Decizia Autoritatii AELS de Supraveghere nr. 533/09/COL din 16 decembrie 2009

Decizia Autoritatii AELS de Supraveghere nr. 533/09/COL din 16 decembrie 2009 de modificare, pentru a saptezeci si saptea oara, a normelor procedurale si de fond in domeniul ajutorului de stat, prin introducerea unui nou capitol privind o procedura simplificata de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat

AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE [1],

AVAND IN VEDERE Acordul privind Spatiul Economic European [2], in special articolele 61-63 si Protocolul 26 la acesta,

AVAND IN VEDERE Acordul intre statele AELS privind instituirea unei Autoritati de Supraveghere si a unei Curti de Justitie [3], in special articolul 24 si articolul 5 alineatul (2) litera (b),
intrucat:

In temeiul articolului 24 din Acordul privind Autoritatea de Supraveghere si Curtea de Justitie, Autoritatea pune in aplicare dispozitiile Acordului privind SEE referitor la ajutoarele de stat.
In temeiul articolului 5 alineatul (2) litera (b) din Acordul privind Autoritatea de Supraveghere si Curtea de Justitie, Autoritatea emite comunicari sau orientari privind aspectele tratate in Acordul privind SEE, in cazul in care acest acord sau Acordul privind Autoritatea de Supraveghere si Curtea de Justitie prevad in mod expres acest lucru sau in cazul in care Autoritatea il considera necesar.
Autoritatea a adoptat normele procedurale si de fond in domeniul ajutoarelor de stat [4] la 19 ianuarie 1994.
Comisia Europeana a adoptat la 16 iunie 2009 o Comunicare privind o procedura simplificata de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat [5].
Aceasta comunicare este relevanta si pentru Spatiul Economic European.
Aplicarea uniforma a normelor SEE privind ajutoarele de stat trebuie asigurata pe tot teritoriul Spatiului Economic European.
In conformitate cu punctul II de la titlul “GENERALITAȚI” de la sfarsitul anexei XV la Acordul privind SEE, Autoritatea, dupa consultarea prealabila a Comisiei, trebuie sa adopte acte corespunzatoare celor adoptate de Comisia Europeana.
In urma consultarii Comisiei Europene la 8 decembrie 2009 si a statelor AELS prin scrisorile datate 20 noiembrie 2009,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Orientarile privind ajutoarele de stat se modifica prin introducerea unui nou capitol privind o procedura simplificata de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat. Noul capitol este inclus in anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Numai versiunea in limba engleza este autentica.

Adoptata la Bruxelles, 16 decembrie 2009.

Pentru Autoritatea AELS de Supraveghere
Per Sanderud
Presedinte
Kristján Andri Stefánsson

Membru al Colegiului
[1] Denumita in continuare “Autoritatea”.
[2] Denumit in continuare “Acordul privind SEE”.
[3] Denumit in continuare “Acordul privind Autoritatea de Supraveghere si Curtea de Justitie”.
[4] Orientari privind aplicarea si interpretarea articolelor 61 si 62 din Acordul privind SEE si a articolului 1 din Protocolul 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere si Curtea de Justitie, adoptate si publicate de Autoritate la 19 ianuarie 1994, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit in continuare JO) L 231 din 3.9.1994, p. 1 si in Suplimentul SEE nr. 32 din 3.9.1994, p. 1. Denumite in continuare “Orientari privind ajutoarele de stat”. Versiunea actualizata a Orientarilor privind ajutoarele de stat este publicata pe site-ul Autoritatii: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

[5] JO C 136, 16.6.2009, p. 3.
————————————————–

ANEXA I. ORIENTARI PRIVIND O PROCEDURA SIMPLIFICATA DE TRATARE A ANUMITOR TIPURI DE AJUTOARE DE STAT [1]

1. Introducere

1. Prezentele orientari prezinta o procedura simplificata conform careia Autoritatea intentioneaza sa examineze, in stransa cooperare cu statul AELS vizat si intr-o perioada scurta de timp, anumite tipuri de masuri de ajutor de stat pentru care Autoritatea nu trebuie decat sa verifice conformitatea masurii cu normele si practicile existente, fara sa-si exercite niciuna dintre puterile sale discretionare. Experienta dobandita de Autoritate in aplicarea articolului 61 din Acordul privind SEE si a regulamentelor, cadrelor, orientarilor si comunicarilor adoptate in temeiul articolului 61 din Acordul privind SEE [2] a aratat ca, in absenta unor circumstante speciale, anumite categorii de ajutoare notificate sunt aprobate, in mod obisnuit, fara a ridica suspiciuni cu privire la compatibilitatea lor cu Acordul privind SEE. Aceste categorii de ajutoare sunt descrise in sectiunea 2. Celelalte masuri de ajutor notificate Autoritatii vor face obiectul procedurilor aplicabile [3] si, in principiu, Codului de bune practici privind desfasurarea procedurilor de control al ajutoarelor de stat.
2. Scopul prezentelor orientari este de a defini conditiile in care Autoritatea va adopta, de obicei, o decizie simplificata de declarare a anumitor tipuri de masuri de ajutor de stat ca fiind compatibile cu Acordul privind SEE, in conformitate cu procedura simplificata, precum si de a oferi orientare in ceea ce priveste procedura propriu-zisa. Cand toate conditiile definite in prezentele orientari sunt indeplinite, Autoritatea va depune toate eforturile pentru a adopta o decizie simplificata care sa constate ca masura notificata nu constituie ajutor sau o decizie care sa ateste absenta obiectiilor in termen de 20 de zile de la data notificarii, in conformitate cu articolul 4 alineatul (2) sau cu articolul 4 alineatul (3) din partea II a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autoritati de Supraveghere si a unei Curti de Justitie.
3. Cu toate acestea, in cazul in care oricare dintre garantiile sau exceptiile prevazute la punctele 6-12 din prezentele orientari este aplicabila, Autoritatea va reveni la procedura normala privind ajutoarele notificate, descrisa in capitolul II din Protocolul nr. 3, si va adopta apoi o decizie detaliata, in conformitate cu articolul 4 si/sau articolul 7 din respectivul protocol. In orice caz, singurele termene legale imperative sunt cele prevazute la articolul 4 alineatul (5) si la articolul 7 alineatul (6) din Protocolul nr. 3.
4. Prin procedura descrisa in prezentele orientari, Autoritatea urmareste sa confere mai multa previzibilitate si eficacitate controlului ajutoarelor de stat la nivelul SEE. Nicio dispozitie a prezentelor orientari nu ar trebui interpretata in sensul ca o masura de ajutor care nu poate fi considerata ajutor de stat in sensul articolului 61 din Acordul privind SEE trebuie notificata Autoritatii, desi statele AELS raman libere sa notifice aceste masuri de ajutor din motive de securitate juridica.
2. Categorii de ajutoare de stat care pot fi tratate in cadrul procedurii simplificate

