l) numeste si elibereaza din functie, prin ordin, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu al CNPP, directorii executivi si directorii executivi adjuncti ai caselor teritoriale de pensii, precum si directorii executivi adjuncti ai caselor locale de pensii din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti;
m) numeste si elibereaza din functie, prin ordin, directorul general, directorul medical, directorul de cercetare-dezvoltare si directorul economic ai INEMRCM, precum si conducerea Centrului National de Formare Profesionala a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice;
n) aproba criteriile privind evidenta, pastrarea si arhivarea documentelor specifice activitatii CNPP, caselor teritoriale de pensii si unitatilor subordonate, precum si masurile de asigurare a securitatii bazei de date, privind asiguratii sistemului public de pensii si asigurari sociale, in conditiile legii;
o) hotaraste cu privire la donatii sau la bunuri dobandite din alte surse, in conditiile legii;
p) aproba, prin ordin, procedurile referitoare la efectuarea de catre casele teritoriale de pensii a operatiunilor de plata a pensiilor si a altor drepturi sociale care se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
q) aproba anual, prin ordin comun al presedintelui CNPP si al conducatorilor caselor de pensii sectoriale, criteriile pe baza carora se acorda bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul contributiei banesti individuale a asiguratilor si a pensionarilor;
r) asigura recrutarea specialistilor si logistica necesara bunei desfasurari a activitatii Comisiei centrale de contestatii;
s) aproba, prin decizie, procedurile standard dupa care se desfasoara operatiunile specifice in cadrul caselor teritoriale de pensii;
s) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii.
ART. 13
Atributiile consiliului de administratie al CNPP sunt urmatoarele:
a) elaboreaza si aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
b) aproba structura organizatorica-cadru a caselor teritoriale de pensii;
c) aproba propunerile privind modalitatile de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din cadrul CNPP si din structurile sale teritoriale, in domeniul specific de activitate;
d) aproba proiectul programului de investitii pentru CNPP si casele teritoriale de pensii;
e) avizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
f) avizeaza propunerea privind Statutul CNPP si propunerile de modificare a Statutului CNPP, care se transmit Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
g) avizeaza Regulamentul intern al CNPP;
h) avizeaza Regulamentul-cadru intern al caselor teritoriale de pensii si unitatilor subordonate;
i) avizeaza infiintarea caselor locale de pensii;
j) avizeaza bilantul contabil si raportul anual de activitate;
k) avizeaza utilizarea fondului de rezerva, potrivit legii;
l) avizeaza procedurile standard dupa care se desfasoara operatiunile specifice in cadrul caselor teritoriale de pensii;
m) avizeaza procedurile referitoare la efectuarea, de catre casele teritoriale de pensii, a platii pensiilor si altor drepturi sociale care se finanteaza de la bugetul asigurarilor sociale de stat, respectiv de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
n) avizeaza incheierea de conventii cu trezoreria statului sau cu banci, pentru stabilirea nivelului dobanzilor la disponibilitatile banesti, in conditiile legii;
o) analizeaza derularea contractelor cu finantare externa, incheiate de CNPP in beneficiul sistemului public de pensii, si alte drepturi de asigurari sociale, potrivit legii;
p) analizeaza rapoartele semestriale intocmite de conducerea executiva a CNPP privind modul de indeplinire a atributiilor stabilite;
q) analizeaza si avizeaza raportul anual de activitate;
r) analizeaza contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat;
s) propune presedintelui CNPP elaborarea de studii si analize in domeniul sistemului public de pensii.
ART. 14
Atributiile consiliului tripartit al CNPP sunt urmatoarele:
a) elaboreaza si aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
b) analizeaza si avizeaza propunerile de acte normative din domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale;
c) analizeaza si avizeaza raportul anual de activitate;
d) analizeaza rapoartele semestriale intocmite de conducerea executiva a CNPP in domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale;
e) analizeaza derularea programelor cu finantare externa incheiate in beneficiul sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
f) aproba propunerile privind modalitatile de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale;
g) avizeaza majorarile sau reducerile contributiilor aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
h) propune presedintelui CNPP elaborarea de studii si analize in domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale.
ART. 15
Presedintele CNPP, in calitatea sa de presedinte al consiliului de administratie si al consiliului tripartit, poate delega atributii de reprezentare oricarui membru al acestora pe perioada determinata, in conditiile stabilite prin regulamentele de organizare si functionare ale acestor consilii.