Categorii de ajutoare de stat eligibile

5. In principiu, urmatoarele categorii de masuri pot face obiectul aplicarii procedurii simplificate:
(a) Categoria 1: masurile de ajutor incluse in sectiunile privind “evaluarea standard” din orientarile existente
Masurile de ajutor care se incadreaza in categoria “evaluarii standard” (asa-numitele sectiuni “sfere de protectie”) [4] sau a unor tipuri de evaluari similare [5] din orientarile orizontale, care nu fac obiectul Regulamentului general de exceptare pe categorii, pot fi tratate, in principiu, in cadrul procedurii simplificate.
Cu toate acestea, procedura simplificata se va aplica doar in cazul in care Autoritatea se asigura ca, dupa incheierea etapei prealabile notificarii (a se vedea punctele 13-16), sunt respectate toate cerintele procedurale si de fond prevazute in sectiunile aplicabile ale orientarilor in cauza. Aceasta presupune ca etapa prealabila notificarii sa confirme ca masura de ajutor notificata indeplineste, la prima vedere, conditiile relevante, astfel cum sunt expuse in continuare in mod detaliat pentru fiecare dintre instrumentele orizontale aplicabile, privind:
– tipul de beneficiari;
– costurile eligibile;
– intensitatile ajutoarelor si bonusurile;
– pragul individual de notificare sau valoarea maxima a ajutorului;
– tipul de instrument de ajutor utilizat;
– dispozitiile in materie de cumul;
– efectul stimulativ;
– cerintele privind transparenta;
– excluderea beneficiarilor care fac obiectul unui ordin de recuperare [6].
Tipurile de masuri din aceasta categorie pentru care Autoritatea este pregatita sa ia in considerare aplicarea procedurii simplificate sunt, in special, urmatoarele:
(i) masurile privind investitiile in capital de risc, sub o alta forma decat participarea la un fond de investitii in societati necotate si care indeplinesc toate conditiile prezentate in sectiunea 4 a Orientarilor privind investitiile in capital de risc;
(ii) ajutoarele pentru investitii in favoarea protectiei mediului care indeplinesc conditiile mentionate in sectiunea 3 din Orientarile privind ajutoarele pentru protectia mediului:
– a caror baza de calcul al costurilor eligibile este determinata printr-o metodologie de calcul a costurilor totale, in conformitate cu punctul 82 din Orientarile privind ajutoarele pentru protectia mediului [7]; sau
– care prevad un bonus pentru ecoinovare despre care s-a demonstrat ca este conform cu punctul 78 din Orientarile comunitare privind protectia mediului [8];
(iii) ajutoarele pentru intreprinderi tinere inovatoare acordate in conformitate cu sectiunea 5.4 din Orientarile privind cercetarea, dezvoltarea si inovarea si al caror caracter inovator este stabilit pe baza sectiunii 5.4 litera (b) punctul (i) din orientari [9];
(iv) ajutoarele pentru clusterele de inovare, acordate in conformitate cu sectiunile 5.8 si 7.1 din Orientarile privind cercetarea, dezvoltarea si inovarea;
(v) ajutoarele pentru inovarea proceselor si inovarea organizationala in domeniul serviciilor, acordate in conformitate cu sectiunea 5.5 din Orientarile privind cercetarea, dezvoltarea si inovarea;
(vi) ajutoarele regionale ad hoc care sunt sub pragul de notificare individuala prevazut la punctul 53 din Orientarile privind ajutoarele regionale [10];
(vii) ajutoarele pentru salvare acordate industriei prelucratoare si sectoarelor de servicii (cu exceptia sectorului financiar) care indeplinesc toate conditiile de fond prevazute in sectiunile 3.1.1 si 3.1.2 din Orientarile privind salvarea si restructurarea intreprinderilor [11];
(viii) schemele de salvare si restructurare pentru intreprinderile mici care indeplinesc toate conditiile prevazute in sectiunea 4 din Orientarile privind salvarea si restructurarea intreprinderilor [12];
(ix) ajutoarele ad hoc de restructurare pentru IMM-uri, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute in sectiunea 3 din Orientarile privind salvarea si restructurarea intreprinderilor [13];
(x) creditele la export acordate in sectorul constructiilor navale, care indeplinesc conditiile prevazute in sectiunea 3.3.4 din Orientarile privind ajutoarele in domeniul constructiilor navale [14];
(xi) scheme de sprijin in domeniul audiovizualului care indeplinesc toate conditiile prevazute in sectiunea 2.3 din Orientarile privind cinematografia in ceea ce priveste dezvoltarea, productia, distributia si promovarea operelor audiovizuale [15].
Lista de mai sus este indicativa si poate evolua in functie de revizuirile ulterioare ale instrumentelor existente sau de adoptarea unor noi instrumente. Autoritatea poate revizui aceasta lista la anumite intervale de timp pentru a garanta conformitatea acesteia cu normele aplicabile in domeniul ajutoarelor de stat.
(b) Categoria 2: masuri care corespund practicii decizionale consacrate a Autoritatii
Masurile de ajutor ale caror caracteristici corespund masurilor de ajutor aprobate in cel putin trei decizii anterioare ale Autoritatii (denumite, in continuare, “deciziile anterioare”) [16] si a caror evaluare poate, prin urmare, fi realizata rapid in baza practicii decizionale a Autoritatii pot face, in principiu, obiectul aplicarii procedurii simplificate. Doar deciziile Autoritatii adoptate in ultimii 10 ani care preceda data notificarii prealabile (a se vedea punctul 14) pot fi considerate “decizii anterioare”.
Procedura simplificata se va aplica doar in cazurile in care Autoritatea se va fi asigurat ca, dupa etapa prealabila notificarii (a se vedea punctele 13-16), sunt indeplinite conditiile de fond si procedurale care au stat la baza deciziilor anterioare, in special in ceea ce priveste obiectivele si structura generala a masurii, tipurile de beneficiari, costurile eligibile, pragurile de notificare individuale, intensitatile ajutoarelor, plus bonusurile aplicabile, daca este cazul, dispozitiile privind cumulul, efectul stimulativ si cerintele in materie de transparenta. In plus, astfel cum este mentionat la punctul 11 mai jos, Autoritatea va reveni la procedura obisnuita atunci cand de masura de ajutor notificata ar putea fi in beneficiul unei intreprinderi care face obiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a Autoritatii de declarare a unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu Acordul privind SEE (asa-numita problema Deggendorf).
Tipurile de masuri din aceasta categorie pentru care Autoritatea este pregatita sa ia in considerare aplicarea procedurii simplificate sunt, in special, urmatoarele:
(i) masurile de ajutor pentru conservarea patrimoniului cultural national privind activitati legate de situri antice si istorice sau de monumente nationale, cu conditia ca ajutorul sa se limiteze la “conservarea patrimoniului”, in sensul articolului 61 alineatul (3) litera (c) din Acordul privind SEE, coroborat cu articolul 107 alineatul (3) litera (d) din Tratatul privind functionarea UE [17];
(ii) scheme de ajutor pentru teatru, dans si activitati muzicale [18];
(iii) scheme de ajutor pentru promovarea limbilor minoritare [19];
(iv) masuri de ajutor in favoarea industriei editoriale [20];
(v) masuri de ajutor in favoarea conexiunii in banda larga in zonele rurale [21];
(vi) scheme de garantare pentru finantarea sectorului constructiilor navale [22];
(vii) masuri de ajutor care indeplinesc toate celelalte prevederi aplicabile din Regulamentul general de exceptare pe categorii, dar care sunt excluse din sfera sa de aplicare intrucat:
– aceste masuri reprezinta un “ajutor ad hoc” [23];
– ajutoarele sunt prevazute intr-o forma netransparenta (articolul 5 din Regulamentul general de exceptare pe categorii), insa echivalentul subventie bruta este calculat pe baza metodologiei aprobate de Autoritate in trei decizii individuale adoptate dupa 1 ianuarie 2007;
(viii) masuri de sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii locale care nu constituie un ajutor de stat in sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE, avand in vedere faptul ca, luand in considerare particularitatile cazului, masura in cauza nu ar avea niciun efect asupra comertului intra-SEE [24];
(ix) prelungirea si/sau modificarea schemelor existente in afara sferei de aplicare a procedurii simplificate prevazute de Decizia nr. 195/04/COL a Autoritatii din 14 iulie 2004 privind dispozitiile de punere in aplicare mentionate la articolul 27 din partea II din Protocolul nr. 3 la Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autoritati de Supraveghere si a unei Curti de Justitie [25] (a se vedea categoria 3 de mai jos), de exemplu in ceea ce priveste adaptarea schemelor existente la noile orientari orizontale [26].
Prezenta lista este indicativa, intrucat sfera de aplicare exacta a acestei categorii poate evolua in functie de practica decizionala a Autoritatii. Autoritatea poate revizui aceasta lista indicativa la anumite intervale de timp pentru a garanta conformitatea acesteia cu evolutia practicii decizionale.
(c) Categoria 3: prelungirea sau extinderea schemelor de ajutor existente
Articolul 4 din Decizia nr. 195/04/COL a Autoritatii prevede o procedura de notificare simplificata pentru anumite modificari aduse ajutoarelor existente. In temeiul respectivului articol, “[…] urmatoarele modificari ale ajutorului existent se notifica prin intermediul formularului de notificare simplificat prevazut in anexa II la prezenta Decizie:
(a) cresterile cu peste 20 % ale bugetului unei scheme de ajutor autorizate;
(b) prelungirea, cu pana la sase ani, a unei scheme de ajutor existente autorizate, cu sau fara o crestere a bugetului;
(c) adoptarea unor criterii mai stricte de aplicare a unei scheme de ajutor autorizate, reducerea intensitatii ajutorului sau reducerea cheltuielilor eligibile.”
Posibilitatea aplicarii articolului 4 din Decizia nr. 195/04/COL a Autoritatii nu este afectata de prezentele orientari. Cu toate acestea, Autoritatea invita statul AELS care a efectuat notificarea sa urmeze procedura descrisa in prezentele orientari, inclusiv in ceea ce priveste notificarea prealabila a masurii de ajutor, folosind formularul simplificat de notificare anexat la Decizia nr. 195/04/COL a Autoritatii. In contextul acestei proceduri, Autoritatea va solicita, de asemenea, acordul statului AELS in cauza, in vederea publicarii rezumatului notificarii sale pe site-ul internet al Autoritatii.