CAPITOLUL IV. Structura organizatorica, organele de conducere si atributiile caselor teritoriale de pensii

ART. 16
(1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aproba de consiliul de administratie al CNPP. Prin ordin al presedintelui CNPP, in cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate servicii, birouri si compartimente.
(2) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, se constituie consilii tripartite consultative.
ART. 17
(1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurata de directorul executiv, care exercita o functie publica de conducere.
(2) Directorul executiv este ordonator tertiar de credite.
(3) In exercitarea atributiilor sale, directorul executiv emite decizii administrative.
(4) Directorul executiv numeste si revoca din functie, in conditiile legii, personalul casei teritoriale de pensii din subordinea sa, cu exceptia directorilor executivi adjuncti.
(5) Directorul executiv asigura indrumarea si controlul activitatii si pentru casele locale de pensii.
ART. 18
Casele teritoriale de pensii au, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura evidenta la nivel teritorial a contribuabililor la sistemul public de pensii si furnizeaza CNPP informatiile necesare gestionarii acestora la nivel national;
b) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel teritorial, pe baza codului numeric personal sau a codului intern, dupa caz, si furnizeaza CNPP informatiile necesare gestionarii acestora la nivel national; codul intern reprezinta codul generat de CNPP pentru acele categorii de persoane pentru care nu a fost atribuit cod numeric personal potrivit legii;
c) incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
d) furnizeaza datele necesare pentru certificarea de catre CNPP a stagiului de cotizare si a punctajului pentru fiecare asigurat;
e) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
f) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pentru asiguratii individuali;
g) realizeaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
h) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale pentru asiguratii individuali, potrivit legii, fiind abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, prin organele proprii;
i) retin si vireaza si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
j) numesc conducerea si asigura indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;
k) iau masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii incredintat, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
l) stabilesc si platesc indemnizatii si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
m) emit decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;
n) coordoneaza si controleaza din punct de vedere administrativ activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
o) asigura executia bugetara in plan teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;
p) intocmesc si inainteaza CNPP, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in plan teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii care i-au fost repartizati;
q) asigura datele necesare pentru intocmirea evidentei participantilor la fondurile de pensii obligatorii administrate privat;
r) indeplinesc obligatiile care le revin in aplicarea prevederilor acordurilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte, precum si a reglementarilor comunitare in domeniul propriu de competenta si asigura plata in strainatate a prestatiilor in bani, potrivit prevederilor legale in vigoare;
s) distribuie persoanelor indreptatite biletele de tratament balnear si de odihna, in limita locurilor repartizate;
s) inregistreaza si solutioneaza cereri, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
t) controleaza modul in care angajatorii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale de somaj respecta dispozitiile legale privind intocmirea si depunerea declaratiei nominale de asigurare si a obligatiilor de plata, precum si respectarea termenelor de depunere;
t) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care sunt parte, ca urmare a aplicarii dispozitiilor legale specifice domeniului propriu de activitate, ori in litigiile in care parte este CNPP, pe baza imputernicirii primite din partea presedintelui CNPP;
u) asigura intocmirea documentatiei necesare si reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, inclusiv in litigiile privind hotararile Comisiei centrale de contestatii care au ca obiect deciziile de pensie pe care le-au emis;
v) asigura punerea in executare a hotararilor instantelor de judecata, pronuntate inclusiv in litigiile care au avut ca obiect contestarea hotararilor Comisiei centrale de contestatii;
w) asigura desfasurarea activitatii de pregatire si perfectionare profesionala a personalului propriu, in conformitate cu planul de formare profesionala al CNPP;
x) asigura comunicarea cu asiguratii, contribuabilii si beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cu persoanele care fac obiectul instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte, al legilor cu caracter reparatoriu, cu reprezentantii altor autoritati sau institutii, precum si cu reprezentantii mass-media;
y) asigura confidentialitatea si securitatea bazelor de date proprii, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si evidenta;
z) stabilesc si platesc drepturile conform legii pentru beneficiarii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si acorda prestatiile aferente conform prevederilor legale;
aa) asigura decontarea cheltuielilor cu reabilitarea medicala si reconversia profesionala si incheie contracte cu furnizorii de servicii medicale conform prevederilor legale;
bb) asigura desfasurarea activitatii de prevenire in conformitate cu prevederile legii si ale programelor de prevenire;
cc) asigura evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale comunicate;
dd) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul statut ori stabilite de presedintele CNPP.
ART. 19
Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru CNPP si institutiile subordonate sunt prevazute in anexa nr. 2.
ART. 20
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul statut.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close