Garantii si excluderi

6. Intrucat procedura simplificata se aplica numai in cazul ajutorului notificat in temeiul articolului 1 alineatul (3) din partea I a Protocolului nr. 3 la Acordul intre statele AELS privind instituirea unei Autoritati de Supraveghere si a unei Curti de Justitie, ajutoarele ilegale sunt excluse. In plus, in masura in care Acordul privind SEE se aplica urmatoarelor sectoare, procedura simplificata nu se va aplica ajutoarelor care favorizeaza activitatile din domeniul pescuitului si acvaculturii, activitatile de productie primara a produselor agricole si activitatile de prelucrare si comercializare a acestora. De asemenea, procedura simplificata nu se va aplica in mod retroactiv masurilor care au facut obiectul notificarii prealabile inainte de 1 ianuarie 2010.
7. Pentru a aprecia daca o masura de ajutor notificata se inscrie in una dintre categoriile eligibile mentionate la punctul 5, Autoritatea se va asigura ca orientarile aplicabile si/sau practica decizionala consacrata a Autoritatii, pe baza carora trebuie evaluata masura de ajutor notificata, precum si toate circumstantele factuale relevante, sunt stabilite cu suficienta claritate. Avand in vedere faptul ca daca notificarea nu este completa nu se poate determina daca trebuie aplicata sau nu procedura simplificata, statul AELS care notifica ajutorul este invitat sa ofere toate informatiile relevante, inclusiv, daca este cazul, deciziile anterioare invocate la inceputul fazei de notificare prealabila (a se vedea punctul 14).
8. Atunci cand notificarea nu este completa si contine informatii inselatoare sau incorecte, Autoritatea nu va aplica procedura simplificata. In plus, in masura in care notificarea cuprinde aspecte juridice inedite de interes general, Autoritatea nu va aplica, in principiu, procedura simplificata.
9. Desi, in mod normal, se poate presupune ca acele masuri de ajutor care se incadreaza in categoriile mentionate la punctul 5 nu vor ridica indoieli cu privire la compatibilitatea lor cu Acordul privind SEE, pot exista, cu toate acestea, anumite circumstante speciale care necesita o analiza mai atenta. In asemenea cazuri, Autoritatea poate reveni, in orice moment, la procedura normala.
10. Asemenea circumstante speciale pot viza, cu precadere: anumite forme de ajutor care nu sunt inca testate in practica decizionala a Autoritatii, decizii anterioare pe care Autoritatea ar putea sa le reanalizeze in lumina jurisprudentei recente sau a evolutiilor recente ale SEE, probleme tehnice noi, preocupari in ceea ce priveste compatibilitatea masurii cu alte prevederi ale Acordului privind SEE (de exemplu, in materie de nediscriminare, cele patru libertati etc.).
11. Autoritatea revine la procedura normala atunci cand de masura de ajutor notificata ar putea beneficia o intreprindere care face obiectul unui ordin de recuperare, ca urmare a unei decizii anterioare a Autoritatii in baza careia ajutorul este declarat ilegal si incompatibil cu Acordul privind SEE (asa-numita problema Deggendorf).
12. In final, daca un tert exprima indoieli intemeiate cu privire la masura de ajutor notificata in cadrul termenului fixat la punctul 21 din prezentele orientari, Autoritatea va reveni la procedura normala [27] si va informa statul AELS cu privire la aceasta.
3. Dispozitii procedurale

Contacte prealabile notificarii

13. Autoritatea a constatat ca toate contactele cu statul AELS care face notificarea, in faza de notificare prealabila, au fost pozitive, chiar si in cazurile care, aparent, nu ridicau probleme deosebite. Astfel de contacte permit Autoritatii si, in special, statelor AELS sa determine, intr-un stadiu incipient, instrumentele relevante ale Autoritatii sau deciziile anterioare, gradul de complexitate probabil al evaluarii Autoritatii, precum si sfera si volumul de informatii necesare Autoritatii pentru a face o evaluare completa a cazului.
14. Avand in vedere constrangerile de timp din cadrul procedurii simplificate, evaluarea unei masuri de ajutor de stat in temeiul procedurii simplificate este conditionata de stabilirea de contacte intre statul AELS care face notificarea si Autoritate, inainte de realizarea notificarii. In acest context, statul AELS este invitat sa propuna Autoritatii un proiect de formular de notificare insotit de toate informatiile suplimentare necesare prevazute la articolul 2 din Decizia nr. 195/04/COL a Autoritatii si de deciziile anterioare relevante, daca este cazul, prin intermediul aplicatiei informatice create de Autoritate. De asemenea, in aceasta faza, statul AELS poate solicita Autoritatii sa fie scutit de completarea anumitor sectiuni ale formularului de notificare. In cursul contactelor stabilite anterior fazei de notificare, statul AELS si Autoritatea pot conveni, de asemenea, ca respectivul stat AELS sa nu fie obligat sa inainteze un proiect al formularului de notificare care sa fie insotit de informatiile cerute in faza prealabila notificarii. Un asemenea acord poate fi oportun, de exemplu, ca urmare a caracterului repetitiv al anumitor masuri de ajutor [de exemplu, categoria de ajutor prevazuta la punctul 5 litera (c) din prezentele orientari]. In acest context, statul AELS poate fi invitat sa efectueze in mod direct notificarea, atunci cand Autoritatea considera ca nu este necesara discutarea in detaliu a masurilor preconizate.
15. In termen de doua saptamani de la primirea proiectului de formular de notificare, Autoritatea va organiza primul contact prealabil notificarii. Autoritatea va incuraja stabilirea de contacte prin e-mail, prin conferinte telefonice sau, in baza unei cereri specifice a statului AELS vizat, va organiza reuniuni. In termen de 5 zile lucratoare de la stabilirea ultimului contact din faza de notificare prealabila, Autoritatea va informa statul AELS vizat daca acestea considera ca, la prima vedere, cazul poate fi tratat conform procedurii simplificate, care sunt informatiile care mai trebuie oferite pentru ca masura sa poata face obiectul acestei proceduri, sau daca respectivul caz va fi tratat conform procedurii obisnuite.
16. Atunci cand Autoritatea semnaleaza ca respectivul caz poate face obiectul procedurii simplificate, aceasta inseamna ca statul AELS si Autoritatea sunt de acord, la prima vedere, ca informatiile oferite in contextul notificarii prealabile ar reprezenta o notificare completa daca ar fi oferite sub forma unei notificari formale. Astfel, in principiu, Autoritatea va putea aproba masura, de indata ce aceasta este notificata formal, in baza unui formular de notificare care sa cuprinda rezultatele contactelor stabilite in faza de notificare prealabila, fara a mai fi necesare alte informatii.

Notificarea

17. Statul AELS trebuie sa notifice masura/masurile de ajutor vizata (vizate) in termen de doua luni din momentul in care este informat de catre Autoritate ca, la prima vedere, masura poate fi tratata conform procedurii simplificate. Daca notificarea include modificari in raport cu informatiile prezentate in documentele de notificare prealabila, acestea trebuie evidentiate in mod clar in cadrul formularului de notificare.
18. Inaintarea notificarii de catre statul AELS vizat marcheaza inceperea perioadei de doua luni mentionate la punctul 2
19. Procedura simplificata nu prevede niciun formular specific de notificare simplificata. Cu exceptia cazurilor incluse in categoria ajutoarelor prezentate la punctul 5 litera (c) din prezentele orientari, notificarea trebuie sa se efectueze in baza formularelor de notificare standard cuprinse in Decizia nr. 195/04/COL a Autoritatii.

Publicarea rezumatului notificarii

20. Autoritatea va publica pe site-ul sau internet un rezumat al acestei notificari, pe baza informatiilor furnizate de statul AELS si in conformitate cu formularul standard prevazut in anexa la prezentele orientari. Formularul standard precizeaza ca, pe baza informatiilor furnizate de statul AELS, masura de ajutor ar putea face obiectul aplicarii procedurii simplificate. Prin solicitarea adresata Autoritatii de a trata o masura notificata in temeiul prezentelor orientari, se presupune ca statul AELS in cauza este de acord cu faptul ca informatiile comunicate in notificarea sa, care urmeaza sa fie publicate pe site-ul internet in cadrul formularului prevazut in anexa la prezentele orientari, nu au un caracter confidential. In plus, statele AELS sunt invitate sa indice in mod expres daca notificarea contine secrete de afaceri.
21. Partile interesate vor avea la dispozitie 10 zile lucratoare pentru a prezenta observatii (inclusiv o versiune neconfidentiala), in special privind imprejurarile care ar putea necesita o investigatie mai detaliata. In cazul in care parti interesate ar exprima indoieli justificate privind concurenta legate de masura notificata, Autoritatea va reveni la procedura normala si va informa statele AELS si partea (partile) interesata (interesate) in cauza despre acest fapt. De asemenea, statul AELS vizat va fi informat cu privire la orice temeri justificate si va avea posibilitatea sa isi prezinte observatiile.
Decizia simplificata
22. In cazul in care Autoritatea constata ca masura notificata indeplineste criteriile pentru aplicarea procedurii simplificate (a se vedea, in special, punctul 5), aceasta emite o decizie simplificata. Astfel, Autoritatea va depune toate eforturile pentru a adopta o decizie care sa constate absenta ajutorului sau o decizie care sa ateste absenta obiectiilor, in conformitate cu articolul 4 alineatele (2) si (3) din partea II a Protocolului nr. 3 in termen de 20 de zile lucratoare de la data notificarii, sub rezerva aplicarii unor garantii sau excluderi mentionate la punctele 6-12 din prezentele orientari.

Publicarea deciziei simplificate

23. Autoritatea va publica, in conformitate cu articolul 26 alineatul (1) din partea II a Protocolului nr. 3, un rezumat al comunicarii privind decizia sa, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si in Suplimentul SEE. Decizia simplificata va fi disponibila pe site-ul internet al Autoritatii. Aceasta va cuprinde o referinta la rezumatul notificarii, astfel cum a fost publicat pe site-ul Autoritatii la momentul notificarii, o evaluare standard a masurii conform articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE si, daca este cazul, o declaratie care atesta ca ajutorul este declarat compatibil cu Acordul privind SEE intrucat se inscrie in una sau mai multe dintre categoriile prevazute la punctul 5 din prezentele orientari, categoria (categoriile) aplicabila (aplicabile) fiind identificata (identificate) in mod explicit, cu includerea unei referinte la instrumentele orizontale aplicabile si/sau la deciziile anterioare.

4. Dispozitii finale

24. La solicitarea statului AELS vizat, Autoritatea va aplica principiile descrise in prezentele orientari masurilor care sunt notificate in conformitate cu punctul 17 incepand de la 1 ianuarie 2010.
25. Autoritatea poate modifica prezentele orientari in baza unor considerente importante privind politica de concurenta sau pentru a tine cont de evolutia legislatiei si practicii decizionale in domeniul ajutoarelor de stat. Autoritatea intentioneaza sa realizeze o prima evaluare a prezentelor orientari in termen de cel mult patru ani de la publicarea acesteia. In acest context, Autoritatea va evalua in ce masura trebuie elaborate formulare specifice de notificare simplificata pentru a facilita punerea in aplicare a prezentelor orientari.
[1] Prezentul capitol corespunde Comunicarii Comisiei privind o procedura simplificata de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat (JO C 136, 16.6.2009, p. 3).
[2] A se vedea, in special, Orientarile privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare (JO L 305, 19.11.2009, p. 1 si Suplimentul SEE nr. 60, 19.11.2009, p. 1), denumite in continuare “Orientari pentru cercetare, dezvoltare si inovare”; Orientarile privind ajutoarele de stat pentru promovarea investitiilor in capital de risc in intreprinderile mici si mijlocii (JO L 184, 16.7.2009, p. 18), denumite in continuare “Orientarile privind investitiile in capital de risc”; Orientarile privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului (JO L 144, 10.6.2010, p. 1 si Suplimentul SEE nr. 29, 10.6.2010, p. 1), denumite in continuare “Orientarile privind protectia mediului”; Orientarile privind ajutoarele nationale regionale pentru perioada 2007-2013 (JO L 54, 28.2.2008, p. 1), denumite in continuare “Orientarile privind ajutoarele regionale”; Decizia referitoare la prelungirea Orientarilor privind ajutoarele de stat pentru constructiile navale (JO L 148, 11.6.2009, p. 55), denumite in continuare “Orientarile privind constructiile navale”; Orientarile privind ajutorul de stat pentru lucrarile cinematografice si alte lucrari audiovizuale (JO L 105, 21.4.2011, p. 32 si Suplimentul SEE nr. 23, 21.4.2011, p. 1), denumite in continuare “Orientarile privind cinematografia”; Regulamentul (CE) 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 privind declararea anumitor categorii de ajutoare ca fiind compatibile cu piata comuna in aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) (JO L 214, 9.8.2008, p. 3), inclus in anexa XV la Acordul privind SEE prin Decizia nr. 120/2008 a Comitetului mixt (JO L 339, 18.12.2008, p. 111 si Suplimentul SEE nr. 79, 18.12.2008, p. 20).
[3] Masurile notificate Autoritatii in contextul actualei crize financiare in temeiul Orientarilor Autoritatii intitulate “Aplicarea normelor privind ajutoarele de stat in cazul masurilor adoptate cu referire la institutiile financiare, in contextul actualei crize financiare mondiale” (JO L 17, 20.1.2011, p. 1 si Suplimentul SEE nr. 3, 20.1.2011, p. 1) si “Cadrul temporar privind masurile de ajutor de stat pentru sprijinirea accesului la finantare in contextul actualei crize financiare si economice” (JO L 15, 20.1.2011, p. 26 si Suplimentul SEE nr. 3, 20.1.2001, p. 31) nu vor face obiectul procedurii simplificate descrise in prezentele orientari. Au fost instituite mecanisme ad hoc specifice pentru a asigura un tratament rapid al acestor cazuri.
[4] De exemplu, sectiunea 5 din Orientarile privind cercetarea, dezvoltarea si inovarea sau sectiunea 3 din Orientarile privind protectia mediului si sectiunea 4 din Orientarile privind investitiile in capital de risc.
[5] Orientarile privind ajutoarele regionale; sectiunea 3.1.2 din Orientarile privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (JO L 107, 28.4.2005, p. 28), denumite in continuare “Orientarile privind salvarea si restructurarea intreprinderilor”.
[6] Autoritatea revine la procedura normala atunci cand de masura de ajutor notificata ar putea beneficia o intreprindere care face obiectul unui ordin de recuperare, ca urmare a unei decizii anterioare a Autoritatii de declarare a unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu Acordul privind SEE (asa-numita problema Deggendorf). A se vedea cauza C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Rec., 1994, p. I-833.
[7] Articolul 18 punctul 5 din Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare prevede o metodologie simplificata de calcul al costurilor totale.
[8] Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare nu excepteaza si bonusurile pentru ecoinovare.
[9] Doar ajutoarele de stat pentru intreprinderi tinere inovatoare care indeplinesc conditiile prevazute la punctul 5.4 litera (b) punctul (ii) din Orientarile privind cercetarea, dezvoltarea si inovarea fac obiectul Regulamentului general de exceptare pe categorii.
[10] In astfel de cazuri, informatiile care trebuie furnizate de statele AELS vor trebui sa demonstreze in mod clar urmatoarele: (i) ca valoarea ajutorului este inferioara pragului de notificare (fara a recurge la calcule complicate a valorii actuale nete); (ii) ca ajutorul vizeaza o investitie noua (si nu o investitie de inlocuire); si (iii) ca efectele benefice ale ajutorului asupra dezvoltarii regionale compenseaza in mod evident denaturarile pe care le creeaza concurentei. A se vedea, de exemplu, Decizia Comisiei in cazul N 721/2007 (Polonia, “Reuters Europe SA”).
[11] A se vedea, de exemplu, Decizia Comisiei in cazurile N 28/2006 (Polonia, Techmatrans); N 258/2007 (Germania, Rettungsbeihilfe zugunsten der Erich Rohde KG) si N 802/2006 (Italia, ajutor de salvare pentru Sandretto Industrie).
[12] A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei in cazurile N 85/2008 (Austria, Schema de garantare pentru intreprinderile mici si mijlocii din regiunea Salzburg); N 386/2007 (Franta, Schema de ajutor pentru salvare si restructurare pentru intreprinderi mici si mijlocii); N 832/2006 (Italia, Schema de ajutor pentru salvare si restructurare pentru Valle d’Aosta). Aceasta abordare este conforma cu articolul 1 alineatul (7) din Regulamentul general de exceptare pe categorii.
[13] A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei in cazurile N 92/2008 (Austria, Ajutor de restructurare pentru Der Bäcker Legat) si N 289/2007 (Italia, Ajutor de restructurare pentru Fiem SRL).
[14] A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei in cazurile N 76/2008 (Germania, Prelungirea schemei de finantare a CIRR pentru exportul de nave); N 26/2008 (Danemarca, Modificari la schema de finantare pentru exportul de nave) si N 760/2006 (Spania, Prelungirea schemei de finantare a exporturilor in sectorul spaniol al constructiilor de nave).
[15] Desi criteriile prevazute in orientari se aplica in mod direct doar activitatii de productie, in practica acestea sunt aplicate, prin analogie, si pentru a evalua compatibilitatea activitatilor de preproductie si postproductie a operelor audiovizuale, precum si a principiilor necesitatii si proportionalitatii, in conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (c) din Acordul privind SEE. A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei in cazurile N 233/2008 (Schema de sprijin pentru industria filmului din Letonia); N 72/2008 (Spania, Schema pentru promovarea industriei filmului din Madrid); N 60/2008 (Italia, Schema de ajutor pentru industria filmului din regiunea Sardinia) si N 291/2007 (Fondul olandez pentru industria filmului).
[16] Autoritatea se poate baza, de asemenea, pe deciziile adoptate de Comisie in momentul evaluarii existentei unei practici decizionale consacrate.
[17] A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei in cazurile N 393/2007 (Țarile de Jos, subventie acordata NV Bergkwartier), N 106/2005 (Polonia, Hala Ludowa in Wroclaw) si N 123/2005 (Ungaria, Schema de ajutor specifica pentru turism si cultura in Ungaria).
[18] A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei in cazurile N 340/2007 (Spania, Ajutor pentru teatru, dans, muzica si activitati audiovizuale in Țara Bascilor), N 257/2007 (Spania, Promovarea productiilor teatrale in Țara Bascilor) si N 818/99 (Franta; Taxa parafiscala pe spectacole si concerte).
[19] A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei in cazurile N 776/2006 (Spania, Schema de ajutor pentru promovarea limbii basce); N 49/2007 (Spania, Schema de ajutor pentru promovarea limbii basce) si N 161/2008 (Spania, Schema de ajutor pentru limba basca).
[20] A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei in cazurile N 687/2006 (Republica Slovaca, Ajutor in favoarea periodicului Kalligram s.r.o.); N 1/2006 (Slovenia, Promovarea industriei editoriale din Slovenia) si N 268/2002 (Italia, Ajutor in favoarea industriei editoriale din Sicilia).
[21] A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei in cazurile N 264/2006 (Italia, Conexiune in banda larga pentru Toscana rurala); N 473/2007 (Italia, Conectivitate de banda larga pentru Alto Adige) si N 115/2008 (Conexiune in banda larga in zonele rurale din Germania).
[22] A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei in cazurile N 325/2006 (Germania, Prelungirea schemei de garantare pentru finantarea sectorului constructiilor navale); N 35/2006 (Franta, Schema de garantare pentru finantarea si garantarea sectorului constructiilor navale) si N 253/2005 (Olanda, Schema de garantare pentru finantarea activitatilor navale).
[23] Ajutoarele ad hoc sunt adesea excluse din sfera de aplicare a Regulamentului general de exceptare pe categorii. Aceasta excludere se aplica tuturor intreprinderilor mari [articolul 1 alineatul (5) din Regulamentul general de exceptare pe categorii], precum si, in anumite cazuri, intreprinderilor mici si mijlocii (a se vedea articolele 13 si 14 privind ajutorul regional, articolul 16 privind spiritul antreprenorial al femeilor, articolul 29 privind ajutoarele sub forma de capital de risc si articolul 40 privind ajutoarele pentru incadrarea in munca si lucratorii defavorizati). In ceea ce priveste conditiile specifice care reglementeaza ajutoarele regionale ad hoc pentru investitii, a se vedea nota de subsol 10 de mai sus. In plus, prezentele orientari nu aduc atingere niciunei comunicari si niciunui document de orientare al Autoritatii care stabileste criteriile detaliate de evaluare economica folosite pentru analiza compatibilitatii ajutoarelor supuse notificarii individuale.
[24] A se vedea deciziile Comisiei in cazurile N 258/2000 (Germania, Piscina de agrement la Dorsten); N 486/2002 (Suedia, Ajutor pentru o sala de congrese la Visby); N 610/2001 (Germania, Programul de infrastructura turistica pentru Baden-Württemberg); N 377/2007 (Țarile de Jos, Ajutor pentru proiectul Bataviawerf – reconstructia unei nave din secolul al XVII-lea). Pentru a se putea considera ca masura in cauza nu afecteaza comertul in interiorul SEE, cele patru decizii mentionate impun statelor AELS demonstrarea, in principal, de catre statul AELS, a urmatoarelor elemente: 1. ca ajutorul nu conduce la atragerea investitiilor in regiunea in cauza; si 2. ca bunurile/serviciile produse de beneficiar au un caracter pur local si/sau au o zona de atractie limitata din punct de vedere geografic; si 3. ca nu exista decat un efect marginal asupra consumatorilor din statele SEE vecine; si 4. ca cota de piata a beneficiarului este minima indiferent de definitia pietei relevante utilizata, iar beneficiarul nu apartine unui grup mai mare de intreprinderi. Aceste elemente ar trebui evidentiate in cadrul proiectului de formular de notificare mentionat la punctul 14 din prezentele orientari.
[25] JO L 139, 25.5.2006, p. 37 si Suplimentul SEE nr. 26, 25.5.2006, p. 1. Modificata prin Decizia 319/05/COL din 14.12.2005 (JO L 113, 27.4.2006, p. 24, Suplimentul SEE nr. 21, 27.4.2006, p. 46) si Decizia 789/08/COL din 17.12.2008 (JO L 340, 22.12.2010, p. 1 si Suplimentul SEE nr. 72, 22.12.2010, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1).
[26] A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei in cazurile N 585/2007 (Regatul Unit, Prelungirea schemei pentru cercetare si dezvoltare in Yorkshire); N 275/2007 (Germania, Prelungirea schemei de ajutor si de restructurare pentru intreprinderile mici si mijlocii in Bremen); N 496/2007 [Italia (Lombardia) Fondul de garantare pentru dezvoltarea capitalului de risc] si N 625/2007 (Letonia, Ajutor pentru capitalul de risc acordat intreprinderilor mici si mijlocii).
[27] Acest lucru nu implica in niciun caz o consolidare a drepturilor tertilor in temeiul jurisprudentei Curtii AELS si a instantelor comunitare. A se vedea cauza T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Comisia, Rec., 2006, p. II-4739, punctul 139 si cauza T-73/98, Prayon-Rupel/Comisia, Rec., 2001, p. II-4739, punctul 45.
————————————————–

ANEXA II. REZUMATUL NOTIFICARII: INVITATIE ADRESATA TERTILOR DE A PREZENTA OBSERVATII
NOTIFICARE A UNEI MASURI DE AJUTOR DE STAT

La data de …, Autoritatea a primit o notificare a unui ajutor de stat in temeiul articolului 1 alineatul (3) din partea I a Protocolului nr. 3 la Acordul intre statele AELS privind instituirea unei Autoritati de Supraveghere si a unei Curti de Justitie. In urma unei examinari prealabile, Autoritatea constata ca masura notificata ar putea intra sub incidenta Orientarilor Autoritatii privind o procedura simplificata de tratare a anumitor tipuri de ajutor de stat (JO C …, p. …).
Autoritatea invita partile terte interesate sa ii prezinte eventualele observatii cu privire la masura propusa.
Principalele caracteristici ale masurii sunt urmatoarele:
Numarul de referinta al ajutorului: Nr. ….
Statul AELS:
Numarul de referinta al statului AELS:
Regiune:
Autoritatea care acorda ajutorul:
Titlul masurii de ajutor:
Temeiul juridic national:
Baza de evaluare SEE propusa: … orientari sau practica decizionala consacrata a Autoritatii, astfel cum sunt descrise in Decizia Autoritatii (1, 2 si 3).
Tipul masurii: Schema de ajutor/Ajutor ad hoc
Modificarea unei masuri de ajutor existente:
Durata schemei de ajutor:
Data acordarii ajutorului:
Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e):
Tipul de beneficiari: (IMM-uri/intreprinderi mari)
Buget:
Instrument de ajutor (subventie, bonificare a dobanzii, …):
Observatiile care ridica probleme de concurenta privind masura notificata trebuie primite de catre Autoritate in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentei si sa includa o versiune neconfidentiala a acestor observatii care trebuie transmise statului AELS vizat si/sau altor parti interesate. Observatiile pot fi transmise Autoritatii prin fax, prin posta sau e-mail, cu numarul de referinta N …, la urmatoarea adresa:
EFTA Surveillance Authority
Rue Belliard 35
1040 Brussels
BELGIUM
Fax + 32 22861800
E-mail: registry@eftasurv.int

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close